Fagsamling for ledere og ansatte i barneverntjenesten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagsamling for ledere og ansatte i barneverntjenesten 30.1.14"

Transkript

1 Fagsamling for ledere og ansatte i barneverntjenesten Informasjon om endringer i barnevernloven og barneloven Endringer i barneloven i kraft Flere endringer i barneloven noen av større betydning for barneverntjenesten enn andre 2 lovproposisjoner med ulikt emne: Prop 105 L om farskap og morskap Prop 85 L om barneperspektivet i foreldretvister Lovendringer vedrørende barneperspektivet i foreldretvister: endringer som særlig retter seg mot domstolen endringer som også har direkte betydning for barneverntjenestens arbeid 1

2 Endringer i barneloven særlig rettet mot domstolen 31, 2. ledd barnets skal få informasjon og anledning til å si sin mening før avgjørelser om foreldreansvar, fast bosted, samvær mm 60, 1. ledd i saker der det er risiko for barnets psykiske eller fysiske helse, plikter retten å ta foreløpig avgjørelse (om foreldreansvar, fast bosted, samvær) 61 nr 3, 4 og 5 oppfordring til (mer) bruk av sakkyndig, plikt til å gi barnet informasjon om utfallet av saken, mm 65 presisering av at det ikke gis tvangsbot til forelder som hindrer samvær når samvær gir risiko for barnets helse Endringer i barneloven av betydning for barneverntjenesten a, og 61 a Forskrift om samvær med tilsyn etter barneloven (fra , gitt med hjemmel i barneloven 43 a, åttende ledd) BLDs veileder; «Samvær med tilsyn etter barneloven 43 a», Q-1220 B 2

3 Endringer i barneloven av betydning for barneverntjenesten - 61 a «Fritak for teieplikt for barnevernstenesta Barnevernstenesta kan uhindra av teieplikta etter barnevernloven 6-7 gi opplysningar til domstolen i sak om foreldreansvar, kvar barnet skal bu fast og samvær.» Endringer i barneloven av betydning for barneverntjenesten - 43 a «Samvær under tilsyn av offentleg oppnemnt person Dersom tilsyn blir sett som vilkår for samværet, kan retten i særlege høve og der omsynet til barnet sine behov talar for det, påleggje kommunal barnevernsteneste eller departementet å oppnemne ein person som skal føre tilsyn under samvær. Retten kan gje pålegg om beskytta tilsyn eller støtta tilsyn. Pålegget skal fastsetje dei nødvendige vilkåra for samværet, under dette timetalet og avgrensa varigheit. Den kommunale barnevernstenesta oppnemner dei personane som skal føre tilsyn, og følgjer opp saka ved pålegg om beskytta tilsyn. Departementet oppnemner dei personane som skal føre tilsyn, og følgjer opp saka ved støtta tilsyn. Før avgjerda blir fatta, skal retten hente inn ei konkret vurdering frå den kommunale barnevernstenesta eller departementet om korleis pålegget kan gjennomførast. 3

4 barneloven 43 a forts. Eit pålegg kan følgje av ein dom, ei førebels avgjerd etter 60 eller av eit rettsforlik. Dom og førebels avgjerd skal retten grunngi som nemnt i tvisteloven Om rettsavgjerda blir heva ved rettsforlik, skal retten gjere greie for føremålet med tilsynet og behovet til barnet. Det offentlege dekkjer kostnadene til tiltaka etter denne føresegna. Den som skal oppnemnast til å føre tilsynet etter andre ledd, skal leggje fram tilfredsstillande politiattest som nemnt i politiregisterloven 39 første ledd. Departementet kan gje forskrifter med nærare føresegner om mellom anna oppnemning av personar som skal føre tilsynet, utøvinga av tilsynet, godtgjering, rapportering og kravet om politiattest.» Flere former for samvær under tilsyn etter barneloven Foreldre har avtalt samvær under tilsyn avtalefrihet foreldre betaler kostnader og ordner det praktiske bvtj kan innvilge hjelpetiltak, jf bvl 4-4 andre ledd Det er avgjort ved rettsforlik eller dom at samvær skal være under tilsyn, jf bl 43, 3. ledd foreldre eller retten kan bestemme hvem som utfører tilsyn foreldre betaler kostnadene (og ordner det praktiske innenfor rettsforliket/dommens rammer) bvtj kan innvilge hjelpetiltak, jf bvl 4-4 andre ledd Retten har besluttet at samvær skal være under tilsyn av offentlig oppnevnt person, jf bl 43 a det offentlige betaler kostnadene og ordner det praktiske 4

5 Når retten beslutter at samvær skal være under tilsyn av offentlig oppnevnt person, jf bl 43 a Støttet tilsyn. Ivaretas av departementet (BUF-etat, Familievern), maks 32 timer, Beskyttet tilsyn (ved sterkt begrenset samvær, tilsyn under hele samværet, alvorlig bekymring for omsorgsevnen men likevel til barnets beste med samvær) Ivaretas av barneverntjenesten (der barnet bor fast når pålegget fastsettes) Retten innhenter uttalelse fra bvtj før pålegg om å oppnevne tilsynsperson fastsettes Retten avgjør omfang (maks 16 timer pr år og vanligvis ikke lenger enn ett år) Den som skal ha samvær henvender seg til barneverntjenesten for å få pålegget iverksatt Pålegget gir rammene for bvtjs ansvar og oppgave. Bvtj kan presisere og utfylle pålegget (hvem, hvor, hvordan, når) Politiattest Pålegget registreres og følges opp som melding til barneverntjenesten, jf bvl 4-2 kan medføre undersøkelse jf bvl 4-3 som følges opp i tråd med barnevernlovens regler på vanlig måte kan medføre henleggelse av melding og «bare» oppfølging av pålegg om tilsyn etter barneloven 43a og forskrift om samvær med tilsyn etter barnelova ( 5, 9 og 10) 5

6 Endringer i barnevernloven bakgrunn og plassering Barnevernet sentralt i nasjonal politikk Kunnskapsinnhenting (flere NOUer, kartlegginger og rapporter) Avklaring av utfordringer, forslag til tiltak: Prop. 106 L ( ) Meldingsdel: (nasjonale kvalitetsmål, utarbeide faglige anbefalinger, robuste og kompetente tjenester, samarbeid, virksomme hjelpetiltak, nok gode fosterhjem, institusjoner, bedre beskyttelse av barns utvikling) Lov-proposisjonsdel (regelverk (lov/forskrift) - ett virkemiddel) Oppgave- og finansieringsansvaret Styrket rettssikkerhet (Flere ikrafttredelsestidspunkt) Lovendringer vedr. oppgave og finansieringsansvaret Fordeling av oppgaver og ansvar: Barnevernlovens ansvarsfordeling videreføres og presiseres Det utarbeides forskrift om ansvarsfordelingen Bufdir får et generelt ansvar for faglig utvikling av barnevernsområdet Endringer i bvl kap. 2 ( 2-2 m.fl); ansvarsfordeling og administrasjon : Tydeliggjøring av at de statlige barnevernsmyndighetene består av departement, Barne-, ungdoms- og familieetaten (BUF-etat) og fylkesmenn, og at BUF-etat består av sentralt (Bufdir), regionalt og lokalt nivå (institusjoner). I kraft Finansieringsansvaret: Endringer i 9-4, 9-5 og 9-6 Det utarbeides forskrift Kommunenes finansieringsansvar for institusjonsplasser økes (Stortingets budsjettvedtak ) 6

7 Lovendringer vedr. rettssikkerhet -1 Forsvarlighetskrav, ny 1-4 Kommunalt og statlig barnevern har plikt til å yte forsvarlige tjenester og tiltak (innhold, omfang og tid) Rettslig standard (faglige anbefalinger, ny kunnskap, normer,..) «Barnets beste-vurderingen» fortsatt et selvstendig prinsipp Innføring av tilsyn med statlige tjenester og tiltak, 2-3 b og 5-7 FM skal føre tilsyn med BUFetat på regionalt (og lokalt) nivå der staten gir tjenester til enkeltbarn Styrking av barneverntjenestens oppfølging av barn i fengsel, 3-5 Ikke avklart ikrafttredelsestidspunkt Nytt annet ledd på en relativt ny bestemmelse Krav til kontinuitet i oppfølgingen under soning og tydeliggjøring av barneverntjenestens ansvar for oppfølging ved løslatelse (rett til ettervern) Lovendringer vedr. rettssikkerhet -2 Barnes rett til medvirkning og tillitsperson, 4-1 I krafttredelse Nytt annet ledd Forskrifter vil utdype loven Medvirkning; barnets rett (ikke plikt) til deltakelse i hele sakens forløp, prosess, plikt for å tilrettelegge for barnets involvering Barnet skal gis anledning til å ha med tillitsperson Barn under omsorg Barneverntjenesten skal informere om muligheten, ikke finne personen, gratis, være en støtte for barnet, ikke enkeltvedtak, bvtj kan nekte ved svært uheldig valg, taushetspliktserklæring, politiattest Formålet for hjelpetiltak presiseres, 4-4 «Hjelpetiltak skal ha som formål å bidra til positiv endring hos barnet eller familien.» Oppmerksomhet på ønsket virkning av tiltaket Tidligere eksempler på hjelpetiltak i tidligere andre og tredje ledd er tatt ut. 7

8 Lovendringer vedr. rettssikkerhet -3 Presisering av barneverntjenestens ansvar for å følge opp barnet etter omsorgsovertakelse. Plikt til å tilrettelegge for samvær med søsken etter omsorgsovertakelse 4-16 Løpende og helhetlig oppfølgingsansvar for barnet Hovedregelen er at barn under omsorgs skal ha samvær med søsken Tilsyn og kontroll med fosterhjem, 4-22 I kraft Nytt 5. og 6. ledd om organiseringen av tilsynsfører-oppgaven (formålet og omfanget av tilsyn opprettholdes) Dagens tilsynsførerordning skal erstattes med et nytt og mer profesjonelt tilsyn Ansvaret legges til fosterhjemskommunen og ikke barneverntjenesten i fosterhjemskommunen Kommunen kan legge oppgaven til en annen kommunal tjeneste eller til eksterne Kommuner med ordninger som fungerer godt i dag, trenger ikke endre Mer om tilsyn med fosterhjem, 4-22 Ikke lenger krav om at det skal oppnevnes en bestemt tilsynsfører for det enkelte barn Kommunen får et helhetlig ansvar (planlegging, gjennomføring, oppfølging, opplæring og veiledning) Stortingets budsjettvedtak (Kommuner styrket med 30 mill for 2014) Forventet økt aktivitet Endringer i forskrift om tilsyn i 8 og 9 ( og 1 nr. 2): BLD utarbeider merknader til endringene i forskriften som skal foreligge ved ikrafttredelsen. 8

9 8. Fosterhjemskommunens plikt til å føre tilsyn med barn i fosterhjem «Fosterhjemskommunen skal føre tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem fra plasseringstidspunktet frem til barnet fyller 18 år. Det skal gå klart frem av fosterhjemskommunens delegasjonsreglement hvilken instans i kommunen som skal føre tilsynet. Fosterhjemskommunen skal føre tilsyn med at barnet får forsvarlig omsorg i fosterhjemmet og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp. Dette omfatter også tilsyn med at barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn ivaretas på hensiktsmessig måte, herunder samiske barns rett til å ivareta språk og kultur. Fosterhjemskommunen og omsorgskommunen kan inngå avtale om at omsorgskommunen skal ha ansvaret for at det blir ført tilsyn. Avtalen skal være skriftlig. Blir det inngått slik avtale plikter omsorgskommunen å melde fra til barneverntjenesten i fosterhjemskommunen om eventuelle misforhold i fosterhjemmet. 8 forts. Fosterhjemskommunen skal gi tilsynsoppgaver til personer som er egnet til å utføre oppgaven. Fosterhjemskommunen skal legge vekt på å gi tilsynsoppgaver til personer som kan utføre oppgaven over tid. Fosterhjemskommunen skal sikre at den som fører tilsyn har en tilstrekkelig uavhengig funksjon overfor barneverntjenesten og fosterforeldrene. Fosterhjemskommunen skal tilstrebe at tilsynspersonen har samme kulturelle eller språklige tilhørighet som barnet eller besitter kompetanse i minoritetsbarns eget språk eller kultur. Fosterhjemskommunen skal gi tilsynspersonene nødvendig opplæring og veiledning. Opplæringen skal blant annet omfatte rammene for barneverntjenestens ansvar for barnet, tilsynsfunksjonen, samtaler med barn, kunnskap om omsorgssvikt, rapportskriving og barnets rettigheter. Fosterhjemskommunen skal ved barneverntjenestens godkjenning av fosterhjemmet orientere både barnet og fosterforeldrene om kommunens ansvar for tilsynet og hvem som skal føre tilsyn med barnet. Barnet skal informeres om at det når som helst kan ta opp eventuelle problemer i fosterhjemmet eller i forholdet til barneverntjenesten.» 9

10 9. Utføring av tilsyn og rapportering «Fosterhjemskommunen skal føre tilsyn med barnet så ofte som nødvendig for å kunne oppfylle formålet etter 8 annet ledd, men minimum 4 ganger i året. Dersom fosterhjemskommunen vurderer forholdene i fosterhjemmet som gode, og barnet samtykker, kan fosterhjemskommunen vedta at tilsynet skal reduseres til minimum 2 ganger i året for barn som er fylt 15 år og som har vært plassert i fosterhjemmet i mer enn 2 år. Barneverntjenesten i omsorgskommunen skal samtykke før slikt vedtak fattes. Den som fører tilsyn skal få adgang til fosterhjemmet så ofte som nødvendig, jf. første ledd første punktum. Fosterhjemskommunen skal føre tilsyn med barnets situasjon i fosterhjemmet, jf. 8 annet ledd. Den som fører tilsyn skal ta kontakt med det enkelte barn. Barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på forholdene i fosterhjemmet. Den som fører tilsyn skal legge til rette for samtale med barnet uten at fosterforeldrene er tilstede. 9 forts. Den som fører tilsyn skal utarbeide rapport etter hvert tilsyn. Rapporten skal gi en vurdering av barnets situasjon i fosterhjemmet, jf. 8 annet ledd. Det skal gå frem hvilke forhold vurderingene av barnets situasjon bygger på. Det skal videre gå frem om det har vært samtaler med barnet, hvordan barnet er gitt mulighet til å uttrykke sine synspunkter, hva barnet har formidlet og om det bør innhentes ytterligere informasjon fra miljøer som barnet er i. Rapporten skal umiddelbart sendes fosterhjemskommunen. Fosterhjemskommunen skal kontrollere at rapporten fra tilsynet gir tilstrekkelig informasjon til at formålet med tilsynet må anses ivaretatt. Hvis rapporten har mangler, skal den som fører tilsyn skrive tilleggsrapport, og om nødvendig foreta supplerende vurderinger. Endelig rapport som er godkjent av fosterhjemskommunen skal umiddelbart videresendes til barneverntjenesten i omsorgskommunen, og i kopi til barneverntjenesten i fosterhjemskommunen. Når rapporten viser alvorlige mangler i barnets omsorgssituasjon skal fosterhjemskommunen sende kopi av rapporten til fylkesmannen. Barneverntjenesten i omsorgskommunen skal følge opp rapporten og umiddelbart sørge for å følge opp forhold som gir grunn til bekymring. Fosterhjemskommunen skal ved etterfølgende tilsyn kontrollere at forholdene er fulgt opp.» 10

11 Lovendringer vedr. rettssikkerhet -4 Beregning av plasseringstid ved vedtak etter 4-24, 4-25 «plasseringstid etter det midlertidige vedtaket skal inngå i den totale plasseringstiden» Regulering av institusjoner med hjem, ny 5-8 a og endring av 4-27 Ikke avklart ikrafttredelsestidspunkt Institusjoner som skal ta i mot barn/ungdom etter 4-24 og 4-26 kan omfatte institusjoner med hjem (særlige forutsetninger og knyttet opp til oppfølgingsenhet) Lovendringer vedr. rettssikkerhet -5 Forkortet frist for å bringe fylkesnemndas vedtak inn for domstolen, 7-24 Fristen for søksmål endres fra 2 til 1 måned etter mottatt melding om vedtaket Presisering av oppholdskommunens ansvar for saken, 8-4 Når barneverntjenesten har sendt begjæring om tiltak til fylkesnemnda beholder denne kommunen ansvaret for saken selv om barnet flytter 11

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

Kontrollutvalget gjør oppmerksom på at deler av rapporten er sladdet med hjemmel i Offentleglova 13. Med hilsen. Sissel Mietinen sekretariatsleder

Kontrollutvalget gjør oppmerksom på at deler av rapporten er sladdet med hjemmel i Offentleglova 13. Med hilsen. Sissel Mietinen sekretariatsleder Kontrollutvalgan IS Vår dato: 16.11. 2009 Vår saksbehandler: Mietinen Sissel tlf. 78 96 24 01 sissel.mietinen(dffk.no GAMV1K rl! KOMMUNE S! W Gamvik kommune v/rådmann Svein Tønnessen Postboks 174 9770

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Barneverntjenesten - Forebyggende arbeid, saksbehandlingsrutiner og oppfølging av barn med hjelpetiltak.

REVISJONSRAPPORT. Barneverntjenesten - Forebyggende arbeid, saksbehandlingsrutiner og oppfølging av barn med hjelpetiltak. REVISJONSRAPPORT Barneverntjenesten - Forebyggende arbeid, saksbehandlingsrutiner og oppfølging av barn med hjelpetiltak Lebesby kommune August 2009 Telefon 78 96 24 05 / 78 96 24 02 forvaltningsrevisjon@ffk.no

Detaljer

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Dette notatet gir en innføring i barnerett og barnevernsrett. I saker hvor barnevernsbarn har sak til behandling i UNE gir notatet en innføring i skjæringspunktene

Detaljer

Innst. 329 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 102 LS (2014 2015)

Innst. 329 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 102 LS (2014 2015) Innst. 329 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 102 LS (2014 2015) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om gjennomføring av konvensjon 19. oktober

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Mastergradsoppgave JUS399 Barns rettigheter i en barnevernssak Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Kandidatnr.: 17 29 35 Veileder: Gudrun Holgersen Totalt 14 853 ord Bergen

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240 - mva www.drn.no

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Kandidatnummer: 533 Leveringsfrist: 25. April 2013 Antall ord: 17 890 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.2 Kildebruk... 2 2 DET BIOLOGISKE PRINSIPP...

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Fra «uro i magen» til handling og tiltak.

Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Plan for samarbeid mellom barnehagene og barneverntjenesten i Eidsvoll kommune Veiledningshefte for samarbeid mellom barnevern, kommunale barnehager og ikke-kommunale

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02068-A, (sak nr. 2014/1252), sivil sak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02068-A, (sak nr. 2014/1252), sivil sak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 23. oktober 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02068-A, (sak nr. 2014/1252), sivil sak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre FORVALTNINGSREVISJON Longyearbyen lokalstyre Rapport 2014 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av lokalstyrets

Detaljer

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn Veileder Q-15/2004 Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Kopi- og distribusjonsservice

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, INSTITUSJON og omsorgssenter EN VEILEDER DEL 1 SKOLE ER VIKTIG! 4 1 Innledning 4 2 Hva vet vi? 6 2.1 Barnevern og skole hva vet vi?

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernretten

Det biologiske prinsipp i barnevernretten Det biologiske prinsipp i barnevernretten Skrevet av kandidatnummer 159826 Antall ord er 14931 Avhandlingen er veiledet av Gudrun Holgersen 1 INNHOLDSLISTE 1. NOEN INNLEDENDE ORD OM AVHANDLINGENS TEMA

Detaljer

Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning?

Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning? Veileder til sosialtjenesteloven 17 Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning? Bolig? Økonomi! Barn! Hvor? Hvem? Helse! 1 Innholdsfortegnelse Innledning Del 1 Om tjenesten, kommunens

Detaljer