Color Line A very short presentation.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Color Line 2012. A very short presentation."

Transkript

1 Color Line A very short presentation.

2 Color Line A short presentation. 6 ships in operation. Average 18 daily departures (6500dep/year). Mini cruises and overnight services Day-pax services M/S Color Magic 2007 M/S Color Fantasy 2004 M/S SuperSpeed /2011 M/S Color Viking 1985 Worlds largest cruise-ferries; GRT / 2700 pax. 2 vessels provide mini-cruises and overnight service on the Oslo Kiel route. Celebrating 50 years service on this route in M/S SuperSpeed 2 M/S Bohus vessels provide day-pax services on 3 itineraries

3 Color Line A short presentation. 6 ships 7 harbors 4 routes 18 daily departures 2012 Route network Providing short sea services; Norway to Sweden Norway to Denmark (2 links) Norway to Germany

4 Color Line A short presentation. Performance in numbers; Color Line is Norway s largest ferry operator and one of the larger ones in Northern Europe. We have a dominant market share for seaborne passenger traffic to and from Norway and it s surrounding destinations. Numbers for 2010; Employees: Passengers: 4.1 mill Trucks: Cars: Sales: + NOK 4.5 bill. (+EUR 577 mill.)

5

6 ERFARINGER FRA RISIKOSTYRINGSARBEID R = S x K Virksomheter som kartlegger risiko og gjennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd.

7 Krav om risikovurderinger til sjøs FOR nr 08: Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip (1) Farer om bord skal avdekkes. Når faren er avdekket, skal det foretas en vurdering av den risiko faren utgjør. Slik risikovurdering skal foretas regelmessig og ved: a) innføring av nytt arbeidsutstyr eller ny teknologi, og b) øvrige endringer i organisering eller planlegging av arbeid som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet og helse. (2) Resultatene av risikovurderingen skal dokumenteres skriftlig. (3) Dersom det avdekkes risiko for arbeidstakernes sikkerhet og helse, skal det iverksettes nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere farene. (4) Dersom risiko ikke kan unngås på annen måte, skal hensiktsmessig personlig verneutstyr stilles til rådighet og benyttes. (5) For arbeidstaker som er gravid, nylig har født eller ammer, skal det i tillegg foretas særskilt risikovurdering etter 8-4.

8 ISM Koden 1.2 Objectives The objectives of the Code are to ensure safety at sea, prevention of human injury or loss of life, and avoidance of damage to the environment, in particular to the marine environment and to property Safety management objectives of the Company should, inter alia:.1 provide for safe practices in ship operation and a safe working environment;.2 assess all identified risks to its ships, personnel and the environment and establish appropriate safeguards; and.3 continuously improve safety management skills of personnel ashore and aboard ships, including preparing for emergencies related both to safety and environmental protection.

9 Tidligere SMS Arbeid med HMS skal organiseres i henhold til gjeldende Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip og skal være grunnleggende for verne og miljøarbeidet om bord. I forbindelse med sikkerhets-, verne og miljøarbeid skal det gjennomføres regelmessig risikovurdering for å avdekke farer arbeidstakere kan utsettes for i arbeidet. I den sammenheng skal skjema: Vedlegg 1 brukes. Risikovurderingene skal være tilgjengelig for besetningen og oppbevares for senere bruk. Risikovurdering Det skal foretas risikovurdering for å avdekke farer arbeidstakerne kan utsettes for i arbeidet ombord. Slik risikovurdering skal foretas regelmessig og blant annet omfatte Ved innføring av nytt arbeidsutstyr eller ny teknologi. Ved endringer i organisering eller prosedyrer for arbeid som kan ha betydning for arbeidstakerens helse og sikkerhet. Gravide arbeidstakere Ved risikofylte arbeidsoppgaver. Dersom det er fare for at arbeidstakere kan utsettes for: Eksponering av kjemikalier eller biologiske faktorer. Eksponering av helseskadelig støy Kontraktørarbeider som kan være til fare for personer og miljø. Dersom det avdekkes risiko for ansattes eller innleide personers sikkerhet og helse skal det iverksettes nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere slik risiko. Resultatet av risikovurderingen skal føres på skjemaene vedlegg 1 og 2 og underskrives som angitt på skjema og arkiveres i arkivplan 13 C sentralt og hos avdelingsledere. For at risikovurderingene skal være lettere tilgjengelig grupperes arkiv plan 13 C i følgende avdelinger: dekk, maskin, bysse/pantry/proviant, husøkonom og butikk/varelager. Hver avdeling lager undergrupper for lettere å finne relevante risikovurderinger. Alle i avdelingen skal lese risikovurderingene for arbeider eller bruk av utstyr som den enkelte skal utføre/bruke i sitt ansvarsområde. Dersom risikovurdering ikke er utført men anses nødvendig skal slik vurdering foretas. Ny risikovurdering foretas dersom nye rutiner eller nytt utstyr tas i bruk. Dersom tidligere utført vurdering er mangelfull skal det gjøres en ny vurdering. Dersom en uønsket hendelse eller en ulykke skje må det foretas ny risikovurdering for å unngå gjentagelse. Risikovurderingene/rutinene skal gjennomgås regelmessig dog minst en gang per år i forbindelse med Kapteinens gjennomgang av SMS. Vedlegg 1: Prosedyre for risikovurdering skal fylles ut, underskrives, arkiveres og distribueres som beskrevet ovenfor og på skjemaet. Skjemaet Prosedyre for risikovurdering hentes på: word/file/new/templates on my computer/clm QA. Vedlegg 2: Brukerveiledning EcoOnline

10

11

12

13

14

15 Hva er en risikoanalyse? Risikoanalyse er en teknikk som fokuserer på å identifisere potensielle farer ved arbeidsoppgaver før de oppstår. Risikoanalysen skal ta hensyn til forholdet mellom arbeidstageren, oppgavene, verktøyet som er til rådighet og jobbmiljøet. Der en ukontrollert fare blir identifisert, må det settes i verk tiltak for å eliminere de, eller redusere risikoen.

16 Forskjellige former av risikoanalyse

17 Hva er en risikovurdering? En risikovurdering/kartlegging er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen din, slik at du kan vurdere om du har tatt tilstrekkelige forholdsregler eller om du bør gjøre mer for å forebygge. En formell risikovurdering er en dokumentasjon på vurderte farer ved et arbeid. Den identifiserer risikoen, alvorligheten og sannsynlighetene for enhver fare ved arbeidsoperasjonen. En risikovurdering kan identifisere tiltak som er nødvendig å sette i verk før en arbeidsoperasjon kan tillates startet. Målet er at ingen blir skadet eller syk. Ulykker og dårlig helse kan ødelegge et menneskeliv, samtidig som det kan få konsekvenser for virksomheten i form av fravær, produksjonstap, ødelagt utstyr, osv. Arbeidsmiljøloven for skip krever at alle virksomheter skal kartlegge risikoen på arbeidsstedet.

18 I en risikovurdering skal en ta stilling til Hva kan gå galt? Hvor stor er sannsynligheten for at det skal kunne skje? Hvilke konsekvenser kan det få hvis det skjer? Hvordan kan dette skje? Finnes det noen medvirkende årsaker som kan spille inn? Hvilke sannsynlighetsreduserende og/eller konsekvensreduserende tiltak må vi iverksette for å minimere risiko? Er den endelige risikoen akseptabel?

19 Hva skal risikovurderes? Hvor begynner vi? Arbeidsoppgaver med høy skadestatistikk (TQM) Arbeidsoppgaver som har potensial for alvorlige og/eller store skader og ulykker Arbeidsoppgaver der en enkel menneskelig feil kan forårsake personskader Arbeidsoppgaver som er så omfattende at man må ha skriftlige instruksjoner for utførelse (PTW, prosedyrer, instrukser etc) Nye arbeidsoppgaver eller utstyr som blir implementert. Arbeidsoppgaver som har hatt større endringer i prossessgang eller prosedyrer.

20 Utføre en risikovurdering I mange tilfeller kan risikovurderingen bli for omfattende til at den vil være til hjelp for de ansatte. Vurder om man kan bryte den ned i mindre arbeidsoperasjoner/oppgaver. Før tiltak er satt i verk, er det det potensielle farenivået som skal være styrende for om arbeidet kan startes. Arbeidet med risikovurderingen stopper ikke etter at man har trykket på lagre i TQM

21 Enkel modell av en risikovurdering En enkel risikovurdering kan gjøres i fire trinn: Trinn 1: Finn risikoelementer Trinn 2: Hva kan skje og hvor sannsynlig er det? Trinn 3: Hva kan vi gjøre for å hindre det? Trinn 4: Tiltak og videre arbeid

22 Trinn 1: Finn risikoelementer

23 Trinn 2: Hva kan skje og hvor sannsynlig er det?

24 Trinn 3: Hva kan vi gjøre for å hindre det?

25 Trinn 4: Tiltak og videre arbeid

26 Etterarbeid fra en risikovurdering Foreta en ny befaring av aktiviteten/prosessen for å verifisere at risikoverdiene er realistiske, evt. justere risikoverdiene Gå gjennom, vurdere og prioritere aktuelle forebyggende og korrigerende tiltak. Tiltak settes i handlingsplan. Vurdere restrisiko: Deltakerne foretar en helhetsvurdering for å avgjøre om gjenværende risiko ved aktiviteten/prosessen er akseptabel. Gjennomført risikovurdering skal danne grunnlag for utarbeiding av lokale retningslinjer og SMS-dokumenter, opplæring og valg av sikkerhetsutstyr Sette evt. opp kostnadsoverslag over planlagte tiltak