Høring - om skolens adgang til å regulere sykling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring - om skolens adgang til å regulere sykling"

Transkript

1 Side 1 av 5 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling /292 Høring - om skolens adgang til å regulere sykling på skoleveien m.m. INGEN MERKNADER TIL HRINGEN 1. INNLEDNING Utdanningsdirektoratet sender med dette på høring et forslag som innebærer at foreldrene skal kunne avgjøre om deres barn skal kunne sykle til skolen eller ikke. I tillegg foreslås det noen andre små endringer i forskrift til opplæringsloven 12-1, blant annet å oppheve bokstav c om skolepatruljer. Forslaget sendes på høring med seks ukers frist. Høringsfristen er satt til 17. juni BAKGRUNN I dag har skolene adgang til å regulere elevenes mulighet til å benytte sykkel på skoleveien i sitt ordensreglement. Kunnskapsdepartementet har i oppdrag datert 2. april 2015 bedt Utdanningsdirektoratet om å utarbeide og sende på høring et høringsnotat om regelverksendring som innebærer at foreldrene skal kunne avgjøre om egne barn skal kunne benytte sykkel på skoleveien. Det innebærer at skolene ikke lengre skal kunne fastsette regler i sitt ordensreglement som forbyr elever (f.eks. i en bestemt alder) å benytte sykkel. 3. GJELDENDE RETT Rammene for skolenes ordensreglement er i hovedsak fastsatt i opplæringsloven 2-9 og 3-7. Ordensreglementet skal i utgangspunktet regulere elevenes adferd i skoletiden. I forarbeidene heter det likevel at dersom forhold er begrunnet i skolegangen kan rettigheter og plikter også utenfor skoletiden reguleres.

2 Side 2 av 5 I forskrift til opplæringsloven 12-1 bokstav a er det fastsatt følgende: «Når skolen er ansvarleg for tryggleiken til elevane, må tilsynet i praksis vere forsvarleg i forhold til risikoen for at skade eller ulykke kan skje.» I forskrift til opplæringsloven 12-1 bokstav d) nevnes sykling spesielt som et forhold som kan reguleres i ordensreglement: I ordensreglementet for skolen kan takast inn føresegner som nærmare regulerer førebyggjande tiltak, t.d. i høve til å bruke sykkel eller rulleskøyter. Kapittel 12 i forskrift til opplæringsloven er fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 9a-10. Kapittelet gjelder derfor også for skoler som er godkjent etter privatskoleloven, jf. 2- andre ledd. I forskriften 8- første ledd bokstav b) er det fastsatt det at skolens ulykkesforsikring for elevene skal omfatte veg mellom heim og opplæringsstad. Tilsvarende er fastsatt i forskrift til privatskoleloven 7A- bokstav b). Samlet sett innebærer dette at regler om sykling på skoleveien kan fastsettes i ordensreglementet.. UTDANNINGSDIREKTORATETS FORSLAG.1. MULIGHET TIL Å SYKLE TIL SKOLEN Mange grunnskoler har i dag i sitt ordensreglementet bestemt at barn ikke kan sykle til skolen før de har nådd et bestemt årstrinn eller en bestemt alder. For å endre på skolens mulighet til å forby dette i ordensreglementet må det gjøres enkelte endringer i forskriftens 12-1 bokstav d. I dagens bestemmelse står det at skolen i ordensreglementet kan ta inn bestemmelser om forebyggende tiltak, f.eks. bruk av sykkel eller rulleskøyter. Skolene kan regulere forebyggende tiltak i ordensreglementet selv uten denne bestemmelsen, men dette er det eneste stedet der sykkel og rullskøyer eksplisitt nevnes. Vi foreslår derfor å fjerne delsetningen om «t.d. i høve til å bruke sykkel eller rulleskøyter». I stedet for dette foreslår vi at det presiseres at ordensreglementet kan omhandle trafikksikkerhet og andre forebyggende tiltak. Vi foreslår også at det fastsettes i forskriften at skolene ikke kan nekte elevene å sykle til skolen dersom foreldrene ønsker dette. Vi presiserer at skolene fortsatt skal kunne utarbeide anbefalinger for elevenes mulighet til å sykle på skoleveien, basert på en vurdering av den aktuelle skoleveien. Skolens brukerorganer bør trekkes inn i dette arbeidet. Dersom skolene har slike retningslinjer vil foreldrene ha et godt utgangspunkt for å fatte en avgjørelse, sett i sammenheng med barnets ferdigheter, modenhet og kunnskap om trafikkreglene. Skolene kan imidlertid ikke lenger fastsette bindende pålegg om å nekte elevene å sykle. Elever som har fått lov til å sykle av foreldre må også kunne parkere trygt på skolens område. Støtter dere forslaget om en endring i 12-1 bokstav d, som innebærer at foreldrene kan ta den endelige avgjørelsen på om barna kan sykle til og fra skolen eller ikke J POSITIV / HVERKEN ELLER j NEGATIV

3 Side 3 av 5.2. ULYKKESFORSIKRING TIL OG FRA SKOLEN Skoleeierne skal ha ulykkesforsikring for alle elever. Denne skal bl.a. dekke ulykkesskade som skjer på vei mellom hjem/annen oppholdsplass og opplæringssted, jf. forskrift til opplæringsloven 8- bokstav b. Skolens forsikring gjelder altså i likhet med skolens ordensreglement også på skoleveien. Når det foreslås at foreldre skal kunne bestemme at barna skal sykle, selv om skolen ikke anbefaler det, reises imidlertid spørsmålet om skolen/skolens forsikring bør dekke en skade som oppstår på denne sykkelturen. Utdanningsdirektoratet mener det er viktig at elevenes rettssikkerhet ikke blir dårligere enn i dag. Direktoratet foreslår derfor ingen endringer i forskrift til opplæringsloven 8-. Det innebærer at skoleeierne fortsatt skal ha ulykkesforsikring for alle elever både til og fra skolen. Som nevnt under punkt 5 bør imidlertid ikke skolen på andre måter stå ansvarlig for ulykke dersom foreldrene ikke har fulgt skolens anbefaling om sykling. Bør skoleeierne fortsatt ha ulykkesforsikring som dekker all ulykkesskade mellom hjem/oppholdsplass og opplæringssted.3. FJERNE HENVISNING TIL ANDRE LOVER OG FORSKRIFTER I 12-1 står det at «I tillegg til dei krav om førebygging av skade og ulykke som følgjer av andre lover og forskrifter, deriblant m.a. opplæringslova, dei delar av arbeidsmiljølova som er gjorde gjeldande for ulike opplæringssituasjonar og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., gjeld dette:». Det er ikke omtvistet at både opplæringsloven og andre lover og regler vil gjelde i tillegg til reglene i forskrift til opplæringsloven. Utdanningsdirektoratet mener at det er unødvendig og kan være misledende med en ufullstendig henvisning til andre lover og forskrifter. De lover og forskrifter det vises til vil dessuten endre seg over tid, og kreve revisjon. Vi foreslår derfor å kun vise til andre lover og forskrifter generelt i forskriftsteksten. Er dere enig i at eksemplene bør tas ut av bestemmelsen

4 Side av 5.. FJERNE BESTEMMELSEN OM SKOLEPATRULJER Forskrift til opplæringsloven 12-1 bokstav c viser til at det av pedagogiske og trafikksikkerhetsmessige hensyn og når trafikkforholdene gjør det forsvarlig, kan opprettes skolepatruljer for å markere at noen skal krysse veien. Utdanningsdirektoratet mener at denne bestemmelsen kan fjernes, uten at det vil medføre noen realitetsendring. De skolene som ønsker det kan velge å ha skolepatruljer med elever og foreldres samtykke selv uten en slik bestemmelse. Støtter dere at bokstav c om skolepatruljer oppheves 5. KONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER De av kommunene/skolene som har begrenset adgangen til å sykle i ordensreglementet må endre reglementet. Enkelte skoleeiere kan kunne se en liten økning i sine forsikringspremier som følge av en slik regelendring. Det er viktig å presisere at selv om forsikringen skal dekke skade også ved sykling til/fra skolen, vil ikke skoleeier på andre måter holdes ansvarlig dersom en skade skjer ved sykling som strider med skolens anbefaling. Vi mener at forslaget ikke innebærer vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser. Har dere kommentarer 6. FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN 12-1 Forskrift til opplæringsloven 12-1 foreslås å lyde: «12-1.Tryggleik for elevane I tillegg til dei krav om førebygging av skade og ulykke som følgjer av andre lover og forskrifter, gjeld dette: a) Når skolen er ansvarleg for tryggleiken til elevane, må tilsynet i praksis vere forsvarleg i forhold til risikoen for at skade eller ulykke kan skje.

5 Side 5 av 5 b) I situasjonar der skolen er ansvarleg for symjing og bading i grunnskolen, skal det alltid vere ein tilsynsansvarleg, vaksen person til stades. Dersom den gruppa skolen har ansvaret for, overstig 15, skal tilsynet aukast med ein vaksen tilsynsperson for kvar påbegynt gruppe på 15. Dei som fører tilsyn, må vere flinke til å symje og dykke, og må kunne livredning. Tilsynet må aukast ytterlegare når omsynet til tryggleik gjer det nødvendig. For vidaregåande skole gjeld her berre det generelle kravet om tryggleik, slik det er formulert i bokstav a. c) I ordensreglementet for skolen kan det takast inn føresegner som nærmare regulerer trafikktryggleik og andre førebyggjande tiltak. Foreldra avgjer om barna får sykle til skolen eller ikkje. e) Reglane for grunnskolen gjeld tilsvarande for skolefritidsordninga.» Har dere kommentarer til forskriftsteksten Vennlig hilsen Cathrine Børnes avdelingsdirektør Ylva Christiansen Sundt rådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent. VEDLEGG: a Høringsinstanser-sykling.pdf LAGRE OG SEND INN LAGRE UTKAST s VIDERESEND T» Om direktoratet» Kontaktinformasjon» Tlf: » Bruk av informasjonskapsler Ansvarlig redaktør: Helge Lund

Høyring - Framlegg til endringar i forskrift til opplæringslova - om skulen sitt høve til å regulere sykling på skulevegen m.m.

Høyring - Framlegg til endringar i forskrift til opplæringslova - om skulen sitt høve til å regulere sykling på skulevegen m.m. Vår dato Dykkar dato Vår referanse Vår sakshandsamar 17.06.2015 06.05.2015 15/00907-2 Einar Ove Standal Avdeling Dykkar referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 2015/2942 62 24142220

Detaljer

Rundskriv 1-2008 - Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen

Rundskriv 1-2008 - Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen Rundskriv 1-2008 - Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen 1 Innledning Skoleeier skal ha klare krav og retningslinjer for skolenes svømmeopplæring slik at risikoen for ulykker

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

Skolebytte i mobbesaker - Forslag om å presisere i loven at en elev som mobber kan flyttes til en annen skole

Skolebytte i mobbesaker - Forslag om å presisere i loven at en elev som mobber kan flyttes til en annen skole Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Skolebytte i mobbesaker - Forslag om å presisere i loven at en elev som mobber kan flyttes til en annen skole Innledning Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159 Byrådssak 1020 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag LIGA ESARK-03-201300286-159 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 27.10.2014 forslag til endringer i introduksjonsloven

Detaljer

19.10.2012. Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen

19.10.2012. Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 19.10.2012 Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen Ifølge opplæringslova 2-9 og 3-7 er kommunen/fylkeskommunen forpliktet til å sørge for at det blir

Detaljer

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv.

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Endring i opplæringsloven - 10-2 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012, og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringer i forskrift til opplæringsloven

Detaljer

Fortolkning - Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A - Ansvars- og oppgavefordeling

Fortolkning - Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A - Ansvars- og oppgavefordeling Den norske legeforening Postboks 734 Sentrum Deres ref.: 201203057-/VP Saksbehandler: SKU Vår ref.: 12/6618 Dato: 30.08.2012 0105 OSLO Fortolkning - Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A - Ansvars-

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste. PS 41/15 15/225 13 Ofl 13 SØKNAD OM STARTLÅN

Sakspapirer. Saksliste. PS 41/15 15/225 13 Ofl 13 SØKNAD OM STARTLÅN Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 40/15 15/297 ØKONOMIRAPPORTERING 3/2015 PS 41/15 15/225

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

1 LOVREGULERING AV REKLAME I SKOLEN

1 LOVREGULERING AV REKLAME I SKOLEN Kunnskapsdepartementet sender med dette ut forslag til endringer i lov 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den videregående opplæringen (opplæringsloven) og forslag til endringer i lov 4. juli 2003 nr

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist: 30. september Vegdirektoratet Trafikant-

Detaljer

Saksframlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over ( ikke slett denne linjen) &&&

Saksframlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over ( ikke slett denne linjen) &&& Saksframlegg Arkivsak: 04/02068 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN K-kode: A20 &13 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Driftstyret ved

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Vi viser til Justisdepartementets høringsbrev av 04.09.2007 om ovennevnte

Vi viser til Justisdepartementets høringsbrev av 04.09.2007 om ovennevnte JUSTISDEPARTEMENTE 01 NOV 2007 S ; 5 POLITIET MAR, POLITIDIREKTORATET Det konge lige justis- og po litidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200705911 2007/02152-10

Detaljer

Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med privatisteksamen og vurdering av behov for endringer. 1.

Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med privatisteksamen og vurdering av behov for endringer. 1. Vår dato : Vår referanse : 03.12.2012 2012/1598 Deres dato : Deres referanse : Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 dep. 0032 Oslo Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med

Detaljer

Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring

Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 20. mars 2012 Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring De gjennomførte endringer i forsikringsvirksomhetslovens

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

HØRINGSNOTAT Registrering av enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurdering

HØRINGSNOTAT Registrering av enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurdering Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet HØRINGSNOTAT Registrering av enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurdering 1 Innledning Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer

Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer Her følger et viktig dokument. Vi ser gjennom det, fremhever tekst og legger til enkelte kommentarer. (Les selv det originale dokumentet.) «Felles

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak Ihht. liste Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 98261644 : 19.05.2015 : 14/04513-2 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn,

Detaljer

HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - INNFØRING AV SCHENGENSTANDARDISERT OPPHOLDSKORT MED ELEKTRONISK LAGRET BIOMETRI

HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - INNFØRING AV SCHENGENSTANDARDISERT OPPHOLDSKORT MED ELEKTRONISK LAGRET BIOMETRI Justis- og politidepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 201101405 Vår ref: 11/828-9/ANS Oslo, 23.05.2011 HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - INNFØRING AV SCHENGENSTANDARDISERT

Detaljer