FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE NOVEMBER 2013

2 Forsidefoto: Stock Exchng

3 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument, og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer 2. Hovedrapporten med innledning, fakta og vurderinger, samt vedlegg Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 8 Rapporten Innledning Formål og problemstillinger Revisjonskriterier og metode Faktabeskrivelse og vurderinger Kommunale planer og organisering Omfang og kostnader Melding til barnevernet Forebyggende arbeid og tverrfaglig samarbeid Undersøkelser Hjelpetiltak Omsorgsovertakelse Samarbeid om undersøkelser og hjelpetiltak Behov for interkommunalt samarbeid? Vedlegg Barnevern Forsand kommune

4 SAMMENDRAG Formålet med prosjektet har vært å undersøke hva som kan være årsakene til den sterke utgiftsveksten, den sterke økningen i antallet omsorgsovertakelser og hvorfor en høy andel av barna i alderen 0-18 år har barnevernstiltak. Organisering og bemanning Organisering og bemanning er kritiske faktorer innenfor små tjenester som barnevernet. Momenter som kompetanse, kontinuitet og sykefravær vil ha avgjørende innvirkning på tjenestens innhold og kvalitet. Med kun tre ansatte og to årsverk kan barnevernstjenesten være sårbar og man kan oppleve store utslag på indikatorer som produktivitet og sykefravær fra år til år 1. Det overordnede inntrykket er likevel at kommunen ligger på nivå med andre kommuner i tilsvarende situasjon. Antall barnevernssaker Andelen barn 0-18 år med barnevernstiltak er markant høyere i Forsand enn i andre kommuner. Vi kan i vår gjennomgang ikke peke på konkrete forklaringer på dette, men en mulighet er at barnevernet i Forsand har en lavere terskel for å gå inn med tiltak enn i andre kommuner. En annen mulighet er at det er en viss grad av tilfeldigheter, i en liten kommune med få barn er det ikke mange tilfeller som skal til før det slår betydelig ut på statistikken. Kostnader Barnevernskostnadene er langt høyere i Forsand enn de er i de fleste andre norske kommuner. Dette kommer først og fremst til uttrykk som kostnad pr innbygger. I 2012 er kostnaden kroner i Forsand, mens landssnittet ligger på kroner. Hovedforklaringen på dette er at det er flere barn med barnevernstiltak i Forsand enn ellers i landet. Samtidig har en stor andel av disse barna omsorgstiltak. Men kostnaden pr barnevernsbarn er også noe høyere, kroner i Forsand, mot landssnittet på kroner. Hvis vi ser på brutto driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie har Forsand hatt en kraftig utgiftsøkning fra kroner i 2010 til kroner i Samtidig ser vi at også landsgjennomsnittet har økt i samme periode. I 2012 ligger både Forsand og nabokommunen Strand over landsgjennomsnittet, noe som kan forklares med at kostnadsnivået ved fosterhjemsplasseringer er noe høyere i Rogaland enn ellers i landet. Likevel er kostnadsøkningen så stor i Forsand (nærmere 50 % fra 2010 til 2012), at vi oppfordrer kommunen til å gå nærmere inn i disse tallene. Barnevernet forklarer økningen med at de barna kommunen har overtatt omsorgen for de siste årene har krevd 1 Fra vil det være tale om 2 ansatte og 1,8 årsverk. Barnevern Forsand kommune

5 og fortsatt krever ekstra oppfølging. I tillegg har størrelsen på fosterhjemsgodtgjørelsen økt. Fristoverskridelser ved meldingshåndtering Barnevernloven fastsetter at barneverntjenesten skal ta stilling til innkomne meldinger innen 7 dager. Etter et høyt antall fristoverskridelser i 2010, har barnevernet hatt færre fristoverskridelser, men barnevernet kan fortsatt bli bedre på dette. Fristoverskridelser ved undersøkelser Skal det foretas en undersøkelse, har barnevernet en frist på 3 måneder fra konklusjonsdato 2 til undersøkelsen skal være gjennomført. Barnevernet i Forsand har de siste årene mottatt et økende antall meldinger og gjennomført et stort antall undersøkelser, samtidig som barnevernet har slitt med høyt sykefravær. Høyt sykefravær, lave stillingsprosenter og flere alvorlige, tidkrevende saker har bidratt til at et forholdsvis høyt antall undersøkelser ikke er blitt gjennomført innenfor 3- måneders fristen. Etter vår vurdering bør barnevernet søke å etterleve dette lovkravet i større grad. Hjelpetiltak Barnevernet har i de senere årene fått stadig flere barn under sin omsorg. Samtidig er antallet hjelpetiltak redusert. Tall fra KOSTRA viser at en overveiende andel av barna med tiltak har fått utarbeidet en tiltaksplan, hvor tiltakene er blitt gjenstand for evaluering. Dette peker i retning av at barnevernet fortløpende vurderer de tiltak som er etablert og ikke venter unødig lenge med å overta omsorgen for barnet. Samarbeid og forebyggende arbeid Revisjonen har intervjuet representanter fra skole, barnehage, helsetjeneste og PPtjeneste om samarbeidet med barnevernet. Representantene sier seg fornøyde med samarbeidet. Barnevernet deltar i et tverrfaglig oppvekstteam, med deltakere fra blant annet skole og barnehage. Barnevernet informerer skoleansatte og elever om hva barnevernet kan tilby, og terskelen for å få kontakt med barnevernet synes lav. Deltakerne i det tverrfaglige teamet opplever at møtene er preget av et godt samarbeid, men oppmøtet har i perioder vært dårlig. For barnevernet er det vanskelig å få til møter som gir alle inviterte parter et godt utbytte. Hvilke tiltak man blir enige om vil variere. Flere foreldre i Forsand opplever at terskelen for å få veiledning i foreldrerollen er for høy, siden man behøver henvisning fra barnevernet for å kunne delta på foreldreveiledningskurs i nabokommunen. Samtidig viser resultatene fra spørreundersøkelsen blant barneskoleelevene i 2012 at forebyggende arbeid mot mobbing og negativ atferd synes påkrevet. Forsand kommune har få 2 Fra den dagen barneverntjenesten mottar en melding, har barnevernet som nevnt 1 ukes frist på å konkludere om det skal settes i gang en undersøkelse, eller om meldingen skal henlegges. Barnevern Forsand kommune

6 lavterskeltilbud til foreldre som ønsker veiledning i foreldrerollen. Etter revisjonens vurdering bør kommunen vurdere tiltak for å bedre tilbudet til foreldre med behov for råd og veiledning i foreldrerollen. Omsorgsovertakelse I en liten kommune som Forsand, kan små endringer gi store utslag i statistikken. Tilflytting av småbarnsfamilier, herunder barnerike familier, kan skape store variasjoner, som i stor grad må ses på som tilfeldige. Den sterke økningen i antallet omsorgsovertakelser de senere årene må ses på bakgrunn av dette. I perioden har barnevernet i Forsand fått medhold i samtlige saker i Fylkesnemnda. Dette er saker som har omhandlet omsorgsovertakelse for til sammen 10 barn. For 3 av disse barna er saken anket videre til Tingrett, Lagmannsrett eller Høyesterett. Barnevernet har fått medhold i samtlige rettsinstanser. I tillegg har barnevernet hatt samværssaker i Fylkesnemnda som omhandlet tilsammen 4 barn. I alle disse sakene har barnevernet fått medhold. For to av ti fosterbarn som kommunen har et oppfølgings- og kontrollansvar for, og som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett år, var kravet om minimum fire besøk per kalenderår ikke oppfylt per Barnevernet i Forsand kommune har med andre ord ikke maktet å følge opp lovkravene om oppfølging og kontroll av barnas situasjon i fosterhjemmet. Etter revisjonens vurdering bør barnevernet søke å oppfylle dette lovkravet i sterkere grad. Tilbakemeldinger fra fosterforeldre og tilsynsførere Både fosterforeldre og tilsynsførere revisjonen har vært i kontakt med, sier seg godt fornøyde med barnevernet i Forsand. Fosterforeldrene har fått informasjon om hvilke rettigheter de har og de melder om god kontakt med saksbehandler. De opplever at tilsynsførerne kommer til avtalt tid, at de har god tid til rådighet og at de oppnår god kontakt med barnet. Samtidig fremhever fosterforeldrene at en tilgjengelig saksbehandler i barnevernet gjør oppgaven enklere. Også tilsynsførerne selv sier seg fornøyde med barnevernet. Samtlige har en skriftlig arbeidskontrakt med omsorgskommunen, og de blir fulgt opp av barnevernet dersom de ikke foretar tilsynsbesøk. Alle har deltatt eller fått tilbud om kurs som omhandler rollen som tilsynsfører. Tilsynsførerne fremhever betydningen av å ha tilstrekkelig informasjon om barnet. Interkommunalt samarbeid Forsand kommune har innenfor barnevernet et samarbeid med sine nabokommuner, men bare i form av kompetanseutvikling og erfaringsutveksling. Barnevern Forsand kommune

7 For en så liten og sårbar tjenesteenhet som barnevernet i Forsand, vil det være naturlig å vurdere om et forpliktende interkommunalt samarbeid vil kunne styrke tjenestetilbudet på sikt. Konklusjoner: Andelen barn med barnevernstiltak, herunder hjelpetiltak, er langt høyere i Forsand enn i andre kommuner. Kostnadsnivået i barnevernet i Forsand ligger langt over landsgjennomsnittet. Dette henger først og fremst sammen med at det er forholdsmessig mange barn med barnevernstiltak, og mange av disse har omsorgstiltak. Kostnadene per fosterhjem er for øvrig noe høyere i Rogaland enn landsgjennomsnittet. De to siste årene har kommunen blitt flinkere til å holde meldingsfristen, men 7- dagers fristen brytes fortsatt. Kommunen bryter fristen på 3 måneder til å gjennomføre undersøkelser i mange av de aktuelle sakene: o I 2011 ble fristen brutt i 4 av 19 gjennomførte undersøkelser (21 prosent). o I 2012 ble fristen brutt i 9 av 20 gjennomførte undersøkelser (45 prosent). Vi registrerer avvik når det gjelder oppfølging og kontroll med fosterhjem. Bemanningssituasjonen er en kritisk faktor i barnevernet. Forsand har i perioder hatt utfordringer med kontinuitet og sykefravær. Disse momentene kan påvirke innhold og kvalitet i tjenesten. Samspillet mellom barnevernet og andre berørte instanser i kommunen må sies å være tilfredsstillende. Revisjonens anbefalinger: Vi anbefaler kommunen å vurdere hvordan stabilitet og kontinuitet i bemanningen kan sikres over tid. Vi anbefaler kommunen å vurdere hvordan man kan redusere antall fristoverskridelser ved håndtering av meldinger og gjennomføring av undersøkelser. Vi anbefaler kommunen å sørge for at lovkravene om oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet, samt lovkravene om tilsyn med fosterhjemmene, blir fulgt opp. Vi anbefaler kommunen fortsatt å vurdere om interkommunalt samarbeid kan styrke barnevernstjenesten. Barnevern Forsand kommune

8 RÅDMANNENS KOMMENTAR Kommentar fra rådmannen datert : Rådmannen sluttar seg til Rogaland Revisjon sine tilrådingar om å: Vurdere korleis stabilitet og kontinuitet i bemanninga kan sikrast over tid. Vurdere korleis ein kan redusere antall fristoverskridingar ved handtering av meldingar og gjennomføring av undersøkingar. Sørgje for at lovkrava om oppfylging og kontroll av barnet sin situasjon i fosterheimen, samt lovkrava om tilsyn med fosterheimane, blir følgt opp. Fortsatt å vurdere om interkommunalt samarbeid kan styrke barneverntenesta. Barnevern Forsand kommune

9 RAPPORTEN Barnevern Forsand kommune

10 Formålet med prosjektet har vært å undersøke hva som kan være årsakene til den sterke utgiftsveksten, den sterke økningen i antallet omsorgsovertakelser og hvorfor en høy andel av barna i alderen 0-18 år har barnevernstiltak. I tillegg til formålet, fremgår det av kontrollutvalgets bestilling av at følgende problemstillinger skal besvares: Hvilke faktorer forklarer utgiftsveksten, spesielt mht. tiltak utenfor hjemmet? Hva er det som kan forklare den sterke økningen i antall omsorgsovertakelser? Har det vært mange ankesaker i fylkesnemnda, og i hvilken grad har kommunen fått medhold? Hvorfor er det så mange barn i kommunen som har barneverntiltak? Og hvilke tiltak har de? I hvilken grad evalueres og avsluttes tiltakene? Hvordan fungerer samarbeidet internt i kommunen? Hvordan fungerer samarbeidet med eksterne (andre kommuner, Bufetat osv.)? Revisjonskriterier og metode finnes i rapportens vedlegg. Vår samlete vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare prosjektets formål, og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. Sentrale begreper: Hjelpetiltak: Tiltak som settes inn i hjemmet. Barnet bor fremdeles sammen med sine foreldre/foresatte. Hjelpetiltak omfatter også frivillige plasseringer i fosterhjem og akuttplasseringer (i fosterhjem, institusjon eller beredskapshjem). Omsorgstiltak: Tiltak som innebærer at barnevernet har overtatt omsorgen for barnet. Barnet bor ikke sammen med sine foreldre/foresatte. Barnevernstiltak: Samlebetegnelse på hjelpetiltak og omsorgstiltak Barnevern Forsand kommune

11 Kommuneplanen slår fast at «Kommunen skal sikre eit forsvarleg tenstetilbod til innbyggjarane. Det skal leggjast særleg vekt på trygge oppvekstvilkår for barn og unge gjennom ein aktiv skule, kultur- og miljøpolitikk». Kommunen har utarbeidet rutiner for tverrfaglig samarbeid internt i kommunen og hvordan meldinger til barnevernet skal utformes. Rutinene er ment å sikre felles praksis. I kommunens tverrfaglige oppvekstteam kalt «Samarbeidsforum for barn og unge i skolealder», deltar representanter fra skole, barnehage, barnevern, helsestasjon, PPtjeneste, lege og psykiatritjeneste. Ved drøfting av enkeltsaker innhentes skriftlig samtykke fra foresatte. Figur 1 Organisasjonskart Forsand kommune (Kilde: Nettsidene til Forsand kommune). Kommentar: I Forsand kommune er tjenestene fordelt mellom seks tjenesteområder/seksjoner. Barnevernet er organisert under seksjon Helse- og sosial. Barnevern Forsand kommune

12 Figur 2 Organisasjonskart over seksjon Helse og sosial (Kilde: Nettsidene til Forsand kommune). Kommentar: Seksjon helse og sosial består av syv enheter. Barnevernet i Forsand har fire ansatte, inklusiv barnevernleder som rapporterer til leder for Helse- og sosialseksjonen. Tabell 1 Antall ansatte og årsverk i barnevernet i Forsand kommune (Kilde: Forsand kommune. Tallene for 2013 gjelder fra 1. okt) Antall ansatte Årsverk ,8 Kommentar: Fra 1. oktober 2013 vil barnevernet i Forsand ha 2 ansatte og 1,8 årsverk. Både antall ansatte og årsverk går med andre ord ned. Helse- og sosialleder har fra 2011 og frem til 1. oktober 2013 fungert som barnevernsleder og har i praksis jobbet 50% i barnevernet. Barnevern Forsand kommune

13 Tabell 2 Sum stillinger i alt og stillinger med fagutdanning (Kilde: KOSTRA) Sum stillinger i alt 1, ,9 2 2,3 2 Stillinger med fagutdanning ,9 2 2,3 2 Kommentar: Forsand kommune har få ansatte, men en høy andel stillinger med fagutdanning. I arbeidet samarbeider barnevernet med andre kommunale instanser som PP-tjeneste, helsetjeneste, psykiatritjeneste, skoler og barnehager. Sykefraværsstatistikk for barnevernet i Forsand: Våren 2013 t.o.m : 16,2 % (3 ansatte) 2012: 8,3 % (3 ansatte) 2011: 4,1 % (3 ansatte) 2010: 4 % (2 ansatte) Vi ser at barnevernstjenesten har et svært høyt sykefravær i 2013 og at sykefraværet har steget. Samtidig må man være klar over at et lavt antall ansatte kan gi store variasjoner i prosentsatsen fra år til år. KOSTRA-tallene gir oss et bilde av barnevernstjenestens produktivitet: Barnevern Forsand kommune

14 Antall barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk Rogaland Revisjon IKS Figur 3 Antall barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (Kilde: KOSTRA. Tall for kommunegruppe 16 i 2012 foreligger ikke) Forsand 21,8 19,2 17,5 17,5 20, ,6 24 Kom. grup 16 18,7 14,4 13,1 15, ,2 17,7 Landet 18,8 19,3 18,8 19,1 19,6 20,5 19,1 17,8 Kommentar: Barnevernet i Forsand kan vise til god produktivitet. Sammenlignet med andre kommuner, er antallet barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk på samme nivå eller høyere i Forsand. I en liten kommune som Forsand vil forholdet mellom antallet saker og antall ansatte i større grad variere over tid, sammenlignet med store kommuner. Figur 4 Undersøkelser per ansatt i barnevernet og undersøkelser som førte til tiltak per ansatt i barnevernet. Forsand (Kilde: KOSTRA). Undersøk. pr ansatt Undersøk. m/tiltak pr ansatt Kommentar: Antallet undersøkelser som blir gjennomført i forhold til antall ansatte har gått ned i angitte tidsperiode. Det samme gjelder undersøkelser som har ført til tiltak. Dette skyldes hovedsakelig at antall ansatte har gått ned, mens antallet årsverk er stabilt, jf. tabell 1. Barnevern Forsand kommune

15 Andel barn med barnevernstiltak ift. Innb år Rogaland Revisjon IKS Vurdering: Organisering og bemanning er kritiske faktorer innenfor en liten tjeneste som barnevernet. Momenter som kompetanse, kontinuitet og sykefravær vil ha avgjørende betydning for tjenestens innhold og kvalitet. Kun tre ansatte og to årsverk gir store variasjoner i prosentsatsene knyttet til produktivitet og sykefravær fra år til år. Fra 1. oktober 2013 vil barnevernet i Forsand ha 2 ansatte og 1,8 årsverk. Både antall ansatte og årsverk går med andre ord ned. Etter revisjonens vurdering bør kommunen vie dette området oppmerksomhet også i fortsettelsen. Figur 5 Andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-17 år (Kilde: KOSTRA tall for Rogaland og kommunegruppe 3 foreligger ikke) Forsand 6,4 6,5 7,7 9,7 11,2 10,4 10,6 9,9 Strand 4,8 5 5,2 5,4 5,6 5,5 5,8 5,4 Kom. grup. 16 5,4 6,4 4,7 4,2 4,8 5,1 5,7 Rogaland 3,7 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 4 Landet 3,6 3,8 3,9 4,1 4,2 4,5 4,7 4,8 Kommentar: Andelen barn 0-18 år med barnevernstiltak er markant høyere i Forsand enn i andre kommuner. Vi kan i vår gjennomgang ikke peke på konkrete forklaringer på dette, men en mulighet er at barnevernet i Forsand har en lavere terskel for å gå inn med tiltak enn i andre kommuner. En annen mulighet er at det er en viss grad av tilfeldigheter, i en liten kommune med få barn er det ikke mange tilfeller som skal til før det slår betydelig ut på statistikken. Barnevern Forsand kommune

16 Tabell 3 Antall barn med tiltak i løpet av året (hjelpetiltak og/eller omsorgstiltak. Kilde: KOSTRA) Kommentar: Antallet barn med hjelpetiltak og/eller omsorgstiltak hadde en topp i 2009, for så å gå litt ned. Barnevernet forklarer den høye andelen med at Forsand er en liten kommune med få tilbud til familier med behov for råd og veiledning. Ressurshelsestasjon og foreldreveiledningskurs er gjerne tilbud man finner i en større kommune. Helsetjenesten og barnevernet i Forsand forsøker å ha en lav terskel for tiltak for å kunne drive forebyggende arbeid. Barn som trenger voksenfølge til fotballtrening tildeles støttekontakt, familier tilbys tilskudd til ferier og besøkshjem. Barnehageplass, skolefritidsordning og økonomisk hjelp i samarbeid med NAV er også blant tiltakene som blir tilbudt. Barnevernet gir råd og veiledning til barn og foreldre, og eksterne veiledere blir leid inn ved behov. Familier hvor barnevernet kun ser behov for å følge utviklingen og gi foreldrene råd, tilbys faste samarbeidsmøter. Disse møtene blir for øvrig også registrert som barnevernstiltak. Vurdering: I en liten kommune som Forsand, kan små endringer gi store utslag i statistikken. Tilflytting av småbarnsfamilier, herunder barnerike familier, kan skape store variasjoner, som i stor grad må ses på som tilfeldige. Den sterke økningen i antallet omsorgsovertakelser de senere årene må ses på bakgrunn av dette. Barnevern Forsand kommune

17 Netto driftsutgifter per innbygger i kr Rogaland Revisjon IKS Figur 6 - Netto driftsutgifter per innbygger i kroner (Kilde: KOSTRA) Forsand Strand Rogaland Landet Kommentar: Avstanden i pengebruk har vist en markant økning. I 2012 brukte barnevernet i Forsand 4445 kr per innbygger til barnevern. Til sammenligning brukte Rogalandskommunene i gjennomsnitt 1500 kr per innbygger. Forsand ligger markant over nabokommunen Strand, som i 2012 brukte 1841 kr per innbygger til barnevern. Utgiftsnivået påvirkes i stor grad av antallet barn med barnevernstiltak og antallet omsorgsovertakelser. Fram til 2008 hadde kommunen kun overtatt omsorgen for ett barn, men kommunen hadde i tillegg seks barn som var frivillig plassert i fosterhjem: 2005: 1 barn frivillig plassert i fosterhjem (kombinert fosterhjem/ettervern frem til 2009). 2006: 4 barn frivillig plassert i fosterhjem (2 frem til omsorgsovertakelse i 2009, 2 tilbakeført i 2007, men omsorgsovertakelse i 2009). 2007: 1 barn frivillig plassert i barneverntiltak frem til I perioden 2008 til 2012 har antallet barn kommunen har overtatt omsorgen for, økt fra ett til ni barn. Opphold på institusjon og plassering i fosterhjem er utgifter som slår ut i regnskapet. Dette er tidkrevende saker, som blant annet innebærer advokathjelp. Barnevern Forsand kommune

18 Brutto driftsutgifter Rogaland Revisjon IKS Figur 7 Brutto driftutgifter per barn i opprinnelig familie. Forsand kommune, sammenlignet med andre kommuner (Kilde: KOSTRA) Forsand Strand Landet Kommentar: Sammenlignet med landsgjennomsnittet, har Forsand moderate utgifter til barn i opprinnelig familie. Figur 8 Brutto driftutgifter per barn utenfor opprinnelig familie. Forsand kommune, historisk utvikling sammenlignet med andre kommuner (Kilde: KOSTRA. Tall i kroner) Forsand Strand Landet Kommentar: Forsand har hatt en kraftig utgiftsøkning fra kroner i 2010 til kroner i Samtidig ser vi at også landsgjennomsnittet har økt i samme periode. I 2012 ligger både Forsand og nabokommunen Strand over landsgjennomsnittet, noe som kan forklares med at kostnadsnivået ved fosterhjemsplasseringer er noe høyere i Rogaland enn ellers i landet. Likevel er kostnadsøkningen så stor i Forsand (nærmere 50 % fra 2010 til 2012), at vi oppfordrer kommunen til å gå nærmere inn i disse tallene. Barnevernet forklarer økningen med at de barna Barnevern Forsand kommune

19 Netto driftsutgifter per barn i barnevernet Rogaland Revisjon IKS kommunen har overtatt omsorgen for de siste årene har krevd og fortsatt krever ekstra oppfølging. I tillegg har størrelsen på fosterhjemsgodtgjørelsen økt. Figur 9 - Netto driftsutgifter per barn til saksbehandling, tiltak i hjemmet og tiltak utenfor hjemmet (funksjon 244,251 og 252) i barnevernet. (Kilde: KOSTRA tall for Rogaland og kom. grup. 16 foreligger ikke. Tall i kroner) Forsand Kom. grup Rogaland Landet Kommentar: Kommunens netto driftsutgifter per barn i barnevernet har gått fra å være lavere til å være høyere enn i andre kommuner. Forskjellen er noe redusert i Figur 10 Antall barn med tiltak fra barnevernet som bor utenfor opprinnelig familie, i kommunene Forsand, Strand og Hjelmeland (Indikatoren omfatter også frivillige plasseringer. Kilde: KOSTRA). Forsand Strand Hjelmeland Barnevern Forsand kommune

20 Kommentar: Alle kommunene har hatt en økning i antallet barn med tiltak fra barnevernet som bor utenfor opprinnelig familie. Økningen i barnevernsutgifter henger sammen med at det nå er flere barn som bor utenfor opprinnelig familie i Forsand. I 2004 overtok staten oppgaver som tidligere lå under det fylkeskommunale barnevernet, og opprettet Statens barnevern og familievern (Bufetat). Etaten skal være en faglig støttespiller for kommunen og tilby ulike barnevernstiltak. Bufetat har ansvar for å gi kommunene tilgang på institusjonsplasser, fosterhjem og hjelpetiltak. Barnevernet benytter statlige hjelpetiltak i regi av Bufetat, og eksterne veiledere, noe som bidrar til høye kostnader. Vurdering: Vi ser at andelen barn 0-18 år med barnevernstiltak er markant høyere i Forsand enn i andre kommuner, samtidig som kommunens kostnader på dette området er høye. Dette kan tolkes på to måter, enten ved at man lykkes med å fange opp barn med behov og at man går inn i barnevernssakene med tilstrekkelig tyngde, eller at kostnadsnivået er uforholdsmessig høyt. Forsand har prosentvis mange barn som bor utenfor opprinnelig familie, sammenlignet med nabokommunene Strand og Hjelmeland. Dette kan forklare noe av det høye kostnadsnivået. Forsand har samtidig hatt en kraftig økning de siste årene, både i antallet barn med barnevernstiltak og omsorgstiltak. Kan det tenkes at terskelen får få barnevernstiltak er for lav? Alle som bekymrer seg for et barns utvikling eller omsorg kan ta kontakt med barnevernstjenesten om dette. Barnevern Forsand kommune

21 Antall meldinger Rogaland Revisjon IKS Figur 11 Utvikling i antall bekymringsmeldinger til barnevernet (Kilde: Rapporteringsbanken 3 ) Forsand Hjelmeland Strand Kommentar: Antallet bekymringsmeldinger til barnevernet varierer fra år til år, med en foreløpig topp i Alle kommunene har opplevd en økning i antall meldinger. Vi ser at Strand ligger markant over de to andre kommunene målt i antall meldinger, men Strand kommune har også betydelig flere innbyggere. Økningen i antallet meldinger til barnevernet gjør seg gjeldende også på landsbasis og kan ha flere årsaker: Regjeringen har utarbeidet en opptrappingsplan for barnevernet, som innebærer flere stillinger i barnevernet. Barnevernet i Forsand har de siste årene informert ansatte i barnehager og skoler om viktigheten av å sende bekymringsmeldinger på et tidlig tidspunkt. Et tverrfaglig team med representanter fra ulike instanser i kommunen er opprettet. Det store antallet meldinger til barnevernet i 2010 har trolig sammenheng med et større informasjonsarbeid som ble gjort i barnehagene og skolene på dette tidspunktet. Som vi skal se senere i rapporten, var det også flest henlagte meldinger dette året. Meldinger som blir henlagt er gjerne meldinger som anses ubegrunnede. 3 Fylkesmannen videreformidler tallene kommunene rapporterer til rapporteringsbanken, som befinner seg på barneog likestillingsdepartementets nettsted. Barnevern Forsand kommune

22 En barnevernssak starter gjerne med at barnehagen eller skolen kaller inn foreldrene og presenterer bekymringen. Dette gjøres for å sikre en god dialog med foreldrene. Samtidig er manglende samtykke fra foreldrene ikke til hinder for at melding sendes. Ved mistanke om seksuelt misbruk og/eller vold blir ikke foreldrene involvert før meldingen blir sendt. Det er også vanlig at andre kommunale instanser ringer barnevernet for å lufte problemstillingen/saken anonymt, og for å drøfte hvor alvorlig saken er. Respondentene revisjonen har snakket med, oppgir at de får klare svar, men at dette kan være noe personavhengig. Hovedinntrykket er likevel at barnevernet er gode til å gi veiledning og råd. Tabell 4 Hvor bekymringsmeldingene til barnevernet kommer fra (Kilde: Forsand kommune) Totalt siste 3 år Andre/nabo Barnevern Skole Foresatte Psykisk helsevern Helsestasjon Barnehage Psykolog/lege Politi Andre offentlige instanser PP-tjenesten NAV Kommentar: Barnevernet selv kommer høyt opp på statistikken. Barnevernet blir gjerne oppmerksom på søsken eller forhold som hittil ikke er blitt oppdaget. Det er også vanlig at det kommer flere meldinger i samme sak og med samme innhold. Disse inngår som en del av informasjonsmateriellet i barnevernssaken. Disse meldingene blir ikke registrert som første melder og kommer derfor ikke med i statistikken. Dette kan være en årsak til at barnehagene kommer langt nede på lista. Ved iverksatt etterforskning overfor lovbryter under 18 år, er politiet forpliktet til å sende melding til barnevernet. I slike tilfeller tar barnevernet kontakt med politiet for å høre om meldingen er ment som informasjon eller som en bekymringsmelding. Barnevern Forsand kommune

23 Barnevernet må ha opplysninger i meldingen som gir grunnlag for å starte en undersøkelse, samtidig som det må gå klart frem at det er tale om en bekymringsmelding. Grunnlag for å starte undersøkelser er mistanke om: alvorlig omsorgssvikt eller bekymring med hensyn til alvorlige atferdsvansker hos barna. Konkrete bekymringsmeldinger letter barnevernets arbeid. Samtidig er det viktig at barnevernet ikke blir for rigid og «henger seg opp i prosedyrefeil», når det gjelder utfylling og bruk av mal for bekymringsmeldinger. Skulle meldingen vise seg å være uklar, tar barnevernet kontakt med den som har sendt meldingen; Barnet er for eksempel mye borte fra skolen og har vondt i hodet, men er dette indikasjoner på omsorgssvikt? Barnevernet bistår gjerne den som har sendt meldingen til å skrive en konkret bekymringsmelding, og i den grad det er mulig, blir omsorgssituasjonen i hjemmet omtalt. Innen tre uker etter at meldingen er sendt, har barnevernet plikt til å gi tilbakemelding til avsender, i tilfeller hvor det er en offentlig instans som melder. Samtidig vil ofte avsender ha svar på følgende spørsmål: - Hva gjør barnevernet? - Hvilke undersøkelser blir iverksatt og når? - Hvilke instanser i kommunen er involvert? Når barnevernet mottar en melding, vurderer barnevernet om det er grunnlag for følgende tre alternativer: starte undersøkelser bruke opplysningene som informasjon i en eksisterende sak henlegge saken Barnevernet i Forsand gir alltid en tilbakemelding til avsenderen om at meldingen er mottatt, og forsøker å gi tilstrekkelig informasjon til avsender. Samtidig må barnevernet ta hensyn til at det i mange tilfeller dreier seg om taushetsbelagt informasjon. Samarbeidende instanser, som for eksempel skole og barnehage, oppgir at de stort sett er fornøyde med den informasjonen de får fra barnevernet. Barnevern Forsand kommune

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

BARNEVERNET I KRISTIANSUND KOMMUNE

BARNEVERNET I KRISTIANSUND KOMMUNE BARNEVERNET I KRISTIANSUND KOMMUNE - KVALITET OG RESSURSBRUK Forvaltningsrevisjonsrapport April 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET Forvaltningsrevisjonsrapport - Ski kommune (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre FORVALTNINGSREVISJON Longyearbyen lokalstyre Rapport 2014 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av lokalstyrets

Detaljer

Kvalitet, bemanning og ressursbruk. Barneverntjenesten. Bodø kommune

Kvalitet, bemanning og ressursbruk. Barneverntjenesten. Bodø kommune Kvalitet, bemanning og ressursbruk Barneverntjenesten Rapport Februar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Gjennomgang av barneverntjenesten

Gjennomgang av barneverntjenesten Gjennomgang av barneverntjenesten Sammenlikningsanalyse Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har gjennomført en forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE

off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SOLA KOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345

Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345 Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345 2014 Tittel: Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune TF-rapport nr: 345 Forfatter(e):

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN LEVANGER KOMMUNE 2014 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Levanger kommune.

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten 1 Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Barnevernplan Ringsaker kommune 2012. Periode 2012-2016

Barnevernplan Ringsaker kommune 2012. Periode 2012-2016 Barnevernplan Ringsaker kommune 2012 Periode 2012-2016 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mandat... 3 3 Plangruppa... 3 4 Plangruppas arbeid... 4 5 Sentrale dokumenter... 4 6 Mål for planen... 5 7 Befolkningsutvikling...

Detaljer

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID STAVANGER KOMMUNE APRIL 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Tom Haga INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

INTENSIVOPPLÆRING I REGI AV NY GIV

INTENSIVOPPLÆRING I REGI AV NY GIV FORVALTNINGSREVISJON AV INTENSIVOPPLÆRING I REGI AV NY GIV STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten

Detaljer

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt NOU Norges offentlige utredninger 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Rettssikkerhet i barnevernet Orkdal kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET...3 1.2 ET SAMMENDRAG

Detaljer

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten Barneverntjenesten Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.10.2014 62593/2014 2010/1460 076 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/22 Formannskapet 15.10.2014 14/14 Komitè for levekår 16.10.2014

Detaljer

AVLASTNINGSTJENESTEN FOR

AVLASTNINGSTJENESTEN FOR FORVALTNINGSREVISJON AV AVLASTNINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE STAVANGER KOMMUNE JUNI 2011 [Denne side skal være helt blank, bortsett fra kildehenvisning for forsidens bildetekst nederst. Stryk denne tekst

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Evaluering av barneverntjenesten i Oslo kommunesbydeler

Evaluering av barneverntjenesten i Oslo kommunesbydeler www.pwc.no Evaluering av barneverntjenesten i Oslo kommunesbydeler Byrådsavdeling for finans. Rapporten tar for seg bydelenes avvik mellom kriteriefordelte budsjettmidler og faktiske utgifter til barnevernet,

Detaljer