Møtereferat Sentralt IDF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat Sentralt IDF 121213"

Transkript

1 Møtereferat Sentralt IDF Tilstede Fra Abeidsgiver: KarinAslaksen, Arnt Inge Rolland, Johan Skutle (sak 39.1), Cato Rindal (sak 39.2), Philip Tolloczko (sak 39.3), Svein Kristensen (sak 39.2 og 39.4), Frede Hermansen (sak 39.5) og Ane Volle NTL: Egil Borgestrand og Carl Marius Michelsen Parat: Unn-Kristin Olsen og Liv Erika Grøttum NPL: Geir Krogh PF: Terje Tømmerås, Victor-Bjørn Nielsen og Frank Haga PJ: Sverre Joachim Wiese Bromander og Kristin Elnæs HVO: Audun Buseth Forfall Referent Ane Volle Saksnr. Dato Sted Soria Moria hotell og konferansesenter Antall sider 5 Referatdato Agenda Sak 36/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 37/2013 Godkjenning av referat fra og Sak 38/2013 Informasjon fra arbeidsgiver Sak 39/2013 Saker fra arbeidsgiver Sak 39.1/2013 Merverdiprogrammet: status og fremdrift Sak 39.2/2013 Opprettelse av FTL IKT Sak 39.3/2013 Måling av responstid Sak 39.4/2013 Mandat fase II, Politiets Fellestjenester Sak 39.5/2013 Videre oppfølging av Politianalysen Sak 39.6/2013 Prosess revidert omstillingsavtale Sak 39.7/2013 Unntak fra bruk av TTA Sak 40/2013 Saker fra organisasjonene Sak 40.1/2013 PF: IP-regodkjenning Sak 40.2/2013 NTL: Angående innføring av Ipad i patruljebiler Sak 41/2013 Omforent plan om møtestruktur, innhold og involvering Sak 42/2013 Eventuelt og Evaluering Sak 36 og 37/2013 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat Innkalling og dagsorden ble godkjent. Politiets Fellesforbund kom med forslag om å endre punktet informasjon fra arbeidsgiver til informasjon fra partene. Partene støttet dette.

2 2 PF kom med en merknad til referat fra I tillegg ønsket organisasjonene at resultatet av evalueringen av samarbeidet skulle fremgå tydeligere i referatet fra Utover dette ble referatene godkjent. Sak 38/2013 Informasjon fra arbeidsgiver Karin gjennomgikk ny organisasjonsstruktur for Politidirektoratet, fremforhandlet den og Deretter ble organisasjonene og vernetjenesten presentert mål og prioriteringer for Organisasjonene kom med gode tilbakemeldinger på ovennevnte. Samtlige organisasjoner satte spørsmålstegn til at politiet skulle øke drift og prioriteringer ved siden av store utviklingsprosesser og omstilling. Karin poengterte at en tydelig arbeidsdeling mellom POD og ytre etat er en forutsetning for å lykkes, hvorav POD skal sikre strategisk styring og utvikling av etaten. Vi kan ikke la være å jobbe med videreutvikling av etaten. Sak 39.1 Merverdiprogrammet: status og fremdrift Johan Skutle presenterte status og fremdrift for Merverdiprogrammet. Han viste til Holterapporten som konkluderte med at etaten trengte ytterligere modningstid før KSII og prosjekt I kan påbegynne. Som resultat er det levert en ny plan for videre modningsarbeid til Justis- og beredskapsdepartementet. Johan viste organisasjonene to alternativer for videre fremdrift for programmet. Hovedverneombud Audun Buseth påpekte behovet for å integrere HMS i virksomhetsutviklingen, og ønsket et tett samarbeid i den videre prosessen. Sak 39.2 Opprettelse av FTL IKT Karin innledet drøftingen/forhandlingen og viste til saksgrunnlaget tilsendt organisasjonene. Organisasjonene ga tilbakemeldinger på at saksgrunnlaget var for tynt til å kunne drøfte/forhandle organisasjonsform med underpunkter. De etterspurte en bedre bakgrunnsbeskrivelse, en drøfting av alternative organisasjonsformer for enheten, og begrunnelsen for arbeidsgivers beslutning. I tillegg ønsket organisasjonene en tydeligjøring av sammenhengen mellom opprettelsen av FTL IKT og Politiets Fellestjenester. Arbeidsgiver ga en muntlig utdypning om prosessen. Cato Rindal viste innledningsvis til kongelig resolusjon hvor Politidirektøren blant annet er gitt fullmakter til å organisere enhetene på en hensiktsmessig måte. Arbeidsgiver har vurdert fire ulike alternative organisasjonsformer for FTL IKT, hvorav to av organisasjonsformene er blitt sett på som aktuelle; 1. FTL IKT som en seksjon under IKT-avdelingen i POD 2. FTL IKT som en enhet med eget organisasjonsnummer tilsvarende NID (en hybridløsning) Alternativ 2 er blitt vurdert som den beste organisatoriske løsningen da den sikrer et tydelig skille mellom IKT-avdelingen i POD som premissgiver og strategisk utvikler og FTL IKT som leverandør. Enheten skal ha eget juridisk organisasjonsnummer, og bør ha et eget ansettelsesråd samt medbestemmelsesarenaer som AMU og IDF. Enheten er underlagt

3 3 IKT-avdelingen i Politidirektoratet, som har et etatslederansvar for enheten. POD har jobbet for en involverende prosess med tett dialog mellom IKT-avdelingen i POD og FTL IKT. Arbeidsgiver har fått tilbakemeldinger på at det er gjennomført en tett og god involveringsprosess lokalt i tidligere PDMT, og skal jobbe for at de sentrale partene blir godt involvert i den videre prosessen. Hovedverneombud Audun Buseth etterspurte hvem som skal ha HMS-ansvaret for enheten. Arbeidsgiver kommer tilbake til organisasjonene med et mer detaljert beslutningsgrunnlag. Parat viste til omstillingsavtalen. Det må kommuniseres tydelig ut til PDMT at de ivaretas iht. gjeldende avtale. Konklusjon: Saken ble utsatt til møte i januar grunnet tilbakemeldinger fra organisasjonene.. Arbeidsgiver beklaget at en ikke har vært tydelige nok i redegjørelsen i saksgrunnlaget, eller tydeliggjort sammenhengen mellom opprettelsen av FTL IKT og Politiets Fellestjenester. Det har vært en tettere prosess lokalt i tidligere PDMT, enn det har vært med de sentrale tillitsvalgte. Sak 39.3 Måling av responstid: Philip Tolloczko gjennomgikk presentasjon om prosjektet, og innledet således drøftingen om måling av responstid og oppbevaring av GPS-data. Viser til saksdokumenter og presentasjon. Organisasjonene var positive til måling av responstid. De kom med følgende tilbakemeldinger: NPL ba om at POD ikke etablerer et nytt målparameter i politiet. Formålet med målingen bør være erfaringslæring og kunnskap, herunder kunnskapsbasert heller enn resultatbasert. PJ viste til viktigheten av å se sammenhengen mellom de pågående endringsprosjektene, og trakk fram merverdi som et eksempel. Philip: det er tett dialog mellom blant annet merverdi og prosjektet. PF ba om at arbeidsgiver ser responstid og responskvalitet i en sammenheng. Politiet må sikre at mannskapet med rett kompetanse sendes til stedet uavhengig av om de er nærmest eller ikke. Responstid er villedende data dersom det blir en konkurranseøvelse om å være fremme på stedet raskest. Hovedverneombudet støttet ovennevnte. Audun var således bekymret for sikkerheten til polititjenestemennene. Audun ba om å involveres i den videre prosessen. PF etterspurte videre personvernet. Hvem får tilgang på dataene, og hvor lenge blir de lagret? Philip: formålet med lagring er å få informasjon om tidsstemplene. Det er ikke nødvendigvis slik at det er et behov for å lagre eller tilgjengeliggjøre dataene. Sak 39.4 Mandat fase II, Politiets Fellestjenester Svein Kristensen innledet saken. Han viste til en involverende prosess hvor mandatet er utarbeidet i tett samarbeid med tidligere PDMT samt administrasjonssjefene. Mandatet skal først vedtas i politidirektørens ledermøte i starten av januar. Av den grunn imøteser arbeidsgiver tilbakemeldinger fra organisasjonene slik at mandatet kan forbedres ytterligere.

4 4 Organisasjonene var positive i sin tilbakemelding av mandatet, og kom med flere gode forslag til hvordan forbedre mandatet. Samtlige organisasjoner og hovedverneombud ønsket å sitte i styringsgruppen til prosjektet. Utover dette kom organisasjonene med følgende generelle tilbakemeldinger: PF etterspurte en tydeliggjøring av personalløpet i mandatet, og at dette også fremkommer i fremtidige mandater og OU-prosesser. Arbeidsgiver skulle integrere HR-perspektivet i mandatet. NPL ba om at organisasjonsform for Politiets Fellestjenester ble gjennomgått i januarmøtet sammen med opprettelsen av FTL IKT. NTL ba om at arbeidsgiver var tydeligere på hvorvidt en har til hensikt å organisere en felles lønn- og regnskapsenhet. Slik vet lønns- og medarbeidere med sikkerhet hva de har å forholde seg til. Arbeidsgiver skal tydeliggjøre dette i mandatet. Arbeidsgiver kommer tilbake til organisasjonene med et revidert mandat. Forslag til kunngjøringstekst til direktørstilling samt en fremstilling av organisasjonsform oversendes organisasjonene sammen med saksgrunnlag for opprettelsen av FTL IKT til møtet i januar. Sak 39.5 Videre oppfølging av Politianalysen Frede Hermansen informerte organisasjonene om videre oppfølging av Politianalysen. Han viste til tentativ fremdriftsplan. Politidirektoratet ser nå at strukturbeslutningen tar lengre tid enn antatt, og at fremdrift dermed er noe forskyvet. Politidirektoratet har etablert en arbeidsgruppe som skal støtte departementet i utforming av stortingsmelding/prop vedrørende strukturreform. I den videre prosessen skal politianalysens anbefalinger til distriktsstruktur gjennomgås og justeres ved behov. I tillegg må Politidirektoratet arbeide med øvrig endrings- og utviklingsbehov utover struktur, herunder kvalitetsreform. PF påpekte viktigheten av at politiet videreutvikles og forbedres. I den prosessen er det et behov for involvering og medbestemmelse også fra distrikt og særorgan. I tillegg må Politidirektoratet nøye vurderer intern- og eksternkommunikasjon på området. Det er mange som oppfatter at den jobben man har gjort fram til i dag ikke har vært bra nok. PF er bekymret for at politiet ikke lykkes grunnet manglende ivaretagelse av etatens medarbeidere. Hovedverneombudet påpekte at forsinkelsen er en god anledning til å forbedre prosessen ytterligere. Politidirektoratet må ha fokus på sunne og gode omstillingsprosesser med høy grad av involvering. Arbeidsgiver skal jobbe med å forbedre endringsprosessene i tiden fremover for å sikre større grad av medbestemmelse. I tillegg skal det etableres et fageierskap i POD med formål å sikre en strategisk ledelsesfunksjon. Arbeidsgiver ønsker å opprette en arena hvor prosess, utfordringer og problemstillinger blir diskutert med organisasjonene, ref møte i august Sak 39.6 Prosess revidert omstillingsavtale Organisasjonene spiller inn sine forslag til endringer per mail innen 6. januar. Sak 39.7 Unntak av bruk av TTA for økokrim Vi viser til saksdokumenter utsendt i møteinnkallingen. Organisasjonene støttet ovennevnte. PF minnet om at Økokrim må forholde seg til fremforhandlet ATB-avtale, og at unntak må registreres iht. gjeldende avtale.

5 5 Sak 40.1 IP-regodkjenning Politidirektoratet har laget et rundskriv om temaet som sendes samtlige distrikt og særorgan. Sak 40.2 Angående innføring av Ipad i patruljebiler Arbeidsgiver beklaget at partene ikke har drøftet ovennevnte iht. HA. Imidlertid er det stor grad av involvering og opplæring av medarbeidere i distrikt/særorgan. Arbeidsgiver ettersender dokumenter om prosjektet med opplæringsplan. Sak 41 Omforent plan om møtestruktur, innhold og involvering Organisasjonene fikk utdelt dokument om plan for møtestruktur med forslag til tematisk årshjul. Dokumentet sendes også per mail. Dokumentet gjennomgås i sin helhet på møte i januar. Partene ble enige om å gjennomføre et lunsj til lunsjmøte i medio Januar.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 12 4. Enkeltsaker og medieklipp 15 5. Satsingsområder for 2014 21 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 14 4. Enkeltsaker og medieklipp 17 5. Satsingsområder for 2015 23 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

Saksdokumenter til landsmøtet i Bodø, 24. 27. november 2014

Saksdokumenter til landsmøtet i Bodø, 24. 27. november 2014 Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Oxford Research: Se www.oxford.no for mer informasjon om selskapet.

Oxford Research: Se www.oxford.no for mer informasjon om selskapet. MAREANO-programmet Underveisevaluering 2012 Oxford Research er et nordisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og strategiske aktører

Detaljer

BRIKKE FOR BRIKKE POLITI POLITIREFORMEN. Statsrådens suksessoppskrift Side 28-29 NORSK

BRIKKE FOR BRIKKE POLITI POLITIREFORMEN. Statsrådens suksessoppskrift Side 28-29 NORSK TEMA: 32 SIDER POLITIREFORMEN NORSK POLITI NR.2 // JUNI 2014 BRIKKE FOR BRIKKE Store og gjennomgripende endringer pågår i etaten. De neste årene vil et mer moderne politi ta form. I denne utgaven får du

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN UTARBEIDET AV 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL. Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Leder Øyvind Strand X

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL. Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Leder Øyvind Strand X Møtedato: Tirsdag 16. juni 2015 Fellesmøte 2/2015 Møtetid: Kl. 09.00 13.00 Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset på Gol Behandlede saker: 10-14/2015 Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for:

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Programkontoret ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes

Programkontoret ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes Referat fra møte nr. 58 i Nasjonal IKT Til: Kopi: Fra: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Sted: Radisson Blu Hotell, Tromsø Tid: 17.september 2013. kl.09.00 15.30 Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Helsedirektoratet, Sivilforsvaret, Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO Møte nr. 4/11 Dato: 14. september 2011 Tid: 09.00 11.00 Sted: P46, rom 578

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO Møte nr. 4/11 Dato: 14. september 2011 Tid: 09.00 11.00 Sted: P46, rom 578 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO Møte nr. 4/11 Dato: 14. september 2011 Tid: 09.00 11.00 Sted: P46, rom 578 Tilstede: Hovedverneombud Ingerid Wefring (leder) Høgskolelærer Ellen

Detaljer

Resultatreform i politi- og lensmannsetaten - oversendelse av rapporter

Resultatreform i politi- og lensmannsetaten - oversendelse av rapporter Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2010/01185-87 011.2 11.11.2010 Resultatreform i politi- og lensmannsetaten - oversendelse av rapporter

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Årsmelding 2014. Et lokalt forankret politi med god hverdagsberedskap

Årsmelding 2014. Et lokalt forankret politi med god hverdagsberedskap Årsmelding 2014 Et lokalt forankret politi med god hverdagsberedskap Det største fagforenigsfelleskapet i politi- og lensmannsetaten med over 15 000 medlemmer Aktiv påvirker på flere nivå Økonomisk støtte

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

Kripos evaluering 22. juli 2011

Kripos evaluering 22. juli 2011 22. JULI 2011 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 6 3 Metode... 7 3.1 Bestillingen fra Politidirektoratet... 7 3.2 Kripos tolkning av mandatet... 7 3.3 Informasjonsinnsamling... 7 3.4 Kildekritikk...

Detaljer

Til stede fra Arbeidstilsynet: Jan Norman Bjørkmo seniorinspektør Hanne Kristiansen rådgiver

Til stede fra Arbeidstilsynet: Jan Norman Bjørkmo seniorinspektør Hanne Kristiansen rådgiver VAR DATO VAR REFERANSE 17.03.2009 DERES DATO DERES REFERANSE 1 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Jan Norman Bjørkmo tlf 941 53 217 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor E.C. Dahls gate 2 7012 TRONDHEIM TILSYN

Detaljer

Vår sak nr: 100/10 BA Arkivnr: 011 Deres ref: Dato:21.01.2011

Vår sak nr: 100/10 BA Arkivnr: 011 Deres ref: Dato:21.01.2011 Politidirektoratet Pb 8051 Dep 0031 Oslo Vår sak nr: 100/10 BA Arkivnr: 011 Deres ref: Dato:21.01.2011 HØRING - RESULTATREFORMEN - RAPPORT OM ENDRINGER I DISTRIKTSSTRUKTUREN I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

Detaljer

Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon. Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728

Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon. Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728 Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728 Forord På oppdrag fra Miljødirektoratet har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) dokumentert erfaringene

Detaljer

Innst. S. nr. 126. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:7 (2002-2003)

Innst. S. nr. 126. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:7 (2002-2003) Innst. S. nr. 126 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 3:7 (2002-2003) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse

Detaljer

Beretning fra landsstyret. for perioden. juni 2013 juni 2014

Beretning fra landsstyret. for perioden. juni 2013 juni 2014 Stiftet 1893 Beretning fra landsstyret for perioden juni 2013 juni 2014 Vedlegg sak 7 Representantskapet 2014 22. mai 2014 Innhold Innledning...3 Egen organisasjon...3 Sekretariatet...3 Revisor...4 Æresmedlem...4

Detaljer

BEREDSKAP I DEN VIDEREGÅENDE SKOLE. Forvaltningsrevisjon - Juni 2010

BEREDSKAP I DEN VIDEREGÅENDE SKOLE. Forvaltningsrevisjon - Juni 2010 BEREDSKAP I DEN VIDEREGÅENDE SKOLE Forvaltningsrevisjon - Juni 2010 Tidligere undersøkelser fra Fylkesrevisjonen i Nordland Ambulansetjenesten Lønn overordnede leger Budsjettgjennomføringen ved sykehusene

Detaljer

Høringssvar - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Innledning og sammendrag

Høringssvar - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Innledning og sammendrag Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 09.09.2013 Høringssvar - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Innledning og sammendrag Østfold

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Flyt i hverdagens beslutningsprosesser. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Flyt i hverdagens beslutningsprosesser. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Flyt i hverdagens beslutningsprosesser Nasjonalt topplederprogram Elina Maria Ryymin Oslo, 9. april 2012 1. Bakgrunn Avdeling Legevakt og spesialistpoliklinikker Ski er en satellitt

Detaljer

Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF

Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF Til: Sted: Styremedlemmer Herlof Nilssen, Thomas Bagley, Erik M. Hansen, Meetali Kakad, Torbjørg Vanvik, Jan Eirik Thoresen, Trine Magnus, Bjørn Nilsen, Lise

Detaljer

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sammendrag og status gjennomført OU prosess 2011 Sunnaas sykehus HF har gjennom virksomhetsåret 2011 gjennomført en omfattende OU prosess

Detaljer