RAPPORT OM SAMARBEIDSFORSØK SØR-INNHERAD PROSTI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT OM SAMARBEIDSFORSØK SØR-INNHERAD PROSTI"

Transkript

1 RAPPORT OM SAMARBEIDSFORSØK I SØR-INNHERAD PROSTI Behandlet i Prosjektgruppen og Styringsruppen

2 Det ble i 2002 gjennomført et forprosjekt med henblikk på avklare målsettinger og fremdrift for et utstrakt organisert samarbeid mellom Frosta menighetsråd, Levanger kirkelige fellesråd og Verdal kirkelige fellesråd. Forprosjektet endte opp med vedtak om: Endelig målsetting: Etablering av ett fellesråd for Sør- Innherad prosti. Delmålsettinger En lokal kirkelig virksomhet som er medlems- og formålsorientert En grasrotkultur med lokal frihet og styring av ressurser og virksomhet Mer kirkelig tjenesteproduksjon og mindre administrasjon En profesjonell arbeidsgiver som rekrutterer, utvikler og beholder kompetente medarbeidere Kirkelige enheter som er ressursmessig ansvarlige og effektive Tiltak for perioden : Etablering av felles administrasjonsutvalg og forhandlingsutvalg Arbeidsdeling mellom kirkevergene: Kirkevergen i Levanger skulle fungere som bygg- og anleggsleder for prostiet Kirkevergen i Frosta skulle fungere som personalleder for prostiet Kirkevergen i Verdal skulle fungere som økonomileder for prostiet Felles regnskapsordning Søknad til Kultur- og kirkedepartementet For å kunne gjennomføre dette fra ble det sendt søknad til Kultur- og Kirkedepartementet om dispensasjon i h.t. Kirkeloven 5 for å: Etablere felles administrasjonsutvalg. Foreta delegering ut av egen organisasjon. Denne søknaden ble innvilget, og den videre utvikling i samarbeidsprosjektet er omtalt nedenfor. 2

3 Prosjektet i 2003 De omsøkte og godkjente tiltak ble gjennomført. Kirkevergen i Levanger fungerte ved siden av rollene som kirkeverge i Levanger og bygg- og anleggsleder for prostiet også som prosjektleder. Administrasjonsutvalget kom i misjon. Det ble innført en ordning med to årlige allmøter for samtlige ansatte i prostiet dvs. både prestene og de rådsansatte. På administrativ side ble samarbeidet synlig ved at: Økonomileder arbeidet med budsjett og regnskap for alle de samarbeidende rådene. Personalleder var saksbehandler for det felles administrasjonsutvalget og hadde ansvar for personalsaker og forberedelse/gjennomg av lønnsutbetalinger. Det ble tilsatt ledende kirketjenere i henholdsvis Verdal og Levanger. Disse skulle lede det daglige arbeidet blant kirketjenere og kirkegårdsarbeidere i de respektive kommuner. I løpet av høsten fremkom det ønske fra kirkevergen i Levanger/bygg- og anleggsleder om at han måtte fa avløsning med oppgavene som prosjektleder. Det ble derfor innledet drøftinger med Kirkens.Arbeidsgiverorganisasjon om innleie av prosjektleder i 20 % stilling fra Prosjektet i 2004 Ekstern prosjektleder Fra oppstarten av 2004 ble det engasjert prosjektleder i 20 % stilling fra Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon. Denne stillingen skulle være saksbehandler for styringsgruppen og leder for prosjektgruppen Problemområder Det oppsto i løpet av våren enkelte problemer som medførte at man valgte å reorganisere prosjektet. Disse besto i hovedsak av tre problemområder: Det viste seg at man ikke hadde tilstrekkelig kapasitet til føring og avslutning av regnskapene. Dette førte til at man ikke var ajour i forhold til regnkapsføring og budsjettoppfølging i 2003, og at regnskapene ikke kunne avlegges innenfor tidsfristen i Kirkevergene selv begynte å etterlyse en samlet ledelse. Ordningen med at de tre kirkevergene skulle være "både sjefer og saksbehandlere for hverandre", førte til gråsoner og noe utydelighet i anvarsfordeling. En intern konflikt i staben i Levanger begynte å smitte over på de andre stabene samtidig som den fikk oppmerksomhet i lokale media. Dette medførte en viss skepsis i de øvrige rådene til videreføring av samarbeidet. 3

4 For å imøtekomme disse problemene ble det gjennomført følgende endringer: Felles kirkeverge Med virkning fra ble det engasjert kirkeverge i 70 % stilling. Verdal kirkelige fellesråd har arbeidsgiveransvaret for stillingen og "selger" tjenester til de øvrige rådene. Stillingen er et engasjement frem til De "tidligere kirkevergene" fikk permisjon fra sine kirkevergefunksjoner. I Levanger og Verdal gikk de i stedet inn i roller som daglige ledere for menighetsråd. Regnskapssekretær Det ble tilsatt regnskapssekretær i 50 % stilling for å ivareta den løpende bilagsføringen. Dette har hatt ventet effekt og en har senere vært ajour med bilagsføringen. Bilegging av intern konflikt Den interne konflikten i Levanger ble bilagt gjennom en lokal avtale. Dette hadde en umiddelbar positiv effekt på arbeidsmiljøet. Andre organisatoriske endringer Ledende kirketjener. Ordningen med ledende kirketjener i henholdsvis Levanger og Verdal ble endret slik: Det ble opprettet en ordning med en ledende kirketjener for alle "utearbeidere" i prostiet. Dette ble gjort for å lette sambruk av kirketjenere/kirkegårdsarbeidere over fellesrådsgrensene. Resultatet har vært overveiende positivt. Et godt eksempel er at en nå kunne sette sammen en gruppe som malte et kirkebygg. Dette hadde ikke vært mulig å gjennomføre på samme måte tidligere. Den ordning det ble arbeidet frem mot var at hver kirketjener skulle ha ansvar for en kirke i forhold til gudstjenester og kirkelige handlinger mens han/hun skal kunne arbeide over et større område. Samtidig ble det opprettet er "gravferdskontor" der den andre av de to ledende kirketjenerne fikk ansvar for oppdatering og ajourhold av gravregister ol. Dette har ført til en bedring av standarden på registerforingen. Valg av felles Arbeidsmiljøutvalg Det ble opprettet et felles arbeidsmiljøutvalg i henhold til bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen. 4

5 Etablering av felles tillitsmannsutvalg Det ble etablert en ordning med et felles tillitmannsutvalg med representanter for de fagorganisasjoner som er representert i arbeidsstokken. Dette utvalget er ment som et kontaktog dialogorgan mellom organisasjonene og ledelsen. Det har månedlige møter. Felles arbeidsutvalg Etter at det var etablert en felles administrasjon, så en behov for å få en ordning med et felles valgt styringsorgan. Rådene vedtok derfor å utvide styringsgruppen slik at den skulle bestå av to representanter for hvert råd (tidligere hadde rådene vært representert ved sine ledere) samt prosten. Denne gruppen fikk også myndighet til å fungere som felles arbeidsutvalg for rådene. Prosjektet i 2005 Stillingen som prosjektleder/kirkesjef ble gjort om til 100 % stilling fra Endring i IT-opplegg Tidligere avtale med Frosta kommune om drifting av IT-programmer mens samkommunen hadde ansvar for nettet, utløp 15. juni. For å oppnå et mer samlet IT-opplegget, ble det nå etablert en ordning med Sør-Innherad samkommune. Denne har fungert godt. Kontors ammenflytting Det ble foretatt sammenflytting av Levanger menighetskontor og alle prosttovegripende funksjoner i 4 etg. i Levanger rådhus. Dette har gitt en godt fungerende kontorenhet. Felles gjennomføring av medarbeidersamler. Det ble gjennomført en samlet runde med medarbeidersamtaler for alle rådsansatte. Samtalene var forberedt i tillitmannsutvalget og arbeidsmiljøutvalget. Fokus for samtalene var satt på det psyko-sosiale arbeidsmiljøet og på opplæringsbehov. Etablering av et samlet styre for fellesrådsfunksjonene De samarbeidende rådene fattet hver for seg følgende likelydende vedtak med virkning fra Prostistyret fungerer som kirkelige fellesråd i henhold til Kirkeloven 14 for soknene i Frosta, Levanger og Verdal. 2. Prostistyret består av en representant for hvert sokn, prosten og en representant valgt av hver av kommunene i prostiet. De kommunale representantene deltar i behandling av saker som gjelder den respektive kommune. 3. Prostistyret velger at arbeidsutvalg bestående av to representanter fra hvert av de tidligere fellesrådsområdene samt prosten. 5

6 Prosjektet i 2006 Prostistyret Prostistyret og dets underutvalg kom i funksjon fra begynnelsen av året. Det ble vedtatt mandat for arbeidsutvalget slik: Arbeidsutvalget har myndighet til å fatte avgjørelse i saker som hører inn under prostistyrets oppgaver i Kirkeloven og Gravferdsloven med unntak av: Budsjett Økonomiplan Regnskap og årsrapport Plansaker Saker av prinsipiell art Arbeidsutvalget innstiller i saker som skal behandles i prostistyret Forlengelse av prosjektperioden Det ble vedtatt å forlenge prosjektperioden ut 2007 for å gjennomføre evaluering og fatte vedtak om ordning fra Prosjektleder/kirkesjef ble engasjert ut Nytt samlet telefonanlegg Det ble anskaffet nytt samlet telefonanlegg basert på at hver ansatt har fatt egen mobiltelefon som kan benyttes uavhengig av oppholdssted. Sentralbordfunksjonen er lagt til Verdal. Vedtak om felles satser og reglementer for avgifter og utleie Det ble vedtatt et felles regelverk for utleie av kirkebygg samt felles satser for leie og for festeavgifter og for utensokns tjenester. Felles personalreglement Etter behandling i tillitsmannsutvalg, arbeidsmiljøutvalg og arbeidsutvalg ble det vedtatt felles personalreglement. Mer samarbeid med menighetsrådene For å styrke kontakten med menighestrådene ble det avholdt: Felles møte for menighetsrådsledeme 6

7 Kurs for nye menighetsrådsmedlemmer fordelt på 3 regioner. Temakvelder om Stat-Kirke utvalgets utredning fordelt på 3 regioner Drøftingsmøte for soknenes menighetsrådsledere og medlemmer i prostistyret om økonomiplan for perioden Vedtak om felles budsjett og regnskap Det ble inngått avtale med kommunene slik: 1. Med virkning fra 2007 behandles de kommunale driftsbevilgingene i henhold til Kirkeloven 15 som en enhet basert på en fordelingsnøkkel 5 (Levanger) - 4 (Verdal) --1 (Frosta) 2. Det avholdes møte med kommunenes rådmenn og/eller økonomisjefer hvert år i forkant av prostistyrets behandling av sin økonomiplan. 3. Prostistyrets økonomiplan vedtas innen utgangen av mai hvert år. 4. Det avholdes møte mellom representanter for prostistyret og den enkelte kommunes formannskap for gjennomgang og presentasjon av prostistyrets økonomiplan 5. Den løpende kontakt med prostistyret ivaretas på kommunenes side av Trond Selseth Vurderinger Pr. mars 2007 må en kunne hevde at følgende er oppnådd gjennom prosjektet: Det er utviklet en samlet og riktig dimensjonert administrasjon for de samarbeidende rådene. Det er oppnådd en innsparing på 1 årsverk i den samlede fellesrådsadministrasjonen. Det er etablert gode rutiner for samarbeid mellom ansatte og ledelse 0 Det er blitt mulig å utøve en mer aktiv arbeidsgiverpolitikk gjennom at en har fått en større samlet organisasjon Det er oppnådd mer fleksibel bruk av arbeidskraft og utstyr som kommer helheten i prostiet til gode Det er oppnådd forbedringer i arbeidsmiljøet. Det er etablert en samlet og enhetlig folkevalgt styringsstruktur for de kirkelige råd i prostiet Det er etablert fora for løpende kontakt mellom menighetsrådene og fellesrådet 7

8 Det er åpen dialog og godt samarbeid mellom tjenestelinjene Det er etablert en ordning for enhetlig økonomi på rådssiden gjennom avtalen med kommunene Det er oppnådd heving av kvalitet og omfang på vedlikehold av kirker og kirkegårder i Spørsmål 1. Er det enighet om vurderingene ovenfor? 2. Bør samarbeidet videreføres med den struktur som er etablert? 3. Hva vil være naturlig område for eventuell utvidelse av samarbeidet eks: mer utstrakt samarbeid innen utøvende menighetsbyggende virksomhet? forsøk med samordning mellom tjenestelinjene? forsøk med direkte statlig finansiering av rådenes virksomhet 4. Hvordan ønsker menighetsrådene å medvirke i arbeidet fremover? 8

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2007 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Robert Svarva ordfører

Robert Svarva ordfører Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 27.11.2013 Tid: 12:30 NB! Merk møtetidspunkt! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tema: Felles økonomienhet i Innherred Samkommune

SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tema: Felles økonomienhet i Innherred Samkommune SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tema: Felles økonomienhet i Innherred Samkommune Deltakere: Navn Trond Selseth Bjørg Kringen Heidi Slåttsve Ingjar Eggen Åse Holmen Sissel Aasbjørg Arnstein Kjeldsen Terje Wist

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune Malvik Eiendom KF Malvik kommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden november 2009 til mars 2010. Undersøkelsen er

Detaljer

Kirkeordning etter 2013 Uttalelse fra styret i KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon til Kirkerådets refleksjonsdokument

Kirkeordning etter 2013 Uttalelse fra styret i KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon til Kirkerådets refleksjonsdokument Kirkeordning etter 2013 Uttalelse fra styret i KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon til Kirkerådets refleksjonsdokument Vi viser til Kirkerådets refleksjonsdokument om kirkeordning for Den

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Side 1 Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 15. februar desember 2007 Tid: kl 13.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Godkjenning av

Detaljer

Erfaringer fra forsøk med sammenslåtte menighetsråd Desember 2009

Erfaringer fra forsøk med sammenslåtte menighetsråd Desember 2009 Erfaringer fra forsøk med sammenslåtte menighetsråd Desember 2009 Innledning KM-sak 08/05 Kirkelige reformer. I vedtak del A pkt 3 står det: Kirkemøtet ber Kirkerådet ta initiativ til flere forsøk med

Detaljer

SAK LR 03/00: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 1999

SAK LR 03/00: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 1999 SAK LR 03/00: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 1999 Saksbehandler: Betty Haga Årsrapporten tar utgangspunkt i KA s strategiplan 1999-2001 og virksomhetsplan for 1999. I denne er formulert følgende 3 hovedoppgaver

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Evaluering av kommunale foretak i Hammerfest kommune uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 5. juni

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALDEN KOMMUNE ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. mars 2013 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.05.2008 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Prosjektplan er godkjent av rådmennene i regionen den 19.12.12 Prosjektansvarlig (PA): Jan Olav Grønland Prosjektleder

Detaljer

Bakgrunnen for forslag om å fusjonere Normisjon region Telemark og Normisjon

Bakgrunnen for forslag om å fusjonere Normisjon region Telemark og Normisjon Bakgrunnen for forslag om å fusjonere Normisjon region Telemark og Normisjon Tanken om å slå Normisjon region Telemark sammen med andre enheter innen Normisjon er ikke ny, og det har pågått mer eller mindre

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/10 Sak 1/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 1/10 Sakstittel: TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG NAV Arkivsaknr: 10/942 Saksbehandler: RKO/LPK/KGAAL Kari Gaalaas K-kode: 400

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

NAV HADELAND. Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 15-2013 2014-083/KL

NAV HADELAND. Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 15-2013 2014-083/KL Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS Rapport 15-2013 2014-083/KL Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...5 1. INNLEDNING...8 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Styrking av økonomiforvaltningen av forskningsmidler

Styrking av økonomiforvaltningen av forskningsmidler Gjennomgang av forskningskonti Innovest AS Styrking av økonomiforvaltningen av forskningsmidler Høringsutkast Audit & Advisory Oktober 2014 1 Sammendrag Intensjonen med Innovest AS var å sikre mer og bedre

Detaljer

Forslag til virksomhetsplan: Videreføring av Nord-Troms plankontor

Forslag til virksomhetsplan: Videreføring av Nord-Troms plankontor Forslag til virksomhetsplan: Videreføring av Nord-Troms plankontor Utkast av 4. juni 2015 Arne Samuelsen Innhold 1.0. Forord... 2 2.0. Organiseringa av prosjektet... 3 Styre... 3 Ressursgruppa... 3 Vertskommune:...

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser

Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser Innholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Sammendrag... 2 2.1 Forutsetninger for gode prosesser... 2 2.2 Anbefalinger

Detaljer