Velkommen til regional samling læringsnettverk folkehelse. Inger Johanne Strand, KS Randi Haldorsen, Buskerud fylkeskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til regional samling læringsnettverk folkehelse. Inger Johanne Strand, KS Randi Haldorsen, Buskerud fylkeskommune"

Transkript

1 Velkommen til regional samling læringsnettverk folkehelse Inger Johanne Strand, KS Randi Haldorsen, Buskerud fylkeskommune Buskerud oktober 2018

2 Foto: Inger Johanne Strand

3 Folkehelse, livskvalitet og psykisk helse

4 Rapportserie om psykisk helse i folkehelsearbeidet noen eksempler Utgitt av Helsedirektoratet

5 Veileder i egenevaluering Laget av KS med tanke på kommuner og fylkeskommuner som ønsker å gjennomføre prosjekter i regi av Folkehelseprogrammet. Intensjonen er likevel at tilnærmingen og rådene som gis skal kunne være nyttige også for andre som skal gjennomføre et prosjektarbeid. Foto: Inger Johanne Strand KS sin Verktøykasse for strategisk folkehelsearbeid kan også være et praktisk hjelpemiddel. Helsedirektoratet sin veiviser i lokale folkehelsetiltak et annet. Se også og Foto: Halogen

6 Kommunesektoren ved KS og staten ved Helse- og omsorgsdepartementet har gått sammen om å etablere Program for folkehelsearbeid i kommunene (folkehelseprogrammet). Utvikling av «læringsnettverk folkehelse» er en del av dette arbeidet. Kunnskap og erfaringer skal deles i nettverk og gjennom samarbeid slik at det blir lettere å lære av hverandre. Utviklingsarbeidet, som skal skje i fylker og kommuner, skal ta utgangspunkt i lokale og regionale utfordringer og søkes forankret i vedtatte planer etter plan- og bygningsloven. Arbeidet skal skje innen rammen av systematikken i folkehelseloven. KS har en omtale av programmet på sine nettsider Veldig glad for folkehelseprogram og på ks.no.

7 Betegnelsen «program» innebærer flere parallelle og koordinerte prosesser som samlet skal bidra til å styrke det helsefremmende arbeidet i kommunene: Kunnskapsbasert utvikling av universelle og helsefremmende tiltak. Kompetansestøtte og erfaringsspredning på tvers Videreutvikling og implementering av styringsdata Styrket samarbeid mellom aktører Samordning av statlige føringer og virkemidler Hovedinnretningen for programmet er samfunnsutvikling for god folkehelse og innebærer i denne sammenheng befolkningsrettet arbeid og oppmerksomhet mot påvirkningsfaktorer på helse. Utjevning av sosiale forskjeller i barn og unges helse og livskvalitet er en sentral ambisjon i satsingen.

8 Kjennetegn/krav til «tiltaksutvikling knyttet til programmet» er bl.a. at det er: Befolkningsrettet og ligger til venstre i årsakskjeden (ref. neste slide). Tar utgangspunkt i lokale behov (utfordringsbilde) Har elementer av innovasjon i seg Er tilrettelagt for evaluering Er basert på medvirkning. Foto: Inger Johanne Strand

9 Alle barn og unge Barn og unge med risiko Barn og unge med diagnose Top down Program for folkehelse i kommunene 0-24-samarbeidet Styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og trivsel. Barn og unge er en prioritert målgruppe. Psykisk helse og rusforebyggende arbeid. Det skal legges vekt på tiltak som styrker barn og ungdoms ressurser, bidrar til innenforskap gjennom deltakelse, mestring og trivsel i lokalsamfunnet Bedre samordnede tjenester og mer helhetlig innsats for utsatte barn og unge under 24 år og deres familier. Stat og kommune skal samhandle bedre om tiltak for at flere skal lykkes i skolen Bottom up 1. Utvikling av helhetlig statistikk 2. Folkehelseprogrammet bidrar til forskning på tverrsektorielle intervensjoner som er relevante for utvikling av kunnskapsgrunnlaget i 0-24 mht policyutvikling og virkemiddelbruk 3. Bygge kapasitet på tverrsektoriell innsats (0-24 samarbeidet er en etablert struktur for tverrsektorielt samarbeid)

10

11 Program for folkehelsearbeid i kommunene i Buskerud SATSING FOR Å FREMME BARN OG UNGES PSYKISK HELSE OG LIVSKVALITET Effektmål

12 Resultatmål Resultatmål 1: Kartlegging Resultater fra Ungdata, folkehelseprofiler, kommunale folkehelseoversikter, lokal kunnskap og elevundersøkelsen blir brukt som grunnlag for utvikling av tiltak. Resultatmål 2: Modeller og metoder Teste ulike modeller og metoder for utvikling av tiltak i kommunene for å bedre psykisk helse og livskvalitet for barn og unge i Buskerud. Resultatmål 3: Kompetanseutvikling Ha bidratt til økt kompetanse, nye arbeidsmetoder og økt målretting av tiltak. Resultatmål 4: Resultatrapportering og formidling Ha bidratt til gode opplegg for kvalitetssikring, kvalitetshåndtering og evaluering.