FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Oppfølging av barn i fosterhjem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Oppfølging av barn i fosterhjem"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Oppfølging av barn i fosterhjem Halden kommune 17/

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING METODE OG GJENNOMFØRING REVISJONSKRITERIER INTERNKONTROLL Revisjonskriterier Fakta Vurderinger og konklusjoner GODKJENNING AV FOSTERHJEM Revisjonskriterier Fakta Vurderinger og konklusjoner OPPFØLGING AV FOSTERHJEM Revisjonskriterier Fakta Vurderinger og konklusjoner RÅDMANNENS KOMMENTARER VEDLEGG NÆRMERE OM REVISJONSKRITERIENE Østfold kommunerevisjon IKS 2

3 1 SAMMENDRAG Østfold kommunerevisjon IKS har i denne rapporten vurdert følgende problemstillinger: Er fosterhjemsarbeidet innarbeidet i internkontrollen i henhold til lov og forskrift? Godkjennes fosterhjem i tråd med lov og forskrifter? Blir barn i fosterhjem fulgt opp etter gjeldende lov og regelverk? Internkontroll Våre funn viser at: forskrift om internkontroll ikke er implementert i barnevernet det ikke er utarbeidet interne rutiner til bruk i arbeidet med fosterhjem. Barneverntjenesten i Halden har ikke utarbeidet et eget internkontrolldokument. Det finnes heller ikke en egen intern rutinehåndbok til bruk i arbeidet med fosterhjem. Godkjenning av fosterhjem To områder fremstår med en praksis som samsvarer med regelverket: godkjenning av fosterhjem bruk av fosterhjemsavtale Revisjonen har funnet at fosterhjemsavtalen er undertegnet i alle saker vi undersøkte. Vi vil likevel bemerke at fosterhjemsavtalen ikke blir evaluert årlig i alle tilfeller slik loven krever. Våre funn viser også at godkjenning av fosterhjem blir utført etter lovverket i stor grad, men vi finner at flertallet av barna i vår undersøkelse har blitt plassert i fosterhjemmet før det var godkjent. Undersøkelsen viser at det innenfor flere områder er klare svakheter i forhold til dokumentasjon og etterprøvbarhet. Det er derfor stor usikkerhet om områdene i realiteten er i tråd med lov og forskrift. Dette gjelder: barns og foreldres rett til å uttale seg om valg av fosterhjem innhenting av politiattest fra fosterforeldre Vi vil understreke viktigheten av at særlig politiattester fra fosterforeldre blir innhentet og oppbevart i mappene. Etter lov og forskrift skal politiattest fremlegges. Dette bidrar til økt beskyttelse og trygghet for barn som er plassert i fosterhjem. Oppfølging av barn Praksis viser at det er variasjoner i forhold til om regelverket etterleves. Det er funnet brudd på lovverket i flere av områdene revisjonen har undersøkt: det foreligger ikke omsorgsplan i alle saker slik loven krever det er ikke gjennomført tilsynsbesøk som oppfyller lovkravet første tilsynsbesøk blir i de fleste tilfeller utført lenge etter plasseringstidspunktet Manglende utarbeidelse av planer har konsekvenser både for etterprøvbarheten av de tiltak som blir iverksatt, men også for å sikre tilstrekkelig planlegging og forutsigbarhet for det enkelte barn. Formålet med tilsyn er å føre kontroll med situasjonen til barna som er plassert i fosterhjem. Revisjonen finner det alvorlig at det ikke utføres tilsyn som oppfyller lovens krav. Østfold kommunerevisjon IKS 3

4 Revisjonen finner det ikke dokumentert: at fosterhjemsbesøk blir gjennomført i henhold til lovens krav at politiattest er innhentet fra alle tilsynsførere Revisjon ser alvorlig på at det ikke finnes dokumentasjon på at det er innhentet politiattest fra alle tilsynsførere i mappene. Vi vil også påpeke viktigheten av at den oppfølgingen barneverntjenesten har med fosterbarn og fosterhjem blir dokumentert. Dette for å vise det arbeidet barneverntjenesten faktisk utfører, slik at det ikke skapes tvil om at antall fosterhjemsbesøk er i samsvar med loven. Revisjonen anbefaler at: barneverntjenesten implementerer forskrift om internkontroll det utarbeides en egen rutinehåndbok for fosterhjemsarbeidet det utvikles rutiner som sikrer bedre dokumentasjon i mappene politiattest blir innhentet og oppbevart for både fosterforeldre og tilsynsførere barneverntjenesten bestreber seg på at det skal utarbeides omsorgsplaner i aktuelle saker barneverntjenesten sikrer at det antall fosterhjemsbesøk som barnevernloven tilsier, både fra barnevernet selv og fra tilsynsførere, blir gjennomført og dokumentert. Østfold kommunerevisjon IKS 4

5 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING Revisjonen har som en av sine oppgaver å utføre forvaltningsrevisjon, jf. kommunelovens 78 og forskrift om revisjon kap.3. I følge denne paragraf skal revisjonen blant annet kontrollere at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. I kommunestyret , sak 043/08 ble plan for forvaltningsrevisjon vedtatt. Ett av prosjektene ble vedtatt å omhandle kommunenes praksis med barn i fosterhjem. Prosjektet fokuserer på følgende problemstillinger: Er fosterhjemsarbeidet innarbeidet i internkontrollen i henhold til lov og forskrift? Godkjennes fosterhjem i tråd med lov og forskrifter? o Er fosterhjem godkjente før plassering? o Er det innhentet helseopplysninger og tilfredsstillende politiattest fra fosterforeldre? o Har barn over 7 år og foreldre fått uttalt seg om valg av fosterhjem før godkjenning? o Er det utarbeidet og underskrevet fosterhjemsavtale mellom barneverntjenesten og fosterforeldre før plassering? Blir barn i fosterhjem fulgt opp etter gjeldende lov og regelverk? o Gjennomfører barneverntjenesten oppfølging fire ganger pr. år, minimum to ganger i året? o Har barn i fosterhjem tiltaksplan/omsorgsplan? o Er det utarbeidet fremtidig plan for barn over 18 år (forutsatt samtykke fra barnet)? o Har barn i fosterhjem fått oppnevnt tilsynsfører? o Besøker tilsynsfører barn i fosterhjem minimum fire ganger pr. år, eventuelt for barn over 15 år to ganger pr. år (forutsatt at barnet har vært i samme fosterhjem i over to år)? o Har barna fått anledning til å uttale seg før tilsynsfører har blitt valgt? o Er det skrevet rapport etter hvert tilsyn? Undersøkelsen er avgrenset til å gjelde barn i fosterhjem i årene 2007, 2008 og første halvår Undersøkelsen har omfattet barn Halden kommune har plassert i egen eller annen kommune, og barn andre kommuner har plassert i fosterhjem i Halden kommune. Vi har sett på Halden kommunes rutiner og praksis både i kraft av å være omsorgskommune og fosterhjemskommune. Østfold kommunerevisjon IKS 5

6 3 METODE OG GJENNOMFØRING Sentrale elementer i revisjonens arbeidsmetode er standard for våre forvaltningsrevisjonsprosjekter. Først definerer vi problemstillingene. Deretter identifiserer vi revisjonskriterier. Dette er en samlebetegnelse på de krav og forventninger som skal benyttes som grunnlag for vurdering av kommunens virksomhet. Videre innhenter vi fakta ved å kartlegge og beskrive praksis ved de undersøkte virksomheter. Praksis blir så analysert og drøftet med utgangspunkt i revisjonskriteriene. Dette leder fram til konklusjoner og anbefalinger. Prosjektet er gjennomført som en kombinasjon av dokumentanalyse, kvalitative dybdeintervjuer og mappe-/vedtaksgjennomgang. Dybdeintervjuer er gjennomført med kuratorer og leder i barneverntjenesten, ut fra strukturerte momentlister. I mappe- og vedtaksgjennomgangen ble det tilfeldig valgt ut 28 av totalt 78 mapper med barn som er i fosterhjem. Blant disse er det 19 mapper hvor Halden er omsorgskommune og ni mapper hvor Halden er fosterhjemskommune. Revisjonen har sett på mapper hvor barna er i fosterhjem i 2007, 2008 og Vi har ikke lagt vekt på plasseringsdato. I enkelte av de utvalgte mappene går derfor godkjenningsdato og plasseringsdato noe tilbake i tid. Noen har skiftet fosterhjem i den perioden vi har sett på, da har vi også vurdert praksis rundt de nye fosterhjemmene. Revisjonen har i tillegg til å gå gjennom mapper også brukt fagsystemet Familia for å innhente supplerende fakta. Vi har brukt det samme utvalget som i mappegjennomgangen. Prosjektet er gjennomført av forvaltningsrevisor Bente Wik Kristiansen i perioden juni til oktober Østfold kommunerevisjon IKS 6

7 4 REVISJONSKRITERIER Revisjonskriterier, også kalt "foretrukket praksis", er en samlebetegnelse for de krav eller forventninger som brukes som grunnlag for å vurdere kommunens virksomhet. Revisjonskriterier fastsettes vanligvis med basis i en eller flere av følgende kilder: lovverk, politiske vedtak og føringer, kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på området og andre sammenlignbare virksomheters løsninger og resultater. Revisjonskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Kriteriene holdt sammen med faktagrunnlaget danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de konklusjoner som trekkes. I dette prosjektet er følgende kilder benyttet for å utlede revisjonskriteriene: Lov om barneverntjenester (av nr. 100) Forskrift om fosterhjem (av nr. 1659) Forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (av nr. 1090) Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester (av nr. 1584) Retningslinjer for fosterhjem (av til lov om barneverntjenester av nr. 100) Rutinehåndbok for kommunenes arbeid med fosterhjem, Barne- og likestillingsdepartementet 2006 Rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene en veileder, Barne- og likestillingsdepartementet 2006 Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten en veileder, Barne- og likestillingsdepartementet 2006 Tilsynsfører i fosterhjem en veileder, Barne- og likestillingsdepartementet 2006 Se vedlegg 1 for nærmere utledning av revisjonskriteriene. Østfold kommunerevisjon IKS 7

8 5 INTERNKONTROLL 5.1 Revisjonskriterier Internkontroll handler om virksomhetens interne styring og kontroll. Gjennom internkontrollen skal man sikre at kommunens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov. Dette følger av forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av Omfang og utforming skal tilpasses den enkelte barneverntjeneste. I henhold til forskriften skal internkontrollen 1 blant annet: Beskrive hvordan barneverntjenesten er organisert, samt barneverntjenestens hovedoppgaver og mål Sørge for at arbeidstakere og oppdragsgivere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes Skaffe oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav (risikoanalyse) Utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av barnevernlovgivningen Dokumenteres og være oppdatert og tilgjengelig 5.2 Fakta Virksomhetens organisering, oppgaver og mål Barneverntjenesten har ingen beskrivelse av sin organisering utover en presentasjon laget for internt bruk. Det er ikke utarbeidet noe styringsdokument som beskriver mål, stillingsbeskrivelser og beskrivelser av ansvar og oppgaver. I følge barnevernleder har barneverntjenesten en generell målsetting om at de skal bidra til at barn og unge som er i en vanskelig situasjon får det bedre. Barneverntjenesten i Halden ble omorganisert Ny organisering er som følger: Barnevernleder Merkantil avdeling 2,0 hjemler Teamleder Teamleder Mottak/ Undersøkelse/ Tiltak 7,8 kurator hjemler, 2,0 miljøarbeiderhjemler Plasserte barn/ unge 4,0 kurator hjemler 2,0 miljøarbeider hjemler 1 Se vedlegg 1 for nærmere utledning av revisjonskriteriene Østfold kommunerevisjon IKS 8

9 En av årsakene til omorganiseringen var å knytte undersøkelsessaker nærmere tiltaksarbeidet. Tidligere var undersøkelsessaker i et eget team, mens hjelpetiltak var fordelt etter alder i barneteamet og ungdomsteamet. I den nye organiseringen vil undersøkelsessaker og hjelpetiltak være i samme team. Dette vil også medføre at samme kurator gjennomfører undersøkelsen, iverksetter hjelpetiltak og følger opp disse. Det tidligere skillet mellom barneog ungdomsteamet forsvinner i ny organisering. I fosterhjemsarbeidet vil det bety at det er samme kurator som følger barnet i hele perioden vedkommende er plassert. Ved tidligere organisering hadde to kuratorer 20 prosent av stillingene sine avsatt til generelt fosterhjemsarbeid. Dette arbeidsområdet er nå flyttet til teamet for plasserte barn og unge. Ved at det nå er ansatt teamleder for hvert team, vil barnevernleder delegere mer beslutningsmyndighet og selv ha større fokus på administrasjons- og utviklingsoppgaver. Medvirkning fra oppdragstakere Barneverntjenesten har ikke utarbeidet egne skriftlige prosedyrer for å sørge for at oppdragsgivere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes. Barnevernleder mener barneverntjenesten er opptatt av å ha oppstartssamtaler og avslutningssamtaler med fosterforeldrene. Ved oppstart er det gjennomgang av kontrakter og økonomi. I disse møtene er ofte Fosterhjemstjenesten representert, og barnevernleder hilser som oftest på fosterforeldrene. Beskrevet praksis er at barneverntjenesten etter tre og seks måneders plassering, gjennomfører en evaluering med fosterforeldrene. Fosterhjemstjenesten er i følge barnevernleder med på evalueringene. I følge kuratorene finner denne evalueringen sted etter tre og ni måneder. Gjennom møtene sikrer barneverntjenesten at alle avtaler og kontrakter er på plass. Fosterforeldrene blir bedt om å komme med tilbakemeldinger på sine erfaringer. Gjennom disse evalueringene mottar barneverntjenesten tilbakemeldinger, men barnevernleder mener informasjonen ikke systematiseres til bruk i forbedringsarbeid. Risikoanalyse Barnevernleder opplyser at det ikke utføres noen systematisk risikoanalyse i barneverntjenesten. Barneverntjenesten har faste mandagsmøter som barnevernleder leder, hvor alle ansatte deltar. Statistikk, nye rundskriv og prinsipielle avgjørelser på barnevernsområdet blir blant annet gjennomgått på disse møtene. På møter i teamene blir fosterhjemsavtaler og tilleggsavtaler tatt opp og diskutert. Barnevernleder leder disse møtene. Barneverntjenesten har utover dette ikke noen systematisk gjennomgang av fosterhjemsarbeidet. I følge barnevernleder tar de ting litt når det oppstår. Tiltak for å forebygge, avdekke og rette opp brudd på lov og forskrift Det finnes ingen form for avviksrapportering eller avviksoppfølging ved barneverntjenesten. Barnvernleder hevder utførelsen av arbeidet er bra, men at dette ikke kan dokumenteres gjennom prosedyrer og rutinebeskrivelser. I følge kuratorene er det tilfeldig hva som oppdages. Enkelte av kuratorene hevder at avdekkede avvik blir tatt opp med den enkelte, og at kuratorene er flinke til å si i fra til hverandre ved avvik i enkeltsaker. Videre mener enkelte av kuratorene at på grunn av kontorets størrelse og organisering er sjansene for avvik små, og eventuelle avvik oppdages raskt. Østfold kommunerevisjon IKS 9

10 Barnevernleder mener tjenesten må bli bedre til å dokumentere hva som blir gjort i de enkelte sakene og lage skriftlige rutiner for dette. Samtidig mener han at barneverntjenesten har en arbeidskultur som er bra, men at den i for stor grad er personavhengig. Barnevernleder har som mål å innføre evaluering av alle saker. Han ønsker også å utvikle rutiner for oppfølgingsarbeidet av plassert barn og kommunens tilsynsarbeid ovenfor fosterbarn plassert i Halden. Barnevernleder oppfordrer de ansatte til å bruke veiledere utgitt av departementet. Kuratorene bekrefter at det er få skrevne rutiner i barneverntjenesten. De mener at mangelen på skrevne rutiner kompenseres med at de jobber i et sammensveiset og gjennomsiktlig miljø, og at de er flinke til å bruke hverandre. Flere kuratorer har vært ansatt lenge og har opparbeidet seg mye kunnskap. For å sikre en lik behandling av fosterhjemmene er barnevernleder, i følge kuratorene, beslutningstaker i alle økonomiske avtaler med fosterhjemmene. En kurator nevner at ved den nye organiseringen vil teamleder bli involvert i alle fosterhjemssakene, og at dette vil bidra til å sikre lik behandling og riktig og god oppfølging. Dokumentasjon I følge barnevernleder har barneverntjenesten ikke implementert forskrift om internkontroll. Det er ikke etablert en egen internkontroll i barneverntjenesten, dette erkjenner også barnevernleder. Samtidig har barneverntjenesten i rapportering til fylkesmannen for 1. halvår 2009 svart at dette er under arbeid. I samme rapportering svarer barneverntjenesten at de ikke har skriftlige rutiner og prosedyrer som skal bidra til korrekt saksbehandling. 5.3 Vurderinger og konklusjoner Virksomhetens organisering, oppgaver og mål Revisjonen har ikke funnet en egen beskrivelse av barneverntjenestens organisering. Det er ikke utarbeidet egne styringsdokumenter som beskriver egne mål, og det mangler stillingsbeskrivelser og beskrivelser av ansvar og oppgaver. Vi kan ikke se at barneverntjenesten oppfyller internkontrollforskriften på dette området. Medvirkning fra oppdragstakere Barneverntjenesten har, etter det revisjonen kan se, ingen rutiner for systematisert innsamling og bruk av kunnskap og erfaringer fra fosterforeldre og tilsynsførere. Informasjon innhentes gjennom det løpende samarbeidet, men benyttes etter revisjonens oppfatning ikke på en tilstrekkelig strukturert måte til forbedring av barneverntjenesten. Risikoanalyse Revisjonen har ikke funnet at det gjennomføres risikoanalyse som egen aktivitet i barnevernet, slik det stilles krav om i regelverket. En risikoanalyse burde etter revisjonens oppfatning inneholde en vurdering av hvilke hendelser som kan inntreffe slik at målene ikke nås, hva som kan gjøres for å redusere sannsynligheten for at dette skjer, samt konsekvenser dersom hendelsene inntreffer. Tiltak for å forebygge, avdekke og rette opp brudd på lov og forskrift Rapportering og behandling av avvik er sentralt i et internkontrollsystem for å forebygge fare for svikt eller mangler på oppfyllelse av myndighetskrav. Leder har et særskilt ansvar for oppfølging og kontroll med egen virksomhet og må ha tilstrekkelig innsikt i hva som fungerer bra og hva som bør forbedres. Revisjonen kan ikke se at det er implementert rutiner for å Østfold kommunerevisjon IKS 10

11 avdekke og rapportere brudd på lov og forskrift. Vi ser alvorlig på at det ikke er etablert et forsvarlig system for avviksbehandling. Revisjonen kan ikke se at barneverntjenesten i Halden har utarbeidet egne rutiner til bruk i fosterhjemsarbeidet. Informasjon viser at praksis rundt fosterhjemsarbeidet er varierende blant kuratorene. Innenfor enkelte områder er praksis forholdsvis lik, mens innenfor andre områder er praksis ulik. Internkontrollens formål er å sikre at lovens krav overholdes. Den skal bidra til å forebygge svikt og uheldige hendelser, og den skal bidra til at barnevernet lærer av de feil som skjer slik at de ikke blir gjentatt. Internkontrollen er et verktøy for kontroll og intern styring av virksomheten, og er kommunens ansvar. Dokumentasjon Revisjonen finner ikke at barneverntjenesten har opprettet et eget internkontrolldokument som sikrer at kommunen utfører oppgavene sine i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift. Vi finner ikke dokumentert barnevernets oppgaver og mål, rutiner for medvirkning fra oppdragstakere, risikoanalyse eller avviksrapportering. Revisjonen finner det lite tilfredsstillende at forskrift om internkontroll ikke er implementert. Konklusjon: Forskrift om internkontroll er ikke implementert. Det er ikke utarbeidet egne rutiner til bruk i arbeidet med fosterhjem. Østfold kommunerevisjon IKS 11

12 6 GODKJENNING AV FOSTERHJEM 6.1 Revisjonskriterier Fosterhjem defineres etter barnevernloven 4-22 som a) Private hjem som tar imot barn til oppfostring på grunnlag av barneverntjenestens beslutning om hjelpetiltak etter barnevernloven eller i samband med omsorgsovertakelse etter barnevernloven eller 4-8 annet og tredje ledd 4, b) Private hjem som skal godkjennes etter barnevernloven Etter lov og forskrift om fosterhjem kan følgende revisjonskriterier utledes 6 : - det skal ikke foretas plassering før fosterhjemmet er godkjent - fosterhjemskommunen har ansvaret for godkjenning - barneverntjenesten skal ha innhentet politiattest fra fosterforeldrene før godkjenning - barn over syv år og foreldre skal ha fått mulighet til å uttale seg om valg av fosterhjem - det skal inngås avtale om barneverntjenesten og fosterforeldrenes forpliktelser 6.2 Fakta Godkjenning av fosterhjem der barneverntjenesten i Halden er omsorgskommune Barneverntjenesten i Halden hadde per barn i fosterhjem som var under omsorg av Halden kommune. Disse barna er plassert i forskjellige kommuner rundt om i landet, noen er også plassert i Halden kommune. Revisjonen har gjennomgått 19 av disse barnas mapper. Vi har også gått igjennom fosterhjemsmappene tilhørende de samme barna. Barneverntjenesten i Halden har ikke utarbeidet en egen skriftlig rutine for godkjenning av fosterhjem. I følge barnevernleder er det i praksis alltid to kuratorer som godkjenner ett fosterhjem, dette gjøres aldri alene. Det er kuratorer som har arbeidsoppgaver innen fagområdet plasserte barn som godkjenner fosterhjemmet. Etter at godkjenningen er foretatt, blir de to kuratorene som godkjente fosterhjemmet henholdsvis kurator 1 7 og kurator 2 for det aktuelle fosterhjemmet og fosterbarnet. Barneverntjenesten har da alltid en kurator som kan svare på henvendelser i den aktuelle saken i ferier, ved sykdom og annet fravær. Barneverntjenesten ønsker alltid flere fosterhjem å velge mellom ved plassering av et barn. Barnevernleder opplyser at det hender barneverntjenesten forkaster fosterhjem foreslått av Fosterhjemstjenesten 8. Barnevernleder mener at barneverntjenesten er veldig grundige og gode på godkjenning av fosterhjem. 2 Hjelpetiltak for barn og barnefamilier 3 Vedtak om å overta omsorgen for et barn 4 Forbud mot flytting av barn, eller vedtak om omsorgsovertakelse, når barnet bor utenfor hjemmet 5 Barn som foreldrene selv plasserer utenfor hjemmet 6 Se vedlegg 1 for utledning av revisjonskriterier 7 Kurator som har hovedansvar for saksbehandlingen. 8 Fosterhjemstjenesten er en del av Bufetat, som primært jobber med rekruttering og opplæring av de som ønsker å bli fosterforeldre. Østfold kommunerevisjon IKS 12

13 Kuratorene starter alltid prosessen ved å sende en søknad til Fosterhjemstjenesten, hvor de beskriver hvilken type fosterhjem de ønsker til et bestemt barn. Ut fra dette mottar de rapporter på aktuelle fosterhjem fra Fosterhjemstjenesten. Barneverntjenesten foretar flere hjemmebesøk hos aktuelt fosterhjem før de tar noen avgjørelse. Kuratorene sier de er grundige på dette området. Blir det vurdert at fosterhjemmet er det beste for det aktuelle barnet, blir barneverntjenesten i fosterhjemskommunen bedt om å godkjenne fosterhjemmet. Er det kapasitetsproblemer hos fosterhjemskommunen, blir det skrevet en avtale mellom fosterhjemskommunen og omsorgskommunen om at omsorgskommunen selv godkjenner fosterhjemmet. Revisjonens gjennomgang av mapper og fagsystem viser at Halden som omsorgskommune har godkjent 12 av fosterhjemmene selv, tre av disse ligger i Halden kommune. For de resterende ni fosterhjemmene har revisjonen funnet skriftlig avtale mellom fosterhjemskommunen og omsorgskommunen vedrørende godkjenning i syv saker. Fosterhjemskommunen har godkjent fosterhjemmet i tre tilfeller. I tre av sakene har revisjonen ikke funnet dokumentasjon på hvilken kommune som har godkjent fosterhjemmet. I én sak fant revisjonen en forespørsel fra Halden som omsorgskommune til fosterhjemskommunen om å få godkjenne fosterhjemmet selv. Revisjonen har ikke funnet svar på denne henvendelsen. Videre viser gjennomgang av mapper og fagsystem at: - i fire av 19 saker var fosterhjemmet godkjent før plassering - det var foretatt plassering før godkjenning i åtte av 19 saker - i syv saker forelå ikke dato av henholdsvis godkjenningsdato eller plasseringsdato slik at vi ikke kunne sammenligne plasseringsdato med godkjenningsdato. Godkjenning av fosterhjem der barneverntjenesten i Halden er fosterhjemskommune Halden er fosterhjemskommune for 22 barn, som andre kommuner har plassert i Halden kommune. Revisjonen har gjennomgått ni av disse mappene. I de plasseringene der barneverntjenesten i Halden er fosterhjemskommune, får de tilsendt rapport på aktuelt fosterhjem fra omsorgskommunen. Barneverntjenesten kontrollerer da at all relevant dokumentasjon ligger ved og innhenter det som eventuelt mangler. Barneverntjenesten foretar selv et besøk i fosterhjemmet før de godkjenner det. Mappegjennomgangen viser at av de ni plasseringene har omsorgskommunen selv godkjent fosterhjemmet i seks tilfeller. Det foreligger skriftlig avtale mellom kommunene i fire saker. I ett tilfelle foreligger det brev fra omsorgskommunen til barneverntjenesten i Halden hvor omsorgskommunen ber om å få godkjenne fosterhjemmet selv. Revisjonen har ikke funnet svar på denne henvendelsen eller dokumentasjon på inngått avtale. I ett annet tilfelle har revisjonen funnet et journalnotat hvor det vises til en muntlig avtale om godkjenning av fosterhjem. Heller ikke her finner revisjonen dokumentasjon på inngått avtale om godkjenning. Barneverntjenesten i Halden har som fosterhjemskommune godkjent tre av fosterhjemmene. Østfold kommunerevisjon IKS 13

14 Politiattest og helseopplysninger av fosterforeldre Det er ikke utarbeidet en egen skriftlig rutine for innhenting av politiattest og helseopplysninger. Barneverntjenesten i Halden har opprettet egne fosterhjemsmapper, hvor blant annet avtaler, politiattester og helseopplysninger blir oppbevart. I følge kuratorene blir det alltid innhentet politiattester og helseopplysninger på fosterforeldrene. Der hvor fosterfamiliene har barn over 18 år, blir det innhentet opplysninger om disse også. Det er merkantil ansatt som sender ut brev til fosterforeldrene og ber disse innhente politiattester og helseopplysninger. I de 12 sakene hvor barneverntjenesten i Halden har godkjent fosterhjemmet og hvor de også er omsorgskommune, har revisjonen funnet seks politiattester på fosterforeldre. Barneverntjenesten i Halden har godkjent tre fosterhjem i kraft av å være fosterhjemskommune for andre kommuners barn. I disse mappene finner revisjonen politiattester i to saker. Revisjonen har funnet politiattester også i de mappene hvor andre barneverntjenester har godkjent fosterhjemmene eller hvor godkjenningskommune ikke har latt seg dokumentere. I disse mappene har vi funnet innhentede politiattester i fem av syv tilfeller. Revisjonen har funnet helseopplysninger i ni av 12 fosterhjem Halden har godkjent og som de er omsorgskommune for. I de sakene hvor det er fosterhjemskommunen som har godkjent eller hvor godkjenningskommune ikke er dokumentert, fant vi helseopplysninger i seks av syv tilfeller. I de tre plasseringene Halden har godkjent som fosterhjemskommune, fant revisjonen helseopplysninger i alle mappene. Foreldre og barn over 7 år sin mulighet til å uttale seg om valg av fosterhjem før plassering I utvalget hadde fem barn fylt syv år ved plassering. Revisjonen har ikke fått seg forelagt noen skriftlig rutine for denne oppgaven. Barneverntjenesten opplyser at de alltid snakker med barn som skal plasseres i fosterhjem vedrørende ønsker for valg av fosterhjem. Ofte lager fosterfamilien en egen mappe hvor de presenterer seg selv, familien sin, huset sitt, interesser de har og eventuelle kjæledyr. Disse mappene får barna se og lese for å prøve å danne seg et bilde av familien. Ofte er det vanskelig for barna å ha noen formening om fosterhjemmet. Etter at valg av fosterhjem er tatt, får barna bli med på flere besøk hos fosterforeldrene før de plasseres. I følge kuratorene varierer det veldig i hvor stor grad biologiske foreldre får uttale seg ved valg av fosterhjem. For enkelte foreldre er plasseringen vanskelig uansett hvilket fosterhjem som blir valgt. Noen foreldre er ikke i stand til å delta i prosessen, mens andre er en viktig del av den. Dette er veldig individuelt. Kuratorene opplyser at de bestreber seg på å involvere de biologiske foreldrene i plasseringen. Det opplyses også at barneverntjenesten forsøker å legge til rette slik at biologiske foreldre får mulighet til å være med å besøke fosterhjemmet. Barneverntjenesten opplever at biologiske foreldre er engstelige og anstrengte før første besøk, men at de ofte er lettet etter besøket. Østfold kommunerevisjon IKS 14

15 Revisjonen kan ikke finne dokumentasjon på at barn over syv år har fått uttale seg om valg av fosterhjem. Ved skifte av fosterhjem har revisjonen funnet at ett barn har fått uttale seg om valg av nytt fosterhjem Revisjonen har funnet fire saker hvor mor har hatt ønske om plassering. I de resterende sakene har vi ikke funnet noe dokumentasjon på uttalelse fra foreldre eller barn. Fosterhjemsavtalen Barneverntjenesten bruker mal utarbeidet av Barne- og familiedepartementet til utarbeidelse av fosterhjemsavtaler 9. Det er ikke utarbeidet en egen skriftlig rutine i barneverntjenesten for inngåelse av fosterhjemsavtale. Alle fosterhjemsavtaler og tilleggsavtaler blir tatt opp og diskutert i teammøter. Det er i følge barnevernleder viktig med likest mulig behandling av fosterhjemmene, spesielt i forhold til økonomiske avtaler. Leder opplever ofte at det er mye diskusjon rundt tilleggsavtalene 10. Avtalene blir alltid underskrevet av leder, slik at han har god oversikt over økonomien i sakene. Leder opplever at barneverntjenesten ofte blir presset på økonomi av fosterforeldrene ved plasseringer. Barneverntjenesten opererer med en maksimumsgrense som de ikke går over med hensyn til årlig lønnskompensasjon. Avlønning blir opplevd som komplisert. Det er vanskelig å sammenligne fosterforeldre og om de skal frikjøpes og for hvilket beløp. I følge barnevernleder og kuratorene blir fosterhjemsavtalen benyttet i alle plasseringer. Avtalen blir grundig gjennomgått med fosterforeldrene sammen med Fosterhjemstjenesten før undertegning. I tillegg til fosterhjemsavtalen, blir det benyttet tilleggsavtaler som blant annet regulerer forsterket arbeidsgodtgjøring i fosterhjemsplasseringen. Som oftest har tilleggsavtalene en varighet på ett år. De blir derfor som regel evaluert årlig. Fosterhjemsavtalen er benyttet i alle sakene revisjonen har sett på. 13 avtaler har vært inngått og underskrevet før plassering. Tre avtaler har vært inngått etter plassering, og i tre saker mangler vi dokumentert plasseringsdato slik at vi ikke har grunnlag for sammenligning. I 13 av 19 saker har vi funnet evaluering av enten fosterhjemsavtalen eller tilleggsavtaler. 6.3 Vurderinger og konklusjoner I følge fosterhjemsforskriften er det fosterhjemskommunen som skal godkjenne fosterhjemmet dersom ikke annet er avtalt skriftlig. Revisjonens undersøkelse viste at Halden som omsorgskommune selv har godkjent fosterhjemmene i ni tilfeller. Dette gir regelverket anledning til dersom det foreligger skriftlig avtale mellom barneverntjenestene. Revisjonen finner det tilfredsstillende at det er undertegnet avtale mellom barneverntjenestene der omsorgskommunen selv har godkjent fosterhjemmet i nær alle sakene revisjonen har undersøkt. Det skal etter regelverket ikke plasseres barn i fosterhjem før fosterhjemmet er godkjent. Vi fant at fosterhjemmet var godkjent før plassering i fire av 19 tilfeller. Gjennom 9 Skriftlig avtale om barneverntjenestens og fosterforeldrenes forpliktelser ved fosterhjemsplasseringer 10 Avtale som blant annet regulerer forsterket arbeidsgodtgjøring for fosterforeldrene Østfold kommunerevisjon IKS 15

16 godkjenningsprosessen blir fosterforeldre vurdert som egnet eller ikke for det aktuelle barnet. Ved at barn har flyttet inn før fosterhjemmet er godkjent, kan det skapes usikkerhet om godkjenningsprosessen er gjennomført på en tilfredsstillende måte. Det er også vanskelig å etterprøve om barneverntjenesten følger lov og forskrift, når det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon i flere saker. I henhold til regelverket skal alle fosterforeldre fremskaffe politiattest og helseopplysninger. Revisjonen finner det positivt at det foreligger helseopplysninger i nær alle saker. Våre funn viser at det ikke er dokumentert innhentet politiattest i alle tilfeller. Fremleggelse av politiattest bidrar til økt rettssikkerhet for barn plassert i fosterhjem. Manglende dokumentasjon gjør det vanskelig for revisjonen å vurdere om barneverntjenesten følger lovverket i dette tilfelle. Barn over syv år og foreldre har etter regelverket rett til å uttale seg om valg av fosterhjem. Manglende dokumentasjon i mappene gjør det vanskelig å etterprøve om barneverntjenesten oppfyller kravet om at barn over syv år får uttale seg om fosterhjemmet. Fosterforeldre og barn som bor i fosterhjem skal følges opp via fosterhjemsavtale. Revisjonen finner det tilfredsstillende at fosterhjemsavtalen er undertegnet i alle saker vi har undersøkt. Revisjonen fant dokumentert evaluering av fosterhjemavtalen eller tilleggsavtaler i 13 saker. For å sikre at partenes forpliktelser etter avtalen blir fulgt opp og at nye behov blir jevnlig vurdert, er det viktig at fosterhjemsavtalen blir gjennomgått minst en gang i året. Revisjonens undersøkelse viser at det i noen grad er mangel på dokumentasjon. Dette gjør det vanskelig å etterprøve hva som faktisk er gjort i barnevernsakene, og om barneverntjenesten i Halden oppfyller krav i lov og forskrift. Mangel på dokumentasjon kan skape risiko i den enkelte sak og kan medføre at man ikke fanger opp forhold som kan være alvorlige for barnet. Konklusjon: Godkjenning av fosterhjem utføres hovedsaklig etter regelverket. Det er dokumentert at fire av 19 barn ble plassert etter at fosterhjemmet er godkjent. Det kan ikke dokumenteres at det er innhentet politiattest fra alle fosterforeldre slik loven krever. Manglende dokumentasjon gjør det vanskelig å konkludere om barneverntjenesten oppfyller kravet om at barn over syv år får uttale seg om valg av fosterhjem. Fosterhjemsavtalen er undertegnet i alle tilfeller. Østfold kommunerevisjon IKS 16

17 7 OPPFØLGING AV FOSTERHJEM 7.1 Revisjonskriterier Etter barnevernloven 4-16 skal barneverntjenesten nøye følge utviklingen til de barn det er truffet vedtak om omsorgsovertakelse for Barneverntjenesten skal etter lov og forskrift vedta en plan for barnets omsorgsbehov. Etter loven opererer man med to ulike planer 11 : - Tiltaksplan etter barnevernloven og - Foreløpig og endelig omsorgsplan etter barnevernloven Det følger av lov og forskrift at alle enten skal ha tiltaksplan eller omsorgsplan. Formålet med planene er å klargjøre hvilke forutsetninger som ligger til grunn for plasseringen og å redegjøre for hvordan barnet skal følges opp i fosterhjemmet. For barn over 18 år skal det, forutsatt samtykke fra barnet, ha blitt utarbeidet en fremtidig plan. I henhold til fosterhjemsforskriften 7 første ledd skal barneverntjenesten i omsorgskommunen følge opp og føre kontroll med hvert enkelt barns situasjon i fosterhjemmet. Oppfølgningen skal skje minimum fire ganger per år eller to ganger etter særskilt vedtak. Fra plasseringstidspunktet i fosterhjemmet til barnet fyller 18 år skal det gjennomføres tilsyn. Det skal føres kontroll med den omsorgen barnet får i fosterhjemmet, og at forutsetningene for plasseringen blir fulgt opp. Det er barneverntjenesten i fosterhjemskommunen som har ansvaret for at det blir ført tilsyn. I henhold til fosterhjemsforskriften 8 fjerde ledd skal barneverntjenesten: oppnevne en særskilt tilsynsfører til det enkelte barn ved godkjenning av fosterhjemmet. Tilsynsfører skal føre tilsyn med barnet så ofte som nødvendig, men minimum fire ganger per år. Første besøk bør være så raskt som mulig etter plassering. Ved valg av tilsynsfører bør barn over syv år få anledning til å uttale seg før tilsynsfører blir valgt. Tilsynsfører skal etter hvert besøk skrive en rapport fra besøket. Denne skal sendes til barneverntjenesten i den kommunen som har tilsynsansvaret. 7.2 Fakta Tiltaksplaner og omsorgsplaner Barneverntjenesten i Halden har oppfølgingsansvar for 45 barn og har ansvar for at det foreligger tiltaks- og omsorgsplaner i disse sakene. Barneverntjenesten har ikke egne skriftlige rutiner for utarbeidelse av omsorgsplaner. I følge barnevernleder foreligger det ikke foreløpig plan i alle saker, men han mener at kuratorene har blitt bedre til å utarbeide slik plan. Praksis for utarbeidelse av foreløpig plan er varierende blant kuratorene. Enkelte sier de ikke er flinke nok til dette, mens andre alltid utarbeider denne planen. 11 For utledning av revisjonskriterier se vedlegg 1 12 Hjelpetiltak 13 Planer for barnets omsorgssituasjon; foreløpig plan skal utarbeides ved omsorgsovertakelsen og endelig plan skal utarbeides senest to år etter fylkesnemndas vedtak. Østfold kommunerevisjon IKS 17

18 Med hensyn til endelig omsorgsplan, mener barnevernleder at barneverntjenesten tidligere har vært flinke til å utarbeide slike, men han er redd dette har sklidd noe ut i den senere tid. Praksis blant kuratorene for utarbeidelse av den endelige planen varierer. Alle kuratorene er kjent med at det skal utarbeides en endelig plan senest to år etter fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse, men det er ikke alltid dette blir gjort. En kurator sier at hun er betenkt med å lage nye og omfattende planer, fordi dette fungerer som en bekreftelse på den annerledesheten barna lever med, og som de ofte forsøker å rømme fra. Er det problematiske plasseringer nevner samme kurator at de er flinke til å lage planer. Revisjonens funn viser at det i én mappe forelå både foreløpig og endelig plan. I 11 mapper fant vi endelig plan. I fem av mappene har ikke plasseringen vart over to år, slik at det ikke er krav om at slik plan skal være utarbeidet. I én av disse mappene fant vi tiltaksplan. Vi fant ingen foreløpige planer dokumentert i disse mappene. I tre mapper manglet endelig plan. Revisjonen fant fire tiltaksplaner. Barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem Barneverntjenesten har, i følge barnevernleder, ingen skriftlig rutine eller dokumentasjon på hvor ofte det blir utført oppfølging fra barneverntjenesten side med barn i fosterhjem. Han mener likevel at det innad i barneverntjenesten finnes en god faglig kultur for oppfølging av fosterhjemmene. Kuratorene har ulik praksis på dette området, mye er i følge leder opp til den enkelte kurator. Selv om det finnes lite dokumentert vedrørende oppfølging, mener leder for barneverntjenesten at de har oppfølging som oppfyller lovkravet om minst fire besøk per år. Kuratorene sier selv de har tett og god oppfølging av fosterbarn og fosterhjem. En kurator sier at barn de har overtatt omsorgen for skal ha førsteprioritet i arbeidet. Det første året etter plassering er det vanlig med oppfølging en gang i måneden. Etter det første året er det vanlig med fire til seks hjemmebesøk per år. Det er i følge kuratorene svært få fosterhjem som besøkes færre enn fire ganger i året. Det er ulike behov hos både fosterhjem og fosterbarn slik at oppfølging og tettheten på denne vil variere ut fra situasjon. Kuratorene opplever at fosterforeldrene er flinke til å ta kontakt med barneverntjenesten også utenom hjemmebesøkene. I tillegg treffes kuratorene og fosterforeldre i møter med forskjellige samarbeidspartnere. Der det er avtaler om samvær og barneverntjenesten skal være til stede, treffes også kuratorene og fosterbarna på denne arenaen. Oppfølgingen skal dokumenteres i fagsystemet, dette sier kuratorene de er kjent med. De bestreber seg på å få gjort dette, men det er ikke alltid tiden strekker til. Samtidig mener flere kuratorer at det er viktig å dokumentere gjennomførte hjemmebesøk og hva som har kommet frem under disse besøkene. Møter med andre samarbeidsinstanser blir referatført. Revisjonen fant ved gjennomgang av mapper og fagsystem for perioden 2007, 2008 og 2009 dokumentert at tre av 19 fosterhjem har fått oppfølging etter lovkravet samlet for hele perioden. Vi har ved vurdering tatt hensyn til plasseringstidspunkt. Isolert sett er det dokumentert at seks barn i 2007, fire barn i 2008 og barn i 2009 har fått oppfølging etter loven. Ett av barna i utvalget har også hatt oppfølging av Aleris Ungplan 15. Her finner revisjonen halvårige rapporter i mappen. 14 Revisjonen gikk gjennom mapper og fagsystem i august Vi har vurdert at ett fosterhjemsbesøk hittil i 2009 er å anse som oppfyllelse av lovkravet. Vi har da vurdert at det har vært sommerferie og at mulig registrering inn i fagsystemet/dokumentasjon i mappene ikke har blitt utført. Legger vi til grunn at det skulle vært utført og dokumentert to fosterhjemsbesøk per august 2009, er det fire som oppfyller lovkravet. 15 Aleris Ungplan er et privat helse- og omsorgsforetak som blant annet har virksomheter innen barnevern. Østfold kommunerevisjon IKS 18

19 Tilsynsfører Revisjonen har ikke blitt forelagt egne skriftige rutiner vedrørende arbeidet rundt oppnevning av tilsynsfører og tilsynsførers oppdrag. Barneverntjenesten har alltid samtaler med nye tilsynsførere. I følge barnevernleder blir det gitt både generell informasjon om det å inneha et oppdrag som tilsynsfører, og det blir gitt spesifikk informasjon om barnet vedkommende skal være tilsynsfører for. Det etterstrebes at kurator er med tilsynsfører på introduksjonsbesøk i fosterhjemmet. Ikke alle barn Halden er omsorgskommune for har tilsynsfører. Dette fordi det i enkelte kommuner er vanskelig å rekruttere tilsynsførere. I enkelte saker tar det lang tid før fosterhjemskommunen klarer å tilsette tilsynsfører. En kurator har opplevd at fosterforeldrene har tatt kontakt med barneverntjenesten fordi det ikke var oppnevnt tilsynsfører til deres fosterbarn. Barnevernets erfaring er at det varierer veldig hva barna synes om å ha en tilsynsfører. Enkelte synes det er fint å ha en person som gir ekstra oppmerksomhet, andre synes de ikke trenger en tilsynsfører da de har god kontakt med kurator og fosterfamilien. Det blir også nevnt fra en kurator at enkelte fosterbarn føler at stadige hjemmebesøk fra barneverntjenesten og tilsynsfører, fungerer som en konstant påminnelse om den vanskelige situasjonene de befinner seg i. En kurator stiller spørsmål om hva en tilsynsfører får fanget opp og sett i løpet av to timer fire ganger i året. Fosterbarna har på forhånd fått informasjon om hva en tilsynsfører er og hvilken rolle den skal ha. Det er ingen fast rutine blant kuratorene at barn over syv år får uttale seg om valg av tilsynsfører. Barna kan komme med ønsker, men dette går stort sett på kjønn og alder. Enkelte kommuner har faste personer de bruker som tilsynsførere, og da er det ikke noe reelt valg. På grunn av vansker med å rekruttere tilsynsførere, føler enkelte kuratorer det blir galt å la barnet tro at det kan velge, mens det i realiteten ikke er noe valg. Kuratorene legger imidlertid mye arbeid i å sørge for at det blir god kontakt mellom barnet og tilsynsfører. Enkelte kuratorer spør barna hva de synes om tilsynsføreren når de er på hjemmebesøk i fosterhjemmet. Av de 19 mappene i vårt utvalg hvor Halden er omsorgskommune, er det 13 som har tilsynsfører. I to saker har Halden bedt fosterhjemskommunen om å oppnevne tilsynsførere, vi har ikke funnet svar på disse henvendelsene. Vi har ikke funnet at barn over 7 år har fått anledning til å uttale seg om valg av tilsynsfører. I følge kuratorene har barneverntjenesten ikke noe system for oppfølging av tilsynsførere og hvor mange besøk som er gjennomført. Enkelte kuratorer tar en opprydning innimellom og sjekker hvor mange rapporter som har kommet inn, men dette er helt tilfeldig og ikke satt i system. En kurator nevner at oppfølging av tilsynsførere har vært tema på fellesmøter hvor alle kuratorer har blitt bedt om å se over sine saker. Mottatte tilsynsrapporter skal registreres inn i fagsystemet på lik måte, slik at det blir enklere å få oversikt over alle rapportene som har kommet inn. Er det noe uklart i rapportene eller noe spesielt som står skrevet i dem, tar kurator kontakt med tilsynsfører for å få dette utdypet. Enkelte kuratorer gir også tilbakemelding på gode rapporter. Barneverntjenesten opplever at fosterforeldrene er flinke til å samarbeide med tilsynsførerne og legger godt til rette for besøk. Av de 13 fosterbarna som i vårt utvalg har tilsynsfører, er det fem som har hatt tilsynsbesøk som oppfyller lovkravet i 2007, 2008 og Vi har tatt hensyn til plasseringsdato og eventuelle avtaler om redusert tilsyn. Ser vi isolert på disse tre årene er det åtte som har hatt Østfold kommunerevisjon IKS 19

20 tilsyn som oppfyller lovkravet i 2007, ni som oppfyller lovkravet i 2008 og som oppfyller lovkravet i I vårt utvalg er det én som har fått oppnevnt tilsynsfører dagen etter plassering. Totalt er det fire som har fått oppnevnt tilsynsfører innen to uker etter godkjenning. I de andre mappene varierer oppnevningsdato. I vårt utvalg er det ingen som har hatt tilsyn innen 14 dager etter plassering. Tilsynsfører der barneverntjenesten i Halden er fosterhjemskommune I følge barnevernleder sliter barneverntjenesten med å rekruttere tilsynsfører. Barneverntjenesten bruker flere rekrutteringskanaler for å forsøke å engasjere tilsynsførere. De har prøvd annonsering, lagt ut forespørsel på kommunens intranett og de har også spurt samarbeidspartnere om de kjenner noen som kan tenke seg dette oppdraget. Kuratorene sier at det som gir størst effekt er den uformelle rekrutteringen. Det er en utfordring å få tilsynsførere som kan inneha dette oppdraget over lengre tid. Kuratorene opplever ofte skifte av tilsynsførere, og dette opplever de som uheldig. I vårt utvalg er det åtte av ni barn som har tilsynsfører. Dato for oppnevning av tilsynsfører varierer, utnevning er foretatt fra én måned etter godkjenning til over ett år etter godkjenning. Vi kan ikke se at det i noen av tilfellene er oppnevnt tilsynsfører samtidig med godkjenningen. Det er heller ikke utført tilsyn fjorten dager etter plassering slik det anbefales i regelverket. Revisjonen har ikke funnet dokumentert at barn over syv år har fått uttale seg om valg av tilsynsfører. Revisjonen har ved gjennomgang av mapper og fagsystem funnet at det er utført tilsyn etter lovkravet i fem tilfeller i 2007, fem tilfeller i 2008 og åtte 17 tilfeller i I en av mappene fant vi ikke dokumentert tilsyn for noen av årene. Totalt var det tre fosterbarn i vårt utvalg som fikk tilsyn etter lovkravet alle årene. Vi har da tatt hensyn til avtaler om redusert tilsyn og plasseringsdato og regnet det som rimelig at det utføres to tilsyn hvert halvår. Det skal etter lovverket kreves politiattest av tilsynsførere. Ved vår mappegjennomgang fant vi politiattester for to av åtte tilsynsførere. I én mappe fant vi undertegnet taushetserklæring. I de resterende mappene fant vi ikke dokumentasjon på om verken politiattest eller taushetserklæring er innhentet. Fremtidig plan for barn over 18 år Barneverntjenesten har ikke fremlagt egne skriftlige rutiner for tiltak til barn over 18 år. Barnevernleder tror at flertallet av de som er over 18 år har fått utarbeidet fremtidig plan, men har ingen tall på dette. Likevel mener leder at tiltaket fungerer rimelig godt, og at det ikke er noen som ikke får tilbud om å bli værende i fosterhjemmet hvis de ønsker det selv. 16 Revisjonen gikk gjennom mapper og fagsystem i august Vi har vurdert at ett tilsyn hittil i 2009 er å anse som oppfyllelse av lovkravet. Vi har da vurdert at det har vært sommerferie og at mulige rapporter ikke har blitt sendt inn og/eller registrert inn i fagsystemet i dette tidsrommet. Legger vi til grunn at det skulle vært utført og dokumentert to tilsyn per august 2009, er det tre som oppfyller lovkravet. 17 Vi har gjort samme vurdering som under fotnote 11. Legger vi til grunn at det skulle vært utført og dokumentert to tilsyn per august 2009, er det fem som har fått tilsyn etter lovkravet. Østfold kommunerevisjon IKS 20

21 I følge kuratorene blir det i god tid før barnet fyller 18 år tatt kontakt med både barnet og fosterfamilien om hvilke ønsker barnet har etter fylte 18 år. Dette kan være et tema helt fra barnet avslutter ungdomsskolen. Kuratorene opplever at mange ønsker å forbli i barneverntjenesten også etter fylte 18 år. Barneverntjenesten ønsker at barna skal være i fosterfamilien til de har avsluttet videregående opplæring. Kuratorene sier at alle som ønsker å forbli under barneverntjenesten, får utarbeidet fremtidig plan. I vårt utvalg er det én som er født i Her har fylkesnemnda opphevet vedtaket om omsorg, slik at det ikke er aktuelt for barneverntjenesten å opprette en fremtidig plan. 7.3 Vurderinger og konklusjoner Barnevernloven krever at barneverntjenesten utformer tiltaksplaner og omsorgsplaner. Revisjonens funn viser at det ikke foreligger planer i alle saker. Barneverntjenestens praksis på området innebærer brudd på regelverket. Manglende utarbeidelse av planer har konsekvenser både for etterprøvbarheten av de tiltak som er iverksatt, men også for å sikre tilstrekkelig planlegging for det enkelte barn. Ved å ikke utarbeide planer kan man miste det overordnede perspektivet i forhold til det enkelte barn. Et av formålene med den endelige planen er å redegjøre for hvordan barnet skal følges opp i fosterhjemmet. Revisjonens vurdering er at man mister viktige holdepunkter i oppfølgingen når endelig plan ikke er utformet. Dernest mister man viktig informasjon av betydning for organisasjonens læring. Barn som er under omsorg er i en særlig sårbar situasjon, og barneverntjenesten har et mer omfattende ansvar for oppfølging og langsiktig planlegging. Barnevernloven pålegger omsorgskommunen å foreta minst fire besøk i fosterhjemmet i året. Revisjonens undersøkelse viser at barneverntjenesten i Halden ikke dokumenterer at de gjennomfører det antall fosterhjemsbesøk loven krever. Revisjonen vil påpeke viktigheten av at fosterhjemsbesøk blir dokumentert, både i fagsystem og i mapper, slik at det ikke skapes tvil om at antall fosterhjemsbesøk gjennomføres i samsvar med loven. I følge barnevernloven skal det føres tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjemmet fra plasseringstidspunktet. Barneverntjenesten har ansvar for at tilsynsfører følger opp barn i fosterhjem. Revisjonen finner det ikke tilfredsstillende at første tilsynsførerbesøk blir utført lenge etter plassering. Tilsynsfører skal være barnas tals- og støtteperson som skal bidra til å sikre barnas rettssikkerhet og trygghet. Tilsynsfører skal gjennomføre tilsyn fire ganger i året og det skal skrives rapport fra hvert tilsyn. Revisjonens undersøkelse viser at det i flere tilfeller ikke er dokumentert gjennomført tilsynsbesøk i henhold til lovkravet. Dette gjelder både for de barna Halden kommune er fosterhjems- og omsorgskommune for. Revisjonen vil peke på formålet med tilsyn, som er å føre kontroll med barnas situasjon i fosterhjemmet. Mangel på dokumentasjon og utførelse av tilsyn i henhold til lovkravet kan føre til at barneverntjenesten mister viktig informasjon fra det som måtte komme frem under tilsynsbesøkene. I siste instans kan mangel på tilsynsbesøk svekke barnas rettssikkerhet. Tilsynsførere skal fremlegge politiattest. Vår undersøkelse viser at det mangler dokumentasjon på innhentet politiattest i seks av åtte saker. Fremleggelse av politiattest er ment å bidra til økt beskyttelse og trygghet for barna som plasseres i fosterhjem. Ved at Østfold kommunerevisjon IKS 21

Oppfølging av barn i fosterhjem

Oppfølging av barn i fosterhjem 9/2009 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Oppfølging av barn i fosterhjem Moss kommune 24/3-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 FORMÅL, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...6 3 METODE OG GJENNOMFØRING...7

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Prosjektplan/engagement letter Dokumentet inneholder opplysninger som ikke er offentlige (Offl 13 jf. Fvl 13). Mai 2014

Detaljer

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013 Fosterhjem 2013-16 11. mars 2013 1. Innledning... 2 2. Etablering av barn i fosterhjem... 2 3. Veiledning og oppfølging av fosterforeldre... 3 4. Beredskap for fosterhjemmene... 4 5. Samvær mellom fosterbarn

Detaljer

Landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjenester for 2013 Kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem

Landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjenester for 2013 Kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem Landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjenester for 2013 Kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem Oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet Barnets medvirkning Råd

Detaljer

Q-1/2014 13/3326 30.01.2014 MERKNADER TIL FORSKRIFT OM FOSTERHJEM 8 OG 9 - TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM

Q-1/2014 13/3326 30.01.2014 MERKNADER TIL FORSKRIFT OM FOSTERHJEM 8 OG 9 - TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM Rundskriv Alle landets kommuner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Statens helsetilsyn Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato Q-1/2014 13/3326 30.01.2014 MERKNADER TIL FORSKRIFT OM FOSTERHJEM 8 OG 9 - TILSYN

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Ski kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Ski kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Ski kommune 7. februar 2007 Rapport 2/2007 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune etter Kommuneloven

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BARNEVERNET I FAUSKE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BARNEVERNET I FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BARNEVERNET I FAUSKE KOMMUNE FORORD Kontrollutvalget i Fauske kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS vurdere kvaliteten og ressursbruken i barnevernet i kommunen. Denne

Detaljer

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18 Spørreundersøkelse Innhold... 2 Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5 1.1.1 Innledning... 5 1.1.2 Oppfølging fra barnevernet... 5 1.1.3 Tilsynsførerordningen... 10 Vedlegg... 18 Oppfølging fosterhjem

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Frogn kommune 5. desember 2006 Rapport 10/2006 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG 4 2. INNLEDNING 5 2.1. BAKGRUNN 5 2.2. FORMÅL OG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg helse og omsorg Saksbehandler: Jakob Bråtå Arkiv: 034 F47 Arkivsaksnr.: 17/1280. Utvalg:

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg helse og omsorg Saksbehandler: Jakob Bråtå Arkiv: 034 F47 Arkivsaksnr.: 17/1280. Utvalg: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jakob Bråtå Arkiv: 034 F47 Arkivsaksnr.: 17/1280 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 04.04. PLAN FOR INTERNKONTROLL I BARNEVERNET Helse- og omsorgssjefens forslag

Detaljer

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4.1 Valg av plasseringssted Når fylkesnemnda og barnevernet har bestemt at et barn må flytte, skal det vurderes grundig hvor barnet skal flytte

Detaljer

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Avtale mellom barneverntjenesten i kommunen og statlige familie- og beredskapshjem 1. Om avtalen Denne avtalen regulerer forholdet mellom fosterforeldrene og barneverntjenesten

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Vestby kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Vestby kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Vestby kommune Follo distriktsrevisjon Side 2 Vestby kommune Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Vestby kommune

Detaljer

Land barnevernstjeneste. Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester.

Land barnevernstjeneste. Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester. Land barnevernstjeneste Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester. Tilsynsprosessen Startet 11. november. Sluttføres i løpet av høsthalvåret.

Detaljer

Kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem

Kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem Internserien 10/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjenester i 2013 2014 Kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem Målgruppe: Fylkesmennene

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved Numedal barneverntjeneste 2014 Vertskommunens adresse: Nore og Uvdal kommune, Sentrum 16, 3630 Rødberg

Detaljer

«Internkontroll Fosen barneverntjeneste» Forslag til rådmannsgruppa xx.xx.2016

«Internkontroll Fosen barneverntjeneste» Forslag til rådmannsgruppa xx.xx.2016 «Internkontroll Fosen barneverntjeneste» Forslag til rådmannsgruppa xx.xx.2016 1 Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenesten av 14. desember 2005 nr. 1584 1. Formål

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

Rapport fra landsomfattende tilsyn med barneverntjenesten kommune

Rapport fra landsomfattende tilsyn med barneverntjenesten kommune Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Kristin Andersen, 75531545 kry@fmno.no Vår datovar referansevar arkivkode 11.04.20112011/1062621 Deres datoderes referanse EVENES KOMMUNE

Detaljer

Meldinger ved plassering i beredskapshjem/fosterhjem. Ivar Bøe. Barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu

Meldinger ved plassering i beredskapshjem/fosterhjem. Ivar Bøe. Barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu Meldinger ved plassering i beredskapshjem/fosterhjem 1 06.12.2012 Ivar Bøe. Barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu Utfordringer i hverdagen Plasseringene skjer raskt, særlig ved plasseringer i beredskapshjem.

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Foreløpig rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved Mandal kommune, Barnevern Sør Virksomhetens adresse: Postboks 905, 4509 Mandal Tidsrom

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Oppegård kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Oppegård kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Oppegård kommune 08. JANUAR 2008 RAPPORT 1/08 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Oppsummering av intervju desember 2011

Oppsummering av intervju desember 2011 Presentasjon for formannskapet Status barnevern og oppfølging av Oxford-rapporten Oppsummering av intervju desember 2011 v/tore Isaksen 7. februar 2012 Utdrag fra Fylkesmannsrapporten 2011 2008 2009 2010

Detaljer

Risiko og sårbarhet knyttet til internkontroll. Charlotte Stokstad seniorrådgiver i Statens helsetilsyn 11. februar 2014

Risiko og sårbarhet knyttet til internkontroll. Charlotte Stokstad seniorrådgiver i Statens helsetilsyn 11. februar 2014 Risiko og sårbarhet knyttet til internkontroll Charlotte Stokstad seniorrådgiver i Statens helsetilsyn 11. februar 2014 1 Tema Hva er god ledelse av det kommunale barnevernet og av sosiale tjenester i

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Enebakk kommune 26. MARS 2008 RAPPORT 5/08 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Internkontroll og saksbehandling i barneverntjenesten Hvaler kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Internkontroll og saksbehandling i barneverntjenesten Hvaler kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Internkontroll og saksbehandling i barneverntjenesten Hvaler kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 25.april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling

Detaljer

Kapittel 3 Barnets planer

Kapittel 3 Barnets planer Kapittel 3 Barnets planer Lovpålagte planer etter barnevernloven I dette kapitlet kan du lese mer om de planer barneverntjenesten skal utarbeide for barn i barnevernet, både de som for hjelpetiltak og

Detaljer

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.05.2011 2011/2490-2 620 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/barneverntjenestene Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL BARNEVERNTJENESTEN I MODUM OG KRØDSHERAD RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune,

Detaljer

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk Kapittel 6 Foreldres rettigheter i barnevernet Dette kapitlet og kapittel 7 handler om hvilke rettigheter foreldre har når de kommer i kontakt med barnevernet. Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig

Detaljer

Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenesten av 14. desember 2005 nr. 1584

Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenesten av 14. desember 2005 nr. 1584 Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenesten av 14. desember 2005 nr. 1584 Vedtatt 2016 1 Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenesten

Detaljer

Landsomfattende tilsyn

Landsomfattende tilsyn Landsomfattende tilsyn 2013-2016 2013-2014: Tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2015-2016: Tilsyn med barneverntjenestens arbeid med meldinger 2013/2014 -Tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem

Detaljer

Klageadgang for fosterforeldre

Klageadgang for fosterforeldre Klageadgang for fosterforeldre Utskriftsdato: 24.12.2017 06:02:18 Status: Gjeldende Dato: 24.11.2016 Nummer: 2016/1353 Utgiver: Sivilombudsmannen Dokumenttype: Fortolkning Innholdsfortegnelse Klageadgang

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

BARNEVERN SAKSBEHANDLINGSFRISTER OG OPPFØLGING AV BARN I FOSTERHJEM

BARNEVERN SAKSBEHANDLINGSFRISTER OG OPPFØLGING AV BARN I FOSTERHJEM FOTO: JOSH PESAVENTO BARNEVERN SAKSBEHANDLINGSFRISTER OG OPPFØLGING AV BARN I FOSTERHJEM RÆLINGEN KOMMUNE MAI 2016 INNHOLD SAMMENDRAG I Formål og problemstillinger i Revisjonens oppsummering av funn i

Detaljer

Delseminar 5: Kommunal internkontroll med introduksjonsloven. Rune Andersen IMDi Indre Øst

Delseminar 5: Kommunal internkontroll med introduksjonsloven. Rune Andersen IMDi Indre Øst Delseminar 5: Kommunal internkontroll med introduksjonsloven Rune Andersen IMDi Indre Øst 1 Delseminarets opplegg 14.45 15.10 Innledning som beskriver rammen for kommunal internkontroll med introduksjonsordningen

Detaljer

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) E-post: post@barnevernsforeldrene.no www.barnevernsforeldrene.no Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet e-post: postmottak@bld.dep.no Oslo 11.12.2013

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved Hallingdal barnevernteneste 2013

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved Hallingdal barnevernteneste 2013 1 Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved Hallingdal barnevernteneste 2013 Vertskommunens adresse: Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål Tidsrom

Detaljer

Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning

Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Internserien 14/2010. Saksbehandler: seniorrådgiver Anine

Detaljer

Barnevern. Karlsøy kommune

Barnevern. Karlsøy kommune Barnevern Karlsøy kommune Problemstillinger 1. Har Karlsøy kommune tilfredsstillende system for forebyggende arbeid innen barnevern? 2. Er barneverntjenestens saksbehandling og oppfølging av barn med hjelpetiltak

Detaljer

FORSKRIFT OM LEDELSE OG KVALITETSFORBEDRING I HELSE OG OMSORGSTJENESTEN

FORSKRIFT OM LEDELSE OG KVALITETSFORBEDRING I HELSE OG OMSORGSTJENESTEN FORSKRIFT OM LEDELSE OG KVALITETSFORBEDRING I HELSE OG OMSORGSTJENESTEN 15.09.2017 1 Formål og virkeområde 1 Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring

Detaljer

Med vennlig hilsen. Hei Berit.

Med vennlig hilsen. Hei Berit. file:///c:/ephorte/pdfdok/ephorte/721221_fix.html Side 1 av 1 18.05.2016 Fra: Hågensen, Berit[fmstbho@fylkesmannen.no] Dato: 18.05.2016 08:55:53 Til: FMST Arkiv Tittel: VS: Gjennomgang med kommunens tilsyn

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013 1 Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013 Kommunens adresse: Herredshuset, Viksveien 30, 3530 Røyse

Detaljer

RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BARNEVERN ORIENTERING OM INNRETNING OG FRAMDRIFT I FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BYGGESAK

RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BARNEVERN ORIENTERING OM INNRETNING OG FRAMDRIFT I FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BYGGESAK MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 07.09.2009 kl. 17.00 Møtested: Møterom Eindride, Rådhuset Arkivsak: 260-2009 Sakliste: SAK 21/2009 SAK 22/2009 SAK 23/2009 SAK 24/2009 SAK 25/2009 SAK

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilsyn med fosterhjem

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilsyn med fosterhjem TRONDHEIM KOMMUNE Tilsyn med fosterhjem Januar 2004 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatet av undersøkelsen Tilsyn med fosterhjem. Undersøkelsen ble foretatt i desember 2003. Rådmannen har hatt

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester ved NAV Halden Virksomhetens adresse: Storgata 8, 1771 Halden Tidsrom for tilsynet: 23.6.14 18.9.14 Kontaktperson i virksomheten: Ullriche

Detaljer

PLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I. Numedal barneverntjeneste. Rullering våren 2017

PLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I. Numedal barneverntjeneste. Rullering våren 2017 PLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I Numedal barneverntjeneste Rullering våren 2017 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Mål... 3 2.0 KOMMUNENS OG STATENS ANSVAR FOR FOSTERHJEMSARBEIDET JF. LOV OM BARNEVERNTJENESTER:...

Detaljer

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting Dato: 15. desember 2015 Til alle landets kommuner ved ordfører og rådmann Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Detaljer

Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 23. november 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Temadag fra barn til voksen - «ettervern»,

Temadag fra barn til voksen - «ettervern», Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Temadag fra barn til voksen - «ettervern», 17.12.14 Barneverntjenestens tiltak i overgangen fra barn til voksen Hvorfor? Hvem? Når? Hva? Hvordan? Innledning Alle ungdommer

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE Barneverntjenesten i Trysil 2012 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innledning s. 3 2.0 Bakgrunn for handlingsplanen s. 3 2.1. Utviklingen på fosterhjemsområdet

Detaljer

OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON - SAMORDNING I BARN- OG UNGETJENESTEN

OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON - SAMORDNING I BARN- OG UNGETJENESTEN OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON - SAMORDNING I BARN- OG UNGETJENESTEN Saksbehandler: Tom Øyvind Heitmann (Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS) Vedlagt: - Svar fra kommunen v/ kommunalleder

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

Karmøy kommune Barneverntjenesten. Forvaltningsrevisjon Februar 2016

Karmøy kommune Barneverntjenesten. Forvaltningsrevisjon Februar 2016 Karmøy kommune Barneverntjenesten Forvaltningsrevisjon Februar 2016 «Barneverntjenesten i Karmøy kommune» Februar 2016 Rapporten er utarbeidet for Karmøy kommune av Deloitte AS. Deloitte AS Postboks 6013

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Vardø kommune Virksomhetens adresse: Kirkegata 4, 9951 Vardø Tidsrom for tilsynet: 16.10.2013 19.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISKE ELEVERS RETTIGHETER ETTER OPPLÆRINGSLOVEN RANA KOMMUNE 18.07.2014 Innhold 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføringen av tilsynet... 3 3. Det som er kontrollert i tilsynet...

Detaljer

Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter

Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter Vår flotte stue: Bilder fra hagen : Vertskommunemodell: Samarbeid mellom 8 kommuner: Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Tvedestrand, Grimstad, Froland

Detaljer

Barnevernstjenesten, Karmøy kommune Statusrapport

Barnevernstjenesten, Karmøy kommune Statusrapport 1. Utarbeide et system for internkontroll i samsvar med barnevernloven 2-1 og forskrift om internkontroll etter lov om barneverntjenester. 1.a. Se pkt. 1. Utarbeide en oversikt over/ beskrivelse av virksomhetens

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møtedato: 09.09.2014, Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 18:45 Møtested: Rådhuset, møterom 3 Fra til saksnr.: 14/32 14/40 Frammøteliste Medlemmer Møtt Varamedlemmer Kirsten

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Barneverntjenesten og kommunens tilsyn med fosterhjem ALTA KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS

Detaljer

Tolkingsuttalelser fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Tolkingsuttalelser fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Tolkingsuttalelser fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Anvendelsesområdet for barnevernloven 4-6 første ledd Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner Brev av 27.10.2016 Tre problemstillinger Bvl.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Plan for tilsynsbesøkene: Dato for tilsynsbesøket: Rapporten gjelder tilsyn for: (sett kryss)

TILSYNSRAPPORT. Plan for tilsynsbesøkene: Dato for tilsynsbesøket: Rapporten gjelder tilsyn for: (sett kryss) TILSYNSRAPPORT Barnets navn: Født: Bor i fosterhjem hos: Tilsynsperson: Tilsynskommune: Omsorgskommune: Dato for tilsynsbesøket: Rapporten gjelder tilsyn for: (sett kryss) 1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal

Detaljer

Saksbehandling i barnevernet

Saksbehandling i barnevernet Fosen Kommunerevisjon Saksbehandling i barnevernet Osen kommune Forvaltningsrevisjon 2008 Fosen Kommunerevisjon Hovedkontor Bjugn Avd.kontor Åfjord Avd. kontor Rissa 7160 BJUGN 7170 ÅFJORD 7100 RISSA Telefon:

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 2013/9312 621 201400167-47 ESARK-41 28. august 2014 ALHO

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 2013/9312 621 201400167-47 ESARK-41 28. august 2014 ALHO ETAT FOR BARN og FAMILIE Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 05556 / 53 03 34 53 Besøksadresse: Rådstuplass 5 www.bergen.kommune.no Fylkesmannen i Hordaland Helse- og sosialavdelinga Postboks 7310 5020

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG Vi

Detaljer

Barnevernet - til barnets beste

Barnevernet - til barnets beste Barnevernet - til barnets beste I Norge er omsorg og oppdragelse av barn i første rekke foreldrenes ansvar. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. Foreldre kan ha behov

Detaljer

SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER

SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: John-Arvid Heggen Tlf: 75 10 10 28 Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 10/3042-1 SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn 2013 med barneverntjenesten i Asker kommune Kommunens adresse: Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Tidsrom for tilsynet: 29.1.2013 6.8.2013 Kontaktperson

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med Bydel Frogners arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem Virksomhetens adresse: Sommerogata 1, Oslo Tidsrom for tilsynet: 27.11.2013 26.5.2014 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Foreløpig rapport fra tilsyn med kvalifiseringsprogrammet - tildeling og gjennomføring ved Notodden kommune, NAV Notodden Virksomhetens adresse: Heddalsvegen 38 Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

AVTALE. mellom barneverntjenesten og fosterforeldre etter vedtak om omsorgsovertakelse

AVTALE. mellom barneverntjenesten og fosterforeldre etter vedtak om omsorgsovertakelse 1 BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET 1999 AVTALE mellom barneverntjenesten og fosterforeldre etter vedtak om omsorgsovertakelse (jf lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 4-12 og 4-8 og forskrift av 21.

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Endelig rapport fra tilsyn med kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem i Tinn kommune 2013 Virksomhetens adresse: Postboks 14, 3661 Rjukan Tidsrom for tilsynet: 10.06.13

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Aleris Ungplan og BOI AS, Bjørklundtunet Virksomhetens adresse: Fredrik Stangs

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved

Detaljer

Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet Barne- og likestillingsdepartementet 1 Barne- og likestillingsdepartementets budsjett og regnskap for 2015 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2015 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning

Detaljer

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.06.2016 Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Innledning Alle foretak som erklærer ansvarsrett eller søker om sentral

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 03.12.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 / 908 55 384,

Detaljer

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 26.02.2013 011/13 UBER Kommunestyret 07.03.2013 017/13 UBER Saksansv.: Anne Regi Ring Arkiv:K1-410 - Ansettelser, engasjementer

Detaljer

Ny forskrift om krav til kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Ny forskrift om krav til kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Ny forskrift om krav til kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Møte med ledende helsesøstre i 10. Mars 2017 Vibeke Larvoll Seniorrådgiver 1 Internkontroll (DFØ) https://www.youtube.com/watch?v=woifccsqogs

Detaljer

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Vedtatt av x kommunestyre den x 2015 med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning av 26.06.1992

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak

Detaljer

Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune

Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Vedtatt av x kommunestyre den x 2015 med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning av

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Foreløpig rapport fra tilsyn med sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år ved Notodden kommune, NAV Notodden Virksomhetens adresse: Heddalsveien 28 B, 3674 Notodden Tidsrom

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Arkivsak: 12/160 Møtedato/tid: 10.12.2012, kl. 14:00 Møtested: Deltagere: Rådhuset, møterom Endride Ola Huke, leder Magne A. Thomasen, nestleder Oddvar

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Tilsyn med ettervern Harstad kommune, Barneverntjenesten v/merete Jenssen, fagansvarlig Fylkesmannen i Troms

Tilsyn med ettervern Harstad kommune, Barneverntjenesten v/merete Jenssen, fagansvarlig Fylkesmannen i Troms Tilsyn med ettervern Harstad kommune, Barneverntjenesten v/merete Jenssen, fagansvarlig Fylkesmannen i Troms Ettervern Hva er ettervern? Lovkravene Samarbeid med forandringsfabrikken Barns rett til medbestemmelse

Detaljer

Tilsyn etter forurensningsloven ved Aleris Helse AS, Frogner

Tilsyn etter forurensningsloven ved Aleris Helse AS, Frogner Tilsynsrapport Vår ref.: Saksbehandler.: Dato: 16/00092 Marte Varpen Holmstrand 9. mai 2016 Tilsyn etter forurensningsloven ved Aleris Helse AS, Frogner 1. Innledning Statens strålevern gjennomførte et

Detaljer

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR Saksframlegg Arkivsak: 10/1900-7 Sakstittel: BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR 2011 K-kode: F47 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til

Detaljer

Forskrift om leiing og kvalitetsforbetring i helse- og omsorgstenesta

Forskrift om leiing og kvalitetsforbetring i helse- og omsorgstenesta Forskrift om leiing og kvalitetsforbetring i helse- og omsorgstenesta Nettverkssamling for leiarar i kommunanes helse- og omsorgstenester, Førde 17. oktober 2017 Linn Marie Sætre Nymoen - Fylkesmannen

Detaljer

KOMMUNENS PLIKT TIL INTERNKONTROLL I INTRDUKSJONSORDNINGEN

KOMMUNENS PLIKT TIL INTERNKONTROLL I INTRDUKSJONSORDNINGEN KOMMUNENS PLIKT TIL INTERNKONTROLL I INTRDUKSJONSORDNINGEN Regelverksamling 23.april 2015 1 Plikt til interkontroll Introduksjonsloven 24 Kommunen skal føre internkontroll for å sikre at virksomhet og

Detaljer

Veileder. Internkontroll i barneverntjenesten i kommunene en veileder

Veileder. Internkontroll i barneverntjenesten i kommunene en veileder Veileder Internkontroll i barneverntjenesten i kommunene en veileder Veileder Internkontroll i barneverntjenesten i kommunene en veileder Innhold Forord.............................................................

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med Bydel Østensjøs arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem 2014 Virksomhetens adresse: Postboks 49 Bogerud, 0621 Oslo Tidsrom for tilsynet: 22.11.2013

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barneverntjenesten. Målselv kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Barneverntjenesten. Målselv kommune FORVALTNINGSREVISJON Målselv kommune Rapport 2015 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Målselv kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens barneverntjeneste.

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx Kapittel 1: Definisjoner og avklaringer Avlastningsbolig: Dette er en bolig/ boeenhet

Detaljer

Endringer i barnevernloven 4-22

Endringer i barnevernloven 4-22 Endringer i barnevernloven 4-22 Forbedre organisering og gjennomføring av tilsynet. Det er kommunen og ikke barneverntjenesten som har fått ansvar med å føre tilsyn med barn i fosterhjem. Styrke tilsynet

Detaljer