Høring ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder"

Transkript

1 AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling /1403 Høring ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder INGEN MERKNADER TIL HØRINGEN 1. OM HØRINGEN 1.1. INNLEDNING I dette høringsnotatet legger Utdanningsdirektoratet frem forslag til ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder. Bakgrunnen for forslaget er oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet. I oppdragsbrevet står det at direktoratet skal: Utarbeide utkast til ny forskrift som, så langt det er hensiktsmessig, tilsvarer dagens regulering i opplæringsloven 13 2 og 13 3 a og forskrift til opplæringsloven Endre ordlyden i forskrift til opplæringsloven 18 1, slik at den ikke lenger viser til barn under opplæringspliktig alder. Endringen i forskrift til opplæringsloven skal tre i kraft samtidig som den nye forskriften til barnehageloven. Barnehageloven kapittel V A trådte i kraft 1. august 2016 og inneholder blant annet regler om spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder. Inntil kapittel V A trådte i kraft var spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder regulert i opplæringsloven 5 7. Barnehageloven 19 a sjette ledd gir hjemmel til å gi forskrift om Ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp Hvem som skal regnes som bosatt i kommunen Refusjon av andre kommuners eller fylkeskommuners utgifter til spesialpedagogisk hjelp Fylkeskommunens ansvar for spesialpedagogisk hjelp for barn i barnevernsinstitusjoner og for barn som er pasienter i visse helseinstitusjoner 1/14

2 I dette høringsnotatet foreslår vi forskriftsbestemmelser som i det vesentlige tilsvarer forskrift til opplæringsloven kapittel 18 om kommunen sitt økonomiske ansvar for grunnskoleopplæringen. Vi foreslår også forskriftsbestemmelser som i det vesentlige viderefører opplæringsloven 13 2 og 13 3 a om fylkeskommunens ansvar for å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for barn i barnevernsinstitusjoner og visse helseinstitusjoner. Forskriftsbestemmelsene vil utfylle barnehagelovens regler om fylkeskommunens ansvar for å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp til barn i institusjoner, jf. barnehageloven 19 a femte ledd. I forslaget vurderer vi også om det bør gis forskriftsbestemmelser om refusjon av fylkeskommuners utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn som er plassert i institusjon utenfor hjemfylket og som mottar spesialpedagogisk hjelp. Vi har foreslått bestemmelser som i det vesentlige tilsvarer opplæringslovens bestemmelser om refusjon av utgifter til opplæring for barn i barnevernsinstitusjoner utenfor hjemfylket og for barn som er pasienter i institusjoner for rusmiddelavhengige og institusjoner innenfor psykisk helsevern utenfor hjemfylket. Under omtalen av gjeldende rett beskriver vi bestemmelsene i opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven før 1. august Kunnskapsdepartementet fastsetter forskriften etter den offentlige høringsrunden. Forskriften skal etter planen tre i kraft 1. august OVERSIKT OVER INNHOLDET I HØRINGSNOTATET I dette høringsnotatet vil vi først, i punkt 2 til 4, omtale kommunens økonomiske ansvar for spesialpedagogisk hjelp. I punkt 5 omtaler vi forslag om definisjonsbestemmelse. Deretter, i punkt 6, omtaler vi fylkeskommunens ansvar for spesialpedagogisk hjelp for barn som er plassert i institusjon og retten til refusjon for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn i institusjoner utenfor hjemfylket. Vi omtaler videre, i punkt 7, endring i forskrift til opplæringsloven. Forslag til ny forskrift og endring i forskrift til opplæringsloven står i punkt 8 og KOMMUNENS ØKONOMISKE ANSVAR FOR Å OPPFYLLE RETTEN TIL SPESIALPEDAGOGISK HJELP FOR BARN SOM MOTTAR SLIK HJELP UTENFOR BOSTEDSKOMMUNEN 2.1. GJELDENDE RETT Frem til 1. august 2016 fulgte det av opplæringsloven 13 1 at det var kommunen som hadde ansvaret for å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for alle barn som var bosatt i kommunen. Dette omfattet både det faglige, juridiske og økonomiske ansvaret. Når barnet mottok spesialpedagogisk hjelp utenfor bostedskommunen fulgte det av forskrift til opplæringsloven 18 1 a at det var bostedskommunen som betalte for den spesialpedagogiske hjelpen etter avtale med den kommunen hvor barnet mottok den spesialpedagogiske hjelpen (vertskommunen). Bostedskommunen fastsatte omfanget av den spesialpedagogiske hjelpen etter en sakkyndig vurdering fra vertskommunen. At bostedskommunen skulle betale etter avtale innebar avtalefrihet mellom kommunene, både i den forstand at det kunne avtales at refusjon ikke skulle kreves og at der betaling ble avtalt, stod kommunene fritt til å avtale på hvilken måte det økonomiske omfanget skulle beregnes. [1] I følge bestemmelsen i forskrift til opplæringsloven 18 1 bokstav a siste punktum var barnets bostedskommune definert som den kommunen der foreldrene, eller den av foreldrene som har omsorg for barnet, bodde. 2/14

3 Etter 1. august 2016 følger det av barnehageloven 19 a fjerde ledd at kommunen har ansvar for å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for alle barn som er bosatt i kommunen. I forarbeidene til barnehageloven er det presisert at «med bosatt menes folkeregistrert adresse». [2] 2.2. DIREKTORATETS VURDERING OG FORSLAG Vi foreslår at bostedskommunens økonomiske ansvar for spesialpedagogisk hjelp for barn som mottar hjelp i en annen kommune, jf. forskrift til opplæringsloven 18 1 bokstav a, videreføres i ny forskrift. Det følger av barnehageloven 19 a fjerde ledd at kommunen har ansvaret for å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for alle barn som er bosatt i kommunen. Hvor og hvordan den spesialpedagogiske hjelpen skal gis, avgjøres av bostedskommunen på bakgrunn av en sakkyndig vurdering og foreldrenes ønsker så langt det lar seg gjøre. Barnet har ikke krav på å få den spesialpedagogiske hjelpen utenfor bostedskommunen. Bostedskommunen kan heller ikke fatte vedtak om at den spesialpedagogiske hjelpen skal gis av en annen kommunen uten at det er gjort avtale med denne kommunen. Dersom bostedskommunen skal dekke utgiftene til spesialpedagogisk hjelp må kommunene inngå avtale om dette. Denne avtalefriheten var tidligere synliggjort i opplæringsloven 18 1 bokstav a. Hvis dette ikke videreføres mener vi det er sannsynlig at noen blir usikre på hva som gjelder. Vi foreslår også å videreføre at bostedskommunen skal fastsette omfanget av den spesialpedagogiske hjelpen etter en sakkyndig vurdering fra vertskommunen. Det vil gi bostedskommunen kontroll over utgiftene til spesialpedagogisk hjelp. Vertskommunen er nærmest til å foreta den sakkyndige vurderingen, da det er PP tjenesten i vertskommunen som kjenner forholdene best på stedet der hjelpen gis. I forskrift til opplæringsloven 18 1 bokstav a siste punktum er barnets bostedskommune omtalt som kommunen der foreldrene, eller den av foreldrene som har omsorg for barnet, bor. I opplæringsregelverket er det ikke lagt til grunn at «bosatt» er ensbetydende med folkeregistrert adresse. I forarbeidene til barnehageloven 19 a fjerde ledd står det at «det er kommunen som er forpliktet til å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder bosatt i kommunen. Med bosatt menes folkeregistrert adresse.» Derfor foreslår vi at det i ny forskrift står at barnets bostedskommune er den kommunen hvor barnet er folkeregistret. Forskrift om folkeregistrering vil gjelde her [3]. Har dere noen kommentarer til dette 4 LEGG TIL KOMMENTAR 3. KOMMUNENS ØKONOMISKE ANSVAR FOR Å OPPFYLLE RETTEN TIL SPESIALPEDAGOGISK HJELP FOR BARN SOM ER PLASSERT UTENFOR KOMMUNEN, I FOSTERHJEM ELLER INSTITUSJON 3.1. GJELDENDE RETT Dersom et barn bor i fosterhjem anses barnet normalt som bosatt i den kommunen fosterhjemmet ligger. Etter opplæringsloven 13 1 hadde kommunen der fosterhjemmet lå, det faglige og juridiske ansvaret for den spesialpedagogiske hjelpen. 3/14

4 Det fulgte av forskrift til opplæringsloven 18 1 bokstav b første strekpunkt at for barn som barneverntjenesten eller fylkesnemnda plasserte i fosterhjem eller institusjon [4] utenfor kommunen, var det den kommunen som hadde det økonomiske ansvaret etter barnevernloven, som også hadde det økonomiske ansvaret for den spesialpedagogiske hjelpen. Hvilken kommune som har det økonomiske ansvaret etter barnevernloven følger av 9 1. I denne bestemmelsen står det at utgiftene skal dekkes av den kommunen som er ansvarlig for å yte tjenestene eller sette i verk tiltak, jf. barnevernloven 8 1 og 8 4. Dersom kommunen setter i verk et tiltak for et barn som oppholder seg i kommunen, betyr det at denne kommunen får et oppfølgingsansvar overfor barnet så lenge vedtaket om tiltak opprettholdes. Kommunen som iverksatte tiltaket har da det økonomiske ansvaret etter loven, men kommunene kan seg imellom inngå avtale om en annen ansvarfordeling. Det fulgte av forskrift til opplæringsloven 18 1 bokstav b andre strekpunkt at bostedskommunen skulle fastsette omfanget av den spesialpedagogiske hjelpen etter en sakkyndig vurdering fra vertskommunen. Det økonomiske ansvaret fulgte av det «fastsatte omfanget». Vertskommunen er den kommunen hvor den spesialpedagogiske hjelpen gis. Med bostedskommunen menes her kommunen som har det økonomiske ansvaret etter barnevernloven, jf bokstav b første strekpunkt. [5] 3.2. DIREKTORATETS VURDERING OG FORSLAG Vi foreslår å videreføre at kommunen som har det økonomiske ansvaret for barn som er plassert i fosterhjem eller i visse typer institusjoner [6] etter barnevernloven, også har det økonomiske ansvaret for spesialpedagogisk hjelp. Vi mener dette vil føre til færre uklarheter om hvilken kommune som har ansvar for hva. Videre foreslår vi at det videreføres at det økonomiske ansvaret følger av det fastsatte omfanget av den spesialpedagogiske hjelpen, og at det er den kommunen som har det økonomiske ansvaret etter barnevernloven som skal fastsette omfanget av den spesialpedagogiske hjelpen etter en sakkyndig vurdering fra den kommunen som skal gi barnet spesialpedagogisk hjelp (vertskommunen). At kommunen som har det økonomiske ansvaret også skal fastsette omfanget av den spesialpedagogiske hjelpen, vil gi den kommunen som er økonomisk ansvarlig kontroll over utgiftene til den spesialpedagogiske hjelpen. At det økonomiske ansvaret følger av det fastsatte omfanget vil etter vår vurdering medføre at det i liten grad vil oppstå tvil eller uenighet om hva som skal dekkes. Vertskommunen er nærmest til å foreta den sakkyndige vurderingen, da det er PPtjenesten i vertskommunen som kjenner forholdene på stedet der hjelpen gis best. Det er i forskrift til opplæringsloven 18 1 bokstav b vist til at ansvaret til kommunen gjelder for barn i institusjoner som ikke er nevnt i bokstav c og d [7]. Bokstav c og d gjelder institusjoner som statlig regionale barnevernmyndigheter har ansvaret for etter barnevernloven 5 1 og private og kommunale institusjoner som er godkjente etter barnevernloven 5 8. Videre gjelder det helseinstitusjoner som et regionalt helseforetak eier og private helseinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak. Vi er usikre på om det finnes institusjoner som barn under opplæringspliktig alder blir plassert i av barneverntjenesten eller fylkesnemnda, som ikke er omfattet av 18 1 bokstav c eller d. Vi ber derfor om høringsinstansenes synspunkter på om det er behov for at den nye bestemmelsen viderefører forskrift til opplæringslovens bestemmelse om det økonomiske ansvaret for barn som er plassert i institusjoner, som ikke er omtalt i bokstav c og d. Er det behov for at den nye forskriftsbestemmelsen også omfatter barn som er plassert i institusjoner, som ikke er nevnt i forskrift til opplæringsloven 18 1 bokstav c og d Begrunn hvorfor. 4/14

5 Ø JA NEI VET IKKE 4 LEGG TIL KOMMENTAR 4. UENIGHET OM HVILKEN KOMMUNE SOM HAR DET ØKONOMISKE ANSVARET 4.1. GJELDENDE RETT Etter forskrift til opplæringsloven 18 1 bokstav e avgjorde fylkesmannen i det fylket barnet oppholdt seg hvilken kommune som var ansvarlig for kostnader til spesialpedagogisk hjelp i tvilstilfeller. Vi har lagt til grunn at «fylket der barnet oppholder seg» er det fylket hvor barnet faktisk bor. Bestemmelsen ga ikke fylkesmannen hjemmel til å fastsette omfanget av det økonomiske ansvaret DIREKTORATETS VURDERING OG FORSLAG Vi mener det bør videreføres en bestemmelse om hvem som skal avgjøre hvilken kommune som har det økonomiske ansvaret for spesialpedagogisk hjelp dersom det oppstår uenighet. Vi foreslår at forskrift til opplæringsloven 18 1 bokstav e videreføres, slik at det er fylkesmannen i det fylket hvor barnet oppholder seg som skal avgjøre ved uenighet. Har dere noen kommentarer til at det er fylkesmannen i det fylket hvor barnet oppholder seg, som skal avgjøre dersom det er uenighet mellom kommunene om hvem som har det økonomiske ansvaret for spesialpedagogisk hjelp 4 LEGG TIL KOMMENTAR 5. DEFINISJONSBESTEMMELSE For å gjøre det enkelt å forstå de ulike begrepene som brukes, foreslår vi å lage en innledende bestemmelse med definisjoner. Her defineres bostedskommune som den kommunen hvor barnet er folkeregistret og vertskommunen som den kommunen hvor den spesialpedagogiske hjelpen gis. 6. FYLKESKOMMUNENS ANSVAR OG RETT TIL REFUSJON FOR UTGIFTER 6.1. FYLKESKOMMUNENS ANSVAR FOR Å OPPFYLLE RETTEN TIL SPESIALPEDAGOGISK HJELP GJELDENDE RETT Det var i opplæringsloven 13 2 og 13 3 a gitt bestemmelser om fylkeskommunens ansvar for å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for barn i barnevernsinstitusjoner og for barn som er pasienter i visse helseinstitusjoner. 5/14

6 Fylkeskommunens ansvar omfattet for det første barn i institusjoner i fylkeskommunen, som Barne, ungdoms og familieetaten hadde ansvaret for etter barnevernloven 5 1, og barn og unge i private og kommunale institusjoner som var godkjente etter barnevernloven 5 8. Dersom hjelpen ble gitt i institusjonen, skulle institusjonen sørge for nødvendige lokaler til formålet. Dette fulgte av opplæringsloven For det andre omfattet ansvaret til fylkeskommunen pasienter i helseinstitusjoner som et regionalt helseforetak eier, og pasienter i private helseinstitusjoner som hadde avtale med regionale helseforetak. Ansvaret gjaldt bare for pasienter i institusjonsplasser som regionale helseforetak finansierte. Dersom hjelpen ble gitt i institusjonen, skulle institusjonen sørge for nødvendige lokaler til formålet. Dette fulgte av 13 3 a. Etter disse bestemmelsene var det fylkeskommunen der institusjonen lå som var faglig, juridisk og økonomisk ansvarlig for at barn som var beboer eller pasient fikk oppfylt retten til spesialpedagogisk hjelp. At fylkeskommunen hadde faglig, juridisk og økonomisk ansvar for å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp innebar at fylkeskommunen blant annet sørget for sakkyndig vurdering og fattet vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Fylkeskommunens ansvar for å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for barn i barnevernsinstitusjoner og for barn i visse helseinstitusjoner fremkommer nå av barnehageloven 19 a femte ledd. Opplæringsloven 13 2 og 13 3 a ga en nærmere beskrivelse av hvilke typer institusjoner/institusjonsplasser som var omfattet og i tillegg en presisering av at det var fylkeskommunen der institusjonen lå som hadde ansvaret for å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp. I barnehageloven 19 a femte ledd er det ikke en like utfyllende bestemmelse om hvilke institusjoner/institusjonsplasser fylkeskommunen er ansvarlig for DIREKTORATETS VURDERING OG FORSLAG Selv om fylkeskommunens ansvar fremkommer av barnehageloven 19 a femte ledd, gir opplæringsloven 13 2 og 13 3 a en nærmere beskrivelse av hvilke institusjoner/institusjonsplasser som omfattes. Vi foreslår derfor at en nærmere beskrivelse av hvilke institusjoner som omfattes av bestemmelsene om fylkeskommunens ansvar for spesialpedagogisk hjelp videreføres i ny forskrift, og at det fremgår av den nye forskriften hvilke institusjoner som omfattes av fylkeskommunens ansvar. Det vil tydeliggjøre når fylkeskommunen er ansvarlig. Barnehageloven sier ikke noe om hvilken fylkeskommune som har ansvaret for den spesialpedagogiske hjelpen. I opplæringsloven var det presisert at det er fylkeskommunen der institusjonen ligger som hadde ansvaret. Vi mener dette bør fremgå av den nye forskriften og vil bidra til at det ikke er tvil om hvilken fylkeskommune som har ansvaret å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp. Har dere noen kommentarer til dette 4 LEGG TIL KOMMENTAR 6.2. RETT TIL REFUSJON FOR UTGIFTER TIL SPESIALPEDAGOGISK HJELP FOR BARN I BARNEVERNINSTITUSJONER ELLER HELSEINSTITUSJONER UTENFOR HJEMFYLKET GJELDENDE RETT 6/14

7 Fylkeskommunens rett til refusjon for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn i barneverninstitusjoner eller visse helseinstitusjoner utenfor hjemfylket har tidligere ikke vært regulert i opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven. Refusjonsretten etter opplæringsloven 13 2 og 13 3 a har bare vært knyttet utgifter til opplæring, ikke spesialpedagogisk hjelp. Det står i disse bestemmelsene at fylkeskommunen der institusjonen ligger har rett på refusjon av utgifter til opplæringen fra fylkeskommunen der barnet er bosatt på det tidspunktet det blir fattet vedtak om plassering eller fra fylkeskommunen der pasienten var bosatt på det tidspunktet pasienten ble innlagt. Det er gitt satser for refusjon. Disse står i forskrift til opplæringsloven 19 7 og 19 8 og angir satser per elev per år. Kunnskapsdepartementet har bedt oss om å foreslå refusjonsordninger for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn som er plassert i barnevernsinstitusjoner eller som er pasienter i visse helseinstitusjoner. Dette vil innebære at det gis regler som i stor grad tilsvarer opplæringsloven 13 2 første ledd andre punktum og 13 3 a andre ledd. Før vi går inn på vårt forslag vil vi redegjøre for hvordan refusjonsbestemmelsen for utgifter til opplæringen er regulert i opplæringsloven 13 2 og 13 3 a, og i forskrift til opplæringsloven 19 7 og Barn i barnevernsinstitusjon Etter opplæringsloven 13 2 har fylkeskommunen der institusjonen ligger rett på refusjon av utgifter til opplæringen fra fylkeskommunen der barnet eller den unge er bosatt på det tidspunktet det blir fattet vedtak om plassering etter satser fastsatt av departementet. Satsene for refusjon fremkommer av forskrift til opplæringsloven Tvist om valg av sats kan legges fram for fylkesmannen i fylkeskommunen der institusjonen ligger. Bestemmelsen er ikke til hinder for at fylkeskommunene kan inngå individuelle avtaler om andre refusjonsbeløp enn de satsene som står i Satsene skal legges til grunn der fylkeskommunen ikke har blitt enige om andre løsninger. Det vil ikke alltid være samsvar mellom den eksakte kostanden per elev og satsene. Fylkeskommunen der institusjonen ligger må derfor kreve refusjon etter den satsen som ligger nærmest de reelle utgiftene til opplæringen per elev. [8] Satsene per elev per år er etter 19 7: a) Kr for elevar som ikkje har behov for spesialundervisning etter opplæringslova kapittel 5. b) Kr for elevar som har moderat behov for spesialundervisning etter opplæringslova kapittel 5. c) Kr for elevar som har omfattande behov for spesialundervisning etter opplæringslova kapittel 5. Barn i helseinstitusjon Etter opplæringsloven 13 3 a har fylkeskommunen der institusjonen ligger rett på refusjon av utgifter til opplæringen fra fylkeskommunen der pasienten var bosatt på det tidspunktet pasienten ble innlagt. Refusjonsretten er avgrenset til å gjelde pasienter i institusjoner som tilbyr tverrfaglig, spesialisert behandling for rusmiddelavhengige og pasienter i institusjoner innenfor det psykiske helsevernet. Dette følger av opplæringsloven 13 3 a andre ledd. Departementet valgte denne avgrensningen fordi institusjoner for somatiske sykdommer i hovedsak er jevnt fordelt mellom fylkeskommunene og en eventuell variasjon i kostnader mellom fylkene for disse institusjonene er påregnelig og akseptabelt innenfor dagens system med rammefinansiering av kommunesektoren. [9] Satsene for refusjon står i forskrift til opplæringsloven Tvist om valg av sats kan legges fram for fylkesmannen i fylkeskommunen der institusjonen ligger. Bestemmelsen er ikke til hinder 7/14

8 for at fylkeskommunene kan inngå individuelle avtaler om andre refusjonsbeløp enn de satsene som fremkommer i Satsene skal legges til grunn der fylkeskommunen ikke har blitt enige om andre løsninger. Det vil ikke alltid være samsvar mellom den eksakte kostanden per elev og satsene. Fylkeskommunen der institusjonen ligger må derfor kreve refusjon etter den satsen som ligger nærmest de reelle utgiftene til opplæringen per elev. [10] Satsene per elev per år er etter 19 8: a) Kr for elevar som ikkje har behov for spesialundervisning etter opplæringslova kapittel 5. b) Kr for elevar som har moderat behov for spesialundervisning etter opplæringslova kapittel 5. c) Kr for elevar som har omfattande behov for spesialundervisning etter opplæringslova kapittel DIREKTORATETS VURDERING FORSLAG Etter det vi har kjennskap til, er det ikke mange barn under opplæringspliktig alder som er plassert i barnevernsinstitusjon. Vi har fått opplyst at det bor flere barn i sentre for foreldre og barn. Utdanningsdirektoratet har tidligere fått avklart [11] at disse sentrene har en godkjenningsplikt etter barnevernloven 5 8, men de er ikke å anse som barneverninstitusjon etter barnevernloven. Opphold i sentre for foreldre og barn er ansett som et hjelpetiltak etter barnevernloven 4 4 andre ledd. Sentrene faller derfor utenfor ansvarsregelen i opplæringsloven 13 2 og det vil dermed ikke være noe grunnlag for krav på refusjon mellom fylkeskommuner for disse barna. Det er de ordinære ansvarsreglene som gjelder her, altså at det er kommunen der senteret ligger som er ansvarlig for å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp. Dersom fylkeskommunens rett til refusjon for pasienter i helseinstitusjoner i et annet fylke også skal gjelde barn som får spesialpedagogisk hjelp, mener vi at retten ikke bør omfatte flere institusjoner enn det som følger opplæringsloven 13 3 a. Her er refusjonsadgangen for utgifter til opplæringen avgrenset til å omfatte pasienter i institusjoner som tilbyr tverrfaglig, spesialisert behandling for rusmiddelavhengige og pasienter i institusjoner innenfor det psykiske helsevernet. Vi er usikre på omfanget av barn under opplæringspliktig alder som er plassert i disse institusjonene. Antagelig dreier det seg om få eller ingen barn. Refusjonsordningen etter opplæringsloven 13 2 og 13 3 a gjelder dessuten kun for barn som plasseres i institusjon utenfor hjemfylket. Vi har heller ikke kjennskap til at det har vært et ønske fra sektoren om at det skal lages refusjonsordninger for utgifter til spesialpedagogisk hjelp når barn under opplæringspliktig alder er plassert i institusjon utenfor hjemfylket. Vi foreslår derfor at det ikke gis bestemmelser i ny forskrift som omhandler refusjon for utgifter mellom fylkeskommuner. Vi vil likevel gjerne ha høringsinstansenes synspunkter på om en refusjonsrett for utgifter til spesialpedagogisk hjelp bør innføres. Vi ber om at dere uttaler dere hvis dere kjenner til at det har vært problemer mellom fylkeskommuner knyttet til utgifter for spesialpedagogisk hjelp, og om dere har kjennskap til om det er mange barn under opplæringspliktig alder som oppholder seg i de nevnte institusjonene. Dersom det skal gis tilsvarende bestemmelser om refusjon som det er gitt i opplæringsloven 13 2 og 13 3 a, er vi usikre på om det bør utarbeides satser, tilsvarende det som fremkommer av forskrift til opplæringsloven 19 7 og 19 8, eller om andre løsninger er mer hensiktsmessig, for eksempel at det økonomiske ansvaret følger av det fastsatte omfanget av den spesialpedagogiske hjelpen. 8/14

9 Fylkeskommunen der institusjonen ligger har det faglige, juridiske og økonomiske ansvaret for spesialpedagogisk hjelp for barn i institusjonen. Det er fylkeskommunen der institusjonen ligger som sørger for at det utarbeides en sakkyndig vurdering og som fastsetter omfanget av den spesialpedagogiske hjelpen. En ordning hvor det økonomiske ansvaret følger av det fastsatte omfanget av den spesialpedagogiske hjelpen vil være lite forutberegnelig for den fylkeskommunen som må betale for utgiftene, fordi fylkeskommunen ikke har kontroll over hvor store utgiftene blir. Dersom det foreligger satser, vil det ikke oppstå uenighet om hva refusjonskravet skal være, men fordi behovet for spesialpedagogisk hjelp er forskjellig fra barn til barn, vil det måtte utarbeides flere satser etter hvor omfattende behovet for hjelp er. Selv om institusjonsfylket skal kreve den satsen som er nærmest de reelle utgiftene til hjelpen, kan det oppstå uenighet om valg av sats. En slik tvist om valg av sats når det gjelder utgifter i forbindelse med opplæringen kan legges fram for fylkesmannen i fylkeskommunen der institusjonen ligger. Fylkeskommunene kan også avtale andre refusjonsbeløp enn det som følger av satsene. Dersom det blir innført refusjonsordning mellom fylkeskommuner for utgifter til spesialpedagogisk hjelp, mener vi at satser fremstår som den beste løsningen, da fylkeskommunen som er ansvarlig for utgiftene ikke har noen mulighet til å påvirke hvor stort omfanget av den spesialpedagogiske hjelpen vil bli. Vi foreslår at de samme satsene som gjelder for spesialundervisning i forskrift til opplæringsloven 19 7 og 19 8 brukes for spesialpedagogisk hjelp. Dersom det blir innført satser, forslår vi at tvist om valg av sats kan legges fram for fylkesmannen i fylkeskommunen der institusjonen ligger. Vi vil gjerne ha høringsinstansenes synspunkter på om en eventuell bestemmelse om refusjon av utgifter bør omfatte både barn i barnevernsinstitusjoner og barn som er pasienter i institusjoner som tilbyr tverrfaglig, spesialisert behandling for rusmiddelavhengige og pasienter i institusjoner innenfor det psykiske helsevernet. Vi vil også gjerne ha synspunkter på om det bør innføres satser og om satsene som i dag gjelder for spesialundervisning i forskrift til opplæringsloven 19 7 og 19 8 også kan gjelde for spesialpedagogisk hjelp. Er dere enige i at det ikke innføres en refusjonsrett mellom fylkeskommuner for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn i institusjoner, som barne, ungdoms og familieetaten har ansvaret for etter barnevernloven 5 1, og for barn i private og kommunale institusjoner som er godkjente etter barnevernlova 5 8 Begrunn svaret. Ø JA NEI VET IKKE 4 LEGG TIL KOMMENTAR Er dere enige i at det ikke innføres en refusjonsrett mellom fylkeskommuner for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn som er pasienter i institusjoner, som tilbyr tverrfaglig, spesialisert behandling for rusmiddelavhengige og pasienter i institusjoner innenfor det psykiske helsevernet Begrunn svaret. Ø JA NEI VET IKKE 4 LEGG TIL KOMMENTAR 9/14

10 Har dere kjennskap til om det har vært problemer mellom fylkeskommuner knyttet til utgifter for spesialpedagogisk hjelp Hvis ja, forklar nærmere. Ø JA NEI VET IKKE 4 LEGG TIL KOMMENTAR Har dere kjennskap til om det er barn under opplæringspliktig alder som oppholder seg i de nevnte institusjonene Hvis ja, si noe mer om antall barn og hvilke typer institusjoner det dreier seg om (svar generelt, ikke omtal enkeltbarn). Ø JA NEI VET IKKE 4 LEGG TIL KOMMENTAR Dersom det gis en bestemmelse om refusjonsrett mellom fylkeskommuner for utgifter til spesialpedagogisk hjelp, bør det også innføres satser Har dere andre forslag til hvordan refusjonen bør beregnes Ø JA NEI VET IKKE 4 LEGG TIL KOMMENTAR Dersom det innføres satser, kan satsene som i dag gjelder for spesialundervisning i forskrift til opplæringsloven 19 7 og 19 8 også gjelde for spesialpedagogisk hjelp Begrunn svaret. Ø JA NEI VET IKKE 4 LEGG TIL KOMMENTAR 7. TEKNISKE ENDRINGER I BESTEMMELSEN OM KOMMUNENS ØKONOMISKE ANSVAR FOR GRUNNSKOLEOPPLÆRINGEN. I bestemmelsen om kommunens økonomiske ansvar for grunnskoleopplæringen i forskrift til opplæringsloven 18 1, står det i bokstav b at bestemmelsen gjelder for «barn som er i og under opplæringspliktig alder». Da reglene om spesialpedagogisk hjelp ble flyttet fra opplæringsloven til 10/14

11 barnehageloven 1. august 2016, ble denne teksten ved en feil ikke endret. Bestemmelsene i opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven gjelder ikke lenger for barn under opplæringspliktig alder som mottar spesialpedagogisk hjelp. Vi foreslår derfor at «og under» fjernes fra forskriftsteksten. 8. FORSLAG TIL FORSKRIFT Forskrift om ansvar for spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder Kapittel 1. Kommunens økonomiske ansvar for spesialpedagogisk hjelp 1. Definisjoner I denne forskriften menes med: 1. bostedskommune, den kommunen hvor barnet er folkeregistrert; 2. vertskommune, den kommunen som gir barnet spesialpedagogiske hjelp. 2. Bostedskommunens økonomiske ansvar for barn under opplæringspliktig alder, som mottar spesialpedagogisk hjelp utenfor kommunen For barn under opplæringspliktig alder som får spesialpedagogisk hjelp utenfor bostedskommunen, betaler bostedskommunen for utgiftene til spesialpedagogisk hjelp etter avtale med vertskommunen. Bostedskommunen skal fastsette omfanget av den spesialpedagogiske hjelpen etter en sakkyndig vurdering fra vertskommunen. 3. Kommunens økonomiske ansvar for å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder, som er plassert i fosterhjem eller institusjon utenfor kommunen For barn under opplæringspliktig alder, som barneverntjenesten eller fylkesnemnda plasserer i fosterhjem utenfor kommunen, er det den kommunen som etter barnevernloven har det økonomiske ansvaret for disse barna, som også har det økonomiske ansvaret for den spesialpedagogiske hjelpen, jf. barnevernloven 9 1. Den kommunen som har det økonomiske ansvaret etter første ledd skal fastsette omfanget av den spesialpedagogiske hjelpen etter en sakkyndig vurdering fra vertskommunen. Det økonomiske ansvaret følger av det fastsatte omfanget. Første og andre ledd gjelder tilsvarende for barn under opplæringspliktig alder, som barnevernstjenesten eller fylkesnemnda plasserer i institusjoner som ikke er nevnt i kapittel Uenighet Dersom det er uenighet om hvor barnet er bosatt etter 2 eller hvilken kommune som er ansvarlig for kostnadene til spesialpedagogisk hjelp etter 3, skal fylkesmannen i det fylket der barnet oppholder seg avgjøre dette. Kapittel 2. Fylkeskommunens ansvar for spesialpedagogisk hjelp 5. Fylkeskommunens ansvar for å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for barn i institusjon etter barnevernloven Når det blir fattet vedtak om plassering i institusjon etter barnevernloven, er det den fylkeskommunen der institusjonen ligger som har ansvaret for å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp. Dersom hjelpen gis i institusjonen, skal institusjonen sørge for nødvendig lokale til formålet. Fylkeskommunens ansvar omfatter barn i institusjoner, som barne, ungdoms og familieetaten har ansvaret for etter barnevernloven 5 1, og barn og unge i private og kommunale institusjoner som 11/14

12 er godkjente etter barnevernloven Fylkeskommunens rett til å kreve refusjon for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn i institusjon etter barnevernloven Når barnet er plassert utenfor hjemfylket i institusjon som nevnt i 5, kan fylkeskommunen der institusjonen ligger kreve refusjon for utgifter til spesialpedagogisk hjelp fra fylkeskommunen der barnet var bosatt på tidspunktet det ble fattet vedtak om plassering i institusjon etter barnevernloven. Satsene for refusjon fremgår av Fylkeskommunens ansvar for å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for barn i helseinstitusjoner For pasienter i helseinstitusjoner som et regionalt helseforetak eier eller for pasienter i private helseinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak, har fylkeskommunen der institusjonen ligger ansvaret for å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp. Ansvaret gjelder bare for pasienter i institusjonsplasser som regionale helseforetak finansierer. Dersom hjelpen gis i institusjonen, skal institusjonen sørge for nødvendig lokale til formålet. 8. Fylkeskommunens rett til å kreve refusjon for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn i helseinstitusjoner Når barnet er plassert utenfor hjemfylket i institusjon som nevnt i 7, kan fylkeskommunen der institusjonen ligger kreve refusjon for utgifter til spesialpedagogisk hjelp fra fylkeskommunen der pasienten var bosatt på tidspunktet for innleggelse. Retten til refusjon er avgrenset til å gjelde pasienter i institusjoner som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige og pasienter i institusjoner innenfor det psykiske helsevern. Satsene for refusjon fremgår av Satser for refusjon Følgende satser gjelder per barn per år for refusjonskrav etter 6 og 8: 1. Kr for barn som har moderat behov for spesialpedagogisk hjelp. 2. Kr for barn som har omfattende behov for spesialpedagogisk hjelp. Dersom ikke annet er avtalt, skal fylkeskommunen der institusjonen ligger kreve refusjon etter den satsen som ligger nærmest de reelle utgiftene til spesialpedagogisk hjelp per barn. Tvist om valg av sats kan legges frem for fylkesmannen i fylkeskommunen der institusjonen ligger. Har dere noen kommentarer til forskriftsteksten 4 LEGG TIL KOMMENTAR 9. FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN Vi foreslår følgende endring i forskrift til opplæringsloven: Ny 18 1 bokstav b skal lyde: b) For barn som er i opplæringspliktig alder, og som barnevernstenesta eller fylkesnemnda plasserer utanfor kommunen, i fosterheim eller i institusjonar som ikkje er nemnde under punkt c 12/14

13 og d, gjeld dette: Den kommunen som etter lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester har det økonomiske ansvaret for desse barna, ber også det økonomiske ansvaret for grunnskoleopplæringa og spesialundervisninga, jf. lov om barneverntjenester 9 1. Om ikkje anna blir avtalt, skal den kommunen som ber det økonomiske ansvaret, betale for vanleg undervisning det som ein elev i den kommunen der eleven har opphald, kostar i gjennomsnitt. For spesialundervisning fastset bustadkommunen omfanget etter ei sakkunnig tilråding frå vertskommunen. Det økonomiske ansvaret følgjer av det fastsette omfanget. Vennlig hilsen Cathrine Børnes divisjonsdirektør Einar Simonsen Plahter avdelingsdirektør Dokumentet er elektronisk godkjent. FOTNOTER 1. og tilsyn/finn regelverk/etter tema/elever med sarskiltebehov/retten til spesialpedagogisk hjelp og refusjon for barn i barnehage utenforbostedskommunen/ 2. Prop. 103 L ( ). Merknad til 19 a fjerde ledd 3. Forskrift om folkeregistrering FOR Forskrift til opplæringsloven 18 1 bokstav b viser både til fosterhjem og institusjoner som ikke er nevnt i 18 1 bokstav c og d. Institusjonene som er nevnt i bokstav c og d er institusjoner som statlig regionale barnevernmyndigheter har ansvaret for etter barnevernloven 5 1 og private og kommunale institusjoner som er godkjente etter barnevernloven 5 8. Videre er det helseinstitusjoner som et regionalt helseforetak eier og private helseinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak. For barn i disse institusjonen gjelder opplæringsloven 13 2 og 13 3 a. 5. Lov om barneverntjenester LOV Dette er institusjoner som ikke er nevnt i opplæringsloven 13 2 og 13 3 a 7. Institusjonene i bokstav c og d er omtalt i opplæringsloven 13 2 og 13 3 a. Se punkt 6 for nærmere omtale av disse bestemmelsene. 8. Rundskriv F Ot.prp. nr. 55 ( ) pkt Rundskriv F Korrespondanse med Kunnskapsdepartementet og Bufdir, januar 2012 VEDLEGG: a Liste over høringsinstanser.xlsx.docx LAGRE OG SEND INN LAGRE UTKAST s VIDERESEND T 13/14

14 » Om direktoratet» Kontaktinformasjon» Tlf: » Bruk av informasjonskapsler Ansvarlig redaktør: Helge Lund 14/14

Høringsuttalelse til ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder

Høringsuttalelse til ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder Byrådssak 1068 /17 Høringsuttalelse til ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder ASKI ESARK-03-201600938-99 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Høyring Ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder

Høyring Ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder Vår dato Dykkar dato Vår referanse Vår sakshandsamar 15.03.2017 03.02.2017 17/00388-2 Einar Ove Standal Avdeling Dykkar referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 24142220 forskning

Detaljer

Rett til opplæring i barnevern- og helseinstitusjon, og i hjemmet ved langvarig sykdom Udir

Rett til opplæring i barnevern- og helseinstitusjon, og i hjemmet ved langvarig sykdom Udir Rett til opplæring i barnevern- og helseinstitusjon, og i hjemmet ved langvarig sykdom Udir-6-2014 4. Opplæring for barn og unge som er pasienter i helseinstitusjoner Fylkeskommunen er ansvarlig når institusjonen

Detaljer

Byrådens sak nr.: 77/2007 Vår ref. (saksnr. ): Vedtaksdato: Arkivkode: 300

Byrådens sak nr.: 77/2007 Vår ref. (saksnr. ): Vedtaksdato: Arkivkode: 300 Oslo kommune Byrådsavdeling for barn og utdanning Byrådens sak Byrådens sak nr.: 77/2007 Vår ref. (saksnr. ): 200704873-5 Vedtaksdato: 21.12.2007 Arkivkode: 300 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REFUSJONSSATSER

Detaljer

Rett til opplæring i barnevern- og helseinstitusjon, og i hjemmet ved langvarig sykdom Udir

Rett til opplæring i barnevern- og helseinstitusjon, og i hjemmet ved langvarig sykdom Udir Rett til opplæring i barnevern- og helseinstitusjon, og i hjemmet ved langvarig sykdom Udir-6-2014 Mange barn og unge kan ikke motta opplæringen de har rett til på skolen. Det er viktig at kommunene og

Detaljer

Rutiner knyttet til barn i barnehager og grunnskoler som får opplæring i eller er plassert i beredskapshjem /fosterhjem i andre kommuner

Rutiner knyttet til barn i barnehager og grunnskoler som får opplæring i eller er plassert i beredskapshjem /fosterhjem i andre kommuner Engerdal kommune, Trysil kommune, Åmot kommune, Våler kommune, Stor-Elvdal kommune, Elverum kommune Rutiner knyttet til barn i barnehager og grunnskoler som får opplæring i eller er plassert i beredskapshjem

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endringer i barnehageloven (hjemmel til ny forskrift om pedagogisk bemanning m.m.)

Høringsnotat. Forslag til endringer i barnehageloven (hjemmel til ny forskrift om pedagogisk bemanning m.m.) Høringsnotat Forslag til endringer i barnehageloven (hjemmel til ny forskrift om pedagogisk bemanning m.m.) Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for forslagene... 3 2.1 Hjemmel for å fastsette forskrift

Detaljer

Høringsnotat Forslag til endringer i barnevernloven

Høringsnotat Forslag til endringer i barnevernloven Barne- og likestillingsdepartementet Høringsnotat Forslag til endringer i barnevernloven Kommunens ansvar for barn som oppholder seg i utlandet men har vanlig bosted i Norge samt kommunens betalingsansvar

Detaljer

Høring - om skolens adgang til å regulere sykling

Høring - om skolens adgang til å regulere sykling Side 1 av 5 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 1 17.06.2015 06.05.2015 2015/292 Høring - om skolens adgang til å regulere sykling på skoleveien m.m. INGEN

Detaljer

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Vedtatt av x kommunestyre den x 2015 med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning av 26.06.1992

Detaljer

Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune

Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Vedtatt av x kommunestyre den x 2015 med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning av

Detaljer

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Uttalelse - Foreldreutvalget for barnehager Status: Innsendt av: Innsenders e-post: Innsendt til Utdanningsdirektoratet

Detaljer

MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN

MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN INNHOLD MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE 1 MELDERUTINENES

Detaljer

Høring: NOU 2016:16 - Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse

Høring: NOU 2016:16 - Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 21500822 Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 16/2961-9 Vår

Detaljer

Høring -regulering av obligatorisk ferdighetsprøve i svømming

Høring -regulering av obligatorisk ferdighetsprøve i svømming Side 1 av 6 AVSENDER Juridisk avdeling 1/ Avdeling for vurdering 1 FRIST FOR UTTALELSE 08.06.2017 PUBLISERT DATO 02.05.2017 VÅR REFERANSE 2017/357 Høringsnotat- regulering av obligatorisk ferdighetsprøve

Detaljer

Høringsnotat om forslag til endringer i barnehageloven og opplæringsloven

Høringsnotat om forslag til endringer i barnehageloven og opplæringsloven Høringsnotat om forslag til endringer i barnehageloven og opplæringsloven Barn med særlige behov https://www.regjeringen.no/no/dokumenter /horing-om2/id2457760/ 1 Forslag til endring 1. Forslag om overføring

Detaljer

Høring - endringer i faget utdanningsvalg

Høring - endringer i faget utdanningsvalg Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER Avdeling for læreplanutvikling/frode Midtgård FRIST FOR UTTALELSE 23.01.2015 PUBLISERT DATO 27.10.201 VÅR REFERANSE 201/5831 Høring - endringer i faget utdanningsvalg INGEN

Detaljer

Høring-inntak gjennom skoleåret FRIST FOR UTTALELSE

Høring-inntak gjennom skoleåret FRIST FOR UTTALELSE Side 1 av 11 AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 1 09.01.2017 07.10.2016 2016/7019 Høring - forskriftsfesting av inntak til videregående opplæring gjennom skoleåret

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

Høringsuttalelse - forskrifter til sentre for foreldre og barn

Høringsuttalelse - forskrifter til sentre for foreldre og barn Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne- og ungdomsavdelingen Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: 20100280 4-/ACDS Vår ref: 2010/54802-20 Arkivkode: 008 Dato: 15.09.2010 Høringsuttalelse

Detaljer

Ot.prp. nr. 46 ( )

Ot.prp. nr. 46 ( ) Ot.prp. nr. 46 (1999-2000) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) Tilråding fra Barne- og familiedepartementet av 5. mai 2000, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen 1. Alle barn som er bosatt i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Vår ref. 16/ / / FE Saksbehandler: Sissel Andreassen

Vår ref. 16/ / / FE Saksbehandler: Sissel Andreassen Vår ref. 16/50964 16/3447-2 / FE - 000 Saksbehandler: Sissel Andreassen Høringsuttalelse - Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter - innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare

Detaljer

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Inger Mari Sørvig, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Referanse: 2013/1371 / 5 Ordningsverdi: A21/&13

Detaljer

Høringsuttalelse - Lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

Høringsuttalelse - Lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref: 14/3602 Vår ref: 2015/50883-2 Arkivkode: 008 Dato: 24.04.2015 Høringsuttalelse - Lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

Detaljer

Sosial- og helsedirektoratet

Sosial- og helsedirektoratet Sosial- og helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref: 200603704-/OB Saksbehandler: MAS Vår ref: 06/3454- Dato: 18.10.2006 Høring - Forskriftsendringer ifbm

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F47 &13 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSSAK - FORSLAG TIL ENDRINGER AV BARNEVERNLOVEN

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F47 &13 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSSAK - FORSLAG TIL ENDRINGER AV BARNEVERNLOVEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F47 &13 Arkivsaksnr.: 08/16373-3 Dato: 25.11.2008 HØRINGSSAK - FORSLAG TIL ENDRINGER AV BARNEVERNLOVEN INNSTILLING TIL: Bystyret Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Lier kommune PP-tjenesten

Lier kommune PP-tjenesten LL Lier kommune PP-tjenesten Kunnskapsdepartementet Att.: Geir Fosby Vår ref: SIOS/2015/5216/A10 Deres ref: Lier 06.01.2016 Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov 1. Lier kommune

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

Høring forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager

Høring forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager Side 1 av 1 AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 10.03.2017 09.12.2016 2016/8998 Høring forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager

Detaljer

Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen. Helsedirektoratet viser til departementets høringsbrev av 30. januar 2015.

Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen. Helsedirektoratet viser til departementets høringsbrev av 30. januar 2015. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 15/1080-3 Saksbehandler: Vårin Hellevik Dato: 04.05.2015 Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

Detaljer

Ot.prp. nr. 2 ( )

Ot.prp. nr. 2 ( ) Ot.prp. nr. 2 (2007 2008) Tilråding fra Kunnskapsdepartementet av 12. oktober 2007, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 2 Innledning Kunnskapsdepartementet legger med dette fram

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nanna Nordhagen Arkiv: 221 Arkivsaksnr.: 16/4770

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nanna Nordhagen Arkiv: 221 Arkivsaksnr.: 16/4770 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nanna Nordhagen Arkiv: 221 Arkivsaksnr.: 16/4770 Saksnr. Utvalg Møtedato HØRINGSSVAR - ENDRING I FORSKRIFT OM BETALING FOR UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER INNEN PSYKISK HELSE Rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F60 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: HØRING - LOV OG FORSKRIFTER OM GJENNOMFØRING AV RUSOMSORG

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F60 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: HØRING - LOV OG FORSKRIFTER OM GJENNOMFØRING AV RUSOMSORG DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F60 &13 Arkivsaksnr.: 15/1122-2 Dato: 25.03.2015 HØRING - LOV OG FORSKRIFTER OM GJENNOMFØRING AV RUSOMSORG â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. N-0032 Oslo Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200502195-166 SARK-2000 10. desember 2007 LIGA Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven

Detaljer

Om ny 1-4 Plikt til å tilby intensiv opplæring på 1. til 4. trinn

Om ny 1-4 Plikt til å tilby intensiv opplæring på 1. til 4. trinn Saksbehandler: Øivind Bøås Vår dato: 18.09.2017 Deres dato: Vår referanse: 2017/4931 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høring - Svar Vi viser til høring om forslag til

Detaljer

Fredrikstad kommune avgir følgende uttalelse ved høring av forslag om endringer i barnehageloven og opplæringsloven.

Fredrikstad kommune avgir følgende uttalelse ved høring av forslag om endringer i barnehageloven og opplæringsloven. Fredrikstad kommune avgir følgende uttalelse ved høring av forslag om endringer i barnehageloven og opplæringsloven. Fredrikstad kommune støtter forslaget om å overføre samtlige bestemmelser i opplæringsloven

Detaljer

Fagsamling for ledere og ansatte i barneverntjenesten 30.1.14

Fagsamling for ledere og ansatte i barneverntjenesten 30.1.14 Fagsamling for ledere og ansatte i barneverntjenesten 30.1.14 Informasjon om endringer i barnevernloven og barneloven Endringer i barneloven i kraft 1.01.14 Flere endringer i barneloven noen av større

Detaljer

REGELVERKSAMLING NÆRSKOLERETT, SKYSS, DELT BOSTED 20.11.2013

REGELVERKSAMLING NÆRSKOLERETT, SKYSS, DELT BOSTED 20.11.2013 REGELVERKSAMLING NÆRSKOLERETT, SKYSS, DELT BOSTED 20.11.2013 1 Delt bosted - Rettskilder og tolkning Opplæringsloven har ikke bestemmelser om delt bosted. Hensynet til at flere barn nå har delt bosted

Detaljer

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Svar fra Utdanningsforbundet Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager 1. INNLEDNING I dette høringsnotatet legger Utdanningsdirektoratet fram forslag til

Detaljer

01JAN2014. 11407"rATT DET KONGELIGEBARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT

01JAN2014. 11407rATT DET KONGELIGEBARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT DET KONGELIGEBARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 11407"rATT Ifølge liste 01JAN2014 Deresref Vårref Dato 13/4162 18.12.2013 Ikrafttredelseav lov- og forskriftsendringeretterstortingetsbehandlingav

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Eide kommune Rådmannen Helse og omsorgsdepartementet Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/533-13 Liv Lyngstadaas Naas 03.10.2011 Høringsbrev - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer

Detaljer

Høring - endringer i forskrift til privatskolelova

Høring - endringer i forskrift til privatskolelova Side 1 av 12 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 26.06.2015 15.05.2015 2015/3340 Høring - endringer i forskrift til privatskolelova INGEN MERKNADER TIL

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: FORSØK MED ØKT KOMMUNALT ANSVAR PÅ BARNEVERNSOMRÅDET - ALTA KOMMUNE

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: FORSØK MED ØKT KOMMUNALT ANSVAR PÅ BARNEVERNSOMRÅDET - ALTA KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1226-1 Arkiv: F47 Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: FORSØK MED ØKT KOMMUNALT ANSVAR PÅ BARNEVERNSOMRÅDET - ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet

Detaljer

SKOLESATSINGEN Hvordan bedre skoleresultatene for barn i barnevernet?

SKOLESATSINGEN Hvordan bedre skoleresultatene for barn i barnevernet? SKOLESATSINGEN Hvordan bedre skoleresultatene for barn i barnevernet? Marit K. Aarflot Barnehage- og utdanningsavdelingen 17.4. 2015 Bufetat /Bufdir - skolesatsing Samarbeid mellom etater for bedre skoleresultater

Detaljer

Nytt og nyttig innen helse- og omsorgsretten

Nytt og nyttig innen helse- og omsorgsretten Nytt og nyttig innen helse- og omsorgsretten Hanne Damsgaard Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder Lov og forskrift - ikrafttredelser 2016/2017 Rett til opphold i sykehjem delvis i kraft fra 1. juli 2016

Detaljer

Prop. 106 L Endringer i barnevernloven. NRHS-samling Lillehammer Eirik Christopher Gundersen

Prop. 106 L Endringer i barnevernloven. NRHS-samling Lillehammer Eirik Christopher Gundersen Prop. 106 L Endringer i barnevernloven NRHS-samling Lillehammer Eirik Christopher Gundersen Bakteppet Barnevernsløftet Ressursløft Ny organisering Bedre beskyttelse Antall barn i barnevernet Stillinger

Detaljer

Ansvarsforhold for barn plassert utenfor hjemmet etter barnevernloven med tjenester som hører inn under annet lovverk

Ansvarsforhold for barn plassert utenfor hjemmet etter barnevernloven med tjenester som hører inn under annet lovverk Internserien 6/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn Ansvarsforhold for barn plassert utenfor hjemmet etter barnevernloven med tjenester som hører inn under annet lovverk Av Kirsten Sandberg, professor ved

Detaljer

Hva slags høringsinstans

Hva slags høringsinstans Høring om forskriftsendring for inntak til videregående opplæring Utdanningsdirektoratet ber om høringsinstansenes syn på spørsmål til foreslåtte endringer i forskrift til opplæringsloven om inntak til

Detaljer

Adresse: Postboks 8954, Youngstorget 0028 Oslo Telefon: Telefaks:

Adresse: Postboks 8954, Youngstorget 0028 Oslo Telefon: Telefaks: www.nfunorge.org Adresse: Postboks 8954, Youngstorget 0028 Oslo E-post:post@nfunorge.org Telefon:22 39 60 50 Telefaks:22 39 60 60 www.nfunorge.org Kunnskapsdepartementet Oslo, 13.01.2016 Høring om endringer

Detaljer

1.2 Personer tilknyttet vedtak barnehageloven kapittel V A skal ikke være med i grunnbemanningen

1.2 Personer tilknyttet vedtak barnehageloven kapittel V A skal ikke være med i grunnbemanningen Saksbehandler: Arve Bjørndahl Vår dato: 17.10.2017 Deres dato: Vår referanse: 2017/5164 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høringssvar på høring om endringer i barnehageloven

Detaljer

Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov. Saksordfører: Bijan Gharahkhani

Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov. Saksordfører: Bijan Gharahkhani ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2015/8999-36929/2015 Arkiv: A10 Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov. Saksordfører: Bijan Gharahkhani Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Høring om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven oppnevning av kontaktperson m.m.

Høring om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven oppnevning av kontaktperson m.m. v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 13/5822-8 Saksbehandler: Nina Cecilie Dybhavn Dato: 21.10.2013 Høring om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Detaljer

Vurdering av elevens ungdomsrett ved inntak til videregående friskoler

Vurdering av elevens ungdomsrett ved inntak til videregående friskoler Vurdering av elevens ungdomsrett ved inntak til videregående friskoler I denne artikkelen redegjør vi for reglene som gjelder inntak til videregående friskoler og hvilken dokumentasjon som kreves dersom

Detaljer

16/8357. Departementets vurderinger nedenfor må ses i sammenheng med avgrensningene ovenfor.

16/8357. Departementets vurderinger nedenfor må ses i sammenheng med avgrensningene ovenfor. Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Deres ref Vår ref 16/8357 Dato 19.05.2017 Bruk av robot i undervisningen Kunnskapsdepartementet mottok 6. desember 2017 brev fra Utdanningsdirektoratet.

Detaljer

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter 1. Innledning

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter 1. Innledning 29.3.2016 Tilskudd iil vertskommuner for asylmottak Øomsorgssenter - UDIREGELVERK UDI rundskriv ~~ Snarvei til vedlegg Dokument-ID : RS 2011-025 Saksnummer : 15/08669-4 Sist endret : 23.02.2016 Dokumentdato

Detaljer

HØRING Forslag til endringer i opplæringsloven Opplæring i helseinstitusjoner og barnevernsinstitusjoner.

HØRING Forslag til endringer i opplæringsloven Opplæring i helseinstitusjoner og barnevernsinstitusjoner. Vår dato: 02.01.06 Vår ref : /tbo Deres dato: Deres ref: HØRING Forslag til endringer i opplæringsloven Opplæring i helseinstitusjoner og barnevernsinstitusjoner. Høringsinstans: Lillehammer kommune. Vår

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

Nytt i barnevernretten. Lovendringer Forskrifter, ingen Rundskriv Lovforslag Høringer m.m Lovtolkninger

Nytt i barnevernretten. Lovendringer Forskrifter, ingen Rundskriv Lovforslag Høringer m.m Lovtolkninger Nytt i barnevernretten Lovendringer Forskrifter, ingen Rundskriv Lovforslag Høringer m.m Lovtolkninger Lovendringer Utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak, bvl. 4-4 tredje og fjerde ledd, iverksatt

Detaljer

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom Våre saksbehandlere: Hilde Austad og Kristin Holma Andersen RUNDSKRIV - UDIR 7-2009 DATO: 29.06.2009 Kommuner Fylkeskommuner Statlige skoler Fylkesmenn Erstatter rundskriv Udir-6-2008 Rett til videregående

Detaljer

Stavanger kommune gir sin tilslutning til forslag om at barnehageloven 12a skal lyde:

Stavanger kommune gir sin tilslutning til forslag om at barnehageloven 12a skal lyde: Høring- Rett til barnehageplass for barn født i november Stavanger kommune gir sin tilslutning til forslag om at barnehageloven 12a skal lyde: «Barn som fyller ett år i september, oktober eller november

Detaljer

Skolebytte i mobbesaker i grunnskolen Udir

Skolebytte i mobbesaker i grunnskolen Udir Skolebytte i mobbesaker i grunnskolen Udir-2-2015 RUNDSKRIV SIST ENDRET: 04.08.2015 1. Innledning En elev som mobber eller på annen måte krenker andre kan flyttes til en annen skole dersom hensynet til

Detaljer

Høringsnotat om rett til barnehageplass for barn født i november Forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven)

Høringsnotat om rett til barnehageplass for barn født i november Forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) Høringsnotat om rett til barnehageplass for barn født i november Forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) Side 1 av 10 Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for lovforslaget...

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Byrådssak 1505 /13 Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager KJHO ESARK-03-201300286-68 Hva saken

Detaljer

Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er: 10. mai 2013

Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er: 10. mai 2013 Vår saksbehandler: Hilde Austad Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Vår dato: 15.03.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6605 Deres referanse: Høring om forskriftsendringer Økt fleksibilitet i grunnskolen

Detaljer

Høringsbrev Ny læreplan i fordypning i matematikk på ungdomstrinnet

Høringsbrev Ny læreplan i fordypning i matematikk på ungdomstrinnet Side 1 av 6 VÅRE SAKSBEHANDLERE Ellen Marie Bech, Avdeling for læreplanutvikling FRIST FOR UTTALELSE 15.0.2015 PUBLISERT DATO 1.01.2015 VÅR REFERANSE 2015/237 Høringsbrev Ny læreplan i fordypning i matematikk

Detaljer

Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem

Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem Se vedlagt høringsliste Deres ref Vår ref Dato 12/5170-20.12.2012 Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak

Detaljer

Høring - utkast til IS-2355 Veileder om tvangstiltak ovenfor personer med rusmiddelproblemer etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10

Høring - utkast til IS-2355 Veileder om tvangstiltak ovenfor personer med rusmiddelproblemer etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10 Elektronisk tilbakemeldingsskjema Høring - utkast til IS-2355 Veileder om tvangstiltak ovenfor personer med rusmiddelproblemer etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10 Tilbakemelding: Vær vennlig

Detaljer

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat om oppgave- og dokumentasjonsplikt for

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: 27.09.2016 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Arkivsaksnr.: 08/26211

Saksframlegg. Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Arkivsaksnr.: 08/26211 Saksframlegg Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Arkivsaksnr.: 08/26211 Forslag til vedtak: Formannskapet gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget til endringer

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen 14/

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen 14/ Høring lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen Høring Dato: 30.01.2015 Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Spesialpedagogisk hjelp. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Spesialpedagogisk hjelp Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder «Barn som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

Prop. 106 L ( ) Endringer i barnevernloven

Prop. 106 L ( ) Endringer i barnevernloven Prop. 106 L (2012-2013) Endringer i barnevernloven Fylkesmannen i Rogaland Barnevernledersamling 5. desember 2013 Seniorrådgiver Elisabeth S. Halvorsen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,

Detaljer

Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom.

Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom. Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom. Høstkonferansen i KS Møre og Romsdal, 31.okt. 2013 Sylvi Hjelle,seniorrådgiver KS Nord-Norge Vi har et bra barnevern i Norge!

Detaljer

Høringsnotat forslag til endringer i privatskoleloven

Høringsnotat forslag til endringer i privatskoleloven Høringsnotat forslag til endringer i privatskoleloven 1. Bakgrunn Kunnskapsdepartementet legger i dette høringsnotatet frem forslag til endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til

Detaljer

UTDANNINGSDIREKTORATETS PRESISERINGER AV FORSKRIFT OG RUNDSKRIV. Saksbehandlersamling

UTDANNINGSDIREKTORATETS PRESISERINGER AV FORSKRIFT OG RUNDSKRIV. Saksbehandlersamling UTDANNINGSDIREKTORATETS PRESISERINGER AV FORSKRIFT OG RUNDSKRIV Saksbehandlersamling 30.11.12 1 Barnehageloven 14 Kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikkekommunale barnehager

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 17:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før

Detaljer

Grunnkurs Mandag 8. oktober 2015

Grunnkurs Mandag 8. oktober 2015 Grunnkurs Mandag 8. oktober 2015 Program 09.30 09.40 Oppmøte og registrering. 09.40 09.50 Velkommen v/ Trond Johnsen 09.50 11.30 Tilpasset opplæring, ordinær opplæring og spesialundervisning v/ Jon Kristian

Detaljer

OPPLÆRING FOR VOKSNE PASIENTER INNLAGT I INSTITUSJONER INNEN PSYKISK HELSEVERN OG RUSOMSORG

OPPLÆRING FOR VOKSNE PASIENTER INNLAGT I INSTITUSJONER INNEN PSYKISK HELSEVERN OG RUSOMSORG Videregående opplæring Arkivsak-dok. 200903530-115 Saksbehandler Marit Fauske Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 07.02.2012 Fylkestinget 22.02.2012 OPPLÆRING FOR VOKSNE PASIENTER INNLAGT I INSTITUSJONER

Detaljer

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1719-1 8 april 2016 Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler 1. Innledning

Detaljer

Høringsnotat Forslag til forskrift om endring av forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter

Høringsnotat Forslag til forskrift om endring av forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til forskrift om endring av forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter Utsendt: 23.08.2016 Høringsfrist: 23.11.2016 Side 1 av 16

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. Barnehageforum 24. november seniorrådgiver Remi A Møller fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø

Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. Barnehageforum 24. november seniorrådgiver Remi A Møller fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. Barnehageforum 24. november 2016 seniorrådgiver Remi A Møller fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Bakgrunn Prp.103L (2015-2016) Regler om spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Tolkingsuttalelser fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Tolkingsuttalelser fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Tolkingsuttalelser fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Anvendelsesområdet for barnevernloven 4-6 første ledd Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner Brev av 27.10.2016 Tre problemstillinger Bvl.

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykolger Høringsfrist: 10. september 2013

Detaljer

Fastsettelsesbrev forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Fastsettelsesbrev forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord I følge adresseliste Deres ref Vår ref Dato 12/1193 25.06.2013 Fastsettelsesbrev forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord Vi viser til vårt høringsbrev av 19. april 2013. Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.05.2011 2011/2490-2 620 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/barneverntjenestene Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger

Detaljer

Skolens rolle -korttidsopphold ved spesialundervisning, langvarig sykdom eller opphold på institusjon

Skolens rolle -korttidsopphold ved spesialundervisning, langvarig sykdom eller opphold på institusjon Skolens rolle -korttidsopphold ved spesialundervisning, langvarig sykdom eller opphold på institusjon Spesialundervisning på alternativ opplæringsarena Spesialundervisning i hjemmet på grunn av sykdom

Detaljer

Endringer i barnevernloven og ymist anna Klækken, 25.4. 2014. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Endringer i barnevernloven og ymist anna Klækken, 25.4. 2014. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Endringer i barnevernloven og ymist anna Klækken, 25.4. 2014 Prop. 106 L (2012-2013) Inneholder både proposisjonsdel og meldingsdel Proposisjonsdelen inneholder: Lovendringer for å styrke rettssikkerhet

Detaljer

Postmottak KD. Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler / Gun Aamodt

Postmottak KD. Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler / Gun Aamodt Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 24.01.2018 10.11.2017 17/02119-2 Gun Aamodt Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 17/5228-1 62 24142228 forskning

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 1 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 Samlet

Detaljer

Besl.O.nr.64. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 64. Jf. Innst. O. nr. 64 ( ) og Ot.prp. nr. 9 ( )

Besl.O.nr.64. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 64. Jf. Innst. O. nr. 64 ( ) og Ot.prp. nr. 9 ( ) Besl.O.nr.64 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 64 Jf. Innst. O. nr. 64 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 9 (2002-2003) År 2003 den 11. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Dette rundskrivet omhandler privat hjemmeundervisning og det kommunale tilsynet med den private hjemmeundervisningen.

Dette rundskrivet omhandler privat hjemmeundervisning og det kommunale tilsynet med den private hjemmeundervisningen. Privat hjemmeundervisning Udir-5-2013 Dette rundskrivet omhandler privat hjemmeundervisning og det kommunale tilsynet med den private hjemmeundervisningen. RUNDSKRIV SIST ENDRET: 10.07.2013 Innhold 1.

Detaljer

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang

Detaljer

Rundskriv IS-11/2015 IS-11/2015

Rundskriv IS-11/2015 IS-11/2015 Rundskriv IS-11/2015 IS-11/2015 Bakgrunn og formål Vise hvilke muligheter tjenestene har for å samarbeide Avklare tjenestenes ansvar, oppgaver og plikter innenfor rammen av reglene om taushetsplikt, opplysningsrett

Detaljer

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang

Detaljer