Innhold Sammendrag Fosterhjemsoppfølging Vedlegg... 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18"

Transkript

1 Spørreundersøkelse

2 Innhold... 2 Sammendrag Fosterhjemsoppfølging Innledning Oppfølging fra barnevernet Tilsynsførerordningen Vedlegg Oppfølging fosterhjem Sandnes kommune

3 Dette er ingen forvaltningsrevisjon, men et oppdrag Rogaland Revisjon IKS har fått av barnevernet i Sandnes. Vi er bedt om å gjennomføre en fosterhjems- og tilsynsførerundersøkelse, tilsvarende de vi gjorde i forbindelse med en forvaltningsrevisjonen i Vi har altså gjennomført to undersøkelser som er identiske med de som ble gjennomført i Vi fikk denne gang inn færre svar enn i 2011, om lag 51 % av fosterhjemmene svarte, og ca. 46 % av tilsynsførerne svarte Klar forbedring mht. oppfølging av fosterhjem. I 2010 fikk bare halvparten av fosterhjemmene lovpålagte antallet oppfølgingsbesøk fra barnevernet. For første halvår 2012 svarer 73 % av fosterhjemmene at de fikk det lovpålagte antallet besøk, og for andre halvår 85 %. Dette er en positiv tendens, men det er fremdeles noen fosterhjem som svarer at de ikke har fått det lovpålagte antallet besøk. Det bør legges til at vår undersøkelse tyder på at om lag 20 prosent av fosterhjemmene hadde 3 oppfølgingsbesøk eller flere, begge halvår. Det er også en del kontakt mellom barnevern og fosterhjem på epost, telefon og i ansvarsgrupper. Dette samsvarer med funnene fra Opplevelse av oppfølging. I vår spørreundersøkelse ba vi fosterforeldrene angi hvordan de opplevde oppfølgingen fra barnevernet mht. informasjon, opplæring og veiledning. Det samme gjorde vi i Undersøkelsen i 2013 viser en positiv utvikling på de aller fleste indikatorene. Det er gledelig å se at fosterhjemmene i stor grad opplever å få kontakt med saksbehandler når de har behov for det. Fosterhjemmene opplever også at de ansatte i barnevernet er opptatte av deres synspunkter, og de gir også uttrykk for at de har vært enkelt å få nødvendig informasjon. Det har vært en markant forbedring på alle disse tre indikatorene. Barnevernet scorer fremdeles relativt dårlig på to av indikatorene. Disse er Vi ble godt forberedt på å ta i mot fosterbarnet Vi fikk tilstrekkelig informasjon om barnet før det flyttet inn til oss Dette kan være en indikasjon på at barnevernet fremdeles har en utfordring knyttet til disse forholdene. Oppfølging fosterhjem Sandnes kommune

4 Tilsynsbesøk. I undersøkelsen svarer tilsynsførerne at de i all hovedsak har gjennomført det lovpålagte antallet tilsynsbesøk. Men noen flere fosterhjem svarer at deres fosterbarn ikke har fått det lovpålagte antallet besøk av tilsynsførerne. Vi tror hovedårsaken til dette er at tilsynsførerne rapporterer om antall tilsynsbesøk de selv har utført. Disse tallene vil ikke fange opp perioder hvor fosterhjemmene har vært uten tilsynsfører. Spørreundersøkelsen tyder på at 100 % av fosterhjemmene i Sandnes har fått tildelt tilsynsfører, hvilket er positivt. Raskere tildeling. Gjennomgangen tyder på at tildelingen av tilsynsfører skjer raskere nå enn for to år siden. De siste års plasseringer tyder på at tildelingen som oftest skjer fra 0 til 3 måneder etter plasseringen. Synspunkter på egenskaper. Fosterhjemmene gir klart gir mer positive vurderinger av tilsynsførernes egenskaper i 2013, sammenlignet med Med egenskaper sikter vi her til uavhengighet, tillit, forutsetninger og tid til rådighet. Lavest score får tillit, dvs. Tilsynsføreren er en person fosterbarnet ditt har tilstrekkelig tillit til. Dette spørsmålet fikk også lavest score i Det synes imidlertid å være betydelige forskjeller i hvordan fosterhjemmene opplever tilsynsførerne. Det som kanskje er mest overraskende er hvor mange som er svært fornøyde med tilsynsfører, og som gir uttrykk for en god tillitsrelasjon mellom tilsynsfører og barn. Oppfølging fra barnevernet. Spørreundersøkelsen tyder på at de aller fleste tilsynsførerne har fått tilbud om opplæring, og de fleste mener opplæringen har vært tilstrekkelig. Men de gir også uttrykk for at de ikke har fått tilstrekkelig informasjon fra barnevernet om barnets utvikling (som i 2011). De opplever heller ikke oppfølging og veiledningen er god nok. Samtidig oppgir 80 % av tilsynsførerne (70 % i 2011) at de ikke har hatt samtaler med saksbehandler i barnevernet, der rapporten evalueres og mandatet gjennomgås. Ellers ser det ut til at mye av kvalitetssystemet rundt tilsynsførerne fungerer bra (se faktadel). Oppfølging fosterhjem Sandnes kommune

5 Dette er ingen forvaltningsrevisjon, men et oppdrag Rogaland Revisjon IKS har fått av barnevernet i Sandnes. Vi er bedt om å gjennomføre en fosterhjems- og tilsynsførerundersøkelse, tilsvarende de vi hadde i forbindelse med forvaltningsrevisjonen i Barnevernet ønsket å måle effekten av tiltak rettet mot fosterhjem og tilsynsfører i etterkant av forrige undersøkelse. Vi har altså gjennomført undersøkelser som er identiske med de som ble gjennomført i Vi sendte ut spørreundersøkelsen til 71 respondenter og fikk i alt 36 svar, dvs. en svarprosent ca. 51 %. Dette er en del mindre enn i Da fikk vi 61 svar, som var en svarprosent på 70 %. I år var det altså færre kommunale fosterhjem i Sandnes, og det var en lavere andel som svarte. Årets undersøkelse: 12 av respondentene var fra Sandnes, resten var fra andre kommuner. Hele 15 kommuner er representert som fosterhjemskommuner, de fleste er Rogalandskommuner. Nesten 75 % hadde ett barn fra Sandnes, og drøye 25 % hadde to barn fra Sandnes. 86 % av de spurte hadde ikke erfaring som fosterforeldre fra før I figuren under viser vi hvor mange fosterhjem barna har bodd i. Vi ser at nesten halvparten bare har bodd i det nåværende fosterhjemmet, mens drøye 20 % har bodd i tre eller flere hjem. Oppfølging fosterhjem Sandnes kommune

6 Figur 1 Hvor mange fosterhjem har barnet bodd i (inkl. det nåværende fosterhjemmet)? 50% 44,4 % 40% 30% 30,6 % 20% 13,9 % 10% 2,8 % 5,6 % 2,8 % 0% eller flere Vet ikke I figuren under viser vi hvor mange saksbehandlere fosterhjemmene har hatt i Sandnes kommune. Figur 2 Antall saksbehandlere fosterhjemmene har hatt 35% 33,3 % 30% 25% 20% 16,7 % 16,7 % 16,7 % 15% 10% 5% 11,1 % 5,6 % 0% eller flere Vet ikke Vi ser at de fleste fosterhjemmene hatt 5 saksbehandlere eller flere. Dette er forholdsvis likt slik det var i I 2011 var det en litt høyere andel som hadde svarte at de bare hadde hatt én saksbehandler (20 %), og en litt lavere andel som rapporterte at de hadde 5 saksbehandlere eller flere (28 %). Både i 2011 og i 2013 hevder flere fosterhjem i kommentarfeltet at det har vært for mange skifter av saksbehandlere. Oppfølging fosterhjem Sandnes kommune

7 I 2011 fikk vi opplyst fra barnevernet at alle fosterhjemmene vil oppleve å ha minst to saksbehandlere. Dette skyldes organiseringen av arbeidet, dvs. at fosterhjemmet ofte starter opp med en saksbehandler i den seksjonen som sender saken til Fylkesnemnda, og deretter overtar saksbehandler i seksjon omsorgstiltak (se organisasjonskart i vedlegg). Ifølge forskrift om fosterhjem og retningslinjer for fosterhjem skal barneverntjenesten besøke fosterhjemmet så ofte som nødvendig for å sikre en forsvarlig oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet. Som et minimum skal barneverntjenesten besøke fosterhjemmet fire ganger i året. Etter at et barn har vært plassert i et fosterhjem i mer enn to år, kan barnevernet under visse vilkår vedta å redusere antall besøk til minimum to ganger i året. I barnevernet i Sandnes legges det opp til at oppfølgingsbesøkene fordeles utover året, slik at man etter hovedregelen er på to besøk i halvåret. I spørreundersøkelsene spurte vi fosterfamiliene om hvor mange ganger de hadde oppfølgingsbesøk fra barnevernet. Dette illustreres i figuren under. Figur 3 Antall oppfølgingsbesøk fra barnevernet 1. og 2. halvår eller færre 2 eller flere 90% 85 % 80% 70% 69% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 31% 15 % 0% 1. halvår halvår 2012 Dette er en klar forbedring fra 2011, der ca. halvparten rapporterte at de hadde ett besøk eller færre. Det bør også legges til at andelen som har fått oppfølgingsbesøk første halvår øker noe dersom vi tar bort de som er blitt fosterhjem i 2012 (73 %). Dette har ingen effekt på tallene for andre halvår, hvilket betyr at de tre familiene som ble fosterhjem i 2012 har fått 2 oppfølgingsbesøk eller mer. Besøk utover lovkrav. Det bør legges til at vår undersøkelse tyder på at om lag 20 prosent av fosterhjemmene hadde 3 oppfølgingsbesøk eller flere begge halvår. Dette samsvarer med funnene fra Oppfølging fosterhjem Sandnes kommune

8 Kontakt på andre arenaer. Undersøkelsen vår viser at barnevernet og fosterhjemmene også har en god del kontakt med hverandre på andre arenaer. Fosterhjemmene har hyppig telefonisk kontakt med barnevernet. 70 prosent oppgir å ha telefonisk kontakt med barnevernet 5 ganger eller mer i løpet av Det er også mye skriftlig kontakt mellom barnevernet og fosterhjemmene, og en del kontakt på andre arenaer som ansvarsgruppemøter, samarbeidsmøter osv. Nesten 30 % oppgir å ha hatt møter med barnevernet fem ganger eller mer i løpet av Ifølge departementets retningslinjer for fosterhjem har det kommunale barnevernet ansvaret for den konkrete opplæring og veiledning med hensyn til den enkelte fosterhjemsplassering 1. For å få litt mer kunnskap om hvordan fosterhjemmene følges opp mht. opplæring og veiledning, ba vi dem angi hvor enige de var i en rekke påstander om disse forholdene. Skalaen var fra 1 til 6, hvor 1 var helt uenig og 6 var helt enig. Den gjennomsnittlige scoren for hver indikator gjengis i figuren nedenunder, og vi sammenligner resultatene for 2011 med årets resultater. Figur 4 Påstander om oppfølging fra barnevern 6, ,1 5,0 4,0 3,8 3,6 3,7 3,5 4,1 4,3 3,7 4,0 4,4 3,0 2,0 1,0 0,0 Godt forberedt på å ta imot Tilstrekkelig info Informasjon om tiltak Informasjon om oppfølging Kontakt m/saksbeh 1 Bufetat har ansvaret for nødvendig grunnopplæring av fosterhjemmene og generell veiledning etter fosterhjemsplassering. Oppfølging fosterhjem Sandnes kommune

9 Figur 5 Påstander om oppfølging fra barnevern ,0 4,6 4,4 4,5 4,4 4,8 4,2 4, Enkelt å få nødv info Relevant hjelp Opptatt av våre synspunkter Anbefales andre Vurdering: Det har vært en positiv utvikling på de aller fleste indikatorene. Det er gledelig å se at fosterhjemmene i stor grad opplever å få kontakt med saksbehandler når de har behov for det. Fosterhjemmene opplever også at de ansatte i barnevernet er opptatte av deres synspunkter, og de gir også uttrykk for at de har vært enkelt å få nødvendig informasjon. Det har vært en markant økning på alle disse tre indikatorene. Barnevernet scorer fremdeles relativt dårlig på to av indikatorene. Disse er Vi ble godt forberedt på å ta i mot fosterbarnet Vi fikk tilstrekkelig informasjon om barnet før det flyttet inn til oss Dette kan være en indikasjon på at barnevernet fremdeles har en utfordring knyttet til disse punktene. Men det kan også være gamle opplevelser det rapporteres på, for de som ble fosterhjem for flere år siden. For å kontrollsjekke dette har vi bare sett på svarene for de som ble fosterhjem i 2011 og Svarene herfra viser samme tendens, en score på hhv 3,5 og 3,3, noe som indikerer at barnevernet fremdeles har en utfordring mht. dette. Nå skal det legges til at det er få respondenter, og enkeltrespondenters svar gir derfor store utslag. Men dette gir etter vår vurdering likevel en pekepinn på at barneverntjenesten fremdeles har en jobb å gjøre mht. å forberede fosterhjemmene bedre, og gi fosterhjemmene tilstrekkelig informasjon før barnet flytter inn. Ellers vitner også kommentarfeltene om at de fleste fosterhjemmene er fornøyde med oppfølgingen de får, og at det er blitt bedre den siste tiden. Men det er også noen få fosterhjem som gir uttrykk for misnøye. Oppfølging fosterhjem Sandnes kommune

10 Vi sendte ut spørreundersøkelsen til 56 tilsynsfører og fikk 26 svar. Dette gir en svarprosent på 46 %. Tabell 1 Tilsynsførernes bakgrunn Om lag 54 % er tilsynsfører for ett barn og 46 % er tilsynsførere for to eller flere barn. 62 % av de som svarte hadde erfaring fra arbeid med barn fra før 69 % ble tilsynsførere i 2009 eller senere 15 % arbeider i barnevernet i fosterhjemskommunen, 8 % arbeider i barnevernet i omsorgskomunen, og 12 % er i undervisnings/omsorgsyrke i relasjon til barnet. De aller fleste (58%) rapporterer annen relasjon til barnet. Hva dette innebærer vet vi ikke. Det samme ble rapportert i Føringer: Alle barn i fosterhjem skal ha tilsynsfører. I forskrift om fosterhjem står det at tilsynet for fosterbarnet skal skje fra plasseringstidspunktet ( 8). I Retningslinjer for fosterhjem utdypes dette noe. Det understrekes at dette innebærer at første tilsynsbesøk skal gjennomføres kort tid etter plassering. Dersom ikke spesielle hensyn tilsier noe annet bør første besøk være gjennomført innen 14 dager. Dette innebærer at barneverntjenesten må sørge for å ha rekruttert et tilstrekkelig antall kvalifiserte tilsynsførere, slik at disse er tilgjengelige når behov oppstår. Tilbakemeldinger om praksis: 89 % av fosterhjemmene rapporterer at fosterbarnet deres har fått tildelt tilsynsfører, 5,6 % svarer at de ikke har fått det, mens 5,6 % vet ikke. Her kommer Sandnes bedre ut enn de andre fosterhjemskommunene, 100 % rapporterer at de har fått tilsynsfører i Sandnes. I undersøkelsen spurte vi også fosterforeldrene om når barna ble tildelt tilsynsfører. Svarene gjengis i figuren under. Oppfølging fosterhjem Sandnes kommune

11 Figur 6 Når fikk barnet tilsynsfører? 25% 22,9 % 22,9 % 20% 20,0 % 17,1 % 15% 10% 5% 0% Ved plasseringen 0-3 måneder etter plassering 4-12 måneder etter plassering Lengre enn etter år etter Vi har tatt bort de som svarte vet ikke, dvs. 17 %. Det er en høyere andel som har fått tilsynsfører ved plassering, sammenlignet med 2011, og det er færre som har ventet lenger enn ett år etter (nesten 40 % svarte dette i 2011). Hvis vi bare ser på fosterhjem der Sandnes er forsterhjemskommune, er andelen som har ventet mer enn ett år noe høyere, 4 av 12. Men det er få respondenter og enkeltsvar gir store utslag. Bare ett av fosterhjemmene i Sandnes svarer at barnet fikk tilsynsfører ved plasseringen. I 2011 ga barnevernet uttrykk for at lang ventetid var et problem tidligere, men at de ikke trodde noen barn hadde ventet lenger enn ett de siste årene. Dette ser ut til å stemme godt med våre tall, selv om det er få respondenter her. Hvis vi bare ser på de som er blitt fosterhjem i perioden , har 3 av 4 fosterbarn fått tildelt tilsynsfører ved plassering eller 0-3 måneder etter plasseringen. Bare ett fosterhjem svarer at fosterbarnet ventet mellom 4-12 måneder. Som i 2011 tyder tallene på at flere kommuner sliter med å overholde lovkravet om tildeling av tilsynsfører ved plasseringstidspunktet. Hovedtendensen er altså lik. I 2011 fikk vi opplyst fra barnevernet at tilsynsfører vanligvis er på plass én til tre måneder etter plassering. Barnevernet mener at det som regel ikke er realistisk å tro at tilsynsfører skal være på plass ved plassering, slik lovkravet er. Begge disse forholdene ble det også pekt på i forvaltningsrevisjonen i Stavanger i Vi går ikke nærmere inn på disse forholdene denne gang. Føringer: Hovedregelen er at tilsynsførere skal gjennomføre 4 tilsynsbesøk i året. Fosterhjemsforskriften åpner imidlertid opp for at barnevernet kan vedta å redusere besøkene til Oppfølging fosterhjem Sandnes kommune

12 minimum to pr. år. Dette gjelder barn som er fylt 15 år og som har vært plassert i samme fosterhjem over to år. I figuren under presenteres antall tilsyn med fosterhjemmene, slik våre utvalgte fosterhjem rapporterer det. Det kan være verdt å presisere at dette ikke bare gjelder tilsyn utført i Sandnes, men også tilsyn utført i andre kommuner, dvs. der barn fra Sandnes bor i fosterhjem i en annen kommune. Figur 7 Andel tilsynsbesøk fra tilsynsførere vår og høst eller færre 2 eller flere 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 82 % 67% 33 % 18% 1. halvår halvår 2012 Bildet er litt bedre enn undersøkelsen fra Da rapporterte 63 % at de hadde fått tilsynsbesøk to ganger eller mer det første halvåret. Derimot svarte 73 % at de fikk tilsynsbesøk to ganger eller mer det andre halvåret. Tilbakemeldingene fra tilsynsførerne tyder på at de i all hovedsak gjennomfører det lovpålagte antallet tilsynsbesøk. Bare 7,6 prosent rapporterer, eller to personer, svarer at de har gjennomført ett tilsynsbesøk eller mindre. Dersom vi tar bort de som ble tilsynsførere i 2012 er det bare én som har gjennomført bare ett tilsynsbesøk våren 2012, og én høsten Oppfølging fosterhjem Sandnes kommune

13 Figur 8 Andel tilsynsbesøk fra tilsynsførere vår og høst eller færre 2 eller flere ,4 92,4 7,6 7,6 1. halvår halvår 2012 Vi ser at det er forskjeller mellom det fosterhjemmene og det tilsynsførerne svarer. Vi tror hovedårsaken til dette er at tilsynsførerne rapporterer om antall tilsynsbesøk de selv har utført. Disse tallene vil ikke fange opp perioder hvor fosterhjemmene har vært uten tilsynsfører. Vurdering: Tilsynsførerne som har vært med i vår undersøkelse, har i all hovedsak gjennomført det lovpålagte antallet tilsynsbesøk. Men fosterhjemmene har i perioder vært uten tilsynsfører. Dette ble også påpekt av i Tabell 2 Øvrige tilbakemeldinger vedrørende kvalitetssystem Kvalitetssystem 96 % av tilsynsførerne har inngått skriftlig avtale med kommunen vedrørende engasjement. Én, eller 4 %, visste ikke om det var inngått en slik avtale. 85 % har mottatt standardskjema for skriving av rapport 84 % mottar som oftest påminnelser fra barnevernet om å planlegge og avlegge tilsynsbesøk. 4 % (1 person) har aldri mottatt påminnelser En lavere andel tilsynsførere rapporterer at påminnelsene har effekt på hvordan de utfører arbeidet i % svarer at påminnelsene ikke har effekt på hvordan de utfører arbeidet. I 2011 svarte 68 % at påminnelsene hadde effekt 96 % oppgir at de sender rapport etter tilsynsbesøkene hver gang, én (4 %) oppgir å sende rapport noen ganger Over 80 % oppgir at de ikke har hatt samtaler med saksbehandler i barnevernet der rapportene evalueres og mandatet gjennomgås. Det er 10 % flere enn i 2011 Vurdering: Vi ser av faktaboksen at mye av kvalitetssystemet rundt tilsynsførerne ser ut til å fungere godt. Barnevernet begynte for en tid siden å innføre en fast rutine for å minne tilsynsførerne på å foreta tilsynsbesøk. I 2011 rapporterte de fleste at en slik påminnelse hadde effekt på hvordan de utførte oppgaven. Langt færre svarer dette i Dette kan skyldes at dette ikke fungerer helt som det skal, men det kan like gjerne skyldes at påminnelsene hadde effekt i starten, men at tilsynsførerne nå bedre vet hvordan de skal utføre tilsynet. Oppfølging fosterhjem Sandnes kommune

14 Over 80 % av de spurte oppgir imidlertid at de ikke har hatt samtaler med saksbehandler i barnevernet der rapportene evalueres, og mandatet gjennomgås. Dette er flere enn i Enkelte kommenterte at de kunne tenke seg bedre informasjon fra barnevernet: «Jeg hører ikke noe fra barneverntjenesten» «Det kunne vært bedre info om barnas utvikling fra barnevernet. I forhold til utredninger og samvær mellom biologiske foreldre». Men det var få kommentarer. I forskrift om fosterhjem og tilhørende veiledere og retningslinjer vektlegges det at barnevernet skal lete etter følgende egenskaper hos en tilsynsfører: En barnet kan få nødvendig tillit til. En som har nødvendige forutsetninger for å kunne utføre tilsynsoppgaven for det aktuelle barnet. En som har en uavhengig rolle i forhold til barneverntjenesten og fosterhjem I figurene under ser vi at tilsynsførerne i all hovedsak vurderer disse egenskapene å være godt ivaretatt av dem selv. Figur 9 Fosterhjemmenes vurderinger av tilsynsførernes egenskaper til å ivareta tilsynsførerrollen ,9 5,1 3,7 4,2 4,3 5,0 5,1 4, Uavhengighet Tillit Tid til rådighet Forutsetninger Vi ser fosterhjemmene gir klart gir mer positive vurderinger av tilsynsførernes egenskaper i Oppfølging fosterhjem Sandnes kommune

15 Figur 10 Fosterhjemmenes og tilsynsførernes vurderinger av tilsynsførernes egenskaper Fosterforeldre Tilsynsførere ,06 4,22 4,17 5,03 5,11 4,81 4,81 5, Uavhengighet Tillit Tid til rådighet Forutsetninger Vi ser at tilsynsførerne vurderer egen uavhengighet lavere enn det fosterfamiliene gjør. Det samme gjorde seg gjeldende i Spørsmålene til tilsynsførerne er delt opp i uavhengighet til barnevernet og fosterfamilien. Uavhengighet til fosterfamilie gis lavest score (4,1). Det samme var tilfellet i Ellers ser vi at tilsynsførerne vurderer egen tillitsrelasjon til barnet på en langt bedre måte enn det fosterhjemmene gjør. Dette er også omtrent identisk med Det er imidlertid ganske stor spredning i svarene mht. fosterhjemmenes vurdering av tillitsrelasjonen mellom fosterbarn og tilsynsfører. Ti fosterhjem gir scoren seks her, mens fire gir scoren én. Kommentarfeltene tyder også på veldig ulike oppfatninger. Noen eksempler: «..utrolig flott tilsynsfører jentene har fått, og jentene er kjempeglade i henne.» «I vårt tilfelle fungerer det fint fordi barna og tilsynsføreren har en så god relasjon at de opplever det som noe positivt når de skal treffes.» «Tilsynsfører gjør en kjempejobb» «tilsynsfører er ikke så mye i kontakt med barnet, siste besøk var i november 2012, ca. 20 minutter i fosterhjemmet. Det har ikke vært kontakt med tilsynsfører hittil i år (april/mai, vår anmerkning). Det synes altså å være betydelige forskjeller i hvordan tilsynsfører oppleves, men det som kanskje er mest overraskende er hvor mange som er svært fornøyde med tilsynsfører, og som gir uttrykk for en god tillitsrelasjon mellom tilsynsfører og barn. I forrige undersøkelse var det større forskjeller i fosterhjemmene og tilsynsførernes vurderinger, der hovedinntrykket var at tilsynsførerne vurderte egne egenskaper langt bedre enn det fosterhjemmene gjorde (med unntak av uavhengighet). Vi ser at dette bildet er endret, og at det ikke er så store forskjeller i hvordan de to vurderer tilsynsførers egenskaper. Oppfølging fosterhjem Sandnes kommune

16 Vi ser av figuren under bildet er nokså likt bildet i Tilsynsførerne svarer at de i all hovedsak får adgang til fosterhjemmet så ofte som nødvendig. Det er i stor grad tilsynsførerne selv som bestemmer hvordan tilsynet utføres. De gir litt lavere score på påstanden om at det er de som bestemmer når tilsynet utføres. Dette siste skyldes etter alt å dømme at barnevernet minner tilsynsførerne på besøkene på gitte tidspunkt i løpet av året. Figur 11 Tilsynsførernes vurdering av adgang til fosterhjem og besøket ,51 5,35 4,74 4,73 4,23 4, Adgang til fosterhjemmet så ofte som nødvendig Jeg bestemmer hvordan tilsynet skal utføres Jeg bestemmer når tilsynet skal utføres Figuren under kan tyde på at opplæringsbiten er dekket relativt godt, men at tilsynsførerne er misfornøyde med informasjonen de får om barnets utvikling. Vi ser at barnevernet scorer veldig lavt på denne indikatoren, og at bildet er nokså likt i 2011 og Figur 12 Opplæring og informasjon 6 5,85 5, ,3 4,4 4,56 4,43 3,85 4, ,49 2, Fått tilbud om grunnopplæring i regi av Bufetat Deltatt på grunnopplæring Har fått tilstrekkelig opplæring Fikk tilstrekkelig info for å kunne føre tilsyn Får tilstrekkelig info om barnets utvikling fra barnevernet Oppfølging fosterhjem Sandnes kommune

17 Barnevernet scorer også dårlig på oppfølging og veiledning, som de gjorde i Svarene i figuren under tyder på at tilsynsførerne ikke er fornøyde med den oppfølgingen og veiledning de får fra barnevernet. Tilsynsførerne mener videre at barnevernet ikke forholder seg spesielt aktivt til rapportene. Det veldig mange som svarer vet ikke på dette spørsmålet. Figur 13 - Oppfølging og rapportering ,89 5,04 4,25 5,25 5,19 4 3,35 3 2,61 2, God oppfølging fra barnevernet Klart hva jeg skal skrive i rapportene Barnevernet forholder seg aktivt til rapportene jeg skriver Anbefales andre Oppfølging fosterhjem Sandnes kommune

18 Prosjektet skal kartlegge Sandnes kommunes oppfølging av egne barn plassert i fosterhjem, og kommunens tilsynsansvar overfor barn fra andre kommuner bosatt i fosterhjem i Sandnes. Lovverket opererer her med to begreper: Fosterhjemskommune og omsorgskommune. Fosterhjemskommunen er der fosterhjemmet ligger, mens omsorgskommunen er den kommunen som har omsorgsansvaret for barnet. Den direkte oppfølgingen av barn i fosterhjemmene, er det omsorgskommunen som har ansvaret for. Barnevernet i fosterhjemskommunen har ansvaret for at tilsynsfører blir oppnevnt, og at det blir ført tilsyn med barna. Dette innebærer at kommunen både har et direkte oppfølgingsansvar for barn kommunen selv har overtatt omsorgen for, og et indirekte oppfølgingsansvar overfor barn fra andre kommuner som bor i Sandnes. Datagrunnlaget for delen om fosterhjemsoppfølging er: De to nevnte spørreundersøkelsene. Utvalg fosterhjem. Alle fosterhjemmene er med i undersøkelser, både de som har barn som er omsorgsplasserte og de som har barn som er frivillig plasserte. Statlige fosterhjem og beredskapshjem har ikke vært med i undersøkelsene. Oppfølging fosterhjem Sandnes kommune

19 Regnskapsrevisjon Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Andre tjenester Rogaland Revisjon IKS Løkkeveien Stavanger Tlf Faks

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Prosjektplan/engagement letter Dokumentet inneholder opplysninger som ikke er offentlige (Offl 13 jf. Fvl 13). Mai 2014

Detaljer

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) E-post: post@barnevernsforeldrene.no www.barnevernsforeldrene.no Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet e-post: postmottak@bld.dep.no Oslo 11.12.2013

Detaljer

Meldinger ved plassering i beredskapshjem/fosterhjem. Ivar Bøe. Barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu

Meldinger ved plassering i beredskapshjem/fosterhjem. Ivar Bøe. Barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu Meldinger ved plassering i beredskapshjem/fosterhjem 1 06.12.2012 Ivar Bøe. Barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu Utfordringer i hverdagen Plasseringene skjer raskt, særlig ved plasseringer i beredskapshjem.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Plan for tilsynsbesøkene: Dato for tilsynsbesøket: Rapporten gjelder tilsyn for: (sett kryss)

TILSYNSRAPPORT. Plan for tilsynsbesøkene: Dato for tilsynsbesøket: Rapporten gjelder tilsyn for: (sett kryss) TILSYNSRAPPORT Barnets navn: Født: Bor i fosterhjem hos: Tilsynsperson: Tilsynskommune: Omsorgskommune: Dato for tilsynsbesøket: Rapporten gjelder tilsyn for: (sett kryss) 1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal

Detaljer

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013 Fosterhjem 2013-16 11. mars 2013 1. Innledning... 2 2. Etablering av barn i fosterhjem... 2 3. Veiledning og oppfølging av fosterforeldre... 3 4. Beredskap for fosterhjemmene... 4 5. Samvær mellom fosterbarn

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilsyn med fosterhjem

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilsyn med fosterhjem TRONDHEIM KOMMUNE Tilsyn med fosterhjem Januar 2004 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatet av undersøkelsen Tilsyn med fosterhjem. Undersøkelsen ble foretatt i desember 2003. Rådmannen har hatt

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Avtale mellom barneverntjenesten i kommunen og statlige familie- og beredskapshjem 1. Om avtalen Denne avtalen regulerer forholdet mellom fosterforeldrene og barneverntjenesten

Detaljer

Brukerundersøkelse, fosterhjem Sandnes barneverntjeneste høsten 2008

Brukerundersøkelse, fosterhjem Sandnes barneverntjeneste høsten 2008 Melding til utvalg for kultur og oppvekst 20.04.2009-28/09 Brukerundersøkelse, fosterhjem Sandnes barneverntjeneste høsten 2008 I henhold til barnevernlovens internkontroll-forskrift samt barneverntjenestens

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET. Økonomistyring og oppfølging av fosterhjem

FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET. Økonomistyring og oppfølging av fosterhjem FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET Økonomistyring og oppfølging av fosterhjem SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 13/ / F41 &13

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 13/ / F41 &13 Barne-, likestillings- og inkluderingsdep. Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 13/3326 13/5772-4 F41 &13 19.11.2013 Kristin Skogli / tlf. 23064317 / 98696680 HØRING -

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2010

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800207 : E: F40 &14 : Lilly Anne Håversen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS

Detaljer

Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo

Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Høringsuttalelse fra Norsk Fosterhjemsforening Forslag til endringer i forskrift 18. desember 2003 nr. 1659 om fosterhjem

Detaljer

Veileder. Tilsynsfører i fosterhjem en veileder

Veileder. Tilsynsfører i fosterhjem en veileder Veileder Tilsynsfører i fosterhjem en veileder Veileder Tilsynsfører i fosterhjem en veileder Innholdsfortegnelse Forord... 4 1. Hvorfor fosterbarn skal ha tilsynsfører... 5 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Intern korrespondanse Saksnr.: 201300045-50 Saksbehandler: JPST Emnekode: ESARK-4530 Til: Fra: Bystyrets kontor Byråd for helse og omsorg Dato: 8. november

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved

Detaljer

Tabellen under gir nærmere informasjon om stillinger i det kommunale barnevernet

Tabellen under gir nærmere informasjon om stillinger i det kommunale barnevernet Kommunenes rapportering på barnevernfeltet, per 30. juni 2013 Her gis det nærmere informasjon om resultatet av kommunenes rapporteringer for første halvår 2013. Tabellene gir informasjon om situasjonen

Detaljer

Resultat av fosterhjemsundersøkelse i barneverntjenesten

Resultat av fosterhjemsundersøkelse i barneverntjenesten Fosterhjemsundersøkelse 14 Resultat av fosterhjemsundersøkelse i barneverntjenesten Bakgrunn Barneverntjenesten gjennomførte i 14 en undersøkelse blant de 39 fosterhjem de følger opp. I første forsøk sendte

Detaljer

Kartleggingsrapport 2015

Kartleggingsrapport 2015 Kartleggingsrapport 2015 Tilsyn med barn i fosterhjem Fylkesmannen i Oslo og Akershus Innhold 1. Bakgrunn og formål med kartleggingen... 2 2. Tilsynsoppfølging og kartlegging... 2 3. Dialogmøter... 3 4.

Detaljer

Barne- og familietjenesten. Fosterhjemsundersøkelsen 2014

Barne- og familietjenesten. Fosterhjemsundersøkelsen 2014 Barne- og familietjenesten Fosterhjemsundersøkelsen 214 Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Om Fosterhjemsundersøkelsen 214...5 1.2. Datagrunnlag, svarprosent og avgrensninger...5 1.3. Hvordan lese og tolke

Detaljer

Klageadgang for fosterforeldre

Klageadgang for fosterforeldre Klageadgang for fosterforeldre Utskriftsdato: 24.12.2017 06:02:18 Status: Gjeldende Dato: 24.11.2016 Nummer: 2016/1353 Utgiver: Sivilombudsmannen Dokumenttype: Fortolkning Innholdsfortegnelse Klageadgang

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Frogn kommune 5. desember 2006 Rapport 10/2006 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG 4 2. INNLEDNING 5 2.1. BAKGRUNN 5 2.2. FORMÅL OG

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 0-12 år

Til deg som bor i fosterhjem. 0-12 år Til deg som bor i fosterhjem 0-12 år VIKTIGE TELEFONNUMRE: Tilsynsfører: Saksbehandler: Forord til de voksne Denne brosjyren er laget for barn i aldersgruppen 0-12 år som bor i fosterhjem. Teksten er utformet

Detaljer

Q-1/2014 13/3326 30.01.2014 MERKNADER TIL FORSKRIFT OM FOSTERHJEM 8 OG 9 - TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM

Q-1/2014 13/3326 30.01.2014 MERKNADER TIL FORSKRIFT OM FOSTERHJEM 8 OG 9 - TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM Rundskriv Alle landets kommuner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Statens helsetilsyn Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato Q-1/2014 13/3326 30.01.2014 MERKNADER TIL FORSKRIFT OM FOSTERHJEM 8 OG 9 - TILSYN

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 06.09.2011 86/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 06.09.2011 86/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002725/201103880 : E: 216 &58 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 06.09.2011 86/11 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Vestby kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Vestby kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Vestby kommune Follo distriktsrevisjon Side 2 Vestby kommune Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Vestby kommune

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Ski kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Ski kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Ski kommune 7. februar 2007 Rapport 2/2007 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune etter Kommuneloven

Detaljer

Innst. 361 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:110 S ( )

Innst. 361 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:110 S ( ) Innst. 361 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:110 S (2009 2010) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

"Jeg husker ikke navnet hennes en gang. Fosterbarnsfortelliager om iilsynsforerordningen."

Jeg husker ikke navnet hennes en gang. Fosterbarnsfortelliager om iilsynsforerordningen. Til de kommunale bameverntjenester i Norge Oslo 15.02.2012 Oppsummering av vediagt rapport "Jeg husker ikke navnet hennes en gang" fra Norsk Fosterhjemsforening vedrørende Tfisynsforerordningen fortalt

Detaljer

Landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjenester for 2013 Kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem

Landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjenester for 2013 Kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem Landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjenester for 2013 Kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem Oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet Barnets medvirkning Råd

Detaljer

BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2008

BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800207 : E: F40 &14 : Margrethe Sele Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 16.03.2009 18/09 BARNEVERNETS

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Enebakk kommune 26. MARS 2008 RAPPORT 5/08 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting Dato: 15. desember 2015 Til alle landets kommuner ved ordfører og rådmann Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Detaljer

Vår ref Saksbehandler/enhet Deres ref Dato

Vår ref Saksbehandler/enhet Deres ref Dato Q V Klæbu kommune ;.i /-5 "*:." :I " f? Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Postboks 4710 Sluppen, 7468 TRONDHEIM Vår ref Saksbehandler/enhet Deres ref Dato l3/984 8-F4l &l3 SIRSKA/HELS/OMS 25.10.2016 Tilsyn

Detaljer

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tjenestens styringssystem, og et ledd i internkontrollen. Den sammenfatter resultatene av brukerundersøkelse

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM

SAKSPROTOKOLL - TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM SAKSPROTOKOLL - TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 18.03.2015, saksnr. 8/15 Behandling: Aune (H) foreslo følgende: Stemmer for at tilsynsførere rapporterer til

Detaljer

Med vennlig hilsen. Hei Berit.

Med vennlig hilsen. Hei Berit. file:///c:/ephorte/pdfdok/ephorte/721221_fix.html Side 1 av 1 18.05.2016 Fra: Hågensen, Berit[fmstbho@fylkesmannen.no] Dato: 18.05.2016 08:55:53 Til: FMST Arkiv Tittel: VS: Gjennomgang med kommunens tilsyn

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Direktoratets arbeid med fosterhjem i lys av stortingsmeldingen

Direktoratets arbeid med fosterhjem i lys av stortingsmeldingen Direktoratets arbeid med fosterhjem i lys av stortingsmeldingen Og litt om kvalitets- og strukturreformen Foredragsholder: Jan Faller Disposisjon Fosterhjemsmeldingen Kvalitets- og strukturreformen aktuelle

Detaljer

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR Saksframlegg Arkivsak: 10/1900-7 Sakstittel: BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR 2011 K-kode: F47 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til

Detaljer

Røyken kommune Barneverntjenesten. Plan for fosterhjemsarbeidet

Røyken kommune Barneverntjenesten. Plan for fosterhjemsarbeidet Røyken kommune Barneverntjenesten Plan for fosterhjemsarbeidet revidert januar 2011 2 Fosterhjemsplan 2011 3 Fosterhjemsplan 2011 Innhold - Innledning - Organisering - Veiledning og opplæring - Tilgjengelighet

Detaljer

Hege Sundt: «Jeg husker ikke navnet hennes engang»

Hege Sundt: «Jeg husker ikke navnet hennes engang» Norsk Fosterhjemsforening Landsforeningen for barnevernsbarn Hege Sundt: «Jeg husker ikke navnet hennes engang» Fosterbarns fortellinger om tilsynsførerordningen Denne rapporten er utarbeidet av Hege Sundt

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F47 &13 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSSAK - FORSLAG TIL ENDRINGER AV BARNEVERNLOVEN

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F47 &13 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSSAK - FORSLAG TIL ENDRINGER AV BARNEVERNLOVEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F47 &13 Arkivsaksnr.: 08/16373-3 Dato: 25.11.2008 HØRINGSSAK - FORSLAG TIL ENDRINGER AV BARNEVERNLOVEN INNSTILLING TIL: Bystyret Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE Barneverntjenesten i Trysil 2012 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innledning s. 3 2.0 Bakgrunn for handlingsplanen s. 3 2.1. Utviklingen på fosterhjemsområdet

Detaljer

Tilsynsperson og tillitsperson - to forskjellige personer med ulike funksjoner!

Tilsynsperson og tillitsperson - to forskjellige personer med ulike funksjoner! Tilsynsperson og tillitsperson - to forskjellige personer med ulike funksjoner! Publisert 2014-08-24 16:55 DE NYE REGLENE OM TILSYNSPERSON OG TILLITSPERSON - to forskjellige ordninger med ulike funksjoner!

Detaljer

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4.1 Valg av plasseringssted Når fylkesnemnda og barnevernet har bestemt at et barn må flytte, skal det vurderes grundig hvor barnet skal flytte

Detaljer

Endringer i barnevernloven 4-22

Endringer i barnevernloven 4-22 Endringer i barnevernloven 4-22 Forbedre organisering og gjennomføring av tilsynet. Det er kommunen og ikke barneverntjenesten som har fått ansvar med å føre tilsyn med barn i fosterhjem. Styrke tilsynet

Detaljer

Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN

Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN Støttekontakt Barneverntjenesten i Bodø engasjerer støttekontakter

Detaljer

PLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I. Numedal barneverntjeneste. Rullering våren 2017

PLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I. Numedal barneverntjeneste. Rullering våren 2017 PLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I Numedal barneverntjeneste Rullering våren 2017 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Mål... 3 2.0 KOMMUNENS OG STATENS ANSVAR FOR FOSTERHJEMSARBEIDET JF. LOV OM BARNEVERNTJENESTER:...

Detaljer

Foto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN KAN BO HJEMME. MANGE AV DEM ØNSKER Å BO HOS NOEN DE KJENNER FRA FØR. FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK

Foto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN KAN BO HJEMME. MANGE AV DEM ØNSKER Å BO HOS NOEN DE KJENNER FRA FØR. FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK Foto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN KAN BO HJEMME. MANGE AV DEM ØNSKER Å BO HOS NOEN DE KJENNER FRA FØR. FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK «Jeg har jo opplevd at mange tror at det er noe feil med meg når jeg

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Oppfølging av barn i fosterhjem

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Oppfølging av barn i fosterhjem FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Oppfølging av barn i fosterhjem Halden kommune 17/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4

Detaljer

P D F Rapporteringsskjema for kommune pr

P D F Rapporteringsskjema for kommune pr P F Rapporteringsskjema for kommune pr. 30.0.201 3 Les dette før du begynner: ette skjema skal fylles ut og sendes inn elektronisk til fylkesmannen innen tidsfristen nevnt nedenfor. u kan skrive ut hele

Detaljer

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Om undersøkelsen Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt fylkesmennene oppdrag om å gjennomføre brukerundersøkelser. Mellom 28. november

Detaljer

SAMLET OVERSIKT MÅL OG TILTAK

SAMLET OVERSIKT MÅL OG TILTAK SAMLET OVERSIKT MÅL OG TILTAK 1 Samlet oversikt over mål for hvert drøftingskapittel i stortingsmeldingen om fosterhjem, komplett med tiltakene som foreslås iverksatt for å nå målene: (Sidetallene referert

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BARNEVERNET I FAUSKE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BARNEVERNET I FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BARNEVERNET I FAUSKE KOMMUNE FORORD Kontrollutvalget i Fauske kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS vurdere kvaliteten og ressursbruken i barnevernet i kommunen. Denne

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Oppegård kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Oppegård kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Oppegård kommune 08. JANUAR 2008 RAPPORT 1/08 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Fagsamling for ledere og ansatte i barneverntjenesten 30.1.14

Fagsamling for ledere og ansatte i barneverntjenesten 30.1.14 Fagsamling for ledere og ansatte i barneverntjenesten 30.1.14 Informasjon om endringer i barnevernloven og barneloven Endringer i barneloven i kraft 1.01.14 Flere endringer i barneloven noen av større

Detaljer

Innspill til barnevernslovutvalget

Innspill til barnevernslovutvalget Innspill til barnevernslovutvalget April 2015 Innspill til barnevernslovutvalget Barneombudet takker for anledningen til å gi innspill til barnevernlovsutvalget. Utvalget har et viktig og sammensatt mandat,

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved Numedal barneverntjeneste 2014 Vertskommunens adresse: Nore og Uvdal kommune, Sentrum 16, 3630 Rødberg

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Oppfølging av barn i fosterhjem

Oppfølging av barn i fosterhjem 9/2009 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Oppfølging av barn i fosterhjem Moss kommune 24/3-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 FORMÅL, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...6 3 METODE OG GJENNOMFØRING...7

Detaljer

Oppsummering av studentevaluering av SOS105 våren 2010

Oppsummering av studentevaluering av SOS105 våren 2010 Oppsummering av studentevaluering av SOS105 våren 2010 Innledning Denne evalueringsrapportens hovedkilde er en surveyundersøkelse som ble gjennomført på siste forelesning (26.04.2010). Svarene fra surveyundersøkelsen

Detaljer

HØRING - ENDRING AV FORSKRIFT OM SAMVÆR MED TILSYN ETTER BARNELOVEN

HØRING - ENDRING AV FORSKRIFT OM SAMVÆR MED TILSYN ETTER BARNELOVEN Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 13/6403-2 04.11.2013 Kristin Skogli/ tlf. 23 06 43 26 HØRING - ENDRING AV FORSKRIFT

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

«Snakk om det!» En film om det a være fosterbarn og fosterforeldre.

«Snakk om det!» En film om det a være fosterbarn og fosterforeldre. 1 Sluttrapport: «Snakk om det!» En film om det a være fosterbarn og fosterforeldre. «Snakk om det!» er produsert av Voksne for Barn og Landsforeningen for Barnevernsbarn, i samarbeid med Filmmakeriet AS.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN Saksframlegg Arkivsak: 16/650-2 Sakstittel: BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2015 K-kode: F47 &32 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til vedtak: Brukerundersøkelsen

Detaljer

PDF Rapporteringsskjema for kommunene pr

PDF Rapporteringsskjema for kommunene pr Utvalg for kultur og oppvekst 1.1.9 sak 6/9 vedlegg 1 PF Rapporteringsskjema for kommunene pr. 3.6.9 Les dette før du begynner: ette skjema skal fylles ut og sendes inn elektronisk til fylkesmannen innen

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013 1 Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013 Kommunens adresse: Herredshuset, Viksveien 30, 3530 Røyse

Detaljer

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Vedlegg til pressemelding Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Her presenteres hovedpunktene i halvårsrapporteringer for 2010. Tallene som oppgis er basert på kommunenes rapporteringer

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak

BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak Beregnet til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Dokument type Rapport Dato Mars 2014 BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak BRUKERUNDERSØKELSE BARN I STATLIGE OG PRIVATE BARNEVERNTILTAK

Detaljer

Anmodning om politisk behandling Delegering av myndighet i forhold til «Tilsyn med barn i fosterhjem»

Anmodning om politisk behandling Delegering av myndighet i forhold til «Tilsyn med barn i fosterhjem» FOS EN REGIONRÅD Til medlemskommu nene i Fosen Regionråd og Fosen Barneverntjeneste VÅR REF.:Vidar DERES REF.: DATO: 11.04.14 Anmodning om politisk behandling Delegering av myndighet i forhold til «Tilsyn

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/8188 Arkiv sakid.: 13/1942 Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/8188 Arkiv sakid.: 13/1942 Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 13/8188 Arkiv sakid.: 13/1942 Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 091/13 DRIFTSUTVALG Dato: 16.10.2013

Detaljer

Prop. 106 L ( ) Endringer i barnevernloven

Prop. 106 L ( ) Endringer i barnevernloven Prop. 106 L (2012-2013) Endringer i barnevernloven Fylkesmannen i Rogaland Barnevernledersamling 5. desember 2013 Seniorrådgiver Elisabeth S. Halvorsen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /10 BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2009

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /10 BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2009 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800207 : E: F40 &14 : Birthe Holm Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 19.04.2010 22/10 BARNEVERNETS RAPPORTERING

Detaljer

Dokument nr. 3:10 (2002 2003) Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging og tilsyn i barnevernet

Dokument nr. 3:10 (2002 2003) Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging og tilsyn i barnevernet Dokument nr. 3:10 (2002 2003) Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging og tilsyn i barnevernet Riksrevisjonen Dokument nr. 3:10 (2002 2003) Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging og tilsyn i barnevernet

Detaljer

Tilsyn med fosterhjem

Tilsyn med fosterhjem Tilsyn med fosterhjem Barneverntjenestens oppfølging og kontroll med barnets situasjon i fosterhjemmet. Barneverntjenesten i den kommunen som har omsorgen for barnet (omsorgskommunen) skal følge opp og

Detaljer

FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK

FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK Illustrasjonsfoto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN OG UNGE KAN BO HJEMME. MANGE AV DEM ØNSKER Å BO HOS NOEN DE KJENNER FRA FØR. FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK Jeg har jo opplevd at mange tror at det er noe feil

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Andebu kommune Forvaltningsrevisjon av barnevernstjenesten. Oslo, 15.10.2015

Andebu kommune Forvaltningsrevisjon av barnevernstjenesten. Oslo, 15.10.2015 Forvaltningsrevisjon av barnevernstjenesten Oslo, 15.10.2015 SAMMENDRAG OG FORSLAG TIL TILTAK... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1. KORT OM BARNEVERNSTJENESTEN I ANDEBU KOMMUNE... 4 1.2. METODE... 6 1.3 GENERELT

Detaljer

Samvær mellom søsken etter omsorgsovertakelse

Samvær mellom søsken etter omsorgsovertakelse Søsken kan få samværsrett ved omsorgsovertakelse Publisert 2012-09-07 17:25 (/file/thumb/file/6/ 683192&width=424&height=512&zwidth=424&zheight=512&x=213&y=257.jpg) Søsken gis aldri samværsrett ved omsorgsovertakelse.

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN K AN BO HJEMME Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Illustrasjonsfoto: Tine Poppe INNHOLD Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer fosterforeldre 9 Kan noen i

Detaljer

Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset

Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset 14.Desember 2017 Mari Trommald Direktør, Bufdir Hvorfor en kommunemonitor for barnevernet? Kommunens øverste politiske og administrative ledelse

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn April 2013 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert og eventuelt

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 25. mai 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Grenseveien 88

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 25. mai 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Grenseveien 88 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 25. mai 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Grenseveien 88 I tillegg til saksdokumentene følger også sekretariatets notat om

Detaljer

Vekst og utvikling for barn, ungdom og familier

Vekst og utvikling for barn, ungdom og familier Vekst og utvikling for barn, ungdom og familier Bufetats tjenestetilbud Bufetat det statlige barnevernet skal: Bistå barneverntjenesten i kommunene med plassering av barn utenfor hjemmet Rekruttere, opplære

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:30

Møteinnkalling. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:30 Møteinnkalling Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med Bydel Frogners arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem Virksomhetens adresse: Sommerogata 1, Oslo Tidsrom for tilsynet: 27.11.2013 26.5.2014 Kontaktperson

Detaljer

Evaluering av Fylkesmannen. Sør-Trøndelag 2016/2017

Evaluering av Fylkesmannen. Sør-Trøndelag 2016/2017 Evaluering av Fylkesmannen Sør-Trøndelag 2016/2017 Innhold Bakgrunn for undersøkelsen s. 1 Om undersøkelsen s. 2 Om rapporten s. 3 Kjennskap til: Fylkesmannens virksomhet s. 4 Fylkesmannens arbeidsoppgaver

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Landsomfattende tilsyn

Landsomfattende tilsyn Landsomfattende tilsyn 2013-2016 2013-2014: Tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2015-2016: Tilsyn med barneverntjenestens arbeid med meldinger 2013/2014 -Tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Ikke alle barn kan bo hjemme

Ikke alle barn kan bo hjemme Ikke alle barn kan bo hjemme Innhold Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer fosterforeldre 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk være fosterforeldre? 11 Hvordan

Detaljer