FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE NOVEMBER 2013

2 Forsidefoto: Stock Exchng

3 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument, og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer 2. Hovedrapporten med innledning, fakta og vurderinger, samt vedlegg Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 8 Rapporten Innledning Formål og problemstillinger Revisjonskriterier og metode Faktabeskrivelse og vurderinger Kommunale planer og organisering Omfang og kostnader Melding til barnevernet Forebyggende arbeid og tverrfaglig samarbeid Undersøkelser Hjelpetiltak Omsorgsovertakelse Samarbeid om undersøkelser og hjelpetiltak Behov for interkommunalt samarbeid? Vedlegg Barnevern Forsand kommune

4 SAMMENDRAG Formålet med prosjektet har vært å undersøke hva som kan være årsakene til den sterke utgiftsveksten, den sterke økningen i antallet omsorgsovertakelser og hvorfor en høy andel av barna i alderen 0-18 år har barnevernstiltak. Organisering og bemanning Organisering og bemanning er kritiske faktorer innenfor små tjenester som barnevernet. Momenter som kompetanse, kontinuitet og sykefravær vil ha avgjørende innvirkning på tjenestens innhold og kvalitet. Med kun tre ansatte og to årsverk kan barnevernstjenesten være sårbar og man kan oppleve store utslag på indikatorer som produktivitet og sykefravær fra år til år 1. Det overordnede inntrykket er likevel at kommunen ligger på nivå med andre kommuner i tilsvarende situasjon. Antall barnevernssaker Andelen barn 0-18 år med barnevernstiltak er markant høyere i Forsand enn i andre kommuner. Vi kan i vår gjennomgang ikke peke på konkrete forklaringer på dette, men en mulighet er at barnevernet i Forsand har en lavere terskel for å gå inn med tiltak enn i andre kommuner. En annen mulighet er at det er en viss grad av tilfeldigheter, i en liten kommune med få barn er det ikke mange tilfeller som skal til før det slår betydelig ut på statistikken. Kostnader Barnevernskostnadene er langt høyere i Forsand enn de er i de fleste andre norske kommuner. Dette kommer først og fremst til uttrykk som kostnad pr innbygger. I 2012 er kostnaden kroner i Forsand, mens landssnittet ligger på kroner. Hovedforklaringen på dette er at det er flere barn med barnevernstiltak i Forsand enn ellers i landet. Samtidig har en stor andel av disse barna omsorgstiltak. Men kostnaden pr barnevernsbarn er også noe høyere, kroner i Forsand, mot landssnittet på kroner. Hvis vi ser på brutto driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie har Forsand hatt en kraftig utgiftsøkning fra kroner i 2010 til kroner i Samtidig ser vi at også landsgjennomsnittet har økt i samme periode. I 2012 ligger både Forsand og nabokommunen Strand over landsgjennomsnittet, noe som kan forklares med at kostnadsnivået ved fosterhjemsplasseringer er noe høyere i Rogaland enn ellers i landet. Likevel er kostnadsøkningen så stor i Forsand (nærmere 50 % fra 2010 til 2012), at vi oppfordrer kommunen til å gå nærmere inn i disse tallene. Barnevernet forklarer økningen med at de barna kommunen har overtatt omsorgen for de siste årene har krevd 1 Fra vil det være tale om 2 ansatte og 1,8 årsverk. Barnevern Forsand kommune

5 og fortsatt krever ekstra oppfølging. I tillegg har størrelsen på fosterhjemsgodtgjørelsen økt. Fristoverskridelser ved meldingshåndtering Barnevernloven fastsetter at barneverntjenesten skal ta stilling til innkomne meldinger innen 7 dager. Etter et høyt antall fristoverskridelser i 2010, har barnevernet hatt færre fristoverskridelser, men barnevernet kan fortsatt bli bedre på dette. Fristoverskridelser ved undersøkelser Skal det foretas en undersøkelse, har barnevernet en frist på 3 måneder fra konklusjonsdato 2 til undersøkelsen skal være gjennomført. Barnevernet i Forsand har de siste årene mottatt et økende antall meldinger og gjennomført et stort antall undersøkelser, samtidig som barnevernet har slitt med høyt sykefravær. Høyt sykefravær, lave stillingsprosenter og flere alvorlige, tidkrevende saker har bidratt til at et forholdsvis høyt antall undersøkelser ikke er blitt gjennomført innenfor 3- måneders fristen. Etter vår vurdering bør barnevernet søke å etterleve dette lovkravet i større grad. Hjelpetiltak Barnevernet har i de senere årene fått stadig flere barn under sin omsorg. Samtidig er antallet hjelpetiltak redusert. Tall fra KOSTRA viser at en overveiende andel av barna med tiltak har fått utarbeidet en tiltaksplan, hvor tiltakene er blitt gjenstand for evaluering. Dette peker i retning av at barnevernet fortløpende vurderer de tiltak som er etablert og ikke venter unødig lenge med å overta omsorgen for barnet. Samarbeid og forebyggende arbeid Revisjonen har intervjuet representanter fra skole, barnehage, helsetjeneste og PPtjeneste om samarbeidet med barnevernet. Representantene sier seg fornøyde med samarbeidet. Barnevernet deltar i et tverrfaglig oppvekstteam, med deltakere fra blant annet skole og barnehage. Barnevernet informerer skoleansatte og elever om hva barnevernet kan tilby, og terskelen for å få kontakt med barnevernet synes lav. Deltakerne i det tverrfaglige teamet opplever at møtene er preget av et godt samarbeid, men oppmøtet har i perioder vært dårlig. For barnevernet er det vanskelig å få til møter som gir alle inviterte parter et godt utbytte. Hvilke tiltak man blir enige om vil variere. Flere foreldre i Forsand opplever at terskelen for å få veiledning i foreldrerollen er for høy, siden man behøver henvisning fra barnevernet for å kunne delta på foreldreveiledningskurs i nabokommunen. Samtidig viser resultatene fra spørreundersøkelsen blant barneskoleelevene i 2012 at forebyggende arbeid mot mobbing og negativ atferd synes påkrevet. Forsand kommune har få 2 Fra den dagen barneverntjenesten mottar en melding, har barnevernet som nevnt 1 ukes frist på å konkludere om det skal settes i gang en undersøkelse, eller om meldingen skal henlegges. Barnevern Forsand kommune

6 lavterskeltilbud til foreldre som ønsker veiledning i foreldrerollen. Etter revisjonens vurdering bør kommunen vurdere tiltak for å bedre tilbudet til foreldre med behov for råd og veiledning i foreldrerollen. Omsorgsovertakelse I en liten kommune som Forsand, kan små endringer gi store utslag i statistikken. Tilflytting av småbarnsfamilier, herunder barnerike familier, kan skape store variasjoner, som i stor grad må ses på som tilfeldige. Den sterke økningen i antallet omsorgsovertakelser de senere årene må ses på bakgrunn av dette. I perioden har barnevernet i Forsand fått medhold i samtlige saker i Fylkesnemnda. Dette er saker som har omhandlet omsorgsovertakelse for til sammen 10 barn. For 3 av disse barna er saken anket videre til Tingrett, Lagmannsrett eller Høyesterett. Barnevernet har fått medhold i samtlige rettsinstanser. I tillegg har barnevernet hatt samværssaker i Fylkesnemnda som omhandlet tilsammen 4 barn. I alle disse sakene har barnevernet fått medhold. For to av ti fosterbarn som kommunen har et oppfølgings- og kontrollansvar for, og som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett år, var kravet om minimum fire besøk per kalenderår ikke oppfylt per Barnevernet i Forsand kommune har med andre ord ikke maktet å følge opp lovkravene om oppfølging og kontroll av barnas situasjon i fosterhjemmet. Etter revisjonens vurdering bør barnevernet søke å oppfylle dette lovkravet i sterkere grad. Tilbakemeldinger fra fosterforeldre og tilsynsførere Både fosterforeldre og tilsynsførere revisjonen har vært i kontakt med, sier seg godt fornøyde med barnevernet i Forsand. Fosterforeldrene har fått informasjon om hvilke rettigheter de har og de melder om god kontakt med saksbehandler. De opplever at tilsynsførerne kommer til avtalt tid, at de har god tid til rådighet og at de oppnår god kontakt med barnet. Samtidig fremhever fosterforeldrene at en tilgjengelig saksbehandler i barnevernet gjør oppgaven enklere. Også tilsynsførerne selv sier seg fornøyde med barnevernet. Samtlige har en skriftlig arbeidskontrakt med omsorgskommunen, og de blir fulgt opp av barnevernet dersom de ikke foretar tilsynsbesøk. Alle har deltatt eller fått tilbud om kurs som omhandler rollen som tilsynsfører. Tilsynsførerne fremhever betydningen av å ha tilstrekkelig informasjon om barnet. Interkommunalt samarbeid Forsand kommune har innenfor barnevernet et samarbeid med sine nabokommuner, men bare i form av kompetanseutvikling og erfaringsutveksling. Barnevern Forsand kommune

7 For en så liten og sårbar tjenesteenhet som barnevernet i Forsand, vil det være naturlig å vurdere om et forpliktende interkommunalt samarbeid vil kunne styrke tjenestetilbudet på sikt. Konklusjoner: Andelen barn med barnevernstiltak, herunder hjelpetiltak, er langt høyere i Forsand enn i andre kommuner. Kostnadsnivået i barnevernet i Forsand ligger langt over landsgjennomsnittet. Dette henger først og fremst sammen med at det er forholdsmessig mange barn med barnevernstiltak, og mange av disse har omsorgstiltak. Kostnadene per fosterhjem er for øvrig noe høyere i Rogaland enn landsgjennomsnittet. De to siste årene har kommunen blitt flinkere til å holde meldingsfristen, men 7- dagers fristen brytes fortsatt. Kommunen bryter fristen på 3 måneder til å gjennomføre undersøkelser i mange av de aktuelle sakene: o I 2011 ble fristen brutt i 4 av 19 gjennomførte undersøkelser (21 prosent). o I 2012 ble fristen brutt i 9 av 20 gjennomførte undersøkelser (45 prosent). Vi registrerer avvik når det gjelder oppfølging og kontroll med fosterhjem. Bemanningssituasjonen er en kritisk faktor i barnevernet. Forsand har i perioder hatt utfordringer med kontinuitet og sykefravær. Disse momentene kan påvirke innhold og kvalitet i tjenesten. Samspillet mellom barnevernet og andre berørte instanser i kommunen må sies å være tilfredsstillende. Revisjonens anbefalinger: Vi anbefaler kommunen å vurdere hvordan stabilitet og kontinuitet i bemanningen kan sikres over tid. Vi anbefaler kommunen å vurdere hvordan man kan redusere antall fristoverskridelser ved håndtering av meldinger og gjennomføring av undersøkelser. Vi anbefaler kommunen å sørge for at lovkravene om oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet, samt lovkravene om tilsyn med fosterhjemmene, blir fulgt opp. Vi anbefaler kommunen fortsatt å vurdere om interkommunalt samarbeid kan styrke barnevernstjenesten. Barnevern Forsand kommune

8 RÅDMANNENS KOMMENTAR Kommentar fra rådmannen datert : Rådmannen sluttar seg til Rogaland Revisjon sine tilrådingar om å: Vurdere korleis stabilitet og kontinuitet i bemanninga kan sikrast over tid. Vurdere korleis ein kan redusere antall fristoverskridingar ved handtering av meldingar og gjennomføring av undersøkingar. Sørgje for at lovkrava om oppfylging og kontroll av barnet sin situasjon i fosterheimen, samt lovkrava om tilsyn med fosterheimane, blir følgt opp. Fortsatt å vurdere om interkommunalt samarbeid kan styrke barneverntenesta. Barnevern Forsand kommune

9 RAPPORTEN Barnevern Forsand kommune

10 Formålet med prosjektet har vært å undersøke hva som kan være årsakene til den sterke utgiftsveksten, den sterke økningen i antallet omsorgsovertakelser og hvorfor en høy andel av barna i alderen 0-18 år har barnevernstiltak. I tillegg til formålet, fremgår det av kontrollutvalgets bestilling av at følgende problemstillinger skal besvares: Hvilke faktorer forklarer utgiftsveksten, spesielt mht. tiltak utenfor hjemmet? Hva er det som kan forklare den sterke økningen i antall omsorgsovertakelser? Har det vært mange ankesaker i fylkesnemnda, og i hvilken grad har kommunen fått medhold? Hvorfor er det så mange barn i kommunen som har barneverntiltak? Og hvilke tiltak har de? I hvilken grad evalueres og avsluttes tiltakene? Hvordan fungerer samarbeidet internt i kommunen? Hvordan fungerer samarbeidet med eksterne (andre kommuner, Bufetat osv.)? Revisjonskriterier og metode finnes i rapportens vedlegg. Vår samlete vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare prosjektets formål, og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. Sentrale begreper: Hjelpetiltak: Tiltak som settes inn i hjemmet. Barnet bor fremdeles sammen med sine foreldre/foresatte. Hjelpetiltak omfatter også frivillige plasseringer i fosterhjem og akuttplasseringer (i fosterhjem, institusjon eller beredskapshjem). Omsorgstiltak: Tiltak som innebærer at barnevernet har overtatt omsorgen for barnet. Barnet bor ikke sammen med sine foreldre/foresatte. Barnevernstiltak: Samlebetegnelse på hjelpetiltak og omsorgstiltak Barnevern Forsand kommune

11 Kommuneplanen slår fast at «Kommunen skal sikre eit forsvarleg tenstetilbod til innbyggjarane. Det skal leggjast særleg vekt på trygge oppvekstvilkår for barn og unge gjennom ein aktiv skule, kultur- og miljøpolitikk». Kommunen har utarbeidet rutiner for tverrfaglig samarbeid internt i kommunen og hvordan meldinger til barnevernet skal utformes. Rutinene er ment å sikre felles praksis. I kommunens tverrfaglige oppvekstteam kalt «Samarbeidsforum for barn og unge i skolealder», deltar representanter fra skole, barnehage, barnevern, helsestasjon, PPtjeneste, lege og psykiatritjeneste. Ved drøfting av enkeltsaker innhentes skriftlig samtykke fra foresatte. Figur 1 Organisasjonskart Forsand kommune (Kilde: Nettsidene til Forsand kommune). Kommentar: I Forsand kommune er tjenestene fordelt mellom seks tjenesteområder/seksjoner. Barnevernet er organisert under seksjon Helse- og sosial. Barnevern Forsand kommune

12 Figur 2 Organisasjonskart over seksjon Helse og sosial (Kilde: Nettsidene til Forsand kommune). Kommentar: Seksjon helse og sosial består av syv enheter. Barnevernet i Forsand har fire ansatte, inklusiv barnevernleder som rapporterer til leder for Helse- og sosialseksjonen. Tabell 1 Antall ansatte og årsverk i barnevernet i Forsand kommune (Kilde: Forsand kommune. Tallene for 2013 gjelder fra 1. okt) Antall ansatte Årsverk ,8 Kommentar: Fra 1. oktober 2013 vil barnevernet i Forsand ha 2 ansatte og 1,8 årsverk. Både antall ansatte og årsverk går med andre ord ned. Helse- og sosialleder har fra 2011 og frem til 1. oktober 2013 fungert som barnevernsleder og har i praksis jobbet 50% i barnevernet. Barnevern Forsand kommune

13 Tabell 2 Sum stillinger i alt og stillinger med fagutdanning (Kilde: KOSTRA) Sum stillinger i alt 1, ,9 2 2,3 2 Stillinger med fagutdanning ,9 2 2,3 2 Kommentar: Forsand kommune har få ansatte, men en høy andel stillinger med fagutdanning. I arbeidet samarbeider barnevernet med andre kommunale instanser som PP-tjeneste, helsetjeneste, psykiatritjeneste, skoler og barnehager. Sykefraværsstatistikk for barnevernet i Forsand: Våren 2013 t.o.m : 16,2 % (3 ansatte) 2012: 8,3 % (3 ansatte) 2011: 4,1 % (3 ansatte) 2010: 4 % (2 ansatte) Vi ser at barnevernstjenesten har et svært høyt sykefravær i 2013 og at sykefraværet har steget. Samtidig må man være klar over at et lavt antall ansatte kan gi store variasjoner i prosentsatsen fra år til år. KOSTRA-tallene gir oss et bilde av barnevernstjenestens produktivitet: Barnevern Forsand kommune

14 Antall barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk Rogaland Revisjon IKS Figur 3 Antall barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (Kilde: KOSTRA. Tall for kommunegruppe 16 i 2012 foreligger ikke) Forsand 21,8 19,2 17,5 17,5 20, ,6 24 Kom. grup 16 18,7 14,4 13,1 15, ,2 17,7 Landet 18,8 19,3 18,8 19,1 19,6 20,5 19,1 17,8 Kommentar: Barnevernet i Forsand kan vise til god produktivitet. Sammenlignet med andre kommuner, er antallet barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk på samme nivå eller høyere i Forsand. I en liten kommune som Forsand vil forholdet mellom antallet saker og antall ansatte i større grad variere over tid, sammenlignet med store kommuner. Figur 4 Undersøkelser per ansatt i barnevernet og undersøkelser som førte til tiltak per ansatt i barnevernet. Forsand (Kilde: KOSTRA). Undersøk. pr ansatt Undersøk. m/tiltak pr ansatt Kommentar: Antallet undersøkelser som blir gjennomført i forhold til antall ansatte har gått ned i angitte tidsperiode. Det samme gjelder undersøkelser som har ført til tiltak. Dette skyldes hovedsakelig at antall ansatte har gått ned, mens antallet årsverk er stabilt, jf. tabell 1. Barnevern Forsand kommune

15 Andel barn med barnevernstiltak ift. Innb år Rogaland Revisjon IKS Vurdering: Organisering og bemanning er kritiske faktorer innenfor en liten tjeneste som barnevernet. Momenter som kompetanse, kontinuitet og sykefravær vil ha avgjørende betydning for tjenestens innhold og kvalitet. Kun tre ansatte og to årsverk gir store variasjoner i prosentsatsene knyttet til produktivitet og sykefravær fra år til år. Fra 1. oktober 2013 vil barnevernet i Forsand ha 2 ansatte og 1,8 årsverk. Både antall ansatte og årsverk går med andre ord ned. Etter revisjonens vurdering bør kommunen vie dette området oppmerksomhet også i fortsettelsen. Figur 5 Andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-17 år (Kilde: KOSTRA tall for Rogaland og kommunegruppe 3 foreligger ikke) Forsand 6,4 6,5 7,7 9,7 11,2 10,4 10,6 9,9 Strand 4,8 5 5,2 5,4 5,6 5,5 5,8 5,4 Kom. grup. 16 5,4 6,4 4,7 4,2 4,8 5,1 5,7 Rogaland 3,7 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 4 Landet 3,6 3,8 3,9 4,1 4,2 4,5 4,7 4,8 Kommentar: Andelen barn 0-18 år med barnevernstiltak er markant høyere i Forsand enn i andre kommuner. Vi kan i vår gjennomgang ikke peke på konkrete forklaringer på dette, men en mulighet er at barnevernet i Forsand har en lavere terskel for å gå inn med tiltak enn i andre kommuner. En annen mulighet er at det er en viss grad av tilfeldigheter, i en liten kommune med få barn er det ikke mange tilfeller som skal til før det slår betydelig ut på statistikken. Barnevern Forsand kommune

16 Tabell 3 Antall barn med tiltak i løpet av året (hjelpetiltak og/eller omsorgstiltak. Kilde: KOSTRA) Kommentar: Antallet barn med hjelpetiltak og/eller omsorgstiltak hadde en topp i 2009, for så å gå litt ned. Barnevernet forklarer den høye andelen med at Forsand er en liten kommune med få tilbud til familier med behov for råd og veiledning. Ressurshelsestasjon og foreldreveiledningskurs er gjerne tilbud man finner i en større kommune. Helsetjenesten og barnevernet i Forsand forsøker å ha en lav terskel for tiltak for å kunne drive forebyggende arbeid. Barn som trenger voksenfølge til fotballtrening tildeles støttekontakt, familier tilbys tilskudd til ferier og besøkshjem. Barnehageplass, skolefritidsordning og økonomisk hjelp i samarbeid med NAV er også blant tiltakene som blir tilbudt. Barnevernet gir råd og veiledning til barn og foreldre, og eksterne veiledere blir leid inn ved behov. Familier hvor barnevernet kun ser behov for å følge utviklingen og gi foreldrene råd, tilbys faste samarbeidsmøter. Disse møtene blir for øvrig også registrert som barnevernstiltak. Vurdering: I en liten kommune som Forsand, kan små endringer gi store utslag i statistikken. Tilflytting av småbarnsfamilier, herunder barnerike familier, kan skape store variasjoner, som i stor grad må ses på som tilfeldige. Den sterke økningen i antallet omsorgsovertakelser de senere årene må ses på bakgrunn av dette. Barnevern Forsand kommune

17 Netto driftsutgifter per innbygger i kr Rogaland Revisjon IKS Figur 6 - Netto driftsutgifter per innbygger i kroner (Kilde: KOSTRA) Forsand Strand Rogaland Landet Kommentar: Avstanden i pengebruk har vist en markant økning. I 2012 brukte barnevernet i Forsand 4445 kr per innbygger til barnevern. Til sammenligning brukte Rogalandskommunene i gjennomsnitt 1500 kr per innbygger. Forsand ligger markant over nabokommunen Strand, som i 2012 brukte 1841 kr per innbygger til barnevern. Utgiftsnivået påvirkes i stor grad av antallet barn med barnevernstiltak og antallet omsorgsovertakelser. Fram til 2008 hadde kommunen kun overtatt omsorgen for ett barn, men kommunen hadde i tillegg seks barn som var frivillig plassert i fosterhjem: 2005: 1 barn frivillig plassert i fosterhjem (kombinert fosterhjem/ettervern frem til 2009). 2006: 4 barn frivillig plassert i fosterhjem (2 frem til omsorgsovertakelse i 2009, 2 tilbakeført i 2007, men omsorgsovertakelse i 2009). 2007: 1 barn frivillig plassert i barneverntiltak frem til I perioden 2008 til 2012 har antallet barn kommunen har overtatt omsorgen for, økt fra ett til ni barn. Opphold på institusjon og plassering i fosterhjem er utgifter som slår ut i regnskapet. Dette er tidkrevende saker, som blant annet innebærer advokathjelp. Barnevern Forsand kommune

18 Brutto driftsutgifter Rogaland Revisjon IKS Figur 7 Brutto driftutgifter per barn i opprinnelig familie. Forsand kommune, sammenlignet med andre kommuner (Kilde: KOSTRA) Forsand Strand Landet Kommentar: Sammenlignet med landsgjennomsnittet, har Forsand moderate utgifter til barn i opprinnelig familie. Figur 8 Brutto driftutgifter per barn utenfor opprinnelig familie. Forsand kommune, historisk utvikling sammenlignet med andre kommuner (Kilde: KOSTRA. Tall i kroner) Forsand Strand Landet Kommentar: Forsand har hatt en kraftig utgiftsøkning fra kroner i 2010 til kroner i Samtidig ser vi at også landsgjennomsnittet har økt i samme periode. I 2012 ligger både Forsand og nabokommunen Strand over landsgjennomsnittet, noe som kan forklares med at kostnadsnivået ved fosterhjemsplasseringer er noe høyere i Rogaland enn ellers i landet. Likevel er kostnadsøkningen så stor i Forsand (nærmere 50 % fra 2010 til 2012), at vi oppfordrer kommunen til å gå nærmere inn i disse tallene. Barnevernet forklarer økningen med at de barna Barnevern Forsand kommune

19 Netto driftsutgifter per barn i barnevernet Rogaland Revisjon IKS kommunen har overtatt omsorgen for de siste årene har krevd og fortsatt krever ekstra oppfølging. I tillegg har størrelsen på fosterhjemsgodtgjørelsen økt. Figur 9 - Netto driftsutgifter per barn til saksbehandling, tiltak i hjemmet og tiltak utenfor hjemmet (funksjon 244,251 og 252) i barnevernet. (Kilde: KOSTRA tall for Rogaland og kom. grup. 16 foreligger ikke. Tall i kroner) Forsand Kom. grup Rogaland Landet Kommentar: Kommunens netto driftsutgifter per barn i barnevernet har gått fra å være lavere til å være høyere enn i andre kommuner. Forskjellen er noe redusert i Figur 10 Antall barn med tiltak fra barnevernet som bor utenfor opprinnelig familie, i kommunene Forsand, Strand og Hjelmeland (Indikatoren omfatter også frivillige plasseringer. Kilde: KOSTRA). Forsand Strand Hjelmeland Barnevern Forsand kommune

20 Kommentar: Alle kommunene har hatt en økning i antallet barn med tiltak fra barnevernet som bor utenfor opprinnelig familie. Økningen i barnevernsutgifter henger sammen med at det nå er flere barn som bor utenfor opprinnelig familie i Forsand. I 2004 overtok staten oppgaver som tidligere lå under det fylkeskommunale barnevernet, og opprettet Statens barnevern og familievern (Bufetat). Etaten skal være en faglig støttespiller for kommunen og tilby ulike barnevernstiltak. Bufetat har ansvar for å gi kommunene tilgang på institusjonsplasser, fosterhjem og hjelpetiltak. Barnevernet benytter statlige hjelpetiltak i regi av Bufetat, og eksterne veiledere, noe som bidrar til høye kostnader. Vurdering: Vi ser at andelen barn 0-18 år med barnevernstiltak er markant høyere i Forsand enn i andre kommuner, samtidig som kommunens kostnader på dette området er høye. Dette kan tolkes på to måter, enten ved at man lykkes med å fange opp barn med behov og at man går inn i barnevernssakene med tilstrekkelig tyngde, eller at kostnadsnivået er uforholdsmessig høyt. Forsand har prosentvis mange barn som bor utenfor opprinnelig familie, sammenlignet med nabokommunene Strand og Hjelmeland. Dette kan forklare noe av det høye kostnadsnivået. Forsand har samtidig hatt en kraftig økning de siste årene, både i antallet barn med barnevernstiltak og omsorgstiltak. Kan det tenkes at terskelen får få barnevernstiltak er for lav? Alle som bekymrer seg for et barns utvikling eller omsorg kan ta kontakt med barnevernstjenesten om dette. Barnevern Forsand kommune

21 Antall meldinger Rogaland Revisjon IKS Figur 11 Utvikling i antall bekymringsmeldinger til barnevernet (Kilde: Rapporteringsbanken 3 ) Forsand Hjelmeland Strand Kommentar: Antallet bekymringsmeldinger til barnevernet varierer fra år til år, med en foreløpig topp i Alle kommunene har opplevd en økning i antall meldinger. Vi ser at Strand ligger markant over de to andre kommunene målt i antall meldinger, men Strand kommune har også betydelig flere innbyggere. Økningen i antallet meldinger til barnevernet gjør seg gjeldende også på landsbasis og kan ha flere årsaker: Regjeringen har utarbeidet en opptrappingsplan for barnevernet, som innebærer flere stillinger i barnevernet. Barnevernet i Forsand har de siste årene informert ansatte i barnehager og skoler om viktigheten av å sende bekymringsmeldinger på et tidlig tidspunkt. Et tverrfaglig team med representanter fra ulike instanser i kommunen er opprettet. Det store antallet meldinger til barnevernet i 2010 har trolig sammenheng med et større informasjonsarbeid som ble gjort i barnehagene og skolene på dette tidspunktet. Som vi skal se senere i rapporten, var det også flest henlagte meldinger dette året. Meldinger som blir henlagt er gjerne meldinger som anses ubegrunnede. 3 Fylkesmannen videreformidler tallene kommunene rapporterer til rapporteringsbanken, som befinner seg på barneog likestillingsdepartementets nettsted. Barnevern Forsand kommune

22 En barnevernssak starter gjerne med at barnehagen eller skolen kaller inn foreldrene og presenterer bekymringen. Dette gjøres for å sikre en god dialog med foreldrene. Samtidig er manglende samtykke fra foreldrene ikke til hinder for at melding sendes. Ved mistanke om seksuelt misbruk og/eller vold blir ikke foreldrene involvert før meldingen blir sendt. Det er også vanlig at andre kommunale instanser ringer barnevernet for å lufte problemstillingen/saken anonymt, og for å drøfte hvor alvorlig saken er. Respondentene revisjonen har snakket med, oppgir at de får klare svar, men at dette kan være noe personavhengig. Hovedinntrykket er likevel at barnevernet er gode til å gi veiledning og råd. Tabell 4 Hvor bekymringsmeldingene til barnevernet kommer fra (Kilde: Forsand kommune) Totalt siste 3 år Andre/nabo Barnevern Skole Foresatte Psykisk helsevern Helsestasjon Barnehage Psykolog/lege Politi Andre offentlige instanser PP-tjenesten NAV Kommentar: Barnevernet selv kommer høyt opp på statistikken. Barnevernet blir gjerne oppmerksom på søsken eller forhold som hittil ikke er blitt oppdaget. Det er også vanlig at det kommer flere meldinger i samme sak og med samme innhold. Disse inngår som en del av informasjonsmateriellet i barnevernssaken. Disse meldingene blir ikke registrert som første melder og kommer derfor ikke med i statistikken. Dette kan være en årsak til at barnehagene kommer langt nede på lista. Ved iverksatt etterforskning overfor lovbryter under 18 år, er politiet forpliktet til å sende melding til barnevernet. I slike tilfeller tar barnevernet kontakt med politiet for å høre om meldingen er ment som informasjon eller som en bekymringsmelding. Barnevern Forsand kommune

23 Barnevernet må ha opplysninger i meldingen som gir grunnlag for å starte en undersøkelse, samtidig som det må gå klart frem at det er tale om en bekymringsmelding. Grunnlag for å starte undersøkelser er mistanke om: alvorlig omsorgssvikt eller bekymring med hensyn til alvorlige atferdsvansker hos barna. Konkrete bekymringsmeldinger letter barnevernets arbeid. Samtidig er det viktig at barnevernet ikke blir for rigid og «henger seg opp i prosedyrefeil», når det gjelder utfylling og bruk av mal for bekymringsmeldinger. Skulle meldingen vise seg å være uklar, tar barnevernet kontakt med den som har sendt meldingen; Barnet er for eksempel mye borte fra skolen og har vondt i hodet, men er dette indikasjoner på omsorgssvikt? Barnevernet bistår gjerne den som har sendt meldingen til å skrive en konkret bekymringsmelding, og i den grad det er mulig, blir omsorgssituasjonen i hjemmet omtalt. Innen tre uker etter at meldingen er sendt, har barnevernet plikt til å gi tilbakemelding til avsender, i tilfeller hvor det er en offentlig instans som melder. Samtidig vil ofte avsender ha svar på følgende spørsmål: - Hva gjør barnevernet? - Hvilke undersøkelser blir iverksatt og når? - Hvilke instanser i kommunen er involvert? Når barnevernet mottar en melding, vurderer barnevernet om det er grunnlag for følgende tre alternativer: starte undersøkelser bruke opplysningene som informasjon i en eksisterende sak henlegge saken Barnevernet i Forsand gir alltid en tilbakemelding til avsenderen om at meldingen er mottatt, og forsøker å gi tilstrekkelig informasjon til avsender. Samtidig må barnevernet ta hensyn til at det i mange tilfeller dreier seg om taushetsbelagt informasjon. Samarbeidende instanser, som for eksempel skole og barnehage, oppgir at de stort sett er fornøyde med den informasjonen de får fra barnevernet. Barnevern Forsand kommune

FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET SULDAL KOMMUNE MAI 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng A Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument,

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument,

Detaljer

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18 Spørreundersøkelse Innhold... 2 Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5 1.1.1 Innledning... 5 1.1.2 Oppfølging fra barnevernet... 5 1.1.3 Tilsynsførerordningen... 10 Vedlegg... 18 Oppfølging fosterhjem

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige og utførende fagfolk i administrasjonen. Rapporten er et offentlig dokument og skal være

Detaljer

Barnevernet - til barnets beste

Barnevernet - til barnets beste Barnevernet - til barnets beste I Norge er omsorg og oppdragelse av barn i første rekke foreldrenes ansvar. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. Foreldre kan ha behov

Detaljer

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Innholdsfortegnelse: Om rapporten... 3 Sammendrag... 4 Hovedtall for barnevernet:... 5 Kommunene satser på barnevernet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Prosjektplan/engagement letter Dokumentet inneholder opplysninger som ikke er offentlige (Offl 13 jf. Fvl 13). Mai 2014

Detaljer

Barneverntjenesten i Ytre Namdal

Barneverntjenesten i Ytre Namdal Barneverntjenesten i Ytre Namdal Leka Nærøy Vikna Rapport per 30.06.2014 til kommunestyrene i Leka, Nærøy og Vikna Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse Innhold 1. BEMANNING... 3 2. ØKONOMI PER 30.06.2014...

Detaljer

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Avtale mellom barneverntjenesten i kommunen og statlige familie- og beredskapshjem 1. Om avtalen Denne avtalen regulerer forholdet mellom fosterforeldrene og barneverntjenesten

Detaljer

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Versjon 23.10.2014 Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Fra og med statistikkåret 2013 vil all rapportering av data på barnevern (KOSTRA skjema 15) være basert på filuttrekk fra fagsystem.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2010

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800207 : E: F40 &14 : Lilly Anne Håversen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Innspill til barnevernslovutvalget

Innspill til barnevernslovutvalget Innspill til barnevernslovutvalget April 2015 Innspill til barnevernslovutvalget Barneombudet takker for anledningen til å gi innspill til barnevernlovsutvalget. Utvalget har et viktig og sammensatt mandat,

Detaljer

Status for barnevernet i Eidsvoll

Status for barnevernet i Eidsvoll Status for barnevernet i Eidsvoll Status i saker 2012 2013 2014 Antall meldinger 248 334 309 Antall barn under omsorg 31 41 48 Antall private tiltak 12 7 8 Fristoverskridelser 76 % 50 % 2,6 % Status per

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Intern korrespondanse Saksnr.: 201300045-50 Saksbehandler: JPST Emnekode: ESARK-4530 Til: Fra: Bystyrets kontor Byråd for helse og omsorg Dato: 8. november

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn April 2013 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert og eventuelt

Detaljer

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013 Fosterhjem 2013-16 11. mars 2013 1. Innledning... 2 2. Etablering av barn i fosterhjem... 2 3. Veiledning og oppfølging av fosterforeldre... 3 4. Beredskap for fosterhjemmene... 4 5. Samvær mellom fosterbarn

Detaljer

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2015

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2015 Versjon 30.10.2015 Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2015 Fra og med statistikkåret 2013 vil all rapportering av data på barnevern (KOSTRA skjema 15) være basert på filuttrekk fra fagsystem.

Detaljer

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR Saksframlegg Arkivsak: 10/1900-7 Sakstittel: BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR 2011 K-kode: F47 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til

Detaljer

Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og barnehagene i Tromsø kommune

Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og barnehagene i Tromsø kommune Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og barnehagene i Tromsø kommune Godkjent av enhetsleder i barneverntjenesten og enhetslederne for barnehagene i Tromsø kommune. April 2010 INNHOLD:

Detaljer

Barne- og familietjenesten 2012

Barne- og familietjenesten 2012 Kommunalsjef oppvekst Barne- og familietjenesten 2012 Enhetsleder Barnevern Helsestasjonsog skoleh.tj Førskoleteam Ped.psyk. tjeneste Barne- og familietjenesten 2012 1 Overordnet prinsipp for alle tjenester:

Detaljer

Barneverntjenesten i Ytre Namdal

Barneverntjenesten i Ytre Namdal Barneverntjenesten i Ytre Namdal Leka Nærøy Vikna Rapport 2014 til kommunestyrene i Leka, Nærøy og Vikna Side 1 av 13 Innholdsfortegnelse Innhold 1. BEMANNING... 3 1.1 STILLINGSHJEMLER... 3 2. SYKEFRAVÆR

Detaljer

RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BARNEVERN ORIENTERING OM INNRETNING OG FRAMDRIFT I FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BYGGESAK

RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BARNEVERN ORIENTERING OM INNRETNING OG FRAMDRIFT I FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BYGGESAK MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 07.09.2009 kl. 17.00 Møtested: Møterom Eindride, Rådhuset Arkivsak: 260-2009 Sakliste: SAK 21/2009 SAK 22/2009 SAK 23/2009 SAK 24/2009 SAK 25/2009 SAK

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Barneverntjenesten og kommunens tilsyn med fosterhjem ALTA KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS

Detaljer

Hva gjør barnevernet når en mottar en bekymringsmelding?

Hva gjør barnevernet når en mottar en bekymringsmelding? Hva gjør barnevernet når en mottar en bekymringsmelding? Meldeplikt! Alle offentlige myndigheter skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt gi opplysning til kommunens barneverntjeneste når det

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern. Innhold : Bekymringsmelding fra barnehage til barneverntjenesten...

RINGERIKE KOMMUNE. Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern. Innhold : Bekymringsmelding fra barnehage til barneverntjenesten... RINGERIKE KOMMUNE Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern 2013 Samarbeidsavtalen evalueres en gang i året. Ansvarlig for innholdet er leder for barneverntjenesten og kommunalsjef for oppvekst i

Detaljer

BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2008

BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800207 : E: F40 &14 : Margrethe Sele Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 16.03.2009 18/09 BARNEVERNETS

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON HAMMERFEST KOMMUNE. Barneverntjenesten

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON HAMMERFEST KOMMUNE. Barneverntjenesten RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 HAMMERFEST KOMMUNE Barneverntjenesten FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret i Hammerfest den 3. november

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

Oppsummering av intervju desember 2011

Oppsummering av intervju desember 2011 Presentasjon for formannskapet Status barnevern og oppfølging av Oxford-rapporten Oppsummering av intervju desember 2011 v/tore Isaksen 7. februar 2012 Utdrag fra Fylkesmannsrapporten 2011 2008 2009 2010

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Udir-10-2012 - Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten

Udir-10-2012 - Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Vår saksbehandler: Marianne Føyn Berge Fylkeskommuner Fylkesmenn Kommuner Statlige skoler Private grunnskoler Private skoler med rett til statstilskudd Udir-10-2012 - Skolepersonalets opplysningsplikt

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Barnevernets oppgaver Barnevernets hovedoppgave

Detaljer

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 BARN I KRISE LEGEVAKTAS ROLLE OG SAMSPILL MED BARNEVERNET V/Torill Vibeke Ertsaas BARNEVERNET I NORGE OPPGAVEFORDELING 1) DET KOMMUNALE BARNEVERNET UNDERSØKE BEKYMRINGSMELDINGER

Detaljer

Gjennomgang av barneverntjenesten Inderøy kommune Forvaltningsrevisjon Nr. 1729-1/2007

Gjennomgang av barneverntjenesten Inderøy kommune Forvaltningsrevisjon Nr. 1729-1/2007 Gjennomgang av barneverntjenesten Forvaltningsrevisjon Nr. 1729-1/2007 1 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bestillingen... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 2.1 Formål... 4 2.2 Problemstillinger...

Detaljer

Gjennomgang av barneverntjenesten. Frosta kommune

Gjennomgang av barneverntjenesten. Frosta kommune Gjennomgang av barneverntjenesten Frosta kommune Forvaltningsrevisjon nr 1717-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden april til september 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten

Detaljer

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Barnevernstjenesten i Bodø ved Bjørg Hansen Barnevernstjenesten i Nordland

Detaljer

Gjennomgang av barneverntjenesten. Verdal kommune

Gjennomgang av barneverntjenesten. Verdal kommune Gjennomgang av barneverntjenesten Verdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1721-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mars til juni 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten

Detaljer

Gjennomgang av barnevernet

Gjennomgang av barnevernet Forvaltningsrevisjon Rapport Gjennomgang av barnevernet Juni 2009 Randaberg kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 ALTA KOMMUNE. Barneverntjenesten

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 ALTA KOMMUNE. Barneverntjenesten RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 ALTA KOMMUNE Barneverntjenesten FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret i Alta den 24. oktober 2005

Detaljer

SJUMILS- STEGET. - Hvordan sikrer kommunen at enkeltbarn blir hørt når det treffes avgjørelser i kommunale organer som angår dem direkte?

SJUMILS- STEGET. - Hvordan sikrer kommunen at enkeltbarn blir hørt når det treffes avgjørelser i kommunale organer som angår dem direkte? SJUMILS- STEGET STEG NR. 1 - Medbestemmelse Barnet har rett til selv- og medbestemmelse (Artikkel 12) - Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse? Arbeidet starter

Detaljer

Saksbehandling i barnevernet

Saksbehandling i barnevernet Fosen Kommunerevisjon Saksbehandling i barnevernet Osen kommune Forvaltningsrevisjon 2008 Fosen Kommunerevisjon Hovedkontor Bjugn Avd.kontor Åfjord Avd. kontor Rissa 7160 BJUGN 7170 ÅFJORD 7100 RISSA Telefon:

Detaljer

OPPLÆRINGSMATERIELL FOR TILSYNSPERSONER

OPPLÆRINGSMATERIELL FOR TILSYNSPERSONER OPPLÆRINGSMATERIELL FOR TILSYNSPERSONER Modul 1 De formelle rammene for tilsynsordningen Side 1 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Barnevernet Moss kommune

Barnevernet Moss kommune Barnevernet Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 28. august 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Frogn kommune 5. desember 2006 Rapport 10/2006 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG 4 2. INNLEDNING 5 2.1. BAKGRUNN 5 2.2. FORMÅL OG

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Plan for tilsynsbesøkene: Dato for tilsynsbesøket: Rapporten gjelder tilsyn for: (sett kryss)

TILSYNSRAPPORT. Plan for tilsynsbesøkene: Dato for tilsynsbesøket: Rapporten gjelder tilsyn for: (sett kryss) TILSYNSRAPPORT Barnets navn: Født: Bor i fosterhjem hos: Tilsynsperson: Tilsynskommune: Omsorgskommune: Dato for tilsynsbesøket: Rapporten gjelder tilsyn for: (sett kryss) 1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal

Detaljer

Gjennomgang av barneverntjenesten i Levanger

Gjennomgang av barneverntjenesten i Levanger Gjennomgang av barneverntjenesten i Levanger Problemstilling Problemstilling: Hva kan forklare at Levanger kommune har stort omfang av barneverntjenester? Metode: Intervjuer: barnevernleder, stedfortreder,

Detaljer

Meldinger ved plassering i beredskapshjem/fosterhjem. Ivar Bøe. Barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu

Meldinger ved plassering i beredskapshjem/fosterhjem. Ivar Bøe. Barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu Meldinger ved plassering i beredskapshjem/fosterhjem 1 06.12.2012 Ivar Bøe. Barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu Utfordringer i hverdagen Plasseringene skjer raskt, særlig ved plasseringer i beredskapshjem.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Olav Hansen FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Olav Hansen FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3437-1 Arkiv: F47 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling:

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling: Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten Dato for utfylling: ID nr: NB: Når det spørres om opplysninger vedrørende foreldrene, kan opplysninger bare gis om den

Detaljer

Prop. 106 L Endringer i barnevernloven. NRHS-samling Lillehammer Eirik Christopher Gundersen

Prop. 106 L Endringer i barnevernloven. NRHS-samling Lillehammer Eirik Christopher Gundersen Prop. 106 L Endringer i barnevernloven NRHS-samling Lillehammer Eirik Christopher Gundersen Bakteppet Barnevernsløftet Ressursløft Ny organisering Bedre beskyttelse Antall barn i barnevernet Stillinger

Detaljer

Tidlig inn 13.04.16. Barneverntjenesten ETS

Tidlig inn 13.04.16. Barneverntjenesten ETS Tidlig inn 13.04.16 Barneverntjenesten ETS Ansatte i ETS Leder 8 stillinger barnevernkuratorer fordelt på 9 hoder. 7 Kvinner og 2 menn. ½ stilling merkantil, fordelt på to hoder Personalansvar ligger hos

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240 - mva www.drn.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Asbjørnhus Arkiv: F47 Arkivsaksnr.: 14/4557 FORSLAG TIL TILTAK I MODUM KOMMUNE OG MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Asbjørnhus Arkiv: F47 Arkivsaksnr.: 14/4557 FORSLAG TIL TILTAK I MODUM KOMMUNE OG MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Asbjørnhus Arkiv: F47 Arkivsaksnr.: 14/4557 FORSLAG TIL TILTAK I MODUM KOMMUNE OG MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering. Saksopplysninger:

Detaljer

Levanger kommune ORIENTERING FORMANNSKAPET 21.05.14 BARNEVERNTJENESTEN

Levanger kommune ORIENTERING FORMANNSKAPET 21.05.14 BARNEVERNTJENESTEN ORIENTERING FORMANNSKAPET 21.05.14 BARNEVERNTJENESTEN Barnevernet? Rådmann Politikere Barn Ungdom Media Advokatene Ansatte Lege? Helsesøster Skole Foreldre Slekta Barnehage Barne- og familietjenesten 2014

Detaljer

Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo

Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Høringsuttalelse fra Norsk Fosterhjemsforening Forslag til endringer i forskrift 18. desember 2003 nr. 1659 om fosterhjem

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL BARNEVERNTJENESTEN I MODUM OG KRØDSHERAD RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om midler til nye stillinger i barneverntjenesten i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bente Nestvold bente.nestvold@verdal.kommune.no 74048396 Arkivref: 2010/9006

Detaljer

Gjennomgang av barneverntjenesten

Gjennomgang av barneverntjenesten Gjennomgang av barneverntjenesten Sammenlikningsanalyse Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har gjennomført en forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 03.12.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 / 908 55 384,

Detaljer

Utgifter og inntekter blir bokført på samme ansvar som tidligere med unntak av Barnevernsvakten som skal føre sine utgifter på ansvar 304 500.

Utgifter og inntekter blir bokført på samme ansvar som tidligere med unntak av Barnevernsvakten som skal føre sine utgifter på ansvar 304 500. Barneverntjenester er nå organisert som egen bydekkende virksomhet. Barnevernsvakten er organisert under den nye virksomheten mens barneverntjenesten for flyktninger er fortsatt under Flyktningseksjonen.

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Kvalitet og ressursbruk i barneverntjenesten NORD. Lyngen kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Kvalitet og ressursbruk i barneverntjenesten NORD. Lyngen kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Kvalitet og ressursbruk i barneverntjenesten Lyngen Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2007 ii Forord Kontrollutvalget i Lyngen har gjennom bestilling datert 20.04.2007 vedtatt

Detaljer

Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0

Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/164 Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Bydelsutvalget

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Oppegård kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Oppegård kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Oppegård kommune 08. JANUAR 2008 RAPPORT 1/08 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

ISK/BAFA/Barneverntjenesten: 15 årsverk ( 8620 b 0-18)

ISK/BAFA/Barneverntjenesten: 15 årsverk ( 8620 b 0-18) ISK/: 15 årsverk ( 8620 b 0-18) 102 barn under omsorg (fosterhjem/institusjon) 169 barn har hjelpetiltak mens de bor hjemme. X/barn er under utredning. Mange saker per saksbehandler! PRIS: 26 500 000 Omorganisering

Detaljer

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE TRANØY KOMMUNE L MANNEN I TROMS S.nr.oCa1 Dok.nr. 2 i OKT 2009 Fylkesmannen i Troms postboks 6105 9291 TROMSØ aisbek j,m P abr Saksnrisaksbeh. Arkivkode 09/1010/AR F40 &80 Deres ref Dato 20.10.2009 TILBAKEMELDING

Detaljer

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager Barn i Norge har hovedsakelig gode oppvekstsvilkår. De har omsorgsfulle

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Ski kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Ski kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Ski kommune 7. februar 2007 Rapport 2/2007 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune etter Kommuneloven

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE Barneverntjenesten i Trysil 2012 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innledning s. 3 2.0 Bakgrunn for handlingsplanen s. 3 2.1. Utviklingen på fosterhjemsområdet

Detaljer

BEBY-sak 57-04: Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Barnevern i barnehager". Delrapport I

BEBY-sak 57-04: Forvaltningsrevisjonsprosjektet Barnevern i barnehager. Delrapport I BEBY-sak 57-04: Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Barnevern i barnehager". Delrapport I BEBY-sak 262-04 Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Barnevern i barnehager II: Barnehagenes formidling av bekymring til

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevernstjenesten. Klæbu kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevernstjenesten. Klæbu kommune FORVALTNINGSREVISJON Barnevernstjenesten Klæbu kommune Februar 2012 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Klæbu kommunes kontrollutvalg i perioden november-februar 2012.

Detaljer

Kompetanse, samarbeid og frister i barnevernstjenesten

Kompetanse, samarbeid og frister i barnevernstjenesten Kompetanse, samarbeid og frister i barnevernstjenesten Orkdal kommune Mai 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden februar 2010 -

Detaljer

Landsstyremøte. Skien, juni 2015

Landsstyremøte. Skien, juni 2015 Landsstyremøte. Skien, juni 2015 Folk først. Leders tale. Trine Skei Grande «Ja, tenke det; ønske det, ville det med; - men gjøre det! Nej; det skjønner jeg ikke!» Når og hvor bør vi bruke de store ressursene?

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Vestby kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Vestby kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Vestby kommune Follo distriktsrevisjon Side 2 Vestby kommune Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Vestby kommune

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Barnevernet i små kommuner status og utfordringer

Barnevernet i små kommuner status og utfordringer Barnevernet i små kommuner status og utfordringer Presentasjon av sentrale resultater fra prosjektet Deloitte AS. Oslo,22.10.2012 Innhold Sidetall Formål og tilnærming 2 Små kommuners utfordringer på barnevernsområdet

Detaljer

Retningslinjer for spesialundervisning

Retningslinjer for spesialundervisning HØRINGSUTKAST: BERLEVÅG KOMMUNE Retningslinjer for spesialundervisning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010 Innhold 1. Definisjoner 1.1. Spesialundervisning 1.2. Rett til spesialundervisning 1.3. Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Saksbehandlingsrutiner og gjennomføring i praksis

Saksbehandlingsrutiner og gjennomføring i praksis Forvaltningsrevisjonsrapport April 2008 Saksbehandlingsrutiner og gjennomføring i praksis Barnevernet gjennomføring i Sande kommune i praksis Postadresse: Postboks 4197, 3005 DRAMMEN Besøksadresse: Øvre

Detaljer

Barneverntjenestenhjelpetiltak

Barneverntjenestenhjelpetiltak Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barneverntjenestenhjelpetiltak i hjemmet Frogn kommune 17. februar 2011 RAPPORT 1/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Oppfølging av barn i fosterhjem

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Oppfølging av barn i fosterhjem FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Oppfølging av barn i fosterhjem Halden kommune 17/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4

Detaljer

HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer

HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer 1. JEG ER BEKYMRET Hver dag et barn vi er bekymret for blir gående uten at vi gjør noe, er en dag for mye. Hensynet til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Oppdatert 20. mars 2015 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert

Detaljer

Fagsamling for ledere og ansatte i barneverntjenesten 30.1.14

Fagsamling for ledere og ansatte i barneverntjenesten 30.1.14 Fagsamling for ledere og ansatte i barneverntjenesten 30.1.14 Informasjon om endringer i barnevernloven og barneloven Endringer i barneloven i kraft 1.01.14 Flere endringer i barneloven noen av større

Detaljer

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk Kapittel 6 Foreldres rettigheter i barnevernet Dette kapitlet og kapittel 7 handler om hvilke rettigheter foreldre har når de kommer i kontakt med barnevernet. Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Barneverntjenesten i Asker. Rapportering til Komité for oppvekst, januar 2014

Barneverntjenesten i Asker. Rapportering til Komité for oppvekst, januar 2014 Barneverntjenesten i Asker Rapportering til Komité for oppvekst, januar 2014 Innholdsfortegnelse Meldinger, hvem melder, henleggelser Færre barn med tiltak i barnevernet Statistikk fristoversittelser Prosjekt

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS VEILEDNINGSSKRIV NR 3-2001 Utfylling av kontrollskjemaer jf. Lov om barneverntjenester 6-9 Revidert mars 2010 1 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS VEILEDNINGSSKRIV NR 3-2001

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

Oppfølging av barn i fosterhjem

Oppfølging av barn i fosterhjem 9/2009 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Oppfølging av barn i fosterhjem Moss kommune 24/3-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 FORMÅL, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...6 3 METODE OG GJENNOMFØRING...7

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 06.09.2011 86/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 06.09.2011 86/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002725/201103880 : E: 216 &58 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 06.09.2011 86/11 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Barneverntjenesten i Midt-Telemark

Barneverntjenesten i Midt-Telemark - Sauherad kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 750 009 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 PROBLEMSTILLINGER... 1 1.2 AVGRENSING... 1

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.INNLEDNING Veilederen finnes på departementenes

Detaljer