Difteri, tetanus, kikhoste (acellulær, komponent), poliomyelitt (inaktivert) og Haemophilus influenza type b konjugert vaksine (adsorbert)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Difteri, tetanus, kikhoste (acellulær, komponent), poliomyelitt (inaktivert) og Haemophilus influenza type b konjugert vaksine (adsorbert)"

Transkript

1 1 LEGEMIDLETS NAVN PEDIACEL, injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Difteri, tetanus, kikhoste (acellulær, komponent), poliomyelitt (inaktivert) og Haemophilus influenza type b konjugert vaksine (adsorbert) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dose på 0,5 ml inneholder: Difteritoksoid 1 Tetanustoksoid 1 Acellulære pertussisantigener 1 Pertussistoksoid (PT) Filamentøst hemagglutinin (FHA) Pertaktin (PRN) Fimbrietyper 2 og 3 (FIM) Ikke mindre enn 30 IE Ikke mindre enn40 IE 20 mikrogram 20 mikrogram 3 mikrogram 5 mikrogram Poliovirus (inaktivert) 2 Type 1 (Mahoney) 40 D antigenenheter 3 Type 2 (MEF-1) 8 D antigenenheter 3 Type 3 (Saukett) 32 D antigenenheter 3 Haemophilus influenzae Type b polysakkarid (polyribosylribitolfosfat) Konjugert til tetanustoksoid (PRP-T) 10 mikrogram mikrogram 1 Adsorbert på aluminiumfosfat 1,5 mg (0,33 mg aluminium) 2 Produsert i Veroceller. 3 eller tilsvarende antigenmengde bestemt med egnet immunkjemisk metode. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt LEGEMIDDELFORM Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. PEDIACEL er en ensartet, uklar, hvit til gulhvit suspensjon. Side 1 av 11

2 4 KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner PEDIACEL er indisert til primær vaksinasjon og oppfriskningsvaksinasjon mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og invasiv Hemophilus influenzae type b-sykdom hos spedbarn og barn fra 6 uker til de fyller 4 år. PEDIACEL skal brukes i samsvar med gjeldende offentlige anbefalinger. 4.2 Dosering og administrasjonsmåte Dosering Pediatrisk populasjon Primær vaksinasjon Primær vaksinasjonsserie består av 2 eller 3 doser på 0,5 ml og kan igangsettes fra 6 ukers alder i henhold til gjeldende offentlige anbefalinger. Det skal være et mellomrom på minst én måned mellom dosene. Oppfriskningsvaksinasjon Etter en primær vaksinasjonsserie med enten 2 doser (f.eks. 3, 5 måneder) eller 3 doser (f.eks. 2, 3, 4 måneder) av PEDIACEL skal det gis en oppfriskningsdose minst 6 måneder etter siste primingdose i samsvar med gjeldende offentlige anbefalinger. PEDIACEL kan vurderes for påfylling/oppfriskning hvis sammensetningen er i samsvar med gjeldende offentlige anbefalinger. Basert på sikkerhets- og immunogenisitetsdata fra kliniske studier bør PEDIACEL fortrinnsvis gis til barn som har fått den samme vaksinen som spedbarn. PEDIACEL kan imidlertid gis som oppfriskningsvaksine til barn som har fått andre vaksiner mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og Haemophilus influenzae type b (Hib) med eller uten hepatitt B-vaksine i den primære serien. Barn under 6 uker: Sikkerhet og effekt av PEDIACEL hos barn under 6 uker er ikke fastslått. Ingen data er tilgjengelige. Barn over 4 år: Sikkerhet og effekt av PEDIACEL hos barn over 4 år er ikke fastslått. Ingen data er tilgjengelige. Administrasjonsmåte PEDIACEL skal administreres intramuskulært. Anbefalte injeksjonssteder er anterolateral del av låret eller deltoidområdet av overarmen hvis det finnes tilstrekkelig muskelmasse, i overensstemmelse med lokale retningslinjer for klinisk praksis. Anterolateral del av låret foretrekkes for spedbarn under ett år. Side 2 av 11

3 Ikke administrer PEDIACEL ved intravaskulær injeksjon. Pass på at nålen ikke trenger gjennom et blodkar. Må ikke administreres subkutant. Forholdsregler før håndtering eller administrering av dette legemidlet For instruksjoner vedrørende rekonstituering av dette legemidlet før administrering, se pkt Kontraindikasjoner Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1 eller reststoffer som overføres gjennom fremstillingen (neomycin, streptomycin, polymyxin B, glutaraldehyd, formaldehyd og bovint serumalbumin) som kan være tilstede i upåviselige spormengder. PEDIACEL er kontraindisert hvis spedbarnet har opplevd en encefalopati av ukjent etiologi, som har oppstått innen 7 dager etter tidligere vaksinasjon med vaksine som inneholder kikhoste. Under slike forhold bør kikhostevaksinasjonen opphøre og vaksinasjonsforløpet bør fortsettes med vaksiner mot difteri, stivkrampe, polio og Hib. PEDIACEL er kontraindisert hos spedbarn med en progressiv nevrologisk lidelse, inkludert infantile spasmer, ukontrollert epilepsi, progressiv encefalopati: Kikhostevaksine skal ikke administreres til barn med slike lidelser før det er opprettet et behandlingsregime og tilstanden har stabilisert seg. Som for andre vaksiner skal administrasjon av PEDIACEL utsettes hos barn som lider av akutt, alvorlig febersykdom. Tilstedeværelse av en mindre infeksjon (f.eks. mild infeksjon i øvre luftveier) er ikke en kontraindikasjon. 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler Gjeldende offisielle anbefalinger for immunisering av barn bør gjennomgås før administrasjon av denne vaksinen til barn i eller etter andre leveår, da den nøyaktige kombinasjonen av antigener kanskje ikke anses egnet og/eller nødvendig etter fullført primær vaksinasjonsserie. Før immunisering Som for alle injiserbare vaksiner skal egnet medisinsk behandling og tilsyn være lett tilgjengelig for umiddelbar bruk i tilfelle sjeldne anafylaktiske reaksjoner etter administrasjon av vaksinen (se pkt 4.8). Hvis noen av følgende hendelser har oppstått etter administrasjon av vaksine med kikhoste, skal beslutning om å administrere PEDIACEL baseres på en nøye vurdering av potensiell nytte og risiko. Temperatur på 40 C innenfor 48 timer som ikke skyldes en annen, identifiserbar årsak Kollaps eller sjokklignende tilstand (hypotonisk-hyporesponsiv episode) innenfor 48 timer Vedvarende gråting som har vart 3 timer innenfor 48 timer Kramper med eller uten feber innenfor 3 dager. Hvis Guillain-Barrés syndrom eller brakial nevritt har oppstått etter vaksine med tetanustoksoid, skal beslutningen om å gi vaksine med tetanustoksoid baseres på en grundig vurdering av nytte og risiko. Side 3 av 11

4 Tidligere febrile konvulsjoner, konvulsjoner i familien eller krybbedød (SIDS) er ingen kontraindikasjon for bruk av PEDIACEL. Vaksinerte pasienter med tidligere febrile konvulsjoner bør følges nøye opp, da slike bivirkninger kan oppstå innen 2 til 3 dager etter vaksinasjonen. Den potensielle risikoen for apné og behovet for respirasjonsovervåking i timer bør vurderes ved administrasjon av primære immuniseringsserier til svært premature spedbarn (født 28 svangerskapsuke) og særlig for spedbarn med tidligere respirasjonsumodenhet. Da fordelene ved vaksinasjon er store i denne spedbarnsgruppen, bør en ikke holde tilbake eller utsette vaksinasjon. Immunkompromitterte barn (om dette skyldes sykdom eller behandling) oppnår kanskje ikke forventet immunrespons. Om mulig bør en vurdere å utsette vaksinasjonen til etter at eventuell immunsuppressiv behandling er fullført. HIV-infeksjon anses ikke som en kontraindikasjon. Det er ikke sikkert at forventet immunologisk respons oppnås etter vaksinasjon av pasienter med immunsuppresjon. Forholdsregler ved administrasjon Som for alle injiserbare produkter, skal vaksinen administreres med forsiktighet hos barn med trombocytopeni eller blødningssykdommer ettersom det kan oppstå blødning etter en intramuskulær injeksjon. Andre forholdsregler Som for alle vaksiner er det ikke sikkert at beskyttende immunrespons fremkalles i alle vaksinerte (se pkt. 5.1). Vaksiner som inneholder Hib-antigen, gir ikke beskyttelse mot infeksjoner som forårsakes av andre typer Haemophilus influenzae, eller mot meningitt av annen opprinnelse. Det er rapportert om granulom eller steril abscess på injeksjonsstedet med vaksiner som inneholder aluminium. Siden kapselformet Hib-polysakkaridantigen utskilles i urinen, kan en positiv urinprøve påvises innen 1 2 uker etter vaksinasjon. Andre prøver bør utføres for å bekrefte Hib-infeksjon i løpet av denne perioden. 4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon Samtidig vaksineadministrasjon PEDIACEL kan administreres samtidig, men i separate injeksjoner, med enhver av følgende monovalente vaksiner eller kombinasjonsvaksiner: hepatitt B, 7-valent pneumokokkonjugat, meslinger, kusma og røde hunder (MMR), varicella eller meningokokkgruppe C-konjugatvaksiner. Injeksjonene skal settes på separate steder og fortrinnsvis i separate ekstremiteter. Meningokokkgruppe C-konjugatvaksiner I en kontrollert klinisk studie ble PEDIACEL administrert samtidig med to forskjellige meningokokkgruppe C-konjugatvaksiner (en meningokokkgruppe C CRM197-konjugat- og en meningokokkgruppe C-tetanustoksoidkonjugatvaksine) ved 2, 3 og 4 måneders alder. Selv om Side 4 av 11

5 serobeskyttelsesfrekvensen var høy i begge gruppene (>88,0 % anti-prp 0,15 mikrogram/ml), var antistoffresponsene på Hib-komponenten av PEDIACEL (PRP-konjugert til tetanustoksoid) lavere ved samtidig administrasjon med en meningokokkgruppe C CRM197-konjugatvaksine enn med en meningokokkgruppe C tetanustoksoidkonjugatvaksine. PEDIACEL påvirket ikke andelen av spedbarn med meningokokkgruppe C-serumbakteriedrepende antistoff-titer (SBA) på minst 1:8 (målt med kaninkomplement) ved samtidig administrasjon med enten et CRM197-konjugat eller en tetanustoksoidkonjugatvaksine. (Se punkt 5.1). Vaksine-/legemiddelinteraksjoner Immunsuppressive behandlinger kan påvirke utviklingen av den forventede immunresponsen. (Se punkt 4.4). 4.6 Fertilitet, graviditet og amming Ikke relevant. Denne vaksinen er ikke beregnet til administrasjon til kvinner i fertil alder. 4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner Ikke relevant. 4.8 Bivirkninger a. Sammendrag av sikkerhetsprofilen Data fra 11 kliniske studier utført i flere land og ved bruk av forskjellige immuniseringsplaner ble samlet. I disse studiene ble PEDIACEL administrert i en primær serie (N = 1487) og som en boosterdose (N = 1632). Nedenfor i tabell 1 følger en oppsummering av bivirkningene som oppsto etter vaksinasjon. De oftest rapporterte bivirkningene etter administrasjon av PEDIACEL var nedsatt aktivitet, reaksjoner på injeksjonsstedet (ømhet, erytem, hevelse), feber ( 38 o C), oppkast, unormal gråt, tap av appetitt og irritabilitet. Spontant rapporterte bivirkninger etter markedsføring av PEDIACEL er også tatt med i tabell 1 nedenfor. Fordi disse bivirkningene er rapportert frivillig fra en befolkning av ukjent størrelse er det ikke alltid mulig å sikkert anslå deres frekvens. b. Oppsummering av bivirkninger i tabellform Bivirkningsfrekvens er oppført ved bruk av følgende konvensjon: (1/10) Vanlige (1/100 til <1/10) Mindre vanlige (1/1000 til 1/100) Sjeldne (1/ til 1/1000) Svært sjeldne (1/10 000), inkludert isolerte tilfeller ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data) Side 5 av 11

6 Tabell 1: Liste over bivirkninger Forstyrrelser i immunsystemet Overfølsomhet Bivirkninger Anafylaktisk reaksjon (som urtikaria, angioødem) Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer Manglende appetitt Psykiatriske lidelser Irritabilitet Unormal gråt Nevrologiske sykdommer Konvulsjoner (med eller uten feber) Skingrende gråt *hypotonisk hyporesponsiv episode (spedbarnet ser blekt ut, er hypotonisk (slapp) og responderer ikke) Søvnighet Karsykdommer Blekhet Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum Apné Gastrointestinale sykdommer Oppkast Diaré Hud- og underhudssykdommer Utslett Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett Smerter i vaksinert ekstremitet Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet Nedsatt aktivitet Ømhet på injeksjonsstedet Erytem på injeksjonsstedet Feber (38 C) Hevelse på injeksjonsstedet Blødning på injeksjonsstedet Bloduttredelser på injeksjonsstedet Stor hevelse i ekstremitetene (fra injeksjonsstedet til ett eller begge ledd) Frekvens Mindre vanlige Vanlige Vanlige Mindre vanlige Side 6 av 11

7 Feber (> 40,5 C), Injeksjonsstedmasse Asteni Uro Ødematøse reaksjoner som rammer én eller begge underekstremiteter * Hittil er denne tilstanden ikke forbundet med noen sekvele c. Beskrivelse av utvalgte bivirkninger Ødematøse reaksjoner som rammer én eller begge underekstremiteter har oppstått etter vaksinasjon med vaksiner som inneholder H. influenzae type b. Slik reaksjon oppstår hovedsakelig etter primærinjeksjoner og observeres innenfor de første timene etter vaksinasjonen. Assosierte symptomer kan omfatte cyanose, rødme, forbigående purpura og kraftig gråt. Alle hendelser gikk over spontant uten sekvele innen 24 timer. d. Andre spesielle populasjoner Apné hos svært premature spedbarn ( 28 svangerskapsuke). (Se punkt 4.4.) Melding av mistenkte bivirkninger Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Annex V*. Field C 4.9 Overdosering Ikke relevant. 5 FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER 5.1 Farmakodynamiske egenskaper Farmakoterapeutisk gruppe: Bakterie- og virusvaksiner kombinert, difteri-haemophilus influenzae b- kikhoste-polio-tetanus, ATC-kode J07CA06. Immunogenisitet I en randomisert, enkeltblindet, kontrollert, klinisk multisenterstudie ble immunogenisiteten til PEDIACEL sammenlignet med en annen DTaP-IPV+Hib-vaksine når administrert til spedbarn ved bruk av tredose primær immuniseringsplan ved 2, 3 og 4 måneder med en oppfriskningsdose gitt ved måneder. Antistoffresponser én måned etter fullført tredose primærserie og én måned etter oppfriskningsdosen av PEDIACEL er oppsummert nedenfor. Side 7 av 11

8 Tabell 2: Immunresponser Antigen Kriterier PEDIACEL Post-dose 3 N = 248 PEDIACEL Post-dose 4 N = 220 Difteri 0,01 IE/ml 0,1 IE/ml 99,2 % 39,3 % -- 99,1 % Stivkrampe 0,01 IE/ml 0,1 IE/ml 100,0 % 99,2 % ,0 % Kikhoste Pertussistoksoid 98,7 % 96,7 % Filamentøst hemagglutinin serorespons 93,2 % 83,2 % Pertaktin 87,5 % 86,9 % Fimbrietype 2 og 3 95,8 % 95,7 % Polio Type 1 Type 2 Type 3 Haemophilus influenzae type b PRP 1:8 fortynning 1:8 fortynning 1:8 fortynning 0,15 mikrogram/ml 1,0 mikrogram/ml 100,0 % 99,2 % 99,6 % 91,0 % 63,3 % 99,5 % 99,5 % 99,5 % -- 99,1 % * Post-dose 3 IE/ml hvis pre-dose 1 <4 IE/ml eller post-dose 3 pre-dose 1 hvis pre-dose 1 IE/ml. Fire gangers økning fra pre-dose 4 hvis pre-dose 4 <4 x 4 IE/ml eller to gangers økning fra pre-dose 4 4 x 4 IE/ml. Post-dose 3 IE/ml hvis pre-dose 1 <3 IE/ml eller post-dose 3 pre-dose 1 hvis pre-dose 1 IE/ml. Fire gangers økning fra pre-dose 4 hvis pre-dose 4 <4 x 3 IE/ml eller to gangers økning fra pre-dose 4 4 x 3 IE/ml. I en kontrollert klinisk studie ble immunogenisiteten til oppfriskningsvaksinasjon med PEDIACEL sammenlignet med en heksavalent DTaP-IPV-Hib-Hepatitt B-vaksine gitt ved 11 til 18 måneders alder til småbarn som hadde vært primet med 3 doser DTaP-IPV-Hib-Hepatitt B-vaksine. 100 % av forsøkspersonene som fikk PEDIACEL, oppnådde serobeskyttende nivåer for difteri og stivkrampe (0,1 IE/ml), PRP (1,0 mikrogram/ml) og alle tre typer polio (1:8 fortynning). Oppfriskningsresponsfrekvensen for kikhosteantigener PT, FHA, PRN og FIM var 90,4 %, 86,7 %, 95,9 % og 26,4 %. Dette var første dose som innehold FIM for disse forsøkspersonene. I en randomisert, dobbeltblindet, kontrollert klinisk studie ble immunogenisiteten til PEDIACEL sammenlignet med en annen DTaP-IPV+Hib-vaksine når administrert til spedbarn ved bruk av todose primær immuniseringsplan ved 3 og 5 måneder med en oppfriskningsdose gitt ved 12 måneder. Antistoffresponsene én måned etter fullført tredoseserie er oppsummert nedenfor. Tabell 3: Immunrespons Side 8 av 11

9 Antigen Kriterier PEDIACEL Post-dose 3 N = 325 Difteri Stivkrampe Kikhoste Polio Pertussistoksoid Filamentøst hemagglutinin Pertaktin Fimbrier type 2 og 3 Type 1 Type 2 Type 3 Haemophilus influenzae type b PRP 0,01 IE/ml 0,1 IE/ml 0,01 IE/ml 0,1 IE/ml serorespons 1:8 fortynning 1:8 fortynning 1:8 fortynning 0,15 mikrogram/ml 1,0 mikrogram/ml 98,2 % 95,1 % 100,0 % 100,0 % 98,5 % 99,1 % 96,9 % 96,3 % 99,4 % 99,7 % 98,8 % 99,1 % 93,2 % * Post-dose 3 IE/ml hvis pre-dose 1 <4 IE/ml eller post-dose 3 pre-dose 1 hvis pre-dose 1 IE/ml. Post-dose 3 3 IE/ml hvis pre-dose 1 <3 IE/ml eller post-dose 3 pre-dose 1 hvis pre-dose 1 3 IE/ml. Kikhosteeffekt I en klinisk studie fra Sverige (Sverige I effektstudie), ble kikhostekomponentene i PEDIACEL (dvs. PT, FHA, PRN og FIM) påvist å forebygge kikhoste hos spedbarn, med en beskyttende effekt på 85,2 % ved bruk av WHOs kasusdefinisjon ( 21 påfølgende dager av proksysmal hoste med kultur eller serologisk bekreftelse eller epidemiologisk forbindelse til et bekreftet tilfelle). I samme studie var den beskyttende effekten mot mild sykdom ( 1 dag med paroksysmal hoste med kultur eller serologisk bekreftelse) 77,9 %. Ved en kontrollert, klinisk studie i Sverige (Sverige II studie) utviste en DTaP-vaksine med samme formulering av kikhosteantigener som PEDIACEL, beskyttelse mot kikhoste ved enhver hoste. 5.2 Farmakokinetiske egenskaper Ikke relevant 5.3 Prekliniske sikkerhetsdata Begrenset preklinisk testing av PEDIACEL og nært relaterte produkter viste ingen uventede funn og ingen målorgantoksisitet. Side 9 av 11

10 6 FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER 6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer Fenoksyetanol Polysorbat 80 Vann til injeksjonsvæsker 6.2 Uforlikeligheter Da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende uforlikeligheter, bør dette legemiddelet ikke blandes med andre legemidler. 6.3 Holdbarhet 4 år. 6.4 Oppbevaringsbetingelser Oppbevares i kjøleskap (2 8 C). Skal ikke fryses. Oppbevar beholderen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. 6.5 Emballasje (type og innhold) 0,5 ml suspensjon i ferdigfylt sprøyte (glass type I) med stempelstopper (halobutylelastomer), uten påsatt nål, med en spisshette (halobutylelastomer) pakningsstørrelse på 1, 10 eller 20. 0,5 ml suspensjon i ferdigfylt sprøyte (glass type I) med stempelstopper (halobutylelastomer), uten påsatt nål, med en spisshette (halobutylelastomer) og 2 separate nåler pakningsstørrelse på 1 eller 10. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført. 6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering Bruksanvisning Vaksinen skal brukes som levert, ingen fortynning eller rekonstitusjon er nødvendig. Undersøk for partikkelutfellinger og/eller misfarging før bruk. Dersom slikt forekommer, må ikke produktet administreres. Rist den ferdigfylte sprøyten godt for å fordele suspensjonen jevnt før administrasjon av vaksinen. Normalt utseende for vaksinen er en ensartet, uklar, hvit til gulhvit suspensjon, som kan sedimentere under oppbevaring. Nålen skal skyves tett inn på enden av den ferdigfylte sprøyten og roteres 90 grader. Side 10 av 11

11 Avhending Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav. 7 INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE Sanofi Pasteur MSD Avenue Jules Bordet, 13 B-1140 Brussel Belgia 8 MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE OPPDATERINGSDATO Side 11 av 11

B/Phuket/3073/2013... 15 mikrogram HA** Per dose på 0,5 ml * dyrket i befruktede hønseegg fra friske hønseflokker ** hemagglutinin

B/Phuket/3073/2013... 15 mikrogram HA** Per dose på 0,5 ml * dyrket i befruktede hønseegg fra friske hønseflokker ** hemagglutinin 1. LEGEMIDLETS NAVN VAXIGRIP, injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Vaksine mot influensa (inaktivert, splittvirus). 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Influensavirus (inaktivert, splittet)

Detaljer

PREPARATOMTALE. Denne vaksinen kan inneholde spormengder av neomycin (se pkt. 4.3 og 4.4)

PREPARATOMTALE. Denne vaksinen kan inneholde spormengder av neomycin (se pkt. 4.3 og 4.4) PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN VARIVAX Vaksine mot vannkopper (levende) Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 dose (0,5 ml) av den rekonstituerte

Detaljer

1 dose = 0,5 ml Injiseres intramuskulært i låret under 1 års alderen, ellers i overarmen (dyp subkutan injeksjon kan også benyttes).

1 dose = 0,5 ml Injiseres intramuskulært i låret under 1 års alderen, ellers i overarmen (dyp subkutan injeksjon kan også benyttes). 1. LEGEMIDLETS NAVN TETAVAX injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot tetanus (adsorbert) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose (0,5 ml) inneholder: Tetanustoksoid adsorbert til aluminiumshydroksid

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. STAMARIL Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Vaksine mot gulfeber (levende).

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. STAMARIL Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Vaksine mot gulfeber (levende). PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN STAMARIL Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Vaksine mot gulfeber (levende). 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Etter rekonstituering

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Prevenar 13 injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot pneumokokkinfeksjon (13-valent, polysakkarid, konjugert, adsorbert) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Prepandrix, suspensjon og emulsjon til injeksjonsvæske, emulsjon. Prepandemivaksine mot influensa (H5N1) (inaktivert, splittvirus, med adjuvans) 2. KVALITATIV

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN RotaTeq, oral oppløsning Rotavirusvaksine, levende 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én dose (2 ml) inneholder: rotavirus type* G1 ikke mindre enn

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Bydureon 2 mg pulver og oppløsningsvæske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 2 mg

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Nplate 250 mikrogram pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 250 µg romiplostim. Etter

Detaljer

Til voksne menn: Utilstrekkelig spermatogenese på grunn av hypogonadotrop hypogonadisme.

Til voksne menn: Utilstrekkelig spermatogenese på grunn av hypogonadotrop hypogonadisme. 1. LEGEMIDLETS NAVN Puregon 50 IE/0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Et hetteglass inneholder 50 IE rekombinant follikkelstimulerende hormon (FSH) i 0,5 ml vandig

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Dosering Skinoren krem påføres to ganger daglig (morgen og kveld) på angrepne hudpartier og gnis forsiktig inn. Ca. 2,5 cm er nok til hele ansiktet.

Dosering Skinoren krem påføres to ganger daglig (morgen og kveld) på angrepne hudpartier og gnis forsiktig inn. Ca. 2,5 cm er nok til hele ansiktet. 1. LEGEMIDLETS NAVN Skinoren 20 % krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 g Skinoren krem inneholder 200 mg azelainsyre, d.v.s. 20 %. Hjelpestoffer med kjent effekt: 2 mg benzosyre/g krem 125

Detaljer

Azzalure, 10 Speywood-enheter/0,05 ml, pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

Azzalure, 10 Speywood-enheter/0,05 ml, pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 1. LEGEMIDLETS NAVN Azzalure, 10 Speywood-enheter/0,05 ml, pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Botulinumtoksin type A *10 Speywood-enheter **/0,05 ml rekonstituert

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN Metex 7,5 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Metex 10 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Metex 12,5 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Metex

Detaljer

Calcipotriol Sandoz er indisert for topisk behandling av mild til moderat psoriasis (psoriasis vulgaris) i hodebunnen.

Calcipotriol Sandoz er indisert for topisk behandling av mild til moderat psoriasis (psoriasis vulgaris) i hodebunnen. 1. LEGEMIDLETS NAVN Calcipotriol Sandoz 50 mikrogram/ml liniment, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En ml kalsipotriol oppløsning inneholder 50 mikrogram kalsipotriol. Hjelpestoff

Detaljer

Eloxatin i kombinasjon med 5 fluorouracil (5 FU) og folininsyre (FS) er indisert for:

Eloxatin i kombinasjon med 5 fluorouracil (5 FU) og folininsyre (FS) er indisert for: 1. LEGEMIDLETS NAVN ELOXATIN 5 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml konsentrat til infusjonsvæske inneholder 5 mg oksaliplatin. 10 ml konsentrat til infusjonsvæske

Detaljer

TOBI er beregnet til inhalasjon og er ikke til parenteral bruk

TOBI er beregnet til inhalasjon og er ikke til parenteral bruk 1. LEGEMIDLETS NAVN TOBI 300 mg/5 ml inhalasjonsvæske til nebulisator, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ampulle à 5 ml inneholder tobramycin 300 mg som engangsdose. For fullstendig

Detaljer

Pulveret foreligger som et fargeløst til lys gult lyofilisat. Det rekonstituerte legemidlet er en klar og fargeløs til svak gul oppløsning.

Pulveret foreligger som et fargeløst til lys gult lyofilisat. Det rekonstituerte legemidlet er en klar og fargeløs til svak gul oppløsning. 1. LEGEMIDLETS NAVN Actilyse pulver og væske til injeksjonsvæske og infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 hetteglass med pulver inneholder henholdsvis: 10 mg alteplase

Detaljer

PREPARATOMTALE. Tilnærmet hvit, flat tablett med kant på ca. 8 mm diameter med merket "G00" trykt på den ene siden.

PREPARATOMTALE. Tilnærmet hvit, flat tablett med kant på ca. 8 mm diameter med merket G00 trykt på den ene siden. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Postinor 1,5 mg tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 1500 mikrogram levonorgestrel. Hjelpestoffer med kjent effekt: 142,5 mg laktosemonohydrat.

Detaljer

Smeltetabletten skal plasseres under tungen hvor den løses opp uten behov for vann.

Smeltetabletten skal plasseres under tungen hvor den løses opp uten behov for vann. 1. LEGEMIDLETS NAVN MINIRIN 60 mikrogram smeltetabletter MINIRIN 120 mikrogram smeltetabletter MINIRIN 240 mikrogram smeltetabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver smeltetablett inneholder

Detaljer

Infeksjoner med penicillinasedannende stafylokokker f.eks. sårinfeksjoner, abscesser, osteomyelitt.

Infeksjoner med penicillinasedannende stafylokokker f.eks. sårinfeksjoner, abscesser, osteomyelitt. 1. LEGEMIDLETS NAVN Diclocil 250 mg kapsler, harde Diclocil 500 mg kapsler, harde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Dikloxacillinnatrium tilsvarende dikloxacillin 250 mg og 500 mg. For fullstendig

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Sumatriptan Actavis 50 mg drasjerte tabletter Sumatriptan Actavis 100 mg drasjerte tabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN. Sumatriptan Actavis 50 mg drasjerte tabletter Sumatriptan Actavis 100 mg drasjerte tabletter 1. LEGEMIDLETS NAVN Sumatriptan Actavis 50 mg drasjerte tabletter Sumatriptan Actavis 100 mg drasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En tablett inneholder 50 mg eller 100 mg sumatriptan

Detaljer

Analgetika er vanligvis nødvendig som supplement til Propofol-Lipuro 5 mg/ml.

Analgetika er vanligvis nødvendig som supplement til Propofol-Lipuro 5 mg/ml. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Propofol-Lipuro 5 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjons-/infusjonsvæske inneholder 5 mg propofol. Én

Detaljer

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Pevaryl 1 % krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ekonazolnitrat 10 mg/g For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Krem 4. KLINISKE

Detaljer

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol.

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning med konserveringsmiddel Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning uten konserveringsmiddel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN AMMONAPS 500 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 500 mg natriumfenylbutyrat. Hver AMMONAPS tablett inneholder

Detaljer

Reversering av neuromuskulær blokade indusert av rokuronium eller vekuronium hos voksne over 18 år.

Reversering av neuromuskulær blokade indusert av rokuronium eller vekuronium hos voksne over 18 år. 1. LEGEMIDLETS NAVN Bridion 100 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder sugammadexnatrium tilsvarende 100 mg sugammadex. Hvert hetteglass på 2 ml inneholder

Detaljer

Suspensjonen kan brukes som den er eller fortynnet med vann for å oppnå ønsket konsentrasjon.

Suspensjonen kan brukes som den er eller fortynnet med vann for å oppnå ønsket konsentrasjon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Mixobar Colon 1 g/ml mikstur/rektalvæske, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Bariumsulfat 1 g/ml. Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Metylparahydroksybenzoat (E218)

Detaljer

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre.

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre. 1. LEGEMIDLETS NAVN FOSAMAX 70 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 70 mg alendronsyre (som natriumtrihydrat). Hjelpestoffer med kjent effekt: Hver tablett inneholder

Detaljer