HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE Barneverntjenesten i Trysil

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innledning s Bakgrunn for handlingsplanen s Utviklingen på fosterhjemsområdet 3.0 Lovverk og ansvarsforhold på fosterhjemsområdet s Begrepet fosterhjem 3.2. Ansvarsforhold mellom kommune, BUF-etat og stat 4.0 Fosterhjem i Trysil status s Fosterbarn pr Barneverntjenesten i Trysil pr Ansvarsforhold 5.0 Mål for styrking av fosterhjemsarbeidet i Trysil kommune s Kvalitetssikre fosterhjemsarbeidet ved evaluering og rapportering 5.2. Sikre regelmessig oppfølging av fosterbarn og foreldre ved egne plasseringer Oversikt over hva som skal gjøres før, under og etter plassering i fosterhjem. Styrke arbeidet med forsterkningstiltak og vurderinger rundt dette Særlig om samvær og samarbeid med biologiske foreldre 5.3. Sikre tilsyn av fosterbarn, herunder oppfølging av barn fra andre kommuner 5.4. Sikre oppfølging av ungdom over 18 år 6.0 Rullering og evaluering av fosterhjemsplanen s. 9 Vedlegg s Oversikt over hva som skal gjøres før, under og etter plassering i fosterhjem 2. Veiledende satser for fosterhjem f.o.m (fra KS) 2

3 1.0. INNLEDNING. Barne- og familiedepartementet påla i rundskriv Q-0013/97 alle kommuner å utarbeide en plan for organisering av fosterhjemsarbeidet. Trysil kommune v/kommunestyret vedtok høsten 2009 nåværende plan for Trysil. Denne planen baserer seg i stor grad på tidligere planer, men med noen mindre endringer og aktuelle oppdateringer. Intensjonen med planen er å bedre oppfølgingen av fosterbarn og fosterforeldre og kvalitetssikre arbeidet som blir gjort. Før et barn plasseres i fosterhjem vil det fra barneverntjenestens side foreligge et omfattende arbeid, regulert gjennom mange lovbestemmelser, forskrifter og også egne rutiner. Disse er ikke omtalt i denne planen, da det anses som å være utenfor det denne planen er ment å skulle omfatte BAKGRUNN FOR HANDLINGSPLANEN. Lov om barneverntjenesten av 17. juli 1992 nr. 100 skal bidra til å gi utsatte barn og unge gode levekår og utviklingsmuligheter, helst ved at tiltak settes inn i barnets hjem for å forbedre barnets omsorgsforhold. Det biologiske prinsipp står sterkt i Norge, og innebærer at barneverntjenesten skal legge til rette for at barn primært får vokse opp i egen familie. Dersom omsorgspersonene likevel ikke kan ivareta omsorgen for barnet, kan samfunnet overta omsorgen for barnet for kortere eller lengre tid for å gi dette baret bedre oppvekstvilkår. Dette forutsetter at barneverntjenesten sikrer høy kvalitet på de tiltak som iverksettes. Tiltak etter Lov om barneverntjenester skal være til barnets beste. De fleste barn under omsorg plasseres i fosterhjem. Et fosterhjem skal gi omsorg og gode oppvekst- og utviklingsmuligheter til barnet som plasseres, uavhengig av om plasseringen er foretatt med tvang etter vedtak i Fylkesnemnda eller er en frivillig plassering. Mål og tiltak i handlingsplanen tar utgangspunkt i oppgaver som følger etter Lov om barneverntjenester. Formålet er som nevnt å bedre arbeidet med fosterhjemmene, blant annet gjennom økt oppfølging, opplæring, avlastning og tilsyn Utvikling på fosterhjemsområdet Fosterhjemsarbeidet er delt i to forvaltningsnivåer; 1. linjen ved den kommunale barneverntjenesten, og 2. linjen ved den statlige Barne-, Ungdoms- og Familieetaten (BUFetat). Fosterhjemsarbeidet har vært et av satsingsområdene i styrkingen av barnevernet, selv om det nå er en stund siden det har kommet nye utgivelser og føringer. Av tidligere utgivelser kan spesielt nevnes Handlingsplan for styrking av fosterhjemsarbeidet (Q-13/97), Retningslinjer for fosterhjem av 15. juli 2004 (Q-1072B), Rutinehåndbok for kommunens arbeid med fosterhjem fra 2006 (Q-1102B) samt veileder om tilsynsfører i fosterhjem fra 2006 (Q-1103B). Barneverntjenesten plikter alltid å vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem. Fra 2009 har lovendring ført til at ungdommenes rett til ettervern er styrket. Videre er det en utvikling mot at kommunene selv må ta stadig mer av oppfølging og veiledning av fosterhjem, - mindre gis fra BUF-etat og Fagteamene. 3

4 Noen generelle tall og fakta om fosterhjem i Norge (fra Pr bodde barn og unge i fosterhjem. Flere enn 1000 nye barn og unge trenger fosterhjem hvert år. Mange må vente for lenge på fosterhjem. Behovet for fosterhjem øker med 10 % hvert år, særlig trengs flere fosterhjem til ungdom mellom 15 og 17 år. For de fleste barn og unge er fosterhjem et bedre alternativ enn institusjon. Dette gjelder også for barn og unge med store hjelpebehov, noe som betyr økt behov for egne tiltak i fosterhjemmene. 30 % av fosterforeldrene er frikjøpt på heltid og 19 % frikjøpt på deltid - det vil si at en av fosterforeldrene er hjemme på heltid/deltid for å ivareta omsorgen for barnet. Bruk av forsterkningstiltak i hjemmene har hele tiden vært økende, men spesielt sterkt de siste årene. I 2004 var det satt inn forsterkningstiltak i 25,5 % av fosterhjemmene. I 2010 var andelen økt til 43 % LOVVERK OG ANSVARSFORHOLD PÅ FOSTERHJEMSOMRÅDET Begrepet fosterhjem. Fosterhjem omtales i Lov om barneverntjenester Fosterhjem er et ganske vanlig hjem som ser gleden og nytten av å være med og oppfostre andres barn, men som også har en særlig evne til å gi barnet et trygt og godt hjem og løse oppfostringsoppgavene i samsvar med de forutsetningene som er lagt. Fosterforeldrene har den daglige omsorgen for barnet på vegne av barneverntjenesten, evt. etter en frivillig avtale med foreldrene til barnet. I praksis deler en gjerne fosterhjemmene inn i ordinære fosterhjem, beredskapshjem og familiehjem. - Ordinære fosterhjem inkluderer plasseringer av barn både utenfor familien, hos slekt og i spesielle tilfeller hos den av de biologiske foreldrene som ikke har daglig omsorg etter reglene i barneloven. Hjemmene kan etter nærmere vurdering være forsterket med ulike tiltak, så som frikjøp, høyere lønn/utgiftsdekning, avlastning, veiledning e.a. - Beredskapshjem er hjem som tar imot barn i kortere perioder etter akuttvedtak etter Lov om barneverntjenester 4-6 eller i påvente av annen plassering. - Familiehjem. Dette innebærer plassering i fosterhjem med særlige forutsetninger til å ta imot barn/ungdom. De tar imot barn hvor behovet for forsterkningstiltak er stort og hvor den unge er særlig krevende å ha omsorg for. Familiehjemmene er forsterket med høyere lønn, frikjøp fra arbeid, veiledning og andre støttetiltak Ansvarsforhold mellom kommune, BUF-etat og stat. n som skal plassere barnet (omsorgskommunen) har ansvaret for å: - følge opp, gi opplæring og veilede fosterforeldre i forhold til det enkelte barn - følge barnets utvikling nøye, følge opp og kontrollere barnets situasjon i fosterhjemmet - vedta en plan for barnets framtidige omsorgssituasjon ved omsorgsovertakelsen og vedta en endelig plan for framtidig omsorgssituasjon innen to år etter fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse. - dekke løpende utgifter ved plassering i fosterhjem - dekke ekstrautgifter for barnet jfr. avtale 4

5 - inngå skriftlig avtale med fosterforeldre om fosterforeldrenes og barnevernets rettigheter og plikter, samt gå gjennom denne årlig n hvor fosterhjemmet ligger (fosterhjemskommunen) har ansvaret for å: - godkjenne det enkelte fosterhjem - oppnevne tilsynsfører for barnet, sikre at det blir ført tilsyn og følge opp tilsynsrapport, samt sikre at tilsynsførere får nødvendig informasjon/opplæring BUF-etat har ansvaret for å: - rekruttere og formidle fosterhjem - gi nødvendig opplæring og generell veiledning til fosterhjemmene - bevilge midler til oppholdsutgifter utover det kommunene er forpliktet til å betale (i praksis vil dette si å gi kommunene refusjon for overstigende beløp) - veilede kommunene i barnevernarbeidet - bistå kommunene med plassering, oppfølging og avslutning av fosterhjem - bistå kommunene i å rekruttere og gi opplærings- og veiledningstilbud til tilsynsførere Statlige myndigheter (fylkesmenn og departement) har ansvaret for å: - føre overordnet tilsyn med kommuner og fylkeskommuner, vurdere erfaringer med loven, stimulere til forskning, produksjon av informasjonsmateriell, utarbeide forskrifter og retningslinjer 4.0. FOSTERHJEMSARBEID I TRYSIL STATUS Fosterbarn pr (tall fra 2006/2009 i parantes) Frivillig av disse: Fosterbarn plassert i andre kommuner 1 (4/8*) - (-/3) Fosterbarn plassert i egen kommune 10 (1/6) 8 (-/4) Fosterbarn fra andre kommuner, Trysil 12 (14/14) - tilsynsføreransvar Ungdom over 18 år plassert i fosterhjem fra 3 (-/1) 3 (-/1) Trysil * = inkluderer ungdom plassert i institusjon 4.2. Barneverntjenesten i Trysil pr Barneverntjenesten i Trysil er fra 2011 organisert under virksomhetsområde Helse, avdeling Barn og Familie sammen med Helsestasjon, familieterapeut og jordmor. Barneverntjenesten har fra august 2011 totalt 4,55 årsverk, hvorav 1 fagansvarlig og 3,55 barnevernkuratorer. Vi er ikke fullt ut besatt, men grunnbemanningen er mye bedre enn tidligere ved at vi har fått en ny 75 % stilling gjennom Regjeringens opptrappingsplan for barnevern. Vi har noe merkantile ressurser i virksomhetsområdet, men barneverntjenesten praktiserer i stor grad fullført saksbehandling. Totalt antall saker varierer noe, etter en stor økning de siste årene ligger vi nå på rundt 70 saker til enhver tid. Hver enkelt saksbehandler har ansvar for oppfølging av sine fosterhjemsplasseringer, mens en av saksbehandlerne har et spesielt ansvar for oppfølging av tilsynsførere for andre kommuners plasseringer her i Trysil. Utviklingen har i de siste par årene gått i retning av betraktelig flere saker, med økt vanskelighetsgrad. Antallet plasseringer (både akutte og mer planlagte) varierer, men har vært jevnt økende om enn med en del svingninger. I tillegg til dette har man tidligere slitt med å få 5

6 besatt stillingene, og dette har gjort det vanskelig å få fulgt opp bl.a. fosterhjem på den måten man kunne ha ønsket. Vi har over flere år sett at det har blitt stadig verre å få bistand fra BUFetat til å finne egnede fosterhjem, særlig i de mer akutte tilfellene. Vi opplever at BUF-etat har et for lite tilbud, og at evt. ledige hjem ligger langt unna Trysil og dermed igjen gir større utfordringer i fht. oppfølging/kapasitet. Imidlertid har barneverntjenesten i Trysil stort sett lykkes med å finne egnede plasseringssteder innad i kommunen. Vi ser på dette som en styrke, og vi har da også deltatt på intern fagdag i BUF-etat for å lære det regionale nivået mer om hvordan vi går fram for å få til denne lokale rekrutteringen. Samtidig krever slike lokale løsninger mer av saksbehandlerne og hjemmene i Trysil. Vi får i disse tilfellene ikke brukt støtteapparatet fra BUF-etat på samme måte, og fosterhjemmene må forholde seg til saksbehandler i den kommunale barneverntjenesten med den noe varierende tilgjengeligheten man her har. For barneverntjenestens del fører det til at man i større grad har måttet være tilgjengelig også utenom ordinær arbeidstid for å sikre fosterhjem og barn den nødvendige støtte og oppfølging. Problematikken som fører til plassering er i mange tilfeller tyngre enn for noen år tilbake, og det medfører økt bruk av ulike forsterkningstiltak knyttet til plasseringene. 4.3 Ansvarsforhold. Barneverntjenesten skal sørge for at fosterhjemsarbeidet til enhver tid blir fulgt opp i forhold til de ansvar og plikter tjenesten har. Dette innebærer blant annet: - å følge opp og føre kontroll med hvert enkelt barns situasjon i fosterhjemmet gjennom jevnlig kontakt med fosterhjemmet, besøk i fosterhjemmet 2/4 ganger pr. år og ved å være mest mulig tilgjengelige for fosterhjem, barn og foreldre - å iverksette de tiltak/foreta de endringer som til enhver tid viser seg nødvendige for å hjelpe og støtte barnet, herunder bl.a. henvisning til andre instanser dersom det er nødvendig - å bidra med råd og veiledning til fosterforeldre, gi kurs-/opplæringstilbud - å vurdere evt. forsterkningstiltak/avlastning - å utbetale lønn og utgiftsdekning etter KS sine retningslinjer, bidra til dekning av andre nødvendige utgifter. - å følge opp fosterhjemsavtalen som er fosterforeldrenes kontrakt med barneverntjenesten - å utarbeide omsorgs- og tiltaksplan for det enkelte fosterbarn, jobbe etter og evaluere denne samt evt. også sørge for en revurdering av denne - å utarbeide og følge opp samværsplan - å opprette og delta på ansvarsgruppemøter der dette ansees som nødvendig - å sørge for at det blir oppnevnt tilsynsførere i alle hjem - rekruttering, engasjement, oppfølging og veiledning av tilsynsførere - å sørge for at riktig saksbehandling skjer i forhold til plassering i fosterhjem - å samarbeide med BUF-etat, som for Trysils del har sin base på Hamar, om generell godkjenning av nye fosterhjem i Trysil kommune. Godkjente hjem blir registrert i regionens fosterhjemsarkiv for på den måten å sikre at det finnes en samlet oversikt over alle fosterhjem i hele regionen samt for å sørge for at alle fosterhjem skal få det samme kurs- og opplæringstilbudet 6

7 5.0. MÅL FOR STYRKING AV FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE. Barneverntjenesten i Trysil har tidligere utarbeidet 4 mål for styrking av fosterhjemsarbeidet i kommunen, og disse videreføres også i denne planen: 1. Kvalitetssikre fosterhjemsarbeidet ved evaluering og rapportering. 2. Sikre regelmessig oppfølging av fosterbarn og fosterforeldre ved egne plasseringer. Styrke arbeidet med forsterkningstiltak og vurderinger rundt dette. 3. Sikre tilsyn av fosterbarn, herunder oppfølging av fosterbarn fra andre kommuner. 4. Sikre oppfølging etter fylte 18 år der dette er ønskelig. For at målene skal nås, er det viktig at barneverntjenesten har tilstrekkelige ressurser, særlig i form av bemanning og kompetanse. Videre er det sentralt at rutiner følges, at saksbehandlere er tilgjengelige for foreldre og fosterhjem, at fosterhjem får opplæring og veiledning og at tilsynsførere er kompetente Kvalitetssikre fosterhjemsarbeidet ved evaluering og rapportering. Fosterhjemsplanen evalueres og rulleres internt i kommunen hvert 2. år. Ved en rullering sikres evaluering og rapportering internt i kommunen. Planen skal godkjennes politisk av det utvalget som har ansvar for barneverntjenesten samt i kommunestyret. Informasjon om planen skal sendes ut til kommunens egne fosterhjem. Barneverntjenesten skal evaluere sine rutiner minimum en gang i året. Barnevernarbeid, inkludert fosterhjemsarbeid, endres stadig gjennom nye retningslinjer, lover og ny kunnskap. Det er derfor viktig at barneverntjenesten evaluerer sine rutiner i forhold til dette for å sikre en høy kvalitet bl.a. i fosterhjemsarbeidet. Bestemmelser om internkontroll skal også følges opp. Fylkesmannen er kontrollorgan for barneverntjenesten, og det sendes jevnlig inn rapporter fra kommunen til fylkesmannen, også når det gjelder arbeidet med fosterhjem Sikre regelmessig oppfølging av fosterbarn og fosterforeldre ved egne plasseringer. Styrke arbeidet med forsterkningstiltak og vurderinger rundt dette Oversikt over hva som skal gjøres før, under og etter plassering i fosterhjem. Barneverntjenesten har i sine interne rutiner utarbeidet detaljerte oversikter over hva som skal foreligge/være klart før plassering i fosterhjem kan skje og hva som skal gjøres under og etter oppholdet. Dette er lagt ved som vedlegg. Det er særlig viktig at man ved godkjenning av fosterhjem til det enkelte barn sørger for at man har et hjem som er egnet til å ivareta akkurat dette barnet og dets behov. Her kommer også vurderinger og drøftinger rundt evt. forsterkningstiltak inn. Ved frivillige plasseringer, med fosterhjem som hjelpetiltak (jfr. lovens 4-4, 5.ledd), skal det i tillegg foreligge samtykke fra foreldre og evt. barnet om det er over 15 år. Slike frivillige plasseringer skal vurderes løpende, og det er et mål at man innen 1 år har tatt en avklaring rundt hvordan barnets omsorgssituasjon er tenkt på sikt. Barneverntjenesten har halvårlig gjennomgang av den enkelte plassering for å forsikre seg om at både barneverntjenesten og tilsynsfører gjennomfører lovpålagte besøk i fosterhjemmet. Man ser at dette er noe man må ha ytterligere fokus på framover. 7

8 Særlig om samvær og samarbeid med biologiske foreldre. Biologisk families rolle ved fosterhjemsplasseringen har ofte stor betydning for hvordan barnet vil utvikle seg i fosterhjemmet. Barneverntjenesten vil forsøke å bidra til best mulig samarbeidsklima og forståelse, som skal ha til hensikt å legge best mulig til rette for samvær med barnet og samarbeid med fosterhjemmet. Barneverntjenesten skal følge opp biologisk familie og kan bl.a. tilby råd og veiledning. Familien kan trenge hjelp til å komme seg gjennom den krisen det er å bli fratatt omsorgen for sitt barn eller å innse at man ikke strekker til og må plassere sitt barn utenfor hjemmet, og barneverntjenesten skal i slike tilfeller gi tilbud om hjelp. Dette kan skje ved råd/veiledning og ved å formidle kontakt til øvrig hjelpeapparat/kompetanse. Utgangspunktet i de fleste saker er at det skal være samvær med biologiske foreldre. I saker som behandles i fylkesnemnda vil ofte en nedre grense for samvær være fastsatt her. Barneverntjenesten utarbeider den konkrete samværsavtalen, som skal være bindende. Barneverntjenesten skal sørge for at samvær kan la seg gjennomføre, sette inn nødvendige hjelpetiltak ved samvær og evt. dekke utgifter til reise, livsopphold og aktiviteter Sikre tilsyn av fosterbarn, herunder oppfølging av barn fra andre kommuner. Barneverntjenesten skal oppnevne tilsynsfører for barn i fosterhjem. Den kommunen hvor fosterhjemmet ligger, har ansvaret for godkjenning og tilsyn av hjemmet, jfr. lovens Barneverntjenesten skal rekruttere tilsynsførere for alle fosterbarn bosatt i kommunen, samt følge opp denne ordningen rundt det enkelte barn. Tilsynsfører skal få nødvendige opplysninger om plasseringen og barnet, samt opplæring i oppgaven, og skal så gjennomføre minimum 4 besøk i fosterhjemmet pr. år (særskilte avtaler kan lages). Tilsynsfører skriver rapport etter hvert besøk. Ut over dette er det staten som har ansvaret for opplæring av tilsynsførere og ha et opplegg rundt dette. Vi har i Trysil noen trofaste tilsynsførere som gjør en utmerket jobb, og vi opplever også at det i de senere årene har blitt enklere å rekruttere nye tilsynsførere. Det har også blitt gjort en god jobb for å få bedre rutiner knyttet til oppfølging av tilsynsførere. Se for øvrig pkt Sikre oppfølging av ungdom over 18 år. Loven åpner for at ungdom kan fortsette å bo i fosterhjem eller fosterhjemsliknende tilbud etter fylte 18 år og inntil fylte 23 år. Ungdommen skal i god tid før 18 årsdagen gjøres kjent med sine rettigheter og muligheter. Det er viktig at denne planleggingen starter i god tid, noe også loven vektlegger. Barneverntjenesten har en plikt til å vurdere videre tiltak. Dersom barneverntjenesten vurderer at det er behov for videre tiltak, må ungdommen selv samtykke i dette. Selve omsorgstiltaket faller bort når ungdommen blir 18 år, og en eventuell plassering etter dette vil bli å regne som et frivillig hjelpetiltak. Fra 1. juli 2009 ble lovens krav til ettervern skjerpet, og ungdom over 18 år har fått en sterkere rett til å fortsette å motta hjelp fra barneverntjenesten. Loven sier nå at dersom barneverntjenesten IKKE gir ettervern til ungdom etter fylte 18 år når ungdommen selv ønsker det, skal dette begrunnes, og ungdommen har klagerett på vedtaket. 8

9 Følgende må kartlegges før ungdommen fyller 18 år: hvilke oppfølgingsbehov ungdommen har om fosterhjem, ungdom og barneverntjenesten ønsker at tiltaket skal fortsette om evt. andre hjelpetiltak skal inn plan for tiltaket/fremtidsplaner, hva som må til for at planene skal kunne realiseres. Dersom det er enighet om at ungdommen skal fortsette å bo i fosterhjemmet, skal det da foreligge samtykke fra ungdommen selv, kommunalt vedtak om hjelpetiltak etter Lov om barneverntjenester 4-4, 5. ledd, avtale mellom barneverntjenesten og fosterhjemmet, samt tiltaksplan for ungdommen. Tiltaksplanen er en plan for framtidige tiltak, og denne bør i størst mulig grad sikre en forutsigbarhet for ungdommen både når det gjelder tiltak, formålet med disse og tenkt tidsperspektiv. Barneverntjenesten i Trysil har rutiner som skal sikre en grundig gjennomgang av ønske om og behov for ettervern, og vi har ikke opplevd noen klager i forhold til dette. Vi ser likevel at dette er et felt som det er viktig å følge opp og opprettholde et sterkt fokus på også videre framover RULLERING OG EVALUERING AV FOSTERHJEMSPLANEN. Barnevernleder, evt. stedfortreder, har ansvaret for evaluering og ajourføring av planen en gang pr. år i forbindelse med årlig gjennomgang av barneverntjenestens rutinehåndbok. Planen evalueres og rulleres internt i kommunen annethvert år. Fosterhjemsplanen bør behandles politisk som en temaplan, bl.a. med tanke på å profilere barneverntjenestens arbeid i kommunen ovenfor politikerne. Kopi av fosterhjemsplanen sendes fylkesmannen og fosterhjemstjenesten, samt at informasjon om denne sendes alle fosterhjem og tilsynsførere Trysil kommune har ansvaret for. 9

10 VEDLEGG. 1. Oversikt over hva som skal gjøres før, under og etter plassering i fosterhjem: FASE HVA SKAL GJØRES ANSVAR SØKNAD/ - Søknad om bistand sendes FT (Fagteam) FORBEREDELSE - Vurdering av søknad VED INNFLYTTING OPPHOLD - Hvis mulig bør man før innflytting ha en bli-kjent-periode, helst med en skriftlig plan for besøk. Plassering skal være best mulig forberedt og vurdert. Dette inkluderer også mulige forsterkningsbehov. - Godkjenning av fosterhjemmet skriftlig anmodning om dette til oppholdskommunen - Vedtak, tiltaks- /omsorgsplan og samværsplan skal foreligge. - Helseattest og politiattest fra fosterforeldre - Informasjon til fosterforeldrene om barnet - Klær og utstyr (jfr. utstyrsliste Fosterhjem ) - Legeundersøkelse - Evt. opprettelse av ansvarsgruppe - Melding til skole og helsemyndigheter (få oversendt deres journaler til ny kommune) - Melding til folkeregistrert - Melding til Nav barnetrygd - Melding til personal i forhold til forsikring - Anmodning om opprettelse av tilsynsfører (innen 6 uker) sendes oppholdskommune som har ansvar for tilsynet. Lager avtale med tilsynsfører (minst 4 besøk i året, rapport skal skrives, omsorgskommune er økonomisk ansvarlig). - Fosterhjemsavtale ok, inkl. evt. forsterkning - Foreldreansvaret gjennomgås med fosterhjem - Informasjon til fosterforeldre om økonomisk rettigheter og plikter - Dersom direkteplassering foretas, sendes melding om dette til fagteam. - Faglig og administrativt ansvar for plasseringstiltaket - Evt. innkalle og lede ansvarsgruppemøter - Daglig oppfølgning av barnet - Veiledning og oppfølgning av fosterhjem - Veiledning utenom kontortid n F.T/Fosterhjemstjene sten (f.hj.tj) F.hj.tj./kommunen n n / fosterforeldre /f.hjem /f.hjem /f.hj.tj. /f.hj.tj. Fosterhjem /f.hj.tj Barnevernvakta 10

11 ØKONOMI UNDER OPPHOLD EVT. FORSTERKNING UTSKRIVING - Vurdering og evaluering av tiltak - Avlastningstilbud - Tilsynsfører - Oppfølgning av biologiske foreldre - Følge opp samvær/skriftlige avtaler - Fortløpende oppholdsavgifter - Utgifter til avlastning - Kontakt med fam. og nettverk - Klær og utstyr, fritid - Kurs til fosterforeldre, 1 g.pr. år hvis ønskelig - Evt. refusjonssøknad til fosterhj.tj. (se eget pkt. om rutiner for dette) Drøft behovet om forsterkning, eventuelt hva trengs av forsterkning. Hvis økonomisk: hvilken KS skal brukes. Refusjon? Evalueres underveis - Avslutning, overflytting til et nytt tiltak og plan for overføring - Oppsigelse av plass/evt. melding om avslutning til fosterhj.tj. Oppholdskommune F.hjem (utg.dekning), sammen med fosterhjem og f.hj.tj. n og f.hj.tj., evt. andre etter behov n 2. Veiledende satser for fosterhjem f.o.m (fra KS): Alder Utgiftsdekning Arbeidsgodtgjøring Samlet godtgjøring 0-6 år 4.550, , , år 5.655, , , år 6.180, , ,- 15 år og eldre 6.720, , ,- Utgiftsdekningen skal dekke mat, klær og sko utover det barnet skal være utstyrt med ved plasseringen, hygieneartikler, sport, lek og fritid, møbler og husholdningsartikler (utover det barnet skal være utstyrt med ved plasseringen), bolig og strøm, reisekostnader, telefon/mediebruk, bidrag til feriereise. Satsene reguleres hvert år. ns sats for egenandel for fosterhjem som barneverntiltak er fra samme dato kr /mnd. For tiltak med kostnadsramme utover dette kan det søkes refusjon. 11

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013 Fosterhjem 2013-16 11. mars 2013 1. Innledning... 2 2. Etablering av barn i fosterhjem... 2 3. Veiledning og oppfølging av fosterforeldre... 3 4. Beredskap for fosterhjemmene... 4 5. Samvær mellom fosterbarn

Detaljer

PLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I. Numedal barneverntjeneste. Rullering våren 2017

PLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I. Numedal barneverntjeneste. Rullering våren 2017 PLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I Numedal barneverntjeneste Rullering våren 2017 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Mål... 3 2.0 KOMMUNENS OG STATENS ANSVAR FOR FOSTERHJEMSARBEIDET JF. LOV OM BARNEVERNTJENESTER:...

Detaljer

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Avtale mellom barneverntjenesten i kommunen og statlige familie- og beredskapshjem 1. Om avtalen Denne avtalen regulerer forholdet mellom fosterforeldrene og barneverntjenesten

Detaljer

Røyken kommune Barneverntjenesten. Plan for fosterhjemsarbeidet

Røyken kommune Barneverntjenesten. Plan for fosterhjemsarbeidet Røyken kommune Barneverntjenesten Plan for fosterhjemsarbeidet revidert januar 2011 2 Fosterhjemsplan 2011 3 Fosterhjemsplan 2011 Innhold - Innledning - Organisering - Veiledning og opplæring - Tilgjengelighet

Detaljer

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4.1 Valg av plasseringssted Når fylkesnemnda og barnevernet har bestemt at et barn må flytte, skal det vurderes grundig hvor barnet skal flytte

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Prosjektplan/engagement letter Dokumentet inneholder opplysninger som ikke er offentlige (Offl 13 jf. Fvl 13). Mai 2014

Detaljer

Kapittel 3 Barnets planer

Kapittel 3 Barnets planer Kapittel 3 Barnets planer Lovpålagte planer etter barnevernloven I dette kapitlet kan du lese mer om de planer barneverntjenesten skal utarbeide for barn i barnevernet, både de som for hjelpetiltak og

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Vedtatt av x kommunestyre den x 2015 med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning av 26.06.1992

Detaljer

Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune

Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Vedtatt av x kommunestyre den x 2015 med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning av

Detaljer

AVTALE. mellom barneverntjenesten og fosterforeldre etter vedtak om omsorgsovertakelse

AVTALE. mellom barneverntjenesten og fosterforeldre etter vedtak om omsorgsovertakelse 1 BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET 1999 AVTALE mellom barneverntjenesten og fosterforeldre etter vedtak om omsorgsovertakelse (jf lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 4-12 og 4-8 og forskrift av 21.

Detaljer

SAMLET OVERSIKT MÅL OG TILTAK

SAMLET OVERSIKT MÅL OG TILTAK SAMLET OVERSIKT MÅL OG TILTAK 1 Samlet oversikt over mål for hvert drøftingskapittel i stortingsmeldingen om fosterhjem, komplett med tiltakene som foreslås iverksatt for å nå målene: (Sidetallene referert

Detaljer

Ikke alle barn kan bo hjemme

Ikke alle barn kan bo hjemme Ikke alle barn kan bo hjemme Innhold Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer fosterforeldre 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk være fosterforeldre? 11 Hvordan

Detaljer

Direktoratets arbeid med fosterhjem i lys av stortingsmeldingen

Direktoratets arbeid med fosterhjem i lys av stortingsmeldingen Direktoratets arbeid med fosterhjem i lys av stortingsmeldingen Og litt om kvalitets- og strukturreformen Foredragsholder: Jan Faller Disposisjon Fosterhjemsmeldingen Kvalitets- og strukturreformen aktuelle

Detaljer

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN K AN BO HJEMME Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Illustrasjonsfoto: Tine Poppe INNHOLD Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer fosterforeldre 9 Kan noen i

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref. Vår ref. Dato

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref. Vår ref. Dato r;' DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Pb. 2233 3103TØNSBERG Deres ref. Vår ref. Dato 12/8090-02.08.2013 Tildelingsbrev til Barne-,

Detaljer

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN K AN BO HJEMME Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Illustrasjonsfoto: Tine Poppe INNHOLD Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer

Detaljer

Temadag fra barn til voksen - «ettervern»,

Temadag fra barn til voksen - «ettervern», Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Temadag fra barn til voksen - «ettervern», 17.12.14 Barneverntjenestens tiltak i overgangen fra barn til voksen Hvorfor? Hvem? Når? Hva? Hvordan? Innledning Alle ungdommer

Detaljer

Alle løpende utgifter anses dekket av det beløp som månedlig ytes i utgiftsdekning og av barnetrygden. (fra fosterhjemsavtalen)

Alle løpende utgifter anses dekket av det beløp som månedlig ytes i utgiftsdekning og av barnetrygden. (fra fosterhjemsavtalen) 1 Retningslinje for Trondheim kommunes presisering og håndtering av fosterhjemsavtalens pk. 6.3.2 og pk. 6.3.3., samt rammer for ytelser innenfor pk. 6.3.3. Tekst som er klippet direkte fra fosterhjemsavtalen

Detaljer

Meldinger ved plassering i beredskapshjem/fosterhjem. Ivar Bøe. Barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu

Meldinger ved plassering i beredskapshjem/fosterhjem. Ivar Bøe. Barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu Meldinger ved plassering i beredskapshjem/fosterhjem 1 06.12.2012 Ivar Bøe. Barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu Utfordringer i hverdagen Plasseringene skjer raskt, særlig ved plasseringer i beredskapshjem.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.06.2009 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 /19. Varamedlemmer

Detaljer

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18 Spørreundersøkelse Innhold... 2 Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5 1.1.1 Innledning... 5 1.1.2 Oppfølging fra barnevernet... 5 1.1.3 Tilsynsførerordningen... 10 Vedlegg... 18 Oppfølging fosterhjem

Detaljer

Utgifter og inntekter blir bokført på samme ansvar som tidligere med unntak av Barnevernsvakten som skal føre sine utgifter på ansvar 304 500.

Utgifter og inntekter blir bokført på samme ansvar som tidligere med unntak av Barnevernsvakten som skal føre sine utgifter på ansvar 304 500. Barneverntjenester er nå organisert som egen bydekkende virksomhet. Barnevernsvakten er organisert under den nye virksomheten mens barneverntjenesten for flyktninger er fortsatt under Flyktningseksjonen.

Detaljer

Oppfølging av barn i fosterhjem

Oppfølging av barn i fosterhjem 9/2009 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Oppfølging av barn i fosterhjem Moss kommune 24/3-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 FORMÅL, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...6 3 METODE OG GJENNOMFØRING...7

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F47 &13 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSSAK - FORSLAG TIL ENDRINGER AV BARNEVERNLOVEN

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F47 &13 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSSAK - FORSLAG TIL ENDRINGER AV BARNEVERNLOVEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F47 &13 Arkivsaksnr.: 08/16373-3 Dato: 25.11.2008 HØRINGSSAK - FORSLAG TIL ENDRINGER AV BARNEVERNLOVEN INNSTILLING TIL: Bystyret Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Rundskriv nr: Q-05/ /TJK

Rundskriv nr: Q-05/ /TJK Landets kommuner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten Vår ref Dato Rundskriv nr: Q-05/2011 201005479-/TJK 20.01.2011 Om statsrefusjon for kommunale utgifter til barneverntiltak

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Tabellen under gir nærmere informasjon om stillinger i det kommunale barnevernet

Tabellen under gir nærmere informasjon om stillinger i det kommunale barnevernet Kommunenes rapportering på barnevernfeltet, per 30. juni 2013 Her gis det nærmere informasjon om resultatet av kommunenes rapporteringer for første halvår 2013. Tabellene gir informasjon om situasjonen

Detaljer

Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN

Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN Støttekontakt Barneverntjenesten i Bodø engasjerer støttekontakter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: FORSØK MED ØKT KOMMUNALT ANSVAR PÅ BARNEVERNSOMRÅDET - ALTA KOMMUNE

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: FORSØK MED ØKT KOMMUNALT ANSVAR PÅ BARNEVERNSOMRÅDET - ALTA KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1226-1 Arkiv: F47 Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: FORSØK MED ØKT KOMMUNALT ANSVAR PÅ BARNEVERNSOMRÅDET - ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet

Detaljer

Hvilken informasjon bør fosterhjemmet få når et barn skal flytte i fosterhjem? En sjekkliste for barneverntjenesten

Hvilken informasjon bør fosterhjemmet få når et barn skal flytte i fosterhjem? En sjekkliste for barneverntjenesten Hvilken informasjon bør fosterhjemmet få når et barn skal flytte i fosterhjem? En sjekkliste for barneverntjenesten Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse

Detaljer

Tilsyn med ettervern Harstad kommune, Barneverntjenesten v/merete Jenssen, fagansvarlig Fylkesmannen i Troms

Tilsyn med ettervern Harstad kommune, Barneverntjenesten v/merete Jenssen, fagansvarlig Fylkesmannen i Troms Tilsyn med ettervern Harstad kommune, Barneverntjenesten v/merete Jenssen, fagansvarlig Fylkesmannen i Troms Ettervern Hva er ettervern? Lovkravene Samarbeid med forandringsfabrikken Barns rett til medbestemmelse

Detaljer

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse Kunngjøring: Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterer landets kommuner til

Detaljer

Kontrakt mellom familiehjem og Barne-, ungdoms- og familieetaten ved region. Oppdragsgiver: Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) ved region.

Kontrakt mellom familiehjem og Barne-, ungdoms- og familieetaten ved region. Oppdragsgiver: Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) ved region. Standardkontrakt familiehjem Kontrakt mellom familiehjem og Barne-, ungdoms- og familieetaten ved region. 1 Parter Oppdragsgiver: Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) ved region. Oppdragstaker:

Detaljer

Informasjonsmøte om utredningsoppdrag

Informasjonsmøte om utredningsoppdrag Informasjonsmøte om utredningsoppdrag Samfunnsøkonomisk analyse av ulike alternativer for faglig og økonomisk ansvarsdeling mellom statlig og kommunalt barnevern onsdag 3. desember 2014 Mål for utredningen

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) E-post: post@barnevernsforeldrene.no www.barnevernsforeldrene.no Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet e-post: postmottak@bld.dep.no Oslo 11.12.2013

Detaljer

SØKE SOM FORSØKSKOMMUNE I BARNEVERNET

SØKE SOM FORSØKSKOMMUNE I BARNEVERNET SØKE SOM FORSØKSKOMMUNE I BARNEVERNET Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 30.09.2015 Formannskapet 08.09.2015 Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.: 2015/4575-1 RÅDMANNENS

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Ski kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Ski kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Ski kommune 7. februar 2007 Rapport 2/2007 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune etter Kommuneloven

Detaljer

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterer landets kommuner til å søke om å

Detaljer

BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2008

BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800207 : E: F40 &14 : Margrethe Sele Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 16.03.2009 18/09 BARNEVERNETS

Detaljer

Landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjenester for 2013 Kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem

Landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjenester for 2013 Kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem Landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjenester for 2013 Kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem Oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet Barnets medvirkning Råd

Detaljer

Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr 31.10.08

Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr 31.10.08 Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste,, pr 31.10.08 Driftskomiteen 03.12.08 Formannskapet 17.12.08 Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste,, pr 31.10.08 - TMO Barnevernets målsetting og oppgaver

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2010

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800207 : E: F40 &14 : Lilly Anne Håversen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS

Detaljer

OPPLÆRINGSMATERIELL FOR TILSYNSPERSONER

OPPLÆRINGSMATERIELL FOR TILSYNSPERSONER OPPLÆRINGSMATERIELL FOR TILSYNSPERSONER Modul 1 De formelle rammene for tilsynsordningen Side 1 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL BARNEVERNTJENESTEN I MODUM OG KRØDSHERAD RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune,

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Vestby kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Vestby kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Vestby kommune Follo distriktsrevisjon Side 2 Vestby kommune Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Vestby kommune

Detaljer

Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver

Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver Pål Christian Bergstrøm Regiondirektør Bufetat, region nord Barne-, ungdoms- og familieetaten Store endringer

Detaljer

EIDSVOLL KOMMUNE Familiens Hus

EIDSVOLL KOMMUNE Familiens Hus EIDSVOLL KOMMUNE Høringsuttalelse fra, Eidsvoll kommune på NOU 2016:16, ny barnevernslov Det bes om i følgebrevet til høringen at høringsinstansene særlig bør vurdere; 1. Strukturen i forslaget til ny

Detaljer

Barneverntjenesten i Ytre Namdal

Barneverntjenesten i Ytre Namdal Barneverntjenesten i Ytre Namdal Leka Nærøy Vikna Rapport per 30.06.2014 til kommunestyrene i Leka, Nærøy og Vikna Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse Innhold 1. BEMANNING... 3 2. ØKONOMI PER 30.06.2014...

Detaljer

Oppsummering av intervju desember 2011

Oppsummering av intervju desember 2011 Presentasjon for formannskapet Status barnevern og oppfølging av Oxford-rapporten Oppsummering av intervju desember 2011 v/tore Isaksen 7. februar 2012 Utdrag fra Fylkesmannsrapporten 2011 2008 2009 2010

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Ellen Ølness Nadim Regiondirektør Bufetat, Region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene / 06.06.2016 Bufetat Fem regioner underlagt Barne,- ungdoms-, og familiedirektoratet

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 16-22 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.11.2015 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Oppfølging av barn i fosterhjem

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Oppfølging av barn i fosterhjem FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Oppfølging av barn i fosterhjem Halden kommune 17/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Frogn kommune 5. desember 2006 Rapport 10/2006 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG 4 2. INNLEDNING 5 2.1. BAKGRUNN 5 2.2. FORMÅL OG

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn April 2013 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert og eventuelt

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak

Detaljer

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette.

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette. Samarbeidsavtale om videregående opplæring etter opplæringslova for unge bosatt i institusjoner i fylkeskommunen som kommer inn under barnevernlova 5-1 og 5-8, jf opplæringslova 13-2. Avtale mellom Barneverninstitusjon,

Detaljer

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR Saksframlegg Arkivsak: 10/1900-7 Sakstittel: BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR 2011 K-kode: F47 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til

Detaljer

Veileder. Tilsynsfører i fosterhjem en veileder

Veileder. Tilsynsfører i fosterhjem en veileder Veileder Tilsynsfører i fosterhjem en veileder Veileder Tilsynsfører i fosterhjem en veileder Innholdsfortegnelse Forord... 4 1. Hvorfor fosterbarn skal ha tilsynsfører... 5 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Forord. Oslo, september 2015 Kari Ofstad Randi Skar

Forord. Oslo, september 2015 Kari Ofstad Randi Skar Forord Formålet med denne boken er å gi en innføring i barnevernloven. Målgruppen er ansatte i det offentlige barnevernet, advokater som arbeider med barnevernsaker, og andre som er interessert i barnevern.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Olav Hansen FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Olav Hansen FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3437-1 Arkiv: F47 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom.

Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom. Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom. Høstkonferansen i KS Møre og Romsdal, 31.okt. 2013 Sylvi Hjelle,seniorrådgiver KS Nord-Norge Vi har et bra barnevern i Norge!

Detaljer

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk Kapittel 6 Foreldres rettigheter i barnevernet Dette kapitlet og kapittel 7 handler om hvilke rettigheter foreldre har når de kommer i kontakt med barnevernet. Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilsyn med fosterhjem

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilsyn med fosterhjem TRONDHEIM KOMMUNE Tilsyn med fosterhjem Januar 2004 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatet av undersøkelsen Tilsyn med fosterhjem. Undersøkelsen ble foretatt i desember 2003. Rådmannen har hatt

Detaljer

P D F Rapporteringsskjema for kommune pr

P D F Rapporteringsskjema for kommune pr P F Rapporteringsskjema for kommune pr. 30.0.201 3 Les dette før du begynner: ette skjema skal fylles ut og sendes inn elektronisk til fylkesmannen innen tidsfristen nevnt nedenfor. u kan skrive ut hele

Detaljer

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet DIREKTORATETS ULIKE ROLLER Fagrollen Faglig rådgiver for departementet (premissleverandør) Kompetanseorgan

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Oppegård kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Oppegård kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Oppegård kommune 08. JANUAR 2008 RAPPORT 1/08 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

NORSK BARNEVERNLEDERORGANISASJON Faglig plattform 2010-2012.

NORSK BARNEVERNLEDERORGANISASJON Faglig plattform 2010-2012. NORSK BARNEVERNLEDERORGANISASJON Faglig plattform 2010-2012. Norsk Barnevernlederorganisasjon skal være en pådriver i den barnevernspolitiske utvikling i Norge. Organisasjonen skal arbeide for en barnevernspolitikk

Detaljer

Barneverntjenesten i Bergen. Komite for helse og sosial 16.Oktober 2013

Barneverntjenesten i Bergen. Komite for helse og sosial 16.Oktober 2013 Barneverntjenesten i Bergen Komite for helse og sosial 16.Oktober 2013 Kommunal organisering Etat for barn og familie 8 barneverntjenester og barnevernvakt 8 helsestasjons- og skolehelsetjenester Psykisk

Detaljer

PDF Rapporteringsskjema for kommunene pr

PDF Rapporteringsskjema for kommunene pr Utvalg for kultur og oppvekst 1.1.9 sak 6/9 vedlegg 1 PF Rapporteringsskjema for kommunene pr. 3.6.9 Les dette før du begynner: ette skjema skal fylles ut og sendes inn elektronisk til fylkesmannen innen

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Enebakk kommune 26. MARS 2008 RAPPORT 5/08 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

HARSTAD KOMMUNES VILKÅR FOR ENGASJEMENT AV OPPDRAGSTAKERE.

HARSTAD KOMMUNES VILKÅR FOR ENGASJEMENT AV OPPDRAGSTAKERE. HARSTAD KOMMUNES VILKÅR FOR ENGASJEMENT AV OPPDRAGSTAKERE. Innholdsregister; Vilkår for engasjement av oppdragstakere 1. STØTTEKONTAKT OG BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT... 3 2. AVLASTER... 3 3. OMSORGSLØNN...

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Sølvi Andersen Walle Bosettingsrådgiver, Bufetat region Midt-Norge

Barn som kommer alene til Norge. Sølvi Andersen Walle Bosettingsrådgiver, Bufetat region Midt-Norge Barn som kommer alene til Norge Sølvi Andersen Walle Bosettingsrådgiver, Bufetat region Midt-Norge 1 HVEM ER BARNA? Flest gutter fra Afghanistan Noen ankomster fra Eritrea, Syria og Somalia. 350 300 250

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

Anmodning om politisk behandling Delegering av myndighet i forhold til «Tilsyn med barn i fosterhjem»

Anmodning om politisk behandling Delegering av myndighet i forhold til «Tilsyn med barn i fosterhjem» FOS EN REGIONRÅD Til medlemskommu nene i Fosen Regionråd og Fosen Barneverntjeneste VÅR REF.:Vidar DERES REF.: DATO: 11.04.14 Anmodning om politisk behandling Delegering av myndighet i forhold til «Tilsyn

Detaljer

Plan for fosterbarnet følges den?

Plan for fosterbarnet følges den? Plan for fosterbarnet følges den? Forord Når et barn skal plasseres utenfor hjemmet er fosterhjem det tiltaket som mest benyttes. Den kommunale barneverntjenesten har ansvar for å følge opp fosterbarnet,

Detaljer

Land barneverntjeneste

Land barneverntjeneste Land barneverntjeneste Orientering Land barnevern mai 2017 Status i tjenesten Fylkesmannens rapport Ressurser - innleie Økonomi- prognose Prosjekt Land barnevern- forsvarlige tjenester Oppsummering Fylkesmannens

Detaljer

Foto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN KAN BO HJEMME. MANGE AV DEM ØNSKER Å BO HOS NOEN DE KJENNER FRA FØR. FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK

Foto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN KAN BO HJEMME. MANGE AV DEM ØNSKER Å BO HOS NOEN DE KJENNER FRA FØR. FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK Foto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN KAN BO HJEMME. MANGE AV DEM ØNSKER Å BO HOS NOEN DE KJENNER FRA FØR. FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK «Jeg har jo opplevd at mange tror at det er noe feil med meg når jeg

Detaljer

BODØ KOMMUNE Barneverntjeneste Postboks BODØ

BODØ KOMMUNE Barneverntjeneste Postboks BODØ BODØ KOMMUNE Barneverntjeneste Postboks 903 8001 BODØ Tlf. 75 55 55 40 Fax 75 55 55 48 Høringsuttalelse fra barneverntjenesten i Bodø kommune Forslag til endringer i barnevernloven: kvalitets- og strukturreform.

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

Brukerundersøkelse, fosterhjem Sandnes barneverntjeneste høsten 2008

Brukerundersøkelse, fosterhjem Sandnes barneverntjeneste høsten 2008 Melding til utvalg for kultur og oppvekst 20.04.2009-28/09 Brukerundersøkelse, fosterhjem Sandnes barneverntjeneste høsten 2008 I henhold til barnevernlovens internkontroll-forskrift samt barneverntjenestens

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Ellen Ølness Nadim Regiondirektør, Bufetat region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene, Bø 01.03.2016

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 11.02.2014 klokka 13:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

Tolkingsuttalelser fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Tolkingsuttalelser fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Tolkingsuttalelser fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Anvendelsesområdet for barnevernloven 4-6 første ledd Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner Brev av 27.10.2016 Tre problemstillinger Bvl.

Detaljer

R å d g i v e n d e u t t a l e l s e:

R å d g i v e n d e u t t a l e l s e: R å d g i v e n d e u t t a l e l s e: Dato: 7. mars 2011 Sak: 10/12 Klager: A kommune, barneverntjenesten Innklaget: Staten v/barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) Nemnda: Avgjørelsesform: Saken

Detaljer

Enslige mindreårige flyktninger under 15 år

Enslige mindreårige flyktninger under 15 år Enslige mindreårige flyktninger under 15 år Marija Kühle-Gotovac makuh@bufetat.no, tlf. 466 16 878 Nina Ludvigsen nina.ludvigsen@bufetat.no, tlf. 466 18 648 Hedda Boretti hedda.boretti@bufetat.no, tlf.

Detaljer

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Barn som kommer alene til Norge Regional prosjektleder Gaute Ingeson Fossbakk Bufetat Region sør/ Regionkontoret 1 Bufetat Fem regioner underlagt

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring - Forslag til endringer i barnevernloven Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring - Forslag til endringer i barnevernloven Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Forslag til endringer i barnevernloven Arkivsaksnr.: 08/40781 Forslag til vedtak: Formannskapet gir sin tilslutning til rådmannens høringssvar til Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

Fagsamling for ledere og ansatte i barneverntjenesten 30.1.14

Fagsamling for ledere og ansatte i barneverntjenesten 30.1.14 Fagsamling for ledere og ansatte i barneverntjenesten 30.1.14 Informasjon om endringer i barnevernloven og barneloven Endringer i barneloven i kraft 1.01.14 Flere endringer i barneloven noen av større

Detaljer

OSO barnevern Hva er det?

OSO barnevern Hva er det? OSO barnevern Hva er det? 1 Formål «Et samlet barnevern skal tilby barn og unge og deres familier rett hjelp til rett tid.» Sikre barn og unge i de nordnorske kommunene gode, trygge oppvekstsvilkår gjennom

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 2013/9312 621 201400167-47 ESARK-41 28. august 2014 ALHO

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 2013/9312 621 201400167-47 ESARK-41 28. august 2014 ALHO ETAT FOR BARN og FAMILIE Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 05556 / 53 03 34 53 Besøksadresse: Rådstuplass 5 www.bergen.kommune.no Fylkesmannen i Hordaland Helse- og sosialavdelinga Postboks 7310 5020

Detaljer

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting Dato: 15. desember 2015 Til alle landets kommuner ved ordfører og rådmann Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Detaljer

BARNEVERNTJENESTEN VERDAL

BARNEVERNTJENESTEN VERDAL BARNEVERNTJENESTEN VERDAL Økonomiplanseminar Verdal kommune 2. mai 2007 1 Målsettingen med barnevernet Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse- og utvikling, får nødvendig

Detaljer

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Pb 8036 Dep 0030 OSLO

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Pb 8036 Dep 0030 OSLO Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Pb 8036 Dep 0030 OSLO Høringsuttalelse forslag til endringer i lov 17.juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester Ringerike kommune viser til departementets

Detaljer

R å d g i v e n d e u t t a l e l s e:

R å d g i v e n d e u t t a l e l s e: R å d g i v e n d e u t t a l e l s e: Dato: 7. mars 2011 Sak: 10/13 Klager: Innklaget: Nemnda: Avgjørelsesform: Saken gjelder: A kommune, barneverntjenesten Staten v/barne-, ungdoms- og familieetaten

Detaljer

Barnevernets målsetting og oppgaver

Barnevernets målsetting og oppgaver Barnevernets målsetting og oppgaver Levanger barneverntjeneste 2008 1. Målsettingen med barnevernet Barnevernets formålsparagraf 1-1: Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse

Detaljer