Endringer i barnevernet med Prop 106 L ( ) Informasjon fra BLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringer i barnevernet med Prop 106 L (2012-2013) Informasjon fra BLD"

Transkript

1 Endringer i barnevernet med Prop 106 L ( ) Informasjon fra BLD Røroskonferansen 2014, Barnevernsambandet Sør-Trøndelag 11. februar 2014 seniorrådgiver Solveig Valseth Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Barne- og ungdomsavdelingen S

2 Disposisjon I. Statsbudsjettet 2014 II. Prop. 106 L ( ) III. Ny regjering

3 I. Statsbudsjettet II. Prop. 106 L ( ) III. Ny regjering

4 Barnevernet årets budsjettvinner? S Til sammen kr 486 mill kroner S 85 mill kr til kommunalt barnevern S 19 mill kr til fylkesnemndene S 28 mill kr til kompetansetiltak S 39 mill. kroner til tiltak mot vold og seksuelle overgrep S 30 mill kr til tilsyn med barn i fosterhjem S 10 mill kr til gruppeveiledning for kommunale fosterhjem S 275 mill kr til statlig barnevern

5 Det kommunale barnevernet S 740 stillinger videreføres S 150 nye stillinger S Proposisjonen sier ingenting om når midlene skal innlemmes i kommunerammen S Til sammen 0,6 milliard kroner øremerket til kommunalt barnevern i 2014

6 85 mill kroner til kommunene Målsetting S Styrke barneverntjenesten i de mest utsatte kommunene S 75 mill kroner til 150 stillinger med ¾ årseffekt S 10 mill kr til ettårige kompetanse- og samhandlingstiltak S Rundskriv Q-31/2014 Retningslinjer for satsing kommunalt barnevern 2014, søknadsfrist 18. februar

7 Kompetansehevingstiltak 28 mill kr S S S S S 12,5 mill kr for å heve finansieringskategorien for barnevernpedagogutdanningen fra kategori F til E 9,5 mill kr til et nasjonalt opplæringstilbud i undersøkelsessaker i barnevernet, herav 2,5 mill kr til fylkesmennenes administrering 5 mill kr til å utvide tilbudet om en videreutdanning i veiledet førsteår i barnevernet 0,5 mill kr til en nasjonal opplæringspakke i barns psykiske helse for institusjonsansatte 0,5 mill kr til en modul i institusjonsledelse som kan inngå i mastergrad i barnevernledelse

8 Oppfølging av lovendring om tilsyn med fosterhjem S 30 mill. kroner til et mer profesjonalisert og tydeligere kommunalt forankret tilsyn med barn i fosterhjem S Midlene legges inn i kommunerammen S Lovendringen trådte i kraft 1. februar 2014

9 Gruppeveiledning for kommunale fosterhjem S 10 mill kr til å styrke de statlige fosterhjemstjenestene S Bufetat skal bygge opp tilbud om kunnskapsbasert gruppeveiledning for alle kommunale fosterhjem med oppstart i Kommuner med størst behov skal prioriteres. Tilbudet skal være gratis for kommunene og fosterforeldrene. S Formålet med satsingen er å gjøre fosterforeldrene tryggere i sin rolle som omsorgspersoner, styrke motivasjonen deres og redusere risikoen for at fosterbarn opplever nye brudd og en fortsatt ustabil omsorgssituasjon

10 Tilleggsbevilgninger S 10 mill kroner til tiltak rettet mot å gi barn under barnevernets omsorg bedre tilpasset skolegang S 15 mill kroner til rusfrie tiltak til barn av rusmisbrukere S Øremerket tilskuddsordning for kommunene

11 I. Statsbudsjettet II. Prop. 106 L ( ) III. Ny regjering

12 Prosessen S Etablere et bilde av utfordringene S Hente inn kunnskap, synspunkter, anbefalinger S Høringsnotat sendt ut 5. september 2012 S Prop. 106 L sendt Stortinget 5. april 2013 S Behandling i Stortinget 12. juni S Iverksetting S S Sette lovendringene i kraft Følge opp tiltakene i meldingsdelen

13 Hente inn kunnskap, synspunkter, anbefalinger

14 Etablere et bilde av utfordringene S Kvalitetsutfordringer S S S S S For mange meldinger henlegges For mange undersøkelser henlegges Barn får tiltak som ikke evalueres Barn blir ikke hørt Lav kompetanse S Samhandlingsutfordringer S S Mellom forvaltningsnivåene Mellom tjenester

15 Virkemidlene i Prop. 106 L Lovendringene Forsvarlighetskrav Medvirkning Tilsyn med Bufetat Varslede forskrifter Samhandling Betalingsordningene Tilsyn med fosterhjem Oppgaveansvaret Presisere Bufetats og kommunenes ansvar Styring Det kommunalrettslige legalitetsprinsippet Bufdirs oppdrag Kommunalt barnevern Faglige anbefalinger Barnets beste Omsorgsovertakelser Veiledere Samarbeid med skolen Interkommunalt samarbeid Retningslinjer Samarbeid med NAV Finansieringsansvaret Øke den kommunale egenbetalingen ved bruk institusjoner Presisere det økonomiske ansvaret for hjelpetiltak Refusjonsordningen for kommunale fosterhjem

16 Kvalitetsreform Proposisjonsdel Meldingsdel

17 Meldingsdelen Meldingsdel

18 Meldingsdelen noen meldinger Vi ber om at et krav til å jobbe i barnevernet er at du er glad i mange ulike barn og at du er god til å lytte. Også når du er uenig Barnevernsproff, 16 år

19 Innholdet i meldingsdelen S Seks nasjonale kvalitetsmål S Varsler faglige anbefalinger S Krav til robuste og kompetente tjenester S Samarbeid og samhandling S Virksomme hjelpetiltak S Fosterhjem S Institusjoner S Bedre beskyttelse av barns utvikling

20 Kvalitetsreform Nasjonale kvalitetsmål S Seks nasjonale kvalitetsmål S Hjelp som virker S Trygge og sikre tjenester S Medvirkning S Samordnete tjenester S Utnytte ressursene godt S Likeverdige tjenester

21 Kvalitetsreform Faglige anbefalinger S Beskrive godt barnevernsarbeid S Bl.a. i utredninger, samtaler med barn, hva som skal inngå i vurderingen av barnets beste, samvær, omsorgsovertakelser, tilsyn i fosterhjem S Brede prosesser S Bufdir: Prosesseier S Intern og ekstern kunnskap S Involvering av brukere og berørte

22 Kvalitetsreform Robuste tjenester, høy kompetanse S Robuste fagmiljø S Interkommunale samarbeid S Kompetanse S Årlige utdanningskonferanser S Veiledet førsteår S Barnevernlederutdanning S Samtaler med barn

23 Kvalitetsreform Bedre tjenester gjennom samarbeid S Samarbeid for å kunne gi rett hjelp i rett tid S Felles kunnskapsgrunnlag for blant annet barnevern, helsestasjon og barnehagen S Rett hjelp krever tverrfaglig og tverretatlig innsats S Styrke barnevernsbarns skoleresultater S Felles retningslinjer for samarbeid og ansvarsdeling S Barnevernet / arbeids- og velferdsforvaltningen S Barnevernet / psykisk helsevern S Økt forskningsinnsats om barn i barnevernet, herunder deres psykiske helse

24 Kvalitetsreform Virksomme hjelpetiltak S Styrke kvaliteten og gi positive endringer S Økt kunnskap gjennom forskning S Bruke tiltaksplaner og evaluere hjelpetiltak gode evalueringsverktøy, sikre barns medvirkning S Ta initiativ til et langsiktig fagutviklingsprogram S Vurdere hvordan tilbudet til utsatte sped- og småbarnsfamilier kan utvikles videre

25 Kvalitetsreform Nok gode fosterhjem S Nok fosterhjem med kvalitet som gir trygghet, stabilitet, omsorg og utvikling S Stimulere til rekruttering av flere fosterhjem i barnets familie og nære nettverk S Fosterforeldre skal få god opplæring og oppfølging S Sikre god kvalitet i den generelle veiledningen til fosterforeldre S Kartlegge fosterforeldres økonomiske rammevilkår S Evaluere bruken av de statlige fosterhjemmene, de kommunalt forsterkede fosterhjemmene og de private leverte fosterhjemmene

26 Kvalitetsreform Institusjoner trygghet og endring S Trygge rammer, utviklingsmuligheter, økt livskvalitet og positive endringer S Tilstrekkelig utredning av barn i hele forløpet S Rutiner og metoder for å ivareta barns medvirkning S Høyere utdannings- og kompetansenivå S Utrede hensiktsmessige arbeidstidsordninger S Revidere kvalitetsforskriften S Bedre oppfølging

27 Kvalitetsreform Bedre beskyttelse av barns utvikling Barnets beste grunnregelen for arbeid i barnevernet S Fire underliggende faglige prinsipper S Tilknytnings- og relasjonskvalitet S Biologiske bånd S Mildeste effektive inngrep S Barnets medvirkning S Vurdere om og eventuelt hvordan prinsippene kan presiseres ytterligere i barnevernloven

28 Lovendringene Proposisjonsdel Inndelt i to hoveddeler S S Oppgave- og finansieringsansvaret Styrket rettssikkerhet

29 Oppgave- og finansieringsansvaret S Oppgaveansvaret S Barnevernlovens ansvarsfordeling videreføres og presiseres S Forskrift om ansvarsfordelingen S Gi Bufdir et generelt ansvar for faglig utvikling av barnevernområdet også overfor kommunalt barnevern S Opprette et nasjonalt fagråd S Kommunenes finansieringsansvar for institusjonsplasser økt

30 Oversikt over lovendringene - rettssikkerhet S Forsvarlighetskrav 1-4 (ny) S Barns rett til medvirkning og tillitsperson 4-1 S Hjelpetiltak presisert formålet 4-4 S Regulering av institusjoner med hjem 5-8 a (ny) S Styrking av barneverntjenestens oppfølging av barn i fengsel 3-5 (ikke trådt i kraft ennå)

31 Oversikt over lovendringene forts S Barneverntjenestens ansvar for å følge opp barnet etter en omsorgsovertakelse 4-16 S Samvær med søsken etter omsorgsovertakelse 4-16 S Tilsyn og kontroll med fosterhjem 4-22 S Innføre tilsyn med statlige tjenester og tiltak 2-3 b og 5-7 S Presisering av 8-4 om oppholdskommunens ansvar for å reise sak for fylkesnemnda S Beregning av plasseringstid ved vedtak etter 4-24 S Forkortet frist for å bringe fylkesnemndas vedtak inn for domstolen 7-24

32 Styrke barns rett til medvirkning Formål S Understreke at barnets perspektiv og mening må inkluderes i vurderingen av hva som er barnets beste S Høring av barn bør forstås som en prosess S Nytt annet ledd i 4-1 S Overordnet bestemmelse om rett til medvirkning S Forskriftshjemmel

33 Overordnet bestemmelse om barns rett til medvirkning S Retten gjelder S alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter og gi uttrykk for disse S i alle forhold som berører barnet S i hele forløpet i barnevernet

34 Tillitsperson S Tillitspersonen er en person som barnet velger S Barnet kan gis anledning til å ha med seg tillitspersonen ingen ubetinget rett S Adgangen gjelder barn som barnevernet har overtatt omsorgen for

35 Tillitsperson S Tillitspersonen skal S Være en støtteperson for barnet S Skrive under på taushetsplikterklæring S Legge fram politiattest S Barneverntjenesten skal S Informere om muligheten til å ha med tillitsperson S Nekte barnet å ha med uegnede personer S Nærmere bestemmelser i ny forskrift om medvirkning og tillitsperson

36 Lovfestet forsvarlighetskrav S Tjenester og tiltak etter barnevernloven skal allerede i dag være faglig forsvarlige S Et lovfestet forsvarlighetskrav vil gi et viktig signal både til tjenesten og brukerne S Vil styrke tilsynsmyndighetenes mulighet til å føre kontroll med at tjenestene er forsvarlige S Gjelder både kommunale og statlige tiltak

37 Forsvarlighet og beste praksis S Rettslig standard Forsvarlig praksis S Dobbeltfunksjon Beste praksis Faglige anbefalinger som støtte for god praksis S Barnets beste er et selvstendig krav Forsvarlig praksis Uforsvarlig praksis

38 Tilsyn med barn i fosterhjem S Ny ordning trådte i kraft 1. februar S Et mer profesjonalisert tilsyn med barn i fosterhjem S Ansvaret for tilsynet er nå lagt til kommunen, ikke til barneverntjenesten S Kommunen har plikt til å føre tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem S Opp til kommunen hvordan de ønsker å organisere. Kan for eksempel legge ansvaret til en annen tjeneste i kommunen, eller til eksterne

39 Tilsyn med barn i fosterhjem S Kommunen har et helhetlig ansvar S Planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsynet S Nødvendig opplæring og veiledning S Sikre uavhengighet S Rapportering

40 Tilsyn med barn i fosterhjem S Ny forskrift med merknader nylig sendt ut S Opplæringen av tilsynspersonene skal omfatte S Rammene for barneverntjenestens ansvar for barnet S Tilsynsfunksjonen S Samtaler med barn S Kunnskap om omsorgssvikt S Rapportskriving S Barnets rettigheter

41 I. Statsbudsjettet II. Prop. 106 L ( ) III. Ny regjering

42 Politisk plattform - barnevern Utgangspunkt S Stortinget har vedtatt lovendringene i Prop 106 L ( ) S Barnevernet har fått stor plass i plattformen S Målet er barnets beste S Veien til målet er endret, og særlig kommunenes rolle

43 Politisk plattform forts. Samarbeidstiltak S Tettere samarbeid mellom barnevern, helsestasjoner, barnehage, skole, politi og NAV S Et mer forpliktende samarbeid mellom barnevernet og psykisk helsevern for barn og unge S Sikre at alle kommuner er tilknyttet en vaktordning for barn i krise

44 Strukturtiltak Regjeringen vil: Politisk plattform forts. S Skille driften av barneverntiltakene fra den overordnede styringen og utviklingen av sektoren S Gi kommunene rett til fritt å velge barneverntiltak, etter en vurdering av kvalitet, pris og hva som gir best hjelp til det enkelte barn, uavhengig av hvem som leverer tiltaket S At kommuner med nødvendig kompetanse skal kunne gis et helhetlig faglig og økonomisk ansvar for barnevernet

45 Politisk plattform forts. Strukturtiltak forts. S Sikre full åpenhet om innhold, kvalitet og pris i barneverntilbudet S Innføre godkjennings- og kontrollordninger med kvalitetskriterier for institusjonene S Åpne for at flere barnevernaktører kan rekruttere fosterforeldre og styrke støtteapparatet rundt fosterfamiliene

46 Kvalitetstiltak Regjeringen vil: Politisk plattform forts. S At barnets beste skal være utgangspunktet for barneverntiltakene S At barns beste må veie tyngre enn foreldrenes ønsker ved spørsmål om samvær, varig omsorgsovertakelse og adopsjon S Gjennomgå balansen mellom institusjons- og fosterhjemstilbudet og ved behov utrede hvordan fosterhjemsomsorgen kan styrkes S Gi barn under barnevernets omsorg bedre tilpasset skolegang S Gjennomgå reglene om ettervern

47 Politisk plattform forts. Kvalitetstiltak forts. S Gi større adgang til å gi nødvendige hjelpetiltak, uten samtykke S Styrke tilsynet med barnevernet S Prioritere tiltak som sikrer at barn under barnevernets omsorg i større grad får vokse opp sammen med sine søsken S Bedre mulighetene for at barn kan vokse opp i fosterfamilier i slekt og nære nettverk S Evaluere fylkesnemndene, samt utrede særdomstoler for saker knyttet til barn og familie

48 Barnevernsarbeidere kan være de vakreste folkene som fins. De må bli lett nøye etter og passa godt på. De har redda livet mitt. Barnevernsproff, 15 år Ill.foto: Colourbox

Vedlegg 1 til årsrapport 2014 Vedlegget består av en samelet oversikt over de om lag 200 oppdrag og tiltak gitt direktoratet til utførelse i 2014.

Vedlegg 1 til årsrapport 2014 Vedlegget består av en samelet oversikt over de om lag 200 oppdrag og tiltak gitt direktoratet til utførelse i 2014. Vedlegg 1 til årsrapport 2014 Vedlegget består av en samelet oversikt over de om lag 200 oppdrag og tiltak gitt direktoratet til utførelse i 2014. Hovedmål 1 Referanse Oppdrag Status Merknad Utarbeide

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L

Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L Høringsnotat Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L Organisering av tjenestetilbudet i Bufetat Status: Høringsdokument v. 1.0 Utsendt: 6. mai 2014 Høringsfrist: 2. juni

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Hemne Kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden august 2010

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

BARNEVERNPANELETS RAPPORT

BARNEVERNPANELETS RAPPORT BARNEVERNPANELETS RAPPORT Barnevernpanelet 2011 ble opprettet i desember 2010 av Barne-, likestillings og inkluderingsminister Audun Lysbakken Avlevert rapport september 2011 BARNEVERNPANELETS RAPPORT

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Rapport om kartleggingen av fosterforeldres økonomiske rammevilkår

Rapport om kartleggingen av fosterforeldres økonomiske rammevilkår Rapport om kartleggingen av fosterforeldres økonomiske rammevilkår Overlevert Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 6. august 2014 Sammendrag Formålet med kartleggingen av fosterforeldres

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Saksframlegg. Interkommunalt barnevern Knutepunkt Sørlandet.

Saksframlegg. Interkommunalt barnevern Knutepunkt Sørlandet. Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2014/1203-2174/2015 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 19.01.2015 Saksframlegg Interkommunalt barnevern Knutepunkt Sørlandet. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 8/15

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern MALVIK KOMMUNE. Januar 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern MALVIK KOMMUNE. Januar 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON Barnevern MALVIK KOMMUNE Januar 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden februar 2013 januar 2014.

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Oppdatert 20. mars 2015 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om midler til nye stillinger i barneverntjenesten i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bente Nestvold bente.nestvold@verdal.kommune.no 74048396 Arkivref: 2010/9006

Detaljer

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten Barneverntjenesten Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.10.2014 62593/2014 2010/1460 076 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/22 Formannskapet 15.10.2014 14/14 Komitè for levekår 16.10.2014

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 48/14 13/02937-23 Interkommunalt samarbeid mellom kommunene Evje

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, INSTITUSJON og omsorgssenter EN VEILEDER DEL 1 SKOLE ER VIKTIG! 4 1 Innledning 4 2 Hva vet vi? 6 2.1 Barnevern og skole hva vet vi?

Detaljer

Barn som lever i fattigdom

Barn som lever i fattigdom Strategi Barn som lever i fattigdom Regjeringens strategi (2015-2017) OVERSIKT OVER TILTAK I STRATEGIEN Nr Tiltak Hovedansvarlig departement 1 Styrking av familievernets forebyggende arbeid overfor utsatte

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Rettssikkerhet i barnevernet Hitra kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET...3 1.2 ET SAMMENDRAG

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Rettssikkerhet i barnevernet Orkdal kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET...3 1.2 ET SAMMENDRAG

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Fra «uro i magen» til handling og tiltak.

Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Plan for samarbeid mellom barnehagene og barneverntjenesten i Eidsvoll kommune Veiledningshefte for samarbeid mellom barnevern, kommunale barnehager og ikke-kommunale

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID. Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjoner

RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID. Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjoner RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjoner Samarbeid mellom: Buskerud fylkeskommune Vestfold fylkeskommune Telemark fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune Vest-Agder

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Innhold Oppdraget.... 3 Mål... 4 Strategier.... 6 1. Arbeide aktivt med verdier og ledelse...7 2. Være helhetlige opplærings- og utdanningsarenaer... 8 3. Samarbeide

Detaljer

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt NOU Norges offentlige utredninger 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter

Detaljer

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2014 2014-111/GSL/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer