VIRKSOMHETSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN 2015-2016"

Transkript

1 UTGAVE VIRKSOMHETSPLAN Dette er en rullerende plan som sammen med årshjulet og årsplanene i fagene gir en oversikt over skolens aktiviteter. Prinsipp: Den som har ansvar for en aktivitet knytter til seg de som er naturlig, og kommer med en plan i god tid jfr. årshjulet. Vedkommende har også ansvar for å skrive evaluering. 1 INNHOLD VIRKSOMHETSPLAN PRESENTASJON AV SKOLEN 3 2 VISJON FOR SKOLENS DRIFT 3 3 SKOLE HJEM SAMARBEID 3 4 SKOLE-KIRKE SAMARBEID Elevmedvirkning i kirken Forbønnsgudstjeneste Misjonsprosjekt Uke 42 med misjonskveld på torsdag 15. oktober Kristendomskveld tirsdag 16. februar 4 5 LÆRINGSMILJØET Elevenes sosiale og faglige læring Læreren som leder Relasjoner mellom elev og lærer Relasjoner mellom elever Bruk av regler i skolen Sosial kompetanse i læringsmiljøet Mobbing Forventninger til elevene Samarbeid mellom hjem og skole Pedagogisk utviklingsarbeid Vurdering for læring Lokale læreplaner Effektiv bruk av pedagogisk materiell Utvikling av læreverk i kristendom Tiltak utenom ordinær undervisning Matematikk-dag Høstturer / skogturer / aktivitetsdag / leirskole Hyttebygging for mellomtrinnet Bokdag fredag 22. april 6

2 5.3.5 Ekskursjoner små og store Handlingsplan mot mobbing Elevsamtaler Utviklingssamtaler i uke 44 og Fellesandakter Juleverksted fredag 4. desember Lucia Julegrøt mandag 14. desember Julespill tirsdag 15. des. og skolegudstjeneste i Døvik torsdag 17. des Fadderordning Påskelunsj fredag 18. mars mai-feiring Sommeravslutning fredag 17. juni Fysisk aktivitet Friminuttsaktiviteter Svømming Skidag uke Sykkeldag for klasse i mai TINE-stafetten Organisering av fysisk akt. For klasse Elevrådsarbeid 10 6 FYSISK MILJØ 10 7 IKT Oppdatering og kursing Fronter Elector og andre ikt-baserte lese/skriveprogram 10 8 PERSONAL Sosialt og trivsel Personalmøter Team-møter Informasjon 11 9 KOMPETANSEUTVIKLING DELK-opplæring for nyansatte 17. september Personalseminar for DELK-skolene november Kristendomsseminar 20. januar KVALITETSIKRING 12

3 1 Presentasjon av skolen 3 Skolen er en kristen friskole som eies av DELK. I skoleåret 2015/2016 er det 55 elever i 1. til 7. klasse. Skolen ligger landlig til i Undrumsdal i Re kommune. Det planlegges flytting til nye lokaler i Visjon for skolens drift Foreldre og lærere har som mål at skolen skal være: Et trygt, kristent, elevtilpasset læringsmiljø. 3 Skole hjem samarbeid Bjerkely skole ønsker et samarbeid mellom hjem og skole preget av respekt og gjensidig tillit. Sammen skaper vi gode vekstvilkår for læring og utvikling. Vi møter foreldrene gjennom samtaler og formelle/uformelle møter og arrangement i skolens regi. Kontakt med det enkelte hjem skjer med e-post, ranselpost/meldingsbok, telefonkontakt, sms. Elevens arbeidsplan og hjemmesiden (www.bjerkelyskole.no) er en viktig informasjonskanal mellom hjem og skole. Klassenes arbeidsplan legges ut på Fronter (blå login-knapp på startsiden på hjemmesiden. Brukernavn og passord står på alle arbeidsplaner). 4 Skole-kirke samarbeid Samarbeidet mellom kirke, hjem og skole har som mål å styrke troen og å legge til rette for ekte kristent fellesskap og engasjement. Skolepresten er med på ulike arrangementer. 4.1 Elevmedvirkning i kirken Beskrivelse: Elevene skal være med og forberede en gudstjeneste (eller et møte) i en lokal DELKkirke. De deltar i de faste leddene og med egne innslag i gudstjenesten oktober: Døvik, gudstjeneste med Morten Askjer. Innslag fra misjonsuka klasse / bibler til 3. klasse - November-febr. 2015: Langgata, klasse - Vinter 2016: Døvik, gudstjeneste klasse mai: Gudstjeneste i Langgata kirke kl Mål/forventning: Bli kjent med gudstjenestene i DELK. Oppleve et større kristent fellesskap. Få være med og gi videre til andre det de har fått/lært. Bibler til 3. klasse + til nye elever. Ansvar: Kristendomslærerne og presten

4 4.2 Forbønnsgudstjeneste Gudstjeneste med Morten Askjer i Døvik kirke søndag 23. august med forbønn for ansatte. Ansvar: Rektor og presten Misjonsprosjekt Uke 42 med misjonskveld på torsdag 15. oktober Beskrivelse: Støtte DELK-skolenes misjonsprosjekt 2015/16, som er Bibelselskapets arbeid med å skaffe bibler til Cuba. - Start på prosjektet med fellesandakt mandag 12. oktober - Besøk fra Bibelskapet tirsdag 13. oktober - Misjonskveld torsdag 15. oktober med besøk av u- skole-elever Mål/forventning: Lære om misjon, lære om land og folk. Samle inn penger til prosjektet på Misjonskvelden. Dette er en åpen kveld for alle interesserte. Evaluering: Personalmøte. Ansvar: Kari Anne, Marit og Ingunn 4.4 Kristendomskveld tirsdag 16. februar Beskrivelse: Årets tema er Troens vei som alle klassene skal jobbe med. Temaet presenteres på ulike måter for familie og menighet. Andakt og fellessang. Mål/forventning: Få kunnskap og kjennskap til ulike bibeltekster og formidle ut fra modenhet og forutsetninger. Oppleve mestring og øve frimodighet. Fokus på det viktigste faget. Evaluering: Etterfølgende personalmøte. Ansvar: Kristendomslærerne v/ Ingunn 5 Læringsmiljøet Miljøet kjennetegnes ved elever som tilegner seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter ved at de møter positivt støttende læringssituasjoner som er tilpasset den enkeltes forutsetninger. Ny pedagogisk forskning har klart dokumentert betydningen læringsmiljøet har for elevene. 5.1 Elevenes sosiale og faglige læring Læreren som leder Ledelsen som lærer utøver i møte med ulike klasser og grupper av elever Relasjoner mellom elev og lærer Det sosiale forholdet som eksisterer mellom lærer og elev. Dette må sees i sammenheng med fokuset vi har på klasseledelse Relasjoner mellom elever De sosiale relasjonene som eksisterer mellom elevene og den sosiale posisjon som enkeltelevene har i fellesskapet.

5 5.1.4 Bruk av regler i skolen De regler som blir anvendt i skolen og i ulike klasser, og som betyr noe for elevenes utvikling Sosial kompetanse i læringsmiljøet Skolens kultur og ledelse. Dette forstås som ledelse, samarbeidet mellom lærere, læringsog menneskesynet i skolen og de verdier som forvaltes Mobbing Mobbing er et fenomen som kommer til uttrykk i læringsmiljøet, og har sammenheng med faktorer i læringsmiljøet som relasjoner, regler, sosial kompetanse og holdninger i skolens kultur Forventninger til elevene Det læringstrykket, de forventningene og det engasjementet som er relatert til sosial og faglig læring, og som preger opplæringen Samarbeid mellom hjem og skole Dialogen som foregår mellom foreldre og lærere, og den hjelp, støtte og oppmuntring foreldrene gir til egne barns skolegang. 5.2 Pedagogisk utviklingsarbeid Vurdering for læring Mål / beskrivelse: Lære og utprøve metoder for vurdering for læring. Delta i nasjonal satsing (pulje fem ) og nettverksarbeid med Granly og Moe. Spesielt fokus dette skoleåret: Elevinvolvering i vurderingsarbeidet. Ansvar: Tore Lokale læreplaner Mål / beskrivelse: Arbeidet med lokale læreplaner sees i sammenheng med lærernes årsplanarbeid, jfr. sak 15 på personalmøtet / Tore Effektiv bruk av pedagogisk materiell Mål / beskrivelse: Bestemme effektiv bruk av ped. materiell Utvikling av læreverk i kristendom Mål / beskrivelse: Ingunn er med i en NLA-ledet gruppe som arbeider med læreverk i kristendom for mellomtrinnet. Første bok, Troens vei, bibelkunnskap for trinn, foreligger til skolestart Andre bok blir om kirkens historie, å leve som kristen og høytidene. Ansvar: Ingunn 5.3 Tiltak utenom ordinær undervisning Mål: Vi ser engasjerte, aktive, selvstendige og trygge elever som viser evne til samhandling og kristen omsorg.

6 5.3.1 Matematikk-dag Beskrivelse: Egen matematikk-dag med praktisk matteundervisning. November. Mål: Elevene skal få en alternativ, praktisk tilnærming til matematikken Høstturer / skogturer / aktivitetsdag / leirskole Beskrivelse: Større og mindre grupper på tur i skogen, gjennom hele året. Mål/forventning: Barna får felles opplevelse i skog og mark gjennom ulike årstider. Skaper sosiale relasjoner, blir glad i å ferdes i naturen, skaper undring, fysisk fostring. Ønsker at barna skal få tverrfaglig utbytte. Dagstur / aktivitetsdag for klasse, til Borrehaugene tirsdag 1. sept. Ansvar: Mathias Leirskole-tur for klasse til Bondal september. Ansvar: Mathias og Kari Anne 5. klasse deltar på egen tur for 5. årstrinn i Re i regi av Skogselskapet onsdag 23. september. Ansvar: Ingunn Tur til Sandsletta i regi av FAU. Juni Evaluering: Fortløpende på etterfølgende personalmøte Hyttebygging for mellomtrinnet Beskrivelse: Skogselskapet har invitert skolen vår til å delta i skolekonkurransen «Tre om tre Plankehytte». Vi har meldt oss på og får gratis materialer, lån av redskaper og en dags veiledning. Hytta må være ferdig 1. november. Mål/ forventning: Motivere elevene til å lære og forstå treets egenskaper som byggemateriale. Bruke tekst og bilder til å beskrive prosessen og resultatet. Evaluering: Etterfølgende personalmøte Bokdag fredag 22. april Beskrivelse: Verdens bokdag er lørdag 23. april, og vi markerer dagen fredag 22. april fra spisefri og ut dagen. Finne fram bøker, motivere, inspirere. Bokkafé Bjerkely bok og bolle. Fadderne leser for fadderbarna. Mål/ forventning: Fremmer leselyst, blir glad i bøker, blir en god leser, ro til å lese. Lære å finne gode bøker. Evaluering: Etterfølgende personalmøte Ansvar: Kari Anne Ekskursjoner små og store Ansvar: Hver enkelt kontaktlærer Handlingsplan mot mobbing Beskrivelse: Arbeidet mot mobbing i skolen dreier seg om fire vesentlige forhold. Et godt forebyggende arbeid, systematisk arbeid for å avdekke mobbing, løse mobbesaker som oppstår og bearbeiding, eventuell behandling av mobbeofre og mobbere. Mål/ forventning: Vi gjør et systematisk arbeid med fem grunnleggende forhold som utvikler og vedlikeholder et godt læringsmiljø:

7 Lærerens kompetanse til å lede klasser og undervisningsforløp Lærerens evne til å utvikle positive relasjoner med hver enkelt elev Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene Godt samarbeid mellom skole og hjem God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen Ansvar: Alle Deltakelse i aksjonen «Voksne skaper vennskap» i uke 36. I år er temaet for aksjonen «Gjør en forskjell». Kampanjen skal vise hvordan hver av oss kan gjøre en forskjell, for å skape vennskap, bidra til inkludering og forebygge mobbing. Hovedaktivitet for Bjerkely denne uka blir aktivitetsdag for hele skolen til Borrehaugene tirsdag 1. september (se 5.3.2) Elevsamtaler Beskrivelse: Lærer har samtale med en elev om gangen, minst 2 ganger i året, sept. og mars Mål/ forventning: 1. Utvikle felles mål for elevsamtalene. 2. Lærer får et innblikk i hvordan eleven har det psykososialt og faglig, og gjør konkrete avtaler ut fra dette. Evaluering: I etterkant av utviklingssamtalene. Ansvar: 1. Per 2. Kontaktlærere Utviklingssamtaler i uke 44 og 11 Beskrivelse: Forberedt samtale mellom foresatte, elev og lærer. Samtaletime á 30 minutter 2 ganger i året. Foreldre og elever fyller ut et skjema i forkant. For å sikre et godt samarbeid og gode løsninger, vil to fra skolen være med på samtalen. Mål/forventning: Skape felles forståelse av elevens kunnskapsnivå, måloppnåelse og veien videre. Skape tillit og samarbeid. Hva er viktig å ha fokus på? Hvordan tilrettelegge for trivsel og utvikling? Framovermelding: Hva gjør vi videre? Hva mener/ tenker elev/ foresatte om hvordan læring går? Viktig å fordele 30 minutter på viktige ting. Bruke VFL og Vokal. Alderstilpasset egenvurdering. Evaluering: På personalmøte i etterkant. Ansvar: Kontaktlærere Fellesandakter Beskrivelse: En gang i måneden samles hele skolen til morgenandakt. Lærerne og presten bytter på å holde en andakt, og vi synger og ber sammen. Presten to ganger i året. Mål/ forventning: Elevene erfarer å være en del av et større trosfellesskap. Framhever/bekrefter skolens felles, kristne fokus i hverdagen. Møte ulike formidlere. Evaluering: Egenvurdering, evt tilbakemelding fra andre Ansvar: Tore (sette opp fordeling) Juleverksted fredag 4. desember Beskrivelse: En skoledag full av julestemning, der elevene lager ting som de kan ta med hjem. En skoledag hvor elevene på tvers av klassetrinn er sammen om ulike aktiviteter. Mål/ forventning: Lage noe fint de kan ta med hjem og evt gi bort i julegave. Alle elevene utvikler glede i å lage gjenstander, kunst og lignende. At elevene samarbeider og lærer av hverandre. Utvikle finmotorikk. Evaluering: Første personalmøte etter gjennomføringen Ansvar: Sissel og Gro sammen med kunst- og håndverkslærerne

8 Lucia Beskrivelse: Luciadagen er 13. desember, men siden dette er en søndag i år har vi markeringen fredag 11. desember. Nestekjærlighet i praksis. Dele ut lussekatter (boller) og gå i lysprosesjon. Mål/ forventning: De yngste elevene overrasker de andre elevene på skolen. Spre lys og glede i en mørk årstid. Evaluering: Personalmøtet etter Lucia. Ansvar: Kontaktlærer klasse (Sissel) Julegrøt mandag 14. desember Beskrivelse: 4. klasse lager grøt til hele skolen. Grøten serveres i gymsalen. Ansvar: Hanne Marit og Torkjell Julespill tirsdag 15. des. og skolegudstjeneste i Døvik torsdag 17. des. Beskrivelse: Julespill på skolen (gymsalen) tirsdag 15. desember kl. 18: Elevene deltar med sang, skuespill, musikk og lesing / fortelling. Skolegudstjeneste i Døvik kirke torsdag 17. desember kl. 13: Planlegges i samarbeid med presten. Elevene deltar med noen enkle oppgaver. Mål/ forventning: Felles opplevelse, julebudskapet forkynnes. Evaluering: På personalmøte rett over nyttår. Ansvar (julespillet): Beate og Torkjell Ansvar (gudstjenesten): Tore og presten Fadderordning Beskrivelse: 6. og 7. klasse er faddere for 1. og 2. klasse. Mål/ forventning: Skape trygge relasjoner, bli kjent. Finne plass i elevmiljøet. Evaluering: Kontinuerlig Ansvar: Mathias, Kari Anne og Sissel Påskelunsj fredag 18. mars Beskrivelse: 3. og 5. klasse har ansvar for et brødmåltid siste dag før påskeferien. Evaluering: Personalmøtet etter påske Ansvar: Ingunn og Hanne Marit mai-feiring Beskrivelse: 1. Vurdere om vi fortsatt skal gå i 17. mai-tog i Horten, eller bytte til Revetal. 2. Finne og øve inn noen nye «17.mai-rop» som er enkle å bruke i toget. Mål/ forventning: Legge til rette for en god opplevelse av deltakelse i 17. mai-tog. Evaluering: Personalmøtet og FAU. Ansvar: FAU / Tore Sommeravslutning fredag 17. juni Beskrivelse: Skoleårets slutt markeres ved at elever og ansatte samles til felles avslutning. Foresatte / familie inviteres. Elevene deltar med innslag. Felles sang og andakt. Mål/ forventning: Elevene forbereder og formidler det de har lært og jobbet med, og opplever glede ved å delta i felles arrangement. Evaluering: Etterfølgende personalmøte. Ansvar: Tore

9 5.4 Fysisk aktivitet Vi legger opp til aktiviteter som inspirerer og gir mulighet til fysisk aktivitet, utfoldelse, kreativitet og læring Friminuttsaktiviteter Beskrivelse: Positive aktiviteter som en pause mellom skoletimene. Mål/ forventning: Skape gode relasjoner elevene i mellom. Lære å inkludere hverandre. Eleven bør være i aktivitet. Evaluering: Kontinuerlig - elevråd. Ansvar: Elevrådet Svømming Beskrivelse: Alle elevene skal bli trygge i vann og etter hvert lære å bli svømmedyktige. Nye kompetansemål i kroppsøvingsplanen. Info fra Udir om forsvarlig svømmeopplæring: Mål / forventning: Elevene skal være svømmedyktige etter 4. klasse. Evaluering: Fortløpende Ansvar: Kroppsøvingslærerne Skidag uke 5-6 Beskrivelse: Vi tar turen til Langrenn, hopp, aking, grilling, konkurranser. Mål/ forventning: Være fysisk aktiv, gjøre noe hyggelig sammen, skape relasjoner Evaluering: Etterfølgende personalmøte Ansvar: Kari Anne Sykkeldag for klasse i mai Beskrivelse: Sykkeltur, praktisk sykkelprøve, (teoretisk innføring) + prøve Mål/forventning: Lære elevene trafikkreglene og øve elevene til å følge trafikkreglene som syklister, ta hensyn og være obs på farer. Trafikk-kunnskap og sykkelteori legges til samfunnsfag. Utfordre FAU til å være med på distriktsfinalen. Oppfordre elevene (foreldrene) til å øve hjemme. Evaluering: Etterfølgende personalmøte Ansvar: Mathias TINE-stafetten Beskrivelse: Stafett på Borrebanen Mål/ forventning: Treffe andre 6.-7.klassinger. Være aktive, konkurrere Evaluering: Etterfølgende personalmøte Ansvar: Mathias Organisering av fysisk akt. For klasse Beskrivelse: Elevene på årstrinn skal ha til sammen 76 årstimer med organisert fysisk aktivitet, i tillegg til kroppsøvingstimene.

10 Mål/forventning: Vi bruker 20 min. av arbeidstimen (1. time) to ganger i uka. 40 min. i 38 uker blir 76 timer i løpet av tre år (5.-7. klasse). Evaluering: Slutten av skoleåret Ansvar: Kontaktlærerne Elevrådsarbeid Elevrådsarbeidet har som mål at eleven skal: Kunne ta personlig standpunkt, fremme og argumentere for en sak Oppleve god møtekultur Kunne planlegge og gjennomføre møter og ta ansvar for å skrive og legge fram møtereferat Dette skoleåret består elevrådet av: En fra hver av klassene 3., 4., 5. og 6. klasse og to fra 7. klasse. Ansvar: Tore 6 Fysisk miljø Skolens uteområde er utformet slik at skolen oppleves som et trivelig og utviklende sted å være. Skolens inneområde er tilrettelagt for varierte undervisningsmetoder og stimulerer til faglig og personlig utvikling. I ble det planlagt og satt opp ny fugleredehuske, nye fotballmål, smashballstang m.m. som stod som 1. prioritet fra elevrådet. I fikk vi to tchoukball-mål. I P.g.a. flytting i 2017 planlegges det ikke større arbeider på uteområdet. 7 IKT Skolens mål er en aktiv digital hverdag for alle. Digital kompetanse regnes som en av fem grunnleggende ferdigheter ved siden av lesing, skriving, regning og muntlig kommunikasjon. 7.1 Oppdatering og kursing Justering og oppfølging av IKT-planen. Ansvar: Tore og Kari Anne 7.2 Fronter Vurdere bruken av Fronter. Vurderes opp mot mulighetene som Office365 gir oss når dette er på plass høsten Ansvar: Tore, Kari Anne og Bernt Kåre 7.3 Elector og andre ikt-baserte lese/skriveprogram Beskrivelse: Hjelpemiddel i lese- og skriveopplæringen via PC. Teksten som skrives blir opplest høyt. Gode tilpasningsmuligheter. Mål/ forventning: Fra 1. klasse til 4. klasse prioriteres arbeidet med elektor for at de skal bli bedre til både å lese og skrive. De skal øke lesehastigheten, avkoding. Bedre rettskriving. Evaluering: Pågående Ansvar: Sissel og Kari Anne

11 11 8 Personal Den gode voksne er tydelig, har faglig kunnskap og viser respekt og kristen omsorg. De voksne samarbeider om barnets faglige og personlige utvikling. Vi som jobber ved Bjerkely skole ønsker å gi våre elever en trygg og god skolehverdag! Hos oss skal den enkelte elev føle seg sett, forstått, inkludert og ivaretatt! Dette tror vi skaper de beste muligheter for læring og utvikling. 8.1 Sosialt og trivsel Den uka vi har ansvar for personalmøtet (rigging, åpning, ref.) har vi også ansvar for rydding på personalrommet (hver dag) og kjøkkenet. Fordeling og egen instruks foreligger. Samme person har ansvar for sosial halvtime på fredag med litt «fredagskos». Ansvar: Tore 8.2 Personalmøter Beskrivelse: Personalet samles hver uke. Ord for dagen, planlegging, evaluering, informasjon og faglig oppdatering. Oppmøte etter stillingsprosent. Mål/ forventning: Samkjøre. Felles visjon og inspirasjon. Styrke og lette arbeidet i skolehverdagen. Hjelpe enkeltelevene. Evaluering: På personalmøtet en gang i semesteret. og Tore 8.3 Team-møter Beskrivelse: Samlinger (normalt ukentlig) der alle voksne på teamet deltar. Informasjon om kommende uke og samtale om aktuelle saker. Mål/ forventning: Alle får den informasjon de har behov for i rett tid. Tar opp aktuelle saker og drøfter forslag til løsning. Evaluering: Kontinuerlig Ansvar: Kontaktlærere og spes.ped lærere 8.4 Informasjon Beskrivelse: Inspektør henger opp aktuell info for hver uke, på oppslagsveggen ved bordet på personalrommet. Alle møter og aktiviteter som kan være nyttig for andre å vite om føres inn her. Denne legges også på Fronter. Det fylles også inn (for hånd) etter hvert i uka, f.eks. om noen ansatte er syke. Dette kommer ikke med i Fronter-utgaven. Ansvar: Inspektør 9 Kompetanseutvikling Dette skoleåret setter vi særlig fokus på vurdering for læring (se 5.2.) med felles planleggingsdag for DELK-skolene tirsdag 11. august. 9.1 DELK-opplæring for nyansatte 17. september Beskrivelse: Kurs om DELK, i Døvik kirke. Mål/ forventning: Gi nyansatte opplæring i hva DELK er og har vært.

12 Gunvor og Gro meldes på (Mathias er på Bondal) Evaluering: På slutten av seminaret. Ansvar: Tore Personalseminar for DELK-skolene november Beskrivelse: For alle ansatte, på Farris bad i Larvik. Temaer om relasjonskompetanse, klasseledelse og kommunikasjon. Bibeltimer og sosialt samvær. Mål/forventning: - Få inspirasjon til å være kristen medarbeider i DELK-skolen - Styrke DELK-skole-fellesskapet - Bygge relasjonskompetanse - Utvikle ferdigheter til å være en tydelig og trygg klasseleder Evaluering: Første personalmøte etterpå. 9.3 Kristendomsseminar 20. januar Beskrivelse: B-onsdag på Bjerkely. Bibelfortellerkurs. Mål/ forventning: Gi kristendomslærerne kunnskap og inspirasjon til å være gode bibelfortellere. Evaluering: På slutten av seminaret evt. etterfølgende personalmøte. 10 Kvalitetsikring Ledelsen er seg bevisst sitt forhold til skolens eier og samfunnets krav ved både å informere, å etterspørre og etterleve målene med skolen. Dette gjøres blant annet ved: Kartlegging av kompetansebehov Evaluering i forhold til VP Brukerundersøkelse Lærebøker i samsvar med nye læreplaner KFF- KSS kvalitetssikringsarbeid Tilstandsrapporten Ståstedsanalysen

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Hatlane skole og SFO Hatlane skole (tidl. Nørvasund skole) er en skole som startet i 1931. På 1990-tallet ble skolen slått sammen med Ratvikåsen spesialskole.

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Årsplan for Elvetun skole 2011/2012

Årsplan for Elvetun skole 2011/2012 Årsplan for Elvetun skole 2011/2012 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpasset opplæring er et overordnet krav. Skolen skal gi tilpasset opplæring

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Foreldreskole GLEDE VED Å MESTRE!

Foreldreskole GLEDE VED Å MESTRE! GLEDE VED Å MESTRE! Foreldreskole Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen jmfr Opplæringslova 1-1 og 13-3d. Foreldresamarbeidet skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling.

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2014/15

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2014/15 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2014/15 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpassa opplæring er et overordna krav. Skolen skal tilpasse sin opplæring slik

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Meløy voksenopplæring. Planen skal legges felles og overordnede føringer for virksomheten

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 1 VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid

Detaljer

5A/5D: Eirin Ulfseth, Kjersti Sagmo Fossland og Anne Birgitte Belboe 5B/5C: Gro Henriksen, Beate Hurlen og Christian Stenstvedt

5A/5D: Eirin Ulfseth, Kjersti Sagmo Fossland og Anne Birgitte Belboe 5B/5C: Gro Henriksen, Beate Hurlen og Christian Stenstvedt 5. Kontaktlærere: 5A/5D: Eirin Ulfseth, Kjersti Sagmo Fossland og Anne Birgitte Belboe 5B/5C: Gro Henriksen, Beate Hurlen og Christian Stenstvedt Andre lærere på trinnet: Liv Metliaas, Brit Husjord, og

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE

KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE 1. Bakgrunn for planen Denne planen tar utgangspunkt i kvalitetsplanen for Drammen kommune - SFO. Visjon Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter Notat Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 15/3135 Lillian Sætern 751 84 881 FD- 19.04.15 TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Virksomhetsplan 2010-2011

Virksomhetsplan 2010-2011 OPPLÆRINGSLOVA 1-2. Formålet med opplæringa Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding, utvikle evnene og føresetnadene deira, åndeleg

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Krokeide skolefritidsordning Virksomhetsplan 2014/2015

Krokeide skolefritidsordning Virksomhetsplan 2014/2015 Krokeide skolefritidsordning Virksomhetsplan 2014/2015 1.0 Pedagogisk plattform Barnet skal møte det samme verdisynet og de samme grunnholdningene i SFO som i skolen for øvrig. SFOs viktigste oppgave er

Detaljer

Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016

Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016 FILES\CONTENT.OUTLOOK\X2VLW5XF\V-PLAN 2015-16.DOCSIDE 1 AV 7 SKAUN UNGDOMSSKOLE Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016 Denne virksomhetsplanen gjelder for skoleåret 15/16 og er en del av kommunens

Detaljer

Virksomhetsplan for Tverlandet skole

Virksomhetsplan for Tverlandet skole Virksomhetsplan for Tverlandet skole 2012 2013 Våre hovedmål for elevene er; Tverlandet skole har engasjerte, nysgjerrige og motiverte elever Tverlandet skole skal være et fellesskap preget av sosial trivsel

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE INNLEDNING Vi har hatt et fint år på Galleberg skole både faglig og sosialt. Skolen gjennomsyres av gode tydelige voksne som ønsker å ta vare på hele mennesket. Vi

Detaljer

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Innhold 0. Skolens visjon Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Forebygging 1.1 Skolestart 1.2 Oppstart på trinnene

Detaljer

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 GOD KVALITET PÅ UNDERVISNINGEN MED ET HØYT FAGLIG FOKUS Økt læringsutbytte for den enkelte elev når det gjelder ferdigheter, kunnskaper og holdninger,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2015/16

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2015/16 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2015/16 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpassa opplæring er et overordna krav. Skolen skal tilpasse sin opplæring slik

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april. Opplæringsloven 9a sier: Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole Håkvik skole skal være en skole hvor alle ansatte, elever og foresatte jobber sammen mot mobbing og antisosial atferd 1. Inspeksjon Inspeksjonsplanen

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole Håkvik skole skal være en skole hvor alle ansatte, elever og foresatte jobber sammen mot mobbing og antisosial atferd 1. Inspeksjon inspeksjonsplanen

Detaljer

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap VELKOMMEN TIL Trygghet Mestring Kunnskap HVEM ER VI Rektor: Inspektør: Kontaktlærer: SFO-leder: Helsesøster: Barnevern: FAU-leder: Terje Larsen Anne-Liv Myhre Elisabeth Samnøy Marit Hole Anne Mari Skjørdal

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR GRØT SKOLE 2009

VIRKSOMHETSPLAN FOR GRØT SKOLE 2009 VIRKSOMHETSPLAN FOR GRØT SKOLE 2009 Innholdsfortegnelse 1. Visjon a) Holtålen kommune s. 2 b) Grøt skole s. 3 2. Innledning s. 3 3. Dette skal vi oppnå s. 3 4. Satsningsområder - handlingsplan 2009 s.

Detaljer

Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012

Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012 Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012 - Sammen for en god skole - En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling Satsingsområder for skoleåret 2011-2012 Skape et godt sosialt miljø

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Forord: August 09 Forord: I dette heftet finner du årlig plan for samarbeid med barnehagene som sogner til Andebu skole. I tillegg har vi samlet

Detaljer

Helhetlig plan for. Elevenes psykososiale miljø. Ås ungdomsskole mai 2011

Helhetlig plan for. Elevenes psykososiale miljø. Ås ungdomsskole mai 2011 Helhetlig plan for Elevenes psykososiale miljø Ås ungdomsskole mai 2011 Endelig plan 04.05.2011 Innledning Elevene har rett til et godt psykososialt miljø. Utgangspunktet for dette er Opplæringsloven 9a-1:

Detaljer

Velkommen til Sandvollan skole

Velkommen til Sandvollan skole Inderøy kommune Sandvollan skole og barnehage Vår dato Saksbehandler Thomas Herstad, 74124161 Vår referanse Deres referanse Velkommen til Sandvollan skole Kunnskap: Vennskap: Glede: Vi vil ha en skole

Detaljer

Østensjøstandard. Østensjø Skole. Oslo kommune Utdanningsetaten

Østensjøstandard. Østensjø Skole. Oslo kommune Utdanningsetaten Østensjøstandard Østensjø Skole Oslo kommune Utdanningsetaten FORORD Kjære foresatte ved Østensjø skole. Samarbeidet mellom hjem og skole er helt nødvendig for å skape gode læringsvilkår for den enkelte

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013

Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-Sak 71/2011 Innhold

Detaljer

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) har møte siste torsdag, hver måned. Kontakt klasserepresentant hvis du har noe på hjertet

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) har møte siste torsdag, hver måned. Kontakt klasserepresentant hvis du har noe på hjertet Mandag 18.8.: Skolestart kl. 10:15, ved hovedinngangen. Alle ønskes velkommen til et nytt skoleår. Fellessamling i salen, hvor den nye 2. klassen blir ønsket velkommen av sin klasselærer og tatt imot av

Detaljer

RAMNESMODELLEN. Vedtatt i SU 06.03.12. Ramnes skole har fokus på trivsel og læring

RAMNESMODELLEN. Vedtatt i SU 06.03.12. Ramnes skole har fokus på trivsel og læring RAMNESMODELLEN Vedtatt i SU 06.03.12 Ramnes skole har fokus på trivsel og læring OVERORDNEDE MÅLSETTINGER Trygghet for alle, både elever og ansatte. Høyt faglig trykk/nivå slik at elevene får utnyttet

Detaljer

Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015

Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 Alle skal oppleve mestring hver dag Ringerike kommune: «Best for barn!»

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpasset opplæring er et overordnet krav. Skolen skal gi tilpasset opplæring

Detaljer

Oppsummering av skolenes evalueringer

Oppsummering av skolenes evalueringer Oppsummering av skolenes evalueringer Organisering av leksehjelp inneværende skoleår: Vuku: Tilbud til alle elever fra 2. 4. trinn. 2 + 3 har tilbud to timer i uka, 4. trinn en (mht skyss). 20 elever.

Detaljer

Årshjul Vegårshei skule 2015-2016

Årshjul Vegårshei skule 2015-2016 Årshjul Vegårshei skule 2015-2016 Må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider. 1. 5. klasse har skole de tre (3) først onsdagene onsdager i skoleåret. 1. 4. klasse har skole de to (2)

Detaljer

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap.

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Skonseng skole Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017 Vår visjon: Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Et trygt og aktivt læringsmiljø der vi anerkjenner, samarbeider og respekterer hverandre.

Detaljer

GLEDEN VED Å MESTRE!

GLEDEN VED Å MESTRE! GLEDEN VED Å MESTRE! Foreldreskole Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen jmfr Opplæringslova 1-1 og 13-3d. Foreldresamarbeidet skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling.

Detaljer

Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis

Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis FAGLIG UTVIKLING Elevene har gode muligheter til å nå målene i Kunnskapsløftet. Læreren vurderer elevenes utvikling og kompetanse

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. 2. trinn. Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder. Dalgård skole

ÅRSPLAN 2012-2013. 2. trinn. Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder. Dalgård skole ÅRSPLAN 2012-2013 Dalgård skole 2. trinn Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder Generell del Personale i respektive klasser Kontaktlærer Klasse Kontaktinfo Gunn- Elin Burchard 2A Gunn-elin.burchard@trondheim.kommune.no

Detaljer

TEMAPLAN SKOLE 2015-2019. Mål og satsingsområder

TEMAPLAN SKOLE 2015-2019. Mål og satsingsområder TEMAPLAN SKOLE 2015-2019 Mål og satsingsområder 1 Mål for Askøyskolen I Askøyskolen skal alle elevene ha et positivt læringsmiljø. Gjennom grunnleggende ferdigheter og vurdering for læring, skal de utvikle

Detaljer

Åstveit FAU/Åstveit skole: Kvalitetsoppfølgingen

Åstveit FAU/Åstveit skole: Kvalitetsoppfølgingen Åstveit FAU/Åstveit skole: Kvalitetsoppfølgingen Som en del av et helhetlig system for oppfølging av skolene i Bergen, har Bergen kommune innkalt til et møte 16. januar med skole, elevråd og representanter

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Vi informerer skolen om barnets utvikling [2/12: Informasjon til og fra skolen]

Vi informerer skolen om barnets utvikling [2/12: Informasjon til og fra skolen] 1/12: Hvilket årstrinn går barnet på? 8. trinn 62 39% 9. trinn 58 37% 10. trinn 37 24% Skolen informerer oss om barnets utvikling [2/12: Informasjon til og fra skolen] Vet ikke/kjenner ikke til 2 1% Helt

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE - november 2014

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE - november 2014 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE - november 2014 ET LØFT I NES-SKOLEN På det pedagogiske plan, har høstens arbeid vært preget av «Et løft i Nes-skolen». Alle skolene i Nes har jobbet med føringene her, og for Østgårds

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder FAU AKS Annet Presentasjon av lærere

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2014-2015 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Drammen kommune Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Skoleeier (rådmann) Skole (rektor) Presentasjonen Del 1: Gi en oversikt over systematikken for oppfølgningen av skolene Del 2: Innføring

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Individuell vekst i et sosialt fellesskap

Individuell vekst i et sosialt fellesskap Individuell vekst i et sosialt fellesskap Kjære forelder! Du er ditt barns første og viktigste lærer! Om du er engasjert i ditt barns skolegang, viser all forskning at barnet ditt vil gjøre det bedre på

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

KVALITETSPLAN. for Olweusprosjektet ved Skauen kristelige skole. skoleåret 2015-16

KVALITETSPLAN. for Olweusprosjektet ved Skauen kristelige skole. skoleåret 2015-16 KVALITETSPLAN for Olweusprosjektet ved Skauen kristelige skole skoleåret 2015-16 Introduksjon av virksomheten Skauen kristelige skole er en kristen privatskole ( 10.kl.) som drives og eies av Det evangelisk

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter Kommunale satsingsområder:

Detaljer

Velkommen til Hommelvik skole

Velkommen til Hommelvik skole Velkommen til Hommelvik skole «Hommelvik skole, et godt sted å lære og et trygt sted å være». Presentasjon: Kontaktlærere 1. trinn 2013-2014: Tale Vårdal Anne Mette Snustad Aina Høve Eli Lysø Assistentressurs

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS TASTARUSTÅ SKOLE 200514 Elevundersøkelsen på 10.trinn Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS Rektor har hatt møte med representanter

Detaljer

Moen skole PLAN FOR GODT SKOLEMILJØ

Moen skole PLAN FOR GODT SKOLEMILJØ Moen skole PLAN FOR GODT SKOLEMILJØ 2015/2016 Mål: Alle elever skal ha et trygt og trivelig klasse- og skolemiljø. Trivselsmål: Alle elever skal trives ved Moen skole. Trygghetsmål: Ingen elever skal oppleve

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

Årsplan SFO 2015/2016

Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan 2015/2016 AUGUST Planleggingsdag 02. august. 2015 For noen er alt nytt og for andre er det bare mange nye barn og kanskje noen nye voksne å bli kjent med. Vi må etablere gode

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

"Fundamentet for bedre læringsresultater og vellykket integrering er et godt læringsmiljø"

Fundamentet for bedre læringsresultater og vellykket integrering er et godt læringsmiljø Haugerud skole "Fundamentet for bedre læringsresultater og vellykket integrering er et godt læringsmiljø" Fra visjon til virkelighet. Utfordringer Lav deltagelse fra foresatte Skolen har dårlig omdømme

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 1. Innledning Et samfunn i utvikling forventer at skolen skal bidra til at barn og unge utvikler kompetanse for å ta hånd om egne liv, mestre oppgaver alene og

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015

Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015 Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015 Britt Eva Fløisbonn, rektor Sveinung Austefjord, trinnleder Rebecca & Thea, YouMe elever Hege Westbye, sosiallærer Østersund ungdomsskole Organisasjonskart

Detaljer

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap VELKOMMEN TIL Trygghet Mestring Kunnskap HVEM ER VI Rektor: Inspektør: Elevråd: Kontaktlærer: SFO-leder: Helsesøster: Barnevern: FAU-leder: Terje Larsen Anne-Liv Myhre Vilde og Ida Cicilie Skjennum Marit

Detaljer

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009 GRØNLI SKOLE Handlingsplan mot mobbing Ny utgave feb. 2009 SKOLENS MÅL: Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolens rutiner skal avdekke at mobbing foregår.

Detaljer

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV: Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

Virksomhetsplanlegging

Virksomhetsplanlegging Virksomhetsplanlegging Hva skal hver og en iverksette for å lukke gapene mellom der vi er og dit vi vil? Hva skal vi begynne med og hva skal vi slutte med? Vi skal gå i samme retning, men kan velge ulike

Detaljer

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2015-2018. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap.

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2015-2018. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Skonseng skole Plan for kvalitetsutvikling 2015-2018 Vår visjon: Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Et trygt og aktivt læringsmiljø der vi anerkjenner, samarbeider og respekterer hverandre.

Detaljer

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017. Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn.

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017. Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017 Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. 1.1 Brukerperspektivet: På Furuset skole er elevenes grunnleggende

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON KODAL SKOLE 2012/2013 September 2012 Kodal skole september 2012 1 1. Avdekking av mobbing 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen. Tiltak Elevundersøkelse,

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer