Frogn kirkelige fellesråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frogn kirkelige fellesråd"

Transkript

1 Årsrapport 2008 Frogn kirkelige fellesråd Side 1 of 10

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Oppsummering av tiltak, måloppnåelse og økonomi Hovedmål Tiltak som er blitt iverksatt i løpet av året Mål som er nådd Økonomisituasjonen Stab og stabsutvikling Stabsendringer i Staben pr Kontorforhold Kompetanseutvikling Sammensetning av fellesråd og utvalg Fellesrådet Administrasjonsutvalg Arbeidsutvalg Forhandlingsutvalg Eiendomsutvalg Kirkelig fellesråds møter og saker Møter i fellesrådet Saker behandlet i fellesrådet Administrasjonsutvalget... Feil! Bokmerke er ikke definert Eiendomsutvalget Møte mellom rådmann og kirkeverge Økonomiforvaltning Generelt Kommunal og statlig overføring Tilskudd til menighetsråd Regnskap og revisjon Økonomiforskrifter Virksomheten Kirkelig aktivitet generelt Kirkegårdsdrift Kirker og anlegg Undervisning Diakoni Kirkemusikalsk virksomhet... Feil! Bokmerke er ikke definert Arbeidsmiljø forhold Side 2 of 10

3 1.Oppsummering av tiltak, måloppnåelse og økonomi 1.1. Hovedmål Fellesrådets formål og ansvar er nedfelt i kirkelovens 14 og i vår virksomhetsplan. Rådet skal ivareta oppgaver på vegne av soknene som gjelder administrasjon, økonomi, drift og forvaltning. Dialogen mellom fellesrådet og kommunen skal føres på en konstruktiv måte om tilstrekkelige rammebetingelser for å ivareta soknenes interesser og felles utfordringer som kommune og kirke lokalt bør stå sammen om Tiltak som er blitt iverksatt i løpet av året Revidert HMS ( Helse, Miljø, Sikkerhet )plan er utarbeidet og oversendt prosten i Follo og Arbeidstilsynet Konsulentrapport om effektiv og miljøriktig oppvarming av Drøbak kirke er utarbeidet Lønnsjusteringer i hht ny HTA ( Hovedtariffavtalen ). Samarbeidsavtale med Frogn kommune om musikalsk virksomhet i Drøbak kirke ble underskrevet Mål som er nådd Byggestart for Flerbrukskirken i 2009 vedtatt i kommunestyret desember 2008 Tilsatt ny sekretær, saksbehandler, kantor og menighetsmusiker i løpet av året. Innkjøp av ny bil og traktorgraver og annet utstyr til kirkegårdsdriften. Sprinkleranlegg i Drøbak kirke ble ferdigstilt Nytt brannvarslingsanlegg i Drøbak kirke ble montert og tatt i bruk Ny innbruddsalarm i Drøbak kirke ble installert Nye benkeputer i Drøbak kirke ble kjøpt inn Ny tjenesteytingsavtale ifm regnskapsføring for menighetsrådet ble inngått med Frogn kommune 1.4. Økonomisituasjonen Det regnskapsmessige overskuddet for 2008 er på kr ,44. Av dette er kr ,04 momskompensasjon på investeringer i flerbrukskirken, nytt sprinkleranlegg i Drøbak kirke og ny traktor og bil til kirkegården. Dette beløpet tilfaller Frogn kommune, og i praksis fratrekkes det tilskuddet 2009, slik at denne delen av overskuddet må disponeres til drift i Det resterende overskuddet, kr ,40 legges til disposisjonsfond, som etter dette er på kr ,79. Overskuddet på drift skyldes i hovedsak et overskudd på kr på trosopplæringsprosjektet. Her var det budsjettert med overskudd til delvis dekning av det store underskuddet i Overskuddet er søkt benyttet til delvis dekning av underskuddet 2007 og er godkjent benyttet i samsvar med søknaden. Regnskapet 2008 inneholder også et merforbruk på kr ,- i investeringen i flerbrukskirken, som forutsettes dekket gjennom bevilgningen til investering i flerbrukskirken i Den kommunale rammeoverføringen er holdt på samme nivå som i 2007, justert for økning i lønnsutgiftene. Det ble søkt om mer midler, men dette ble ikke imøtekommet. Overføringen fra staten ble redusert fra kr i 2007 til kr i For 2009 er den kommunale rammeoverføringen i samsvar med 2008, med tillegg av kompensasjon for økninger i lønnsutgifter og bortfall av statlig støtte. Det er begrenset arbeid som kan gjennomføres på enkelte områder og stram økonomistyring er fortsatt nødvendig. Side 3 of 10

4 2. Stab og stabsutvikling Frogn kirkelige fellesråd er medlem av Kirkelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon ( KA ) Stabsendringer i 2008 Det har vært følgende endringer i staben: Kantor (65 %) sluttet i januar Vikar organist i full stilling fram til august 2008 Ny ansettelse av sekretær (50 %) og saksbehandler (100%) fra mars. Ny ansettelse av kantor (100 %) og menighetsmusiker (40 %) fra august Undervisningsleder delvis tilbake etter permisjon (40 %) fra august Vikar konfirmantkoordinator (40 %) fra august 2008 Kirkevergen sluttet 1. okt Ny kirkeverge ble rekruttert og tiltrer Staben pr Kirkelig fellesråd hadde ved utgangen av 2008 en fast tilsatt stab på 12 ansatte som utgjorde 8,50 årsverk. I forbindelse med kantors overgang til kommunal stilling ble stillingene redusert med 0,25 årsverk, og fratrukket i den kommunale bevilgning. Stillinger Stillingsstørrelse Kommentar Tilsatt/ vakant Kirkeverge 100 % fast stilling tilsatt fra Saksbehandler 100 % fast stilling tilsatt Kontorsekretær 50 % fast stilling tilsatt (i permisjon) Kantor 100 % fast stilling tilsatt Menighetsmusiker 40 % fast stilling tilsatt Ungdomsprest 100 % fast stilling tilsatt (60 % permisjon) Konfirmantkoordinator 40 % vikariat tilsatt Prosjektleder trosopplæring 20 % fast stilling tilsatt med statlige midler Prosjektleder menighet 40 % tidsbegrenset stilling tilsatt med menighetsfinans. Kirketjener 100 % fast stilling tilsatt Kirkegårdsarbeider % fast stilling tilsatt Kirkegårdsarbeider % fast stilling tilsatt (i permisjon) Vikar kirkegård 50 % vikariat tilsatt Sokneprest 100 % fast stilling Statlige midler (i permisjon) Sokneprest 100 % fast stilling Statlige midler tilsatt Prosjektprest 100 % tidsbegrenset stilling Statlige midler - tilsatt Drøbak prestegjeld er identisk med Frogn kirkelige fellesråds område. Det er Borg bispedømme som har arbeidsgiveransvaret for presteskapet i soknene. Fellesrådet har ansvar for at kontorlokaler, kontorutstyr etc stilles til disposisjon. Prestene har kontorfellesskap med resten av staben på kirkekontoret, noe som oppleves som viktig og berikende. På grunn av vakante stillinger og permisjoner har det i 2008 vært til dels betydelig underbemanning på kirkekontoret, både blant fellesrådsansatte og på prestesiden Kontorforhold Kirkekontoret holder til i Frogn rådhus, samlokalisert for hele kirkestaben, i påvente av den nye Flerbrukskirken. Kontorstandarden er den samme som for kommunens ansatte. Kontorene er bra, men inne klimaet på møterommet er svært dårlig. Ca. 210 kvm brutto leieareal inkl. fellesareal på ca. 50 kvm er til rådighet. Rådhusets lokaler, kantine og møterom, kan brukes etter avtale. Side 4 of 10

5 Ukentlige stabsmøter for prestene og fellesrådsansatte har vært holdt på kirkekontoret. Her har ikke kirkegårdsbetjeningen deltatt. En gang pr måned har det vært utvidet stabsmøte, storstab, for alle ansatte og prestene. Kontorene må sies å fungere bra og det er en stor fordel med nærhet til kommunens enheter og ansatte. Vi har driftsavtale for datanettverket med IKT avdelingen i kommunen, noe som gjør at sikkerhet og oppdateringer ivaretas. Tilgjengeligheten til kirkekontoret er bra med besøkstid for publikum/telefontid alle virkedager mellom kl Kompetanseutvikling. Kompetanseutvikling for de ansatte har blitt ivaretatt ut fra de rammer vi har. Kirkelige fellesråd har som målsetting å bidra til kompetanseheving hos alle ansatte. Året 2008 har vært preget av gjenoppbygging av kirkekontoret med fortsatt en del underbemanning pga vakante stillinger og permisjoner. Det er derfor i begrenset omfang at fellesrådets ansatte har vært med på fag-dager eller seminarer arrangert av bispedømmerådet, KA eller andre arrangører. Hele staben deltok på Trosopplæringskonferanse på Lillestrøm i oktober. Internt er det blitt holdt kurs i arbeid med vår nye hjemmeside. Ellers har ansatte bl.a. deltatt i kurs i arkivering og Kirkebyggkonferansen arrangert av KA. 3. Sammensetning av fellesråd og utvalg 3.1.Fellesrådet I april 2008 sendte Drøbak og Frogn menighetsråd og Frogn kirkelige fellesråd en søknad om å slå sammen det sammenslåtte menighetsråd og kirkelig fellesråd (slik at rådet har samme funksjon som i kommuner med bare ett sokn, jfr. Kirkeloven 5 annet ledd) for perioden fram til Denne søknaden ble godkjent av Borg bispedømmeråd den og endelig samtykke ble gitt av Kultur- og Kirkedepartementet den Rådets sammensetning pr. desember 2008: representerte Ellen Klynderud leder Drøbak Idunn Reutz nestleder Drøbak Torgeir Dahle medlem Drøbak Ole Martin Tomter medlem Frogn Hilde Löwén Grumstad medlem Frogn Anne Eikli medlem Drøbak Bente Bjerknes-Haugen representant Frogn kommune Dag-Kjetil Hartberg sokneprest / geistlig representant (fra mai 2008) Govert van den Brink sekretær/fung. kirkeverge (fra februar 2008) Vararepresentanter: Bjørg Baltzersen vararepresentant Frogn Heidi Katarina Laier vararepresentant Frogn Ruth Asgautrud vararepresentant Drøbak Liv Kari Lotsberg vararepresentant Drøbak Morten Johnsen vararepresentant Frogn kommune Side 5 of 10

6 Gjennom året skjedde det endringer i funksjonene i rådet, og disse hadde også en funksjon i 2008: Øyvind Refvik koordinerende sokneprest / geistlig representant (tom april 2008) Dag Grasmo sekretær/ kirkeverge (januar 2008 )) 3.2.Administrasjonsutvalg Ellen Klynderud representant fellesråd Torgeir Dahle representant fellesråd Bente Bjerknes-Haugen representant fellesråd Dag Grasmo sekretær/ kirkeverge Hilde Løwen Grumstad tillitsvalgt Paul Blix tillitsvalgt (til aug. 2008) 3.3. Arbeidsutvalg Det ble i møte opprettet et arbeidsutvalg bestående av: Ellen Klynderud Torgeir Dahle Bente Bjerknes-Haugen 3.4. Forhandlingsutvalg Har ikke vært i funksjon i Eiendomsutvalg Govert van den Brink Morten Tvedt Dag Grasmo medlem medlem kirkeverge Side 6 of 10

7 4. Frogn kirkelige fellesråds møter og saker 4.1. Møter i fellesrådet Frogn kirkelige fellesråd hadde 14 møter i løpet av Saker behandlet i fellesrådet Fellesrådet hadde mange viktige saker til behandling i løpet av Av viktige saker som fellesrådet har arbeidet med kan nevnes: Regnskap og budsjett. Regnskapet for 2007 viste et underskudd på kr pga overforbruk innenfor trosopplæringsprosjektet. Det ble vedtatt å dekke underskuddet fra disposisjonsfond. Budsjett for 2008 ble vedtatt. Det ble lagt opp til et budsjettert overskudd på trosopplæring til delvis dekning av fjorårets underskudd. Budsjettbehov for 2009 med prioriteringsliste ble vedtatt og oversendt kommunen Flerbrukskirken. Flerbrukskirken var oppe til behandling flere ganger i løpet av Søknad om tilleggsbevilgning ble sendt kommunen i oktober og mye tid ble brukt til orienteringer og drøftinger med de politiske gruppene før behandling av Handlingsplan og budsjett for 2009 i kommunestyre i desember. Endring av kirkegårdsvedtekter Endring av avgifter til gravferdsvirksomhet, utleie av kirken og vielser. Personal saker. Ansettelse av ny saksbehandler, kantor, menighetsmusiker og kirkeverge. Noen ansettelsessaker ble også behandlet av Administrasjonsutvalget. Avtale med Frogn kommune om musikalsk virksomhet. I januar 2008 ble det skrevet avtale mellom kirkelig fellesråd og Frogn kommune om konsertvirksomheten i Drøbak kirke som bl.a. omfatter Sommerkonsertene og Ad Astra. Kantor i kirken og arrangør for konsertene gikk over i kommunal stilling og konsertene ble videreført i kommunal regi. Ifølge avtalen disponerer Frogn kommune Drøbak kirke i visse tidsrom til konsertvirksomhet. Det skal være et årlig samarbeidsmøte mellom fellesråd og kommunen hvor erfaringene med avtalen kan drøftes Eiendomsutvalget Eiendomsutvalget har hatt en befaring av alle eiendommene i Møte mellom rådmann og kirkeverge. Det er etablert halvårlige møter mellom rådmann og kirkeverge. I 2008 ble det gjennomført et møte ifm bygging av flerbrukskirke hvor i tillegg til rådmann og fung. kirkeverge fellesrådsleder, prosjektansvarlig og enhetsleder for kultur og fritid deltok. I forbindelse med søknad om tilleggsbevilgning til bygging av flerbrukskirke og budsjettbehov for fellesrådet for 2009 ble det holdt et møte med rådmann, fung. kirkeverge, prosjektansvarlig og økonomisjef. I tillegg var rådmann og ordfører til stede på fellesrådets møte i september. Møtepunktene er til for å ivareta en god dialog med kommunen om kirkens anliggende og behov i forhold til kommunens ansvar. Side 7 of 10

8 5. Økonomiforvaltning 5.1. Generelt Kirkelig fellesråd er avhengig av driftsmidler overført fra kommunen i hht kirkelovens 15. Fellesrådet i Frogn har vært blant de fellesråd som har hatt lavest overføring pr. innbygger og har som følge av dette vært i en anstrengt økonomisk situasjon over flere år. Det har vært arbeidet mye fra kirkevergens side med behovsdokumentasjon og dialog med kommunen for økte, forutsigbare rammeoverføringer. Kommunens krav om innsparinger har gjort det vanskelig å få økt rammen, men det arbeides systematisk med økt bevilgning til den kirkelige virksomheten samtidig som det er stram økonomistyring med forvaltningen av de midler en har tilgjengelig. Kirkevergens nødvendige sparetiltak legger visse begrensninger på virksomheten, noe som igjen kan være uheldig for ekspansjon og utvikling. Det er imidlertid nødvendig å holde forbruket innenfor de gitte rammene Kommunal og statlig overføring Den kommunale rammeoverføringen for 2008 var på kr til drift. I tillegg fikk fellesrådet overført kr (inkl MVA) til investering, hvor MVA refusjon tilfaller kommunen. Tilskuddet til prosjektering Frogn kirkegård står på bundet fond. Det statlige tilskuddet for 2008 var på kr Til trosopplæringsprosjektet ble det gitt et statlig tilskudd på kr Tilskudd til menighetsråd Det ble i 2008 ikke overført midler fra Frogn kirkelige fellesråd til Drøbak og Frogn menighetsråd til konfirmantarbeid, barne- og ungdomsarbeid eller kirkemusikalsk arbeid. For prosjektlederstilling, menighetsarbeid, foretar fellesrådet lønnsutbetaling etc, men har belastet menighetsrådet for de samlede utgiftene en har hatt Regnskap og revisjon Det vises til årets regnskap som viser et totalt overskudd på kr ,44, hvorav kr ,40 er lagt til disposisjonsfond. Det vises til mer detaljerte forklaringer under pkt 1.4 ovenfor. Regnskapsføringen utføres av Frogn kommune ved avtale om tjenesteyting som fra 2008 også omfatter regnskapet for Drøbak og Frogn menighetsråd. Follo distriktsrevisjon foretar revisjonen Økonomiforskrifter Frogn kirkelige fellesråd følger kontoplan og de gjeldene økonomiforskrifter fra departementet (KKD), utgitt i sept. og des Noe avvik finnes mellom de kommunale og kirkelige kontoplaner. Kommunens regnskapsavdeling er i gang med å utarbeide ny kontoplan som skal gjelde fra Side 8 of 10

9 6. Virksomheten 6.1. Kirkelig aktivitet generelt Den kirkelige aktiviteten er nærmere beskrevet i menighetenes årsmelding. Fellesrådets plandokument, virksomhetsplanen, er styrende for fellesrådets virksomhet. Det er av vesentlig betydning at menighet og fellesråd samvirker og legger felles føringer noe som tilstrebes. Generelt kan det sies at alle planlagte kirkelige handlinger og gudstjenester er gjennomført. Fellesrådets ansvar for bemanning til disse tjenestene har vi klart å gjennomføre i Det vises til den kirkelige rapporteringen med hensyn til antall gudstjenester, dåp, vielser og gravferd som er tatt med i menighetenes årsmelding. Prestesituasjonen våren 2008 med mange vikarer var krevende for kirkekontoret og de fellesråds ansatte. Fra høsten 2008 ble prestetjenesten mer stabilt med en fast prestevikar Kirkegårdsdrift Bemanningen på kirkegårdsdriften bedret seg betydelig i 2007 med en nytilsatt kirkegårdsarbeider 2. Stillingen er 100 %, men delt med 20 % kirketjenerarbeid, noe som gir 80 % til kirkegård. Dette har gjort driften mer stabil og det er mulig å rekke over grøntanleggene samtidig som det er forsvarlig sikkerhetsbemanning ved graving til kistegravlegging. Fornyelse av maskinparken i form av ny bil, traktor, urne bor og annet utstyr har bidratt til betydelig bedre arbeidsforhold for de kirkegårdsansatte. Nødvendige reparasjoner og overhaling av maskinparken er foretatt i normalt omfang. Ny plantefelt ved inngangen til Frogn kirke er anlagt Kirker og anlegg Rehabiliteringsprosjektet med Drøbak kirke pågår. Sprinkleranlegget ble tatt i bruk i 2008 og nytt brannvarslingsanlegg ble installert. Dette anlegget er nå atskilt fra Hospitalet og sprinkleranlegget er koblet sammen med det nye varslingsanlegget. I tillegg er nå alle detektorer og brannmeldere adresserte. Ny innbruddsalarm er installert i Drøbak kirke og nye benkeputer ble kjøpt inn. Oppussing av bårerommet i Frogn er under forberedelse Undervisning Konfirmantundervisning Antall konfirmanter til kirkelig konfirmasjon er fortsatt gledelig høy med et kull på ca 130 ungdommer til konfirmasjon i Vi mangler de nødvendige arenaer til undervisning og gruppeaktiviteter for dagens konfirmantopplegg, noe som først vil komme på plass når Flerbrukskirken står ferdig. Trosopplæring Trosopplæringsprosjektet ble gjort om i 2008 etter et betydelig underskudd i De øremerkede, statlige midler til trosopplæring til Drøbak/Frogn dekker lønnsutgiftene til en 20 % prosjektlederstilling i tillegg til utgifter til ulike tiltak innenfor trosopplæring. Det jobbes med å få laget en sammenhengende trosopplæringsplan som skal gi tilbud til alle døpte barn fra 0 til 18 år Diakoni Fellesrådet har fortsatt en intensjon om å få til overføring av kommunale midler til diakon eller ungdomsdiakon, men det har foreløpig ikke gitt positivt resultat. Statlige midler har det ikke vært for denne viktige oppgaven i Frogn. Side 9 of 10

10 6.6. Arbeidsmiljø forhold Etter arbeidskonflikter gjennom 2007 som satte sitt negative preg på arbeidsmiljøet på kirkekontoret, har det i 2008 vært fokus på gjenoppbygging og normalisering av forholdene for de ansatte. Mye ressurser er lagt ned i rekruttering og tilsetting av nye medarbeidere. Arbeidsmiljøet oppleves nå som meget positivt. Det skal arbeides videre med regelmessige møtefora der den enkelte skal få framlegge og drøfte sine problemområder samt at samarbeidsrelasjonene og trivsel skal ivaretas. Ny HMS håndbok er utarbeidet. Rutiner og god tilrettelegging av arbeidet for et stimulerende og utviklende arbeidssted skal det arbeides med. Samarbeidsavtalen innen HMS arbeidet mellom prost, bispedømmekontoret og fellesrådet bør kunne bidra til at begge arbeidsgiverlinjene ivaretas og inkluderes i prosessene. Samlokalisering med kirkekontor for prestene og de tilsatte i fellesrådet fungerer godt. Kirkegårdsarbeidere har eget kontor i driftsbygningen ved Frogn kirkegård. Her er det behov for oppgradering/utvidelse for å ivareta det fysiske arbeidsmiljø på en tilfredsstillende måte. Sikkerhet for kirkegårdsarbeid ivaretas ved at det er to ansatte på driften. Drøbak, den 24. februar 2009 Ellen Klynderud Leder, Frogn kirkelige fellesråd Thor-Arne Prøis Kirkeverge Side 10 of 10

Vedtatt av Kvinesdal kirkelige fellesråd i møte 6. mars 2013 i sak 5/2013.

Vedtatt av Kvinesdal kirkelige fellesråd i møte 6. mars 2013 i sak 5/2013. Kvinesdal Kirkelige Fellesråd Årsrapport 2012 Vedtatt av Kvinesdal kirkelige fellesråd i møte. mars 2013 i sak 5/2013. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2012 A Visjon for virksomheten B Sammensetning og

Detaljer

Forklaring til budsjett 2017, pr

Forklaring til budsjett 2017, pr DEN NORSKE KIRKE Kirken i Sandefjord Forklaring til budsjett 2017, pr 17.1.2017 Vedlegg til fellesrådets sak 2017/04 Budsjett 2017. Budsjettet for 2017 er lagt opp i tråd med Forskrift om økonomiforvaltningen

Detaljer

Kommentarer til budsjett

Kommentarer til budsjett Kommentarer til budsjett 2018 30.11.2017 Kirkevergens budsjettforutsetninger: 2,5% lønnsøkning er lagt inn fra 1.5.2018. Sykelønnsrefusjon er budsjettert med kr 0. Kommunalt tilskudd 0,7% under 2017-tilskuddet.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles setter

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT for Hamar kirkelige fellesråd

DELEGASJONSREGLEMENT for Hamar kirkelige fellesråd DELEGASJONSREGLEMENT for Vedtatt:.. Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel og mandat... 1 2. Hensikt... 2 3. Oppgaver og ansvar... 2 4. Kirkelig fellesråd behandler selv... 3 5. Myndighet til Fellesrådets leder...

Detaljer

NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD

NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD MØTE: Nærøy kirkelige fellesråd DATO: 12.06.14 TID: 11.00 14.00 STED: Menighetshuset SAKER TIL BEHANDLING Godkjenning av innkalling og saksliste FS 14 12 Orienterings- og referatsaker FS 14 10 Brannvern

Detaljer

RAPPORT OM SAMARBEIDSFORSØK SØR-INNHERAD PROSTI

RAPPORT OM SAMARBEIDSFORSØK SØR-INNHERAD PROSTI RAPPORT OM SAMARBEIDSFORSØK I SØR-INNHERAD PROSTI 2003-2006 Behandlet i Prosjektgruppen og Styringsruppen 08.03.2007 Det ble i 2002 gjennomført et forprosjekt med henblikk på avklare målsettinger og fremdrift

Detaljer

Møte i menighetsrådet

Møte i menighetsrådet Storslett, 18. april 2017 Sendes menighetsrådets medlemmer som innkalling. Til varamedlemmer som orientering. Tid: mandag 24. april kl 10.00 Sted: Kirkebakken, undervisningssalen Saksliste: Møte i menighetsrådet

Detaljer

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Medlemmer i Larvik kirkelige fellesråd innkalles med dette til møte. Varamedlemmer møter bare etter særskilt varsel. Eventuelle forfall bes meldt på tlf. 33 17

Detaljer

Skjema for rapportering for bruk av FOU-midler fra KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Skjema for rapportering for bruk av FOU-midler fra KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Skjema for rapportering for bruk av FOU-midler fra KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Ansvarlig søker (Menighetsråd, fellesråd, styringsgruppe eller lignende): Postadresse: Om søkeren E-post:

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: TILSKUDD TIL DRAMMEN KIRKELIGE FELLESRÅD - NY ORDNING

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: TILSKUDD TIL DRAMMEN KIRKELIGE FELLESRÅD - NY ORDNING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/4889-4 Dato: 1.8.2014 TILSKUDD TIL DRAMMEN KIRKELIGE FELLESRÅD - NY ORDNING INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for kultur, idrett og

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

Mer om kirkelig fellesråd sitt ansvar og arbeidsområde, finnes i Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd, laget av Kirkerådet og KA i 2011.

Mer om kirkelig fellesråd sitt ansvar og arbeidsområde, finnes i Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd, laget av Kirkerådet og KA i 2011. Kirkelig fellesråd ANSVAR OG UTFORDRINGER Høsten 2011 ble det valgt nye styringsorgan for lokalt og regionalt nivå i Den norske kirke - sokneråd, kirkelig fellesråd og bispedømmeråd. I kommuner der det

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Anne Jorid Gjertsen, leder Nora Larsen, nestleder Åshild Bakken Oddbjørg Møller Edith Schjølberg Anne Margrethe

Detaljer

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011:

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011: Årsmelding Måsøy Menighet 2011 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Anne Jorid Gjertsen, leder Nora Larsen, nestleder Åshild Bakken Oddbjørg Møller Edith Schjølberg Anne Margrethe

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Tid: 19. Oktober 2010 kl 18:00-20:00 Sted: Kirkevergens kontor, møterommet,2 etg Fremmøtte: KJELL SJULSTOK Leder NILS RUNE WENNEVOLD Nestleder DAVID TYS

Detaljer

Protokoll Lier kirkelige fellesråd Styremøte i Lier kirkelige fellesråd Dato:

Protokoll Lier kirkelige fellesråd Styremøte i Lier kirkelige fellesråd Dato: Protokoll Lier kirkelige fellesråd Styremøte i Lier kirkelige fellesråd Dato: 25.02. 2015 Tilstede Kommunens representant Turid Hellgren Prestetjenestens representant Ellen Martha Blaasvær Frogner menighetsråd:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Eidsberg Kirkelige Fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Eidsberg Kirkelige Fellesråd DEN NORSKE KIRKE Eidsberg Kirkelige Fellesråd Ordfører Voldens vei 3 1850 MYSEN Tlf: 69702265 Faks: 69702260 Mysen 09.04.2008 Møtebok Eidsberg Kirkelige Fellesråd Møtedato: 09.04.2008 Møtetid: kl. 19:00

Detaljer

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Tirsdag 09.09.14, kl 1800 Sted: Gjerdrum kommune, formannskapssalen Tilstede: Dagrun Agnete Ødegaard, Karl Vidar Bogetvedt, Tone Granerud, Hanne Bakke von

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR BORG BISKOP OG BISPEDØMMERÅD FRA Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Strategidokument

STRATEGIPLAN FOR BORG BISKOP OG BISPEDØMMERÅD FRA Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Strategidokument Råd Møtedato Utvalgsak Arkivsak Borg bispedømmeråd 04.04.2013 12/721 Forslag om at saken blir behandlet for lukkede dører i medhold av 3 i regler for bispedømmerådets virksomhet Saksbehandler: Stiftsdirektør

Detaljer

Kommentarer til og konsekvenser av rådmanns forslag til tilskudd SVM 2012

Kommentarer til og konsekvenser av rådmanns forslag til tilskudd SVM 2012 2011 Kommentarer til og konsekvenser av rådmanns forslag til tilskudd SVM 2012 Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 25. oktober 2011 Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER KR 14.3/12 Oslo DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER Fastsatt av Oslo bispedømmeråd i møte 10. - 11.10 1997, sak 80/97, endret i møte 19.03.1998, sak 15/98, endret

Detaljer

Møtedato Torsdag Møte nr. 03/2016

Møtedato Torsdag Møte nr. 03/2016 MØTEBOK - Lyngdal kirkelige fellesråd side 1 Møtedato Torsdag 19.05.2016 Møte nr. 03/2016 Tidsrom 19:30-21:30 Sted Lyngdal kirkekontor Medlemmer som møtte Medlemmer som ikke møtte Forfall Varamedlemmer

Detaljer

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig.

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 21.01.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 21.01.14 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, kirkerommet Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen

Detaljer

Befolkningstall og medlemstall i soknene i Vestre Aker prosti

Befolkningstall og medlemstall i soknene i Vestre Aker prosti Befolkningstall og medlemstall i soknene i Vestre Aker prosti Menighet Medlemmer og tilhørige* Folketall** Prosentdel medlemmer/tilhørige Bakkehaugen 5 012 7 346 68,2 Grefsen 11 967 16 767 71,4 Majorstuen

Detaljer

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Medlemmer i Larvik kirkelige fellesråd innkalles med dette til møte. Varamedlemmer møter bare etter særskilt varsel. Eventuelle forfall bes meldt på tlf. 33 17

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles etter avtale)

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Eidsberg Kirkelige Fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Eidsberg Kirkelige Fellesråd DEN NORSKE KIRKE Eidsberg Kirkelige Fellesråd Ordfører Voldens vei 3 1850 MYSEN Tlf: 69702265 Faks: 69702260 Mysen 13.12. Møtebok Eidsberg Kirkelige Fellesråd Møtedato: 06.12. Møtetid: kl. 19:30 20.30.

Detaljer

KR 12/13 Budsjett 2013 for de sentralkirkelige råd

KR 12/13 Budsjett 2013 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 12/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 14.-15. 03 2013 Referanser: KR 11/13, KR Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 12.1/13 1. Tallbudsjett kap 1590.01 2013.pdf

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder Erling Sandnes, nestleder Ragnhild Myklebust Bergljot Rørtveit (meldt forfall) Martha Samuelsen

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET 2011 har vært preget av høyt aktivitetsnivå. Både ansatte og frivillige har hatt fokus på arbeid i tråd med vår

Detaljer

Erfaringer fra Sør-Innherad prosti midlertidig organisasjonsforsøk

Erfaringer fra Sør-Innherad prosti midlertidig organisasjonsforsøk Erfaringer fra Sør-Innherad prosti midlertidig organisasjonsforsøk 2003-2013 1 Sammendrag Sør-Innherad kirkelige fellesråd www.sikirken.no omfatter Sør-Innherad prosti i Nidaros bispedømme. Prostiet dekker

Detaljer

Møtebok for Lindesnes kirkelige fellesnemnd

Møtebok for Lindesnes kirkelige fellesnemnd Møtebok for Lindesnes kirkelige fellesnemnd Møtedato: 18.10.2017 Møtetid: kl. 13:00-16:00 Møtested: Kirkesenteret i Mandal Tilstede: Christoffer Westermoen, Per Ragnar Haraldstad, Roger Greibesland, Marry

Detaljer

Innkalling til møte Rauma kirkelige fellesråd

Innkalling til møte Rauma kirkelige fellesråd Innkalling til møte Rauma kirkelige fellesråd 14.04.2016 Rom 515 i Rådhuset, 15.00-18.00 Bente Alnæs (Øverdalen), Per Bersås (Kors), Iver Marius Kleiva (Grytten), Terje Bjerkeli (Hen) Astrid Åsgård (Eid

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Tilstede: Repr. Rb. Menighetsråd : Jarle Bø 1. vararepr. Rb. MR : Martin Goldhahn Repr.

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Fremmøtte : Tid: 19. april 2012 kl 18:00-20:30 Sted: Kirkens kontorer, Lørenskog Hus TOR EINAR LJØNES Leder METTE KORSRUD Nestleder NILS RUNE WENNEVOLD

Detaljer

KM 4/01 Statsbudsjettet 2002 og Vedtak

KM 4/01 Statsbudsjettet 2002 og Vedtak KM 4/01 Statsbudsjettet 2002 og 2003 - Vedtak Innstilling fra kirkemøtekomité E: Saksorientering: Forrige regjeringen la 11. oktober fram St.prp.nr. 1 (2001-2002) med et samlet forslag til Statsbudsjett

Detaljer

KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER

KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER 9 Bakgrunn KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER Representanter for formannskapet og Klæbu menighetsråd framforhandlet i møte 20.01.10 en ny og omforent

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning MMR - sak 12/15 EMR sak 11/15 Veivalg for fremtidig kirkeordning Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Følgende prinsipper legges til grunn: Soknet er og skal

Detaljer

Lier kirkelige fellesråd Saksutredning Sak nr. 12/2015: Høring: Veivalg for fremtidig kirkeordning Behandlet av Lier kirkelige fellesråd

Lier kirkelige fellesråd Saksutredning Sak nr. 12/2015: Høring: Veivalg for fremtidig kirkeordning Behandlet av Lier kirkelige fellesråd Lier kirkelige fellesråd Saksutredning Sak nr. 12/2015: Høring: Veivalg for fremtidig kirkeordning Behandlet av Lier kirkelige fellesråd Saksbehandler: Alf Kristian Hol Dato: 28.04.15 VEDTAK 1. Bør det

Detaljer

Møtebok fra elektronisk møte i Skårer menighetsråd

Møtebok fra elektronisk møte i Skårer menighetsråd Møtebok fra elektronisk møte i Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 15. mars 2016, digital behandling Alle medlemmer og varamedlemmer ble invitert til å være med i elektronisk behandling av sakene på kartet.

Detaljer

Møtedato Karim Saffaran (leder) Trygve Tjora (nestleder) Sak 28/16 36/16

Møtedato Karim Saffaran (leder) Trygve Tjora (nestleder) Sak 28/16 36/16 Blad 1 Møtedato 22.06.2016 Fra kl. 1900 Til kl. 2200 Til stede på møtet: Medlemmer Varamedlemmer Ræge MR Tananger MR Sola MR Sørnes MR Stavanger biskop Ræge MR Sola MR Tananger MR Karim Saffaran (leder)

Detaljer

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN TID: 12.06.2014 kl. 09.00 STED: HAUGTUN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Innstilling Bodin menighetsråd sender søknad om deling av soknet til Sør-Hålogaland bispedømmeråd.

Innstilling Bodin menighetsråd sender søknad om deling av soknet til Sør-Hålogaland bispedømmeråd. VEDLEGG TIL BKF SAK 23/2014 2014/40 Deling av Bodin sokn Utredning Spørsmålet om deling av Bodin sokn har pågått i mange år. og menighetsmøtet har senest behandlet saken i 2014. Søknad fra menighetsrådet

Detaljer

Møtedato Tirsdag Møte nr. 05/2017

Møtedato Tirsdag Møte nr. 05/2017 MØTEBOK Lyngdal kirkelige fellesnemnd side 1 Møtedato Tirsdag 31.10.2017 Møte nr. 05/2017 Tidsrom Kl. 19:30-22:00 Sted Lyngdal Kirkesenter Medlemmer som møtte Medlemmer som ikke møtte Forfall Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 14. september 2011 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 254 - Strømsbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Sakliste: AKF 39/2011

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2011

INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2011 Kvinesdal Kirkelige Fellesråd Årsrapport 2011 2 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2011 A Visjon for virksomheten B Sammensetning og aktivitet B.1 Råd og utvalg B.1.1 Kirkelig fellesråd B.1.2 Administrasjonsutvalget

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER et er fastsatt av Asker kirkelige fellesråd i møte... sak...i henhold til forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd og

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Høringssvar bes sendt elektronisk til post.kirkeradet@kirken.no. Opplysninger om høringsinstansen: Navn på menighet/kirkelig fellesråd/organisasjon:

Detaljer

Årsmelding for Nesodden kirkelige fellesråd 2014

Årsmelding for Nesodden kirkelige fellesråd 2014 Årsmelding for Nesodden kirkelige fellesråd 2014 Vedtatt av Nesodden kirkelige fellesråd i sak xxxxxxxx 1. Fellesrådets ansvarsområder Nesodden kirkelige fellesråd har følgende ansvarsområder: 1. KIRKELIG

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Onsdag 19.12.12 Kl. 19.30 Til medlemmene i Randaberg kirkelige

Detaljer

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd Saksbehandler: Audun Aasheim Endelig beslutningsmyndighet: Dato: 14.03.14 Arkiv: 112 Saksnummer: Møtedato: Utvalg: 33/14 19.03.14 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Søknad om økt kommunalt tilskudd på driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2017 for Bjugn kirkelige fellesråd (BKF)

Søknad om økt kommunalt tilskudd på driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2017 for Bjugn kirkelige fellesråd (BKF) Bjugn kommune v/ økonomisjef Geir Aune Rådhuset Deres ref. Vår ref. Dato Imk 28. april Søknad om økt kommunalt tilskudd på driftsbudsjett og investeringsbudsjett for for Bjugn kirkelige fellesråd (BKF)

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighetsråd PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET Utvalg: Menighetsrådet Møtedato: 07.06.16 Møtested: Menighetssalen, Kirkenes kirke Møtetid: Kl 14.00-17.00 Til stede: Leder

Detaljer

Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand

Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand HØRINGSSVAR Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand Kontaktperson: Eckhard Graune (sokneprest) Høringsspørsmålene 1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom

Detaljer

ÅRSRAPPORT og REGNSKAP 2013

ÅRSRAPPORT og REGNSKAP 2013 ÅRSRAPPORT og REGNSKAP 2013 1 Årsrapport 2013. KIRKELIG VIRKSOMHET. Lørenskog har to menigheter: Fjellhamar menighet og Skårer menighet. Til sammen betjener menighetene tre kirker: middelalderkirken Lørenskog

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer: Anne Jorid Gjertsen, leder ord for dagen/kaffemat Edith Schjølberg, nestleder Oddbjørg Jørgensen Heidi J. Møller Anne Margrethe

Detaljer

Protokoll for Mari menighetsråds møte

Protokoll for Mari menighetsråds møte Tid: 28. september kl. 19.00-20.20 Sted: Flateby menighetshus Behandlede saker: Protokoll for Mari menighetsråds møte Innkallingen og dagsorden ble godkjent samt protokoll fra møtet i Mari menighetsråd

Detaljer

Fellesrådene som strategiorgan. Storkommunekonferansen 8.juni 2009

Fellesrådene som strategiorgan. Storkommunekonferansen 8.juni 2009 Fellesrådene som strategiorgan Storkommunekonferansen 8.juni 2009 Kirken som møteplass for gud og hvermann DRAMMEN FR-leder Benita: STRATEGISKE MØTEPLASSER STRATEGISKE PROSESSER Prost Øystein: NOEN ROLLER

Detaljer

MØTEREFERAT. Møte: Kirkelig Fellesnemnd i Stokke, Andebu og Sandefjord v.2 Dato, tid: kl Sted: Kirkestua, Høyjord

MØTEREFERAT. Møte: Kirkelig Fellesnemnd i Stokke, Andebu og Sandefjord v.2 Dato, tid: kl Sted: Kirkestua, Høyjord DEN NORSKE KIRKE Stokke, Andebu og Sandefjord MØTEREFERAT Møte: Kirkelig Fellesnemnd i Stokke, Andebu og Sandefjord v.2 Dato, tid: 9.12.2015 kl 1800-2130 Sted: Kirkestua, Høyjord Til stede: Anders Kristian

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 17.04.2008 kl. 09.00-12.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon PROTOKOLL FRA MOSKENES MENIGHETSRÅD MED FELLESFUNKSJON TORSDAG 22. september 2011 kl. 13:00 15:00 Til stede: Anne Jorid Gjertsen, Edith Schjølberg,

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Møtedato: Tirsdag 22.9.15 Kl. 19.00 Arkiv FR Møte nr. 04/2015 Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd

Detaljer

Færder kirkelige fellesråd Driftsbudsjett for 2018

Færder kirkelige fellesråd Driftsbudsjett for 2018 Færder kirkelige fellesråd Driftsbudsjett for 2018 Innhold 1. Om kirkens virksomhet i Færder kommune 2. Kirkeloven og fylkesmanns forventningsbrev om fellesrådets budsjett 3. Driftsbudsjett rammeoverføring

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Anne Jorid Gjertsen, leder Nora Larsen, nestleder Åshild Bakken Oddbjørg Møller Jeanette Johnsen Mildrid Olsen,

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Rennebu kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Rennebu kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Rennebu kirkelige fellesråd Møteprotokoll for Rennebu kirkelige fellesråd Tid: 24.01.2017 kl. 10:00-12:00 Sted: Menighetshuset Berkåk Fremmøtte: Arvid Tverdal Ingrid Meslo Nestleder Anette

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN. TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG.

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN. TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 15.06.2017 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

MENIGHETSRÅDS ØKONOMIREGLEMENT: ØKONOMIARBEID I DEN LOKALE KIRKE

MENIGHETSRÅDS ØKONOMIREGLEMENT: ØKONOMIARBEID I DEN LOKALE KIRKE MENIGHETSRÅDS ØKONOMIREGLEMENT: ØKONOMIARBEID I DEN LOKALE KIRKE Fastsatt xx dato av Hvasser menighetsråd, 27.10.2016 av Tjøme menighetsråd og godkjent 27.10.2016 av Tjøme kirkelige fellesråd (TKF), i

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør Innherad kirkelige fellesråd Kirkevergen

DEN NORSKE KIRKE Sør Innherad kirkelige fellesråd Kirkevergen DEN NORSKE KIRKE Sør Innherad kirkelige fellesråd Kirkevergen Til Rådmann i Frosta kommune Rådmann i Verdal kommune Rådmann i Levanger kommune Kopi: Medlemmer Sør-Innherad kirkelige fellesråd Deres ref.:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 10/2014 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Tirsdag 16. desember kl 18.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 16.12.2014 Møtetid kl.

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019

Økonomiplan 2016-2019 Økonomiplan 2016-2019 Byen, domkirken og orgel - i det kulturelle sentrum Domkirken feirer 150 år i 2016. Hamar bispedømme ble skilt ut fra Oslo og Vår Frelsers kirke og gitt selvstendighet i 1864. Halvor

Detaljer

REFERAT. Møte: Partssammensatt utvalg i Stokke, Andebu og Sandefjord Dato, tid: kl Sted: Kirkestua, Høyjord

REFERAT. Møte: Partssammensatt utvalg i Stokke, Andebu og Sandefjord Dato, tid: kl Sted: Kirkestua, Høyjord DEN NORSKE KIRKE Stokke, Andebu og Sandefjord REFERAT Møte: Partssammensatt utvalg i Stokke, Andebu og Sandefjord Dato, tid: 9.12.2015 kl 1800-2130 Sted: Kirkestua, Høyjord Til stede: Forfall: Anders Kristian

Detaljer

Tilsvar på Konsekvensutredning vedrørende eventuell sammenslåing mellom Trefoldighet og Barbu sokn, samt soknegrensevurdering

Tilsvar på Konsekvensutredning vedrørende eventuell sammenslåing mellom Trefoldighet og Barbu sokn, samt soknegrensevurdering Prost Kolbjørn Gunnarson Arendal 29. sept. 2016 Sam Eydes plass 2 4836 Arendal Tilsvar på Konsekvensutredning vedrørende eventuell sammenslåing mellom Trefoldighet og Barbu sokn, samt soknegrensevurdering

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Møtebok for Lindesnes kirkelige fellesnemnd

Møtebok for Lindesnes kirkelige fellesnemnd Møtebok for Lindesnes kirkelige fellesnemnd Møtedato: 13.09.2017 Møtetid: kl. 13 16 Møtested: Vigeland, kirkekontorene og KFUK/KFUM-bygget Tilstede: Roger Greibesland, Per Ragnar Haraldstad, Marry Kleiven,

Detaljer

INNKALLING. Kopi av møteinnkalling og saksframlegg sendes varamedlemmer, kirkekontorene, revisor og

INNKALLING. Kopi av møteinnkalling og saksframlegg sendes varamedlemmer, kirkekontorene, revisor og DEN NORSKE KIRKE Kirken i Sandefjord INNKALLING Møte: 04/2017 Kirkelig fellesråd i Sandefjord Dato, tid: 20.9.2017 kl 1900-2130 Sted: Landstadsenteret, konferanserom til venstre (Storgaten 20, Sfj) Til:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd Møtebok for Møtedato: 11.05.2017 Møtetid: kl. 15:00 Møtested: Rådhuset 342 Neste møte: 8.juni kl 1500 Tilstede: Arild Berg, Solveig Seem, Stein Frøysang, Sjur Skjævesland, Leif Jørn Hvidsten, Daniel Flugstad.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE.

MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 19.02.2015 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen Vertskommuneavtale (KL`s 28c - felles folkevalgt nemnd) om Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta kommune og Stjørdal kommune (vertskommune)

Detaljer

Møtebok styret Kommunerevisjon IKS

Møtebok styret Kommunerevisjon IKS Sak 01-4 / 2016 Møtested : Rådhuset Nord Aurdal Møtedato : 29.mars 2016 Møtetidspunkt : kl 12.00-15.45 Følgende deltok i møtet : Frantz A Mietle Leder Hol kommune Ottar Martinsen Nestleder Øystre Slidre

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Fremmøtte : 22.januar 2013 kl 18:00-20:15 Sted: Kirkens kontorer, Lørenskog Hus TOR EINAR LJØNES Leder JØRN ALEKSANDERSEN Medlem NILS RUNE WENNEVOLD Medlem

Detaljer

Tabell 1.1 Driftsinntektene til de kirkelige fellesrådene fordelt på inntektskilder

Tabell 1.1 Driftsinntektene til de kirkelige fellesrådene fordelt på inntektskilder Vedlegg til rundskriv V 13B/2006 UTVIKLINGSTREKK I DEN LOKALE KIRKEØKONOMIEN 1999 2004 I budsjett- og regnskapsforskriften som var gjeldende for de kirkelige fellesrådene og menighetsrådene fram til og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Måsøy Kirkelig Fellesråd Menighetsråd Møtested: Havøysund kirke - menighetssalen : 28.04.2016 Tid: 18:00 20:00 1. og 2. vara innkalles fast til møtene i tillegg til andre representanter.

Detaljer

Agenda for møte i. Torsdag 04.feb. 2015, kl.14:00-16:00 Tjøme kirkestue

Agenda for møte i. Torsdag 04.feb. 2015, kl.14:00-16:00 Tjøme kirkestue Agenda for møte i Tjøme kirkelige fellesråd Torsdag 04.feb. 2015, kl.14:00-16:00 Tjøme kirkestue Innkalte: Varamedlemmer: Pål P. Syse, Odd Andreassen, Arne Jens Heilo, Marit Monsen, Jan Brastein, Monica

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd Møtebok for Møtedato: 12.01.2017 Møtetid: kl. 15:00 Møtested: Rådhuset 342 Neste møte: 16. mars 2017 Tilstede: Arild Berg, Solveig Seem, Berit Johansen, Stein Frøysang, Sjur Skjævesland, Leif Jørn Hvidsten,

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune.

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. MØTEPROTOKOLL Referent: Mette Rushfeldt Dato: 5. oktober 2015 Tid: 12.00-13.34 Sted: Møterom 1, rådhuset Disse møtte: Leder Kåre Breivik, Anja Aslaksen og Steinar

Detaljer

Møtedato Torsdag

Møtedato Torsdag MØTEBOK - Lyngdal kirkelige fellesråd side 1 Møtedato Torsdag 31.03.2016 Møte nr. 02/2016 Tidsrom 19:30-21:30 Sted Lyngdal kirkekontor Medlemmer som møtte Medlemmer som ikke møtte Forfall Varamedlemmer

Detaljer