Frogn kirkelige fellesråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frogn kirkelige fellesråd"

Transkript

1 Årsrapport 2008 Frogn kirkelige fellesråd Side 1 of 10

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Oppsummering av tiltak, måloppnåelse og økonomi Hovedmål Tiltak som er blitt iverksatt i løpet av året Mål som er nådd Økonomisituasjonen Stab og stabsutvikling Stabsendringer i Staben pr Kontorforhold Kompetanseutvikling Sammensetning av fellesråd og utvalg Fellesrådet Administrasjonsutvalg Arbeidsutvalg Forhandlingsutvalg Eiendomsutvalg Kirkelig fellesråds møter og saker Møter i fellesrådet Saker behandlet i fellesrådet Administrasjonsutvalget... Feil! Bokmerke er ikke definert Eiendomsutvalget Møte mellom rådmann og kirkeverge Økonomiforvaltning Generelt Kommunal og statlig overføring Tilskudd til menighetsråd Regnskap og revisjon Økonomiforskrifter Virksomheten Kirkelig aktivitet generelt Kirkegårdsdrift Kirker og anlegg Undervisning Diakoni Kirkemusikalsk virksomhet... Feil! Bokmerke er ikke definert Arbeidsmiljø forhold Side 2 of 10

3 1.Oppsummering av tiltak, måloppnåelse og økonomi 1.1. Hovedmål Fellesrådets formål og ansvar er nedfelt i kirkelovens 14 og i vår virksomhetsplan. Rådet skal ivareta oppgaver på vegne av soknene som gjelder administrasjon, økonomi, drift og forvaltning. Dialogen mellom fellesrådet og kommunen skal føres på en konstruktiv måte om tilstrekkelige rammebetingelser for å ivareta soknenes interesser og felles utfordringer som kommune og kirke lokalt bør stå sammen om Tiltak som er blitt iverksatt i løpet av året Revidert HMS ( Helse, Miljø, Sikkerhet )plan er utarbeidet og oversendt prosten i Follo og Arbeidstilsynet Konsulentrapport om effektiv og miljøriktig oppvarming av Drøbak kirke er utarbeidet Lønnsjusteringer i hht ny HTA ( Hovedtariffavtalen ). Samarbeidsavtale med Frogn kommune om musikalsk virksomhet i Drøbak kirke ble underskrevet Mål som er nådd Byggestart for Flerbrukskirken i 2009 vedtatt i kommunestyret desember 2008 Tilsatt ny sekretær, saksbehandler, kantor og menighetsmusiker i løpet av året. Innkjøp av ny bil og traktorgraver og annet utstyr til kirkegårdsdriften. Sprinkleranlegg i Drøbak kirke ble ferdigstilt Nytt brannvarslingsanlegg i Drøbak kirke ble montert og tatt i bruk Ny innbruddsalarm i Drøbak kirke ble installert Nye benkeputer i Drøbak kirke ble kjøpt inn Ny tjenesteytingsavtale ifm regnskapsføring for menighetsrådet ble inngått med Frogn kommune 1.4. Økonomisituasjonen Det regnskapsmessige overskuddet for 2008 er på kr ,44. Av dette er kr ,04 momskompensasjon på investeringer i flerbrukskirken, nytt sprinkleranlegg i Drøbak kirke og ny traktor og bil til kirkegården. Dette beløpet tilfaller Frogn kommune, og i praksis fratrekkes det tilskuddet 2009, slik at denne delen av overskuddet må disponeres til drift i Det resterende overskuddet, kr ,40 legges til disposisjonsfond, som etter dette er på kr ,79. Overskuddet på drift skyldes i hovedsak et overskudd på kr på trosopplæringsprosjektet. Her var det budsjettert med overskudd til delvis dekning av det store underskuddet i Overskuddet er søkt benyttet til delvis dekning av underskuddet 2007 og er godkjent benyttet i samsvar med søknaden. Regnskapet 2008 inneholder også et merforbruk på kr ,- i investeringen i flerbrukskirken, som forutsettes dekket gjennom bevilgningen til investering i flerbrukskirken i Den kommunale rammeoverføringen er holdt på samme nivå som i 2007, justert for økning i lønnsutgiftene. Det ble søkt om mer midler, men dette ble ikke imøtekommet. Overføringen fra staten ble redusert fra kr i 2007 til kr i For 2009 er den kommunale rammeoverføringen i samsvar med 2008, med tillegg av kompensasjon for økninger i lønnsutgifter og bortfall av statlig støtte. Det er begrenset arbeid som kan gjennomføres på enkelte områder og stram økonomistyring er fortsatt nødvendig. Side 3 of 10

4 2. Stab og stabsutvikling Frogn kirkelige fellesråd er medlem av Kirkelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon ( KA ) Stabsendringer i 2008 Det har vært følgende endringer i staben: Kantor (65 %) sluttet i januar Vikar organist i full stilling fram til august 2008 Ny ansettelse av sekretær (50 %) og saksbehandler (100%) fra mars. Ny ansettelse av kantor (100 %) og menighetsmusiker (40 %) fra august Undervisningsleder delvis tilbake etter permisjon (40 %) fra august Vikar konfirmantkoordinator (40 %) fra august 2008 Kirkevergen sluttet 1. okt Ny kirkeverge ble rekruttert og tiltrer Staben pr Kirkelig fellesråd hadde ved utgangen av 2008 en fast tilsatt stab på 12 ansatte som utgjorde 8,50 årsverk. I forbindelse med kantors overgang til kommunal stilling ble stillingene redusert med 0,25 årsverk, og fratrukket i den kommunale bevilgning. Stillinger Stillingsstørrelse Kommentar Tilsatt/ vakant Kirkeverge 100 % fast stilling tilsatt fra Saksbehandler 100 % fast stilling tilsatt Kontorsekretær 50 % fast stilling tilsatt (i permisjon) Kantor 100 % fast stilling tilsatt Menighetsmusiker 40 % fast stilling tilsatt Ungdomsprest 100 % fast stilling tilsatt (60 % permisjon) Konfirmantkoordinator 40 % vikariat tilsatt Prosjektleder trosopplæring 20 % fast stilling tilsatt med statlige midler Prosjektleder menighet 40 % tidsbegrenset stilling tilsatt med menighetsfinans. Kirketjener 100 % fast stilling tilsatt Kirkegårdsarbeider % fast stilling tilsatt Kirkegårdsarbeider % fast stilling tilsatt (i permisjon) Vikar kirkegård 50 % vikariat tilsatt Sokneprest 100 % fast stilling Statlige midler (i permisjon) Sokneprest 100 % fast stilling Statlige midler tilsatt Prosjektprest 100 % tidsbegrenset stilling Statlige midler - tilsatt Drøbak prestegjeld er identisk med Frogn kirkelige fellesråds område. Det er Borg bispedømme som har arbeidsgiveransvaret for presteskapet i soknene. Fellesrådet har ansvar for at kontorlokaler, kontorutstyr etc stilles til disposisjon. Prestene har kontorfellesskap med resten av staben på kirkekontoret, noe som oppleves som viktig og berikende. På grunn av vakante stillinger og permisjoner har det i 2008 vært til dels betydelig underbemanning på kirkekontoret, både blant fellesrådsansatte og på prestesiden Kontorforhold Kirkekontoret holder til i Frogn rådhus, samlokalisert for hele kirkestaben, i påvente av den nye Flerbrukskirken. Kontorstandarden er den samme som for kommunens ansatte. Kontorene er bra, men inne klimaet på møterommet er svært dårlig. Ca. 210 kvm brutto leieareal inkl. fellesareal på ca. 50 kvm er til rådighet. Rådhusets lokaler, kantine og møterom, kan brukes etter avtale. Side 4 of 10

5 Ukentlige stabsmøter for prestene og fellesrådsansatte har vært holdt på kirkekontoret. Her har ikke kirkegårdsbetjeningen deltatt. En gang pr måned har det vært utvidet stabsmøte, storstab, for alle ansatte og prestene. Kontorene må sies å fungere bra og det er en stor fordel med nærhet til kommunens enheter og ansatte. Vi har driftsavtale for datanettverket med IKT avdelingen i kommunen, noe som gjør at sikkerhet og oppdateringer ivaretas. Tilgjengeligheten til kirkekontoret er bra med besøkstid for publikum/telefontid alle virkedager mellom kl Kompetanseutvikling. Kompetanseutvikling for de ansatte har blitt ivaretatt ut fra de rammer vi har. Kirkelige fellesråd har som målsetting å bidra til kompetanseheving hos alle ansatte. Året 2008 har vært preget av gjenoppbygging av kirkekontoret med fortsatt en del underbemanning pga vakante stillinger og permisjoner. Det er derfor i begrenset omfang at fellesrådets ansatte har vært med på fag-dager eller seminarer arrangert av bispedømmerådet, KA eller andre arrangører. Hele staben deltok på Trosopplæringskonferanse på Lillestrøm i oktober. Internt er det blitt holdt kurs i arbeid med vår nye hjemmeside. Ellers har ansatte bl.a. deltatt i kurs i arkivering og Kirkebyggkonferansen arrangert av KA. 3. Sammensetning av fellesråd og utvalg 3.1.Fellesrådet I april 2008 sendte Drøbak og Frogn menighetsråd og Frogn kirkelige fellesråd en søknad om å slå sammen det sammenslåtte menighetsråd og kirkelig fellesråd (slik at rådet har samme funksjon som i kommuner med bare ett sokn, jfr. Kirkeloven 5 annet ledd) for perioden fram til Denne søknaden ble godkjent av Borg bispedømmeråd den og endelig samtykke ble gitt av Kultur- og Kirkedepartementet den Rådets sammensetning pr. desember 2008: representerte Ellen Klynderud leder Drøbak Idunn Reutz nestleder Drøbak Torgeir Dahle medlem Drøbak Ole Martin Tomter medlem Frogn Hilde Löwén Grumstad medlem Frogn Anne Eikli medlem Drøbak Bente Bjerknes-Haugen representant Frogn kommune Dag-Kjetil Hartberg sokneprest / geistlig representant (fra mai 2008) Govert van den Brink sekretær/fung. kirkeverge (fra februar 2008) Vararepresentanter: Bjørg Baltzersen vararepresentant Frogn Heidi Katarina Laier vararepresentant Frogn Ruth Asgautrud vararepresentant Drøbak Liv Kari Lotsberg vararepresentant Drøbak Morten Johnsen vararepresentant Frogn kommune Side 5 of 10

6 Gjennom året skjedde det endringer i funksjonene i rådet, og disse hadde også en funksjon i 2008: Øyvind Refvik koordinerende sokneprest / geistlig representant (tom april 2008) Dag Grasmo sekretær/ kirkeverge (januar 2008 )) 3.2.Administrasjonsutvalg Ellen Klynderud representant fellesråd Torgeir Dahle representant fellesråd Bente Bjerknes-Haugen representant fellesråd Dag Grasmo sekretær/ kirkeverge Hilde Løwen Grumstad tillitsvalgt Paul Blix tillitsvalgt (til aug. 2008) 3.3. Arbeidsutvalg Det ble i møte opprettet et arbeidsutvalg bestående av: Ellen Klynderud Torgeir Dahle Bente Bjerknes-Haugen 3.4. Forhandlingsutvalg Har ikke vært i funksjon i Eiendomsutvalg Govert van den Brink Morten Tvedt Dag Grasmo medlem medlem kirkeverge Side 6 of 10

7 4. Frogn kirkelige fellesråds møter og saker 4.1. Møter i fellesrådet Frogn kirkelige fellesråd hadde 14 møter i løpet av Saker behandlet i fellesrådet Fellesrådet hadde mange viktige saker til behandling i løpet av Av viktige saker som fellesrådet har arbeidet med kan nevnes: Regnskap og budsjett. Regnskapet for 2007 viste et underskudd på kr pga overforbruk innenfor trosopplæringsprosjektet. Det ble vedtatt å dekke underskuddet fra disposisjonsfond. Budsjett for 2008 ble vedtatt. Det ble lagt opp til et budsjettert overskudd på trosopplæring til delvis dekning av fjorårets underskudd. Budsjettbehov for 2009 med prioriteringsliste ble vedtatt og oversendt kommunen Flerbrukskirken. Flerbrukskirken var oppe til behandling flere ganger i løpet av Søknad om tilleggsbevilgning ble sendt kommunen i oktober og mye tid ble brukt til orienteringer og drøftinger med de politiske gruppene før behandling av Handlingsplan og budsjett for 2009 i kommunestyre i desember. Endring av kirkegårdsvedtekter Endring av avgifter til gravferdsvirksomhet, utleie av kirken og vielser. Personal saker. Ansettelse av ny saksbehandler, kantor, menighetsmusiker og kirkeverge. Noen ansettelsessaker ble også behandlet av Administrasjonsutvalget. Avtale med Frogn kommune om musikalsk virksomhet. I januar 2008 ble det skrevet avtale mellom kirkelig fellesråd og Frogn kommune om konsertvirksomheten i Drøbak kirke som bl.a. omfatter Sommerkonsertene og Ad Astra. Kantor i kirken og arrangør for konsertene gikk over i kommunal stilling og konsertene ble videreført i kommunal regi. Ifølge avtalen disponerer Frogn kommune Drøbak kirke i visse tidsrom til konsertvirksomhet. Det skal være et årlig samarbeidsmøte mellom fellesråd og kommunen hvor erfaringene med avtalen kan drøftes Eiendomsutvalget Eiendomsutvalget har hatt en befaring av alle eiendommene i Møte mellom rådmann og kirkeverge. Det er etablert halvårlige møter mellom rådmann og kirkeverge. I 2008 ble det gjennomført et møte ifm bygging av flerbrukskirke hvor i tillegg til rådmann og fung. kirkeverge fellesrådsleder, prosjektansvarlig og enhetsleder for kultur og fritid deltok. I forbindelse med søknad om tilleggsbevilgning til bygging av flerbrukskirke og budsjettbehov for fellesrådet for 2009 ble det holdt et møte med rådmann, fung. kirkeverge, prosjektansvarlig og økonomisjef. I tillegg var rådmann og ordfører til stede på fellesrådets møte i september. Møtepunktene er til for å ivareta en god dialog med kommunen om kirkens anliggende og behov i forhold til kommunens ansvar. Side 7 of 10

8 5. Økonomiforvaltning 5.1. Generelt Kirkelig fellesråd er avhengig av driftsmidler overført fra kommunen i hht kirkelovens 15. Fellesrådet i Frogn har vært blant de fellesråd som har hatt lavest overføring pr. innbygger og har som følge av dette vært i en anstrengt økonomisk situasjon over flere år. Det har vært arbeidet mye fra kirkevergens side med behovsdokumentasjon og dialog med kommunen for økte, forutsigbare rammeoverføringer. Kommunens krav om innsparinger har gjort det vanskelig å få økt rammen, men det arbeides systematisk med økt bevilgning til den kirkelige virksomheten samtidig som det er stram økonomistyring med forvaltningen av de midler en har tilgjengelig. Kirkevergens nødvendige sparetiltak legger visse begrensninger på virksomheten, noe som igjen kan være uheldig for ekspansjon og utvikling. Det er imidlertid nødvendig å holde forbruket innenfor de gitte rammene Kommunal og statlig overføring Den kommunale rammeoverføringen for 2008 var på kr til drift. I tillegg fikk fellesrådet overført kr (inkl MVA) til investering, hvor MVA refusjon tilfaller kommunen. Tilskuddet til prosjektering Frogn kirkegård står på bundet fond. Det statlige tilskuddet for 2008 var på kr Til trosopplæringsprosjektet ble det gitt et statlig tilskudd på kr Tilskudd til menighetsråd Det ble i 2008 ikke overført midler fra Frogn kirkelige fellesråd til Drøbak og Frogn menighetsråd til konfirmantarbeid, barne- og ungdomsarbeid eller kirkemusikalsk arbeid. For prosjektlederstilling, menighetsarbeid, foretar fellesrådet lønnsutbetaling etc, men har belastet menighetsrådet for de samlede utgiftene en har hatt Regnskap og revisjon Det vises til årets regnskap som viser et totalt overskudd på kr ,44, hvorav kr ,40 er lagt til disposisjonsfond. Det vises til mer detaljerte forklaringer under pkt 1.4 ovenfor. Regnskapsføringen utføres av Frogn kommune ved avtale om tjenesteyting som fra 2008 også omfatter regnskapet for Drøbak og Frogn menighetsråd. Follo distriktsrevisjon foretar revisjonen Økonomiforskrifter Frogn kirkelige fellesråd følger kontoplan og de gjeldene økonomiforskrifter fra departementet (KKD), utgitt i sept. og des Noe avvik finnes mellom de kommunale og kirkelige kontoplaner. Kommunens regnskapsavdeling er i gang med å utarbeide ny kontoplan som skal gjelde fra Side 8 of 10

9 6. Virksomheten 6.1. Kirkelig aktivitet generelt Den kirkelige aktiviteten er nærmere beskrevet i menighetenes årsmelding. Fellesrådets plandokument, virksomhetsplanen, er styrende for fellesrådets virksomhet. Det er av vesentlig betydning at menighet og fellesråd samvirker og legger felles føringer noe som tilstrebes. Generelt kan det sies at alle planlagte kirkelige handlinger og gudstjenester er gjennomført. Fellesrådets ansvar for bemanning til disse tjenestene har vi klart å gjennomføre i Det vises til den kirkelige rapporteringen med hensyn til antall gudstjenester, dåp, vielser og gravferd som er tatt med i menighetenes årsmelding. Prestesituasjonen våren 2008 med mange vikarer var krevende for kirkekontoret og de fellesråds ansatte. Fra høsten 2008 ble prestetjenesten mer stabilt med en fast prestevikar Kirkegårdsdrift Bemanningen på kirkegårdsdriften bedret seg betydelig i 2007 med en nytilsatt kirkegårdsarbeider 2. Stillingen er 100 %, men delt med 20 % kirketjenerarbeid, noe som gir 80 % til kirkegård. Dette har gjort driften mer stabil og det er mulig å rekke over grøntanleggene samtidig som det er forsvarlig sikkerhetsbemanning ved graving til kistegravlegging. Fornyelse av maskinparken i form av ny bil, traktor, urne bor og annet utstyr har bidratt til betydelig bedre arbeidsforhold for de kirkegårdsansatte. Nødvendige reparasjoner og overhaling av maskinparken er foretatt i normalt omfang. Ny plantefelt ved inngangen til Frogn kirke er anlagt Kirker og anlegg Rehabiliteringsprosjektet med Drøbak kirke pågår. Sprinkleranlegget ble tatt i bruk i 2008 og nytt brannvarslingsanlegg ble installert. Dette anlegget er nå atskilt fra Hospitalet og sprinkleranlegget er koblet sammen med det nye varslingsanlegget. I tillegg er nå alle detektorer og brannmeldere adresserte. Ny innbruddsalarm er installert i Drøbak kirke og nye benkeputer ble kjøpt inn. Oppussing av bårerommet i Frogn er under forberedelse Undervisning Konfirmantundervisning Antall konfirmanter til kirkelig konfirmasjon er fortsatt gledelig høy med et kull på ca 130 ungdommer til konfirmasjon i Vi mangler de nødvendige arenaer til undervisning og gruppeaktiviteter for dagens konfirmantopplegg, noe som først vil komme på plass når Flerbrukskirken står ferdig. Trosopplæring Trosopplæringsprosjektet ble gjort om i 2008 etter et betydelig underskudd i De øremerkede, statlige midler til trosopplæring til Drøbak/Frogn dekker lønnsutgiftene til en 20 % prosjektlederstilling i tillegg til utgifter til ulike tiltak innenfor trosopplæring. Det jobbes med å få laget en sammenhengende trosopplæringsplan som skal gi tilbud til alle døpte barn fra 0 til 18 år Diakoni Fellesrådet har fortsatt en intensjon om å få til overføring av kommunale midler til diakon eller ungdomsdiakon, men det har foreløpig ikke gitt positivt resultat. Statlige midler har det ikke vært for denne viktige oppgaven i Frogn. Side 9 of 10

10 6.6. Arbeidsmiljø forhold Etter arbeidskonflikter gjennom 2007 som satte sitt negative preg på arbeidsmiljøet på kirkekontoret, har det i 2008 vært fokus på gjenoppbygging og normalisering av forholdene for de ansatte. Mye ressurser er lagt ned i rekruttering og tilsetting av nye medarbeidere. Arbeidsmiljøet oppleves nå som meget positivt. Det skal arbeides videre med regelmessige møtefora der den enkelte skal få framlegge og drøfte sine problemområder samt at samarbeidsrelasjonene og trivsel skal ivaretas. Ny HMS håndbok er utarbeidet. Rutiner og god tilrettelegging av arbeidet for et stimulerende og utviklende arbeidssted skal det arbeides med. Samarbeidsavtalen innen HMS arbeidet mellom prost, bispedømmekontoret og fellesrådet bør kunne bidra til at begge arbeidsgiverlinjene ivaretas og inkluderes i prosessene. Samlokalisering med kirkekontor for prestene og de tilsatte i fellesrådet fungerer godt. Kirkegårdsarbeidere har eget kontor i driftsbygningen ved Frogn kirkegård. Her er det behov for oppgradering/utvidelse for å ivareta det fysiske arbeidsmiljø på en tilfredsstillende måte. Sikkerhet for kirkegårdsarbeid ivaretas ved at det er to ansatte på driften. Drøbak, den 24. februar 2009 Ellen Klynderud Leder, Frogn kirkelige fellesråd Thor-Arne Prøis Kirkeverge Side 10 of 10

Vedtatt av Kvinesdal kirkelige fellesråd i møte 6. mars 2013 i sak 5/2013.

Vedtatt av Kvinesdal kirkelige fellesråd i møte 6. mars 2013 i sak 5/2013. Kvinesdal Kirkelige Fellesråd Årsrapport 2012 Vedtatt av Kvinesdal kirkelige fellesråd i møte. mars 2013 i sak 5/2013. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2012 A Visjon for virksomheten B Sammensetning og

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles setter

Detaljer

RAPPORT OM SAMARBEIDSFORSØK SØR-INNHERAD PROSTI

RAPPORT OM SAMARBEIDSFORSØK SØR-INNHERAD PROSTI RAPPORT OM SAMARBEIDSFORSØK I SØR-INNHERAD PROSTI 2003-2006 Behandlet i Prosjektgruppen og Styringsruppen 08.03.2007 Det ble i 2002 gjennomført et forprosjekt med henblikk på avklare målsettinger og fremdrift

Detaljer

NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD

NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD MØTE: Nærøy kirkelige fellesråd DATO: 12.06.14 TID: 11.00 14.00 STED: Menighetshuset SAKER TIL BEHANDLING Godkjenning av innkalling og saksliste FS 14 12 Orienterings- og referatsaker FS 14 10 Brannvern

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Anne Jorid Gjertsen, leder Nora Larsen, nestleder Åshild Bakken Oddbjørg Møller Edith Schjølberg Anne Margrethe

Detaljer

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Tirsdag 09.09.14, kl 1800 Sted: Gjerdrum kommune, formannskapssalen Tilstede: Dagrun Agnete Ødegaard, Karl Vidar Bogetvedt, Tone Granerud, Hanne Bakke von

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Tid: 19. Oktober 2010 kl 18:00-20:00 Sted: Kirkevergens kontor, møterommet,2 etg Fremmøtte: KJELL SJULSTOK Leder NILS RUNE WENNEVOLD Nestleder DAVID TYS

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Anne Jorid Gjertsen, leder Nora Larsen, nestleder Åshild Bakken Oddbjørg Møller Edith Schjølberg Anne Margrethe

Detaljer

Kommentarer til og konsekvenser av rådmanns forslag til tilskudd SVM 2012

Kommentarer til og konsekvenser av rådmanns forslag til tilskudd SVM 2012 2011 Kommentarer til og konsekvenser av rådmanns forslag til tilskudd SVM 2012 Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 25. oktober 2011 Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET 2011 har vært preget av høyt aktivitetsnivå. Både ansatte og frivillige har hatt fokus på arbeid i tråd med vår

Detaljer

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011:

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011: Årsmelding Måsøy Menighet 2011 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Eidsberg Kirkelige Fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Eidsberg Kirkelige Fellesråd DEN NORSKE KIRKE Eidsberg Kirkelige Fellesråd Ordfører Voldens vei 3 1850 MYSEN Tlf: 69702265 Faks: 69702260 Mysen 09.04.2008 Møtebok Eidsberg Kirkelige Fellesråd Møtedato: 09.04.2008 Møtetid: kl. 19:00

Detaljer

KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER

KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER 9 Bakgrunn KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER Representanter for formannskapet og Klæbu menighetsråd framforhandlet i møte 20.01.10 en ny og omforent

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR BORG BISKOP OG BISPEDØMMERÅD FRA Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Strategidokument

STRATEGIPLAN FOR BORG BISKOP OG BISPEDØMMERÅD FRA Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Strategidokument Råd Møtedato Utvalgsak Arkivsak Borg bispedømmeråd 04.04.2013 12/721 Forslag om at saken blir behandlet for lukkede dører i medhold av 3 i regler for bispedømmerådets virksomhet Saksbehandler: Stiftsdirektør

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER KR 14.3/12 Oslo DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER Fastsatt av Oslo bispedømmeråd i møte 10. - 11.10 1997, sak 80/97, endret i møte 19.03.1998, sak 15/98, endret

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles etter avtale)

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig.

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 21.01.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 21.01.14 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, kirkerommet Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Tilstede: Repr. Rb. Menighetsråd : Jarle Bø 1. vararepr. Rb. MR : Martin Goldhahn Repr.

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Fremmøtte : Tid: 19. april 2012 kl 18:00-20:30 Sted: Kirkens kontorer, Lørenskog Hus TOR EINAR LJØNES Leder METTE KORSRUD Nestleder NILS RUNE WENNEVOLD

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Eidsberg Kirkelige Fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Eidsberg Kirkelige Fellesråd DEN NORSKE KIRKE Eidsberg Kirkelige Fellesråd Ordfører Voldens vei 3 1850 MYSEN Tlf: 69702265 Faks: 69702260 Mysen 13.12. Møtebok Eidsberg Kirkelige Fellesråd Møtedato: 06.12. Møtetid: kl. 19:30 20.30.

Detaljer

KR 12/13 Budsjett 2013 for de sentralkirkelige råd

KR 12/13 Budsjett 2013 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 12/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 14.-15. 03 2013 Referanser: KR 11/13, KR Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 12.1/13 1. Tallbudsjett kap 1590.01 2013.pdf

Detaljer

ÅRSRAPPORT og REGNSKAP 2013

ÅRSRAPPORT og REGNSKAP 2013 ÅRSRAPPORT og REGNSKAP 2013 1 Årsrapport 2013. KIRKELIG VIRKSOMHET. Lørenskog har to menigheter: Fjellhamar menighet og Skårer menighet. Til sammen betjener menighetene tre kirker: middelalderkirken Lørenskog

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer: Anne Jorid Gjertsen, leder ord for dagen/kaffemat Edith Schjølberg, nestleder Oddbjørg Jørgensen Heidi J. Møller Anne Margrethe

Detaljer

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN TID: 12.06.2014 kl. 09.00 STED: HAUGTUN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019

Økonomiplan 2016-2019 Økonomiplan 2016-2019 Byen, domkirken og orgel - i det kulturelle sentrum Domkirken feirer 150 år i 2016. Hamar bispedømme ble skilt ut fra Oslo og Vår Frelsers kirke og gitt selvstendighet i 1864. Halvor

Detaljer

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd Saksbehandler: Audun Aasheim Endelig beslutningsmyndighet: Dato: 14.03.14 Arkiv: 112 Saksnummer: Møtedato: Utvalg: 33/14 19.03.14 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Onsdag 19.12.12 Kl. 19.30 Til medlemmene i Randaberg kirkelige

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand

Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand HØRINGSSVAR Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand Kontaktperson: Eckhard Graune (sokneprest) Høringsspørsmålene 1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom

Detaljer

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:

Detaljer

Innstilling Bodin menighetsråd sender søknad om deling av soknet til Sør-Hålogaland bispedømmeråd.

Innstilling Bodin menighetsråd sender søknad om deling av soknet til Sør-Hålogaland bispedømmeråd. VEDLEGG TIL BKF SAK 23/2014 2014/40 Deling av Bodin sokn Utredning Spørsmålet om deling av Bodin sokn har pågått i mange år. og menighetsmøtet har senest behandlet saken i 2014. Søknad fra menighetsrådet

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010 2 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 05/10 Oslo, 11.-13. mars 2010 Saksbehandler: Jahn-Oluf Skonnord Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 09.11.2009 Statsbudsjettet 2010

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Måsøy Kirkelig Fellesråd Menighetsråd Møtested: Havøysund kirke - menighetssalen : 28.04.2016 Tid: 18:00 20:00 1. og 2. vara innkalles fast til møtene i tillegg til andre representanter.

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE.

MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 19.02.2015 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

Agenda for møte i. Torsdag 04.feb. 2015, kl.14:00-16:00 Tjøme kirkestue

Agenda for møte i. Torsdag 04.feb. 2015, kl.14:00-16:00 Tjøme kirkestue Agenda for møte i Tjøme kirkelige fellesråd Torsdag 04.feb. 2015, kl.14:00-16:00 Tjøme kirkestue Innkalte: Varamedlemmer: Pål P. Syse, Odd Andreassen, Arne Jens Heilo, Marit Monsen, Jan Brastein, Monica

Detaljer

Strategiplan for Rygge kirkelige fellesråd

Strategiplan for Rygge kirkelige fellesråd Stragiplanen skal være et verktøy for: Strategiplan for Rygge kirkelige fellesråd Planperiode: 2011-2014 Tiltaksplan: 2011 langsiktig og årlig planlegging, samt sikring av god sammenheng mellom ressursinnsats

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 17.04.2008 kl. 09.00-12.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Fremmøtte : 22.januar 2013 kl 18:00-20:15 Sted: Kirkens kontorer, Lørenskog Hus TOR EINAR LJØNES Leder JØRN ALEKSANDERSEN Medlem NILS RUNE WENNEVOLD Medlem

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Ullensaker kirkelige fellesråd Postboks A, Rådhuset, 2051 Jessheim

DEN NORSKE KIRKE Ullensaker kirkelige fellesråd Postboks A, Rådhuset, 2051 Jessheim DEN NORSKE KIRKE Ullensaker kirkelige fellesråd Postboks A, Rådhuset, 2051 Jessheim INNKALLING Råd/utvalg Dato/tid: Sted: Ullensaker kirkelige 19.06.14 Mogreina menighetshus fellesråd Kl. 1800 12.06.14

Detaljer

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune.

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. MØTEPROTOKOLL Referent: Mette Rushfeldt Dato: 5. oktober 2015 Tid: 12.00-13.34 Sted: Møterom 1, rådhuset Disse møtte: Leder Kåre Breivik, Anja Aslaksen og Steinar

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen Vertskommuneavtale (KL`s 28c - felles folkevalgt nemnd) om Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta kommune og Stjørdal kommune (vertskommune)

Detaljer

Kirken i Vikna et sammendrag

Kirken i Vikna et sammendrag Kirken i Vikna et sammendrag BASERT PÅ REGNSKAPSÅRET 2015 En gjennomgang av årsregnskap for Vikna kirkelige fellesråd 2015 og informasjon om fellesrådets aktiviteter, planer, og utfordringer. Vikna kirkelige

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes 2.vara Renate Aasli (innkaller setter avtale) Ragnhild

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Horten Dato: 18.05.2016 kl. 18:00 Sted: Rådhuset, møterom Adalsborgen Arkivsak: 15/00045 Tilstede: Jan Nærsnes, leder Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Tid: 20. april 2010 kl 19:00-21:00 Sted: Kirkevergens kontor, møterommet,2 etg Fremmøtte: KJELL SJULSTOK Leder NILS RUNE WENNEVOLD Nestleder METTE KORSRUD

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2014 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning fra Dalsbygda menighetsråd.

Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning fra Dalsbygda menighetsråd. Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning fra Dalsbygda menighetsråd. 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall

Detaljer

BÅTSFJORD MENIGHET. Anne Kirsti Kjenne Hauken. Permisjon til Kirkeverge/daglig leder: Ann Karin Kristiansen (80 %)

BÅTSFJORD MENIGHET. Anne Kirsti Kjenne Hauken. Permisjon til Kirkeverge/daglig leder: Ann Karin Kristiansen (80 %) BÅTSFJORD MENIGHET ÅRSRAPPORT 2006/GENERELL INFORMASJON: Menighetens ansatte 2006: Sogneprest: Mark Arnold Drogseth. Kateket: Anne Kirsti Kjenne Hauken. Permisjon til 30.06.06. Kirkeverge/daglig leder:

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.09.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Den norske kirke skal være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke

Den norske kirke skal være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke Sak i fellesrådsmøte 16/4-13 LOGO Strategiplan for Rygge kirkelige fellesråd Planperiode: 2011 2014 (ajourført for 2013) Tiltaksplan: 2013 Visjon for Rygge-kirken: Med kirken i RYGGEn **************************************************************************************************************

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 5. februar 2013, kl. 19.00 20.40 Sted: LØRENSKOG HUS, 7. etasje (kirkekontorene) Fremmøtt: Tor Einar Ljønes Oda Noven Kjersti Nordberg Berit Strand Odd Gunnar

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Fremmøtte : Tid: 19.Jjuni 2012 kl 18:00-20:50 Sted: Kirkens kontorer, Lørenskog Hus TOR EINAR LJØNES Leder METTE KORSRUD Nestleder NILS RUNE WENNEVOLD

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

KM 03.4/10 ÅRSMELDING 2009 DØVEKIRKENES FELLESRÅD

KM 03.4/10 ÅRSMELDING 2009 DØVEKIRKENES FELLESRÅD KM 03.4/10 ÅRSMELDING 2009 DØVEKIRKENES FELLESRÅD Årsmeldingen ble tatt til orientering på Døvekirkenes fellesmøte 30.-31.januar 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Fellesrådet s. 3 2. Fellesrådets arbeidsoppgaver

Detaljer

Saksframlegg. Søknader om dekking av underskudd 2011 Spiren og Søgne barnehage

Saksframlegg. Søknader om dekking av underskudd 2011 Spiren og Søgne barnehage Søgne kommune Arkiv: 233 Saksmappe: 2011/3324-30739/2012 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 30.09.2012 Saksframlegg Søknader om dekking av underskudd 2011 Spiren og Søgne barnehage Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene 1. Formål og definisjon Bispevisitas er biskopens besøk til ett eller flere sokn i den hensikt å utøve kirkelig

Detaljer

Staten og den norske kirke et tydelig skille

Staten og den norske kirke et tydelig skille Den norske kirke Kirkerådet Postboks 799, Sentrum 0106 OSLO Staten og den norske kirke et tydelig skille Høringssvar fra. (AKF) AKF viser til departementets høringsbrev av 2. september 2014 der vi blir

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Tid: 20. oktober 2011 kl 18:00 20:45 Sted: Kirkens kontorer, Lørenskog Hus Fremmøtte: NILS RUNE WENNEVOLD Leder METTE KORSRUD Nestleder HÅKON REM Medlem

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 21.10.2014 Vedlegg: Referat fra 21.10.2014. Vedtak: Referatet fra 21.10.2014 godkjennes.

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 21.10.2014 Vedlegg: Referat fra 21.10.2014. Vedtak: Referatet fra 21.10.2014 godkjennes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 18.11.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 18.11.14 kl. 19.00-21.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Eirik Roness (leder), Terje

Detaljer

Forfall: Linda Røed, Aina Sørlie Grimnes, Terje Enger Gulbrandsen, Sigve Gjermundbo, Sverre Følstad

Forfall: Linda Røed, Aina Sørlie Grimnes, Terje Enger Gulbrandsen, Sigve Gjermundbo, Sverre Følstad MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 16.09.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 16.09.14 kl. 19.00-22.30. Sted: Åmot kirke, kirkerommet Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Eirik Roness (leder), Stine

Detaljer

Møtereferat. Melhus kirkelige fellesråd

Møtereferat. Melhus kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Melhus kirkelige fellesråd Melhus 03.05.2012 Møtereferat etter møte i Melhus kirkelige fellesråd Melhus rådhus den 3.5.2012 kl. 1700 Møte ble styrt av: Leder Sigve Tjora Fremmøtte: Knut

Detaljer

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Tirsdag 22.04.14, KL 1800 Sted: Gjerdrum kommune, formannskapssalen Tilstede: Dagrun Agnete Ødegaard, Else Johanne Birkenes, Karl Vidar Bogetvedt, Morten

Detaljer

Møtebok for Ålgård menighetsråd. Saker. DEN NORSKE KIRKE Ålgård menighetsråd

Møtebok for Ålgård menighetsråd. Saker. DEN NORSKE KIRKE Ålgård menighetsråd Møtebok for Møtedato: 05.10.2016 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Ålgård kirke (Møterom, kirkekontoret) Tilstede: Øyvind Madland Gran, Målfrid Holmaas Bjørgaas, Anne-Kirsti Haugan-Fossen, Bente Emberland Johnsen,

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG

BISKOPENS VISITASFOREDRAG BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I KARLSØY SOKN UNDER TROMSØ DOMPROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 3. 7. NOVEMBER 2010 Innledning Vi har nå kommet til visitasforedraget, som er det siste punktet under

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Budsjett 2014 Investeringsplan

Budsjett 2014 Investeringsplan Budsjett 2014 Investeringsplan 2014-18 Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 22.10.2013 Innholdsfortegnelse 1. Kommentarer... 3 2. Driftsbudsjett 2014... 4 3. Investeringsplan 2014-2018... 9 3.1 Kirkebygg

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSSAK 05/14 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013. Går til Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte 2. april 2014

REPRESENTANTSKAPSSAK 05/14 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013. Går til Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte 2. april 2014 REPRESENTANTSKAPSSAK 05/14 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 2. april 2014 Saksbehandlere Gro Eikeland, Janne Baugerød, Gunhild Aaby og John Olsen

Detaljer

Forfall: Bente Holm (nestleder), Oskar Fidjestøl, Sigve Gjermundbo og Berger Johan Hareide.

Forfall: Bente Holm (nestleder), Oskar Fidjestøl, Sigve Gjermundbo og Berger Johan Hareide. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 23.10.12 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 23.10.12 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Vedtatt i Randaberg kirkelige fellesråd 11.06.2013 (utkast)

ÅRSMELDING 2012. Vedtatt i Randaberg kirkelige fellesråd 11.06.2013 (utkast) ÅRSMELDING 2012 Innholdsfortegnelse 1. Formål og ansvar... 2 2. Kirkelige virksomhet... 2 3. Råd og utvalg... 2 4. Ansatte og personalsituasjonen... 3 5. Trosopplæringen... 5 6. Bispevisitas... 5 7. Administrasjon

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder Erling Sandnes, nestleder Ragnhild Myklebust Bergljot Rørtveit Martha Samuelsen Berit Dreyer

Detaljer

Forfall: Steinar Aspli og Aud Henny Nubdal. Tove Paulsen og Lill Ingrid Furre Johannessen

Forfall: Steinar Aspli og Aud Henny Nubdal. Tove Paulsen og Lill Ingrid Furre Johannessen MØTEBOK Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 09.09.11 Fra kl. 10:00 Til kl. 12:15 Einar Eidshaug, Søren Skagemo, Brit Karin Theimann,

Detaljer

Askøy kirkelige fellesråd

Askøy kirkelige fellesråd Askøy kirkelige fellesråd Arkivsak 08/00010 Dato: 23.02.2010 Arkivsak-navn: Årsrapporter 2007 og videre Saksbehandler: Geir Viksund Dokumentnavn: Årsrapport 2009 Dokumentnummer: 08/00010-004 Løpenummer:

Detaljer

Budsjett 2015 Investeringsplan

Budsjett 2015 Investeringsplan Budsjett 2015 Investeringsplan 2015-18 Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 30.10.2014 Innholdsfortegnelse 1. Kommentarer... 3 2. Driftsbudsjett 2015... 4 3. Investeringsplan 2015-2018... 9 Side 2 av 11

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune

Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune 1 Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune 2 11.mai 2007 INNHOLD: Sammendrag s. 3 Bakgrunn for prosjektet s. 3 Prosjektets mandat s. 3 Prosjektgruppe S. 4 Arbeidsform S. 4 Seniorpolitikk livsfaseorientert

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Prestebesøk i barnehagen Nytt tak på Hærland kirkestue Sidealter i Mysen kirke Gammel kirketomt i Trømborg EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjettramme: Forslag til Budsjett

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Tid: 18.mai 2010 kl 18:00-21:00 Sted: Kirkevergens kontor, møterommet,2 etg Fremmøtte: KJELL SJULSTOK Leder NILS RUNE WENNEVOLD Nestleder METTE KORSRUD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo bispedømmeråd

Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Oslo Bispedømmeråd Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 OSLO Dato: 12.05.2015 Vår ref: 15/1517-4 MAS (15/19380) Deres ref: Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo bispedømmeråd

Detaljer