Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001"

Transkript

1 Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS Heve bevissthet og kompetanse for styringssystemer Angela Miller, Sjefskonsulent DNV KEMA

2 Det Norske Veritas (DNV) Uavhengig stiftelse etablert i 1864 Målsetning: To Safeguard Life, Property and the Environment Visjon: Global Impact for a Safe and Sustainable Future Det Norske Veritas AS. All rights Slide 2

3 Det Norske Veritas Selvstendig stiftelse grunnlagt 1864 i Norge 9000 ansatte, 300 kontor, 100 land. Lokal service - sterk global identitet Det Norske Veritas AS. All rights Slide 3

4 Styringssystemer Hva betyr det å være ISO-sertifisert? Hvorfor trenger vi det? Hva er fordelene med å ha styring med kvalitet, helse, miljø og sikkerhet? Hvem stiller krav til virksomheter og hvorfor? 4

5 Mange forskjellige standarder for HMS Environmental Management Systems: ISO Act Check Plan Do Occupational Health and Safety Management Systems: OHSAS Act Check Plan Do Human Rights at work: SA8000 IEH- plakaten Act Check Plan Do Det Norske Veritas AS. All rights 20. mars Slide 5

6 2 ord om Internkontrollforskriften En rekke av kravene til ledelsessystemet kan man finne igjen i internkontrollforskriften, IK er også en styringsverktøy for å fremme forbedring arbeid i virksomheten (overholde lovpålagte krav) 6

7 Hvorfor sertifisering? 3.parts revisjon og verifikasjon av systemet Uavhengig og ekstern perspektiv Skriftlig bekreftelse, dokumentasjon Improved competiveness Systematisk oppfølging over tid av uavhengig fagfolk Det Norske Veritas AS. All rights 20. mars Slide 7

8 Fordeler med systematisk styring av kvalitet og HMS? Mer systematisk tilnærmingsmåte med ISO 9000/14001 OHSAS 18001, ikke tilfeldig, aktiviter skal være planlagt med konkrete målsetninger Risikobasert tilnærming (fokus på de mest vesentlig miljøaspekter, mest farlig arbeidsforhold) Redusere risiko for tap (liv, helse, miljø, anseelse) Kan integreres med eksisterende ledelsessystemer Økt troverdighet med 3-parts sertifisering Bedre kommunikasjon med interessenter (dokumentert dataunderlag) Mer sannsynlig at man når målsetninger for Kvalitet og HMS arbeid Forebygger forurensninger, arbeidsulykker, øker bevissthet for HMS arbeid internt 8

9 Hva er suksess kriteria for å nå målene med kvalitet og HMS-styring? Toppledelse direkte involvert i oppfølging av kvalitet og HMS programmer (ledelsesengasjement) K&HMS policy forstått og fulgt opp av hele organisasjonen Vet hvordan virksomheten påvirke miljø/arbeidsmiljø/kvalitet (risk) Virksomheten har kompetanse innen de nødvendig fagområdet? Har innført formelle styringsprosesser for å måle prestasjon (riktig kvalitet på produkter, påvirkning på det ytre miljø og arbeidsmiljø?) Utfordringer i en stor organisasjon med svært varierte fagbakgrunn 9

10 Hvem har interesser i virksomheten? Oppdragsgiver Eiere Bank og forsikring Styret Kunder Pressgrupper Media Leverandører Tilsyn/myndighet Sertifiseringsselskaper Konkurrenter Storsamfunnet Lokalsamfunnet 10

11 ISO 14001:2004 Angela Miller, Sjefskonsulent DNV KEMA

12 God styring med påvirkning av det ytre miljø Reduserer risiko for at noe skjer Pålitelig og kontinuerlig forbedring av drift Reduserer avfall og energikostnader Imøtekommer bekymringer fra interessenter (innkjøpere!?) Gir et positivt inntrykk av virksomheten og et godt omdømme Forbedrer samsvar med lover, forskrifter, egne krav og praksis Bidra til en bærekraftig utvikling 12

13 Miljøstyring - en arbeidsmåte Miljøstyring innebærer å arbeide med forhold av betydning for ytre miljø på en bevisst og strukturert måte Standarden ISO er en kokebok som gjennom skal krav og må ha krav gir oppskriften på måten å arbeide på ISO spesifiserer ikke miljøresultater som skal oppnås Det kreves imidlertid at bedriften følger: - alle relevante lovfestede krav - at bedriften kan dokumentere kontinuerlig forbedring gjennom fastlagte handlingsprogrammer ISO er en standard for arbeidsmåte ISO er ikke en resultatstandard 13

14 Hensikt med miljøstyring? Sikre overholdelse av lovpålagte krav og andre krav Systematisk tilnærming til endringer og forbedringer (PDCA) Fokus på styring av de mest vesentlige miljøaspekter/risiko Lik struktur som andre ledelsessystemer, ISO 9001, OHSAS Kontinuerlig Ledelsens gjennomgåelse forbedringer Miljøpolitikk Kontroll Planlegging Iverksetting og drift

15 Hvorfor har kontroll med miljøpåvirkninger? Figur: SFT 15

16 ISO serien ISO Ikke en fortolkning av ISO Definisjoner for vanlig terminologi Hjelp til å etablere et miljøstyringssystem Sørger for informasjon for å skape forbedring Nøkkeloppgaver for miljøstyring Tillegg viser samsvar mellom systemelementene Litteratur andre i serien av standarder ISO Retningslinjer for revisjon Definisjoner Revisjonsprinsipper Styring av revisjonsprogram Revisjonsaktiviteter Kompetanse til og vurdering av revisorer ISO Krav Avsnitt Orientering 1 Omfang 2 Normative referanser 3 Termer og definisjoner 4 Krav til miljøstyringssystem Tillegg 16

17 Oppbygging av ISO Orientering Hensikt med standarden Generisk egnet for alle Forpliktende Beskytte miljø sosioøkonomiske betraktninger Forenlig med ISO 9001 og OHSAS Oppmuntre til integrering Følger PDCA Ingen krav til miljøprestasjon Del 1 Omfang Alle krav i standarden gjelder Omfang kan varierer Del 2 Normative referanser Ikke gitt normative referanser Del 3 Termer og definisjoner Miljø Miljøaspekt og miljøpåvirkning Miljømål, miljøpolitikk, miljødelmål Forebygging av forurensning Del 4 Krav til miljøstyringssystem Tillegg A. Veiledning I bruk av standarden B. Samsvar mellom and 9001 Hovedpunkter 4.1 Generelle krav 4.2 Miljøpolitikk 4.3 Planlegging 4.4 Iverksetting og drift 4.5 Kontroll 4.6 Ledelsens gjennomgåelse 17

18 ISO Standard for miljøstyring Miljøstyringssystemets krav 6 Hovedområder: Generelle krav Miljøpolitikk Planlegging (PLANLEGGE) Iverksetting og drift (UTFØRE) Kontroll (KONTROLLERE) Ledelsens gjennomgåelse (KORRIGERE) Hovedområdene er inndelt i 18 kravområder (avsnitt) med til sammen ca. 50 skal -krav 18

19 Prinsipp om PUKK- Planlegg, Utfør, Kontrollere, Korrigere 19

20 Miljøpolitikk Øverste ledelse skal forplikte seg til å: tilfredsstille myndighetskrav og andre selvpålagte krav kontinuerlig forbedring og hindre forurensning Miljøpolitikken skal : være hensiktsmessig i forhold til type, omfang og miljøpåvirkning av aktiviteter, produkter og tjenester gi rammen for å bestemme overordnede mål og delmål Være dokumentert, implementert og vedlikeholdt kommuniseres til alle ansatte som arbeider for eller på vegne av organisasjonen være tilgjengelig for allmennheten 20

21 Kartlegging av miljøaspekter og miljøpåvirkninger

22 Planlegging Identifisere, vurdere og styre miljøaspekter Utslipp til luft Støy Lukt Risikofokus Ressurser Energi Produkt Tjeneste Sannsynlighet lav medium høy Utslipp til vann Avfall Mulig forurensning Sikre overholdelse av myndighetskrav - Oversikt over alle relevante lover, forskrifter og tillatelser - Identifisere krav relevant for miljøaspektene - Sikre at informasjon alltid er oppdatert lav medium høy Konsekvens 22

23 Planlegging Mål, delmål og miljøprogrammer Skal etableres for hvert relevant funksjonsområde og nivå i organisasjonen (dokumentert) og vurderes i sammenheng med: - betydelige miljøaspekter - myndighetskrav og andre krav - teknologiske muligheter - økonomiske, driftsmessige og andre forretningsmessige krav - interessenters forventninger og krav Målsetninger og delmål må være SMART (Spesific, Measurable, Achieveble, Relevent, Timebased) 23

24 Implementering og drift Kompetanse og ressurser for systemdrift og oppfølging - Organisering og tilordning av ressurser - Ledelsens representant (HMS leder) Sikre at alle ansatte kjenner: - betydningen av å følge miljøpolitikken og prosedyrer - betydelige miljøaspekter knyttet til deres arbeid - oppgaver og ansvar for å oppnå overensstemmelse med miljøpolitikken, prosedyrer og krav inkludert beredskap og innsats - potensielle konsekvenser av ikke å følge fastsatte prosedyrer Fagkompetanse innen de viktigste miljøaspekter Kommunikasjon - internt mellom ulike nivåer og funksjonsområder - motta, dokumentere og besvare henvendelser fra eksterne interessenter Avvikssystem Beredskap 24

25 Oppfølging Intern revisjon: - fastslå om miljøarbeidet er i samsvar med standardens krav - fastslå om styringssystemet er implementert fullt ut og vedlikeholdt Ledelsens gjennomgåelse: - Jevnlig gjennomgang av styringssystemet for å sikre egnethet, tilstrekkelighet og effektivitet - vurdere muligheter for forbedringer og behov for endringer av miljøstyringssystemet, inkl. politikken og mål og delmål - Et ledermøte hvor det foreligger grunnlag for beslutninger Husk: Styringssystemet er ett verktøy for å styre veien frem til å nå policy og mål..for å håndtere risiko. Ingen verdi uten en fornuftig innhold! 25

26 Litt om OHSAS 18001:2007 Angela Miller, Sjefskonsulent DNV KEMA

27 OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety management Systems (Styringssystem for arbeidsmiljø) 20. mars Slide 27

28 Accident Ratio Study 1 Serious or major injury 10 Minor injuries 30 Property damage accidents 600 Incidents with no visible injury or damage 1969, by Frank E. Bird, Jr. 20. mars Slide 28

29 Identifiserer potensiale fare for arbeidstagerne er sentralt 20. mars Slide 29

30 Hensikt med systematisk styring av arbeidsmiljø og sikkerhet? Sikre overholdelse av lovpålagte krav og andre krav Systematisk tilnærming til endringer og forbedringer (PDCA) Fokus på styring av de mest vesentlige arbeidsmiljø faktorene (farer og risiko) Går litt lengere når det gjelder oppfølging av hendelser (krever granskninger) Kontinuerlig Ledelsens gjennomgåelse forbedringer Arbeidsmiljø- og sikkerhets politikk Kontroll Planlegging Iverksetting og drift

31 Styringssystem for arbeidsmiljø og sikkerhet Part of an organization s management system used to develop and implement its OH & S policy and manage its OH & S risks OHSAS Dette inkludere: Organisasjonsstruktur Planlegging av aktiviteter Ansvarsforhold Praksis Prosedyrer Prosesser & resources for utvikling & implementering Gjennomgang og forbedring av organisasjonens policy for arbeidsmiljø og sikkerhet 20. mars Slide 31

32 OHSAS requirement Six main areas 4.1 General requirements 4.2 Environmental policy 4.3 Planning (Plan) 4.4 Implementation and operation (Do) 4.5 Checking (Check) 4.6 Management review (Act) 20. mars Slide 32

33 33

34 ISO14001 og OHSAS Lik krav til systematikk ISO14001 : indentifiserer og ha kontroll med din miljøaspekter OHSAS18001: indentifiserer og ha kontroll med farer (krav om risikoanalyse) ISO og OHSAS18001 er ledelsessystem standarder ISO og OHSAS stiller ikke krav til prestasjon Men fokus på å overholde lovpålagte krav 20. mars Slide 34

35 Hvem utgir OHSAS18001? OHSAS ble opprettet som ett prosjekt gruppe av en rekke av verdens ledende nasjonale standardiseringsorganer, sertifiseringsorganer og konsulentfirmaer. En viktig pådriver for dette var å prøve å fjerne forvirring på arbeidsplassen (en gang mange spesifikasjoner og ordninger) Standarden er utarbeidet i samsvar med ISO-regler Det arbeides for tiden på å inkludere OHSAS18001 i ISO familien 20. mars Slide 35

36 Styringssystemer hvorfor og hva er det? ISO 9000: Styringssystem for kvalitet Angela Miller, Sjefskonsulent DNV KEMA

37 Mangel på kvalitet koster mer! Mercedes recall 1.3m cars for quality issues By James Mackintosh in London, March Mercedes-Benz recalled almost Systematic one in three quality of the failures at Boeing 4m cars it has sold in the By past Chuck four Taylor years and Stanley to fix Holmes (Seattle Times 2000) electronic problems that have tarnished its reputation for high-quality. The Federal aviation Administration (FAA) said a special audit last winter uncovered widespread failings in how the company ensures that jetliners are built to specifications, with workers in some cases employing tribal knowledge instead of prescribed assembly procedures. Slide 37,

38 System, systematisk, styringssystem System Samling av elementer som er innbyrdes beslektet eller gjensidig påvirker hverandre. ISO 9000, Systematisk arbeide Å være effektiv, ting må organiseres på en systematisk/praktisk måte og tingene skal gjøres I en bestemt rekkefølge. Styringssystem System for å etablere politikk og mål, og for å oppnå disse målene. ISO 9000, 3.2.2

39 Et prosessbasert styringssystem for kvalitet Kontinuerlig forbedring av systemet for kvalitetsstyring Kunder A C P D 5 Ledelsens ansvar Kunder A C P D Ressursstyring Måling, Analyse og forbedring A C P D Tilfredshet Krav Tilførsel A C P D Realisering av produkt 7 Produkt Resultat System for kvalitetsstyring Slide 39,

40 Hovedmålsetting for et styringssystem for kvalitet Øke kundetilfredshet Et rammeverk for kontinuerlig forbedring Prosesstilnærming metode for å identifisere risiko Act Plan Check Do Slide 40,

41 ISO 9000 serien ISO 9000 Grunntrekk og terminologi Begrunnelse for systemer for kvalitetsstyring Definisjoner for felles terminologi Prinsipper for kvalitetsstyring Kundefokus Ledelse Personellets engasjement Prosesstankegang Systemtankegang ved styring Kontinuerlig forbedring Beslutninger basert på faktiske hendelser Gjensidig fordelaktig samarbeid med leverandører ISO 9004 Retningslinjer for prestasjonsforbedringer ISO Retningslinjer for interne revisjoner ISO 9001 Krav Kapitler Ikke en tolkning av ISO 9001 Beskrivelse av et minimum generiske krav Retningslinjer for etablering av et styringssystem for kvalitet Gir informasjon til forbedringsprosessen Veiledning for egenvurdering og kontinuerlig forbedring Både for kvalitet og miljø (kan også benyttes for OHSAS) Definisjoner Prinsipper for revisjoner Ledelse og revisjonsprogram Revisjonsaktiviteter 0 Kompetanse og evaluering av revisorer 1 Omfang 2 Normative referanser 3 Termer og definisjoner 4 System for kvalitetsstyring - krav Annex Slide 41,

42 ISO 9001 Oversikt 0. Introduksjon 1. Omfang 2. Normative referanser 3. Begreper og definisjoner 4. System for kvalitetsledelse 5. Ledelsens ansvar 6. Ressursstyring 7. Realisering av produkt 8. Analyse, måling og forbedring Slide 42,

43 Hensikten med standarden Hensikten med implementering av standarden er å oppnå bedre kundetilfredsstillelse ved effektiv bruk av kvalitetssystemet, inkludert prosesser for kontinuerlig forbedring og sikring av samsvar med kunde- og relevante myndighetskrav Standardkravene er generiske og gyldige for alle typer organisasjoner. Slide 43,

44 ISO 9001:2008 Kvalitetssystemet skal være resultatet av en strategisk beslutning. Utformingen påvirkes av varierende behov i organisasjonen. Standarden krever ikke uniformering av system eller dokumentasjon. Standarden kan brukes til å vurdere kvalitetssystemers egnethet. Standarden oppfordrer til bruk av prosessmodell som basis for utvikling og vedlikehold av systemer for kvalitetsledelse. Slide 44,

45 ISO 9001:2008 ISO 9001 og ISO gjensidig utfyllende standarder. ISO 9001 fastsetter krav til kvalitetssystemet. ISO 9004 gir retningslinjer for utvikling mot business excellency. Kan ikke benyttes for sertifisering eller som kontraktsunderlag. ISO 9001 likner nå ISO 14001, OHSA og tilsvarende standarder. Det kan være formålstjenlig å bygge inn kravene i alle relevante standarder - samt bedriftens egne styringskrav - i ett integrert styringssystem. (DNVs vurdering!) Slide 45,

46 Deltagere, hensikt, program Sertifiseringsprosessen Angela Miller, Sjefskonsulent DNV KEMA

47 Veien frem til sertifisering Modenhet Note: DNVs som sertifiseringspartner betyr at DNV ikke kan gi råd i innføringen av miljøstyringssystemet Kontinuerlig forbedring ISO 9000/14001 OHSAS GAP Resertifisering Periodisk revisjon Periodisk revisjon Førstegangssertifisering Prosess Implementering Sertifisering 3 år 47

48 Førstegangssertifisering - Faser 1. Dokumentgjennomgang. Gjennomgang av den overordnede dokumentasjon som beskriver ledelsessystemet. 2. Planleggingsmøte. Resultatene fra dokumentgjennomgangen presenteres, hovedtrekkene ved virksomheten og ledelsessystemet gjennomgås og sertifiseringsrevisjonen planlegges. 3. Hovedrevisjon ( innen 6 mnd. etter planmøte) Revisjonen blir gjennomført for å påvise at ledelsessystemet, slik det praktiseres, oppfyller standardens krav. Det legges vekt på å dekke alle relevante sider ved ledelsessystemet og alle standardens krav. Eventuelle avvik som avdekkes, drøftes i et oppsummeringsmøte. Revisjonen avsluttes med en skriftlig rapport. 4. Avviksoppfølging. Hvis nødvendig, blir eventuelle korrigerende tiltak fulgt opp ved et nytt besøk for å verifisere at avvikene kan lukkes. (Avvik må rettes innen 13 uker) 5. Sertifikatutstedelse. Resultatene fra revisjonen og avviksoppfølgingen gjennomgås av DNV. Tilfredsstiller ledelsessystemet standardens krav, blir sertifikatet utstedt. 48

49 Dokumentgjennomgang og planmøte Klargjøre hvor langt bedriften har kommet i sine forberedelser for hovedrevisjonen og identifisere områder som ikke er tilstrekkelig på plass (funnliste) - At miljøstyringssystemet er klargjort tilstrekkelig for å bli tatt i bruk - At bedriften har gjennomført en prosess for å identifisere miljøaspekter og et sett av kriterier for å bestemme hvilke som er vesentlige - At vesentlige miljøaspekter har tilstrekkelig kontroll og oppfølging for å sikre at bedriftens miljøprestasjoner forbedres ( måling, mål og handlingsplaner) - At miljøstyringssystemet har en form som sikrer at miljøpolitikken blir førende for miljøaktiviteter i bedriften - At bedriften har et system som sikrer overensstemmelse med gjeldene lover og krav som vedrører ytre miljø - At program for interne systemrevisjoner er etablert og at minst en revisjon har vært er gjennomført - At en ledelsens gjennomgang er gjennomført 49

50 Resultat fra dokumentgjennomgang og planmøte Rapport - Generell oppsummering - Positive indikasjoner - Hovedområder for forbedring - Konklusjon i forhold til sertifiseringsprosess ( klar, ikke klar for hovedrevisjon) - Fokusområder, foreløpig, for kommende hovedrevisjon ( skal bekreftes før hovedrevisjon) - Funn fra gjennomgangen ( antall og type), funnliste som vedlegg 50

51 Sertifiseringsprosessen oppfølging I løpet av sertifikatets gyldighetsperiode på 3 år gjennomføres periodiske revisjoner vanligvis med 6, 9 eller 12 måneders mellomrom. De periodiske revisjonene blir gjennomført og rapportert som hovedrevisjonen (førstegangsrevisjonen). Avviksoppfølging som ved hovedrevisjonen. Etter 3 år gjennomføres resertifisering for å fornye sertifikatet for nye 3 år. Revisjoner er avtalt i forkant. 51

52 Funnkategorier - ISO14001 Avvik kat: 1 Vesentlige brudd på myndighetskrav eller akutt forurensing/miljøskader eller vesentlig fare for sådan. Manglende bevis for forbedringer ift miljøprestasjon siden forrige revisjon (unntak ved spesielle situasjoner). Mangel på dokumentasjon og/eller implementering av aktuelt systemelement; vesentlige deler av et kravelement er ikke oppfylt eller en gruppe avvik innenfor et systemelement. Ett kategori 2 avvik som ikke er lukket innen fristen vil etter fristen bli behandlet som et kategori 1 avvik. Avvik kat 2: Enkeltstående feil og mangler i forhold til de gitte krav. Observasjoner Forhold som kan føre til en avvikssituasjon. Forhold hvor tolkning av standarden eller bevissituasjonen er slik at avvik vanskelig med sikkerhet kan fastslås. Forbedringsområder Område/prosess hvor revisor mener det er mulighet for forbedring utover standardens minimumskrav. Positive tiltak Forhold/område hvor virksomheten eller deler av virksomheten har en spesielt god praksis. Brukes primært når revisor ser at praksisen har intern overføringsverdi. Forhold hvor virksomheten har gjennomført vesentlige forbedringer siden forrige revisjon. 52

53 Sertifiseringsprosessen oppfølging I sertifikatets gyldighetsperiode på 3 år gjennomføres periodiske revisjoner. De periodiske revisjonene blir gjennomført og rapportert som hovedrevisjonen (førstegangsrevisjonen). Avviksoppfølging som ved hovedrevisjonen. Etter 3 år gjennomføres resertifisering for å fornye sertifikatet for nye 3 år. Revisjoner er avtalt i forkant. 53

54 Metode - Risk Based Certification DNVs metode for sertifisering av ledelsessystemer sikrer at vi fokuserer på det som er viktig for kunden: Identifikasjon av områder som er spesielt viktige for å nå organisasjonens mål Fokus på nøkkelprosesser som fører til måloppnåelse Vekt på organisasjonens even til å drive effektivt forbedringsarbeid Fokus på forholdet mellom forretningsmålene og eksisterende prosesser i organisasjonen Fokus på organisasjonens evne til å oppnå egne strategiske mål Støtter ledelsens beslutninger gjennom fakta Revisjonen går utover en ren kontroll av at standardens minimumskrav er oppfylt Avrapportering på ytelsen innen fokusområdene FOKUSOMRÅDER RISIKOBASERT FELLES FORSTÅELSE 54

55 Takk for meg! 55

56 Safeguarding life, property and the environment 56

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

Transportkonferansen Ledelsessystemer, ISO-sertifisering

Transportkonferansen Ledelsessystemer, ISO-sertifisering Transportkonferansen 2017 Ledelsessystemer, ISO-sertifisering Innhold - Kort info om Kiwa TI-Sertifisering - ISO 9000-familien, intensjon og oppbygging - Prosess- og risikobasert ledelsessystem, praktisk

Detaljer

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen IMPLEMENTERINGSPLAN September 2015 ISO 9001:2015 publiseres Høst 2015 Akkreditering av sertifiseringsorganene

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

Endringer i ISO-standarder

Endringer i ISO-standarder Endringer i ISO-standarder Hva betyr det for din organisasjon at ISO-standardene er i endring? 1 SAFER, SMARTER, GREENER Bakgrunn Bakgrunnen for endringene i ISO-standardene er flere: Standardene møter

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014)

NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014) NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014) Veritech as Magnus Robbestad Kurs ISO 9001 :2015 1 Historien til ISO 9001 1988 1994 2000 2008 2015 1988 Dokumenterte prosedyrer 1994 2000 Risikobasert

Detaljer

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Eksempler på funn ved DNV revisjoner Referanse til krav i ISO 14001:2004 Miljøpolitikk (4.2) Eksempler på funn som er avdekket gjennom DNV revisjon Manglende

Detaljer

Botnane Bedriftsutvikling AS

Botnane Bedriftsutvikling AS Generelle krav Organisasjonen skal etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre et miljøstyringssystem i henhold til kravene i denne standarden og fastslå hvordan den vil oppfylle

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

Fagseminar 2012- Norsk havneforening

Fagseminar 2012- Norsk havneforening Fagseminar 2012- Norsk havneforening Miljøsertifiseringfordeler og utfordringer Sten Ulrik Heines Samfunnet/markedskreftene Skadevolder/forurenser skal betale, økt lønnsomhetskrav NOK Skjerpede/endrede

Detaljer

Fagdager Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten juni 2013

Fagdager Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten juni 2013 Fagdager 2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten 11.-12. juni 2013 Kvalitetssystem iht. ISO 9001:2008 for opplæringsvirksomheter og sakkyndige virksomheter kanskje ikke så skremmende som det høres ut?

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Victoria Ward Siv Inderdal Eklo 2013-07-23 1 of 6 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED SERTIFISERINGSORDNINGEN... 3 2 DEFINISJONER... 3 3 RUTINER

Detaljer

DE VIKTIGSTE ENDRINGENE I NYE ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015

DE VIKTIGSTE ENDRINGENE I NYE ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 DE VIKTIGSTE ENDRINGENE I NYE ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 Oddmund Wærp Teknologisk Institutt email owa@ti.no Tlf. 934 60 292 TEKNOLOGISK INSTITUTT - HVEM VI ER Landsdekkende kompetansebedrift med hovedkontor

Detaljer

Norsk Skogsertifisering

Norsk Skogsertifisering Rapport fra resertifisering Systemsertifisering 2016.04.26/27 Sertifiseringsomfang: Rådgivning, opplæring og revisjon med det formål at avtaletilknyttede skogeiendommer skal tilfredsstille kravene til

Detaljer

Norsk Skogsertifisering

Norsk Skogsertifisering Rapport fra resertifisering Systemsertifisering 2015.02.02 2015.02.04 Sertifiseringsomfang: Rådgivning, opplæring og revisjon med det formål at avtaletilknyttede skogeiendommer skal tilfredsstille kravene

Detaljer

Revisjon av ISO 14001

Revisjon av ISO 14001 Miljø- og klimaforum, 4. juni 2014 Revisjon av ISO 14001 V/KNUT JONASSEN, STANDARD NORGE Hovedpunkter Styringssystemer: ISO 9001 og ISO 14001 Bakgrunnen for revisjonen Spesielle utfordringer Felles struktur

Detaljer

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET ISO 9001 hadde behov for endring for å: tilpasse seg til en verden i endring forbedre en organisasjons evne til å tilfredsstille kundens

Detaljer

Vestskog SA og Sogn og Fjordane Skogeigarlag SA

Vestskog SA og Sogn og Fjordane Skogeigarlag SA 2 Systemsertifisering ISO 140011/PEFC FM 2015.04.20-23 Sertifiseringsomfang: Kjøp, sal og tenesteyting knytt til skog, skogprodukt og skogforvaltning i samsvar med Norsk PEFC Skogstandard for et bærekraftig

Detaljer

Sunnas sykehus HF. Rapport fra dokumentgjennomgang og planleggingsmøte. Prosjektnummer: PRJC-480902-2013-MSC-NOR. Systemsertifisering ISO 14001:2004

Sunnas sykehus HF. Rapport fra dokumentgjennomgang og planleggingsmøte. Prosjektnummer: PRJC-480902-2013-MSC-NOR. Systemsertifisering ISO 14001:2004 Prosjektnummer: PRJC-480902-2013-MSC-NOR Systemsertifisering Dato: 2013-08-29 Revisjonsleder Inger-Marie Schytte Blix Skjemaref: AR-RBC-2.0 NOR/NOR 2.0 Dato: 2013-09-16 Hovedinntrykk fra revisjonen Positive

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

ISOs styringssystemstandarder et verktøy for forenkling

ISOs styringssystemstandarder et verktøy for forenkling 2013-06-07 ISOs styringssystemstandarder et verktøy for forenkling GURI KJØRVEN, STANDARD NORGE Standard Norge Foto: Nicolas Tourrenc Styreleder Jan A. Oksum og adm. direktør Trine Tveter Privat, uavhengig

Detaljer

Ny ISO 9001:2015. Disclaimer:

Ny ISO 9001:2015. Disclaimer: Ny ISO 9001:2015 Disclaimer: Presentasjon basert på draft versjon Subjektiv vurdering av endringer Subjektiv vurdering av hva som oppfattes som viktig Representerer ikke et sertifiseringsorgan Ny ISO 9001:2015

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST November 2011 Linda Karen Eide VEST Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav

Detaljer

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF. Miljøpolitikk for Bydrift KF 2012-2015

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF. Miljøpolitikk for Bydrift KF 2012-2015 LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF Miljøpolitikk for Bydrift KF 2012-2015 Bakgrunn NS-EN ISO 14001:2004 sier følgende: «Den øverste ledelsen skal fastsette organisasjonens miljøpolitikk og sikre at miljøpolitikken

Detaljer

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner v/marit Norberg og Siv Wergeland Kort om oss Bergensbasert konsulentselskap stiftet

Detaljer

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet Miljøhåndbok INNHOLD 1. Introduksjon Miljøstyringssystemet 2. Gunvald Johansen Bygg AS Organisasjon 3. Visjon og politikk 4. Miljøstyringssystemet a) Organisasjon og ansvar b) Planlegging c) Iverksetting

Detaljer

ISO 14001 Miljøstyring

ISO 14001 Miljøstyring ISO 14001 Miljøstyring Hvordan bidrar ISO 14001 til et bedre miljø? Miljøpolitikk, vesentlige miljøaspekter og miljømål Miljøledelse 09 3. november 2009 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Vårt mål Å gjøre ting riktig første gang!

Detaljer

P2 RAPPORT. Mjøsen Skog SA. Systemsertifisering. ISO 14001:2015, PEFC Skogstandard

P2 RAPPORT. Mjøsen Skog SA. Systemsertifisering. ISO 14001:2015, PEFC Skogstandard P2 RAPPORT Mjøsen Skog SA Systemsertifisering ISO 14001:2015, PEFC Skogstandard Start- og sluttdato: Prosjektnummer: DNV GL Teamleder: Revisjonsteam: 03-mai-2017-09-mai-2017 PRJC-04526-2007-MSC-NOR Jan

Detaljer

Norsk Bryggerlaug Prinsipper og krav i standarder for Trygg mat sertifisering. ISO 22000 BRC.

Norsk Bryggerlaug Prinsipper og krav i standarder for Trygg mat sertifisering. ISO 22000 BRC. Norsk Bryggerlaug Prinsipper og krav i standarder for Trygg mat sertifisering. ISO 22000 BRC. Jøran Laukholm DNV - Introduction The Company An independent foundation established 1864 Objective To Safeguard

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Norsk Sertifisering

Detaljer

ISO/DIS 45001, INNHOLD OG STRUKTUR. Berit Sørset, komiteleder, Norsk Industri

ISO/DIS 45001, INNHOLD OG STRUKTUR. Berit Sørset, komiteleder, Norsk Industri ISO/DIS 45001, INNHOLD OG STRUKTUR Berit Sørset, komiteleder, Norsk Industri ISO/DIS 45001:2016 Occupational health and safety managment systems Requirements with guidance for use Overordnet mål: forebygge

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

TA + RS RAPPORT. Nortømmer AS. Systemsertifisering. ISO 14001:2015/PEFC Skogstandard

TA + RS RAPPORT. Nortømmer AS. Systemsertifisering. ISO 14001:2015/PEFC Skogstandard TA + RS RAPPORT Nortømmer AS Systemsertifisering ISO 14001:2015/PEFC Skogstandard Start- og sluttdato: Prosjektnummer: DNV GL Teamleder: Revisjonsteam: 06-jun-2017-15-jun-2017 PRJC-560909-2017-MSC-NOR

Detaljer

Schlumberger Norge AS Tilsynserfaring

Schlumberger Norge AS Tilsynserfaring Schlumberger Norge AS Tilsynserfaring Ptil Entreprenørseminar 31. oktober 2006 QHSE Coordinator Tore Nyegaard 1 Ptil tilsyn med HMS styring av Schlumberger Reservoir Evaluation Wireline 22.3.2006-23.3.2006

Detaljer

NS-EN ISO/IEC 17021-1

NS-EN ISO/IEC 17021-1 Guri Kjørven, 2015-12-02 NS-EN ISO/IEC 17021-1 SAMSVARSVURDERING - KRAV TIL ORGANER SOM TILBYR REVISJON OG SERTIFISERING AV LEDELSESSYSTEMER - DEL 1: KRAV Historikk ISO/IEC 17021:2006 Erstattet Guides

Detaljer

Sammenligning: Miljøfyrtårn og ISO 14001

Sammenligning: Miljøfyrtårn og ISO 14001 Sammenligning: og ISO 14001 Hvordan sammenfaller og skiller seg fra ISO 14001? Denne sammenligningen tar ikke for seg forskjellene på gjennomføring / implementering (ISO 14005) mellom systemene. Bruksområder

Detaljer

ISM revisjon. Forventninger til havfiskeflåten erfaringer fra andre. Steinar Dahl 16 February 2010

ISM revisjon. Forventninger til havfiskeflåten erfaringer fra andre. Steinar Dahl 16 February 2010 ISM revisjon Forventninger til havfiskeflåten erfaringer fra andre Steinar Dahl Innhold ISM Koden Revisjonsrollen Erfaringer Utfordringer for havfiskeflåten Forventninger - diskusjon 2 ISM koden inneholder

Detaljer

Rapport til PEFC Norge Systemsertifisering ISO 14001 + PEFC Skogstandard Teamleder Jan Gjestang

Rapport til PEFC Norge Systemsertifisering ISO 14001 + PEFC Skogstandard Teamleder Jan Gjestang Rapport til PEFC Norge Systemsertifisering ISO 14001 + PEFC Skogstandard 2015.02.12 periodisk revisjon nr 1 Sertifiseringsomfang: Forvaltning, kjøp, salg og tjenesteyting tilknytt skog og skogsprodukt

Detaljer

Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO/CD2 45001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR ARBEIDSMILJØ

Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO/CD2 45001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR ARBEIDSMILJØ Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO/CD2 45001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR ARBEIDSMILJØ Historie ISO 45001 2000 2007 2016 1. utgave OHSAS 18001:1999 Ny BS standard Oversatt til norsk Helse er tatt med Mer forenlig

Detaljer

En reise på 1. klasse!

En reise på 1. klasse! Systemhåndbok Mars 2016 Visjon En reise på 1. klasse! Politikk Dental Sør AS skal være den foretrukne leverandør av dentalutstyr for offentlige og private tannklinikker i Norge, og en trygg arbeidsplass

Detaljer

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok!

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! Vår intensjon med denne er å gi våre kunder, eiere, leverandører og øvrige forbindelser et innblikk i hvordan vi kontinuerlig tenker og arbeider med kvalitetsstyring

Detaljer

Erfaringer med energiledelse sertifisering i norsk industri

Erfaringer med energiledelse sertifisering i norsk industri Erfaringer med energiledelse sertifisering i norsk industri Lansering av NS-EN ISO 50001 Thomas Haug, DNV Bussiness Assurance Det Norske Veritas (DNV) Uavhengig stiftelse etablert i 1864 Målsetning: To

Detaljer

Styring av risiko og samfunnsansvar i Asker kommune

Styring av risiko og samfunnsansvar i Asker kommune NBEF 07.11.2014 Styring av risiko og samfunnsansvar i Asker kommune gjennom vårt ISO-sertifiserte styringssystem Ernst Ole Solem Kvalitetssjef og beredskapsleder Asker kommune Felles gjennomgående system

Detaljer

Innlegg Skognæringa og miljøet Stavanger/Sola, 12. januar 2011 Forstkandidat jan gjestang, revisjonsleder Det Norske Veritas

Innlegg Skognæringa og miljøet Stavanger/Sola, 12. januar 2011 Forstkandidat jan gjestang, revisjonsleder Det Norske Veritas Skogsertifisering hvorfor og hvordan Innlegg Skognæringa og miljøet Stavanger/Sola, 12. januar 2011 Forstkandidat jan gjestang, revisjonsleder Det Norske Veritas Levende Skog standarder for et bærekraftig

Detaljer

Styringssystemet OIMS (Operation Integrity Management System) som er etablert i ExxonMobil over hele verden, tilfredsstiller kravene beskrevet i ISO

Styringssystemet OIMS (Operation Integrity Management System) som er etablert i ExxonMobil over hele verden, tilfredsstiller kravene beskrevet i ISO Operativ Innsats for Miljø og Sikkerhet Styringssystemet OIMS (Operation Integrity Management System) som er etablert i ExxonMobil over hele verden, tilfredsstiller kravene beskrevet i ISO 14001: 2004

Detaljer

Generell retningslinje for sertifisering. SC Dok. 041

Generell retningslinje for sertifisering. SC Dok. 041 Generell retningslinje for sertifisering SC Dok. 041 1 Introduksjon Disse bestemmelsene regulerer virksomhet relatert til sertifisering av bedrifters styringssystemer eller prosesser. Sertifiseringen omfatter

Detaljer

VEIEN TIL ET LEDELSESSYSTEM MED NS-EN ISO 9001:2015 VERITECH AS V/ MAGNUS ROBBESTAD

VEIEN TIL ET LEDELSESSYSTEM MED NS-EN ISO 9001:2015 VERITECH AS V/ MAGNUS ROBBESTAD VEIEN TIL ET LEDELSESSYSTEM MED NS-EN ISO 9001:2015 VERITECH AS V/ MAGNUS ROBBESTAD HISTORIEN TIL ISO 9001 ISO 9001 : Fra kvalitetskontroll til en ledelsesstandard 1988 1994 2000 2008 2015 1988 Dokumenterte

Detaljer

Hva innebærer ISO 9000? Botnane Bedriftsutvikling AS

Hva innebærer ISO 9000? Botnane Bedriftsutvikling AS Hva innebærer ISO 9000? NS-EN ISO 9000 1. Kundefokus 2: Lederskap 3: Medarbeiderinvolvering 4: Prosessorientering 5: Systemorientert ledelse 6: Kontinuerlig forbedring 7: Faktabasert beslutningstaking

Detaljer

Miljøledelse og miljøstyring

Miljøledelse og miljøstyring en Miljøledelse og miljøstyring Medlemsmøte Grønn Byggallianse 4 februar 2010 Anne Katrine Sjøholt PTL Anne.katrine.sjoholt@ptl.no Tlf 45216286 www.ptl.no Hva er miljøledelse? -Miljøledelse er holdningsendring

Detaljer

Operativ Innsats for Miljø og Sikkerhet

Operativ Innsats for Miljø og Sikkerhet 1 Operativ Innsats for Miljø og Sikkerhet 2 ExxonMobil et verdensomspennende energi- og petrokjemikonsern Opererer i mer enn 200 land og landområder Produserte 4,2 millioner fat (oljeekvivalenter) med

Detaljer

Sikkerhetskultur. Fra måling til forbedring. Jens Chr. Rolfsen 301012

Sikkerhetskultur. Fra måling til forbedring. Jens Chr. Rolfsen 301012 Fra måling til forbedring Jens Chr. Rolfsen Innhold Perspektiver på sikkerhet Rammeverk for vurdering av sikkerhetskultur Et praktisk eksempel Kultur og endringsevne 2 Perspektiver på sikkerhet Sikkerhet

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Fertilitetsklinikken Sør

Sykehuset Telemark HF Fertilitetsklinikken Sør Sykehuset Telemark HF Fertilitetsklinikken Sør Rapport fra Periodisk revisjon 1 Systemsertifisering 2012-04-27 Revisjonsleder Medrevisor Eva Minge Nicolai Holst gynekolog Versjon/Dato: 01/2012-04-27 (2012-05-11)

Detaljer

Teknologisk Institutt Sertifisering AS RAPPORT ETTER SERTIFISERINGSREVISJON. Organisasjon: Overhalla kommune Rapport nr.: 267/07

Teknologisk Institutt Sertifisering AS RAPPORT ETTER SERTIFISERINGSREVISJON. Organisasjon: Overhalla kommune Rapport nr.: 267/07 IS-PS-010, vedlegg 6 Teknologisk Institutt Sertifisering AS RAPPORT ETTER SERTIFISERINGSREVISJON Organisasjon: Overhalla kommune Rapport nr.: 267/07 Bedriften er revidert mot: 14001:2004 Revisjonen er

Detaljer

NS EN ISO9000:2015 Ledelsessystem for kvalitet Grunntrekk og terminologi

NS EN ISO9000:2015 Ledelsessystem for kvalitet Grunntrekk og terminologi NS EN ISO9000:2015 Ledelsessystem for kvalitet Grunntrekk og terminologi Risikostyrt Kvalitet og Miljø Quality Norway 1. februar 2016 ISO 9000:2015 generelle refleksjoner : Mye fra tidligere «grunntrekk»

Detaljer

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK Hvorfor? Ambisjon: Statnetts anleggsforvaltning skal reflektere god praksis iht. PAS 55 Økt presisjon

Detaljer

RA Consulting. Din partner i HMS og kvalitetsarbeid

RA Consulting. Din partner i HMS og kvalitetsarbeid Din partner i HMS og kvalitetsarbeid 1 Etablert i 2016. er Rudi Arnesen. Lokalisert i Stavanger. Leverer tjenester over hele landet. Allsidig faglig kompetanse. Samarbeider med mange store aktører innen

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Side 1 av 6

Kvalitetshåndbok. Side 1 av 6 Side 1 av 6 Innhold: Kabelpartner presentasjon Forretningsidé NS-EN ISO 9000/9001/9004/14001 Prosedyrer og protokoller/journaler Kvalitets- og miljøpolitikk Kvalitets- og miljømål, overordnet årlig Kvalitets

Detaljer

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 15.9.2017 Styresak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Styret i Helse

Detaljer

Miljøledelse, miljøstyring og miljøstyringssystemer. Dr.ing. Annik Magerholm Fet

Miljøledelse, miljøstyring og miljøstyringssystemer. Dr.ing. Annik Magerholm Fet Miljøledelse, miljøstyring og miljøstyringssystemer Dr.ing. Annik Magerholm Fet Effektiv miljøledelse forutsetter: bedriftskultur, normer og verdier med betydning for miljøet utvikles personlig engasjement

Detaljer

Miljøstyring. - Har det noen hensikt? Miljøledelse 2013, tirsdag 12. november. Knut Jonassen, Standard Norge

Miljøstyring. - Har det noen hensikt? Miljøledelse 2013, tirsdag 12. november. Knut Jonassen, Standard Norge Miljøstyring - Har det noen hensikt? Miljøledelse 2013, tirsdag 12. november Knut Jonassen, Standard Norge Miljøstyringssystem Hjelpemiddel for styring og ledelse Utvikle og iverksette miljøpolitikk Styre

Detaljer

NS-EN ISO 19011:2011

NS-EN ISO 19011:2011 NS-EN ISO 19011:2011 Retningslinjer for revisjon av styringssystemer En kort gjennomgang Hva er nytt Hva er som før Innhold av standarden Spørsmål Marit P. Finsnes, NFKR, QMCe Torolf Paulshus, NFKR Godkjent

Detaljer

Sikkerhetsstyring for mindre virksomheter. Morgenmøte 24. november 2011

Sikkerhetsstyring for mindre virksomheter. Morgenmøte 24. november 2011 Sikkerhetsstyring for mindre virksomheter Sikkerhet, samtrafikkevne, passasjerrettigheter og markedsovervåking Morgenmøte 24. november 2011 Charlotte Grøntved - Sikkerhetsstyring og tilsyn Elisabeth Nilsen

Detaljer

Norsk Skogsertifisering

Norsk Skogsertifisering 2 Systemsertifisering ISO 140011/PEFC FM 2014.05.07-9 Sertifiseringsomfang: Rådgivning, opplæring og revisjon med det formål at avtaletilknyttede skogeiendommer skal tilfredsstille kravene til miljøstyring

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 ISO 14001 Krav til ledelsens gjennomgåelse 4.6 Ledelsens gjennomgåelse Organisasjonens øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet

Detaljer

Rapport til PEFC Norge periodisk rev. Nr 2. Kjøp, salg og tjenesteyting tilknyttet skog, skogprodukter og skogforvaltning

Rapport til PEFC Norge periodisk rev. Nr 2. Kjøp, salg og tjenesteyting tilknyttet skog, skogprodukter og skogforvaltning Rapport til PEFC Norge periodisk rev. Nr 2 Systemsertifisering ISO 14001 + PEFC Skogstandard (N 02 og N 03) 2016.03.30 Sertifiseringsomfang: Kjøp, salg og tjenesteyting tilknyttet skog, skogprodukter og

Detaljer

HS 18001. Ny internasjonal standard for styring av helse. og sikkerhet (arbeidsmiljø)

HS 18001. Ny internasjonal standard for styring av helse. og sikkerhet (arbeidsmiljø) HS 18001 Ny internasjonal standard for styring av helse og sikkerhet (arbeidsmiljø) OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management - System Specification, 1999 OHSAS 18002 Occupational health and

Detaljer

Neste generasjon ISO standarder ISO 9001 og ISO 14001. Hva betyr det for din bedrift? DNV GL Business Assurance Norway AS SAFER, SMARTER, GREENER

Neste generasjon ISO standarder ISO 9001 og ISO 14001. Hva betyr det for din bedrift? DNV GL Business Assurance Norway AS SAFER, SMARTER, GREENER Neste generasjon ISO standarder ISO 9001 og ISO 14001 Hva betyr det for din bedrift? DNV GL Business Assurance Norway AS 1 SAFER, SMARTER, GREENER Et nytt perspektiv For å sikre at kvalitetsstyring blir

Detaljer

DNV GL Fagseminar 7. januar 2015 09/01/2015

DNV GL Fagseminar 7. januar 2015 09/01/2015 (Bærekraft) & interessenter hvem, hva, hvordan& hvorfor Jørgen Hanson, principal consultant Sustainability reporting and training, DNV GL 1 SAFER, SMARTER, GREENER ISO 1 En mulighet: CSR Performance Ladder.

Detaljer

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.08.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Bakgrunn: De regionale

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Arbeidspsykologiske testverktøy

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Arbeidspsykologiske testverktøy Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Arbeidspsykologiske testverktøy Siv Inderdal Eklo Andreas Kolstø 2015-03-27 1 of 6 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED SERTIFISERINGSORDNINGEN... 3 2 DEFINISJONER...

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 RAPPORT Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14 Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 1 av 13 Tidsrom for revisjonen Mai-juni 2016

Detaljer

PEFC FM: Kjøp og salg av tømmer, skogbehandling, avvirkning, skogbruksplanlegging og utmarkstjenester

PEFC FM: Kjøp og salg av tømmer, skogbehandling, avvirkning, skogbruksplanlegging og utmarkstjenester PEFC rapport fra resertifisering Systemsertifisering 2015.05.04-08 Kontakt person Andreas Holen Sertifiseringsomfang: PEFC FM: Kjøp og salg av tømmer, skogbehandling, avvirkning, skogbruksplanlegging og

Detaljer

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 bjorn.fredrik.kristiansen@multiconsult.no 1 Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Multiconsult skal være multifaglige tilby

Detaljer

EU har forpliktet seg til å nå følgende mål innen 2020: NS-EN ny standard for energiledelse. Kutte utslipp av drivhusgasser med minst 20 %

EU har forpliktet seg til å nå følgende mål innen 2020: NS-EN ny standard for energiledelse. Kutte utslipp av drivhusgasser med minst 20 % 3. november 2009 Miljøledelse 09 NS-EN 16001 - ny standard for energiledelse - bakgrunn - hva finnes - hva kommer siv.ing. Thor Lexow prosjektleder Standard Norge EU har forpliktet seg til å nå følgende

Detaljer

Internkontroll i Gjerdrum kommune

Internkontroll i Gjerdrum kommune Tatt til orientering i Gjerdrum kommunestyre 14.12.2016 Internkontroll i Gjerdrum kommune Formålet med dokumentet Formålet med dette dokumentet er å beskrive internkontrollen i Gjerdrum kommune. Dokumentet

Detaljer

Procedure / Procedure 00 Håndbok for Kvalitet, Miljø og HMS / Manual for Quality, Environment and Safety

Procedure / Procedure 00 Håndbok for Kvalitet, Miljø og HMS / Manual for Quality, Environment and Safety KHMS dokumentasjon Kapittel 1 QHSE documentation Chapter 1 Procedure / Procedure 00 Håndbok for Kvalitet, Miljø og HMS / Manual for Quality, Environment and Safety Denne håndboken er / This manual is:

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

Standard Norge. Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei. Hva skal jeg snakke om?

Standard Norge. Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei. Hva skal jeg snakke om? Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei Marit Sæter, informasjonssjef Standard Norge Presentasjon av Standard Nor ge 1 Hva skal jeg snakke om? Standard Norge og standarder

Detaljer

Velkommen til LINO Personell AS

Velkommen til LINO Personell AS Velkommen til Postadresse: Postboks: 2003 NO-4379 Egersund Besøksadresse: Svanavågsveien 14 NO-4370 Egersund Tlf. : +47 51 46 70 20 Faks : +47 51 46 70 18 E-mail : post@lino.as Web : www.lino.as NO 992

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015 Våren 2015. Revisjonsledelse av styringssystemer for kvalitet og miljø. Tverrfaglig deltidsstudium 10 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015 Våren 2015. Revisjonsledelse av styringssystemer for kvalitet og miljø. Tverrfaglig deltidsstudium 10 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 av styringssystemer for kvalitet og miljø Tverrfaglig deltidsstudium 10 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus

Detaljer

Hva er risikostyring?

Hva er risikostyring? Hva er risikostyring? EBL workshop - DNV innlegg Tore Magler Wiggen, Senior Consultant / Lawyer, Cleaner Energy, DNV Energy. 22.10.2008 Agenda Risiko definisjon og begreper Risikovurdering risikoanalyse

Detaljer

Management Systems miljø

Management Systems miljø Organizational knowledge Kommende generasjoners behov Prosesstilnærming Risiko Arbeidstilsynet Bevissthet Kundefokus Tilsyn Nemko Omfangsdokument ISO 9001 og ISO 14001 Environmental Management Systems

Detaljer

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen Informasjonssikkerhet Visjon «Organisasjonen anerkjennes som ledende aktør innen informasjonssikkerhet» Oppdrag «Å designe, implementere,

Detaljer

Styret Pasientreiser HF 07/06/2017. Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagt sak om miljøarbeid i Pasientreiser HF til etterretning.

Styret Pasientreiser HF 07/06/2017. Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagt sak om miljøarbeid i Pasientreiser HF til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 07/06/2017 SAK NR 17-2017 Miljøarbeid i Pasientreiser HF Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagt sak om miljøarbeid i Pasientreiser

Detaljer

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11 Side 1 av 8 3.1 POLITIKK Weber har som forretningsidé å utvikle, produsere. Markedsføre og distribuere Leca-blokker, -pipe, -byggeplank, - lettklinker, Filtralite, Premix-produkter innenfor gulvavretning,

Detaljer

Veien til ISO 20000 sertifisering

Veien til ISO 20000 sertifisering Mål: 41 40 39 38 37 36 Veien til ISO 20000 sertifisering Forretningsidé Forbedringer 29 Definere kunder/pros. i verktøy 30 30 31 Mister ansatte Branding 32 Satsningsområde 33 Syneligjøre KPI er 34 ITIL

Detaljer

Integrert styringssystem

Integrert styringssystem Integrert styringssystem Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS` Historie Eierselskapet JFK AS Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS ble startet i Oktober 1955 av Johan Fredrik og May Knudtzen, og drives fortsatt som

Detaljer

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt.

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt. K V A L I T E T S S T R A T E G I F O R H E L S E M I D T - N O R G E 2 0 0 4 2 0 0 7 Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet

Detaljer

Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei

Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei Marit Sæter, informasjonssjef Standard Norge HMS-faglig forum, avd. Midt- og Nord-Norge, Trondheim, 2008-11-06 Miljøkommunikasjon

Detaljer

MILJØRAPPORT 2014. Aurskog, januar 2015. Stangeskovene AS

MILJØRAPPORT 2014. Aurskog, januar 2015. Stangeskovene AS MILJØRAPPORT 2014 Aurskog, januar 2015. Stangeskovene AS Omfang og virksomhet. Stangeskovene AS ble første gang gruppesertifisert gjennom Norsk Skogsertifisering 12.oktober 2000 i henhold til ISO 1400.

Detaljer

STATUSANALYSE HELSE STAVANGER HF DET NORSKE VERITAS CERTIFICATION AS. Helse Stavanger HF. Dato: 08.05.2013. Organisasjonsenhet: ZNONO411

STATUSANALYSE HELSE STAVANGER HF DET NORSKE VERITAS CERTIFICATION AS. Helse Stavanger HF. Dato: 08.05.2013. Organisasjonsenhet: ZNONO411 STATUSANALYSE HELSE STAVANGER HF Dato: 08.05.2013 Organisasjonsenhet: ZNONO411 Avdeling for system sertifisering Veritasveien 1 1322 HØVIK Tel. 67 57 9900 Fax. 67 57 9911 Oppdragsgiver: Helse Stavanger

Detaljer

Styresak 75/2017 Vedlegg 1 TRANS_PA RAPPORT. Helgelandssykehuset HF. Systemsertifisering

Styresak 75/2017 Vedlegg 1 TRANS_PA RAPPORT. Helgelandssykehuset HF. Systemsertifisering Styresak 75/2017 Vedlegg 1 TRANS_PA RAPPORT Helgelandssykehuset HF Systemsertifisering ISO 14001:2004, ISO 14001:2015 Start- og sluttdato: Prosjektnummer: DNV GL Teamleder: Revisjonsteam: 10-mai-2017-11-mai-2017

Detaljer

Standarder for - styringssystemer - arbeidsmiljø Prosjektleder Guri Kjørven Standard Norge 2010-03-10

Standarder for - styringssystemer - arbeidsmiljø Prosjektleder Guri Kjørven Standard Norge 2010-03-10 Standarder for - styringssystemer - arbeidsmiljø Prosjektleder Guri Kjørven Standard Norge 2010-03-10 Fagforbundet, 2010-03-10 1 Standarder Beskriver o et produkt, o en arbeidsprosess o et system Gir forslag

Detaljer

Miljøstyringssystem for Holtålen kommune

Miljøstyringssystem for Holtålen kommune Miljøstyringssystem for Holtålen kommune Kravene til miljøstyringssystem etter ISO 14001 4.1 Generelle krav Organisasjonen skal etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørisikoanalyse for Nordområdene - Barentshavet sørøst. Olje- og energidepartementet

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørisikoanalyse for Nordområdene - Barentshavet sørøst. Olje- og energidepartementet Rapport Miljørisikoanalyse for Nordområdene - Barentshavet sørøst Olje- og energidepartementet Rapportnr./DNV Referansenr.: 2012-1314 / 14T4MM9-16 Rev. 0, 2012-09-20 Miljørisikoanalyse for Nordområdene

Detaljer

På vei mot noe stort. ISO 14001 & ISO 14004 med familie

På vei mot noe stort. ISO 14001 & ISO 14004 med familie På vei mot noe stort ISO 14001 & ISO 14004 med familie Knut Jonassen, Standard Norge, St. Carolus, Molde10. mai, 2016 Jordens tålegrenser Klimaendringer Havforsuring Kjemisk forurensning Atmosfæriske partikler

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer