Sunnas sykehus HF. Rapport fra dokumentgjennomgang og planleggingsmøte. Prosjektnummer: PRJC MSC-NOR. Systemsertifisering ISO 14001:2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sunnas sykehus HF. Rapport fra dokumentgjennomgang og planleggingsmøte. Prosjektnummer: PRJC-480902-2013-MSC-NOR. Systemsertifisering ISO 14001:2004"

Transkript

1 Prosjektnummer: PRJC MSC-NOR Systemsertifisering Dato: Revisjonsleder Inger-Marie Schytte Blix Skjemaref: AR-RBC-2.0 NOR/NOR 2.0 Dato:

2 Hovedinntrykk fra revisjonen Positive indikasjoner Målsettingen om å etablere et «økosamfunn» som er «Helsefremmende og rehabiliterende» har vært tydelig helt tilbake til opprettelsen av Sunnaas sykehus i Sunnaas sykehus HF har gjennom en årrekke jobbet for å forbedre sine miljøprestasjoner og arbeidet er godt forankret i ledelsen som også har lagt til rette for bred involvering. Virksomheten har et veletablert styringssystem og har lang erfaring med CARF-akkreditering for utvalgte pasientgrupper. Miljøstyringssystemet er integrert i eksisterende kvalitetsstyringssystem. Svært god intern og ekstern kommunikasjon. På intranett har man en egen «knapp» for grønt sykehus, og miljøpolitikken er kommunisert både internt og eksternt. Sykehuset viser høy grad av bevissthet gjennom sin kartlegging og prioritering av vesentlige miljøaspekter. Miljøledelse har vært et sentralt element i planlegging av nytt sykehus. Nytt bygg reises som «lavenergi-bygg» og man har ambisjoner om strengere krav til estimert energiforbruk enn Tech 10. Sykehuset har vært en pådriver i prosessen for å utvikle fremtidig fjernvarmeanlegg på Nesodden der man skal benytte sjøvann som energikilde. Prosjektet er nå i anbudsprosess. Side 2 av 12

3 Krav til miljøpresentasjon er innarbeidet i kravspesifikasjoner ved innkjøp, større anskaffelser og bortsetting av prosesser. Som eksempel er matproduksjon og servering en tjeneste som kjøpes av ekstern leverandør. Leverandøren oppfyller sykehusets miljøkrav og er integrert i tiltaksplan for forbedring av miljøprestasjon. Hovedområder for forbedring Samsvarsvurdering kan forbedres gjennom at man i større grad identifiserer relevante krav for den enkelte aktivitet med tilhørende miljøaspekt(er). Beskrivelsen av miljøstyringssystemet er ikke ferdigstilt i E-håndboken. Ved gjennomgang av prosedyrer og meldeskjema i avviks- og forbedringssystemet ble det avdekket et behov for begrepsavklaring. «Forebyggende tiltak» er av proaktiv karakter og omhandler tiltak som iverksettes for å forhindre svikt. «Korrigerende tiltak» er av reaktiv karakter og iverksettes for å forhindre gjentakelse av svikt. Systematisk årsaksanalyse er en grunnforutsetning for å finne frem til effektive tiltak. Side 3 av 12

4 Funn fra revisjonen Antall avvik identifisert: 3 Antall kategori 1 (vesentlige) avvik: Antall kategori 2 (mindre) avvik: 0 3 Antall observasjoner identifisert: Antall forbedringsmuligheter identifisert: 2 1 Kommentarer: 1) For detaljert beskrivelse av avvik, observasjoner og forbedringsmuligheter se vedlagt funnliste. 2) Se "Definisjon av funn og betingelser for håndtering av avvik" under vedlegg. Side 4 av 12

5 Resultater Dokumentasjonen av styringssystemet er gjennomgått med følgende kommentarer og resultat: Dokumentgjennomgangen identifiserte funn som må håndteres før hovedrevisjonen, se funnlisten. Hovedrevisjonen er avtalt, men det forutsettes at funnene er håndtert før oppstart av hovedrevisjonen. Et planleggingsmøte er gjennomført med følgende kommentarer og resultat: Under sluttmøtet ble sentrale funn presentert, diskutert og bekreftet. Det dokumenterte styringssystemet og implementeringsgraden ble vurdert for å fastsette om virksomheten er klar for hovedrevisjonen. Spesiell fokus ble gitt til identifikasjon av prosesser og prosess indikatorer eller vesentlige aspekter, mål og drift av styringssystemet. Styringssystemets evne til å sikre at organisasjonen er i stand til å møte relevante krav i lover og forskrifter innen omfanget av standarden og sertifiseringsomfanget ble vurdert. Virksomheten vurderes til å kvalifisere til stikkprøvebasert tilnærming til revisjon av virksomhetens lokasjoner. Som et resultat av revisjonen ble det avtalt at hovedrevisjonen gjennomføres som planlagt november Organisasjonen må behandle og gi tilbakemelding på avvik før hovedrevisjonen, innen 15. november Side 5 av 12

6 Konklusjon Samlet sett er virksomheten: Klar for hovedrevisjonen forutsatt at identifiserte avvik blir tilfredsstillende håndtert Neste revisjon Neste revisjon vil være Hovedrevisjon Dato: november 2013 Fokusområder Som et resultat av planmøtet og dokumentgjennomgangen er følgende identifisert som mulige fokusområder for den kommende hovedrevisjonen: Implementering av styringssystem i henhold til. Side 6 av 12

7 Informasjon om sertifiseringen: Sentrale produktstandarer: Følges opp av virksomheten. Sentrale lover og forskrifter: Følges opp av virksomheten. Sertifiseringsomfang: Sykehusdrift. Spesialisthelsetjenester innen medisinsk rehabilitering. Døgnbehandling, Dagbehandling, Poliklinikk, Telemedisin, Ambulante tjenester, forskning & innovasjon og samhandling Bortsatte hovedprosesser: Tillatte utelatelser: Matproduksjon og servering Ikke aktuelt Teamleder bekrefter at: Planlagt tid for den kombinerte revisjonen er tilstrekkelig tatt i betraktning graden av integrasjon i styringssystemet når det gjelder ledelsens gjennomgåelse, interne revisjoner, politikk og mål, dokumentasjon av styringssystemet, prosessene for kontinuerlig forbedring og enhetlige støttefunksjoner. Kommentarer: Ingen flere kommentarer. Side 7 av 12

8 Virksomhet med flere lokasjoner: Totalt antall lokasjoner (inkludert hovedkontor) 3 Vil sertifiseringen baseres på et utvalg av lokasjoner? Ja Nei For sertifisering basert på et utvalg av lokasjoner bekrefter Teamleder følgende: Virksomheten er kvalifiser for stikkprøvebasert tilnærming (dvs. sentralt styrt felles styringssystem, interne revisjoner og ledelsens gjennomgåelse, sammenlignbare aktiviteter ved lokasjonene osv.). Tilfredsstillende interne revisjoner som dekker alle lokasjoner er gjennomført inkludert vurdering av regulatoriske krav. Bevis på at hovedelementene i standarden er håndtert på en effektiv måte av hovedkontoret (for eksempel endringer i styringssystemet, ledelsens gjennomgåelse, interne revisjoner, klager, krav i lover og forskrifter, vurdering av korrigerende tiltak og endringer i miljø- og sikkerhetsaspekter (EMS/OHSAS). Kommentarer: Ingen flere kommentarer. Sertifiseringen vil dekke følgende lokasjon(er): Lokasjon Adresse Sted Antall ansatte Antall skift Lokalt omfang Sunnaas sykehus HF Bjørnemyrveien Nesoddtangen count count site scope Askim Eventyrveien Askim Aker sykehus Trondheimsveien 235 Bygg 6, 2. etg Oslo Side 8 av 12

9 Tilleggsnotater: Drøbak inkluderes ikke i omfang da de ikke har pasientbehandling Spesielle krav Spesielle forholdsregler påkrevet for planlagte revisjoner? Ja Nei Side 9 av 12

10 Konfidensialitet Informasjon fra revisjonen inkludert denne rapporten og eventuelle notater og sjekklister vil bli behandlet konfidensielt, og vil ikke bli utlevert til tredjepart uten skriftlig samtykke fra organisasjonen. Unntak gjelder for relevant akkrediteringsmyndighet under utøvelse av kontroll med DNV. Forbehold En systemrevisjon bygger på kontroll av et utvalg av tilgjengelig informasjon. Følgelig finnes det et element av usikkerhet i bildet gjenspeilet ved funnene fra revisjonen. Selv om ingen avvik ble identifisert behøver det ikke bety at det ikke finnes avvik innen det reviderte og/eller andre områder. Før utstedelse eller fornyelse av et sertifikat vil denne rapporten bli underlagt en uavhengig DNV-intern gjennomgang. Gjennomgangen kan påvirke rapportens innhold og konklusjoner. Vedlegg Definisjon av funn og betingelser for håndtering av avvik Funnliste Kommentar: I tillegg oppbevarer DNV registreringer av deltagere på åpnings- og sluttmøtet. Side 10 av 12

11 Definisjon av funn og betingelser for håndtering av avvik Definisjon av funn: (Følgende gjelder for flere standarder inkludert ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO og ISO/IEC Enkelte standarder kan likevel ha andre definisjoner og betingelser.) Vesentlige avvik (kategori 1) Fravær av ett eller flere kravelement eller en situasjon som reiser betydelig tvil om hvor vidt produkter eller tjenester oppfyller spesifiserte krav. Flere kategori 2 avvik innen samme kravelement i standarden som indikerer mangelfull iverksettelse eller virkning av styringssystemet. Et kategori 2 avvik som gjentar seg (eller hvor korrigerende tiltak ikke er iverksatt som avtalt) skal oppgraderes til kategori 1. Mindre avvik (kategori 2) En enkeltstående svikt i styringen eller implementeringen av et krav, men som ikke indikerer mangelfull iverksettelse eller virkning av styringssystemet eller reiser tvil om hvor vidt produkter eller tjenester vil oppfylle spesifiserte krav. Overordnede systemkrav er definert, implementert og virkningsfulle. Observasjon En observasjon er ikke et avvik, men noe som vil kunne føre til et avvik dersom det ikke blir iverksatt korrigerende tiltak; eller en uønsket tilstand uten objektive bevis på at et avvik foreligger. Forbedringsmulighet Forbedringsmuligheter relaterer seg til områder og/eller prosesser i organisasjonen som kan oppfylle minimumskrav, men som bør kunne forbedres. Side 11 av 12

12 Betingelser for håndtering av avvik: Organisasjonen forventes å ha gjennomført følgende innen fristen satt av Teamleder: Umiddelbare tiltak for å eliminere/rette avvik. Årsaksanalyse for å identifisere rotårsakene til avvik, og korrigerende tiltak for å hindre gjentagelse av avvikene. Implementere korrigerende tiltak samt verifisere virkningen av tiltakene. Fylle ut aktuelle deler av Funnlisten og sende den til DNVs Teamleder sammen med dokumentasjon som bevis på gjennomførte tiltak. Innen den maksimale tidsfristen, og som forutsetning for at et sertifikat kan utstedes/fornyes, gjelder følgende betingelser: Vesentlige avvik (kategori 1): Bevis for gjennomført årsaksanalyse og iverksettelse av virkningsfulle rettelser og korrigerende tiltak må fremlegges. Mindre avvik (kategori 2): Behandles fortrinnsvis på samme måte som vesentlige avvik. For enkelte avvik kan DNVs Teamleder likevel akseptere en plan for iverksettelse av identifiserte korrigerende tiltak. Iverksettelsen av planlagte tiltak vil senest bli verifisert ved neste revisjon. Frist for tilbakemelding etter en resertifisering avhenger av utløpsdato for sertifikatet. Dette er for å sikre tilfredsstillende oppfølging og fornyelse av sertifikatet innen utløpsdatoen og der igjennom sikre kontinuerlig gyldighet av sertifikatet. Om sertifikatets utløpsdato overskrides uten at fornyet sertifisering er godkjent vil sertifikatet ikke kunne forlenges og vil bli suspendert inntil fornyelsen er godkjent. Det er ingen formelle krav til analyse eller tilbakemelding på observasjoner eller forbedringsmuligheter. For å sikre kontinuerlig forbedring av organisasjonens styringssystem anbefaler DNV likevel at organisasjonen behandler og gir tilbakemelding på observasjoner. Ved vesentlige avvik vil DNV normalt gjennomføre en oppfølgingsrevisjon hos organisasjonen. Mindre avvik vil normalt bli fulgt opp ved gjennomgang av tilsendt dokumentasjon. Utilstrekkelig tilbakemelding eller mangelfulle korrigerende tiltak kan gi grunnlag for midlertidig suspensjon eller trekking av sertifikatet. Side 12 av 12

Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15

Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15 Pasientreiser 1/2014 Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15 Rapport nr 1/2014 Tidsrom for revisjonen 22.01.2014-25.02.2014 Virksomhet Helseforetakenes

Detaljer

Norsk Skogsertifisering

Norsk Skogsertifisering Rapport fra periodisk revisjon Systemsertifisering /PEFC 2013.05.06-08 Revisjonsleder Fagrevisor Jan Gjestang Reidar Haugan Versjon/Dato: 01/2013.05.09 Generell oppsummering Hovedinntrykk fra revisjonen

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Heve bevissthet og kompetanse for styringssystemer Angela Miller, Sjefskonsulent DNV KEMA Det Norske Veritas (DNV) Uavhengig stiftelse etablert i 1864 Målsetning:

Detaljer

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning Norsk akkreditering NA Dok. 53: Retningslinjer for sertifisering av Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 22.05.2013 Sidenr: 1 av 16 NA Dok. 53 Retningslinjer for

Detaljer

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre.

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre. Veiledning : Sertifisering av kvalitetssystemer Innledning Valg av sertifiseringsorgan Forberedelse til sertifisering Sertifiseringsprosessen Fornyelse av sertifikatet Sertifikateier NS-EN ISO 9001 - Elrom

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning

Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 03 Rev. dato: 10.08.2013 Side: 2 Dette dokumentet gir søkeren informasjon om saksgangen

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF

Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF www.pwc.no Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF En vurdering av internkontrollen i Helse Fonna HF, basert på en rekke intervjuer utført oktober 2011 i somatiske spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. 19. juni 2013. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Ledelsens gjennomgåelse. 19. juni 2013. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Ledelsens gjennomgåelse 19. juni 2013 Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Side: 2 av 10 Innhold 1. Formål... 3 2. Sammendrag... 3 3. Prosessytelse... 3 4. Produkt og tjeneste samsvar...

Detaljer

Sikkerhetshåndboken. STY Navn Utgitt Revisjon

Sikkerhetshåndboken. STY Navn Utgitt Revisjon Styringssystem Sikkerhetshåndboken STY Navn Utgitt Revisjon 600865 Sikkerhetsstyring i Jernbaneverket 03.07.2013 5 600533 Instruks for risikovurdering 03.07.2013 3 601416 Risikoakseptkriterier 03.07.2013

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer?

Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer? Oppsummering av 14 tilsyn i 2008 i henhold til blodforskriften Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer? tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2009 MARS 2009 Rapport

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse:

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Helse Finnmark

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Saksliste styremøte 20. juni 2014

Saksliste styremøte 20. juni 2014 Saksliste styremøte 20. juni 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell, tlf.: 926 53 078 Vår dato:15. juni 2014 Arkivnummer: 012 Bodø Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF UTK Rapport 3/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF -Klinikk psykisk helse og rusbehandling Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 25.04 2012

Detaljer

Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune

Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune Godkjent av fylkesrådmannen 11.11.2008 Forord Vi har høye mål og ambisjoner for videregående opplæring i STFK, og opplæringsloven

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Sertifisering og FG-godkjenning av foretak FG-201:1 Utgave 1, gyldig fra 1.1.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2

Detaljer

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet Kvalitetsstrategi for Sykehuset Innlandet Litt bedre i morgen enn i dag.. Brumunddal, januar 2012 1 1. Innledning 1.1 KVALITETSSTRATEGIEN FOR SYKEHUSET INNLANDET En felles kvalitetsstrategi i Sykehuset

Detaljer

Håndbok i miljøstyring

Håndbok i miljøstyring Styringssystem Dokumentansvarlig: DAHL, GRY Side: 1 av 24 Håndbok i miljøstyring Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Hensikt... 4 1.2 Omfang... 4 1.3 Definisjon miljø... 4 1.4 Avgrensninger... 5

Detaljer

Revisjon av Sunnaas sykehus HF

Revisjon av Sunnaas sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 03/2015 Revisjon av Sunnaas sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.3.2015 Rapport nr. 3/2015 Revisjonsperiode Januar 2015 til mars 2015 Virksomhet Sunnaas sykehus HF Rapportmottaker

Detaljer

Histoteknikerforeningen Mamma diagnostikk og behandling Holmenkollen Park Hotell 13. 14. mars 2014 Veien til akkreditering Praktisk veiledning

Histoteknikerforeningen Mamma diagnostikk og behandling Holmenkollen Park Hotell 13. 14. mars 2014 Veien til akkreditering Praktisk veiledning Histoteknikerforeningen Mamma diagnostikk og behandling Holmenkollen Park Hotell 13. 14. mars 2014 Veien til akkreditering Praktisk veiledning Saeed Behdad Kvalitetssjef Norsk akkreditering Formål med

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2 FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 ISO 14001 Krav til ledelsens gjennomgåelse 4.6 Ledelsens gjennomgåelse Organisasjonens øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Victoria Ward Siv Inderdal Eklo 2013-07-23 1 of 6 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED SERTIFISERINGSORDNINGEN... 3 2 DEFINISJONER... 3 3 RUTINER

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjonen Helse Sør-Øst 16.1.2009 Rapport nr. 1/2009 Revisjonsperiode September 2008-januar 2009 Virksomhet

Detaljer