Folkehelse i planstrategi Velkommen til arbeidsseminar! Åsgårdstrand, oktober 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folkehelse i planstrategi Velkommen til arbeidsseminar! Åsgårdstrand, 30. 31. oktober 2014"

Transkript

1 Folkehelse i planstrategi Velkommen til arbeidsseminar! Åsgårdstrand, oktober 2014

2 Tanke bak seminaropplegget Gå i dybden for å se sammenhenger Læring gjennom praksis Systematisk arbeid, steg for steg Vi er et lag selv om vi jobber på ulike steder Programkomiteen har gjort en solid innsats: Anne Sofie Lauritsen, Eva Rizi, Elisabeth Vestebakke Haugen, Grethe Evensen Øvrum og Torstein Kiil. Takk!

3 Deltakere Kommunene: Alle er med + interkommunalt miljøretta helsevern Folkehelsekoordinatorer, kommuneoverleger, arealplanleggere, helse- og omsorgstjenester, etatsjef og politikere Forskning & Undervisning: NIBR og Høgskolen Staten: Fylkesmannen, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statens kartverk Østfold, Telemark og Vestfold fylkeskommuner

4 Folkehelsekoordinatoren & Planleggeren Mål: Bedre folkehelse og utjevne sosial ulikhet i helse. Hva påvirker helsetilstanden, og hvordan styre + faktorer? Faglig preg på prosess, men fort politiske valg. Tverrfaglighet. Hva er relevante data for et godt kunnskapsgrunnlag? Mål: Fremme ønsket, helhetlig utvikling. Hva er drivkreftene i samfunnsutviklingen, og hvordan styrke de positive kreftene? Faglig og politisk prosess. Tverrfaglighet. Hva er relevante data for et godt kunnskapsgrunnlag?

5 Hvorfor prioritere oversiktsarbeid? Folkehelsearbeid er systematisk og langsiktig. God oversikt gir grunnlag for målrettet innsats. Samarbeid styrker oversiktsarbeidet.

6 Fylkeskommunen og oversiktsarbeidet Trenger oversikt for å fremme folkehelse innen egne oppgaver (utdanning, samferdsel, kultur, regional utvikling/planlegging, tannhelse) Understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, være pådriver for folkehelsearbeidet i fylket. Fylkeskommunen er IKKE tilsynsmyndighet! Ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket og de positive og negative påvirkningsfaktorene som kan virke inn på denne.

7 Erfaringen med Ungdata i Vestfold 2013 Antall kommuner: 14 Antall ungdommer: 8706 Samlet svarprosent: 78 prosent Ungdomsskole: 84 prosent Videregående: 65 prosent

8 Hovedfunn De aller fleste ungdommene i Vestfold har det bra og lever aktive, sunne liv! Svært få har erfaring med røyking, kriminalitet eller annen risikoatferd MEN: Mange ungdommer, særlig jenter, opplever hverdagen som stressende

9 Det som gir mest status blant ungdom: Å være til å stole på

10 HELSE OG TRIVSEL

11 Psykiske helseplager

12 Andel ungdomsskoleelever plaget av depressivt stemningsleie

13

14 Verdien av å eie egne data Generell erfaring: Du kan ikke ignorere helsedata om ungdom i ditt eget nabolag! Lokale data gir eierskap til utfordringene. Eierskap er evne og forpliktelse til å skape endring.

15 Tråder i seminarprogrammet Ramme: lover, hensikt Metoder og verktøy Ulike temaer

16 Program Tid Program 30. oktober 09:30 10:00 Registrering og kaffe. 10:00 11:30 BOLK 1 OVERSIKT og PLANSTRATEGI * Oversiktsarbeid på dagsorden. Velkommen og introduksjon til arbeidsseminaret. Ved Rune Kippersund, folkehelsesjef i Vestfold fylkeskommune. * Oversikt som grunnlag for strategier og handling. Oversiktsarbeidets plass i folkehelseloven ved seniorrådgiver Ellen Marie Paulsen * Praktisk tilnærming til planstrategiarbeidet - og forholdet mellom plan og bygningsloven og folkehelseloven, ved Torstein Kiil, sjefsarkitekt i Vestfold fylkeskommune. Spørsmål og diskusjon 11:30-12:15 Lunsj

17 Tid Program 30. oktober 12:15 13:40 BOLK 2: Erfaringer og kartdata Erfaringer fra Andebu kommune med bruk av kunnskapsdokumentet. Ved Grethe Evensen Øvrum, rådgiver folkehelse og Hilde Håkonsen Hoff, politiker. Program «Norge digitalt». Hvilke data finnes i dag og hvilke kan vi forvente å kunne hente ut i fremtiden. Med vekt på kartdata (GIS) som kan være til hjelp i kommunenes arbeid med oversikt over faktorer som påvirker befolkningens helse. Ved fagdirektør Arvid Lilletun, Statens kartverk. Rekreasjonsarealer og allmenninger i Vestfolds byer og tettsteder. Ferske digitale kart til bruk i kommunene. Ved Lars Ove Gidske, rådgiver i Vestfold fylkeskommune. Spørsmål og diskusjon 13:40 14:00 Pause

18 Tid Program 30. oktober 14:00 15:10 BOLK 3 «State of the art». Oversikt over oversiktsarbeidet. Internasjonalt og nasjonalt. Ved forsker Hege Hofstad og Trond Vedeld, NIBR. Program Sosialt miljø med utgangspunkt i skolen. Hva har vi av data, blant annet i Elevundersøkelsen og Ungdata. Hvordan bør dette brukes i kommunens oversiktsarbeid ved Eldar Dybvig og Susanne Hammersnes, seniorrådgivere hos fylkesmannen i Vestfold 15:10 15:30 Pause og innsjekking 15:30 16:30 Ettermiddagsforelesning: Et samfunnsøkonomisk perspektiv på kostnader ved sykdom og ulykker og beregning av gevinster ved enkelte helsefremmende tiltak. Seniorrådgiver Kjartan Sælensminde, helsedirektoratet. 16:30 17:00 Oppsummering av dagen i grupper.

19 Tid Program 31. oktober 08:30 09:00 Oppsummering av gårsdagen. Hva er viktig å ta med seg videre? Innledning og innspill fra gruppene. 09:00 09:30 Kommunehelseprofilene. Innhold, tolkning, anvendelse i oversiktsarbeidet. Ved Nora Heyerdahl, folkehelseinstituttet. Program 09:30 09:50 Pause og utsjekking 09:50 11:30 Gruppearbeid. 10 minutters introduksjon i plenum. 11:30 12:30 Lunsj 12:30 13:30 Plenum med oppsummering fra gruppene. Avslutning. 13:30 14:00 Etterarbeid

20 Tid Program 31. oktober 08:30 09:30 BOLK 4 Program Oppsummering av gårsdagen. Hva er viktig å ta med seg videre? Innledning og innspill fra gruppene. Kommunehelseprofilene. Innhold, tolkning, anvendelse i oversiktsarbeidet. Ved Nora Heyerdahl, folkehelseinstituttet. 09:30 11:30 Gruppearbeid 11:30 12:15 Lunsj. 12:15 13:00 Gruppenes innspill til oversiktsarbeidet. Avslutning. 13:00 14:30 Etterarbeid.

21 Prosjekt Vestfold som erfaringsfylke

22 Mål «Å utvikle og dokumentere erfaringer i Vestfold med oversiktsarbeid og dele disse med øvrige fylker og kommuner - Hovedvekt legges på kommunenes oversiktsarbeid og på dimensjonen sosial ulikhet i helse Hensikten er å få sette folkehelseutfordringer på dagsorden for senere å få en felles forståelse og et tydelig fokus på utfordringer, prioritering og tiltak

23 Delprosjekt Mål Resultat A: Oversiktsarbeidet på dagsorden Arbeidsseminar oktober: Folkehelse i kommunal planlegging Skape forståelse og engasjement for oversiktsarbeidet gjennom praktisk innfallsvinkel med forskriftens bokstav c og d Forsterket samhandling folkehelse og plan Innspill til mal i prosjekt B B: Oversiktsarbeidet i kommunene Utvikle hensiktsmessig struktur på og samarbeid om oversiktsarbeidet Erfaringsoverføring Rapport om status for oversiktsarbeidet i alle fylkets kommuner Tematisk struktur (mal) på oversiktsdokument i to kommuner C: Sosial ulikhet i helse Identifisere hvordan sosial ulikhet i helse kan belyses gjennom oversiktsarbeidet D: Fra oversikt til planstrategi Gjøre oversiktsarbeidet relevant i planlegging og politikkutforming Innspill til mal for oversiktsdokument (prosjekt B) Idéhefte sosial ulikhet i helse Eksempler på oversikt anvendt i planstrategi Innspill til prosjekt B

24 Forankringsorgan Politiske organ i fylkeskommunen (hovedutvalg, Fylkesting) Faglig/administrativ referansegruppe ledet av fylkesrådmannen: Rådmann og kommunale etatsledere, NAV Vestfold, Sykehuset i Vestfold, Helsedirektoratet Folkehelsenettverket i Vestfold Verdiskaping Vestfold

25 Fortsettelse følger til sommeren 2015 Nytt arbeidsseminar vinter/vår 2015 Nasjonal erfaringskonferanse mai/juni Gjennomgangstema i folkehelsenettverket Forsterket kommunikasjon: Mer info på VFKs nettsider Facebookgruppe: Folkehelse Vestfold (før jul). Åpen gruppe, dele nyheter (hendelser, dokumenter, mediestoff)

26 16:30 Oppsummering av dagen i grupper Problemstilling: Hva merket du deg i dag som du mener er viktig å ta med i oversiktsarbeidet? Dann grupper selv, 5 6 personer. Individuelt: Hver skriver ned 3 punkter. Gruppeprosess: Velg ut «topp fem» Skriv ned og heng på veggavis. 19:00 God middag!

27 Gruppeoppgaver 31. oktober Forsøke å gå inn i materien Hensikt: læring av prosess og metodikk Ikke perfekte svar, men høste erfaringer.

28 Rammer - roller ORDSTYRER OG SEKRETÆR er valgt ut på forhånd. Ordstyrer passer på at alle kommer til ordre og disponerer tiden utfra de oppgaver gruppa velger å svare på. Sekretær skal legge til rette for presentasjonen i plenum, samt ha ansvar for den skriftlige dokumentasjonen som gruppa gir fra seg. PRESENTASJON I PLENUM 7 minutt til presentasjon i plenum. Presentasjonsform: powerpointpresentasjon eller på flippover. Det er ønskelig at notater fra gruppearbeidet er tilgjengelig elektronisk.

29 Lik arbeidsoppgave for «temagrupper» Skader og ulykker, fysisk miljø, sosialt miljø 1) Velg et undertema dere vil arbeide med og velg kommune dere vil relatere arbeidet til. (10 min) 2) Finn frem til kilder og last ned aktuell statistikk. (20 min., ikke kjør dere fast teknisk!) 3) Diskuter hva materialet forteller. (30 min) Hva forteller materialet om, og på hvilken måte er det relevant for folkehelsearbeid? Er statistikken nyttig med hensyn til å belyse utjevning av sosial ulikhet i helse? Er det noe statistikk dere synes mangler, og har dere i tilfelle forslag til hvordan det er mulig å få tak i dette? 4)Hvem i kommunene kan involveres i videre arbeid med forståelse og tolkning av tallene? (10 min)

30 Ikke ambisjon om å rekke å gå gjennom mer enn ett undertema. Eventuell ekstraoppgave/alternativ oppgave: Gå gjennom tabellen med oversikt over aktuelle undertemaer. Er det tema som mangler i oversiktstabellen? Har dere forslag til datakilder for å belyse temaet?

31 Oppgave planleggergruppene: «Varme data». Beskriv kjennetegn ved data (uansett fagområde) som setter preg på planleggingsprosessen og utformingen av planer. Virksomme folkehelsedata. Ut fra deres erfaring med planlegging: Har dere eksempler på hva dere tenker på som typiske folkehelsedata som har hatt betydelig innvirkning på planleggingsprosesser? Beskriv både data og hvordan de virket inn på planleggingsprosessen og resultatet.

32 Oppgave planleggergruppene: Viktige temaer. Gå gjennom listen over aktuelle undertemaer for henholdsvis fysisk miljø, sosial miljø og skader og ulykker. Hvilke av disse temaene mener dere er særlig viktig å bringe inn i planleggingsprosesser? Gi korte begrunnelser. Årsak og konsekvens. Årsaks- og konsekvensvurderinger er sentrale i planleggeres arbeid. Ut fra deres erfaring med planlegging: kom med forslag til hvordan årsaks- og konsekvensvurderinger kan innarbeides i oversiktsdokumentet.

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN

MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN Merknadene er en veiledning for å utdype innholdet i den enkelte bestemmelse. Merknadene er ikke rettslig bindende, men gir uttrykk for hva departementet

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2015 2027

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2015 2027 Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2015 2027 HØRINGSUTKAST Forslag til planprogram kommunedelplan for folkehelse 2015 2027 1. BAKGRUNN 2. FØRINGER 2.1 Tidsavgrensning 3. DEFINISJONER 3.1 Folkehelse

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Arbeid med folkehelseoversikter i fylket Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2013 Innhold 1. OM UNDERSØKELSEN... 4 2. SAMMENDRAG...

Detaljer

Ung i Vestfold 2013 INGVILD VARDHEIM. TF-rapport nr. 324

Ung i Vestfold 2013 INGVILD VARDHEIM. TF-rapport nr. 324 Ung i Vestfold 2013 INGVILD VARDHEIM TF-rapport nr. 324 2013 Tittel: Ung i Vestfold 2013 TF-rapport nr: 324 Forfatter(e): Ingvild Vardheim Dato: 29.10.2013 ISBN: 978-82-7401-637-8 ISSN: 1501-9918 Pris:

Detaljer

1. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL... 6 1.1 BAKGRUNN... 6 1.2 HVORFOR BLIR KOMMUNEPLANEN REVIDERT?... 6 1.3 HVA ER KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL?... 7 1.

1. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL... 6 1.1 BAKGRUNN... 6 1.2 HVORFOR BLIR KOMMUNEPLANEN REVIDERT?... 6 1.3 HVA ER KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL?... 7 1. Kommunestyret 16.06.2015 Endringer gjort etter vedtak i formannskapet 10.11.2014 og 13.04.2015 1 2 1. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL... 6 1.1 BAKGRUNN... 6 1.2 HVORFOR BLIR KOMMUNEPLANEN REVIDERT?... 6 1.3

Detaljer

Folkehelseoversikt 2015 - Rælingen En oversikt over helsetilstand og faktorer som kan påvirke folkehelsen

Folkehelseoversikt 2015 - Rælingen En oversikt over helsetilstand og faktorer som kan påvirke folkehelsen Folkehelseoversikt 2015 - Rælingen En oversikt over helsetilstand og faktorer som kan påvirke folkehelsen Grunnlagsdokument for Kommunal planstrategi 2016 August 2015 Vedtatt i kommunestyret 26.08.2015.

Detaljer

Fylkeskommunenes ansvar for oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer for helse

Fylkeskommunenes ansvar for oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer for helse Fylkeskommunenes ansvar for oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer for helse Utredningsrapport 2010 2011 Utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra Østfold fylkeskommune, Østfold

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Agenda. Politisk samordningsgruppe. Dato/tid: 18.06.15 kl. 10.00 ca. 15.00 Scandic Hotell: Dyreparken

Agenda. Politisk samordningsgruppe. Dato/tid: 18.06.15 kl. 10.00 ca. 15.00 Scandic Hotell: Dyreparken Agenda Politisk samordningsgruppe Dato/tid: 18.06.15 kl. 10.00 ca. 15.00 Møtested: Scandic Hotell: Dyreparken Møteleder: Bjørgulv Sverdrup Lund Møtedeltakere: Toril Runden, Terje Damman, Einar Halvorsen,

Detaljer

NORDKAPP. Kommune. Planprogram for kommunedelplan For folkehelse 2015-2019/2027 FOLKEHELSEPLANEN

NORDKAPP. Kommune. Planprogram for kommunedelplan For folkehelse 2015-2019/2027 FOLKEHELSEPLANEN NORDKAPP Kommune Planprogram for kommunedelplan For folkehelse 2015-2019/2027 FOLKEHELSEPLANEN INNHOLD Innledning... 2 Planprogram og kommunedelplan... 2 Tidsavgrensing... 2 Bakgrunn og forutsetning for

Detaljer

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Helse og omsorg i plan 2012/2013 Prosjektoppgave fra studiet ved Høgskolen i Vestfold - fakultet for helsevitenskap Tonje Vågårøy

Detaljer

25-26 november. Et steg i riktig retning Hvordan arbeide for å utjevne helseforskjeller?

25-26 november. Et steg i riktig retning Hvordan arbeide for å utjevne helseforskjeller? 25-26 november 2 0 0 9 Et steg i riktig retning Hvordan arbeide for å utjevne helseforskjeller? Våler Kommune Arrangører: Østfoldhelsa, Våler kommune, Østfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Østfold og Norsk

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

RAPPORT 5/2011. Ung i Randaberg 2010. Styrke og sårbarhet. av Inger Eide Robertson

RAPPORT 5/2011. Ung i Randaberg 2010. Styrke og sårbarhet. av Inger Eide Robertson RAPPORT 5/2011 Ung i Randaberg 2010 Styrke og sårbarhet av Inger Eide Robertson Kompetansesenter rus - region vest Stavanger Rogaland A-senter På oppdrag fra Helsedirektoratet ISBN 978-82-997712-5-2 (trykt)

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Regionalplanfor folkehelsenord-trøndelag 2015-2020

Regionalplanfor folkehelsenord-trøndelag 2015-2020 24.02.2015 Utkast til Regionalplanfor folkehelsenord-trøndelag 2015-2020 Avdelingtannhelseog folkehelse NTFK Innhold 1 Innledning............2 2 Vegvalgogmål............ 8 3 Kunnskapsgrunnlaget.........11

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Mo ungdomsskole (oppmøte i Langnes barnehage kl. 10.00) Dato: 19.03.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller

Detaljer

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Byglandsfjord 15. september 2011 Disposisjon 1. Bakgrunn for folkehelseloven 2. Forholdet mellom folkehelse

Detaljer

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund 2015-2019 Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund Mona Aspvik Farsund kommune 2015-2019 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Planstatus,

Detaljer

BEFOLKNINGSOVERSIKT 2014 Helsetilstand og påvirkningsfaktorer

BEFOLKNINGSOVERSIKT 2014 Helsetilstand og påvirkningsfaktorer BEFOLKNINGSOVERSIKT 2014 Helsetilstand og påvirkningsfaktorer 0. Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Befolkningssammensetning... 7 4. Oppvekst- og levekårsforhold... 13 5. Fysisk, biologisk,

Detaljer

Folkehelse i Telemark 2012-2016

Folkehelse i Telemark 2012-2016 Regional strategi for Folkehelse i Telemark 2012-2016 www.telemark.no/folkehelse Utgitt av: Telemark fylkeskommune januar 2014 Adr.: Postboks 2844, 3702 Skien Tlf.: 35 91 70 00 Epost: post@t-fk.no Foto:

Detaljer

Oversikt: Nettverk av nettverk 2 3 Intervju: Liv Signe Navarsete 4 5

Oversikt: Nettverk av nettverk 2 3 Intervju: Liv Signe Navarsete 4 5 Innhold I: Innledning II: Tema III: Oversikt Oversikt: Nettverk av nettverk 2 3 Intervju: Liv Signe Navarsete 4 5 Nettverk 6 23 A: Muligheter i samarbeid 8 11 B: Metoder for påvirkning 13 17 C: Mennesker

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere seniorrådgiver Heidi Fadum Økt eierskap til folkehelsearbeid Hvordan tilrettelegge for at politikere kan få økt kunnskap om forståelse for bevissthet

Detaljer

Tilnærminger, modeller og

Tilnærminger, modeller og NIBR-rapport 2014:23 Trond Vedeld Hege Hofstad Tilnærminger, modeller og verktøy i oversiktsarbeidet. En kunnskapsoppsummering Tilnærminger, modeller og verktøy i oversiktsarbeidet En kunnskapsoppsummering

Detaljer

Høringsinstansene. Høringsnotat - forslag til ny folkehelselov

Høringsinstansene. Høringsnotat - forslag til ny folkehelselov DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Statsriden i Høringsinstansene P.r'.cnr. ;: ;;as, s ot. tl C3razi: Deres ref Vår ref Dato 201003835-/RAGS 18.10.2010 Høringsnotat - forslag til ny folkehelselov

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Innhold: Porsgrunn: utfordringer og muligheter

Innhold: Porsgrunn: utfordringer og muligheter Innhold: Kap 0 Sammendrag Side 3 Kap 1 Innledning Side 4 Kap 2 Hva er folkehelse Side 5 Kap 2.1 Folkehelsebegreper Side 5 Kap 2.2 Folkehelse: hva hvem og hvor Side 5 Kap 2.3 Sosial ulikhet i helse Side

Detaljer