B/Phuket/3073/ mikrogram HA** Per dose på 0,5 ml * dyrket i befruktede hønseegg fra friske hønseflokker ** hemagglutinin

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "B/Phuket/3073/2013... 15 mikrogram HA** Per dose på 0,5 ml * dyrket i befruktede hønseegg fra friske hønseflokker ** hemagglutinin"

Transkript

1 1. LEGEMIDLETS NAVN VAXIGRIP, injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Vaksine mot influensa (inaktivert, splittvirus). 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Influensavirus (inaktivert, splittet) fra følgende stammer*: A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 - lignende stamme (A/California/7/2009, NYMC X-179A) mikrogram HA** A/Switzerland/ /2013 (H3N2) - lignende stamme (A/South Australia/55/2014, IVR-175) mikrogram HA** B/Phuket/3073/ mikrogram HA** Per dose på 0,5 ml * dyrket i befruktede hønseegg fra friske hønseflokker ** hemagglutinin Vaksinen er i samsvar med WHOs anbefaling (for nordlige halvkule) og EUs bestemmelse for sesongen 2015/2016. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt VAXIGRIP kan inneholde sporstoffer fra egg, som for eksempel ovalbumin, og fra neomycin, formaldehyd eller oktoksinol-9, som brukes under produksjonsprosessen (se pkt. 4.3). 3. LEGEMIDDELFORM Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Etter at vaksinen er ristet lett, er den en svakt hvitaktig og opaliserende væske. 4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Profylakse mot influensa. VAXIGRIP er indisert til voksne og til barn fra 6 måneders alder. Bruken av VAXIGRIP skal baseres på offisielle anbefalinger. 4.2 Dosering og administrasjonsmåte Dosering Voksne: 0,5 ml. Pediatrisk populasjon Barn fra 36 måneders alder: 0,5 ml Barn fra 6 måneders alder til og med 35 måneders alder: 0,25 ml. Kliniske data er begrenset. Se pkt. 6.6 for ytterligere opplysninger om administrering av dosen på 0,25 ml. Hvis dette er påkrevet i gjeldende nasjonale anbefalinger, kan dosen på 0,5 ml gis.

2 Barn under 9 år som ikke tidligere er vaksinert, skal gis en ny dose etter et intervall på minst 4 uker. Barn under 6 måneder: Sikkerhet og effekt av VAXIGRIP hos barn i alderen 0 til 6 måneder har ikke blitt fastslått. Det finnes ingen tilgjengelige data. Administrasjonsmåte Vaksinen skal gis intramuskulært eller dypt subkutant. For voksne og barn over 36 måneder: Foretrukket injeksjonssted for intramuskulær injeksjon er deltamuskelen. For barn fra 12 til 35 måneder: Foretrukket injeksjonssted for intramuskulær injeksjon er den anterolaterale delen av låret (eller deltamuskelen hvis muskelmassen er tilstrekkelig). For barn fra 6 til 11 måneder: Foretrukket injeksjonssted for intramuskulær injeksjon er den anterolaterale delen av låret. Forholdsregler før håndtering eller administrering av dette legemidlet. For instruksjoner om klargjøring av dette legemiddelet før administrering, se pkt Kontraindikasjoner Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1, eller overfor sporstoffer som for eksempel egg (ovalbumin, hønseproteiner), neomycin, formaldehyd og oktotoksinol-9. Vaksinasjon bør utsettes i tilfelle av moderat eller alvorlig febril sykdom eller ved akutt sykdom. 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler Som med alle injiserbare vaksiner, skal utstyr til behandling og overvåkning av en eventuell anafylaktisk reaksjon etter administrasjon av vaksinen være tilgjengelig for øyeblikkelig bruk. VAXIGRIP må ikke under noen omstendigheter administreres intravaskulært. Som med andre vaksiner som administreres intramuskulært, bør vaksinen administreres med forsiktighet til personer med trombocytopeni eller en blødningsforstyrrelse siden det kan oppstå en blødning hos disse personene etter en intramuskulær administrasjon. Som med andre vaksiner er det ikke sikkert at VAXIGRIP beskytter 100 % av mottagelige personer. Antistoffrespons hos pasienter med endogen eller iatrogen immunsuppresjon kan være utilstrekkelig. Interferens med serologisk testing Se pkt Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon VAXIGRIP kan gis samtidig med andre vaksiner. Vaksinasjonen bør i så fall gis i separate lemmer. Legg merke til at eventuelle bivirkninger kan bli forsterket. Den immunologiske responsen kan svekkes dersom pasienten får immunsuppressiv behandling. Falske positive resultater i serologiske tester med bruk av ELISA-metoden for å finne antistoffer mot HIV1, hepatitt C og spesielt HTLV1, er blitt observert etter influensavaksinasjon. De falske positive

3 ELISA-testresultatene motbevises ved bruk av Western Blot-teknikken. De midlertidige falske positive reaksjonene kan skyldes IgM-respons framkalt av vaksinen. 4.6 Fertilitet, graviditet og amming Graviditet Inaktivert influensavaksine kan administreres i alle stadier av graviditeten. Det er tilgjengelig større datasett på sikkerhet for andre og tredje semester, sammenlignet med første trimester; men, data fra verdensomspennende bruk av inaktivert influensavaksine indikerer ingen skadelige virkninger på foster eller mødre som kan tilskrives vaksinen. Amming VAXIGRIP kan brukes ved amming. Fertilitet Det finnes ingen tilgjengelige data om fertilitet. 4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner VAXIGRIP har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. 4.8 Bivirkninger a. Sammendrag av sikkerhetsprofilen: I en nylig klinisk studie fikk ca personer fra 6 måneders alder VAXIGRIP. Avhengig av tidligere vaksinasjon og barnas alder var dosering og antall doser forskjellige (se Pediatrisk populasjon i punkt b. Tabulert liste over bivirkninger). Bivirkninger i kliniske studier oppsto vanligvis i løpet av de 3 første dagene etter administrering av VAXIGRIP og forsvant spontant 1 til 3 dager etter at de oppsto. De fleste bivirkningene i kliniske studier var av mild til moderat intensitet.i hele populasjonen var den hyppigst rapporterte bivirkningen fra kliniske studier i løpet av 7 dager etter injeksjon av VAXIGRIP smerte på injeksjonsstedet, unntatt hos barn mellom 6 og 35 måneder hvor irritabilitet ble hyppigst rapportert. Den hyppigst rapporterte systemiske bivirkningen i kliniske studier i løpet av 7 dager etter injeksjon av VAXIGRIP var hodepine hos voksne, eldre og barn mellom 9 og 17 år og ubehag hos barn mellom 3 og 8 år. Bivirkningene i kliniske studier forekom vanligvis mindre hyppig hos eldre enn hos voksne. b. Tabulert liste over bivirkninger Dataene nedenfor oppsummerer frekvensen av bivirkninger som ble notert etter vaksinasjon med VAXIGRIP i kliniske studier og erfaringer etter markedsføring over hele verden. Bivirkningene er rangert under overskrifter med tanke på frekvens ved bruk av følgende konvensjon: ( 1/10), ( 1/100 til < 1/10) ( 1/1000 til < 1/100) Sjeldne ( 1/ til < 1/1000) Svært sjeldne (<1/10 000) (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data) Voksne og eldre:

4 Sikkerhetsprofilen som vises nedenfor er basert på data fra mer enn 4300 voksne og 5000 eldre over 60 år. BIVIRKNINGER Sykdommer i blod og lymfatiske organer Lymfadenopati (1) Forbigående trombocytopeni Forstyrrelser i immunsystemet Allergiske reaksjoner som: hevelser i ansiktet (6), urtikaria (6), pruritus, generalisert pruritus (6), erytem, generalisert erytem (6), utslett Alvorlige allergiske reaksjoner som dyspné, angioødem, sjokk Nevrologiske sykdommer Hodepine Svimmelhet (3), søvnighet (2) Hypoestesi (2), parestesi, nevralgi (5), brakial radikulitt (3) Kramper, nevrologiske lidelser som encefalomyelitt, nevritt, Guillain Barré syndrom Karsykdommer Vaskulitt som Henoch-Schonlein purpura, med forbigående renal affeksjon i noen tilfeller Gastrointestinale sykdommer Diaré, kvalme (2) Hud- og underhudssykdommer Økt svetting Lidelser i muskler, bindevev og skjelett Myalgi Artralgi Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet Smerte/ømhet på injeksjonsstedet, erytem/rødhet på injeksjonsstedet, ødem/hevelse på injeksjonsstedet, indurasjon på injeksjonsstedet, ubehag (4) asteni (4), pruritus på injeksjonsstedet (4) Feber, skjelvinger/frysninger, blåmerke/ekkymose på injeksjonsstedet Influensalignende sykdom (2), varme på injeksjonsstedet (2), ubehag på injeksjonsstedet (2) FREKEVNS Sjeldne Sjeldne (1) Sjeldent hos eldre (3) Rapportert hos eldre i kliniske studier (2) Rapportert hos voksne i kliniske studier (4) Vanlig hos eldre (5) hos voksne (6) hos eldre Pediatrisk populasjon Avhengig av tidligere vaksinasjon fikk barn mellom 6 måneder og 8 år én eller to doser med VAXIGRIP. Barn mellom 6 og 35 måneder fikk 0,25 ml, og barn over 3 år fikk 0,5 ml.

5 Barn/ungdom fra 3 til 17 år: Sikkerhetsprofilen som vises nedenfor er basert på data fra mer enn 300 barn fra 3 til 8 år og ca. 70 barn/ungdom fra 9 til 17 år. Hos barn fra 3 til 8 år var den hyppigst rapporterte bivirkningen i kliniske studier i løpet av 7 dager etter injeksjon av VAXIGRIP smerte/ømhet på injeksjonsstedet (56,3 %), ubehag (27,3 %), myalgi (25,5 %) og erytem/rødhet på injeksjonsstedet (23,4 %). Hos barn fra 9 til 17 år var den hyppigst rapporterte bivirkningen i kliniske studier i løpet av 7 dager etter injeksjon av VAXIGRIP smerte/ømhet på injeksjonsstedet (54,5 % til 70,6 %), hodepine (22,4 % til 23,6 %), myalgi (12,7 % til 17,6 %) og erytem/rødhet på injeksjonsstedet (5,5 % til 17,6 %). Dataene nedenfor oppsummerer hyppigheten av bivirkninger som ble notert hos barn/ungdom fra 3 til 17 år etter vaksinasjon med VAXIGRIP i kliniske studier og ved erfaringer etter verdensomspennende markedsføring. BIVIRKNINGER Sykdommer i blod og lymfatiske organer Lymfadenopati (5) Forbigående trombocytopeni Sykdommer i immunsystemet Urtikaria (5) Allergiske reaksjoner som pruritus, erytematøst utslett, dyspne, angioødem, sjokk Nevrologiske sykdommer Hodepine Svimmelhet (2) Nevralgi, parestesi, kramper, nevrologiske lidelser som encefalomyelitt, nevritt, Guillain Barré syndrom Karsykdommer Vaskulitt som Henoch-Schonlein purpura, med forbigående renal affeksjon i noen tilfeller Gastrointestinale sykdommer Diaré (1) Lidelser i muskler, bindevev og skjelett Myalgi Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet Smerte/ømhet på injeksjonsstedet, erytem/rødhet på injeksjonsstedet, ødem/hevelse på injeksjonsstedet, indurasjon på injeksjonsstedet (3), ubehag Feber, skjelvinger/frysninger (4), blåmerke/ekkymose på injeksjonsstedet, ubehag på injeksjonsstedet (2), pruritus på injeksjonsstedet Varme på injeksjonsstedet (3), blødning på injeksjonsstedet (1) (1) Rapportert hos barn fra 3 til 8 år i kliniske studier (2) Rapportert hos barn/ungdom fra 9 til 17 år i kliniske studier (3) Vanlig hos barn/ungdom fra 9 til 17 år FREKVENS

6 (4) Svært vanlig hos barn/ungdom fra 9 til 17 år (5) hos barn/ungdom fra 9 til 17 år Barn fra 6 til 35 måneder: Sikkerhetsprofilen som vises nedenfor er basert på data fra ca. 50 barn fra 6 til 35 måneder. I en klinisk studie var de hyppigst rapporterte bivirkninger i løpet av 3 dager etter injeksjon av VAXIGRIP smerte på injeksjonsstedet (23,5 %), irritabilitet (23,5 %), feber (20,6 %) og unormal gråt (20,6 %). I en annen studie var de hyppigst rapporterte bivirkning i løpet av 7 dager etter injeksjon av VAXIGRIP irritabilitet (60 %), feber (50 %), nedsatt appetitt (35 %) og unormal gråt (30 %). Dataene nedenfor oppsummerer hyppigheten av bivirkninger som ble notert hos barn fra 6 til 35 måneder i løpet av 3 eller 7 dager etter én eller to doser med 0,25 ml VAXIGRIP i disse to kliniske studiene og ved erfaringer etter markedsføring over hele verden. BIVIRKNINGER Sykdommer i blod og lymfatiske organer Forbigående trombocytopeni, lymfadenopati Sykdommer i immunsystemet Kløe Allergiske reaksjoner som pruritus, erytematøst utslett, dyspne, angioødem, sjokk Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer Nedsatt appetitt, anoreksi (1) Psykiatriske lidelser Unormal gråt, irritabilitet Søvnløshet (1) Nevrologiske sykdommer Døsighet Parestesier, kramper, nevrologiske lidelser som encefalomyelitt Karsykdommer Vaskulitt som Henoch-Schonlein purpura, med forbigående renal affeksjon i noen tilfeller Gastrointestinale sykdommer Diare (1) Oppkast Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet Smerte/ømhet på injeksjonsstedet, erytem/rødhet på injeksjonsstedet, ødem/hevelse på injeksjonsstedet, indurasjon på injeksjonsstedet, feber Pruritus på injeksjonsstedet (1), blåmerke på injeksjonsstedet (1) HYPPIGHET (1) Rapportert 3 dager etter injeksjon med VAXIGRIP

7 c. Andre spesielle populasjoner Selv om bare et begrenset antall personer med komorbiditeter ble inkludert, viste studier utført på nyretransplanterte pasienter, astmatiske pasienter eller barn fra 6 måneder til 3 år, med medisinske tilstander som medførte særlig høy risiko for utvikling av influensarelaterte komplikasjoner, ingen større forskjeller med tanke på sikkerhetsprofilen for VAXIGRIP i disse populasjonene. Melding av mistenkte bivirkninger Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: Field Cod 4.9 Overdosering Det er rapportert tilfeller av administrasjon av mer enn den anbefalte dosen (overdosering) med VAXIGRIP. Når bivirkninger ble rapportert, var opplysningene i samsvar med den kjente sikkerhetsprofilen med VAXIGRIP som er beskrevet i pkt FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER 5.1 Farmakodynamiske egenskaper Farmakoterapeutisk gruppe: Influensavaksine. ATC-kode: J07BB02. En immunrespons overfor antistoffet blir vanligvis indusert i løpet av 2-3 uker etter vaksinering. Varighet av indusert immunitet etter vaksinering varierer, men er vanligvis 6-12 måneder. 5.2 Farmakokinetiske egenskaper Ikke relevant. 5.3 Prekliniske sikkerhetsdata Ikke relevant. 6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER 6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer Bufferoppløsning: Natriumklorid Kaliumklorid Dinatriumfosfatdihydrat Kaliumdihydrogenfosfat Vann til injeksjonsvæsker 6.2 Uforlikeligheter Da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende uforlikeligheter, bør dette legemidlet ikke blandes med andre legemidler. 6.3 Holdbarhet 1 år.

8 6.4 Oppbevaringsbetingelser Oppbevares i kjøleskap (2 C 8 C). Skal ikke fryses. Oppbevar sprøyten i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. 6.5 Emballasje (type og innhold) 0,5 ml suspensjon i en ferdigfylt sprøyte (type I glass) med påmontert kanyle, utstyrt med en stempelpropp (elastomer klorobromobutyl eller klorbutyl eller brombutyl) pakning med 1, 10, 20 eller 50. 0,5 ml suspensjon i en ferdigfylt sprøyte (type I glass) uten kanyle, utstyrt med en stempelpropp (elastomer klorobromobutyl eller klorbutyl eller brombutyl) pakning med 1, 10, 20 eller 50. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført. 6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering Vaksinen bør ha romtemperatur når den brukes. Ristes før bruk. Inspiseres visuelt før administrering. Vaksinen må ikke brukes hvis det er fremmedpartikler i suspensjonen Instruksjoner for administrering av 0,25 ml hos barn fra 6 måneder til 35 måneder: Når en dose på 0,25 ml er indisert skal sprøyten holdes rett opp og stempelproppen skyves nøyaktig til den tynne sorte linjen på sprøyten slik at halvparten av volumet i sprøyten på 0,5 ml fjernes. Gjenværende volum på 0,25 ml skal injiseres. Se også punkt 4.2. Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav. 7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN SANOFI PASTEUR MSD Airport Plaza Building Montreal Leonardo da Vincilaan Diegem Belgia 8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE/SISTE FORNYELSE Dato for første markedsføringstillatelse: Dato for siste fornyelse: OPPDATERINGSDATO

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. STAMARIL Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Vaksine mot gulfeber (levende).

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. STAMARIL Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Vaksine mot gulfeber (levende). PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN STAMARIL Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Vaksine mot gulfeber (levende). 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Etter rekonstituering

Detaljer

1 dose = 0,5 ml Injiseres intramuskulært i låret under 1 års alderen, ellers i overarmen (dyp subkutan injeksjon kan også benyttes).

1 dose = 0,5 ml Injiseres intramuskulært i låret under 1 års alderen, ellers i overarmen (dyp subkutan injeksjon kan også benyttes). 1. LEGEMIDLETS NAVN TETAVAX injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot tetanus (adsorbert) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose (0,5 ml) inneholder: Tetanustoksoid adsorbert til aluminiumshydroksid

Detaljer

PREPARATOMTALE. Denne vaksinen kan inneholde spormengder av neomycin (se pkt. 4.3 og 4.4)

PREPARATOMTALE. Denne vaksinen kan inneholde spormengder av neomycin (se pkt. 4.3 og 4.4) PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN VARIVAX Vaksine mot vannkopper (levende) Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 dose (0,5 ml) av den rekonstituerte

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Nplate 250 mikrogram pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 250 µg romiplostim. Etter

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Prevenar 13 injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot pneumokokkinfeksjon (13-valent, polysakkarid, konjugert, adsorbert) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Preparatomtale. Eldre Den normale dosen for voksne kan brukes med mindre nyrefunksjon er nedsatt (se pkt. 4.3 og 4.4).

Preparatomtale. Eldre Den normale dosen for voksne kan brukes med mindre nyrefunksjon er nedsatt (se pkt. 4.3 og 4.4). Preparatomtale 1. LEGEMIDLETS NAVN Asacol 500 mg, stikkpiller 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver stikkpille inneholder: mesalazin 500 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler.

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler. 1. LEGEMIDLETS NAVN Doksycyklin Hexal 100 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Doksysyklinmonohydrat tilsvarende doksysyklin 100 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon.

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Anexate 0,1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Flumazenil 0,1 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Til voksne menn: Utilstrekkelig spermatogenese på grunn av hypogonadotrop hypogonadisme.

Til voksne menn: Utilstrekkelig spermatogenese på grunn av hypogonadotrop hypogonadisme. 1. LEGEMIDLETS NAVN Puregon 50 IE/0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Et hetteglass inneholder 50 IE rekombinant follikkelstimulerende hormon (FSH) i 0,5 ml vandig

Detaljer

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre.

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre. 1. LEGEMIDLETS NAVN FOSAMAX 70 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 70 mg alendronsyre (som natriumtrihydrat). Hjelpestoffer med kjent effekt: Hver tablett inneholder

Detaljer

Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon.

Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Imodium Comp tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon. For fullstendig liste

Detaljer

Voksne og ungdommer (over 12 år) Den anbefalte dosen er 10 mg (én tablett) én gang per dag sammen med eller uten mat.

Voksne og ungdommer (over 12 år) Den anbefalte dosen er 10 mg (én tablett) én gang per dag sammen med eller uten mat. 1. LEGEMIDLETS NAVN Rupafin 10 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder: 10 mg av rupatadin (som fumarat) Hjelpestoffer med kjent effekt: laktose 58 mg som laktosemonohydrat

Detaljer

PREPARATOMTALE. Pliapel er indisert til voksne for overflateanestesi i intakt hud før dermatologiske prosedyrer.

PREPARATOMTALE. Pliapel er indisert til voksne for overflateanestesi i intakt hud før dermatologiske prosedyrer. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Pliapel 70 mg/g + 70 mg/g krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 gram krem inneholder 70 mg lidokain og 70 mg tetrakain. Hjelpestoffer med kjent effekt: metylparahydroksybensoat

Detaljer

Smeltetabletten skal plasseres under tungen hvor den løses opp uten behov for vann.

Smeltetabletten skal plasseres under tungen hvor den løses opp uten behov for vann. 1. LEGEMIDLETS NAVN MINIRIN 60 mikrogram smeltetabletter MINIRIN 120 mikrogram smeltetabletter MINIRIN 240 mikrogram smeltetabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver smeltetablett inneholder

Detaljer

Suspensjonen kan brukes som den er eller fortynnet med vann for å oppnå ønsket konsentrasjon.

Suspensjonen kan brukes som den er eller fortynnet med vann for å oppnå ønsket konsentrasjon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Mixobar Colon 1 g/ml mikstur/rektalvæske, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Bariumsulfat 1 g/ml. Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Metylparahydroksybenzoat (E218)

Detaljer

[50 mg]: Hvite, runde, filmdrasjerte tabletter med 7 mm diameter, merket med Grünenthal logo på den ene siden og H6 på den andre siden.

[50 mg]: Hvite, runde, filmdrasjerte tabletter med 7 mm diameter, merket med Grünenthal logo på den ene siden og H6 på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Palexia 50 mg tablett, filmdrasjert Palexia 75 mg tablett, filmdrasjert Palexia 100 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjert tablett inneholder

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN RotaTeq, oral oppløsning Rotavirusvaksine, levende 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én dose (2 ml) inneholder: rotavirus type* G1 ikke mindre enn

Detaljer

Tablettene er hvite til off-white, 13 x 6 mm, kapselformet og merket med "100" på den ene siden.

Tablettene er hvite til off-white, 13 x 6 mm, kapselformet og merket med 100 på den ene siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN MODIODAL 100 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 100 mg modafinil. Hjelpestoffer: Hver tablett inneholder 68 mg vannfri laktose. For fullstendig

Detaljer

Påsmøres tynt og gnis godt inn 1-2 ganger daglig i 3-4 uker, selv om symptomfrihet oppnås etter kortere behandlingstid.

Påsmøres tynt og gnis godt inn 1-2 ganger daglig i 3-4 uker, selv om symptomfrihet oppnås etter kortere behandlingstid. 1. LEGEMIDLETS NAVN Fungoral 20 mg/g krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ketokonazol 20 mg/g For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Krem 4. KLINISKE OPPLYSNINGER

Detaljer

1 ml inneholder salbutamolsulfat tilsvarende 0,4 mg salbutamol. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

1 ml inneholder salbutamolsulfat tilsvarende 0,4 mg salbutamol. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 1. LEGEMIDLETS NAVN Preparatomtale (SPC) Ventoline 0,4 mg/ml mikstur 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder salbutamolsulfat tilsvarende 0,4 mg salbutamol. For fullstendig liste over

Detaljer

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter.

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Toradol 30 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ketorolac 30 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Injeksjonsvæske,

Detaljer

Preparatomtale (SPC)

Preparatomtale (SPC) 1. LEGEMIDLETS NAVN Dermovat 0,05 % salve Preparatomtale (SPC) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 g salve inneholder: 0,5 mg klobetasolpropionat For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Zolmitriptan Actavis 2,5 mg filmdrasjerte tabletter Zolmitriptan Actavis 5 mg filmdrasjerte tabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN. Zolmitriptan Actavis 2,5 mg filmdrasjerte tabletter Zolmitriptan Actavis 5 mg filmdrasjerte tabletter 1. LEGEMIDLETS NAVN Zolmitriptan Actavis 2,5 mg filmdrasjerte tabletter Zolmitriptan Actavis 5 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én 2,5 mg filmdrasjert tablett inneholder

Detaljer

Cozaar 12,5 mg tablett Blå, ovale filmdrasjerte tabletter merket med 11 på den ene siden og glatt på den andre siden.

Cozaar 12,5 mg tablett Blå, ovale filmdrasjerte tabletter merket med 11 på den ene siden og glatt på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 12,5 mg tablett, filmdrasjert Cozaar 50 mg tablett, filmdrasjert Cozaar 100 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver Cozaar 12,5 mg tablett inneholder

Detaljer

Implantat. Produktbeskrivelse: Sterilt, off-white implantat, ca 1 cm langt og 1,2 mm i diameter, leveres i en ferdigfylt sprøyte.

Implantat. Produktbeskrivelse: Sterilt, off-white implantat, ca 1 cm langt og 1,2 mm i diameter, leveres i en ferdigfylt sprøyte. 1. LEGEMIDLETS NAVN Zoladex 3,6 mg implantat. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Goserelinacetat tilsvarende goserelin 3,6 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol.

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning med konserveringsmiddel Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning uten konserveringsmiddel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

PREPARATOMTALE. 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder ciprofloksacinhydroklorid tilsvarende 3 mg ciprofloksacin

PREPARATOMTALE. 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder ciprofloksacinhydroklorid tilsvarende 3 mg ciprofloksacin PREPARATOMTALE 1 LEGEMIDLETS NAVN Cilox 3 mg/ml øyedråper, oppløsning 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder ciprofloksacinhydroklorid tilsvarende 3 mg ciprofloksacin Hjelpestoffer:

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN GRANUPAS 4 g enterogranulat 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver pose inneholder 4 g para-aminosalisylsyre. For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer