VIRKSOMHETSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN 2015-2016"

Transkript

1 UTGAVE VIRKSOMHETSPLAN Dette er en rullerende plan som sammen med årshjulet og årsplanene i fagene gir en oversikt over skolens aktiviteter. Prinsipp: Den som har ansvar for en aktivitet knytter til seg de som er naturlig, og kommer med en plan i god tid jfr. årshjulet. Vedkommende har også ansvar for å skrive evaluering. 1 INNHOLD VIRKSOMHETSPLAN PRESENTASJON AV SKOLEN 3 2 VISJON FOR SKOLENS DRIFT 3 3 SKOLE HJEM SAMARBEID 3 4 SKOLE-KIRKE SAMARBEID Elevmedvirkning i kirken Forbønnsgudstjeneste Misjonsprosjekt Uke 42 med misjonskveld på torsdag 15. oktober Kristendomskveld tirsdag 16. februar 4 5 LÆRINGSMILJØET Elevenes sosiale og faglige læring Læreren som leder Relasjoner mellom elev og lærer Relasjoner mellom elever Bruk av regler i skolen Sosial kompetanse i læringsmiljøet Mobbing Forventninger til elevene Samarbeid mellom hjem og skole Pedagogisk utviklingsarbeid Vurdering for læring Lokale læreplaner Effektiv bruk av pedagogisk materiell Utvikling av læreverk i kristendom Tiltak utenom ordinær undervisning Matematikk-dag Høstturer / skogturer / aktivitetsdag / leirskole Hyttebygging for mellomtrinnet Bokdag fredag 22. april 6

2 5.3.5 Ekskursjoner små og store Handlingsplan mot mobbing Elevsamtaler Utviklingssamtaler i uke 44 og Fellesandakter Juleverksted fredag 4. desember Lucia Julegrøt mandag 14. desember Julespill tirsdag 15. des. og skolegudstjeneste i Døvik torsdag 17. des Fadderordning Påskelunsj fredag 18. mars mai-feiring Sommeravslutning fredag 17. juni Fysisk aktivitet Friminuttsaktiviteter Svømming Skidag uke Sykkeldag for klasse i mai TINE-stafetten Organisering av fysisk akt. For klasse Elevrådsarbeid 10 6 FYSISK MILJØ 10 7 IKT Oppdatering og kursing Fronter Elector og andre ikt-baserte lese/skriveprogram 10 8 PERSONAL Sosialt og trivsel Personalmøter Team-møter Informasjon 11 9 KOMPETANSEUTVIKLING DELK-opplæring for nyansatte 17. september Personalseminar for DELK-skolene november Kristendomsseminar 20. januar KVALITETSIKRING 12

3 1 Presentasjon av skolen 3 Skolen er en kristen friskole som eies av DELK. I skoleåret 2015/2016 er det 55 elever i 1. til 7. klasse. Skolen ligger landlig til i Undrumsdal i Re kommune. Det planlegges flytting til nye lokaler i Visjon for skolens drift Foreldre og lærere har som mål at skolen skal være: Et trygt, kristent, elevtilpasset læringsmiljø. 3 Skole hjem samarbeid Bjerkely skole ønsker et samarbeid mellom hjem og skole preget av respekt og gjensidig tillit. Sammen skaper vi gode vekstvilkår for læring og utvikling. Vi møter foreldrene gjennom samtaler og formelle/uformelle møter og arrangement i skolens regi. Kontakt med det enkelte hjem skjer med e-post, ranselpost/meldingsbok, telefonkontakt, sms. Elevens arbeidsplan og hjemmesiden (www.bjerkelyskole.no) er en viktig informasjonskanal mellom hjem og skole. Klassenes arbeidsplan legges ut på Fronter (blå login-knapp på startsiden på hjemmesiden. Brukernavn og passord står på alle arbeidsplaner). 4 Skole-kirke samarbeid Samarbeidet mellom kirke, hjem og skole har som mål å styrke troen og å legge til rette for ekte kristent fellesskap og engasjement. Skolepresten er med på ulike arrangementer. 4.1 Elevmedvirkning i kirken Beskrivelse: Elevene skal være med og forberede en gudstjeneste (eller et møte) i en lokal DELKkirke. De deltar i de faste leddene og med egne innslag i gudstjenesten oktober: Døvik, gudstjeneste med Morten Askjer. Innslag fra misjonsuka klasse / bibler til 3. klasse - November-febr. 2015: Langgata, klasse - Vinter 2016: Døvik, gudstjeneste klasse mai: Gudstjeneste i Langgata kirke kl Mål/forventning: Bli kjent med gudstjenestene i DELK. Oppleve et større kristent fellesskap. Få være med og gi videre til andre det de har fått/lært. Bibler til 3. klasse + til nye elever. Ansvar: Kristendomslærerne og presten

4 4.2 Forbønnsgudstjeneste Gudstjeneste med Morten Askjer i Døvik kirke søndag 23. august med forbønn for ansatte. Ansvar: Rektor og presten Misjonsprosjekt Uke 42 med misjonskveld på torsdag 15. oktober Beskrivelse: Støtte DELK-skolenes misjonsprosjekt 2015/16, som er Bibelselskapets arbeid med å skaffe bibler til Cuba. - Start på prosjektet med fellesandakt mandag 12. oktober - Besøk fra Bibelskapet tirsdag 13. oktober - Misjonskveld torsdag 15. oktober med besøk av u- skole-elever Mål/forventning: Lære om misjon, lære om land og folk. Samle inn penger til prosjektet på Misjonskvelden. Dette er en åpen kveld for alle interesserte. Evaluering: Personalmøte. Ansvar: Kari Anne, Marit og Ingunn 4.4 Kristendomskveld tirsdag 16. februar Beskrivelse: Årets tema er Troens vei som alle klassene skal jobbe med. Temaet presenteres på ulike måter for familie og menighet. Andakt og fellessang. Mål/forventning: Få kunnskap og kjennskap til ulike bibeltekster og formidle ut fra modenhet og forutsetninger. Oppleve mestring og øve frimodighet. Fokus på det viktigste faget. Evaluering: Etterfølgende personalmøte. Ansvar: Kristendomslærerne v/ Ingunn 5 Læringsmiljøet Miljøet kjennetegnes ved elever som tilegner seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter ved at de møter positivt støttende læringssituasjoner som er tilpasset den enkeltes forutsetninger. Ny pedagogisk forskning har klart dokumentert betydningen læringsmiljøet har for elevene. 5.1 Elevenes sosiale og faglige læring Læreren som leder Ledelsen som lærer utøver i møte med ulike klasser og grupper av elever Relasjoner mellom elev og lærer Det sosiale forholdet som eksisterer mellom lærer og elev. Dette må sees i sammenheng med fokuset vi har på klasseledelse Relasjoner mellom elever De sosiale relasjonene som eksisterer mellom elevene og den sosiale posisjon som enkeltelevene har i fellesskapet.

5 5.1.4 Bruk av regler i skolen De regler som blir anvendt i skolen og i ulike klasser, og som betyr noe for elevenes utvikling Sosial kompetanse i læringsmiljøet Skolens kultur og ledelse. Dette forstås som ledelse, samarbeidet mellom lærere, læringsog menneskesynet i skolen og de verdier som forvaltes Mobbing Mobbing er et fenomen som kommer til uttrykk i læringsmiljøet, og har sammenheng med faktorer i læringsmiljøet som relasjoner, regler, sosial kompetanse og holdninger i skolens kultur Forventninger til elevene Det læringstrykket, de forventningene og det engasjementet som er relatert til sosial og faglig læring, og som preger opplæringen Samarbeid mellom hjem og skole Dialogen som foregår mellom foreldre og lærere, og den hjelp, støtte og oppmuntring foreldrene gir til egne barns skolegang. 5.2 Pedagogisk utviklingsarbeid Vurdering for læring Mål / beskrivelse: Lære og utprøve metoder for vurdering for læring. Delta i nasjonal satsing (pulje fem ) og nettverksarbeid med Granly og Moe. Spesielt fokus dette skoleåret: Elevinvolvering i vurderingsarbeidet. Ansvar: Tore Lokale læreplaner Mål / beskrivelse: Arbeidet med lokale læreplaner sees i sammenheng med lærernes årsplanarbeid, jfr. sak 15 på personalmøtet / Tore Effektiv bruk av pedagogisk materiell Mål / beskrivelse: Bestemme effektiv bruk av ped. materiell Utvikling av læreverk i kristendom Mål / beskrivelse: Ingunn er med i en NLA-ledet gruppe som arbeider med læreverk i kristendom for mellomtrinnet. Første bok, Troens vei, bibelkunnskap for trinn, foreligger til skolestart Andre bok blir om kirkens historie, å leve som kristen og høytidene. Ansvar: Ingunn 5.3 Tiltak utenom ordinær undervisning Mål: Vi ser engasjerte, aktive, selvstendige og trygge elever som viser evne til samhandling og kristen omsorg.

6 5.3.1 Matematikk-dag Beskrivelse: Egen matematikk-dag med praktisk matteundervisning. November. Mål: Elevene skal få en alternativ, praktisk tilnærming til matematikken Høstturer / skogturer / aktivitetsdag / leirskole Beskrivelse: Større og mindre grupper på tur i skogen, gjennom hele året. Mål/forventning: Barna får felles opplevelse i skog og mark gjennom ulike årstider. Skaper sosiale relasjoner, blir glad i å ferdes i naturen, skaper undring, fysisk fostring. Ønsker at barna skal få tverrfaglig utbytte. Dagstur / aktivitetsdag for klasse, til Borrehaugene tirsdag 1. sept. Ansvar: Mathias Leirskole-tur for klasse til Bondal september. Ansvar: Mathias og Kari Anne 5. klasse deltar på egen tur for 5. årstrinn i Re i regi av Skogselskapet onsdag 23. september. Ansvar: Ingunn Tur til Sandsletta i regi av FAU. Juni Evaluering: Fortløpende på etterfølgende personalmøte Hyttebygging for mellomtrinnet Beskrivelse: Skogselskapet har invitert skolen vår til å delta i skolekonkurransen «Tre om tre Plankehytte». Vi har meldt oss på og får gratis materialer, lån av redskaper og en dags veiledning. Hytta må være ferdig 1. november. Mål/ forventning: Motivere elevene til å lære og forstå treets egenskaper som byggemateriale. Bruke tekst og bilder til å beskrive prosessen og resultatet. Evaluering: Etterfølgende personalmøte Bokdag fredag 22. april Beskrivelse: Verdens bokdag er lørdag 23. april, og vi markerer dagen fredag 22. april fra spisefri og ut dagen. Finne fram bøker, motivere, inspirere. Bokkafé Bjerkely bok og bolle. Fadderne leser for fadderbarna. Mål/ forventning: Fremmer leselyst, blir glad i bøker, blir en god leser, ro til å lese. Lære å finne gode bøker. Evaluering: Etterfølgende personalmøte Ansvar: Kari Anne Ekskursjoner små og store Ansvar: Hver enkelt kontaktlærer Handlingsplan mot mobbing Beskrivelse: Arbeidet mot mobbing i skolen dreier seg om fire vesentlige forhold. Et godt forebyggende arbeid, systematisk arbeid for å avdekke mobbing, løse mobbesaker som oppstår og bearbeiding, eventuell behandling av mobbeofre og mobbere. Mål/ forventning: Vi gjør et systematisk arbeid med fem grunnleggende forhold som utvikler og vedlikeholder et godt læringsmiljø:

7 Lærerens kompetanse til å lede klasser og undervisningsforløp Lærerens evne til å utvikle positive relasjoner med hver enkelt elev Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene Godt samarbeid mellom skole og hjem God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen Ansvar: Alle Deltakelse i aksjonen «Voksne skaper vennskap» i uke 36. I år er temaet for aksjonen «Gjør en forskjell». Kampanjen skal vise hvordan hver av oss kan gjøre en forskjell, for å skape vennskap, bidra til inkludering og forebygge mobbing. Hovedaktivitet for Bjerkely denne uka blir aktivitetsdag for hele skolen til Borrehaugene tirsdag 1. september (se 5.3.2) Elevsamtaler Beskrivelse: Lærer har samtale med en elev om gangen, minst 2 ganger i året, sept. og mars Mål/ forventning: 1. Utvikle felles mål for elevsamtalene. 2. Lærer får et innblikk i hvordan eleven har det psykososialt og faglig, og gjør konkrete avtaler ut fra dette. Evaluering: I etterkant av utviklingssamtalene. Ansvar: 1. Per 2. Kontaktlærere Utviklingssamtaler i uke 44 og 11 Beskrivelse: Forberedt samtale mellom foresatte, elev og lærer. Samtaletime á 30 minutter 2 ganger i året. Foreldre og elever fyller ut et skjema i forkant. For å sikre et godt samarbeid og gode løsninger, vil to fra skolen være med på samtalen. Mål/forventning: Skape felles forståelse av elevens kunnskapsnivå, måloppnåelse og veien videre. Skape tillit og samarbeid. Hva er viktig å ha fokus på? Hvordan tilrettelegge for trivsel og utvikling? Framovermelding: Hva gjør vi videre? Hva mener/ tenker elev/ foresatte om hvordan læring går? Viktig å fordele 30 minutter på viktige ting. Bruke VFL og Vokal. Alderstilpasset egenvurdering. Evaluering: På personalmøte i etterkant. Ansvar: Kontaktlærere Fellesandakter Beskrivelse: En gang i måneden samles hele skolen til morgenandakt. Lærerne og presten bytter på å holde en andakt, og vi synger og ber sammen. Presten to ganger i året. Mål/ forventning: Elevene erfarer å være en del av et større trosfellesskap. Framhever/bekrefter skolens felles, kristne fokus i hverdagen. Møte ulike formidlere. Evaluering: Egenvurdering, evt tilbakemelding fra andre Ansvar: Tore (sette opp fordeling) Juleverksted fredag 4. desember Beskrivelse: En skoledag full av julestemning, der elevene lager ting som de kan ta med hjem. En skoledag hvor elevene på tvers av klassetrinn er sammen om ulike aktiviteter. Mål/ forventning: Lage noe fint de kan ta med hjem og evt gi bort i julegave. Alle elevene utvikler glede i å lage gjenstander, kunst og lignende. At elevene samarbeider og lærer av hverandre. Utvikle finmotorikk. Evaluering: Første personalmøte etter gjennomføringen Ansvar: Sissel og Gro sammen med kunst- og håndverkslærerne

8 Lucia Beskrivelse: Luciadagen er 13. desember, men siden dette er en søndag i år har vi markeringen fredag 11. desember. Nestekjærlighet i praksis. Dele ut lussekatter (boller) og gå i lysprosesjon. Mål/ forventning: De yngste elevene overrasker de andre elevene på skolen. Spre lys og glede i en mørk årstid. Evaluering: Personalmøtet etter Lucia. Ansvar: Kontaktlærer klasse (Sissel) Julegrøt mandag 14. desember Beskrivelse: 4. klasse lager grøt til hele skolen. Grøten serveres i gymsalen. Ansvar: Hanne Marit og Torkjell Julespill tirsdag 15. des. og skolegudstjeneste i Døvik torsdag 17. des. Beskrivelse: Julespill på skolen (gymsalen) tirsdag 15. desember kl. 18: Elevene deltar med sang, skuespill, musikk og lesing / fortelling. Skolegudstjeneste i Døvik kirke torsdag 17. desember kl. 13: Planlegges i samarbeid med presten. Elevene deltar med noen enkle oppgaver. Mål/ forventning: Felles opplevelse, julebudskapet forkynnes. Evaluering: På personalmøte rett over nyttår. Ansvar (julespillet): Beate og Torkjell Ansvar (gudstjenesten): Tore og presten Fadderordning Beskrivelse: 6. og 7. klasse er faddere for 1. og 2. klasse. Mål/ forventning: Skape trygge relasjoner, bli kjent. Finne plass i elevmiljøet. Evaluering: Kontinuerlig Ansvar: Mathias, Kari Anne og Sissel Påskelunsj fredag 18. mars Beskrivelse: 3. og 5. klasse har ansvar for et brødmåltid siste dag før påskeferien. Evaluering: Personalmøtet etter påske Ansvar: Ingunn og Hanne Marit mai-feiring Beskrivelse: 1. Vurdere om vi fortsatt skal gå i 17. mai-tog i Horten, eller bytte til Revetal. 2. Finne og øve inn noen nye «17.mai-rop» som er enkle å bruke i toget. Mål/ forventning: Legge til rette for en god opplevelse av deltakelse i 17. mai-tog. Evaluering: Personalmøtet og FAU. Ansvar: FAU / Tore Sommeravslutning fredag 17. juni Beskrivelse: Skoleårets slutt markeres ved at elever og ansatte samles til felles avslutning. Foresatte / familie inviteres. Elevene deltar med innslag. Felles sang og andakt. Mål/ forventning: Elevene forbereder og formidler det de har lært og jobbet med, og opplever glede ved å delta i felles arrangement. Evaluering: Etterfølgende personalmøte. Ansvar: Tore

9 5.4 Fysisk aktivitet Vi legger opp til aktiviteter som inspirerer og gir mulighet til fysisk aktivitet, utfoldelse, kreativitet og læring Friminuttsaktiviteter Beskrivelse: Positive aktiviteter som en pause mellom skoletimene. Mål/ forventning: Skape gode relasjoner elevene i mellom. Lære å inkludere hverandre. Eleven bør være i aktivitet. Evaluering: Kontinuerlig - elevråd. Ansvar: Elevrådet Svømming Beskrivelse: Alle elevene skal bli trygge i vann og etter hvert lære å bli svømmedyktige. Nye kompetansemål i kroppsøvingsplanen. Info fra Udir om forsvarlig svømmeopplæring: Mål / forventning: Elevene skal være svømmedyktige etter 4. klasse. Evaluering: Fortløpende Ansvar: Kroppsøvingslærerne Skidag uke 5-6 Beskrivelse: Vi tar turen til Langrenn, hopp, aking, grilling, konkurranser. Mål/ forventning: Være fysisk aktiv, gjøre noe hyggelig sammen, skape relasjoner Evaluering: Etterfølgende personalmøte Ansvar: Kari Anne Sykkeldag for klasse i mai Beskrivelse: Sykkeltur, praktisk sykkelprøve, (teoretisk innføring) + prøve Mål/forventning: Lære elevene trafikkreglene og øve elevene til å følge trafikkreglene som syklister, ta hensyn og være obs på farer. Trafikk-kunnskap og sykkelteori legges til samfunnsfag. Utfordre FAU til å være med på distriktsfinalen. Oppfordre elevene (foreldrene) til å øve hjemme. Evaluering: Etterfølgende personalmøte Ansvar: Mathias TINE-stafetten Beskrivelse: Stafett på Borrebanen Mål/ forventning: Treffe andre 6.-7.klassinger. Være aktive, konkurrere Evaluering: Etterfølgende personalmøte Ansvar: Mathias Organisering av fysisk akt. For klasse Beskrivelse: Elevene på årstrinn skal ha til sammen 76 årstimer med organisert fysisk aktivitet, i tillegg til kroppsøvingstimene.

10 Mål/forventning: Vi bruker 20 min. av arbeidstimen (1. time) to ganger i uka. 40 min. i 38 uker blir 76 timer i løpet av tre år (5.-7. klasse). Evaluering: Slutten av skoleåret Ansvar: Kontaktlærerne Elevrådsarbeid Elevrådsarbeidet har som mål at eleven skal: Kunne ta personlig standpunkt, fremme og argumentere for en sak Oppleve god møtekultur Kunne planlegge og gjennomføre møter og ta ansvar for å skrive og legge fram møtereferat Dette skoleåret består elevrådet av: En fra hver av klassene 3., 4., 5. og 6. klasse og to fra 7. klasse. Ansvar: Tore 6 Fysisk miljø Skolens uteområde er utformet slik at skolen oppleves som et trivelig og utviklende sted å være. Skolens inneområde er tilrettelagt for varierte undervisningsmetoder og stimulerer til faglig og personlig utvikling. I ble det planlagt og satt opp ny fugleredehuske, nye fotballmål, smashballstang m.m. som stod som 1. prioritet fra elevrådet. I fikk vi to tchoukball-mål. I P.g.a. flytting i 2017 planlegges det ikke større arbeider på uteområdet. 7 IKT Skolens mål er en aktiv digital hverdag for alle. Digital kompetanse regnes som en av fem grunnleggende ferdigheter ved siden av lesing, skriving, regning og muntlig kommunikasjon. 7.1 Oppdatering og kursing Justering og oppfølging av IKT-planen. Ansvar: Tore og Kari Anne 7.2 Fronter Vurdere bruken av Fronter. Vurderes opp mot mulighetene som Office365 gir oss når dette er på plass høsten Ansvar: Tore, Kari Anne og Bernt Kåre 7.3 Elector og andre ikt-baserte lese/skriveprogram Beskrivelse: Hjelpemiddel i lese- og skriveopplæringen via PC. Teksten som skrives blir opplest høyt. Gode tilpasningsmuligheter. Mål/ forventning: Fra 1. klasse til 4. klasse prioriteres arbeidet med elektor for at de skal bli bedre til både å lese og skrive. De skal øke lesehastigheten, avkoding. Bedre rettskriving. Evaluering: Pågående Ansvar: Sissel og Kari Anne

11 11 8 Personal Den gode voksne er tydelig, har faglig kunnskap og viser respekt og kristen omsorg. De voksne samarbeider om barnets faglige og personlige utvikling. Vi som jobber ved Bjerkely skole ønsker å gi våre elever en trygg og god skolehverdag! Hos oss skal den enkelte elev føle seg sett, forstått, inkludert og ivaretatt! Dette tror vi skaper de beste muligheter for læring og utvikling. 8.1 Sosialt og trivsel Den uka vi har ansvar for personalmøtet (rigging, åpning, ref.) har vi også ansvar for rydding på personalrommet (hver dag) og kjøkkenet. Fordeling og egen instruks foreligger. Samme person har ansvar for sosial halvtime på fredag med litt «fredagskos». Ansvar: Tore 8.2 Personalmøter Beskrivelse: Personalet samles hver uke. Ord for dagen, planlegging, evaluering, informasjon og faglig oppdatering. Oppmøte etter stillingsprosent. Mål/ forventning: Samkjøre. Felles visjon og inspirasjon. Styrke og lette arbeidet i skolehverdagen. Hjelpe enkeltelevene. Evaluering: På personalmøtet en gang i semesteret. og Tore 8.3 Team-møter Beskrivelse: Samlinger (normalt ukentlig) der alle voksne på teamet deltar. Informasjon om kommende uke og samtale om aktuelle saker. Mål/ forventning: Alle får den informasjon de har behov for i rett tid. Tar opp aktuelle saker og drøfter forslag til løsning. Evaluering: Kontinuerlig Ansvar: Kontaktlærere og spes.ped lærere 8.4 Informasjon Beskrivelse: Inspektør henger opp aktuell info for hver uke, på oppslagsveggen ved bordet på personalrommet. Alle møter og aktiviteter som kan være nyttig for andre å vite om føres inn her. Denne legges også på Fronter. Det fylles også inn (for hånd) etter hvert i uka, f.eks. om noen ansatte er syke. Dette kommer ikke med i Fronter-utgaven. Ansvar: Inspektør 9 Kompetanseutvikling Dette skoleåret setter vi særlig fokus på vurdering for læring (se 5.2.) med felles planleggingsdag for DELK-skolene tirsdag 11. august. 9.1 DELK-opplæring for nyansatte 17. september Beskrivelse: Kurs om DELK, i Døvik kirke. Mål/ forventning: Gi nyansatte opplæring i hva DELK er og har vært.

12 Gunvor og Gro meldes på (Mathias er på Bondal) Evaluering: På slutten av seminaret. Ansvar: Tore Personalseminar for DELK-skolene november Beskrivelse: For alle ansatte, på Farris bad i Larvik. Temaer om relasjonskompetanse, klasseledelse og kommunikasjon. Bibeltimer og sosialt samvær. Mål/forventning: - Få inspirasjon til å være kristen medarbeider i DELK-skolen - Styrke DELK-skole-fellesskapet - Bygge relasjonskompetanse - Utvikle ferdigheter til å være en tydelig og trygg klasseleder Evaluering: Første personalmøte etterpå. 9.3 Kristendomsseminar 20. januar Beskrivelse: B-onsdag på Bjerkely. Bibelfortellerkurs. Mål/ forventning: Gi kristendomslærerne kunnskap og inspirasjon til å være gode bibelfortellere. Evaluering: På slutten av seminaret evt. etterfølgende personalmøte. 10 Kvalitetsikring Ledelsen er seg bevisst sitt forhold til skolens eier og samfunnets krav ved både å informere, å etterspørre og etterleve målene med skolen. Dette gjøres blant annet ved: Kartlegging av kompetansebehov Evaluering i forhold til VP Brukerundersøkelse Lærebøker i samsvar med nye læreplaner KFF- KSS kvalitetssikringsarbeid Tilstandsrapporten Ståstedsanalysen

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 Virksomhetsplan Meløyskolene Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Læringsmiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

Virksomhetsplan Kirkelund skole 2014 2015 Side 2 Side 3 VELKOMMEN TIL ET NYTT SKOLEÅR! Jeg er stolt og glad over å kunne flytte inn i et nytt ungdomsskolebygg og en renovert personalavdeling. Et moderne

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN NEVERDAL SKOLE. Faddere fra 6.kl og elever fra 1.kl. spillerspill. Visjon: Rom for alle blikk for den enkelte

SOSIAL LÆREPLAN NEVERDAL SKOLE. Faddere fra 6.kl og elever fra 1.kl. spillerspill. Visjon: Rom for alle blikk for den enkelte SOSIAL LÆREPLAN NEVERDAL SKOLE Faddere fra 6.kl og elever fra 1.kl. spillerspill. Visjon: Rom for alle blikk for den enkelte Vi ønsker at alle skal trives på skolen vår. Vi jobber for å være et inkluderende

Detaljer

Virksomhetsplan 2014

Virksomhetsplan 2014 Virksomhetsplan 2014 ØNSKE OM Å LÆRE, MOT TIL Å VILLE! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål.2 Mer og bedre læring..3 Matematikk, Klasseledelse med vekt på vurdering for læring 4 Matematikk.....

Detaljer

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE INNLEDNING Vi har hatt et fint år på Galleberg skole både faglig og sosialt. Skolen gjennomsyres av gode tydelige voksne som ønsker å ta vare på hele mennesket. Vi

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

Vettrepermen. Slik gjør vi det på Vettre skole! Planer Visjoner Rutiner Regler

Vettrepermen. Slik gjør vi det på Vettre skole! Planer Visjoner Rutiner Regler Vettrepermen Slik gjør vi det på Vettre skole! Planer Visjoner Rutiner Regler Vettrepermen onsdag 15. februar 2012 Innhold Ved å bruke SØK-funksjonen i dette dokumentet finner du raskt fram til informasjon

Detaljer

Årsplan. Skavli barnehage. Tar vare på det originale og kreative i mennesker

Årsplan. Skavli barnehage. Tar vare på det originale og kreative i mennesker Årsplan Skavli barnehage Tar vare på det originale og kreative i mennesker 1. INNLEDNING Hvorfor har vi en årsplan. Hva er en årsplan Vurdering av fjorårets årsplan Rammer for barnehagedriften 2. BARNEHAGENS

Detaljer

Innhold - 3 - Visjonen Side 4

Innhold - 3 - Visjonen Side 4 Innhold Visjonen Side 4 Barnehagens pedagogiske innhold/vårt pedagogiske ståsted Omsorg, oppdragelse, lek og læring Fagområdene Barns medvirkning Side 4 Bamsebos satsningsområde - Lek Side 9 Overgang barnehage

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa Barnehager pedagogiske plattform Kidsa Barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 29. nov 2011 GRUNNSKOLEN I TROMSØ Kvalitetsplan for Tromsøskolen 2011-2015 Grunnskolen i Tromsø omfatter p.t. 35 enheter som har ansvar for ordinær grunnskoleopplæring,

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Sosial plan. for Åskollen skole

Sosial plan. for Åskollen skole Sosial plan for Åskollen skole 1 Drammensskolen Norges beste skole En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. Åskollen skole Et godt

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Skedsmo kommune Utdanningssektoren Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Innledning... 2 Praktisk informasjon... 3 Kontakt og Planleggingsdager 2015... 3 Foreldresamarbeid... 4 Helhetlig læringssyn... 5 Hagan

Detaljer

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014 Virksomhetsplan for Enga skole Skoleåret 2013-2014 Innhold 1.0 Forord 3 2.0 Pedagogisk arbeid 4 2.1 Pedagogisk plattform 4 2.2 Årsplaner og fagrapport 5 2.3 Elevenes arbeidsplaner 5 2.4 Individuell opplæringsplan

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen VERRAN KOMMUNE Visjon for Verranskolen I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen Verranskolen skal legge til rette for en positiv, sosial og faglig utvikling gjennom

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 2 ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 e-post adresse: sandra.bertinussen@ibestad.kommune.no Ånstad: barnehagene@ibestad.kommune.no Sandra Bertinussen styrer Susann Myrvang ped.leder 80% May Kirsti Ekman

Detaljer