TRONDHEIM KOMMUNE. Tilsyn med fosterhjem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRONDHEIM KOMMUNE. Tilsyn med fosterhjem"

Transkript

1 TRONDHEIM KOMMUNE Tilsyn med fosterhjem Januar 2004

2 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatet av undersøkelsen Tilsyn med fosterhjem. Undersøkelsen ble foretatt i desember Rådmannen har hatt rapporten til høring i perioden 14. til 22. januar Arbeidet er utført av Thomas Furunes og Kari Wuttudal (prosjektleder). Trondheim dato Per Olav Nilsen Direktør Kari Wuttudal revisor Tilsyn med fosterhjem 1

3 INNHOLD SAMMENDRAG INNLEDNING PROBLEMSTILLING VURDERINGSKRITERIER GJENNOMFØRING AV UNDERSØKELSEN ER TRONDHEIM KOMMUNES ARBEID I TRÅD M ED GJELDENDE REGELVERK I FORHOLD TIL GODKJENNING AV OG TILSYN M ED FOSTERHJEM? KONKLUSJON RÅDMANNENS UTTALELSE...12 GENERELT...12 NÆRMERE OM TILSYN MED FOSTERHJEM...12 ENDRINGER FRA KONKLUSJON REVISJONENS KOMMENTARER...13 Tilsyn med fosterhjem 2

4 Sammendrag Formålet med denne rapporten har vært å undersøke hvordan Trondheim kommune som bostedskommune jobber med godkjenning av, og tilsyn, med fosterhjem. Etter at en kommune har overtatt omsorgen for et barn, arbeides det med å finne en passende plassering for barnet. Velger kommunen å plassere barnet i fosterhjem, skal fosterhjemmet før plassering foretas godkjennes av den kommunen hvor fosterhjemmet bor. Denne kommunen kalles for bostedskommunen. Bostedskommunen har også ansvaret for at det føres tilsyn med fosterhjemmet. Som et ledd i dette ansvaret skal bostedskommunen sørge for at det velges en tilsynsfører til barnet. Tilsynsfører skal føre tilsyn med fosterhjemmet minst fire ganger pr år og skrive rapport etter hvert tilsyn. Formålet med tilsynsførerordningen er å sikre at en person som er uavhengig av barnevernstjenesten og fosterhjemmet fører tilsyn med fosterhjemmet og kan opptre som barnets talsperson. Revisjonen har avdekket følgende: Noen barn mangler tilsynsfører Antall lovpålagte tilsyn blir ikke gjennomført i alle tilfeller Manglende rutiner for å sikre gjennomføring av lovpålagte tilsynsbesøk Manglende rapportskrivning etter hvert tilsynsbesøk Manglende rutiner for oppfølging og tilbakemelding til tilsynsførere Tilsyn med fosterhjem 3

5 1. Innledning Temaet for undersøkelsen er hvordan Trondheim kommune arbeider med godkjenning av, og tilsyn med, fosterhjem. har i desember 2003 gjennomført en undersøkelse om tilsynsførerordningen av fosterhjem. En kommune kan etter barnevernloven reise sak om omsorgsovertakelse for fylkesnemnda for sosiale saker. Nemnda kan vedta omsorgsovertakelse dersom den finner grunnlag for dette. Etter at omsorgsovertakelse er foretatt begynner kommunen arbeidet med å finne et plasseringsalternativ for barnet. I følge barnevernlovens 4-14 kan dette være fosterhjem eller institusjon, eller dersom barnet er funksjonshemmet, en opplærings- eller behandlingsinstitusjon. Kommunen som har reist sak om omsorgsovertakelse kalles omsorgskommunen. Når kommunen velger plassering i fosterhjem, henvendte kommunen seg før 1. januar 2004 til fylkeskommunen som da hadde ansvaret for rekruttering og opplæring av fosterhjem. Etter 1. januar 2004 har Trondheim kommune overtatt ansvaret for rekruttering og opplæring av fosterhjem. Dersom et mulig fosterhjem er tilgjengelig, begynner arbeidet med å finne ut om fosterhjemmet passer i forhold til det aktuelle barnet. Omsorgskommunen foretar hjemmebesøk og intervjuer med de mulige fosterforeldrene. Her tas det opp spesielle problemer som barnet har og hvordan fosterforeldrene ser for seg oppgaven. Generelt prøver barnevernet i omsorgskommunen å finne ut om dette vil bli et bra fosterhjem for barnet. Dersom omsorgskommunen finner fosterforeldrene tilfredsstillende, fatter omsorgskommunen et vedtak om plassering av barnet i fosterhjemmet. Før plassering av barnet kan foretas, må fosterhjemmet i følge forskriftene godkjennes av barnevernet i kommunen hvor fosterhjemmet ligger. Kommunen hvor fosterhjemmet ligger kalles bostedskommunen. Dersom fosterforeldrene bor i den kommunen som har overtatt omsorgen, vil rollen som omsorgskommune og bostedskommune være samlet. Konkret foregår arbeidet med bostedskommunens godkjenning som regel ved at bostedskommunens barnevern blir med på omsorgskommunens besøk i fosterhjemmet. Etter at plasseringen i fosterhjemmet er blitt foretatt, vil omsorgskommunen fortsatt ha et ansvar for oppfølging av barnet. Dette som et ledd i omsorgsovertakelsen. Blant annet vil dette innebære at omsorgskommunen skal foreta hjemmebesøk og veiledning av barn og fosterhjem. I tillegg til dette stilles det krav om at barnet skal ha en tilsynsfører. Tilsynsføreren skal være uavhengig av fosterhjemmet og barnevernstjenesten og skal fungere som barnets talsperson. Tilsynsfører skal besøke barnet fire ganger i året og ha adgang til å snakke med Tilsyn med fosterhjem 4

6 barnet i enerom. Etter hvert tilsyn skal tilsynsfører skrive en rapport som sendes til bostedskommunen og som sender kopi til omsorgskommunen. Det er bostedskommunen som har ansvaret for å skaffe en tilsynsfører. Som bostedskommune hadde Trondheim kommune pr ansvar for tilsyn med 150 fosterbarn. 2. Problemstilling Barnevernet har ansvaret for kontakt med fosterhjemmet, for veiledning og oppfølging av omsorgen. I tillegg har altså barnet en rett på tilsynsfører som er uavhengig av fosterforeldre og barnevernet og som kan være barnets talerør. I denne undersøkelsen ser vi på rutinene for godkjenning av og tilsyn med fosterhjem, med følgende problemstilling: Er Trondheim kommunes arbeid i tråd med gjeldende regelverk i forhold til godkjenning av og tilsyn med fosterhjem? 3. Vurderingskriterier I problemstillingen ser vi på to hovedtema: om godkjenning av fosterhjem er i tråd med gjeldene regelverk, og om tilsynet med fosterhjemmet er i henhold til regelverk. Kriteriene for å vurdere disse tema følger nedfor. 1. Godkjenning av fosterhjem I forhold til godkjenning av fosterhjem har revisjonen lagt til grunn følgende revisjonskriterier: a) Fosterhjemmet skal godkjennes før plassering foretas b) Fosterhjemmet må fylle vilkårene i forskriften for å kunne godkjennes Bakgrunnen for disse revisjonskriteriene finnes i barnevernloven og forskrift til barnevernloven om fosterhjem og tilsyn med barn i fosterhjem. Den kommune der fosterhjemmet ligger, har ansvaret for godkjenning og tilsyn av hjemmet. (Barnevernloven av ledd) 1. Fosterhjem, jf. barnevernloven 4-22 a) og b), skal godkjennes av barneverntjenesten i den kommune der fosterhjemmet ligger. Fosterhjemsplassering i henhold til 4-22 a) kan ikke foretas før fosterhjemmet er godkjent. Fosterhjemskommunen og omsorgskommunen kan avtale at omsorgskommunen skal godkjenne fosterhjemmet. Avtalen skal være skriftlig. 2. Før godkjenning av fosterhjem skal barneverntjenesten undersøke fosterhjemmet, jf. barnevernloven 4-22 annet ledd. Barneverntjenesten skal også innhente opplysninger om fosterfamiliens helsetilstand. Tilsyn med fosterhjem 5

7 (Forskrift av til barnevernloven om fosterhjem og tilsyn med barn i fosterhjem 5, 6 og 7.) 2. Tilsyn med fosterhjem I forhold til tilsyn med fosterhjem har revisjonen lagt til grunn følgende revisjonskriterier: a) Barn i fosterhjem skal ha en tilsynsfører b) Tilsynsfører skal være uavhengig i forhold til barnevernstjenesten og fosterforeldrene c) Tilsynsfører skal være en person som barnet har, eller kan få nødvendig tillit til. d) Tilsynsfører skal ha særlige forutsetninger for å kunne utføre tilsynsoppgaven i forhold til det enkelte barn e) Det skal gjennomføres fire tilsyn pr år f) Tilsynsfører skal skrive rapport etter hvert tilsyn Bakgrunnen for disse revisjonskriteriene finnes i barnevernloven og forskrift til barnevernloven om fosterhjem og tilsyn med barn i fosterhjem. Barnevernloven av og 5. ledd.: Barneverntjenesten skal oppnevne tilsynsfører for barn i fosterhjem. Den kommune der fosterhjemmet ligger, har ansvaret for godkjenning og tilsyn av hjemmet. Forskrift av til barnevernloven om fosterhjem og tilsyn med barn i fosterhjem 5, 6 og 7: 5. Barneverntjenesten i fosterhjemskommunen har ansvaret for at det blir ført tilsyn med barn i fosterhjem. Tilsyn skal utføres til barnet fyller 18 år. Fosterhjemskommunen og omsorgskommunen kan likevel avtale at omsorgskommunen skal ha ansvaret for tilsyn med barnet. Avtalen skal være skriftlig. Blir det inngått avtale som nevnt plikter omsorgskommunens barneverntjeneste likevel å melde fra til barneverntjenesten i den kommune der fosterhjemmet ligger om misforhold i fosterhjemmet. Barneverntjenesten skal oppnevne en særskilt tilsynsfører til å føre tilsyn med barnet. Det bør legges vekt på å finne frem til en person som barnet har, eller kan få nødvendig tillit til, og som har særlige forutsetninger for å kunne utføre tilsynsoppgaven i forhold til det enkelte barn. Tilsynsføreren skal ha en uavhengig funksjon i forhold til barneverntjenesten og fosterforeldrene, men skal samarbeide med barneverntjenesten til beste for barnet. Både barnet og fosterfamilien skal gis melding om hvem som skal være tilsynsfører for barnet. 6. Formålet med tilsynet skal være å føre kontroll med at barnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet. Tilsynsfører har rett til å få adgang til fosterhjemmet så ofte som forholdene i det enkelte tilfelle gjør det nødvendig. Tilsynet skal tilrettelegges slik at barnet kan ta opp eventuelle problemer med tilsynsfører uten at fosterforeldrene er tilstede. 7. Det skal føres t ilsyn med barn i fosterhjem så ofte som forholdene i det enkelte tilfelle gjør det nødvendig, men minst 4 ganger pr. år. Det skal utarbeides rapport om tilsynet etter hvert besøk i fosterhjemmet. Dersom tilsynskommunen ikke har omsorgsansvaret for barnet, skal rapporten sendes i kopi til omsorgskommunens barneverntjeneste. Tilsyn med fosterhjem 6

8 4. Gjennomføring av undersøkelsen På bakgrunn av lovverk og retningslinjer/rundskriv fra Barne- og familiedepartementet utarbeidet vi en intervjuguide som ble brukt i intervjurunden. Undersøkelsen ble gjennomført ved at revisjonen i uke 49 og 50 i 2003 intervjuet 6 ansatte i barnevernet, fordelt på 3 tilfeldig utvalgte distrikter av totalt 6. I tillegg intervjuet revisjonen 3 tilsynsførere og gjennomgikk saksmapper til 28 barn i fosterhjem. Frem til var det forskrift til barnevernloven av om fosterhjem og tilsyn med barn i fosterhjem som regulerte dette området. Som en følge av endringene i barnevernloven og statlige overtagelsen av fylkeskommunens ansvar fra , har det også kommet en ny forskrift om fosterhjem av På grunn av at revisjonen er gjennomført før , legges regelverket som gjaldt før denne dato til grunn for revisjonskriteriene i kapittel 3. Imidlertid er det på området for denne revisjonen ingen vesentlige endringer i forhold til ny og gammel forskrift. 5. Er Trondheim kommunes arbeid i tråd med gjeldende regelverk i forhold til godkjenning av og tilsyn med fosterhjem? 1. Godkjenning av fosterhjem a) Fosterhjemmet skal godkjennes før plassering foretas I følge de intervjuer som revisjonen har gjennomført, blir fosterhjemmene formelt godkjent før det foretas plassering av fosterhjemsbarn. Imidlertid later det til at tidsbruken i forhold til godkjenning varierer noe i forhold til hvor mye plasseringen haster og i forhold til om det dreier seg om plassering i fosterhjem som er i slekt med barnet. Godkjenningsprosessen kan ta flere måneder. Vurdering: På dette området oppfyller Trondheim kommune kravene i forskriften. Revisjonen har ikke avdekket at fosterhjem tas i bruk før plassering foretas. b) Fosterhjemmet må fylle vilkårene i forskriften for å kunne godkjennes For å kvalitetssikre arbeidet i forbindelse med godkjenning av fosterhjem, har Trondheim kommune laget en omfattende rutinebeskrivelse. Denne utgjør til sammen fem ringpermer og har blitt fremhevet av alle de ansatte i barnevernstjenesten som revisjonen har snakket med. Intervjuene viser at disse rutinene brukes aktivt for å sikre fosterhjem av tilstrekkelig kvalitet. Videre fremhever alle ansatte i barnevernstjenesten som revisjonen har snakket med at man ikke godkjenner fosterhjem dersom man er usikker på at fosterhjemmet er bra nok. Tilsyn med fosterhjem 7

9 Vurdering: Revisjonen har i denne undersøkelsen ikke funnet tegn på at fosterhjem blir godkjent uten å fylle kravene i forskriften. 2. Tilsyn med fosterhjem a) Barn i fosterhjem skal ha en tilsynsfører. I følge brev fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag datert mangler 30 barn i Trondheim kommune tilsynsførere pr Også revisjonens gjennomgang av saksmapper viser at mange fosterhjemsbarn mangler tilsynsfører. For noen få av disse barna kan det skyldes at de er midt i et skifte av tilsynsførere. Vurdering: Revisjonen har avdekket at mange fosterhjemsbarn mangler tilsynsfører. Trondheim kommune oppfyller således ikke forskriften på dette punkt. b) Tilsynsfører skal være uavhengig i forhold til barnevernstjenesten og fosterforeldrene. Gjennom de intervjuer som revisjonen har gjennomført virker det som om barnevernstjenesten har fokus på denne problemstillingen når man skal rekruttere tilsynsfører. Man prøver å få tak i tilsynførere som allerede kjenner barna, men som ikke har noen nær kontakt med fosterforeldrene eller barnevernstjenesten. Et av distriktene som revisjonen besøkte har hatt en tilsynsfører fast ansatt i heltidsstilling. Denne tilsynsføreren har imidlertid sagt opp sin stilling, slik at denne ordningen opphører ved inngangen til Vurdering: Etter revisjonens mening kan det stilles spørsmål ved om forskriftens krav om selvstendighet oppfylles ved at man har en fast ansatt tilsynsfører. De ansatte i barnevernstjenesten i det aktuelle distriktet opplevde det ikke som noe problem at tilsynsføreren var fast ansatt, og mente at denne faktisk hadde lettere for å kunne komme med kritikk og forslag ovenfor barnevernstjenesten enn andre tilsynsførere. Ut over dette har ikke revisjonen avdekket forhold som tyder på at tilsynsfører ikke har en uavhengig stilling ovenfor barnevernstjenesten og fosterforeldrene. c) Tilsynsfører skal være en person som barnet har, eller kan få nødvendig tillit til. Gjennom de intervjuene som revisjonen har gjennomført virker det som om barnevernstjenesten har fokus på denne problemstillingen når man skal rekruttere tilsynsfører. Blant annet i forhold til at man forsøker å rekruttere tilsynsfører innenfor barnets nærmiljø, for eksempel via skole, barnehage. Dersom dette ikke lykkes søkes det etter tilsynsfører i lokale aviser. Dersom barnet er gammelt nok, rådfører man seg også med barnet i forhold til rekrutteringen av tilsynsfører. Vurdering: Revisjonen har inntrykk av at det legges vekt på å finne en tilsynsfører som barnet kan ha tillit til, men ser at dette i mange tilfeller kan være vanskelig. I forhold til små barn kan det være vanskelig siden barnet ikke kan fremføre noen mening. Når barnet blir eldre, er det ikke sikkert at barnet selv ønsker å ha noen tilsynsfører. I slike tilfeller kan det være umulig å finne en tilsynsfører som barnet kan ha tillit til. Tilsyn med fosterhjem 8

10 d) Tilsynsfører skal ha særlige forutsetninger for å kunne utføre tilsynsoppgaven i forhold til det enkelte barn. Revisjonen har forstått det slik at man ved rekruttering av tilsynsførere forsøker å få tak i personer som allerede har en viss fagkunnskap i forhold til barn, for eksempel sosionomer, barneverspedagoger eller lærere. Etter at en tilsynsfører er blitt rekruttert, kalles denne inn til en samtale med barnevernstjenesten. Her gis tilsynsføreren en introduksjon i forhold til oppdraget som tilsynsfører samt en presentasjon av barnet det skal være tilsynsfører for. Deretter tas tilsynsfører med på besøk til fosterhjemmet, slik at man kan hilse på barnet og fosterforeldrene. I tillegg til dette gis tilsynsførerne tilbud om å delta i fylkesmannens kurs for tilsynførere. Det stilles ikke noe krav om at tilsynsførerne skal gjennomføre dette kurset. Under intervju med ansatte i barnevernstjenesten og tilsynsfører blir det ovenfor revisjonen fremhevet at lønnen for å være tilsynsfører er for dårlig. En økning av godtgjørelsen vil kunne gjøre det lettere å rekruttere gode tilsynsførere. Videre bør det vurderes om man skal øke den utgiftsdekningen som tilsynsfører får for å ha muligheter til forskjellige aktiviteter under tilsynet. I dag er utgiftsdekningen ca 360 kroner i året. Fra de tilsynsførere som revisjonen har intervjuet etterlyses det videre oppfølging fra barnevernstjenesten etter den innledende opplæringen. De ønsker også en mulighet for at tilsynsførere kan treffes og ut veksle erfaringer. Vurdering: Revisjonen merker seg at de intervjuede mener man bør se på muligheten for øke godtgjørelsen og utgiftsdekningen for tilsynsførere. Dette for å gjøre det lettere å rekruttere kompetente tilsynsførere. Videre merker revisjonen seg at det er et forbedringspotensial i forhold til oppfølging av tilsynførere. e) Det skal gjennomføres fire tilsyn pr år. Tilsynsfører gis stor frihet i forhold til planleggingen og gjennomføring av tilsynet. Etter at tilsynsfører er blitt presentert for fosterforeldre og fosterbarn, foregår den nærmere organiseringen av tilsynene uten at barnevernstjenesten er inne i bildet. Ved gjennomgang av de 28 saksmappene har revisjonen ikke funnet dokumentasjon på at det alltid gjennomføres fire tilsyn pr år. Av de 28 mapper som er gjennomgått mangler 16 mapper dokumentasjon på at det er gjennomført fire tilsynsbesøk. Det er i noen tilfeller uklart hvorvidt rapportene i mappene var skrevet på bakgrunn av et eller flere besøk. Revisjonen har kommet over mapper hvor det ikke er dokumentert tilsyn over en periode på flere år. Også intervjuene som revisjonen har gjennomført støtter opp under de funn som ble gjort under gjennomgangen av mappene. Tilsyn med fosterhjem 9

11 Videre har revisjonen avdekket at det ikke foreligger noen rutiner for å sikre at det gjennomføres fire tilsyn pr år. Det er opp til den enkelte saksbehandler å følge med at dette blir gjennomført. Vurdering: Revisjonen har avdekket at det ikke alltid gjennomføres fire tilsyn pr år. Dette er et brudd på forskriften. Videre etterlyser revisjonen en rutine som har til hensikt å sikre at det gjennomføres fire tilsyn pr år. Systemet i dag legger opp til at man i ettertid kan konstatere at det ikke ble gjennomført det foreskrevne antall tilsyn pr i dag. f) Tilsynsfører skal skrive rapport etter hvert tilsyn. Ved gjennomgang av saksmapper fremkommer at en del tilsynsførere ikke skriver en rapport etter hvert tilsyn, men skriver rapport for flere tilsyn, eventuelt en årlig rapport som oppsummerer årets tilsyn. Også intervjuene som revisjonen har gjennomført bekrefter dette. Det foreligger ingen rutiner for å følge opp tilsynsfører i forhold til de rapporter som skrives, verken i forhold til at det skrives en rapport pr tilsynsbesøk eller kvaliteten på rapporten. Det er opp til den enkelte saksbehandler å ta kontakt dersom det er noe man reagerer på i forhold til rapporten. Flere av de saksbehandlere som revisjonen har snakket med sier at man ofte reagerer på kvaliteten på rapportene. Rapportene består ofte av korte beskrivelser, eventuelt enstavelsesord. Likevel gis det ingen tilbakemelding på dette til tilsynsfører. De tilsynsførere som revisjonen har snakket med ønsker selv bedre tilbakemelding på sine rapporter. Vurdering: Revisjonen har avdekket at det ikke skrives rapport etter hvert besøk. Dette er et brudd på forskriften. Revisjonen ser det som en svakhet at det ikke finnes rutiner i forhold til oppfølging og tilbakemelding på tilsynsførerrapporten. 6. Konklusjon Er Trondheim kommunes arbeid i tråd med gjeldende regelverk i forhold til godkjenning av og tilsyn med fosterhjem? Når det gjelder godkjenning av fosterhjem synes kommunen å oppfylle kravene i forskriften og gjeldene regelverk. Barn plasseres ikke i fosterhjem uten at fosterhjemmet er formelt godkjent, og fosterhjemmene synes å fylle kravene i forskriftene. I forhold til selve tilsynet med fosterhjemmet har revisjonen avdekket at Trondheim kommune på en del punkter ikke arbeider i tråd med gjeldende regelverk. For det første mangler 30 fosterbarn i Trondheim kommune tilsynsfører. For det andre utføres det ikke Tilsyn med fosterhjem 10

12 alltid det pålagte antall tilsynsbesøk. I noen av tilfellene var det ikke dokumentert tilsyn på flere år. Kommunen mangler rutiner for å sikre at det gjennomføres riktig antall tilsyn pr. år. For det tredje skrives det ikke alltid rapport etter hvert tilsyn. Noen skriver rapport etter flere tilsyn, mens andre skriver en årlig rapport. Kommunen har ikke rutiner i forhold til oppfølging og tilbakemeldinger på tilsynsrapportene. Dette etterspørres også av tilsynsførerne. Både kvaliteten på rapportene, rapportenes utforming og den manglende tilbakemelding kan bidra til å svekke hensikten med rapporteringen.. Det synes som om kommunen etterstreber uavhengighet av barnevernet og fosterfamilien når man rekrutterer tilsynsførere. I de tilfeller der man har fast ansatt tilsynsfører kan dette trekkes i tvil. Det legges også vekt på at barnet skal ha tillit til tilsynsfører, selv om dette kan være vanskelig. Barnevernet forsøker også å rekruttere tilsynsførere som allerede har en viss fagkunnskap i forhold til barn. Rekrutteringen vil bli lettere dersom en øker godtgjørelsen og utgiftsdekningen. Tilsynsførerne etterspør også mer oppfølging og tilbakemeldinger fra barnevernet. Tilsyn med fosterhjem 11

13 7. Rådmannens uttalelse TRONDHEIM KOMMUNE Rådmannen, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning Vår saksbehandler Lars Mostad Vår ref. 03/30978/ oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato REVISJONSRAPPORTEN "TILSYN MED FOSTERHJEM" - HØRINGSUTTALELSE Det vises til høringsutkast om tilsyn med fosterhjem og revisjonens brev av d.å. Generelt Tilsynsrapporten gir et positivt bilde av det arbeidet som hjelpetjenesten utfører i forhold til barn som plasseres i fosterhjem. Som revisjonen påpeker er det utviklet egen kvalitetsperm med rutine-beskrivelser og standarder. Dette har skapt en enhetlig praksis i fosterhjemsarbeidet og gitt grunnlag for stabilitet rundt det enkelte barns omsorgsituasjon Nærmere om tilsyn med fosterhjem Arbeidet med å finne gode omsorgstilbud utenfor hjemmet pågår kontinuerlig, og antallet barn som har behov for slike tilbud har vokst med ca 20 % i siste fireårsperiode. Bruk av fosterhjem har økt vesentlig mer enn institusjonsplasser i denne perioden. Plasseringen av det enkelte barn er tid-krevende og det er knapphet på fosterhjem. Kvartalsrapportene fra hjelpetjenesten vedrørende fosterbarn plassert i egen kommune viser at antallet barn uten tilsynsfører synker mot slutten av året. Dette har sammenheng med at oppnevning av tilsynsfører kommer sent i et forløp fra en starter utredning, plasserer barnet i et godkjent fosterhjem og etablerer støttefunksjoner for det enkelte fosterhjem. Det hører med her at hjelpetjenesten ikke alltid vet om plasseringen vil skje i eller utenfor kommunen, og at dette også fører til at tilsynsfører oppnevnes i etterkant. Antallet tilsynsførere engasjert av Trondheim kommune ligger på anslagsvis 60. En tilsynsfører kan ha tilsyn med flere fosterhjem. Tilsynsførerne får tilbud om kurs gjennom Fylkesmannen, men erfaringsmessig er det et mindretall som tar i mot dette. Eksempelvis gjennomførte bare 10 av 57 dette kurset 2.halvår Endringer fra 2004 Tilsyn med fosterhjem 12

14 Barnevernsforsøket i Trondheim innbefatter et totalansvar for fosterhjemsarbeidet. Dette betyr at ansvaret for rekruttering, opplæring, veiledning og oppfølging samles på ett forvaltningsnivå. Samtidig plasseres ansvaret for fosterhjemsoppfølgingen i den nye byomfattende omsorgsenheten for barn og unge. Dette vil gi grunnlag for videre utvikling og kvalitetsforbedring. Fra 1. januar 2004 inntrer ny forskrift om fosterhjem. Behovet for ordningen med tilsyn og tilsynsfører understrekes spesielt i den nye forskriften. Blant annet fremgår det at tilsynsfører skal oppnevnes samtidig som fosterhjemmet godkjennes. Konklusjon Revisjonsrapporten avdekker mangler knyttet til oppnevning av tilsynsførere, rapporteringsrutiner og oppfølging. Rådmannen vil følge opp revisjonens merknader med sikte på å bedre rekrutteringen av tilsynsførere og kvalitetssikre rutinene for rapportering. Med hilsen TRONDHEIM KOMMUNE Jorid Midtlyng Kommunaldirektør Lars Mostad Rådgiver 8. Revisjonens kommentarer Ut fra rådmannens høringsuttalelse forstår revisjon og resultatkontroll at rådmannen er enig i de konklusjoner som fremkommer i rapporten. Revisjonen merker seg at rådmannen i sitt høringssvar ikke gir noen signaler i forhold til å bedre oppfølgingen av tilsynsførerne. Ut over dette har revisjonen ingen kommentarer til rådmannens høringssvar. Tilsyn med fosterhjem 13

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Prosjektplan/engagement letter Dokumentet inneholder opplysninger som ikke er offentlige (Offl 13 jf. Fvl 13). Mai 2014

Detaljer

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) E-post: post@barnevernsforeldrene.no www.barnevernsforeldrene.no Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet e-post: postmottak@bld.dep.no Oslo 11.12.2013

Detaljer

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18 Spørreundersøkelse Innhold... 2 Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5 1.1.1 Innledning... 5 1.1.2 Oppfølging fra barnevernet... 5 1.1.3 Tilsynsførerordningen... 10 Vedlegg... 18 Oppfølging fosterhjem

Detaljer

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 13/ / F41 &13

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 13/ / F41 &13 Barne-, likestillings- og inkluderingsdep. Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 13/3326 13/5772-4 F41 &13 19.11.2013 Kristin Skogli / tlf. 23064317 / 98696680 HØRING -

Detaljer

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Avtale mellom barneverntjenesten i kommunen og statlige familie- og beredskapshjem 1. Om avtalen Denne avtalen regulerer forholdet mellom fosterforeldrene og barneverntjenesten

Detaljer

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013 Fosterhjem 2013-16 11. mars 2013 1. Innledning... 2 2. Etablering av barn i fosterhjem... 2 3. Veiledning og oppfølging av fosterforeldre... 3 4. Beredskap for fosterhjemmene... 4 5. Samvær mellom fosterbarn

Detaljer

Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo

Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Høringsuttalelse fra Norsk Fosterhjemsforening Forslag til endringer i forskrift 18. desember 2003 nr. 1659 om fosterhjem

Detaljer

Q-1/2014 13/3326 30.01.2014 MERKNADER TIL FORSKRIFT OM FOSTERHJEM 8 OG 9 - TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM

Q-1/2014 13/3326 30.01.2014 MERKNADER TIL FORSKRIFT OM FOSTERHJEM 8 OG 9 - TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM Rundskriv Alle landets kommuner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Statens helsetilsyn Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato Q-1/2014 13/3326 30.01.2014 MERKNADER TIL FORSKRIFT OM FOSTERHJEM 8 OG 9 - TILSYN

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Frogn kommune 5. desember 2006 Rapport 10/2006 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG 4 2. INNLEDNING 5 2.1. BAKGRUNN 5 2.2. FORMÅL OG

Detaljer

Med vennlig hilsen. Hei Berit.

Med vennlig hilsen. Hei Berit. file:///c:/ephorte/pdfdok/ephorte/721221_fix.html Side 1 av 1 18.05.2016 Fra: Hågensen, Berit[fmstbho@fylkesmannen.no] Dato: 18.05.2016 08:55:53 Til: FMST Arkiv Tittel: VS: Gjennomgang med kommunens tilsyn

Detaljer

Meldinger ved plassering i beredskapshjem/fosterhjem. Ivar Bøe. Barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu

Meldinger ved plassering i beredskapshjem/fosterhjem. Ivar Bøe. Barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu Meldinger ved plassering i beredskapshjem/fosterhjem 1 06.12.2012 Ivar Bøe. Barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu Utfordringer i hverdagen Plasseringene skjer raskt, særlig ved plasseringer i beredskapshjem.

Detaljer

Anmodning om politisk behandling Delegering av myndighet i forhold til «Tilsyn med barn i fosterhjem»

Anmodning om politisk behandling Delegering av myndighet i forhold til «Tilsyn med barn i fosterhjem» FOS EN REGIONRÅD Til medlemskommu nene i Fosen Regionråd og Fosen Barneverntjeneste VÅR REF.:Vidar DERES REF.: DATO: 11.04.14 Anmodning om politisk behandling Delegering av myndighet i forhold til «Tilsyn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Plan for tilsynsbesøkene: Dato for tilsynsbesøket: Rapporten gjelder tilsyn for: (sett kryss)

TILSYNSRAPPORT. Plan for tilsynsbesøkene: Dato for tilsynsbesøket: Rapporten gjelder tilsyn for: (sett kryss) TILSYNSRAPPORT Barnets navn: Født: Bor i fosterhjem hos: Tilsynsperson: Tilsynskommune: Omsorgskommune: Dato for tilsynsbesøket: Rapporten gjelder tilsyn for: (sett kryss) 1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 0-12 år

Til deg som bor i fosterhjem. 0-12 år Til deg som bor i fosterhjem 0-12 år VIKTIGE TELEFONNUMRE: Tilsynsfører: Saksbehandler: Forord til de voksne Denne brosjyren er laget for barn i aldersgruppen 0-12 år som bor i fosterhjem. Teksten er utformet

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Ski kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Ski kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Ski kommune 7. februar 2007 Rapport 2/2007 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune etter Kommuneloven

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Vestby kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Vestby kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Vestby kommune Follo distriktsrevisjon Side 2 Vestby kommune Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Vestby kommune

Detaljer

Klageadgang for fosterforeldre

Klageadgang for fosterforeldre Klageadgang for fosterforeldre Utskriftsdato: 24.12.2017 06:02:18 Status: Gjeldende Dato: 24.11.2016 Nummer: 2016/1353 Utgiver: Sivilombudsmannen Dokumenttype: Fortolkning Innholdsfortegnelse Klageadgang

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2010

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800207 : E: F40 &14 : Lilly Anne Håversen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS

Detaljer

Foto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN KAN BO HJEMME. MANGE AV DEM ØNSKER Å BO HOS NOEN DE KJENNER FRA FØR. FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK

Foto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN KAN BO HJEMME. MANGE AV DEM ØNSKER Å BO HOS NOEN DE KJENNER FRA FØR. FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK Foto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN KAN BO HJEMME. MANGE AV DEM ØNSKER Å BO HOS NOEN DE KJENNER FRA FØR. FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK «Jeg har jo opplevd at mange tror at det er noe feil med meg når jeg

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM

SAKSPROTOKOLL - TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM SAKSPROTOKOLL - TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 18.03.2015, saksnr. 8/15 Behandling: Aune (H) foreslo følgende: Stemmer for at tilsynsførere rapporterer til

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BARNEVERNET I FAUSKE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BARNEVERNET I FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BARNEVERNET I FAUSKE KOMMUNE FORORD Kontrollutvalget i Fauske kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS vurdere kvaliteten og ressursbruken i barnevernet i kommunen. Denne

Detaljer

Høringsuttalelse til Forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson

Høringsuttalelse til Forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson Byrådssak 76/14 Høringsuttalelse til Forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson RIBE ESARK-03-201400157-8 Hva saken gjelder: Stortinget har vedtatt en

Detaljer

Veileder. Tilsynsfører i fosterhjem en veileder

Veileder. Tilsynsfører i fosterhjem en veileder Veileder Tilsynsfører i fosterhjem en veileder Veileder Tilsynsfører i fosterhjem en veileder Innholdsfortegnelse Forord... 4 1. Hvorfor fosterbarn skal ha tilsynsfører... 5 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Vår ref Saksbehandler/enhet Deres ref Dato

Vår ref Saksbehandler/enhet Deres ref Dato Q V Klæbu kommune ;.i /-5 "*:." :I " f? Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Postboks 4710 Sluppen, 7468 TRONDHEIM Vår ref Saksbehandler/enhet Deres ref Dato l3/984 8-F4l &l3 SIRSKA/HELS/OMS 25.10.2016 Tilsyn

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Oppegård kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Oppegård kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Oppegård kommune 08. JANUAR 2008 RAPPORT 1/08 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Tilsyn med ettervern Harstad kommune, Barneverntjenesten v/merete Jenssen, fagansvarlig Fylkesmannen i Troms

Tilsyn med ettervern Harstad kommune, Barneverntjenesten v/merete Jenssen, fagansvarlig Fylkesmannen i Troms Tilsyn med ettervern Harstad kommune, Barneverntjenesten v/merete Jenssen, fagansvarlig Fylkesmannen i Troms Ettervern Hva er ettervern? Lovkravene Samarbeid med forandringsfabrikken Barns rett til medbestemmelse

Detaljer

Oppfølging av barn i fosterhjem

Oppfølging av barn i fosterhjem 9/2009 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Oppfølging av barn i fosterhjem Moss kommune 24/3-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 FORMÅL, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...6 3 METODE OG GJENNOMFØRING...7

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn 2013 med barneverntjenesten i Asker kommune Kommunens adresse: Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Tidsrom for tilsynet: 29.1.2013 6.8.2013 Kontaktperson

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Oppfølging av barn i fosterhjem

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Oppfølging av barn i fosterhjem FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Oppfølging av barn i fosterhjem Halden kommune 17/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Enebakk kommune 26. MARS 2008 RAPPORT 5/08 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

HØRING - ENDRING AV FORSKRIFT OM SAMVÆR MED TILSYN ETTER BARNELOVEN

HØRING - ENDRING AV FORSKRIFT OM SAMVÆR MED TILSYN ETTER BARNELOVEN Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 13/6403-2 04.11.2013 Kristin Skogli/ tlf. 23 06 43 26 HØRING - ENDRING AV FORSKRIFT

Detaljer

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4.1 Valg av plasseringssted Når fylkesnemnda og barnevernet har bestemt at et barn må flytte, skal det vurderes grundig hvor barnet skal flytte

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Landsomfattende tilsyn

Landsomfattende tilsyn Landsomfattende tilsyn 2013-2016 2013-2014: Tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2015-2016: Tilsyn med barneverntjenestens arbeid med meldinger 2013/2014 -Tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem

Detaljer

Innst. 361 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:110 S ( )

Innst. 361 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:110 S ( ) Innst. 361 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:110 S (2009 2010) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved Numedal barneverntjeneste 2014 Vertskommunens adresse: Nore og Uvdal kommune, Sentrum 16, 3630 Rødberg

Detaljer

AVTALE. mellom barneverntjenesten og fosterforeldre etter vedtak om omsorgsovertakelse

AVTALE. mellom barneverntjenesten og fosterforeldre etter vedtak om omsorgsovertakelse 1 BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET 1999 AVTALE mellom barneverntjenesten og fosterforeldre etter vedtak om omsorgsovertakelse (jf lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 4-12 og 4-8 og forskrift av 21.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:30

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:30 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Rådhuset Møtedato: 30.04.2014 Tid: 09:30 Forfall meldes til Infotorget, tlf. 72514000 eller e-post til postmottak@orland.kommune.no,

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Endelig rapport fra tilsyn med kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem i Tinn kommune 2013 Virksomhetens adresse: Postboks 14, 3661 Rjukan Tidsrom for tilsynet: 10.06.13

Detaljer

Endringer i barnevernloven 4-22

Endringer i barnevernloven 4-22 Endringer i barnevernloven 4-22 Forbedre organisering og gjennomføring av tilsynet. Det er kommunen og ikke barneverntjenesten som har fått ansvar med å føre tilsyn med barn i fosterhjem. Styrke tilsynet

Detaljer

PLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I. Numedal barneverntjeneste. Rullering våren 2017

PLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I. Numedal barneverntjeneste. Rullering våren 2017 PLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I Numedal barneverntjeneste Rullering våren 2017 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Mål... 3 2.0 KOMMUNENS OG STATENS ANSVAR FOR FOSTERHJEMSARBEIDET JF. LOV OM BARNEVERNTJENESTER:...

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE Barneverntjenesten i Trysil 2012 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innledning s. 3 2.0 Bakgrunn for handlingsplanen s. 3 2.1. Utviklingen på fosterhjemsområdet

Detaljer

"Jeg husker ikke navnet hennes en gang. Fosterbarnsfortelliager om iilsynsforerordningen."

Jeg husker ikke navnet hennes en gang. Fosterbarnsfortelliager om iilsynsforerordningen. Til de kommunale bameverntjenester i Norge Oslo 15.02.2012 Oppsummering av vediagt rapport "Jeg husker ikke navnet hennes en gang" fra Norsk Fosterhjemsforening vedrørende Tfisynsforerordningen fortalt

Detaljer

Barnevernet - til barnets beste

Barnevernet - til barnets beste Barnevernet - til barnets beste I Norge er omsorg og oppdragelse av barn i første rekke foreldrenes ansvar. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. Foreldre kan ha behov

Detaljer

Tilsyn med fosterhjem

Tilsyn med fosterhjem Tilsyn med fosterhjem Barneverntjenestens oppfølging og kontroll med barnets situasjon i fosterhjemmet. Barneverntjenesten i den kommunen som har omsorgen for barnet (omsorgskommunen) skal følge opp og

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Rakkestad kommune 2015 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Rakkestad kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting Dato: 15. desember 2015 Til alle landets kommuner ved ordfører og rådmann Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Detaljer

Tilsynsperson og tillitsperson - to forskjellige personer med ulike funksjoner!

Tilsynsperson og tillitsperson - to forskjellige personer med ulike funksjoner! Tilsynsperson og tillitsperson - to forskjellige personer med ulike funksjoner! Publisert 2014-08-24 16:55 DE NYE REGLENE OM TILSYNSPERSON OG TILLITSPERSON - to forskjellige ordninger med ulike funksjoner!

Detaljer

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Vedtatt av x kommunestyre den x 2015 med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning av 26.06.1992

Detaljer

Innspill til barnevernslovutvalget

Innspill til barnevernslovutvalget Innspill til barnevernslovutvalget April 2015 Innspill til barnevernslovutvalget Barneombudet takker for anledningen til å gi innspill til barnevernlovsutvalget. Utvalget har et viktig og sammensatt mandat,

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

Ikke alle barn kan bo hjemme

Ikke alle barn kan bo hjemme Ikke alle barn kan bo hjemme Innhold Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer fosterforeldre 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk være fosterforeldre? 11 Hvordan

Detaljer

Tabellen under gir nærmere informasjon om stillinger i det kommunale barnevernet

Tabellen under gir nærmere informasjon om stillinger i det kommunale barnevernet Kommunenes rapportering på barnevernfeltet, per 30. juni 2013 Her gis det nærmere informasjon om resultatet av kommunenes rapporteringer for første halvår 2013. Tabellene gir informasjon om situasjonen

Detaljer

Presentasjon av Barneombudets prosjekt 2014-2015. «Tvangsbruk mot barn og unge i psykisk helsevern og barnevern»

Presentasjon av Barneombudets prosjekt 2014-2015. «Tvangsbruk mot barn og unge i psykisk helsevern og barnevern» Presentasjon av Barneombudets prosjekt 2014-2015 «Tvangsbruk mot barn og unge i psykisk helsevern og barnevern» oktober 2014 2 Bakgrunn Barneombudets hovedprosjekt sommeren 2014 høsten 2015 er tvangsbruk

Detaljer

Landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjenester for 2013 Kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem

Landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjenester for 2013 Kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem Landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjenester for 2013 Kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem Oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet Barnets medvirkning Råd

Detaljer

NY FORSKRIFT OM BARNS RETT TIL MEDVIRKNING OG BARNS MULIGHET TIL Å HA EN SÆRSKILT TILLITSPERSON

NY FORSKRIFT OM BARNS RETT TIL MEDVIRKNING OG BARNS MULIGHET TIL Å HA EN SÆRSKILT TILLITSPERSON ArkivsakID.: 14/2419 Arkivkode: TI-&13 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 005/14 Innvandrerråd 29.04.2014 008/14 Oppvekstkomiteen 30.04.2014 039/14 Formannskapet 07.05.2014 NY FORSKRIFT OM BARNS RETT TIL

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Sosial- og familieavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Sosial- og familieavdelingen Sosial- og familieavdelingen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036, Dep 0030 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 201200643 8.5.2012 2012/10546-2 S-BFS

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F47 &13 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSSAK - FORSLAG TIL ENDRINGER AV BARNEVERNLOVEN

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F47 &13 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSSAK - FORSLAG TIL ENDRINGER AV BARNEVERNLOVEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F47 &13 Arkivsaksnr.: 08/16373-3 Dato: 25.11.2008 HØRINGSSAK - FORSLAG TIL ENDRINGER AV BARNEVERNLOVEN INNSTILLING TIL: Bystyret Administrasjonens innstilling:

Detaljer

BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2008

BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800207 : E: F40 &14 : Margrethe Sele Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 16.03.2009 18/09 BARNEVERNETS

Detaljer

FOSTERHJEM I SLEK T OG NE T T VERK

FOSTERHJEM I SLEK T OG NE T T VERK Illustrasjonsfoto: Tine Poppe I K K E A LLE BA RN O G U N G E K A N B O H J EMM E. M A N G E AV D EM Ø NSK ER Å B O H OS N O EN D E K J EN N ER FR A FØ R. FOSTERHJEM I SLEK T OG NE T T VERK Jeg har jo

Detaljer

Svar - Høring - Innstilling fra utvalg for bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt

Svar - Høring - Innstilling fra utvalg for bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt TRONDHEIM KOMMUNE Rådmannen, kommunaldirektør for oppvekst og utda Det Kongelige Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep F3ARNE-, LIKESTILLINGS- OG 1N KLUDERINGSDEPARTEMENTET

Detaljer

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN K AN BO HJEMME Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Illustrasjonsfoto: Tine Poppe INNHOLD Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer fosterforeldre 9 Kan noen i

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013 1 Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013 Kommunens adresse: Herredshuset, Viksveien 30, 3530 Røyse

Detaljer

Røyken kommune Barneverntjenesten. Plan for fosterhjemsarbeidet

Røyken kommune Barneverntjenesten. Plan for fosterhjemsarbeidet Røyken kommune Barneverntjenesten Plan for fosterhjemsarbeidet revidert januar 2011 2 Fosterhjemsplan 2011 3 Fosterhjemsplan 2011 Innhold - Innledning - Organisering - Veiledning og opplæring - Tilgjengelighet

Detaljer

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR Saksframlegg Arkivsak: 10/1900-7 Sakstittel: BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR 2011 K-kode: F47 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i Lov 17. juli 1992 Nr. 100 om barneverntjenester (Barnevernloven) med tilhørende forskrifter.

Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i Lov 17. juli 1992 Nr. 100 om barneverntjenester (Barnevernloven) med tilhørende forskrifter. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no. Vår referanse: 2012/10242 Bergen, 12. november 2012 Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i Lov 17. juli 1992 Nr.

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med Bydel Frogners arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem Virksomhetens adresse: Sommerogata 1, Oslo Tidsrom for tilsynet: 27.11.2013 26.5.2014 Kontaktperson

Detaljer

likestillings- og inkluderingsdepartementet

likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 12/3288 12/00849-2/DIJ 15. november 2012 Dato Høring - Forslag til endringer

Detaljer

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN K AN BO HJEMME Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Illustrasjonsfoto: Tine Poppe INNHOLD Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/15 Dato: 29.01.15 kl. 09.00 11.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal, medlem

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring - Forslag til endringer i barnevernloven Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring - Forslag til endringer i barnevernloven Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Forslag til endringer i barnevernloven Arkivsaksnr.: 08/40781 Forslag til vedtak: Formannskapet gir sin tilslutning til rådmannens høringssvar til Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

Tolkingsuttalelser fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Tolkingsuttalelser fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Tolkingsuttalelser fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Anvendelsesområdet for barnevernloven 4-6 første ledd Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner Brev av 27.10.2016 Tre problemstillinger Bvl.

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk Kapittel 6 Foreldres rettigheter i barnevernet Dette kapitlet og kapittel 7 handler om hvilke rettigheter foreldre har når de kommer i kontakt med barnevernet. Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Tilsynspersonenes erfaringer og utfordringer

Tilsyn med barn i fosterhjem Tilsynspersonenes erfaringer og utfordringer Masteroppgave Tilsyn med barn i fosterhjem Tilsynspersonenes erfaringer og utfordringer av Marinus Antonius Frenay Master i sosialfaglig arbeid med barn og unge Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen

Detaljer

FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK

FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK Illustrasjonsfoto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN OG UNGE KAN BO HJEMME. MANGE AV DEM ØNSKER Å BO HOS NOEN DE KJENNER FRA FØR. FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK Jeg har jo opplevd at mange tror at det er noe feil

Detaljer

Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune

Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Vedtatt av x kommunestyre den x 2015 med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning av

Detaljer

SAMLET OVERSIKT MÅL OG TILTAK

SAMLET OVERSIKT MÅL OG TILTAK SAMLET OVERSIKT MÅL OG TILTAK 1 Samlet oversikt over mål for hvert drøftingskapittel i stortingsmeldingen om fosterhjem, komplett med tiltakene som foreslås iverksatt for å nå målene: (Sidetallene referert

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

Saksbehandler: Rønnaug Aaberg Andresen Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 03/ Dato: *

Saksbehandler: Rønnaug Aaberg Andresen Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 03/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rønnaug Aaberg Andresen Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 03/04983-001 Dato: * FORSKRIFT OM KOMMUNAL OVERTAKELSE AV STATLIG ANSVAR INNEN BARNEVERNOMRÅDET INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 03.12.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 / 908 55 384,

Detaljer

Barnevernet Moss kommune

Barnevernet Moss kommune Barnevernet Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 28. august 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling

Detaljer

Fagsamling for ledere og ansatte i barneverntjenesten 30.1.14

Fagsamling for ledere og ansatte i barneverntjenesten 30.1.14 Fagsamling for ledere og ansatte i barneverntjenesten 30.1.14 Informasjon om endringer i barnevernloven og barneloven Endringer i barneloven i kraft 1.01.14 Flere endringer i barneloven noen av større

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEØKONOMIENS INNVIRKNING PÅ BARNEVERNETS VURDERINGER Arkivsaksnr.: 05/39804

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEØKONOMIENS INNVIRKNING PÅ BARNEVERNETS VURDERINGER Arkivsaksnr.: 05/39804 Saksframlegg KOMMUNEØKONOMIENS INNVIRKNING PÅ BARNEVERNETS VURDERINGER Arkivsaksnr.: 05/39804 Forslag til innstilling: 1. Bystyret er tilfreds med revisjonsrapportens hovedkonklusjon om at økonomien ikke

Detaljer

Kartleggingsrapport 2015

Kartleggingsrapport 2015 Kartleggingsrapport 2015 Tilsyn med barn i fosterhjem Fylkesmannen i Oslo og Akershus Innhold 1. Bakgrunn og formål med kartleggingen... 2 2. Tilsynsoppfølging og kartlegging... 2 3. Dialogmøter... 3 4.

Detaljer

Land barnevernstjeneste. Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester.

Land barnevernstjeneste. Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester. Land barnevernstjeneste Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester. Tilsynsprosessen Startet 11. november. Sluttføres i løpet av høsthalvåret.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.06.2009 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 /19. Varamedlemmer

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved Hallingdal barnevernteneste 2013

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved Hallingdal barnevernteneste 2013 1 Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved Hallingdal barnevernteneste 2013 Vertskommunens adresse: Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål Tidsrom

Detaljer

GJENNOMGANG AV BARNEVERNTJENESTEN

GJENNOMGANG AV BARNEVERNTJENESTEN GJENNOMGANG AV BARNEVERNTJENESTEN VERRAN KOMMUNE N R. 1724-1 /2007 FORVALTNINGSREVISJON INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunnen for prosjektet... 5 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 5 2.1 Formål...

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Barnevernstjenesten, Karmøy kommune Statusrapport

Barnevernstjenesten, Karmøy kommune Statusrapport 1. Utarbeide et system for internkontroll i samsvar med barnevernloven 2-1 og forskrift om internkontroll etter lov om barneverntjenester. 1.a. Se pkt. 1. Utarbeide en oversikt over/ beskrivelse av virksomhetens

Detaljer

Høring - kvalitets- og strukturreform i barnevernet - forslag til endringer i barnevernloven

Høring - kvalitets- og strukturreform i barnevernet - forslag til endringer i barnevernloven Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Boks 8036 - Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Hilde Hæhre 2016/1812 31.05.2016 33 37 24 29 Arkivnr:

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Intern korrespondanse Saksnr.: 201300045-50 Saksbehandler: JPST Emnekode: ESARK-4530 Til: Fra: Bystyrets kontor Byråd for helse og omsorg Dato: 8. november

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE. Rådmannens innstilling: 1. Dønna kommune vedtar å delta i interkommunal barneverntjeneste

Detaljer

Samvær mellom søsken etter omsorgsovertakelse

Samvær mellom søsken etter omsorgsovertakelse Søsken kan få samværsrett ved omsorgsovertakelse Publisert 2012-09-07 17:25 (/file/thumb/file/6/ 683192&width=424&height=512&zwidth=424&zheight=512&x=213&y=257.jpg) Søsken gis aldri samværsrett ved omsorgsovertakelse.

Detaljer