PREPARATOMTALE. Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Vaksinen inneholder fenylalanin og små mengder etanol (alkohol) (se pkt. 4.4).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PREPARATOMTALE. Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Vaksinen inneholder fenylalanin og små mengder etanol (alkohol) (se pkt. 4.4)."

Transkript

1 PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN TETRAVAC, injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste (acellulær, komponent) og poliomyelitt (inaktivert), (adsorbert). 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose = 0,5 ml vaksine inneholder følgende: Difteritoksoid 1 ikke mindre enn 30 I.E. # Tetanustoksoid 1 ikke mindre enn 40 I.E.* Pertussistoksoid (PTxd) 1 25 µg Filamentøst hemaglutinin (FHA) 1 25 µg Poliovirus type 1 (Mahoney) (inaktivert) 2 D antigen** : 40 enheter Poliovirus type 2 (MEF-1) (inaktivert) 2 D antigen** : 8 enheter Poliovirus type 3 (Saukett) (inaktivert) 2 D antigen** : 32 enheter # Som middelverdi * Laveste konfidensgrense (p = 0,95). ** Antigenmengde i endelig bulkprodukt ifølge WHOs anbefalinger. 1 adsorbert på aluminiumhydroksid (uttrykt som Al 3+ ) 0,30 mg 2 framstilt på Vero-celler Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Vaksinen inneholder fenylalanin og små mengder etanol (alkohol) (se pkt. 4.4). For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt Vaksinen kan inneholde spor av glutaraldehyd, neomycin, streptomycin og polymyksin B (se pkt. 4.4). 3. LEGEMIDDELFORM Injeksjonsvæske, suspensjon. TETRAVAC er en steril, hvitaktig og uklar suspensjon 4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Profylakse mot difteri, tetanus, kikhoste og poliomyelitt til primærvaksinasjon av spedbarn, til boostervaksinasjon av barn som tidligere er vaksinert med difteri-tetanus-helcelle eller acellulær kikhoste- og poliomyelitt-vaksine. 4.2 Dosering og administrasjonmåte

2 Dosering Primærvaksinasjon: Primærvaksinasjon kan gis som 3 doser med intervaller på 1-2 måneder fra en alder på 2 til 3 måneder eller 2 doser med intervaller på 2 måneder fra en alder på 3 måneder og en tredje dose ved 12 måneders alder. Boostervaksinasjon: En fjerde dose bør administreres innen andre leveår hos barn som har mottatt TETRAVAC (eller en difteri-tetanus helcelle eller acellulær kikhoste-poliomyelitt vaksine uavhengig av om vaksinen var blandet med frysetørret konjugert Haemophilus influenza type b-vaksine eller ikke) som en tre-dose primærvaksinasjonsserie i alderen mellom 2-6 måneder. Ytterligere data (f.eks. epidemiologiske og data fra kliniske forsøk) er nødvendig for å fastslå behovet for flere doser med acellulære kikhostevaksiner. TETRAVAC kan også gis til barn mellom 5 og 12 år som tidligere er vaksinert med en acellulær kikhostevaksine eller fire doser av en helcelle kikhostevaksine. TETRAVAC er en høydose difterivaksine. Bruk av lavdose difterivaksine kan være anbefalt før 12 års alder i enkelte land, avhengig av nasjonale vaksinasjonsprogram. Administrasjonsmåte TETRAVAC skal settes intramuskulært. Anbefalte injeksjonssteder er på yttersiden av den øverste delen av låret hos spedbarn og deltamuskelen hos eldre barn. Vaksinen må ikke gis intradermalt eller intravenøst. Må ikke administreres intravaskulært: påse at nålen ikke penetrerer et blodkar. 4.3 Kontraindikasjoner Kjent systemisk overfølsomhet overfor noen av innholdsstoffene i TETRAVAC listet opp i pkt. 6.1 eller en vaksine som inneholder de samme stoffene eller overfor kikhostevaksiner (acellulær eller helcelle kikhoste). Som med andre vaksiner, bør vaksinasjon med TETRAVAC utsettes i tilfelle feber eller akutt febersykdom. utvikling av encefalopati. encefalopati innen 7 dager etter injeksjon av en tidligere dose med en vaksine som inneholder kikhosteantigen (helcelle eller acellulær kikhostevaksiner). 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler Spesielle advarsler Fordi hver dose kan inneholde ikke målbare spormengder av glutaraldehyd, neomycin, streptomycin og polymyxin B, må det utvises forsiktighet ved vaksinasjon av personer som er overfølsomme overfor noen av disse stoffene. Vaksinens immunogene effekt kan reduseres ved immunsuppressiv behandling eller ved nedsatt immunforsvar. I slike tilfeller bør vaksinasjon utsettes til sykdommen eller behandlingen er over. Selv om antistoffsvaret kan være begrenset, anbefales vaksinasjon ved kronisk nedsatt immunforsvar, så som HIV infeksjon. Hvis Guillian-Barré-syndrom eller brakial nevropati har inntruffet etter tidligere vaksinasjon med vaksine som inneholdt tetanustoksoid, skal avgjørelsen om å gi vaksine som inneholder

3 tetanustoksoid baseres på nøye overveielse av potensiell nytte og mulig risiko, for eksempel om den primære vaksinasjonsplanen er fullført eller ikke. Vaksinasjon er vanligvis berettiget for spedbarn som ikke har fullført primærvaksinasjonen (dvs. har mottatt færre enn tre doser). Den potensielle risikoen for apné og behovet for respiratorisk overvåking i timer bør vurderes ved primærvaksinasjon av svært premature spedbarn (født 28 uke i svangerskapet), spesielt de med en tidligere historie av respiratorisk umodenhet. Siden fordelen med vaksinasjon er høy for denne gruppen spedbarn, bør vaksinasjonen gjennomføres og ikke utsettes. Tetravac inneholder fenylalanin som kan være skadelig for mennesker med fenylketonuri (PKU). Tetravac inneholder små mengder etanol (alkohol), mindre enn 100 mg per dose. Forsiktighetsregler for bruk Må ikke injiseres intravaskulært: Påse at kanylen ikke penetrerer en blodåre Som med alle injiserbare vaksiner, må vaksinen gis med forsiktighet til personer med trombocytopeni eller en blødningssykdom, da det kan oppstå blødning etter intramuskulær injeksjon hos slike pasienter Før en dose med TETRAVAC gis, må forelderen eller vergen til mottakeren bli spurt om mottakerens personlige historie, familiehistorie og nylig helsestatus, inkludert vaksinasjonshistorie, nåværende helsestatus og eventuelle bivirkninger etter tidligere vaksinasjoner. Dersom noen av følgende hendelser har oppstått i tidsmessig forhold etter tidligere injeksjon av vaksine som inneholder en kikhostekomponent, må bestemmelsen om å gi ytterligere doser med vaksine som inneholder en kikhostekomponent overveies nøye: Feber på 40 C innen 48 timer uten annen identifiserbar årsak. Kollaps eller sjokklignende tilstand (hypotonisk hyporesponsiv episode) innen 48 timer etter vaksinasjon. Utrøstelig, vedvarende gråt i 3 timer eller mer, som oppstår innen 48 timer etter vaksinasjon. Kramper med eller uten feber, som oppstår innen 3 dager etter vaksinasjon. Før injisering av et biologisk legemiddel må personen som er ansvarlig for vaksinasjonen ta alle kjente forholdsregler for å forhindre allergiske eller annen type reaksjon. Som med alle injiserbare vaksiner må egnet medisinsk behandling alltid være tilgjengelig for tilfeller av sjeldne anafylaktiske reaksjoner som kan oppstå etter injeksjon av vaksinen. 4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon Unntatt i tilfeller med immunsuppressiv behandling (se pkt. 4.4), er det ikke rapportert signifikant klinisk interaksjon med annen behandling eller biologisk produkt. En spesifikk interaksjonsstudie er utført på samtidig administrasjon av TETRAVAC, brukt til å rekonstituere frysetørret ACT-HIBvaksine (Haemophilus influenzae type b), og MMR. 4.6 Fertilitet, graviditet og amming Ikke relevant. Denne vaksinen er kun beregnet for bruk hos barn. 4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner Ikke relevant. 4.8 Bivirkninger

4 Bivirkningene er rangert under frekvensoverskrifter etter følgende konvensjon: Svært vanlige: 1/10 Vanlige: 1/100 og < 1/10 Mindre vanlige: 1/1000 og < 1/100 Sjeldne: 1/ og < 1/1000 Svært sjeldne: < 1/ Ikke kjent: kan ikke beregnes ut fra tilgjengelige data. Ut fra spontane rapporter er disse bivirkningene rapportert svært sjelden etter kommersiell bruk av Tetravac. Fordi hendelser rapporteres frivillig fra en populasjon av ukjent størrelse, er det ikke alltid mulig å beregne frekvensen pålitelig eller fastslå en kausal forbindelse med vaksinering. I studier med barn som fikk TETRAVAC alene eller samtidig med Act-HIB gitt som en primærserie, var de vanligste rapporterte reaksjonene lokale reaksjoner på injeksjonsstedet, unormal gråt, anoreksi og irritabilitet. Disse reaksjonene inntraff vanligvis innen 48 timer etter vaksinasjon og kunne vedvare timer. De forsvant av seg selv uten at spesifikk behandling var nødvendig. Etter primærserien synes hyppigheten av reaksjoner på injeksjonsstedet å øke med påfyllingsdosen. Tetravacs sikkerhetsprofil avviker ikke signifikant mellom aldersgruppene, men noen bivirkninger som myalgi, malaise og hodepine er spesifikke for barn 2 år. Sykdommer i blod og lymfatiske organer Ikke kjent - Lymfeadenopati Forstyrrelser i immunsystemet Ikke kjent: - Anafylaktiske reaksjoner slik som ansiktsødem, Quinckes ødem Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer Svært vanlige: - Anoreksi (spiseforstyrrelser) Psykiatriske lidelser Svært vanlige: - Nervøsitet (irritabilitet) - Unormal gråt Vanlige: - Insomnia (søvnforstyrrelse) Mindre vanlige: - Langvarig, utrøstelig gråt Nevrologiske sykdommer Svært vanlige: - Søvnighet (døsighet) - Hodepine Ikke kjent: - Kramper med eller uten feber - Synkope Gastrointestinale sykdommer Svært vanlige: - Oppkast

5 Vanlige: - Diaré Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett Svært vanlige: - Myalgi Hud- og underhudssykdommer Ikke kjent: - Allergilignende symptomer, slik som ulike typer utslett, erytem og urtikaria Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet Svært vanlige: - Rødhet på injeksjonsstedet - Smerte på injeksjonsstedet - Hevelse på injeksjonsstedet - Pyreksi (feber) 38 C - Dårlig allmenntilstand (malaise) Vanlige - Indurasjon på injeksjonsstedet Mindre vanlige: - Rødhet og hevelse 5 cm på injeksjonsstedet - Pyreksi (feber) 39 C Sjeldne: - Pyreksi > 40 C (høy feber) Ikke kjent: - Store reaksjoner på injeksjonsstedet (> 50 mm), inkludert omfattende hevelse i ekstremitet fra injeksjonsstedet og forbi ett eller begge ledd. Disse reaksjonene starter innen timer etter vaksinering, kan være forbundet med erytem, varme, ømhet eller smerte på injeksjonsstedet, og forsvinner spontant etter 3 5 dager. Risikoen synes å være avhengig av antall tidligere doser med acellulær kikhostevaksine, med større risiko etter 4. og 5. dose. Hypotonisk hyporesponsive episoder er ikke rapportert etter bruk av TETRAVAC i kliniske studier, men er rapportert med andre kikhostevaksiner. Det kan forekomme ødematøse reaksjoner som påvirker en eller begge underekstremiteter etter vaksinasjon med vaksiner som inneholder konjugert Haemophilus influenzae type b. Dersom denne reaksjonen oppstår skjer det hovedsaklig etter primærinjeksjoner og ses innen de første få timene etter vaksinasjon. Symptomer forbundet med dette kan omfatte cyanose, rødhet, forbigående purpura og mye gråting. Alle reaksjonene forsvinner spontant uten følgetilstander innen 24 timer. Ett slikt tilfelle ble registrert i en klinisk studie med difteri-tetanus-acellulær kikhoste-poliovaksine, TETRAVAC, gitt samtidig med konjugert Haemophilus influenzae type b-vaksine på to forskjellige injeksjonssteder. Når TETRAVAC er indisert for administrasjon til barn fra 5 til 12 år som en sen boosterdose, er reaksjonene på TETRAVAC hos barn i denne aldersgruppen sjeldnere eller like ofte rapportert som etter vaksinasjon med henholdsvis DTP-IPV (helcelle kikhoste) eller DT-IPV ved samme alder. Det har vært rapportert svært sjeldne tilfeller av brakial nevritt og Guillain-Barré-syndrom etter injeksjon av andre vaksiner som inneholder tetanustoksoid.

6 Ytterligere informasjon om spesielle populasjoner: Apné hos svært premature spedbarn ( 28 ukers graviditet) (se pkt. 4.4) Melding av mistenkte bivirkninger Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: Field Cod 4.9 Overdosering Ikke relevant. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER 5.1 Farmakodynamiske egenskaper Farmakoterapeutisk gruppe: Kombinerte bakterie- og virusvaksiner (difteri-kikhoste-poliomyelitttetanus). ATC-kode: J07C A02 Immunreaksjon etter primærvaksinasjon: Immunitetsstudier av spedbarn som er gitt 3 doser TETRAVAC fra de er 2 måneder gamle, viste at alle (100%) utviklet et beskyttende antistoffnivå ( 0,01 IE/ml) både mot difteri- og tetanusantigener. Når det gjelder kikhoste, opplevde mer enn 87% av spedbarna en firedobbel økning i PT- og FHAantistofftitre én til to måneder etter at primærvaksinasjonen var gjennomført. Minst 99,5% av barna hadde et titer over en grense på 5 (resiprok av fortynning av seronøytralisering) mot poliovirus type 1, 2 og 3 etter vaksinasjon, og ble således ansett som beskyttet mot poliomyelitt. I en effektstudie utført i Senegal ble vaksinen sammenlignet med Pasteur Merieux sin helcelle kikhostevaksine som kontroll. Etter en primærvaksinasjon med 3 doser og ingen boosterdose, var beskyttelseseffekten etter 18 måneder lavere for denne acellulære kikhostevaksinen sammenlignet med kontrollvaksinen. Imidlertid ble lav reaktogenisitet også demonstrert med denne acellulære kikhostevaksinen i 2 kontrollerte kliniske studier der den samme helcelle kikhostevaksinen ble benyttet. Immunreaksjon etter revaksinering: Immunitetsstudier av småbarn i sitt andre leveår, som hadde gjennomgått et 3-dose primærvaksinasjonsprogram med TETRAVAC viser en kraftig antistoffreaksjon på alle komponenter etter en fjerde dose (booster). Studier av barn i alderen mellom 12 og 24 måneder som ble gitt en 3-dose primærvaksinasjon med helcelle-kikhostevaksiner, DTP-IPV (Tetracoq) eller DTP-IPV-Act-HIB (Pentact-HIB/ PENTACOQ) har vist at revaksinasjon med TETRAVAC er trygt og styrker immuniteten mot alle komponenter. Studier av barn i alderen fra 5 til 12 år som ble gitt 4 doser med helcelle-kikhostevaksiner, DTP-IPV (Tetracoq) eller DTP-IPV-Act-HIB (Pentact-HIB/PENTACOQ) har vist at revaksinasjon med TETRAVAC styrker immuniteten mot alle komponenter og tolereres godt. 5.2 Farmakokinetiske egenskaper -

7 5.3 Prekliniske sikkerhetsdata - 6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER 6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer Formaldehyd Fenoksyetanol Etanol Medium 199 [kompleks blanding av aminosyrer (inklusive fenylalanin), mineralsalter, vitaminer og andre stoffer (som glukose)] Vann til injeksjonsvæsker 6.2 Uforlikeligheter Dette legemidlet må ikke blandes med andre legemidler enn de som er angitt under pkt Holdbarhet 3 år 6.4 Oppbevaringsbetingelser Oppbevares i kjøleskap (2 C 8 C). Må ikke fryses. 6.5 Emballasje (type og innhold) 0,5 ml ferdigfylt endosesprøyte (glass) med stempel (klorbrombutylelastomer eller brombutyl gummi eller klorbutyl gummi), fast kanyle og kanylebeskyttelse (elastomer). 0,5 ml ferdigfylt endosesprøyte (glass) med stempel (klorbrombutylelastomer eller brombutyl gummi eller klorbutyl gummi) og hette (elastomer), uten kanyle. 0,5 ml ferdigfylt endosesprøyte (glass) med stempel (klorbrombutylelastomer eller brombutyl gummi eller klorbutyl gummi) og hette (elastomer), med 1 eller 2 separate kanyler (til hver sprøyte). Pakninger på 1 eller 10. Ikke alle pakningsstørrelser og -typer er pålagt markedsført. 6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering På kanylefrie sprøyter skal kanylen presses hardt på tuppen av den ferdigfylte sprøyten og roteres 90 grader. Rist den ferdigfylte sprøyten for å oppnå en homogen, hvitaktig, suspensjon før injeksjon av vaksinen. Tetravac kan brukes til å løse opp frysetørret Haemophilus influenzae type b vaksine konjugat (Act- HIB). Ryst den ferdigfylte sprøyten for å oppnå en homogen suspensjon. Tilsett suspensjonen til tørrstoffet i hetteglasset. Ryst forsiktig til tørrstoffet er fullstendig oppløst. En hvitaktig, uklar suspensjon etter sammenblanding er normalt.. Vaksinen må injiseres umiddelbart etter blanding.

8 Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav. 7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN Sanofi Pasteur MSD Airport Plaza Building Montreal Leonardo da Vincilaan Diegem Belgia 8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE Dato for første markedsføringstillatelse: Dato for siste fornyelse: OPPDATERINGSDATO

Difteri, tetanus, kikhoste (acellulær, komponent), poliomyelitt (inaktivert) og Haemophilus influenza type b konjugert vaksine (adsorbert)

Difteri, tetanus, kikhoste (acellulær, komponent), poliomyelitt (inaktivert) og Haemophilus influenza type b konjugert vaksine (adsorbert) 1 LEGEMIDLETS NAVN PEDIACEL, injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Difteri, tetanus, kikhoste (acellulær, komponent), poliomyelitt (inaktivert) og Haemophilus influenza type b konjugert vaksine

Detaljer

1 dose = 0,5 ml Injiseres intramuskulært i låret under 1 års alderen, ellers i overarmen (dyp subkutan injeksjon kan også benyttes).

1 dose = 0,5 ml Injiseres intramuskulært i låret under 1 års alderen, ellers i overarmen (dyp subkutan injeksjon kan også benyttes). 1. LEGEMIDLETS NAVN TETAVAX injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot tetanus (adsorbert) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose (0,5 ml) inneholder: Tetanustoksoid adsorbert til aluminiumshydroksid

Detaljer

B/Phuket/3073/2013... 15 mikrogram HA** Per dose på 0,5 ml * dyrket i befruktede hønseegg fra friske hønseflokker ** hemagglutinin

B/Phuket/3073/2013... 15 mikrogram HA** Per dose på 0,5 ml * dyrket i befruktede hønseegg fra friske hønseflokker ** hemagglutinin 1. LEGEMIDLETS NAVN VAXIGRIP, injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Vaksine mot influensa (inaktivert, splittvirus). 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Influensavirus (inaktivert, splittet)

Detaljer

PREPARATOMTALE. Denne vaksinen kan inneholde spormengder av neomycin (se pkt. 4.3 og 4.4)

PREPARATOMTALE. Denne vaksinen kan inneholde spormengder av neomycin (se pkt. 4.3 og 4.4) PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN VARIVAX Vaksine mot vannkopper (levende) Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 dose (0,5 ml) av den rekonstituerte

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. STAMARIL Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Vaksine mot gulfeber (levende).

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. STAMARIL Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Vaksine mot gulfeber (levende). PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN STAMARIL Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Vaksine mot gulfeber (levende). 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Etter rekonstituering

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Prevenar 13 injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot pneumokokkinfeksjon (13-valent, polysakkarid, konjugert, adsorbert) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Prepandrix, suspensjon og emulsjon til injeksjonsvæske, emulsjon. Prepandemivaksine mot influensa (H5N1) (inaktivert, splittvirus, med adjuvans) 2. KVALITATIV

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN RotaTeq, oral oppløsning Rotavirusvaksine, levende 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én dose (2 ml) inneholder: rotavirus type* G1 ikke mindre enn

Detaljer

Azzalure, 10 Speywood-enheter/0,05 ml, pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

Azzalure, 10 Speywood-enheter/0,05 ml, pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 1. LEGEMIDLETS NAVN Azzalure, 10 Speywood-enheter/0,05 ml, pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Botulinumtoksin type A *10 Speywood-enheter **/0,05 ml rekonstituert

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Bydureon 2 mg pulver og oppløsningsvæske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 2 mg

Detaljer

PREPARATOMTALE. Hjelpestoffer med kjent effekt: 1000 ml emulsjon inneholder opp til 5 mmol natrium (som natriumhydroksid og natriumoleat).

PREPARATOMTALE. Hjelpestoffer med kjent effekt: 1000 ml emulsjon inneholder opp til 5 mmol natrium (som natriumhydroksid og natriumoleat). PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN SMOFlipid 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske, emulsjon inneholder: Soyaolje, renset Triglyserider

Detaljer

Dosering Skinoren krem påføres to ganger daglig (morgen og kveld) på angrepne hudpartier og gnis forsiktig inn. Ca. 2,5 cm er nok til hele ansiktet.

Dosering Skinoren krem påføres to ganger daglig (morgen og kveld) på angrepne hudpartier og gnis forsiktig inn. Ca. 2,5 cm er nok til hele ansiktet. 1. LEGEMIDLETS NAVN Skinoren 20 % krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 g Skinoren krem inneholder 200 mg azelainsyre, d.v.s. 20 %. Hjelpestoffer med kjent effekt: 2 mg benzosyre/g krem 125

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN Metex 7,5 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Metex 10 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Metex 12,5 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Metex

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Nplate 250 mikrogram pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 250 µg romiplostim. Etter

Detaljer

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Pevaryl 1 % krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ekonazolnitrat 10 mg/g For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Krem 4. KLINISKE

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Til voksne menn: Utilstrekkelig spermatogenese på grunn av hypogonadotrop hypogonadisme.

Til voksne menn: Utilstrekkelig spermatogenese på grunn av hypogonadotrop hypogonadisme. 1. LEGEMIDLETS NAVN Puregon 50 IE/0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Et hetteglass inneholder 50 IE rekombinant follikkelstimulerende hormon (FSH) i 0,5 ml vandig

Detaljer

Preparatomtale. Eldre Den normale dosen for voksne kan brukes med mindre nyrefunksjon er nedsatt (se pkt. 4.3 og 4.4).

Preparatomtale. Eldre Den normale dosen for voksne kan brukes med mindre nyrefunksjon er nedsatt (se pkt. 4.3 og 4.4). Preparatomtale 1. LEGEMIDLETS NAVN Asacol 500 mg, stikkpiller 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver stikkpille inneholder: mesalazin 500 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Lipidem 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml emulsjon inneholder:

1. LEGEMIDLETS NAVN. Lipidem 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml emulsjon inneholder: PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Lipidem 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml emulsjon inneholder: Triglyserider av middels kjedelengde Soyaolje, renset

Detaljer

Symptomatisk behandling av milde til moderate smerter og/eller feber.

Symptomatisk behandling av milde til moderate smerter og/eller feber. 1. LEGEMIDLETS NAVN Pinex 250 mg smeltetabletter Pinex 500 mg smeltetabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 250 mg: Hver smeltetablett inneholder 250 mg paracetamol. Hjelpestoff med kjent

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml.

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Norcuron 10 mg, pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Epirubicin medac 2 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Epirubicin medac 2 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN Epirubicin medac 2 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder 2 mg epirubicinhydroklorid. Ett hetteglass på 5 ml/10 ml/25

Detaljer

Calcipotriol Sandoz er indisert for topisk behandling av mild til moderat psoriasis (psoriasis vulgaris) i hodebunnen.

Calcipotriol Sandoz er indisert for topisk behandling av mild til moderat psoriasis (psoriasis vulgaris) i hodebunnen. 1. LEGEMIDLETS NAVN Calcipotriol Sandoz 50 mikrogram/ml liniment, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En ml kalsipotriol oppløsning inneholder 50 mikrogram kalsipotriol. Hjelpestoff

Detaljer

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol.

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning med konserveringsmiddel Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning uten konserveringsmiddel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre.

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre. 1. LEGEMIDLETS NAVN FOSAMAX 70 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 70 mg alendronsyre (som natriumtrihydrat). Hjelpestoffer med kjent effekt: Hver tablett inneholder

Detaljer

Pulveret foreligger som et fargeløst til lys gult lyofilisat. Det rekonstituerte legemidlet er en klar og fargeløs til svak gul oppløsning.

Pulveret foreligger som et fargeløst til lys gult lyofilisat. Det rekonstituerte legemidlet er en klar og fargeløs til svak gul oppløsning. 1. LEGEMIDLETS NAVN Actilyse pulver og væske til injeksjonsvæske og infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 hetteglass med pulver inneholder henholdsvis: 10 mg alteplase

Detaljer

Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon.

Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Imodium Comp tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon. For fullstendig liste

Detaljer

Implantat. Produktbeskrivelse: Sterilt, off-white implantat, ca 1 cm langt og 1,2 mm i diameter, leveres i en ferdigfylt sprøyte.

Implantat. Produktbeskrivelse: Sterilt, off-white implantat, ca 1 cm langt og 1,2 mm i diameter, leveres i en ferdigfylt sprøyte. 1. LEGEMIDLETS NAVN Zoladex 3,6 mg implantat. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Goserelinacetat tilsvarende goserelin 3,6 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer