REGELVERKSAMLING NÆRSKOLERETT, SKYSS, DELT BOSTED

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGELVERKSAMLING NÆRSKOLERETT, SKYSS, DELT BOSTED 20.11.2013"

Transkript

1 REGELVERKSAMLING NÆRSKOLERETT, SKYSS, DELT BOSTED

2 Delt bosted - Rettskilder og tolkning Opplæringsloven har ikke bestemmelser om delt bosted. Hensynet til at flere barn nå har delt bosted er ikke inkorporert i opplæringsloven dette skaper tolkningsutfordringer Rundskriv og tolkningsuttalelser fra Utdanningsdirektoratet, sammen med avgjørelser i klagesaker, gir føringer for forståelsen av opplæringslovens regler ved delt bosted Hensynet til barnets beste 2

3 Delt bosted - Rettskilder og tolkning Barneloven har regler om barn og foreldre, blant annet om foreldreansvar, daglig omsorg, barnets rett til samvær og barnets medbestemmelsesrett Eventuelle avtale mellom foreldrene kan også si noe om bosted, samvær og daglig omsorg i det enkelte tilfellet (avtalefrihet, ingen formkrav) 3

4 Barnelovens regler om foreldreansvar, daglig omsorg barnets bosted 34 og 35 om foreldreansvaret Avtalefrihet ved skilsmisse eller samlivsbrudd ift hvem som skal ha foreldreansvar. Med foreldreansvaret følger bl.a. en rett og plikt til å ta avgjørelser for barnet, ut fra barnets interesser og behov jf. 30. Barnet har i tillegg en økende medbestemmelsesrett med alderen jf

5 Barnelovens regler om foreldreansvar, daglig omsorg barnets bosted 36. Kvar barnet skal bu fast Foreldra kan gjere avtale om at barnet skal bu fast hos anten ein av dei eller begge. Er foreldra usamde, må retten avgjere at barnet skal bu fast hos ein av dei. Dersom det ligg føre særlege grunnar, kan retten likevel avgjere at barnet skal bu fast hos begge. 5

6 Barnelovens regler om foreldreansvar, daglig omsorg barnets bosted 37. Avgjerder som kan takast av den som barnet bur fast saman med. Har foreldra sams foreldreansvar, men barnet bur fast saman med berre den eine, kan den andre ikkje setje seg mot at den barnet bur saman med, tek avgjerder som gjeld vesentlege sider av omsuta for barnet, m.a. spørsmålet om barnet skal vere i barnehage, kor i landet barnet skal bu og andre større avgjerder om dagleglivet. Merknad fra forarbeider til 37: I store avgjørelser i barnets liv som ikke gjelder dagliglivet, har foreldrene beslutningsmyndigheten sammen i kraft av det felles foreldreansvar. Det gjelder [ ]valg av type skole, [ ] Foreldrene må være enige om valg av privat skole. Det sies utover dette ikke noe om for eksempel valg av annen skole enn nærskolen her. 6

7 Barnelovens regler om barnets bosted Sitat fra forarbeider til barneloven: «Foreldrene må være enige om de avgjørelsene de tar sammen, eller de kan avtale å dele bestemmelsesretten mellom seg. Det forutsettes videre at foreldre til barn som har delt bosted er enige om alle avgjørelser som gjelder barnet. Dette vil fungere på samme måte som i et ekteskap: partene må selv løse konflikten og komme fram til enighet.» 7

8 Barnelovens regler om samværsrett 42 slår fast at barnet har rett til samvær med begge foreldrene 43 slår fast foreldrenes rett til samvær med barnet og at omfanget av samværsretten bør avtales nærmere til barnets beste. Foreldrene har avtalefrihet, men bestemmelsen oppstiller også regler for hva som regnes som vanlig samværsrett. Vanlig samværsrett : ein ettermiddag i veka med overnatting, annakvar helg, til saman tre veker i sommarferien, og annankvar haust-, jule-, vinter- og påskeferie 8

9 Skyss ved delt bosted Reglenes formål: Retten til skyss skal sikre opplæringsretten, og ikke rettigheter etter barneloven Rett og plikt til grunnskoleopplæring. Opplæringen skal være gratis. Et barn kan ha rett til skyss fra begge sine foreldres bosteder etter oppl. 7-1 når barnet faktisk har delt bosted, dvs når det bor tilnærmet like mye på begge steder Tilnærmet like mye rom for en viss grad av skjønn Ved vanlig samværsavtale etter barneloven må foreldrene dekke eventuelle utgifter til skyss selv 9

10 Skyss ved delt bosted funksjonshemmede, skade/sykdom Retten til skyss etter 7-3 generelt gjelder fra hjemmet og uavhengig av avstand Ved rett til skyss for funksjonshemmede og midlertidig skadde / syke jf. oppl. 7-3 gjelder samme vurderingstema her, d.v.s. om eleven faktisk bor to steder Retten til skyss etter 7-3 stiller ikke lavere krav enn oppl. 7-1 ved vurderingen av om eleven har to bosteder konkret vurdering her som etter

11 Kommunens ansvar Plikt for kommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp etter denne lova for alle som er busette i kommunen. 11

12 Skyss ved delt bosted I forhold til oppl om ansvaret for å oppfylle retten til grunnskoleopplæring kan barnet bare være bosatt i én kommune Denne kommunen er også ansvarlig for skyss fra begge bosteder. Folkeregistrering er avgjørende i denne sammenhengen Vurderinger knyttet til forsvarlig reisetid vil kunne avgrense retten til skyss fra begge bosteder en vurdering basert på skjønn, der elevens alder også spiller inn 12

13 Oppfyllelse av retten til opplæring ved delt bosted Bostedkriteriet: Kommunen er ansvarlig for å oppfylle opplæringsretten for de som er bosatt i kommunen jf. oppl første ledd Forskrift til opplæringsloven 18-1 om kommunens ansvar for elever som får opplæring utenfor bostedskommunen. Bokstav a: Bustadkommunen er den kommunen der foreldra, eller den av foreldra som har omsorga for barnet, bur. Der barnet har delt bosted blir som hovedregel folkeregistrering avgjørende 13

14 Oppfyllelse av retten til opplæring ved delt bosted Reglene om folkeregistrering: Barnet skal være folkeregistrert hos den av foreldrene der barnet bor mest. Dersom barnet bor like mye hos begge foreldre, må disse velge hvor barnet skal være folkeregistrert. Forskrift om folkeregistrering bestemmer at en person ikke kan være folkeregistrert på to steder. Udir barnet må anses bosatt der det er folkeregistrert i tilfeller der barnet har delt bosted (bor like mye hos begge) Foreldrene må selv ta hensyn til dette ved valg av folkeregistrert adresse. 14

15 Nærskoleretten ved delt bosted Nærskoleretten jf. oppl. 8-1 gjelder bare innenfor bostedskommunen jf. oppl Kommuner kan avtale å gi elever fra andre kommuner opplæring. Utdanningsdirektoratet har uttalt at det ikke vil være forsvarlig å avtale at en elev skal følge opplæringen ved to ulike skoler. Dette ut fra hensynet til en forsvarlig opplæring og progresjon i opplæringen. Selv om barneloven gir foreldre full avtalefrihet i forhold til hvor barnet skal bo, mener Utdanningsdirektoratet at barnet bare kan gå på en skole 15

16 Nærskoleretten ved delt bosted hensynet til barnets beste Barnets beste forutsettes å være ivaretatt gjennom vedtatt lovgivning Barnets beste kan ikke tas inn som et skjønnsmessig kriterium ved tolkning av opplæringsloven der det er foreldrenes oppgave å ivareta barnets beste, men er for øvrig et viktig tolkningsmoment i.f.t. opplæringsloven Det er foreldrenes oppgave å vurdere barnets beste ved søknad om plass ved skole. Det offentlige kan bare vurdere hvilken skole som er nærskolen etter opplæringsloven og relevante rettskilder. Subjektive forhold er også til en viss grad relevante ift nærskoleretten. 16

17 Nærskoleretten ved delt bosted hensynet til barnets beste Barnets egen mening må også tillegges vekt, jf. barnelovens bestemmelser om barnets økende medbestemmelsesrett og fvl. 17 Uttalelse fra Udir: Hva som skal regnes som nærskolen må avgjøres etter en konkret vurdering av opplæringsloven 8-1, der det blant annet bør legges vekt på elevens ønsker og behov. Ofte og rimeligvis vil nærskolen bli den skolen eleven fortsetter på etter foreldrenes samlivsbrudd. 17

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett Foreldreansvar og samværsrett Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen NAV lokalt Sosialtjenesten Prest PP-tjenesten, BUP Barnevernet Advokat Fri rettshjelp Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER

BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER SAMARBEID OM BARN FORELDRES ANSVAR De fleste foreldre som går fra hverandre kommer til enighet om ordninger vedrørende

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Foreldreansvar Hva er foreldreansvar? Foreldreansvar er den rett og plikt foreldrene har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Personlige forhold vil si saker som

Detaljer

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen I Rammeplanen for barnehagen står det: «Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Barnehagene Oppvekst og levekår Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Ny Olavskleiv 6 Telefon: 51508500 Faks: 51508555 E-post: postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Spesialundervisning Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Tidlig innsats...5 2. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder...

Detaljer

Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt

Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt Regional ledersamling grunnskoleopplæring for voksne 18. September 2014 Jannicke Haaland Haarr, Fylkesmannen i Hordaland 1 Rett og plikt Voksne kan ha rett til grunnskoleopplæring

Detaljer

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter Alle barn, unge og familier i barnehage og skole skal møtes som enkeltindivider og enkeltfamilier uavhengig av sosial, etnisk og religiøs

Detaljer

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Barn med særskilte behov. Om retten til spesialpedagogiske tiltak Funksjonshemmede førskolebarn, funksjonshemmede grunnskoleelever,

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer

Foreldre uten permanent opphold i Norge som har barn under barnevernets omsorg

Foreldre uten permanent opphold i Norge som har barn under barnevernets omsorg Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 12/949-18/LRI 11.03.2013 Foreldre uten permanent opphold i Norge som har barn under barnevernets omsorg Viser til telefonsamtale

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK.

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. Vedtatt av Hovedutvalg for Kultur-, næring og samferdsel Mai 2013 2 / 1 3 1 Innhold: KAP I FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS

Detaljer

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT BARNS RETT TIL Å BLI HØRT ved omsorgsovertakelse Kandidatnr: 114 Veileder: Kirsten Sandberg Leveringsfrist: 15. januar 2007 Til sammen 39 983 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 OPPGAVENS TEMA...

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer

Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer Her følger et viktig dokument. Vi ser gjennom det, fremhever tekst og legger til enkelte kommentarer. (Les selv det originale dokumentet.) «Felles

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget Bestemmelsene om at alle skoler skal ha skolemiljøutvalg gir elever, foresatte og tilsatte mulighet til å medvirke i skolemiljøarbeidet ved den enkelte skolen.

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer