KULTURSEKSJONEN HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KULTURSEKSJONEN HANDLINGSPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014"

Transkript

1 KULTURSEKSJONEN HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2014 VIRKSOMHETSPLANER FOR: Stab kulturkontor og kulturbasert næring Virksomhet Idrett Virksomhet Kino Virksomhet Blå Grotte og St. Croix-huset Virksomhet Fritidsklubb Virksomhet Kulturskole Virksomhet Bibliotek Vedtatt Kulturutvalget 11.desember 2013

2 Innhold SEKSJON FOR KULTUR...3 Kjerneoppgaver...3 Organisering...3 Prioriterte oppgaver...3 Dagens virkelighet/utviklingstrekk...4 Sammenligninger/nøkkeltall...5 Målekort...5 Mål og strategier i planperioden...6 Økonomi...7 Rammer per virksomhet Investeringer Egenbetalinger og gebyrer Fellesoppgaver TJENESTEOMRÅDER/VIRKSOMHETER Stab Kulturkontor Kulturnæring Kultur- og opplevelsesbasert næringsutvikling Virksomhet Idrett Fredrikstad kino St.Croix-huset og Blå Grotte Fritidsklubbene Kulturskolen Biblioteket BEMANNINGSPLAN OPPLÆRINGSPLAN HMS-plan

3 SEKSJON FOR KULTUR Kjerneoppgaver Seksjonen arbeider innenfor følgende områder: plan- og utviklingsarbeid innen kunst og kulturfeltet, kulturbasert næring og idrett integrering av kultur i strategisk samfunnsplanlegging, byutviklingsprosesser og prosjekter samarbeid med råd, institusjoner og utvalg både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt forvaltning av tilskudds- og prosjektmidler til kunst og kulturfeltet, kulturbasert næring og idrettsformål, herunder spillemiddelsøknader med tilhørende oppfølging forvalte utleie av idrettsanlegg, gymnastikksaler, svømmebasseng drift og utvikling av kulturhusene Blå Grotte, St. Croix-huset og Fredrikstad kino drift og utvikling av kulturskole, bibliotek, fritidsklubber/ etter skoletid og sentrumstilbud for ungdom ivaretakelse av historiske ressurser og byens attraksjoner i samarbeid med Fredrikstad museum forvaltning av Kulturskoletimen, Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken. Organisering Seksjonen består av seks virksomheter i tillegg til stab. Ansvaret for drift og vedlikehold av idrettsanlegg ligger i Seksjon for regulering og teknisk drift (RTD), mens svømmetilbudene i Kongstenhallen, Gaustadhallen og Gressvik Ungdomsskole ligger til Seksjon for kultur. Seksjonen har også ansvaret for gjennomføring av begivenhetsprosjektet The Tall Ships Races Kulturutvalget er seksjonens driftsstyre. Prioriterte oppgaver Kommunen skal gjennom kulturarrangementer og aktiviteter bidra til at byen er attraktiv med et godt omdømme som kulturby. I 2014 vil The Tall Ships Races og Grunnlovsmarkeringen være særskilte satsningsområder, og vi vil i løpet av høsten formalisere arbeidet med byens 450-års jubileum i Vi viderefører en kommunal infrastruktur på kulturområdet, med fortsatt fokus på grunnpilarer som bibliotek og kulturskole. Utviklingen av fremtidens bibliotek starter opp i løpet av året, og vil sees i sammenheng med restaurering av bibliotekets aula og behovet for et nytt bibliotektilbud på Østsiden. Vi vil fortsette utviklingen av Kulturskolen som et ressurssenter innenfor kulturfag for barn og unge. gjennom blant annet prøveprosjektet Kulturskoletimen, som vil gi et undervisningstilbud i SFO-tiden til elever i grunnskolen. Det skal også utarbeides en strategiplan som skal stake ut kursen for kulturskoledriften i Fredrikstad de kommende årene. Videre vil det vektlegges at Fritidsklubbene i enda større grad skal være arenaer der ungdom skaper og utøver sine egne kulturuttrykk, på egne premisser. Vi vil derfor ha et særskilt fokus på å involvere ungdommen selv i utformingen av tilbudene. Innenfor Idretten skal det tilrettelegges for fortsatt høy aktivitet på alle plan, med særskilt fokus på å styrke barne- og ungdomsidretten. Vi fortsetter også arbeidet med å utvikle kulturminnene våre som attraktive besøksmål. Vi skal støtte opp om aktiviteter i Gamlebyen, mens vi vil ha et særskilt fokus på å levendegjøre Isegran som en arena både for kulturaktivitet og for kulturbasert næring. Gjennom avsatte tilskuddsmidler og aktiv kulturrådgivning mot det frie kulturfeltet (ikkeinstitusjonaliserte aktører), skal kommunen bidra til et rikholdig og dynamisk kulturliv. Det vil være en prioritert oppgave å sikre nyskapning i feltet. Satsningen på Den kulturelle skolesekken styrkes og sikrer alle barn og unge i grunnskolen et møte med profesjonell kunst og kultur. Realisering av Lislebyhallen, rehabilitering av svømmeanlegget på Kongsten, rehabilitering av bibliotekets aula, samt etablering av kunstisflate og skatepark i sentrum, vil være prioriterte oppgaver i Forutsatt statlig medfinansiering vil realiseringen av Fylkesscene Østfold også være en prioritert 3

4 oppgave. I perioden har bystyret har også vedtatt avsatt investeringsmidler som skal utrede mulighetene for en ny ishall i Fredrikstad, samt etablering av et nasjonalt Ridesenter på Thorslund. Dagens virkelighet/utviklingstrekk Historikk/status Antall elever: Kulturskolen Venteliste Kulturskolen Antall besøk: Bibliotek Kino Fritidsklubber Antall arrangementer: St.Croix-huset Blå Grotte Kulturskolen har et kunst- og kulturfaglig tilbud til barn og unge innen dans, animasjon og film, musikk og nysirkus, og driver et utstrakt internasjonalt prosjektsamarbeid. Økningen i skoleareal har medført at Kulturskolen fra 2012 har tatt inn flere elever. Fra skoleåret 2013/2014 innføres kulturskoletimen som en ny gratis prøveordning til alle elever på 2. klassetrinn i grunnskolen, hvor undervisningen foregår i SFO-tiden. Vi forventer at tiltaket vil øke kjennskapen til Kulturskolens tilbud og at det igjen vil kunne øke antallet søkere til Kulturskolens ordinære tilbud. Dette vil kunne bety økt antall barn og unge på ventelister. Fredrikstad kino brukes flittig både til underholdning og som møteplass. Kinoen har flere ganger blitt kåret til Årets kino. Kinobesøket i Fredrikstad har vært relativt stabilt de siste årene, men besøket er mer uforutsigbart enn tidligere. Når de store publikumssuksessene kommer øker besøket, men reduseres vesentlig når storfilmene uteblir. Nytt fra 2014 vil være at Kinoen ikke viser reklame i forkant av barnefilmer. Dette forventes å kunne øke besøkstallene noe for barnefilmene. Fritidsklubbene har hatt en positiv utvikling og gjennom forbedringsarbeid er det fokus på ungdommens ønsker. Byens unge har fått et skatetilbud gjennom fritidsklubbene og antall åpne uker per år har blitt utvidet. Det er særskilt ungdomsklubbtilbudet som har hatt økt besøk de siste årene. Kulturhusene Blå Grotte og St. Croix ønsker å sikre byen et kulturelt mangfold av forestillinger og konserter. Ambisjonen krever fokus på profilbygging og programmering. Gjennom egenprogrammering fokuseres det på å kjøpe inn konserter og forestillinger i tillegg til å drive utleie. Endringen for antallet arrangementer ved St. Croix-huset skyldes i hovedsak at det fra 2012 ble innført en ny metode for å registrere antall arrangementer. Dette skal gi et mer korrekt bilde av den aktiviteten som foregår på huset. Økningen i arrangementer ved Blå Grotte og Speilet i 2012 skyldes kombinasjonen av økt bemanning, økt attraktivitet grunnet oppgradering av fasiliteter og teknisk utstyr, samt mer omfattende markedsføring. Aktiviteten i idrettsklubbene i Fredrikstad er gjennomgående meget høy, og samtlige idrettshaller og gymsaler er fullt belagt med trening, kamper og konkurranser. Særskilt har kunstgressbanene bidratt til stor aktivitetsøkning i fotballklubbene. Innenfor idretten har Fredrikstad til sammen cirka medlemskap, det vil si 29 prosent av befolkningen, fordelt på 92 idrettsforeninger. Antallet medlemmer er totalt sett økende og det er stor tilvekst av deltakere i barneidretten og fra barn og unge med innvandrerbakgrunn, mens en ser en nedgang i antall medlemmer i aldersgruppen år. Nedgangen i denne aldersgruppen er ikke en enestående situasjon for Fredrikstad, men en utfordring for idretten i hele landet. Årsaker det pekes på er blant annet for tidlig spesialisering og for mye trening i ung alder, samt krav til utdanning som gir mindre tid til trening. Mange velger også å trene i kommersielle treningsstudioer fremfor i idrettsklubbene. Disse utøverne fanges ikke opp i idrettsorganisasjonenes medlemsstatistikker. 4

5 Sammenligninger/nøkkeltall Tjenesteprofilene viser utvalgte indikatorer som synliggjør ressursbruk og målt kvalitet. Snittet for ASSS-kommunene er satt til 100 og vises med rød linje. Snittet er inkludert Oslo og egen kommune. Nivået på søylene for hver indikator viser andelen i prosent av dette snittet. Sammenstillingen viser ressursinnsats og tilgjengelighet i forhold til nivå på objektiv og opplevd kvalitet og om kommunen ligger over eller under snittet i ASSS-nettverket. I øvrige Kostra-tabeller er ASSS-snittet beregnet uten Oslo og egen kommune. I tjenesteprofilen er konserntall benyttet, mens det i tabellene kan forekomme tall kun for kommunekassa Nto. dr. utg. kultur og idrett % av kom totale nto. dr. utg. ASSS - Kultur og idrett Snitt nettverk = 100 Nto. dr. utg. idrett per innb. (F380/F381) Nto. dr. utg. kultur per innb. Nto. dr. utg. bibl. per innb. (F370) Nto. dr. utg. museer per innb. (F375) Nto. dr. utg. kunstformidl. per innb. (F377) Nto. dr. utg. kultursk. per innb år (F383) Nto. dr. utg. akt. tilb. b/u per innb år (F231) Brt. dr. utg. idrett per innb. (F380/F381) Brt. dr.utg. kultur per innb. Fredrikstad Snitt ASSS Høyeste ASSS Laveste ASSS Flerbrukshall, fotball-, svømmeog badeanl. per innb. Besøk bibl. per innb. Elevpl. kultursk. ift. innb år Sykefravær Medard. tilfr. Kostra nøkkeltall Fr.stad Fr.stad Fr.stad Sarpsborg Drammen Kr.sand ASSS Netto driftsutg. for kultursektoren pr. innb Herav: Netto driftsutg. til folkebibliotek pr. innb Netto driftsutg. til kulturskoler pr. innb Netto driftsutg. til idrett pr. innb Antall kinobesøk pr. innb. 3,5 3,4 3,5 1,3 5,5 4,0 4,8 Fredrikstad ligger under ASSS-snittet på de fleste av styringsindikatorene innenfor kultur og idrett. Unntaket er anleggsdekning på flerbrukshall, fotball-, svømme- og badeanlegg per innbyggere og for sykefravær, hvor kommunen ligger høyest i forhold til snittet for nettverket med 11,1 prosent. Sykefraværet for 2012 og siste måling i september 2013 viser imidlertid et sykefravær på 6,7 prosent for seksjonen. Til tross for en økning på 3 prosent fra 2011 til 2012 ligger Fredrikstad fortsatt lavest i nettverket på netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger. Når det gjelder brutto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger ligger Fredrikstad noe høyere da kommunen har mange prosjekter som genererer eksterne midler. I målinger av medarbeidertilfredshet ligger Fredrikstad over gjennomsnittet i nettverket. Målekort Fokusområde Kritisk suksessfaktor Indikator Status siste måling Mål Skala Brukere/ kvalitet Tilpasse tjenester til brukernes behov - Ant. solgte kinobilletter - Antall arr. i kulturhusene Blå Grotte og St. Croix-huset - Totalt antall utlån biblioteket - Antall besøk fritidsklubber Antall 5

6 Fokusområde Kritisk suksessfaktor Indikator Status siste måling Mål Skala Godt arbeidsmiljø - Antall elevplasser kulturskolen - Antall elever Kulturskoletimen - Medarbeidertilfredshet , , ,2 1-5 Økt tilstedeværelse - Nærvær i % - Medarbeidernes opplevelse av hjelp og støtte på jobben 93,30 4,19 94,0 4,4 94,0 4,4 % 1-5 Medarbeidere 1) Læring og utvikling - Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver 4,14 4,2 4,2 1-5 Medarbeiderne vet hva som forventes av dem - Medarbeidere opplevelse av hva som forventes av dem 4,54 4,7 4,7 1-5 Økonomi God økonomistyring - Avvik budsjett i % Interne prosesser Positiv avvikskultur 2) - Avvik HMS - Avvik- informasjonssikkerhet og personvern - Avvik - tjenestekvalitet - Ubehandlede avvik over 14 dager - Forbedringsforslag 1,1 0,0 0,0 % antall antall antall antall antall Note: 1) Ved undersøkelser er høyeste tall best. Siste medarbeiderundersøkelse ble gjennomført høsten 2012 og er innarbeidet i siste resultat. 2) Mål for 2013 er kun satt for kommunen som helhet og ikke for hver seksjon. Status siste måling er årsprognose basert på måling per Mål og strategier i planperioden Kommunedelplan for kultur beskriver seksjonens satsingsområder for perioden. Planen er et resultat av medvirkning fra kulturlivet, og bygger på samme mal som kommuneplanens samfunnsdel. Kultur er løftet frem som ett av tre satsingsområder (drivere) i kommuneplanen. Prioriterte områder er derfor sammenfallende, og kulturbegrepet må sees som både aktivitet, virkemiddel og målsetting. Det utvidede kulturbegrepet inkluderer idretten og favner bredt fra deltagelse og frivillighet, via samfunnsutvikling til kulturbasert næringsutvikling og knytter seg til de fleste temaområder i kommuneplanen. I det kommende planstrategiarbeidet vil kultursatsingens betydning for utvikling av et attraktivt bysamfunn gjenspeiles. De viktigste mål og strategier for kulturarbeidet i handlingsplanperioden er at Fredrikstad skal ha: Attraktive kulturbegivenheter og arrangementer Sikre gode rammebetingelser for byens festivaler og arrangementer. Legge til rette for sterke og kompetente fagmiljøer innenfor idretts- og kulturfeltet. Fremme kulturens betydning for utviklingen av byens reiseliv og næringsliv. Arenaer for deltakelse og utøvelse av ulike kultur- og idrettsaktiviteter Sikre god infrastruktur for kulturaktivitet. Bidra til at byens kulturaktører har gode vilkår for arbeid og utvikling. Bidra til tidsriktig anlegg med god infrastruktur. Sikre gode rammebetingelser for idrettsaktive barn og unge. 6

7 Gode kultur- og idrettstilbud til barn og unge Sikre at byens kultur- og idrettstiltak når barn og unge. Legge til rette for et variert tilbud for barn og unge. Stimulere den frivillige innsatsen i kulturlivet. Sikre barn og unge mulighet til å utvikle ferdigheter og kreative evner under ledelse av kvalifiserte fagpersoner. En synlig og tilgjengelig kulturarv Informere om og formidle kulturarven på en levende måte. Sikre god tilgjengelighet og skjøtsel av viktige kulturminner og -miljøer. Attraktive møteplasser i sentrum og i lokalsamfunnene Tilrettelegge sentrale steder og byrom for ulike kulturarrangementer. Stimulere til kulturaktiviteter der folk involveres og kan medvirke. Tilrettelegge for arealer som sikrer idrettens kår i topp og bredde, samt uorganisert fysisk utfoldelse og lek. Et synlig og levende studentmiljø Involvere studentmiljøene i utviklingen av kulturtilbudet i kommunen. Et godt ry som arrangørby Stimulere til økt kvalitet og profesjonalisering innenfor kulturområdet. Bidra til å styrke byens regionale og nasjonale relasjoner innenfor kultur- og idrettsfeltet. Stimulere til miljøvennlige kulturarrangementer. Økonomi Tall i tusen kroner (I 2014-kroner) 1) Vedtatt ramme Netto endring vedtatt handlingsplan Endringer i ramme Wang Toppidrett Fylkesscenen drift, justering 1) Prosjekt The Tall Ship Races justering Politisk styrking av ramme (FSK innstilling til bystyret) Omprioriteringer/nye aktiviteter innarbeidet innenfor rammen Nye tiltak innenfor ramme (se tabell) Innsparingstiltak/økte inntekter Generell rammereduksjon Omprioritering/nye aktiviteter innarbeidet innenfor rammen (se tabell) Netto ramme Note: 1) Alle tall er i 2014-kroner, det vil si at budsjettall for 2013 er justert med pris- og lønnsvekst på 3,1 prosent, med unntak av endret driftsbevilgning og fremdrift til Fylkesscenen som er justert med 1,5 prosent. 7

8 Kulturutvalget har vedtatt at Wang Toppidrett skal ha gratis trening i kommunale idrettsanlegg i ytterligere 3 år. Budsjettrammen er av den grunn styrket for å kompensere for tapte leieinntekter. Det er i perioden også innarbeidet dekning for driftsutgifter av Fylkesscenen i samsvar med tidligere bystyrevedtak. I gjeldende budsjett og handlingsplan ble 6,2 millioner kroner bevilget og tallene i tabellen ovenfor viser endringer i forhold til dette. Seksjonens ramme er tidligere styrket med 3,6 millioner til The Tall Ships Races i Rammen er styrket ytterligere med 0,6 millioner kroner for å redusere risikoen i forhold til ekstern finansiering av prosjekt The Tall Ships Races. Seksjonen har også ansvaret for kulturskoletimen, men utgiftene til prosjektet dekkes av Seksjon for utdanning og oppvekst som har fått styrket rammen for dette tiltaket. Innsparingstiltak/økte inntekter Tall i tusen kroner Konsekvenser/kommentar Redusert vedlikehold av Vil medføre større slitasje på idrettsanlegg, anskaffelse av anleggene på sikt idrettsutstyr og tilskuddsmidler til idrettslag- og foreninger. Redusert nyanskaffelser og vedlikehold av instrumenter, samt færre elevarrangementer Redusert vikarbruk i Biblioteket. Kulturutviklingsmidler til Blå Grotte og St. Croix-huset videreføres ikke. Fritidsklubbene reduserer aktivitetsnivået i klubbene på Østsiden Kulturtilskudd reduseres Sum tiltak i anslåtte beløp Kulturskolens tilbud på enkelte instrumenter, samt omfanget av arrangementer, konserter og forestillinger i egen regi reduseres. Dette medfører at utadrettede aktiviteter og utstillinger ved hovedbiblioteket må reduseres. Dette påvirker balansen mellom det å programmere og det å leie ut lokaler. Det blir et større innslag av ren utleie, og mindre rom for at virksomheten kan være en kulturutvikler som selv programmerer og styrker bredden i tilbudet. Nytt klubbtilbud på Østsiden må settes på vent inntil videre. Det blir færre tilskuddsmidler til fordeling til kulturinstitusjoner, festivaler, frie aktører, lag og foreninger, stimuleringsmidler/ såkornmidler innenfor kulturbasert næring og mindre midler til kulturutvalgets disposisjonskonto. I budsjettbehandlingen har bystyret styrket kulturseksjonens driftsramme med 1,2 million kroner i. Bystyret har lagt føringer for at midlene i hovedsak skal kompensere for omprioriteringer som er gjort av tilskuddsrammen knyttet til folkefesten og The Tall Ships Races. Kr 1 million er derfor foreslått tilført kulturtilskuddsrammen, mens kr er foreslått fordelt på aktivitetsposter ved virksomhetene. Kr er lagt til idrett og skal styrke budsjettpostene for anskaffelse av idrettsutstyr. Kr er foreslått tilført fritidsklubbene og til deres aktiviteter i skateklubben. Kr er tilført kulturskolen til elevkonserter og arrangementer. Kr er tilført biblioteket til utadrettede aktiviteter, og kr er tilført kulturhusene Blå Grotte og St Croix som kulturutviklingsmidler til egenprogrammering. 8

9 Omprioriteringer/nye aktiviteter/tiltak som er innarbeidet innenfor rammen Tall i tusen kroner Folkefest / kulturaktiviteter Tall Ships Races The Tall Ships Races, prosjekt Grunnlovsmarkering Reklamefri kino foran barnefilmer Merkurbanen, helårsdrift Ny skatehall på Lisleby, økning jfr Biblioteket, innføring av RFID-utlånssystem Kinoen, nye lerreter Sum omprioriteringer/nye aktiviteter/ anslåtte beløp I rammen til kulturtilskudd er det i 2014 omprioritert til Grunnlovsjubileet med 0,3 million kroner og til folkefesten The Tall Ships Races med 0,8 million kroner. Det er også omprioritert til prosjekt Tall Ships Races 2014, med henholdsvis 0,2 millioner kroner av tilskuddsrammen og 0,2 millioner kroner fra kulturbasert næring. Kulturutvalget har vedtatt at Fredrikstad kino ikke skal vise reklame i forkant av barnefilmer. Inntektstapet er anslått til cirka 0,4 million kroner, som antas dekket inn gjennom økt besøk på barnefilmer og gjennom omdisponering av tilskuddsmidler. Totalt er det gjort omdisponeringer (Kino) og omprioriteringer (prosjekt TSR, folkefest og grunnlovsmarkering) av tilskuddsrammen tilsvarende 1,45 millioner kroner. Tilskuddsrammen er i tillegg saldert med 0,3 millioner kroner som et innsparingstiltak. Bystyret har i budsjettbehandlingen lagt føringer for at tilskuddsrammen skal styrkes for delvis å kompensere for de omprioriteringer rådmannen har gjort i tilskuddsrammen. Kr 1 million er derfor foreslått tilbakeført til tilskuddsrammen. Merkurbanen ble ombygd i 2013 med undervarme og nytt kunstgress. Nettokostnadene for helårsdrift er beregnet til 1 million kroner. Ny skatehall er planlagt til kvadratmeter og er dobbelt så stor som den gamle hallen. Kostnader til innredning av hallen, samt forvaltning-, drift- og vedlikehold (FDV) -kostnader er inkludert i den årlige leiekostnaden på 1 million kroner. Årsleien for ny hall (ferdig 2014) er 0,3 millioner kroner høyere enn leien for den gamle hallen. Grunnet økte kostnader til drift av Merkurbanen og skatehallen på Lisleby er det ikke funnet rom for å erstatte en 20 prosent stilling i virksomhet idrett som er redusert fra Dette gir utfordringer i forhold til å håndtere nye oppgaver som er tillagt seksjonen. Reduserte midler til vedlikehold av utstyr i idrettsanlegg og kjøp av idrettsutstyr vil få negative konsekvenser på sikt. Virksomhet Bibliotek har innenfor rammen avsatt midler til anskaffelse av et nytt utlånsystem (RFID). Anskaffelsen finansieres med låneopptak, der årlig kapitalkostnad på inntil kr 0,1 million er avsatt innenfor ordinært driftsbudsjett. Virksomhet Kino har avsatt midler til anskaffelse av nye lerret i flere av kinosalene, tilsvarende 0,1 million kroner. Følgelig er inntjeningskravet til kinoen redusert. 9

10 Rammer per virksomhet Tall i tusen kroner (I 2013-kroner) 1) 2014 Vedtatt ramme 2013: Stab/fellesutgifter Drift fylkesscene 711 Kulturkontor Tilskudd Kulturutvalg 695 Kulturnæring Tall Ships Races Idrett Wang 258 Kino Kulturhusene Blå Grotte og St. Croix-huset Fritidsklubber Kulturskolen Bibliotek Netto ramme Note: 1) Alle tall er i 2014-kroner, det vil si at budsjettall for 2013 er justert med pris- og lønnsvekst på 3,1 prosent med unntak av drift fylkesscene som er justert med 1,5%. Investeringer Tall i millioner kroner Brutto Tilsk. Netto Brutto Tilsk. Netto Brutto Tilsk. Netto Brutto Tilsk. Netto Kongsten badeanlegg (rest 2 mill. av bevilget 3 mill. fra 2011) 29,0 0,0 29,0 65,0 25,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Arena Fredrikstad 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fylkesscene 12,0 0,0 12,0 81,0 0,0 81,0 26,0 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 Ridesenter Thorslund (1 mill fra 2013) 19,0 0,0 19,0 20,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Flerbrukshall Lisleby 27,5 0,0 27,5 35,0 10,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bibliotekets Aula 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kunstisbane Værste 6,0 1,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skatepark utendørs (kr 2,3 mill fra 2012) 7,3 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ny kunstgressbane på Fr.stad stadion 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum investeringer 123,3 1,5 121,8 201,0 45,0 156,0 26,0 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 Kongsten badeanlegg Tilstandsrapport og forprosjekt fra 2013 dokumenterer et behov for rehabilitering og oppgradering av badeanlegget inne og ute, med 95 millioner kroner. Vi antar at vi vil motta 25 millioner kroner i spillemiddeltilskudd i 2015, men nivået på tilskuddet vil bli avklart når detaljplaner for prosjektet er utarbeidet. Dersom det ikke gjennomføres en omfattende rehabilitering av anlegget i nær fremtid, er det stor fare for stenging. Tidligere fremlagte planer om et badeland som et Offentlig, privat samarbeid (OPS), synes ikke realiserbart, da private aktører ikke har vist interesse. Kommunen må derfor dekke hele kostnaden alene. Det er avsatt 3 millioner kroner i 2011 og i handlingsplanen for er det satt av 27 millioner kroner i million kroner er brukt slik av 2 millioner kroner vil bli rebudsjettert. Det avsettes ytterligere 65 millioner kroner i Arena Fredrikstad Fredrikstad Næringsforening har i samarbeid med Stjernen Hockey utarbeidet en utredningsrapport angående en ny byarena med to isflater, som for øvrig skal kunne brukes til andre idretter, næringslokaler, konserter, eventer og lignende. Brutto kostnadsramme er anslått til 265 millioner kroner, forutsatt at anlegget bygges i tilknytning til et større bygg eller byutviklingsprosjekt. Det er 10

11 antatt et spillemiddeltilskudd på 25 millioner kroner. Andre inntektsmuligheter er foreløpig ikke vurdert. Det er avsatt kr 2,5 millioner til videre utredning i Fylkesscene Østfold Fredrikstad kommune samarbeider med Østfold fylkeskommune om etablering av en fylkesscene i Fredrikstad. Investeringskostnadene er anslått til 328,4 millioner kroner, og er tenkt finansiert av partene; staten ved Kulturdepartementet, Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune. Fredrikstad kommunes andel av investeringskostnaden er på 119,1 millioner kroner, for Det forutsettes at 90 prosent av merverdiavgiften (mva) refunderes i form av mvakompensasjon. 4 millioner kroner er benyttet i 2012 og 2013 til forprosjekt og utredninger drift. Ubenyttede bevilgninger vil rebudsjetteres senere. Innendørs rideanlegg, Thorslund Rideanlegget har en antatt brutto investeringsramme på 40 millioner kroner som vil kunne utløse spillemidler. Prosjektet videreføres i henhold til handlingplan Reguleringsarbeidet er igangsatt. Byggestart kan ikke forventes før i Budsjetter er derfor forskjøvet til 2015 og Flerbrukshall Lisleby Investeringen skyves ett år frem i forhold til handlingsplan for på grunn av utsettelse. Det er lagt inn brutto 27,5 millioner kroner i 2014 og brutto 35 millioner kroner i 2015 til ferdigstillelse av flerbrukshall på Lisleby. Det er anslått et spillemiddeltilskudd på 10 millioner kroner. Tegninger og planer er ferdig, og sendt til Kulturdepartement til forhåndsgodkjenning. Byggestart er planlagt på nyåret i 2014 med ferdigstillelse våren Det forventes påløpt utgifter for 3 millioner kroner i Bibliotekets aula Fredrikstad bibliotek befinner seg i en gammel bygning med til dels vanskelig tilgjengelighet. Med innlemming av aula-arealene og direkte gjennomgang til disse vil det være mulig å omstrukturere lokalene på en slik måte at heis og trapper ikke hindrer tilgang til for eksempel barneavdelingen og lokalhistorisk avdeling. Dette vil gi biblioteket en mer korrekt universell utforming som tilfredsstiller dagens krav. Aulaen tenkes også brukt til kulturaktiviteter ut over ordinær bibliotekdrift. Det er lagt inn 15 millioner kroner til rehabilitering i Kunstisbane Værste Planarbeidet vedrørende kunstisbanen ved gangbroa på Kråkerøysiden er igangsatt med mål om byggestart våren 2014 og ferdigstillelse ultimo Det er lagt til grunn at tiltaket gjennomføres som et OPS-prosjekt. Det er avsatt 6 millioner kroner til prosjektet hvor kostnadene er planlagt fordelt med 1,5 millioner kroner i tilskuddsmidler, 2 millioner kroner fra Værste AS og 2,5 millioner kroner fra Fredrikstad kommune. Skatepark utendørs Det ble avsatt 2,3 millioner kroner i 2012 og 5 millioner kroner i 2013 hvor ubenyttede midler rebudsjetteres i Det kan ikke forventes spillemiddeltilskudd til anlegget, da tiltaket er definert som midlertidig. Kunstgressbane på Fredrikstad Stadion. Bystyret vedtok under budsjettbehandlingen å avsette 5,0 millioner kroner i 2014 til kunstgress på Fredrikstad stadion. Egenbetalinger og gebyrer På Blå Grotte er utleiepris til ideelle organisasjoner og aktører med barneforstillinger rabattert. De øvrige aktørene er pristilpasset med sammenlignbare kulturhus i Norge. På Speilet har setekapasiteten økt og det tekniske utstyret er oppgradert. Utleieprisen er økt og teknisk kjentmann/vertskap/billettør er inkludert i prisen. Kulturskolen øker elevkontingenten med 4,9 prosent fra kroner til kroner for å gi Kulturskolen tilstrekkelig midler til å drive individuell undervisning på det nivået man har i dag. 11

12 Kinoen har justert utleieprisene for salene i snitt med 100 kroner per time. Utleieprisene for noen saler har økt mer enn lønns- og prisvekst for at priskategorier mellom salene skal bli mer riktige. For leie av Sentralidrettsanlegget, Merkurbanen og andre kommunale fotballbaner, foreslås det en endring i utleie per time, i stedet for per kamp, som var praksis tidligere. Klippekort for voksne øker noe mer for å holde prisene for barn og ungdom lave. Tidligere gjaldt samme klippekort i svømmehall og friluftsbad, men fra 2014 innføres et eget klippekort for friluftsbadet. Enkelte egenbetalinger øker mer enn budsjettert lønns- og prisvekst. Årsaken er blant annet at noen blir justert med noen års mellomrom eller avrunding av beløp. Øvrige egenbetalinger er uendret eller økt tilsvarer budsjettert lønns- og prisvekst på 3,1 prosent. 12

13 Fellesoppgaver Dette kapitlet omhandler mål og strategier knyttet til arbeidsgiverstrategien, HMS-arbeidet, inkluderende arbeidsliv, informasjon og brukermedvirkning. Dette er oppgaver som er gjennomgående for hele organisasjonen, og som alle ledernivåer i organisasjonen skal forholde seg til. - Arbeidsgiverstrategi Identitet Organisasjonsidentitet om hvem vi er Fredrikstad kommune har et felles verdisett som er kjent blant medarbeidere, ledere, tillitsvalgte og folkevalgte, og synlig i kommunikasjonen internt og eksternt. Gjennomføre prosesser for implementering av verdier i alle arbeidsenheter. Mangfold og inkludering Innvandrerbefolkningens sammensetning og størrelse i Fredrikstad samfunnet gjenspeiles blant kommunens ansatte. Følge tilsettingsreglementets pkt. 4.1 om innkalling av kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn til intervju. Medarbeidere i Fredrikstad kommune har inkluderende holdninger og god tverrkulturell forståelse. Deltagelse på kurs i flerkulturell kompetanse. Leder- og medarbeiderutvikling Ledelse Fredrikstad kommune har en felles plattform for god og effektiv ledelse. Deltagelse i lederutviklingsprogrammet (LUP) prioriteres. Medarbeidere Fredrikstad kommune har aktive, reflekterte og ansvarlige medarbeidere med høy etisk bevissthet. Legge til rette for at ansatte får delta i etiske refleksjoner. Alle medarbeidere i Fredrikstad kommune benytter en løsningsfokusert tilnærming i sitt daglige arbeid. Legge til rette for at ansatte tilegner seg kunnskaper om og arbeider etter en løsningsfokusert tilnærmingsmåte. Helsefremmende arbeid Helsefremmende arbeidsplass Arbeid med oppfølging av medarbeiderundersøkelsen OLI oppleves som et godt verktøy for utvikling av arbeidsmiljøene og arbeidsplassene i kommunen. Gjennomføre prosesser i for- og etterkant av medarbeiderundersøkelsen, i tråd med rådmannens rundskriv for arbeidet. Medarbeidere i Fredrikstad kommune opplever at de har gode arbeidsmiljøer som fremmer egen helse. Følge opp resultatene fra arbeidet med utvikling av god nærværskultur. Fredrikstad kommune har tiltak som inspirerer og motiverer kommunens medarbeidere til å ta vare på og bedre egen helse. Legge til rette for at ansatte kan delta og benytte seg av tiltak. Konkurransedyktig arbeidsgiver Kompetanse Fredrikstad kommune har god oversikt over kompetansen i organisasjonen. Alle ansatte skal legge inn og oppdatere informasjon om egen kompetanse i kompetansesystemet. Medarbeidere opplever at de utvikler seg og får brukt sin kompetanse i Fredrikstad kommune. 13

14 Kompetansemobilisering og kompetanseutvikling er tema i mål- og utviklingssamtaler/medarbeidersamtaler. Heltid Deltid I Fredrikstad kommune er arbeid i heltidsstillinger en rettighet for alle ansatte. Følge føringer og retningslinjer i arbeidet med utvikling av heltidskultur. - HMS Alle virksomheter har forutsigbare og trygge arbeidsmiljøer. Dette innebærer arbeid med korrigerende og forebyggende tiltak. Gjøre kjent og ta i bruk prosedyre for «Arbeidsmiljøkartlegging, risikovurdering og HMStiltaksplan». Registrere og følge opp avvik. Legge til rette for gode omstillings- og endringsprosesser ved behov. Ivareta arbeidsmiljøfaktorer ved endring og/eller etablering av nye arbeidsplasser og arbeidsmåter. - Inkluderende arbeidsliv Alle virksomheter gjennomfører tiltak for å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Sette mål og tiltak for å følge opp intensjonene i IA-avtalen om: - økt nærvær - økt rekruttering av personer med redusert funksjonsevne, og ivaretagelse av egne ansatte med redusert funksjonsevne - økt reell pensjoneringsalder. - Informasjon og brukermedvirkning Ha god kommunikasjon og brukermedvirkning for å sikre at innbyggerne har god kjennskap til Fredrikstad kommunes tjenester, rettigheter og plikter Gi enkel, tidlig og tydelig informasjon, og lytte til innbyggerne. Skape realistiske forventninger til kommunens tjenester gjennom gode tjenestebeskrivelser. Bruke flere kanaler slik at innbyggerne er sikret lik tilgang. Utvikle en sterk servicekultur og en positiv og samlende organisasjonskultur. Fokus på samhandling, medvirkning og dialog med innbyggere og ulike aktører i Fredrikstadsamfunnet. Ha ledere som er tydelige og aktive i sin kommunikasjon. Sørge for at Fredrikstad oppleves som en attraktiv kommune å besøke, bo og jobbe i, og at kontakt og møte med kommunen oppleves som positivt. 14

15 TJENESTEOMRÅDER/VIRKSOMHETER Stab Kulturkontor Kulturnæring Ansvar Stab Kulturutvalg Kulturkontor/tilskuddsordninger Kulturnæring Kjerneoppgaver Administrativt ansvarlig for hele kulturseksjonens virkefelt, herunder personal, økonomi og forvaltningsoppgaver som ikke er delegert til virksomhetene Sekretariat for kulturutvalget Sekretariat for 17. mai-komitéen Sekretariat for Frederiksdag Sekretariat for komitéen for innkjøp av løskunst. Sekretariat for Frederik-prisen Administrering av Legat for Fredrikstad by s vel og forskjønnelse Plan- og utviklingsarbeid innen kunst- og kulturfeltet og kulturbasert næring Utvikle og gjennomføre prosjekter i samarbeid med andre aktører både fra næringsliv og frivillig sektor Bistå det frivillige kulturliv hvor vedtatte tilskuddsordninger er et viktig virkemiddel Betjener kulturkontoret som har dialog med kulturrådene, kulturaktører og kulturinstitusjonene Veinavnsaker Kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg Deltakelse i ulike prosjekter, både lokale, regionale, nasjonale og internasjonale. Stiftelsen Fredrikstad Museum støttes økonomisk av kulturseksjonen og drifter Viken kystkultursenter for Fredrikstad kommune Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av markeringer, jubileer og arrangementer innenfor kulturområdet Målekort Fokusområder Medarbeidere Kritisk suksessfaktor Godt arbeidsmiljø Økt tilstedeværelse Læring og utvikling Medarbeiderne vet hva som forventes av dem Måleindikator - Medarbeidertilfredshet - Nærvær - Medarbeidernes opplevelse av å få hjelp og støtte. - Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver - Medarbeidernes opplevelse av hva som forventes av dem Status siste måling 4,12 90,0 4,14 4,57 4,43 Mål ,15 4,15 94,0 4,75 4,60 4,50 94,0 4,75 4,60 4,50 Skala 1-5 % Økonomi God økonomistyring Avvik i forhold til budsjett 0,2 0,0 0,0 % 15

16 Organisering I kommunalsjefens administrasjon arbeider stabsmedarbeidere med arbeidsfelt personal og økonomi, medarbeidere som arbeider innenfor områdene kulturplan, kulturbasert næring, samt kulturkontorets kulturutviklere. Kulturkontoret forvalter tilskuddsordninger, har kontakt med kultur- og organisasjonslivet, forvalter Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken, har ansvar for veinavn-saker, samt planlegger og avvikler arrangementer og markeringer i kommunal regi. I tillegg er også prosjektmedarbeidere som arbeider med utvikling og forvaltning av interregprosjekter, i vesentlig grad tilknyttet kulturnæring, også underlagt kulturseksjonens sentralstab. Prosjektet The Tall Ships Races administreres av kulturbasert næring. Administrasjonen er også sekretariat for kulturutvalget. Staben bistår virksomhetene med ulike oppgaver og hjelp knyttet til personal, økonomi og er rådgivende i forbindelse med saksbehandling. Mål, strategier og tiltak i planperioden Fredrikstad skal ha: Attraktive kulturbegivenheter og arrangementer Sikre gode rammebetingelser for byens festivaler og arrangementer - Opprettholde tilskuddsordningen for kunst- og kulturtiltak - Ha tett til dialog med, og faste møtepunkter med kulturfeltet - Gjennomføre Grunnlovsjubileet, i samarbeid med lokale og regionale aktører - Videreføre utvalgte tiltak fra Munch-året og samarbeidet med Munch-kommunene - Utvide «Den kulturelle spaserstokken» med tilbud også til eldre hjemmeboende - Videreføre arbeidet med å etablere prosjekter med ekstern medfinansiering - Gjennomføre The Tall Ships Races 2014, prosjekt og folkefest - Starte arbeidet med å formalisere prosjekt Byjubileet 2017 Legge til rette for sterke og kompetente fagmiljøer innenfor idretts- og kulturfeltet - Stimulere til profesjonalisering i kultur- og idrettsfeltet - Årlig tildele idrettsstipend og kulturstipend til unge talenter - Etablere et fagråd for Den kulturelle skolesekken, lokalt Fremme kulturens betydning for utviklingen av byens reiseliv og næringsliv - Samarbeide med Visit Fredrikstad/Hvaler om pakketering av kulturtilbud og om utviklingen av «kulturkalenderen» for Fredrikstad. - Videreføre etablerte samarbeidsprosjekter med næringslivet - Benytte kommunens egne arrangementer og prosjekter som bakteppe for en bevisstgjøring av Fredrikstad som kulturby - Bidra til videreutvikling av byens festivaler som viktige bidragsytere i profileringen av byen - Synliggjøre kommunens kulturtilbud i media generelt og i sosiale medier spesielt Arenaer for deltakelse og utøvelse av ulike kultur- og idrettsaktiviteter Sikre god infrastruktur for kulturaktivitet - Realisere Fylkesscene Østfold på FMV-området, forutsatt statlig medfinansiering Bidra til at byens kulturaktører har gode vilkår for arbeid og utvikling - Opprettholde ordningen med vertskommunetilskudd til utvalgte kunst- og kulturinstitusjoner - kulturkontoret skal ha en utadrettet profil, gi veiledning og rådgivning til kulturaktører - Styrke fagkompetansen i egen seksjon Sikre gode rammebetingelser for kultur- og idrettsaktive barn og unge - Involvere ungdom i kommunale beslutningsprosesser - Etablere et sentrumsnært skateanlegg i byen - Videreføre driftstilskuddsordningen for barne- og ungdomsforeninger 16

17 - Involvere barne- og ungdomsorganisasjoner, barnehager og ungdomsklubber i planleggingsfasen av kommunens egne arrangementer Gode kultur- og idrettstilbud til barn og unge Sikre at byens kultur- og idrettstiltak når barn og unge - Bidra til at de unge selv får kjennskap til og kunnskap om kulturkortet Kode og stimuleres til å bruke det - Utrede et kulturkort for Fredrikstad Legge til rette for et variert tilbud for barn og unge - Utarbeide ny 3-årsplan for Den kulturelle skolesekken - Gjennomføre og sluttføre medborgerprosjektet Fremtidens Fritidsklubber i Engasjer Mer. Stimulere den frivillige innsatsen i kulturlivet - Ferdigstille Frivillighetsmeldingen Invitere frivilligheten med i prosjektet The Tall Ships Races Sikre barn og unges mulighet til å utvikle ferdigheter og kreative evner - Styrke tilbudet i Den kulturelle skolesekken En synlig og tilgjengelig kulturarv Informere om og formidle kulturarven på en levende måte - Stimulere til kulturtiltak som profilerer Fredrikstads attraksjoner - Styrke fokuset på kulturarven i Den kulturelle skolesekken lokalt. - Sluttføre arbeidet med løypen «Munchs fotspor» - Etablere informasjonsskilt på utvalgte bygninger og historiske steder i Fredrikstad. Sikre god tilgjengelighet og skjøtsel av viktige kulturminner og miljøer - Videreføre arbeidet med å etablere prosjekter med ekstern kompetanse og erfaringer fra andre arenaer - Utvikle kulturarven som en av flere bestanddeler i besøks- og turismesatsningen Attraktive møteplasser i sentrum og i lokalsamfunnene Tilrettelegge og fasilitere sentrale steder og byrom for ulike kulturarrangementer - Oppfordre til økt bruk av paviljongen i Kirkeparken - Innvie Stortorget som kulturarena under TSRF Gjennom prosjektet Business to Heritage styrke arbeidet med å vitalisere og tilrettelegge Isegran som en arena for kultur- og næringsaktivitet. - Gjennomføre prosjektet Elvelangs - Delta i prosjektet Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad Stimulere til kulturaktiviteter der folk involveres og kan medvirke - Styrke dialogen med Den Norske Kirke i Fredrikstad som en kulturaktør og kulturarena - Invitere lokale kulturaktører til medvirkning i Grunnlovsfeiringen - Gjennomføre «Fredsseilasen» under TSRF Invitere kulturfeltet til samarbeid om folkefesten The Tall Ships Races Et synlig og levende studentmiljø Involvere studentmiljøene i utviklingen av kulturtilbudet i kommunen - Invitere studentmiljøene i planleggingen av The Tall Ships Races 2014 Et godt ry som arrangørby Stimulere til økt kvalitet og profesjonalisering innenfor kulturområdet - Tilskuddsordningene for kulturfeltet justeres med tydeligere retningslinjer. Bidra til å styrke byens regionale og nasjonale relasjoner innenfor kultur- og idrettsfeltet - Delta i regionale og nasjonale nettverksmøter 17

18 Virksomhetsspesifikk informasjon Fordeling av kulturtilskudd Fredrikstad kommune fordeler vertskommunetilskudd til institusjoner og virksomheter som har statlig eller fylkeskommunal finansiering og som er lokalisert i kommunen, herunder også driftstilskuddet til Stiftelsen Østfoldmuseene, avdeling Fredrikstad museum. Avtaler og abonnementsordninger knyttet til den regionale kulturelle skolesekken, samt driftstilskudd til Fredrikstad speiderråd og Fredrikstad musikkråd, finansieres også over tilskuddsrammen. De etablerte, årlige festivalene i byen er også lagt inn som faste poster i budsjettet. Dette bidrar til at festivalene raskt får avklart tilskuddsnivået for kommende festival og gir større forutsigbarhet for aktørene. Fredrikstad kommune vil i handlingsplanperioden ta del i en rekke større prosjekter og markeringer, eksempelvis Grunnlovsjubileet og folkefest under The Tall Ships Races i 2014, samt byjubileet i Det er i budsjett for 2014 lagt inn prosjektmidler knyttet til slike større arrangementer. Øvrige tilskuddsmidler fordeles gjennom året etter søknad til de forskjellige tilskuddsordningene, herunder: Kultur- og kunstnerstipend, tilskudd til kulturminnebevaring, driftstilskudd til lag og foreninger og tilskudd til kunst- og kulturtiltak i Fredrikstad kommune. Fordeling av disse midlene fremmes i egen sak. 18

19 Faste kulturposter og vertskommunetilskudd (tall i hele tusen) Hydrogenfabrikken Kunsthall AS ₁ Vertskommunetilskudd Østfold kulturutvikling ₂ Vertskommunetilskudd Avdeling Østfold Teater Driftstilsk udd Østfold teater Avdeling Turné Avtale om DKS, regionalt Foreningen Østfold Kunstnersenter Vertskommunetilskudd Viken Filmsenter AS Vertskommunetilskudd Studium Actoris ANS Vertskommunetilskudd Stiftelsen Litteraturhuset Vertskommunetilskudd Rikskonsertenes skolekonserter ₃ Abonnementsordning Foreningen Fredrikstad speiderråd Driftstilskudd Foreningen Fredrikstad musikkråd Driftstilskudd mai-feiring Tiltak sentrum og distriktene Innkjøpsordning for kunst Kjøp av kunst Stiftelsen Østfoldmuseene, Fredrikstad ₄ Vertskommunetilskudd Vik en k ystk ultursenter Kommunalt tiltak Roald Amundsens Minne Kunstregistrering Til sammen ₁ Tilskudd til Hydrogenfabrikken AS var i budsjett 2013 finansiert over posten for kulturbasert næring (kr ). Tilskuddet er i 2014 foreslått finansiert med en halvpart over posten for kulturbasert næring og en enhalvpart over posten kulturtilskudd. ₂ Østfold teater er etter sammenslåing en underavdeling til Østfold kulturutvikling. Vertskommunetilskuddet er derfor flyttet til Østfold kulturutvikling. Østfold teater får et avtaleregulert driftstilskudd på kr uavhengig av vertskommunetilskudd. ₃ Kulturdepartementet har fra skoleåret 2013/2014 økt kommunenes egenandel fra kr 9 pr elev til kr 13 pr elev. ₄ Tilskudd till Fotballmuseet inngår som del av tilskuddet til Fredrikstad museum. Festivaler Fredrikstad Animation Festival (Stiftelsen Norsk Animasjonsforum) Månefestivalen (Gamlebyen festivaldrift AS) Litteraturfestivalen (Foreningen Ord i Grenseland) Glommafestivalen AS Til sammen Prosjekter og profileringsmidler Onsøy bygdebok Siste bind av bygdebokserien Profileringsmidler Folkefest - The Tall Ships Races 800 Grunnlovsjubileet 300 Til sammen Øvrige tilskuddsmidler Avsettes Fredrikstad kommunes tilskuddsordninger for kulturfeltet ₅ ₅ Driftstilskudd til lag og foreninger, arrangementstilskudd, stipender og priser, samt tilskuddsordning for kulturminnevern. Totalt

20 Kultur- og opplevelsesbasert næringsutvikling Gjennom ulike samarbeids- og utviklingsprosjekter er det et mål å øke Fredrikstads attraksjoner for innbyggere, fremtidige tilflyttere og turister ved å forløse byens kulturelle energi og motivere alle byens krefter til å trekke i samme retning mot økt næringsutvikling. Satsningsområder 1. attraksjonsutvikling av historiske arenaer og byens fortrinn med vekt på Kongsten, Isegran, Elingaard, Gamlebyen og elva 2. formidle Fredrikstads genuine verdier gjennom samspill med byens energibærere og byens fortellinger; historiefortelling og film/media-satsning 3. bidra til å øke innovasjonskraften i bedrifter og styrke kreative næringer Arbeidsform Arbeidet utføres ved å etablere og gjennomføre prosjekter hvor kommunens midler styrkes og utløser andre eksterne ressurser så som Interreg.-, Arenamidler og sponsorater. Det legges vekt på samhandling mellom næringsliv, frivillig sektor og kompetansegivende aktører så som Høgskolen og Østfoldforskning. Utfordringer for tjenesten fremover Det har vært et mål å genere prosjekter hvor gjennomføring gjøres mulig gjennom finansiering sammen med andre aktører så som Interreg.-, Arenamidler og sponsorater. Pågående programperiode for Interreg. midler utløper sommeren 2013, og endelige bestemmelser for de nye programmene er ennå ikke vedtatt. Det er mål fra Eu s side at dette skal være på plass årsskiftet 2013/2014. Signalene så langt er at det vil bli gitt mindre til kultur- og attraksjonutviklingsprosjekter og mer til prosjekter som retter seg mot næringsutvikling. Det er et mål å ha en ny søknad ferdig ved utlysning av midler årsskiftet 2013/2014. Prosjekter/utviklingsmidler Bundne midler: Visit Fredrikstad / Hvaler nettsider og kulturkalender Fergeanløp Isegran Matfold Cruiseanløp Gjestehavn Kjøp av tjenester Hydrogenfabrikken Utvikling nytt prosjekt Interreg Lend me some sugar Interreg In Site Interreg SMS Interreg B2H Utviklingsmidler: Totalt

21 Virksomhet Idrett Ansvar Idrett felles: Administrasjon, uteleie av kommunale idrettsanlegg svømmehaller, skolelokaler og leirstedene Solhaug og Strandstua Tilskuddsmidler til idrettsformål Ansvar Idretts og Idrettsanlegg: Betaling for mottatte tjeneste fra Bygg- og Eiendomsavdelingen i RTD (Teknisk) for forvaltning, Drift og vedlikehold av kommunale idrettsanlegg Drift av svømmehaller som offentlig bad Kjerneoppgaver Utleie av kommunale idrettsanlegg, svømmehaller, gymsaler og skolelokaler for øvrig, samt leirstedene Strandstua og Solhaug. Forvaltning av kommunale tilskuddsmidler til idrettsformål. Målekort Fokusområde Brukere/ kvalitet Kritisk suksessfaktor Godt arbeidsmiljø Indikator - Medarbeidertilfredshet Status siste måling 4,15 Mål ,20 4,20 Skala 1-5 Økt tilstedeværelse - Nærvær i % - Medarbeidernes opplevelse av hjelp og støtte på jobben 94,9 4,08 95,0 4,15 95,0 4,15 % 1-5 Medarbeidere 1) Læring og utvikling - Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver 3,67 4,0 4,0 1-5 Medarbeiderne vet hva som forventes av dem - Medarbeidere opplevelse av hva som forventes av dem 4,83 4,85 4, Økonomi God økonomistyring Avvik budsjett i % -0,4 0,00 0,00 % Organisering Virksomhetens stab har det faglige ansvar for all utleie og tilrettelegging for trening og arrangementer i kommunale idrettsanlegg og skolelokaler. Ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale idrettsanlegg ligger hos Seksjon for regulering og teknisk drift (RTD) etter avtale med Virksomhet idrett (forenklet versjon av bestiller-utfører modell). Virksomhet idrett driver offentlig badetilbud i svømmehallen i Kongstenhallen, Gaustadhallen og Gressvik Ungdomsskole. Badebetjenter og billettører er ansatt i Virksomhet idrett. Virksomheten har ansvar for plan- og utviklingsarbeid innen idrettsområdet og deltar i tilsvarende arbeid i andre seksjoner for å ivareta idrettsområdet. Vedlikehold av kommunens register for idrettsanlegg overfor Kulturdepartementet er lagt til virksomheten, samt ansvar for spillemiddelsøknader med oppfølging av byggeprosjekter frem til regnskapsavslutning. 21

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke 2 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Kultur og fritid 2 Sektorutvalg for

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR I ARENDAL KOMMUNE 2013-2016

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR I ARENDAL KOMMUNE 2013-2016 FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR I ARENDAL KOMMUNE 2013-2016 KULTUR FOR ALLE HELE ÅRET Dato: 8. februar 2012 2 1. Bakgrunn og formål med planarbeidet Arendal bystyre vedtok i møte 8. desember

Detaljer

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Sammenlikning med 2012 Sammenlikning med gjennomsnitt andre storkommuner Hvis avvik: Er avviket uttrykk for villet politikk? 9.9.2014 1 Mange ulike funksjoner OMRÅDE

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025. Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156. Gjerdrum, 27.11.14.

KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025. Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156. Gjerdrum, 27.11.14. KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025 Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156 Gjerdrum, 27.11.14. Foto: Anders Valde LANDART 2013 1 FORORD Kulturopplevelse og deltakelse får

Detaljer

Møteinnkalling Kulturutvalget

Møteinnkalling Kulturutvalget Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Lykkeberg, Formannskapssalen Tidspunkt: 06.01.2010 kl. 17:00 Sakskart: Orientering Jul i Gamlebyen. side. PS 1/10 Protokoll fra møte i Kulturutvalget 9. desember

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 07/17418 Saksbehandler: Tor Inge Moseid, telefon: 33 34 83 15 Kommunale service- og støttetjenester Støperiet - Regional møteplass og formidlingsarena for kultur..

Detaljer

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret TILSKUDDSMIDLER > NYE RETNINGSLINJER GJELDENDE FRA 1.1.2014 Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke Driftsstøtte gis til barn- og unge Registrert i frivillighetsregisteret Enkeltpersoner

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

KULTUR- OG NÆRINGSSEKSJONEN

KULTUR- OG NÆRINGSSEKSJONEN KULTUR- OG NÆRINGSSEKSJONEN BUDSJETT 2009 OG HANDLINGSPLAN 2009-2012 VIRKSOMHETSPLANER FOR: Kultur- og næringssjefens stab Næringsavdelingen Park og idrett Fredrikstad kino Blå Grotte St. Croix-huset Fritidsklubber

Detaljer

Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg. Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet

Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg. Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet Det er foretatt en gjennomgang av ulike tilskuddsordninger på kulturområdet for Sarpsborg

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Forslag til nye retningslinjer Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Fastsatt av bystyret.. med hjemmel i lov 25.09.1992 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter

Detaljer

Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 5 % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 2,5 % 1c Tildelinger fra

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Kommunedelplan for kunst og kultur

Kommunedelplan for kunst og kultur Kommunedelplan for kunst og kultur Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Ny planstrategi i Trondheim kommune vedtatt 06.12.2012 Planbehov for kultur. 1. Plan for kunst og kultur 2. Kulturminneplan Et levende

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Kultursektoren i kommunene

Kultursektoren i kommunene Kultursektoren i kommunene I små kommuner bruker man hverandre til ulike tjenester. Vaktmestrene på skolene hjelper for eksempel til med å flytte materialer til konserter etc. Det er mye samarbeid på tvers

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Bergenhus bydel 2009 Dato: 25. september 2009 BEBS /09 Bergenhus bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-15 Hva saken gjelder: Det legges med

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer

Fredrikstad Stadion - overdragelse av anlegg til Fredrikstad kommune

Fredrikstad Stadion - overdragelse av anlegg til Fredrikstad kommune Saksnr.: 2013/13768 Dokumentnr.: 2 Løpenr.: 169439/2013 Klassering: U70 Saksbehandler: Tom Hermansen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret Fredrikstad Stadion - overdragelse

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

Enhet for Kultur drift

Enhet for Kultur drift VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Kultur drift Sist revidert: 28. januar 2011 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR KULTURHUSENE BLÅ GROTTE OG ST.CROIX

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR KULTURHUSENE BLÅ GROTTE OG ST.CROIX VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR KULTURHUSENE BLÅ GROTTE OG ST.CROIX 1. Planforutsetninger Kommuneplan 2011-2023 samfunnsdelen vedtatt i Bystyret 10. februar 2011, har følgende 3 prioriterte innsatsområder: Kunnskap

Detaljer

KOMMUNAL DELPLAN FOR KULTUR

KOMMUNAL DELPLAN FOR KULTUR KOMMUNAL DELPLAN FOR KULTUR HANDLINGSPLAN Foto: Mattias Jansson Vedtatt av Tydal kommunestyre 22.03.2012 INNLEDNING Kommunedelplan for kultur er utarbeidet i eget strategidokument for perioden 2026. Denne

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE UTKAST TIL NYE RETNINGSLINJER TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER 3. DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE KULTURBYGG OG IDRETTSANLEGG 4. TILSKUDD

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner

Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner Nedenstående er utkast til en politisk sak om prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner i Lier.

Detaljer

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit?

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? PORSGRUNN SENTRUM Fra Strategisk sentrumsutvikling til Kreativ byutvikling. Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? Festivaler og steder 20. Juni 2006 Tore Kildal, Frøydis Straume,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FOR KULTUR OG FRITID

ÅRSRAPPORT 2011 FOR KULTUR OG FRITID ÅRSRAPPORT FOR KULTUR OG FRITID INDERØY KOMMUNE Årsrapport Resultatenheter Om resultatenheten Navn på resultatenhet: Enhet for kultur og fritid Enhetsleder: Reidun Huseth Kort om tjenester og oppgaver:

Detaljer

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall Saksnr.: 2010/376 Løpenr.: 33604/2015 Klassering: C00 Saksbehandler: Espen Gimle Holtan Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 21.04.2015 Kulturkortet

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Alle skal kunne delta i kulturaktiviteter! Kulturloven og kommunens tilretteleggingsrolle

Alle skal kunne delta i kulturaktiviteter! Kulturloven og kommunens tilretteleggingsrolle Alle skal kunne delta i kulturaktiviteter! Kulturloven og kommunens tilretteleggingsrolle 1 FAUSKE KOMMUNES ROLLE KULTURLIVET Sette rammer og kontrollere Stimulere og motivere Aktør gjennom drift av egne

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

Tema Innhold Målgruppe Tidsbruk Kommuneplanlegging på kulturfeltet

Tema Innhold Målgruppe Tidsbruk Kommuneplanlegging på kulturfeltet Kultur på kulturfeltet ABC om kultur i fylkeskommunen Musikk-Norge, hvordan henger alt sammen? Film i skolenfilmformidling for barn og unge Gjenbruk av kulturproduksjoner Inspirasjonsdag om Den kulturelle

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017.

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. 1 Innholdsfortegnelse: Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Visjon Overordnede mål for fysisk aktivitet og

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

Handlingsplan 2014 2016

Handlingsplan 2014 2016 Bø kommune Kommuneplanens samfunnsdel 2014 2026 Handlingsplan 2014 2016 Vedtatt av kommunestyret, 30. oktober 2014 Kommuneplanens Samfunnsdel Handlingsplan 2014 2016 Bø kommune side 1 Handlingsplan 2014-2016

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Årsrapport 2012. Enhet for kultur og fritid

Årsrapport 2012. Enhet for kultur og fritid Årsrapport 2012 Enhet for kultur og fritid Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten «Kultur og fritid» Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Reidun Huseth Inderøy

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 13.10.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Ungdomsrådet Møtedato: 05.05.2015 Møtested: Formannskapssalen - Heggin 1 Møtetid: 15:30 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 04.05.2015. Varamedlemmer møter

Detaljer

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar"

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene Lokal Kulturaktivitet  og Kjapt Svar Dato: 3. desember 2010 Byrådssak 1009/11 Byrådet Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar" OEJO SARK-3300-201014092-6 Hva saken gjelder: Byrådet vedtok i sak 1358/10

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Dialogseminar 22. mai 2013 Kommunestyret i Levanger

Dialogseminar 22. mai 2013 Kommunestyret i Levanger Dialogseminar 22. mai 2013 Kommunestyret i Levanger Hva kan kulturen bety for samfunnsutviklingen hos oss. Foran oppstart av kommunedelplanen for kultur v/iodd Håpnes, enhetsleder kultur, kultursjef Idrett

Detaljer

Antall nye innbyggere pr år 1 % økning. Tilflytting barn 0-15 år netto. Antall positive presseoppslag Foreldrefornøydhet Elevfornøydhet

Antall nye innbyggere pr år 1 % økning. Tilflytting barn 0-15 år netto. Antall positive presseoppslag Foreldrefornøydhet Elevfornøydhet Styringskort enhet virksomhetsområde OPPVEKST SAMFUNN Mål Suksessfaktor Overordnet mål Kongsvinger kommune Befolknings-vekst Å være en attraktiv kommune for bosetting og sysselsetting Indikator Resultatmål

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.06 Tid: Kl. 19.15 NB! Merk tidspunkt. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014-16

HANDLINGSPLAN 2014-16 Målsetting: STRATEGI FOR SAMHANDLING MELLOM DET FRIVILLIGE KULTURLIVET I NORD- TRØNDELAG OG FYLKESKOMMUNEN HANDLINGSPLAN - 16 27.03.14 «Nord-Trøndelag fylkeskommune skal være en aktiv medspiller i samarbeidet

Detaljer

Kultur og næring i Møre og Romsdal

Kultur og næring i Møre og Romsdal Kultur og næring i Møre og Romsdal Seminar Molde 26 mars 2008 Av Arild Hervik Kulturmomsutvalget Enstemmig utvalg foreslår bred modell for idrett og kulturområdet med 8% moms og fullt fradrag inngående

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002034 : E: 243 B50 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 DEN KULTURELLE

Detaljer

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Spillemidler 2013 Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Program 18:00 Velkomst, kaffe / frukt 1810 Spillemiddelprosessen v/ Idrettskonsulent

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2015

Handlingsplan HR-strategi 2015 Handlingsplan HR-strategi 2015 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet, Trygghet,

Detaljer

REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE

REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE Oppfølging av gruppearbeid i prosjektgruppen 9.desember 2011 Oppgavetekst: Hvordan kan vi fremme god helse og ivareta folkehelseperspektivet innenfor arbeidsfeltene kommunikasjon,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015

VIRKSOMHETSPLAN 2015 VIRKSOMHETSPLAN 2015 OM PLANEN Virksomhetsplanen inngår i kommunens plansystem som består av kommuneplan, økonomiplan, årsbudsjett, virksomhetsplan og årsmelding. Virksomhetsplanen - som har bakgrunn i

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012

VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012 VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012 Virksomhetsstrategi A, B og C med tiltaksplaner Innledning Vi håper at alle våre medlemskommuner, fylkesavdelinger/regioner, samarbeidsparter og andre vil dra nytte av dette dokumentet

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RANDABERG KOMMUNE VEDTATT i HNK 05.02.2013, MED ENDRINGER FRA 21.01.2014 HNK SAK 4/14 Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RETNINGSLINJER Randaberg kommune Innhold: 1. Generelt... side 3 2. Driftstilskudd

Detaljer

Organisasjonspolitikk. Kultur for ledelse og medarbeiderskap

Organisasjonspolitikk. Kultur for ledelse og medarbeiderskap Organisasjonspolitikk Kultur for ledelse og medarbeiderskap 2 Organisasjonspolitikk for Oppland fylkeskommune "Raushet er å dele på oppmerksomheten og trekke andre frem i lyset, slik at deres meninger

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

4.9 Kultur (VO nr. 55)

4.9 Kultur (VO nr. 55) 4.9 Kultur (VO nr. 55) 4.9.1 Innledning Kulturenheten skal tilrettelegge for at kommunes innbyggere gis mulighet til å delta i eller oppleve et mangfold av kultur og kulturelle uttrykk. Enhetens tjenesteproduksjon

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

Saksframlegg. FORDELING AV STORBYMIDLER FRA BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET; UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN Arkivsaksnr.

Saksframlegg. FORDELING AV STORBYMIDLER FRA BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET; UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN Arkivsaksnr. Saksframlegg FORDELING AV STORBYMIDLER FRA BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET; UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN Arkivsaksnr.: 06/36862 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet vedtar følgende fordeling

Detaljer

INVESTERINGSPROSJEKTER PÅ IDRETTSSEKTOREN GJENNOMGANG OG BUDSJETTJUSTERING

INVESTERINGSPROSJEKTER PÅ IDRETTSSEKTOREN GJENNOMGANG OG BUDSJETTJUSTERING *C". Oslo kommune Byrådet B rådssak 209/12 INVESTERINGSPROSJEKTER PÅ IDRETTSSEKTOREN GJENNOMGANG OG BUDSJETTJUSTERING Sammendrag: I Sak 1/2013 bebudet byrådet en helhetlig gjennomgang av investeringsprosjekter

Detaljer

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Høringsutkast Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Innledning Politikk handler om å legge til rette for borgernes gode liv og samfunnets ønskede utvikling. I regional planstrategi for Oppland 2012-2016,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM «Til overs» - interaktiv installasjonsforestilling for 6. klassingene i Modum høsten 2014. 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS)

Detaljer

8 Medarbeidere. 8.2 Status

8 Medarbeidere. 8.2 Status 8 Medarbeidere Utvalg for samarbeid har det politiske ansvaret for kommunen som arbeidsgiver, og beslutter kommunens personalpolitikk innenfor de strategiske rammer fastlagt av kommunestyret. 8.1 Innledning

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Alminnelige bestemmelser: Hvem: Det kan gis tilskudd til foreninger og lag som driver organisert kulturaktivitet innenfor det utvidende

Detaljer