PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. STAMARIL Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Vaksine mot gulfeber (levende).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. STAMARIL Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Vaksine mot gulfeber (levende)."

Transkript

1 PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN STAMARIL Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Vaksine mot gulfeber (levende). 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Etter rekonstituering inneholder 1 dose (0,5 ml): Gulfebervirus 1 17 D-204 stamme (levende, svekket).ikke mindre enn 1000 IE 1 produsert i kyllingembryo som er fri for spesifikke patogener For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt LEGEMIDDELFORM Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon. Pulveret er beige til oransjebeige. Væsken er klar og fargeløs. 4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner STAMARIL brukes som profylakse mot gulfeber hos: Personer som reiser til, reiser gjennom eller bor i et endemisk område, Personer som reiser til land som krever et Internasjonalt vaksinasjonssertifikat for innreise (kan også være avhengig av siste reiserute). Personer som håndterer potensielle smittestoffer (f.eks. laboratoriepersonell). Se pkt. 4.2, 4.3 og 4.4 vedrørende minimum vaksinasjonsalder for barn under spesielle forhold og veiledning om vaksinasjon av andre spesifikke pasientgrupper. For å kunne være offisielt anerkjent, må gulfebervaksinasjoner gis av vaksinasjonssenter godkjent av Statens helsetilsyn etter retningslinjer fra Verdens helseorganisasjon (WHO), og registreres på et Internasjonalt vaksinasjonssertifikat. Dette sertifikatet er gyldig i 10 år fra den 10. dagen etter primærvaksinasjon, og umiddelbart etter revaksinasjonen. 4.2 Dosering og administrasjonsmåte Dosering: Primærvaksinasjon Voksne og barn, fra 9 måneders alder: En enkelt dose på 0,5 ml med den rekonstituerte vaksinen. Barn under 9 måneders alder: vaksinen må ikke gis til barn under 6 måneders alder (se pkt. 4.3). Gulfebervaksinasjon anbefales vanligvis ikke hos barn fra 6 måneder til 9 måneders alder, bortsett fra under spesielle omstendigheter og i henhold til gjeldende offentlig anbefaling (se pkt. 4.4). I slike tilfeller er vaksinedosen den samme som hos eldre barn og voksne. 1

2 Vaksinen bør gis minst 10 dager før innreise til et endemisk område, siden beskyttelse kanskje ikke oppnås før minst 10 dager er gått. Eldre Dosen er den samme som for voksne. På grunn av en større risiko for alvorlig og potensielt dødelig sykdom forbundet med bruk av gulfebervaksine hos personer fra 60 års alder, skal vaksinen bare gis når det antas at det er en betydelig eller uunngåelig risiko for å få gulfeber (se pkt. 4.4 og 4.8). Revaksinasjon: Revaksinasjon med en dose på 0,5 ml anbefales hvert 10. år hos personer som vurderes å være utsatt for risiko for eksponering. Internasjonale helsebestemmelser krever revaksinasjon med samme dose som for primærvaksinasjon med 10 års mellomrom for å kunne beholde et gyldig sertifikat. Administrasjonsmåte: Det er foretrukket at vaksinen gis subkutant. Vaksinen kan gis intramuskulært dersom det er i henhold med offentlige retningslinjer. Ved intramuskulær bruk er anbefalte injeksjonssteder i øvre anterolateral område på låret hos spedbarn og små barn (6 måneder til 2 års alder), og i deltamuskelen hos eldre barn og voksne. MÅ IKKE INJISERES INTRAVASKULÆRT Se pkt. 6.6 for instruksjoner vedrørende tilberedning. 4.3 Kontraindikasjoner Overfølsomhet overfor egg, kyllingprotein, eller noen av innholdsstoffene i STAMARIL Alvorlige hypersensitivitetsreaksjoner (f.eks. anafylakse) etter en tidligere dose med gulfebervaksine. Immunsuppresjon, enten den er medfødt, idiopatisk eller en følge av behandling med systemiske steroider (større enn standard dose med topiske eller inhalerte steroider), radioterapi eller cytotoksiske legemidler. Tidligere thymusdysfunksjon (inkludert thymom, thymektomi) Symptomatisk HIV-infeksjon Asymptomatisk HIV-infeksjon når det er tegn på svekket immunforsvar (se pkt. 4.4). Alder under 6 måneder (se pkt. 4.2 og 4.4). Pågående alvorlig febersykdom. 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler Som med alle injiserbare vaksiner bør egnet medisinsk behandling og overvåkning alltid være lett tilgjengelig i tilfelle anafylakse eller andre alvorlige hypersensitivitetsreaksjoner etter at vaksinen er gitt. STAMARIL bør gis bare til personer som er/vil være utsatt for infeksjonsrisiko med gulfebervirus eller som må vaksineres for å oppfylle internasjonale helseforskrifter. Før man vurderer å gi gulfebervaksine er det viktig å vurdere nøye om personen kan være utsatt for økt risiko for å få bivirkninger etter vaksinasjonen. (se pkt. 4.3 og nedenfor). Gulfebervaksine-assosiert neurotropisk sykdom Svært sjelden er det rapportert om gulfebervaksine-assosiert neurotropisk sykdom (YEL-AND) etter vaksinasjon, med sekvele eller dødelig utgang i noen tilfeller (se pkt. 4.8). Kliniske tegn har vist seg innen en måned etter vaksinasjon, og inkluderer høy feber med hodepine som kan utvikles videre til å inkludere én eller flere av følgende: forvirring, encefalitt/encefalopati, meningitt, fokal nevrologisk svekkelse, eller Guillain Barré syndrom. Hittil har de som er påvirket vært personer som har fått primærvaksinasjon. Risikoen ser ut til å være økt hos personer over 60 år, men det er også rapportert om tilfeller hos yngre personer eller etter overføring fra ammende mødre til spedbarn. 2

3 Gulfebervaksine - assosiert "viscerotropic sykdom Svært sjelden har gulfebervaksine-assosiert viscerotropic sykdom (YEL-AVD) som ligner på en fulminant infeksjon med villtypevirus vært rapportert etter vaksinasjon (se pkt. 4.8). Det kliniske bildet kan inkludere feber, tretthet, myalgi, hodepine, hypotensjon, og utvikles videre til én eller flere av følgende: metabolsk acidose, muskel- og levercytolyse, lymfocytopeni og trombocytopeni, nyresvikt og respirasjonssvikt. Prosent dødelighet har vært rundt 60 %. Hittil har alle tilfeller med YEL-AVD vært hos primærvaksinerte personer med symptomdebut innen 10 dager etter vaksinasjon. Risikoen synes å være høyere hos personer som er over 60 år, men det er også rapportert om tilfeller hos yngre personer. Sykdom i tymus har også vært sett som en potensiell risikofaktor (se pkt. 4.3 og pkt. 4.8). Immunsupprimerte personer STAMARIL må ikke gis til immunsupprimerte personer (se pkt. 4.3). Hvis immunsuppresjonen er midlertidig, bør vaksinasjonen utsettes til immunfunksjonen er gjenopprettet. Hos pasienter som har fått systemiske kortikosteroider i 14 dager eller mer, er det tilrådelig å utsette vaksinasjonen til minst en måned etter avsluttet behandling. HIV-infeksjon STAMARIL må ikke gis til personer med symptomatisk HIV-infeksjon eller med asymptomatisk HIVinfeksjon når det er tegn på svekket immunforsvar (se pkt. 4.3). På det nåværende tidspunkt er det utilstrekkelige data til å bestemme de immunologiske parametrene som kan differensiere personer som trygt kan vaksineres og vil utvikle en beskyttende immunrespons fra personer der vaksinasjon kan være både farlig og uten effekt. Hvis en asymptomatisk HIV-smittet person ikke kan unngå å reise til et endemisk område, må det derfor tas hensyn til tilgjengelig offentlig veiledning når man vurderer de potensielle risikoene og fordelene ved vaksinasjon. Barn født av HIV-positive mødre Barn på minst 6 måneder (se pkt 4.2 og 4.3 og nedenfor) kan vaksineres hvis det er bekreftet at de ikke er infisert med HIV. HIV-infiserte barn over 6 måneder som potensielt har behov for beskyttelse mot gulfeber bør henvises til et spesialisert pediatrisk team for råd om hvorvidt det bør vaksineres. Alder Barn fra 6 til 9 måneders alder STAMARIL må ikke gis til barn før 6 måneders alder (se pkt. 4.3). Barn fra 6 måneder og opp til 9 måneder må bare vaksineres under spesielle forhold (f.eks. ved større utbrudd) og på grunnlag av gjeldende offentlig råd. Personer fra 60 års alder og eldre Noen alvorlige og potensielt fatale bivirkninger (inkludert systemiske og nevrologiske reaksjoner som vedvarer i over 48 timer, YEL-AVD og YEL-AND) synes å opptre ved høyere frekvens etter 60 års alder. Derfor bør vaksinen bare gis til de som har betydelig risiko for å få gulfeber i denne aldersgruppen (se ovenfor og pkt. 4.8). Fordi intramuskulær injeksjon kan forårsake hematom på injeksjonsstedet, skal STAMARIL ikke gis intramuskulært til personer med eventuell blødningslidelse, f.eks. hemofili eller trombocytopeni, eller til personer som får antikoagulantbehandling. Vaksinen må istedet gis subkutant. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse må ikke få denne vaksinen. Overføring Det finnes svært få rapporter som antyder overføring av gulfebervaksinevirus fra ammende mødre som har fått gulfebervaksine post partum, til spedbarnet. Etter overføring kan spedbarnet utvikle gulfebervaksineassosiert nevrotropisk sykdom (YEL-AND) som spedbarna blir friske av igjen (se punkt 4.6). 3

4 4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon STAMARIL må ikke blandes med andre vaksiner eller legemidler i samme sprøyte. Hvis det er behov for å injisere en annen(andre) vaksine(r) samtidig med STAMARIL, skal hver vaksine injiseres på et separat sted (og fortrinnsvis i en annen ekstremitet). STAMARIL kan gis samtidig med meslingvaksine dersom dette er i henhold til offentlige anbefalinger. STAMARIL kan gis samtidig med vaksine som inneholder tyfoid Vi kapselpolysakkarid og/eller inaktivert hepatitt-a virus. STAMARIL må ikke gis til personer som får immunsuppressiv behandling (f.eks. cytotoksiske midler, steroider til systemisk bruk, som er høyere enn standard dose med topiske eller inhalerte steroider eller andre midler). Se pkt Graviditet og amming Graviditet Ingen reproduksjonsstudier på dyr er gjennomført med STAMARIL og den potensielle risikoen for mennesker er ukjent. Data fra et begrenset antall vaksinerte gravide indikerer ikke bivirkninger fra STAMARIL på graviditeten eller på fosterets/det nyfødte barnets helse. STAMARIL skal imidlertid bare gis til gravide kvinner når det er et klart behov for dette (f.eks. ved utbrudd) og bare etter nøye vurdering av potensiell risiko og nytte. Amming Da det er en sannsynlig risiko for å overføre vaksinevirusstammen til spedbarnet fra ammende mødre, bør ikke STAMARIL gis til ammende mødre med mindre dette er tydelig nødvendig, som under en utbruddskontroll og etter en vurdering av nytte og risiko (se pkt. 4.4). 4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner Det er ikke gjort undersøkelser vedrørende påvirkningen på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. 4.8 Bivirkninger Data fra kliniske studier I kliniske studier var de vanlige bivirkningene etter vaksinasjon lokale reaksjoner, rapportert fra omtrent 16% av de vaksinerte. Følgende bivirkninger er fra en klinisk studie der 106 friske voksne deltagere fikk STAMARIL. Bivirkningsfrekvens er oppført ved hjelp av følgende konvensjon: Svært vanlige: 10 % Vanlige: 1 % og < 10 % Mindre vanlige: 0,1 % og < 1 % Nevrologiske sykdommer Svært vanlige: Hodepine Gastrointestinale sykdommer Vanlige: Kvalme, diaré, oppkast Mindre vanlige: Abdominalsmerte Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett Vanlige: Myalgi Mindre vanlige: Artralgi 4

5 Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet Svært vanlige: Lokale reaksjoner (inkludert smerte, rødhet, hematom, indurasjon, hevelse) Vanlige: Pyreksi, asteni Data fra erfaring etter markedsføring Følgende andre bivirkninger har vært rapporterte etter markedsføring av STAMARIL. De er baserte på spontan rapportering, og derfor er hyppigheten ukjent. Sykdommer i blod og lymfatiske organer Lymfadenopati Forstyrrelser i immunsystemet Anafylaksi, angioødem Nevrologiske sykdommer Tilfeller av neurotropisk sykdom (kjent som YEL-AND), noen med fatal utgang, har vært rapporterte etter gulfebervaksinasjon (se pkt. 4.4). YEL-AND kan opptre som høy feber med hodepine som kan utvikles videre til å inkludere én eller flere av følgende: forvirring, slapphet, encefalitt, encefalopati og meningitt (se pkt. 4.4). Andre nevrologiske tegn og symptomer har vært rapporterte og inkluderer krampe, Guillain-Barré syndrom og fokalnevrologiske forandringer. Hud- og underhudssykdommer Utslett, urticaria Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet Tilfeller med viscerotropisk sykdom (kjent som YEL-AVD og tidligere beskrevet som Febril multi organsvikt ) har vært rapportert etter gulfebervaksinasjon, og noen av disse tilfeller har vært dødelige (se pkt. 4.4). YEL-AVD kan opptre med feber, tretthet, myalgi, hodepine og hypotensjon som utvikles videre til én eller flere av følgende: metabolske acidoser, muskel- og levercytolyse, lymfocytopeni og trombocytopeni, nyre- og respirasjonssvikt. Annen informasjon om spesielle befolkningsgruper Medfødt eller ervervet immundefekt har vært identifisert som en risikofaktor for neurotropisk sykdom (se pkt. 4.3 og 4.4). Alder over 60 år (se pkt. 4.4) har blitt identifisert som en risikofaktor for YEL-AVD og YEL-AND. Medisinsk historie med tymussykdom (se pkt. 4.3 og 4.4) har blitt identifisert som en risikofaktor for YEL- AVD. Melding av mistenkte bivirkninger Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via Statens legemiddelverk Nettside: Field 4.9 Overdosering Det er ingen rapporterte tilfeller av overdosering. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER 5.1 Farmakodynamiske egenskaper Farmakoterapeutisk gruppe: Gulfebervaksine (levende) ATC-kode: J07B L01 5

6 STAMARIL er en levende, svekket gulfeber virusvaksine. Som med andre levende, svekkede virale vaksiner, er det subklinisk infeksjon hos friske mottakere som fører til produksjon av spesifikke B- og T-celler og forekomsten av spesifikt sirkulerende antistoff. Beskyttende immunrespons oppstår fra ca. 10 dager etter vaksinasjon. Selv om Internasjonale helsebestemmelser krever revaksinering med 10 års mellomrom for å opprettholde et gyldig sertifikat, vedvarer sannsynligvis en viss grad av beskyttelse utover 10 år. 5.2 Farmakokinetiske egenskaper Det er ikke utført farmakokinetiske studier. 5.3 Prekliniske sikkerhetsdata Prekliniske data viser ingen spesiell fare for mennesker. 6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER 6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer Pulver: Laktose Sorbitol E420 L-histidinhydroklorid L-alanin Natriumklorid Kaliumklorid Dinatriumfosfat Kaliumdihydrogenfosfat Kalsiumklorid Magnesiumsulfat Væske: Natriumklorid Vann til injeksjonsvæsker. 6.2 Uforlikeligheter Da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende uforlikeligheter, bør denne vaksinen ikke blandes med andre legemidler. 6.3 Holdbarhet 3 år. Etter rekonstitusjon må det medisinske produktet brukes umiddelbart. 6.4 Oppbevaringsbetingelser Oppbevares i kjøleskap (2 C 8 C). Må ikke fryses. Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Oppbevaringsbetingelser for det rekonstituerte medisinske produktet, se pkt Emballasje (type og innhold) 6

7 Pulver i hetteglass (type I glass), med propp (klorbutyl) og lokk (aluminium) som kan vippes av og 0,5 ml væske i ferdigfylt sprøyte (type I glass), med stempelpropp (halobutyl), fast kanyle og kanylebeskytter (naturgummi eller polyisopren) pakningsstørrelse på 1 eller 10. Pulver i hetteglass (type I glass), med propp (klorbutyl) og lokk (aluminium) som kan vippes av og 0,5 ml væske i ferdigfylt sprøyte (type I glass), med stempelpropp (halobutyl) og beskyttelseshette (klorbromobutyl eller styren-butadien) pakningsstørrelse på 1 eller 10. Pulver i hetteglass (type I glass), med propp (klorbutyl) og lokk (aluminium) som kan vippes av og 0,5 ml væske i ferdigfylt sprøyte (type I glass), med stempelpropp (halobutyl) og beskyttelseshette (klorbromobutyl eller styren-butadien), med 1 eller 2 separate kanyler pakningsstørrelse på 1 eller 10. Ikke alle pakningsstørrelser eller presentasjoner vil nødvendigvis bli markedsført. 6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering For sprøyte uten fast kanyle: Etter at beskyttelseshetten er fjernet skal kanylen settes godt på tuppen av sprøyten og festes ved å dreie den en kvart omgang (90 ). Pulveret rekonstitueres ved å tilsette væsken fra den ferdigfylte sprøyten inn i hetteglasset med pulveret. Hetteglasset ristes og etter at pulveret er helt oppløst, trekkes alt innholdet fra hetteglaset inn i samme sprøyte til injeksjon. Den rekonstituerte vaksinen skal ristes kraftig før den gis. Vaksinen må brukes umiddelbart etter rekonstituering. Etter rekonstituering er suspensjonen beige til rosabeige. Kontakt med desinfeksjonsmidler må unngås, da de kan inaktivere viruset. Eventuelt ubrukt legemiddel eller avfall må destrueres, fortrinnsvis ved varmeinaktivering eller forbrenning, i henhold til lokale krav for destruksjon av smittefarlig avfall. 7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN Sanofi Pasteur MSD SA Avenue Jules Bordet Brussels, Belgia 8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE /SISTE FORNYELSE / OPPDATERINGSDATO

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Nplate 250 mikrogram pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 250 µg romiplostim. Etter

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Prevenar 13 injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot pneumokokkinfeksjon (13-valent, polysakkarid, konjugert, adsorbert) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml.

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Norcuron 10 mg, pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Angiox 250 mg pulver til konsentrat til injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder

Detaljer

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon.

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Anexate 0,1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Flumazenil 0,1 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon.

Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Imodium Comp tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon. For fullstendig liste

Detaljer

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter.

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Toradol 30 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ketorolac 30 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Injeksjonsvæske,

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Angiox 250 mg pulver til konsentrat til injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder

Detaljer

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre.

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre. 1. LEGEMIDLETS NAVN FOSAMAX 70 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 70 mg alendronsyre (som natriumtrihydrat). Hjelpestoffer med kjent effekt: Hver tablett inneholder

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol.

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning med konserveringsmiddel Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning uten konserveringsmiddel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg.

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Heminevrin 50 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol

Detaljer

Suspensjonen kan brukes som den er eller fortynnet med vann for å oppnå ønsket konsentrasjon.

Suspensjonen kan brukes som den er eller fortynnet med vann for å oppnå ønsket konsentrasjon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Mixobar Colon 1 g/ml mikstur/rektalvæske, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Bariumsulfat 1 g/ml. Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Metylparahydroksybenzoat (E218)

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

PREPARATOMTALE. 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder ciprofloksacinhydroklorid tilsvarende 3 mg ciprofloksacin

PREPARATOMTALE. 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder ciprofloksacinhydroklorid tilsvarende 3 mg ciprofloksacin PREPARATOMTALE 1 LEGEMIDLETS NAVN Cilox 3 mg/ml øyedråper, oppløsning 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder ciprofloksacinhydroklorid tilsvarende 3 mg ciprofloksacin Hjelpestoffer:

Detaljer

1 ml inneholder 0,5 mg xylometazolinhydroklorid og 0,6 mg ipratropiumbromid.

1 ml inneholder 0,5 mg xylometazolinhydroklorid og 0,6 mg ipratropiumbromid. 1. LEGEMIDLETS NAVN Zycomb 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nesespray, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 0,5 mg xylometazolinhydroklorid og 0,6 mg ipratropiumbromid. 1 spray (ca.

Detaljer

PREPARATOMTALE. Pliapel er indisert til voksne for overflateanestesi i intakt hud før dermatologiske prosedyrer.

PREPARATOMTALE. Pliapel er indisert til voksne for overflateanestesi i intakt hud før dermatologiske prosedyrer. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Pliapel 70 mg/g + 70 mg/g krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 gram krem inneholder 70 mg lidokain og 70 mg tetrakain. Hjelpestoffer med kjent effekt: metylparahydroksybensoat

Detaljer

væskeerstatning (f.eks etter brannskader, hodeskader, brudd, infeksjoner og peritoneal irritasjon)

væskeerstatning (f.eks etter brannskader, hodeskader, brudd, infeksjoner og peritoneal irritasjon) 1. LEGEMIDLETS NAVN Plasmalyte infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Natriumklorid... Kaliumklorid... Magnesiumkloridheksahydrat... Natriumacetattrihydrat... Natriumglukonat...

Detaljer

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler.

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler. 1. LEGEMIDLETS NAVN Doksycyklin Hexal 100 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Doksysyklinmonohydrat tilsvarende doksysyklin 100 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

Én filmdrasjert tablett inneholder 5 mg risedronatnatrium (som tilsvarer 4,64 mg risedronsyre).

Én filmdrasjert tablett inneholder 5 mg risedronatnatrium (som tilsvarer 4,64 mg risedronsyre). 1. LEGEMIDLETS NAVN Risedronat Orifarm 5 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én filmdrasjert tablett inneholder 5 mg risedronatnatrium (som tilsvarer 4,64 mg risedronsyre).

Detaljer

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne.

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Irbesartan Sandoz 150 mg filmdrasjerte tabletter Irbesartan Sandoz 300 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Irbesartan Sandoz 150 mg

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Tobrex Depot 3 mg/ml depotøyedråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder 3 mg tobramycin. Hjelpestoffer: 1 ml oppløsning

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Lucentis 10 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én ml inneholder 10 mg ranibizumab*. Hvert hetteglass inneholder

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Zolmitriptan Actavis 2,5 mg filmdrasjerte tabletter Zolmitriptan Actavis 5 mg filmdrasjerte tabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN. Zolmitriptan Actavis 2,5 mg filmdrasjerte tabletter Zolmitriptan Actavis 5 mg filmdrasjerte tabletter 1. LEGEMIDLETS NAVN Zolmitriptan Actavis 2,5 mg filmdrasjerte tabletter Zolmitriptan Actavis 5 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én 2,5 mg filmdrasjert tablett inneholder

Detaljer

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium.

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 2,5 mg/ml pulver og væske til mikstur, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dosepose med pulver til mikstur, suspensjon inneholder 500 mg losartankalium.

Detaljer

Irinotecan Hospira er indisert for behandling av avansert kolorektalkreft.

Irinotecan Hospira er indisert for behandling av avansert kolorektalkreft. 1. LEGEMIDLETS NAVN Irinotecan Hospira 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 20 mg irinotecanhydrokloridtrihydrat, tilsvarende 17,33 mg irinotecan.

Detaljer

1 kapsel inneholder 408 mg lymesyklin tilsvarende 300 mg tetrasyklin. Hard gelatinkapsel i størrelse 0 med hvit hoveddel og blå kapselhette.

1 kapsel inneholder 408 mg lymesyklin tilsvarende 300 mg tetrasyklin. Hard gelatinkapsel i størrelse 0 med hvit hoveddel og blå kapselhette. 1. LEGEMIDLETS NAVN Lymecyclin Actavis 300 mg kapsel, hard 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 kapsel inneholder 408 mg lymesyklin tilsvarende 300 mg tetrasyklin. For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

Levofolinsyre medac 50 mg/ml injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning

Levofolinsyre medac 50 mg/ml injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning 1. LEGEMIDLETS NAVN Levofolinsyre medac 50 mg/ml injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder 54,65 mg dinatriumlevofolinat tilsvarende

Detaljer

Voksne og ungdommer (over 12 år) Den anbefalte dosen er 10 mg (én tablett) én gang per dag sammen med eller uten mat.

Voksne og ungdommer (over 12 år) Den anbefalte dosen er 10 mg (én tablett) én gang per dag sammen med eller uten mat. 1. LEGEMIDLETS NAVN Rupafin 10 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder: 10 mg av rupatadin (som fumarat) Hjelpestoffer med kjent effekt: laktose 58 mg som laktosemonohydrat

Detaljer