VIRKSOMHETSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN 2015-2016"

Transkript

1 UTGAVE VIRKSOMHETSPLAN Dette er en rullerende plan som sammen med årshjulet og årsplanene i fagene gir en oversikt over skolens aktiviteter. Prinsipp: Den som har ansvar for en aktivitet knytter til seg de som er naturlig, og kommer med en plan i god tid jfr. årshjulet. Vedkommende har også ansvar for å skrive evaluering. 1 INNHOLD VIRKSOMHETSPLAN PRESENTASJON AV SKOLEN 3 2 VISJON FOR SKOLENS DRIFT 3 3 SKOLE HJEM SAMARBEID 3 4 SKOLE-KIRKE SAMARBEID Elevmedvirkning i kirken Forbønnsgudstjeneste Misjonsprosjekt Uke 42 med misjonskveld på torsdag 15. oktober Kristendomskveld tirsdag 16. februar 4 5 LÆRINGSMILJØET Elevenes sosiale og faglige læring Læreren som leder Relasjoner mellom elev og lærer Relasjoner mellom elever Bruk av regler i skolen Sosial kompetanse i læringsmiljøet Mobbing Forventninger til elevene Samarbeid mellom hjem og skole Pedagogisk utviklingsarbeid Vurdering for læring Lokale læreplaner Effektiv bruk av pedagogisk materiell Utvikling av læreverk i kristendom Tiltak utenom ordinær undervisning Matematikk-dag Høstturer / skogturer / aktivitetsdag / leirskole Hyttebygging for mellomtrinnet Bokdag fredag 22. april 6

2 5.3.5 Ekskursjoner små og store Handlingsplan mot mobbing Elevsamtaler Utviklingssamtaler i uke 44 og Fellesandakter Juleverksted fredag 4. desember Lucia Julegrøt mandag 14. desember Julespill tirsdag 15. des. og skolegudstjeneste i Døvik torsdag 17. des Fadderordning Påskelunsj fredag 18. mars mai-feiring Sommeravslutning fredag 17. juni Fysisk aktivitet Friminuttsaktiviteter Svømming Skidag uke Sykkeldag for klasse i mai TINE-stafetten Organisering av fysisk akt. For klasse Elevrådsarbeid 10 6 FYSISK MILJØ 10 7 IKT Oppdatering og kursing Fronter Elector og andre ikt-baserte lese/skriveprogram 10 8 PERSONAL Sosialt og trivsel Personalmøter Team-møter Informasjon 11 9 KOMPETANSEUTVIKLING DELK-opplæring for nyansatte 17. september Personalseminar for DELK-skolene november Kristendomsseminar 20. januar KVALITETSIKRING 12

3 1 Presentasjon av skolen 3 Skolen er en kristen friskole som eies av DELK. I skoleåret 2015/2016 er det 55 elever i 1. til 7. klasse. Skolen ligger landlig til i Undrumsdal i Re kommune. Det planlegges flytting til nye lokaler i Visjon for skolens drift Foreldre og lærere har som mål at skolen skal være: Et trygt, kristent, elevtilpasset læringsmiljø. 3 Skole hjem samarbeid Bjerkely skole ønsker et samarbeid mellom hjem og skole preget av respekt og gjensidig tillit. Sammen skaper vi gode vekstvilkår for læring og utvikling. Vi møter foreldrene gjennom samtaler og formelle/uformelle møter og arrangement i skolens regi. Kontakt med det enkelte hjem skjer med e-post, ranselpost/meldingsbok, telefonkontakt, sms. Elevens arbeidsplan og hjemmesiden (www.bjerkelyskole.no) er en viktig informasjonskanal mellom hjem og skole. Klassenes arbeidsplan legges ut på Fronter (blå login-knapp på startsiden på hjemmesiden. Brukernavn og passord står på alle arbeidsplaner). 4 Skole-kirke samarbeid Samarbeidet mellom kirke, hjem og skole har som mål å styrke troen og å legge til rette for ekte kristent fellesskap og engasjement. Skolepresten er med på ulike arrangementer. 4.1 Elevmedvirkning i kirken Beskrivelse: Elevene skal være med og forberede en gudstjeneste (eller et møte) i en lokal DELKkirke. De deltar i de faste leddene og med egne innslag i gudstjenesten oktober: Døvik, gudstjeneste med Morten Askjer. Innslag fra misjonsuka klasse / bibler til 3. klasse - November-febr. 2015: Langgata, klasse - Vinter 2016: Døvik, gudstjeneste klasse mai: Gudstjeneste i Langgata kirke kl Mål/forventning: Bli kjent med gudstjenestene i DELK. Oppleve et større kristent fellesskap. Få være med og gi videre til andre det de har fått/lært. Bibler til 3. klasse + til nye elever. Ansvar: Kristendomslærerne og presten

4 4.2 Forbønnsgudstjeneste Gudstjeneste med Morten Askjer i Døvik kirke søndag 23. august med forbønn for ansatte. Ansvar: Rektor og presten Misjonsprosjekt Uke 42 med misjonskveld på torsdag 15. oktober Beskrivelse: Støtte DELK-skolenes misjonsprosjekt 2015/16, som er Bibelselskapets arbeid med å skaffe bibler til Cuba. - Start på prosjektet med fellesandakt mandag 12. oktober - Besøk fra Bibelskapet tirsdag 13. oktober - Misjonskveld torsdag 15. oktober med besøk av u- skole-elever Mål/forventning: Lære om misjon, lære om land og folk. Samle inn penger til prosjektet på Misjonskvelden. Dette er en åpen kveld for alle interesserte. Evaluering: Personalmøte. Ansvar: Kari Anne, Marit og Ingunn 4.4 Kristendomskveld tirsdag 16. februar Beskrivelse: Årets tema er Troens vei som alle klassene skal jobbe med. Temaet presenteres på ulike måter for familie og menighet. Andakt og fellessang. Mål/forventning: Få kunnskap og kjennskap til ulike bibeltekster og formidle ut fra modenhet og forutsetninger. Oppleve mestring og øve frimodighet. Fokus på det viktigste faget. Evaluering: Etterfølgende personalmøte. Ansvar: Kristendomslærerne v/ Ingunn 5 Læringsmiljøet Miljøet kjennetegnes ved elever som tilegner seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter ved at de møter positivt støttende læringssituasjoner som er tilpasset den enkeltes forutsetninger. Ny pedagogisk forskning har klart dokumentert betydningen læringsmiljøet har for elevene. 5.1 Elevenes sosiale og faglige læring Læreren som leder Ledelsen som lærer utøver i møte med ulike klasser og grupper av elever Relasjoner mellom elev og lærer Det sosiale forholdet som eksisterer mellom lærer og elev. Dette må sees i sammenheng med fokuset vi har på klasseledelse Relasjoner mellom elever De sosiale relasjonene som eksisterer mellom elevene og den sosiale posisjon som enkeltelevene har i fellesskapet.

5 5.1.4 Bruk av regler i skolen De regler som blir anvendt i skolen og i ulike klasser, og som betyr noe for elevenes utvikling Sosial kompetanse i læringsmiljøet Skolens kultur og ledelse. Dette forstås som ledelse, samarbeidet mellom lærere, læringsog menneskesynet i skolen og de verdier som forvaltes Mobbing Mobbing er et fenomen som kommer til uttrykk i læringsmiljøet, og har sammenheng med faktorer i læringsmiljøet som relasjoner, regler, sosial kompetanse og holdninger i skolens kultur Forventninger til elevene Det læringstrykket, de forventningene og det engasjementet som er relatert til sosial og faglig læring, og som preger opplæringen Samarbeid mellom hjem og skole Dialogen som foregår mellom foreldre og lærere, og den hjelp, støtte og oppmuntring foreldrene gir til egne barns skolegang. 5.2 Pedagogisk utviklingsarbeid Vurdering for læring Mål / beskrivelse: Lære og utprøve metoder for vurdering for læring. Delta i nasjonal satsing (pulje fem ) og nettverksarbeid med Granly og Moe. Spesielt fokus dette skoleåret: Elevinvolvering i vurderingsarbeidet. Ansvar: Tore Lokale læreplaner Mål / beskrivelse: Arbeidet med lokale læreplaner sees i sammenheng med lærernes årsplanarbeid, jfr. sak 15 på personalmøtet / Tore Effektiv bruk av pedagogisk materiell Mål / beskrivelse: Bestemme effektiv bruk av ped. materiell Utvikling av læreverk i kristendom Mål / beskrivelse: Ingunn er med i en NLA-ledet gruppe som arbeider med læreverk i kristendom for mellomtrinnet. Første bok, Troens vei, bibelkunnskap for trinn, foreligger til skolestart Andre bok blir om kirkens historie, å leve som kristen og høytidene. Ansvar: Ingunn 5.3 Tiltak utenom ordinær undervisning Mål: Vi ser engasjerte, aktive, selvstendige og trygge elever som viser evne til samhandling og kristen omsorg.

6 5.3.1 Matematikk-dag Beskrivelse: Egen matematikk-dag med praktisk matteundervisning. November. Mål: Elevene skal få en alternativ, praktisk tilnærming til matematikken Høstturer / skogturer / aktivitetsdag / leirskole Beskrivelse: Større og mindre grupper på tur i skogen, gjennom hele året. Mål/forventning: Barna får felles opplevelse i skog og mark gjennom ulike årstider. Skaper sosiale relasjoner, blir glad i å ferdes i naturen, skaper undring, fysisk fostring. Ønsker at barna skal få tverrfaglig utbytte. Dagstur / aktivitetsdag for klasse, til Borrehaugene tirsdag 1. sept. Ansvar: Mathias Leirskole-tur for klasse til Bondal september. Ansvar: Mathias og Kari Anne 5. klasse deltar på egen tur for 5. årstrinn i Re i regi av Skogselskapet onsdag 23. september. Ansvar: Ingunn Tur til Sandsletta i regi av FAU. Juni Evaluering: Fortløpende på etterfølgende personalmøte Hyttebygging for mellomtrinnet Beskrivelse: Skogselskapet har invitert skolen vår til å delta i skolekonkurransen «Tre om tre Plankehytte». Vi har meldt oss på og får gratis materialer, lån av redskaper og en dags veiledning. Hytta må være ferdig 1. november. Mål/ forventning: Motivere elevene til å lære og forstå treets egenskaper som byggemateriale. Bruke tekst og bilder til å beskrive prosessen og resultatet. Evaluering: Etterfølgende personalmøte Bokdag fredag 22. april Beskrivelse: Verdens bokdag er lørdag 23. april, og vi markerer dagen fredag 22. april fra spisefri og ut dagen. Finne fram bøker, motivere, inspirere. Bokkafé Bjerkely bok og bolle. Fadderne leser for fadderbarna. Mål/ forventning: Fremmer leselyst, blir glad i bøker, blir en god leser, ro til å lese. Lære å finne gode bøker. Evaluering: Etterfølgende personalmøte Ansvar: Kari Anne Ekskursjoner små og store Ansvar: Hver enkelt kontaktlærer Handlingsplan mot mobbing Beskrivelse: Arbeidet mot mobbing i skolen dreier seg om fire vesentlige forhold. Et godt forebyggende arbeid, systematisk arbeid for å avdekke mobbing, løse mobbesaker som oppstår og bearbeiding, eventuell behandling av mobbeofre og mobbere. Mål/ forventning: Vi gjør et systematisk arbeid med fem grunnleggende forhold som utvikler og vedlikeholder et godt læringsmiljø:

7 Lærerens kompetanse til å lede klasser og undervisningsforløp Lærerens evne til å utvikle positive relasjoner med hver enkelt elev Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene Godt samarbeid mellom skole og hjem God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen Ansvar: Alle Deltakelse i aksjonen «Voksne skaper vennskap» i uke 36. I år er temaet for aksjonen «Gjør en forskjell». Kampanjen skal vise hvordan hver av oss kan gjøre en forskjell, for å skape vennskap, bidra til inkludering og forebygge mobbing. Hovedaktivitet for Bjerkely denne uka blir aktivitetsdag for hele skolen til Borrehaugene tirsdag 1. september (se 5.3.2) Elevsamtaler Beskrivelse: Lærer har samtale med en elev om gangen, minst 2 ganger i året, sept. og mars Mål/ forventning: 1. Utvikle felles mål for elevsamtalene. 2. Lærer får et innblikk i hvordan eleven har det psykososialt og faglig, og gjør konkrete avtaler ut fra dette. Evaluering: I etterkant av utviklingssamtalene. Ansvar: 1. Per 2. Kontaktlærere Utviklingssamtaler i uke 44 og 11 Beskrivelse: Forberedt samtale mellom foresatte, elev og lærer. Samtaletime á 30 minutter 2 ganger i året. Foreldre og elever fyller ut et skjema i forkant. For å sikre et godt samarbeid og gode løsninger, vil to fra skolen være med på samtalen. Mål/forventning: Skape felles forståelse av elevens kunnskapsnivå, måloppnåelse og veien videre. Skape tillit og samarbeid. Hva er viktig å ha fokus på? Hvordan tilrettelegge for trivsel og utvikling? Framovermelding: Hva gjør vi videre? Hva mener/ tenker elev/ foresatte om hvordan læring går? Viktig å fordele 30 minutter på viktige ting. Bruke VFL og Vokal. Alderstilpasset egenvurdering. Evaluering: På personalmøte i etterkant. Ansvar: Kontaktlærere Fellesandakter Beskrivelse: En gang i måneden samles hele skolen til morgenandakt. Lærerne og presten bytter på å holde en andakt, og vi synger og ber sammen. Presten to ganger i året. Mål/ forventning: Elevene erfarer å være en del av et større trosfellesskap. Framhever/bekrefter skolens felles, kristne fokus i hverdagen. Møte ulike formidlere. Evaluering: Egenvurdering, evt tilbakemelding fra andre Ansvar: Tore (sette opp fordeling) Juleverksted fredag 4. desember Beskrivelse: En skoledag full av julestemning, der elevene lager ting som de kan ta med hjem. En skoledag hvor elevene på tvers av klassetrinn er sammen om ulike aktiviteter. Mål/ forventning: Lage noe fint de kan ta med hjem og evt gi bort i julegave. Alle elevene utvikler glede i å lage gjenstander, kunst og lignende. At elevene samarbeider og lærer av hverandre. Utvikle finmotorikk. Evaluering: Første personalmøte etter gjennomføringen Ansvar: Sissel og Gro sammen med kunst- og håndverkslærerne

8 Lucia Beskrivelse: Luciadagen er 13. desember, men siden dette er en søndag i år har vi markeringen fredag 11. desember. Nestekjærlighet i praksis. Dele ut lussekatter (boller) og gå i lysprosesjon. Mål/ forventning: De yngste elevene overrasker de andre elevene på skolen. Spre lys og glede i en mørk årstid. Evaluering: Personalmøtet etter Lucia. Ansvar: Kontaktlærer klasse (Sissel) Julegrøt mandag 14. desember Beskrivelse: 4. klasse lager grøt til hele skolen. Grøten serveres i gymsalen. Ansvar: Hanne Marit og Torkjell Julespill tirsdag 15. des. og skolegudstjeneste i Døvik torsdag 17. des. Beskrivelse: Julespill på skolen (gymsalen) tirsdag 15. desember kl. 18: Elevene deltar med sang, skuespill, musikk og lesing / fortelling. Skolegudstjeneste i Døvik kirke torsdag 17. desember kl. 13: Planlegges i samarbeid med presten. Elevene deltar med noen enkle oppgaver. Mål/ forventning: Felles opplevelse, julebudskapet forkynnes. Evaluering: På personalmøte rett over nyttår. Ansvar (julespillet): Beate og Torkjell Ansvar (gudstjenesten): Tore og presten Fadderordning Beskrivelse: 6. og 7. klasse er faddere for 1. og 2. klasse. Mål/ forventning: Skape trygge relasjoner, bli kjent. Finne plass i elevmiljøet. Evaluering: Kontinuerlig Ansvar: Mathias, Kari Anne og Sissel Påskelunsj fredag 18. mars Beskrivelse: 3. og 5. klasse har ansvar for et brødmåltid siste dag før påskeferien. Evaluering: Personalmøtet etter påske Ansvar: Ingunn og Hanne Marit mai-feiring Beskrivelse: 1. Vurdere om vi fortsatt skal gå i 17. mai-tog i Horten, eller bytte til Revetal. 2. Finne og øve inn noen nye «17.mai-rop» som er enkle å bruke i toget. Mål/ forventning: Legge til rette for en god opplevelse av deltakelse i 17. mai-tog. Evaluering: Personalmøtet og FAU. Ansvar: FAU / Tore Sommeravslutning fredag 17. juni Beskrivelse: Skoleårets slutt markeres ved at elever og ansatte samles til felles avslutning. Foresatte / familie inviteres. Elevene deltar med innslag. Felles sang og andakt. Mål/ forventning: Elevene forbereder og formidler det de har lært og jobbet med, og opplever glede ved å delta i felles arrangement. Evaluering: Etterfølgende personalmøte. Ansvar: Tore

9 5.4 Fysisk aktivitet Vi legger opp til aktiviteter som inspirerer og gir mulighet til fysisk aktivitet, utfoldelse, kreativitet og læring Friminuttsaktiviteter Beskrivelse: Positive aktiviteter som en pause mellom skoletimene. Mål/ forventning: Skape gode relasjoner elevene i mellom. Lære å inkludere hverandre. Eleven bør være i aktivitet. Evaluering: Kontinuerlig - elevråd. Ansvar: Elevrådet Svømming Beskrivelse: Alle elevene skal bli trygge i vann og etter hvert lære å bli svømmedyktige. Nye kompetansemål i kroppsøvingsplanen. Info fra Udir om forsvarlig svømmeopplæring: Mål / forventning: Elevene skal være svømmedyktige etter 4. klasse. Evaluering: Fortløpende Ansvar: Kroppsøvingslærerne Skidag uke 5-6 Beskrivelse: Vi tar turen til Langrenn, hopp, aking, grilling, konkurranser. Mål/ forventning: Være fysisk aktiv, gjøre noe hyggelig sammen, skape relasjoner Evaluering: Etterfølgende personalmøte Ansvar: Kari Anne Sykkeldag for klasse i mai Beskrivelse: Sykkeltur, praktisk sykkelprøve, (teoretisk innføring) + prøve Mål/forventning: Lære elevene trafikkreglene og øve elevene til å følge trafikkreglene som syklister, ta hensyn og være obs på farer. Trafikk-kunnskap og sykkelteori legges til samfunnsfag. Utfordre FAU til å være med på distriktsfinalen. Oppfordre elevene (foreldrene) til å øve hjemme. Evaluering: Etterfølgende personalmøte Ansvar: Mathias TINE-stafetten Beskrivelse: Stafett på Borrebanen Mål/ forventning: Treffe andre 6.-7.klassinger. Være aktive, konkurrere Evaluering: Etterfølgende personalmøte Ansvar: Mathias Organisering av fysisk akt. For klasse Beskrivelse: Elevene på årstrinn skal ha til sammen 76 årstimer med organisert fysisk aktivitet, i tillegg til kroppsøvingstimene.

10 Mål/forventning: Vi bruker 20 min. av arbeidstimen (1. time) to ganger i uka. 40 min. i 38 uker blir 76 timer i løpet av tre år (5.-7. klasse). Evaluering: Slutten av skoleåret Ansvar: Kontaktlærerne Elevrådsarbeid Elevrådsarbeidet har som mål at eleven skal: Kunne ta personlig standpunkt, fremme og argumentere for en sak Oppleve god møtekultur Kunne planlegge og gjennomføre møter og ta ansvar for å skrive og legge fram møtereferat Dette skoleåret består elevrådet av: En fra hver av klassene 3., 4., 5. og 6. klasse og to fra 7. klasse. Ansvar: Tore 6 Fysisk miljø Skolens uteområde er utformet slik at skolen oppleves som et trivelig og utviklende sted å være. Skolens inneområde er tilrettelagt for varierte undervisningsmetoder og stimulerer til faglig og personlig utvikling. I ble det planlagt og satt opp ny fugleredehuske, nye fotballmål, smashballstang m.m. som stod som 1. prioritet fra elevrådet. I fikk vi to tchoukball-mål. I P.g.a. flytting i 2017 planlegges det ikke større arbeider på uteområdet. 7 IKT Skolens mål er en aktiv digital hverdag for alle. Digital kompetanse regnes som en av fem grunnleggende ferdigheter ved siden av lesing, skriving, regning og muntlig kommunikasjon. 7.1 Oppdatering og kursing Justering og oppfølging av IKT-planen. Ansvar: Tore og Kari Anne 7.2 Fronter Vurdere bruken av Fronter. Vurderes opp mot mulighetene som Office365 gir oss når dette er på plass høsten Ansvar: Tore, Kari Anne og Bernt Kåre 7.3 Elector og andre ikt-baserte lese/skriveprogram Beskrivelse: Hjelpemiddel i lese- og skriveopplæringen via PC. Teksten som skrives blir opplest høyt. Gode tilpasningsmuligheter. Mål/ forventning: Fra 1. klasse til 4. klasse prioriteres arbeidet med elektor for at de skal bli bedre til både å lese og skrive. De skal øke lesehastigheten, avkoding. Bedre rettskriving. Evaluering: Pågående Ansvar: Sissel og Kari Anne

11 11 8 Personal Den gode voksne er tydelig, har faglig kunnskap og viser respekt og kristen omsorg. De voksne samarbeider om barnets faglige og personlige utvikling. Vi som jobber ved Bjerkely skole ønsker å gi våre elever en trygg og god skolehverdag! Hos oss skal den enkelte elev føle seg sett, forstått, inkludert og ivaretatt! Dette tror vi skaper de beste muligheter for læring og utvikling. 8.1 Sosialt og trivsel Den uka vi har ansvar for personalmøtet (rigging, åpning, ref.) har vi også ansvar for rydding på personalrommet (hver dag) og kjøkkenet. Fordeling og egen instruks foreligger. Samme person har ansvar for sosial halvtime på fredag med litt «fredagskos». Ansvar: Tore 8.2 Personalmøter Beskrivelse: Personalet samles hver uke. Ord for dagen, planlegging, evaluering, informasjon og faglig oppdatering. Oppmøte etter stillingsprosent. Mål/ forventning: Samkjøre. Felles visjon og inspirasjon. Styrke og lette arbeidet i skolehverdagen. Hjelpe enkeltelevene. Evaluering: På personalmøtet en gang i semesteret. og Tore 8.3 Team-møter Beskrivelse: Samlinger (normalt ukentlig) der alle voksne på teamet deltar. Informasjon om kommende uke og samtale om aktuelle saker. Mål/ forventning: Alle får den informasjon de har behov for i rett tid. Tar opp aktuelle saker og drøfter forslag til løsning. Evaluering: Kontinuerlig Ansvar: Kontaktlærere og spes.ped lærere 8.4 Informasjon Beskrivelse: Inspektør henger opp aktuell info for hver uke, på oppslagsveggen ved bordet på personalrommet. Alle møter og aktiviteter som kan være nyttig for andre å vite om føres inn her. Denne legges også på Fronter. Det fylles også inn (for hånd) etter hvert i uka, f.eks. om noen ansatte er syke. Dette kommer ikke med i Fronter-utgaven. Ansvar: Inspektør 9 Kompetanseutvikling Dette skoleåret setter vi særlig fokus på vurdering for læring (se 5.2.) med felles planleggingsdag for DELK-skolene tirsdag 11. august. 9.1 DELK-opplæring for nyansatte 17. september Beskrivelse: Kurs om DELK, i Døvik kirke. Mål/ forventning: Gi nyansatte opplæring i hva DELK er og har vært.

12 Gunvor og Gro meldes på (Mathias er på Bondal) Evaluering: På slutten av seminaret. Ansvar: Tore Personalseminar for DELK-skolene november Beskrivelse: For alle ansatte, på Farris bad i Larvik. Temaer om relasjonskompetanse, klasseledelse og kommunikasjon. Bibeltimer og sosialt samvær. Mål/forventning: - Få inspirasjon til å være kristen medarbeider i DELK-skolen - Styrke DELK-skole-fellesskapet - Bygge relasjonskompetanse - Utvikle ferdigheter til å være en tydelig og trygg klasseleder Evaluering: Første personalmøte etterpå. 9.3 Kristendomsseminar 20. januar Beskrivelse: B-onsdag på Bjerkely. Bibelfortellerkurs. Mål/ forventning: Gi kristendomslærerne kunnskap og inspirasjon til å være gode bibelfortellere. Evaluering: På slutten av seminaret evt. etterfølgende personalmøte. 10 Kvalitetsikring Ledelsen er seg bevisst sitt forhold til skolens eier og samfunnets krav ved både å informere, å etterspørre og etterleve målene med skolen. Dette gjøres blant annet ved: Kartlegging av kompetansebehov Evaluering i forhold til VP Brukerundersøkelse Lærebøker i samsvar med nye læreplaner KFF- KSS kvalitetssikringsarbeid Tilstandsrapporten Ståstedsanalysen

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Virksomhetsplan 2016

Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Samspill og læring for alle! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål og utviklingsmål 3 Mer og bedre læring..4 Matematikk.. 5 Klasseledelse/vurdering for læring 6 Andre viktige

Detaljer

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Hatlane skole og SFO Hatlane skole (tidl. Nørvasund skole) er en skole som startet i 1931. På 1990-tallet ble skolen slått sammen med Ratvikåsen spesialskole.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2017/18

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2017/18 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2017/18 Skolens pedagogiske plattform danner grunnlag for skolens årsplan. Skolen skal vise eleven kompetanse, trivsel og respekt. Plattformen beskriver hvordan vi viser eleven

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Forord Samarbeidet mellom hjem og skole er en forutsetning for å skape et trygt læringsmiljø for eleven. Denne brosjyren er ment som et bidrag til et godt,

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 1 VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole Snart skoleklar Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole 21. mars 2017 23.03.2017 Mye å lære et godt sted å være. 1 Mål for møtet Nyttig informasjon Forventningsavklaring 23.03.2017 Mye å lære

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter Notat Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 15/3135 Lillian Sætern 751 84 881 FD- 19.04.15 TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR

Detaljer

Årsplan for Elvetun skole 2011/2012

Årsplan for Elvetun skole 2011/2012 Årsplan for Elvetun skole 2011/2012 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpasset opplæring er et overordnet krav. Skolen skal gi tilpasset opplæring

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR DAL SKOLE, skoleåret:

UTVIKLINGSPLAN FOR DAL SKOLE, skoleåret: Utviklingsplanen bygger på Strategisk plan for kvalitet 2016-2025 I et 10 års perspektiv er våre fokusområder: År 2016 /17 2017/1 8 2018/1 9 2019/2 0 2020/2 1 2021/2 2 2022/2 3 2023/2 4 2024/2 5 Grunnleggende

Detaljer

Krokeide skolefritidsordning Virksomhetsplan 2014/2015

Krokeide skolefritidsordning Virksomhetsplan 2014/2015 Krokeide skolefritidsordning Virksomhetsplan 2014/2015 1.0 Pedagogisk plattform Barnet skal møte det samme verdisynet og de samme grunnholdningene i SFO som i skolen for øvrig. SFOs viktigste oppgave er

Detaljer

Strategisk plan for Fridalen skole

Strategisk plan for Fridalen skole Strategisk plan for Fridalen skole I. Skolens verdigrunnlag A. Visjon for vår skole: 2012-2016 Oppdatert utgave: 22.01.2013 Fridalen skole skal være en trygg arena for læring av faglige, sosiale og kulturelle

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2022 «Med fokus på elevens evner og talenter!» kommune Postadresse: Postboks 94 2230 Skotterud Besøksadresse: Rådhusvegen 11 2230 Skotterud Telefon: 62 83 36 00 Faks: 62 83 36 05 Org.nr:

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Meløy voksenopplæring. Planen skal legges felles og overordnede føringer for virksomheten

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE

KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE 1. Bakgrunn for planen Denne planen tar utgangspunkt i kvalitetsplanen for Drammen kommune - SFO. Visjon Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2014-2015 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2016-2017 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 GOD KVALITET PÅ UNDERVISNINGEN MED ET HØYT FAGLIG FOKUS Økt læringsutbytte for den enkelte elev når det gjelder ferdigheter, kunnskaper og holdninger,

Detaljer

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Bakgrunn Damsgård skole flytter høsten 2016 inn i Lynghaugparken avlastningsskole 1. Skolen har skoleåret 2016/17 ca.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN Oktober 2016

SOSIAL HANDLINGSPLAN Oktober 2016 SOSIAL HANDLINGSPLAN Oktober 2016 HVA ANSVAR NÅR HAVLIMYRAS SKOLES VERDIER Alle jobber for: Alle Trygghet, trivsel og læring for alle Respekt, inkludering og toleranse for hverandre Ordensregler Ordensreglement

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2016/17

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2016/17 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2016/17 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpassa opplæring er et overordna krav. Skolen skal tilpasse sin opplæring slik

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2014/15

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2014/15 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2014/15 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpassa opplæring er et overordna krav. Skolen skal tilpasse sin opplæring slik

Detaljer

Pedagogisk plattform. for Romolslia skole

Pedagogisk plattform. for Romolslia skole Pedagogisk plattform for Romolslia skole Ved Romolslia skole settes læring i høysetet. Vi er opptatt av å skape et trygt og stimulerende skolemiljø som fremmer lærelyst og kreativ tenking. Vi tror på den

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer

Eltonåsen skole Virksomhetsplan for. Skolen i skogen gir: Kunnskap Omsorg Glede. Satsningsområder : REGNING I ALLE FAG LESING I ALLE FAG

Eltonåsen skole Virksomhetsplan for. Skolen i skogen gir: Kunnskap Omsorg Glede. Satsningsområder : REGNING I ALLE FAG LESING I ALLE FAG Virksomhetsplan for Skolen i skogen gir: Kunnskap Omsorg Glede Satsningsområder - 2017: REGNING I ALLE FAG LESING I ALLE FAG HJEM- SKOLESAMARBEID KLASSELEDELSE 1 Eltonåsen skoles plattform Ved Eltonåsen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2013/14

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2013/14 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2013/14 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpassa opplæring er et overordna krav. Skolen skal tilpasse sin opplæring slik

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell)

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) VELKOMMEN TIL VIK SKOLE Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) Samarbeidspartnere KPPT Helsestasjonen Barnevernet Kulturskolen 1. linje

Detaljer

Plan for å sikre trygghet, trivsel og et godt læringsmiljø for alle

Plan for å sikre trygghet, trivsel og et godt læringsmiljø for alle Plan for å sikre trygghet, trivsel og et godt læringsmiljø for alle 1. Forankring 2. Forebygging 3. Rutiner ved mobbing/mistrivsel eller mistanke/bekymring for mobbing/mistrivsel. Et godt og trygt skolemiljø

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Bakgrunn Damsgård skole holder til i Avlastningsskole nr. 1 skoleåret 2017/18. Skolen har dette året ca. 350 elever. Lynghaugparken

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN Oktober 2015

SOSIAL HANDLINGSPLAN Oktober 2015 SOSIAL HANDLINGSPLAN Oktober 2015 HVA ANSVAR NÅR HAVLIMYRAS SKOLES VERDIER Alle jobber for: Alle Trygghet, trivsel og læring for alle Respekt, inkludering og toleranse for hverandre Ordensregler Ordensreglement

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. 2. trinn. Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder. Dalgård skole

ÅRSPLAN 2012-2013. 2. trinn. Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder. Dalgård skole ÅRSPLAN 2012-2013 Dalgård skole 2. trinn Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder Generell del Personale i respektive klasser Kontaktlærer Klasse Kontaktinfo Gunn- Elin Burchard 2A Gunn-elin.burchard@trondheim.kommune.no

Detaljer

5A/5D: Eirin Ulfseth, Kjersti Sagmo Fossland og Anne Birgitte Belboe 5B/5C: Gro Henriksen, Beate Hurlen og Christian Stenstvedt

5A/5D: Eirin Ulfseth, Kjersti Sagmo Fossland og Anne Birgitte Belboe 5B/5C: Gro Henriksen, Beate Hurlen og Christian Stenstvedt 5. Kontaktlærere: 5A/5D: Eirin Ulfseth, Kjersti Sagmo Fossland og Anne Birgitte Belboe 5B/5C: Gro Henriksen, Beate Hurlen og Christian Stenstvedt Andre lærere på trinnet: Liv Metliaas, Brit Husjord, og

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Lavangen skole Loabága suohkan Visjon for Lavangen skole Rom for alle - vindu mot verden! For at alle skal ha en god og trygg hverdag, og for at alle skal lære å omgås sine medmennesker på en ordentlig

Detaljer

GLEDEN VED Å MESTRE!

GLEDEN VED Å MESTRE! GLEDEN VED Å MESTRE! Foreldreskole Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen jmfr Opplæringslova 1-1 og 13-3d. Foreldresamarbeidet skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling.

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

Utviklingsplan skoleåret Maudland skole

Utviklingsplan skoleåret Maudland skole Utviklingsplan skoleåret 2017 2018 Maudland skole Læringsresultater og læringsmiljø Emne Resultat Kommentarer 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Nasjonale prøver Regning Lesing 2,4 2,3 54, 66 50, 67 53 56 Resultatene

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Ellingsrudåsen skole 06.09.2016 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Grunnskolen i Øvre Eiker Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø

Grunnskolen i Øvre Eiker Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø Grunnskolen i Øvre Eiker Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø Definisjoner, prosedyrer og forebyggende tiltak Opplæringslovens kapittel 9A-2 9A-3 9 A-2. Retten til et trygt og godt skolemiljø

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Skolens satsingsområder Elevenes læring SIKT (Skoleplattform Oslo) FAU Annet

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder Datoer, talentsatsing, valgfag, fravær

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april. Opplæringsloven 9a sier: Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,

Detaljer

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Innhold 0. Skolens visjon Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Forebygging 1.1 Skolestart 1.2 Oppstart på trinnene

Detaljer

Virksomhetsplan for Tverlandet skole

Virksomhetsplan for Tverlandet skole Virksomhetsplan for Tverlandet skole 2012 2013 Våre hovedmål for elevene er; Tverlandet skole har engasjerte, nysgjerrige og motiverte elever Tverlandet skole skal være et fellesskap preget av sosial trivsel

Detaljer

Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016

Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016 FILES\CONTENT.OUTLOOK\X2VLW5XF\V-PLAN 2015-16.DOCSIDE 1 AV 7 SKAUN UNGDOMSSKOLE Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016 Denne virksomhetsplanen gjelder for skoleåret 15/16 og er en del av kommunens

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole Håkvik skole skal være en skole hvor alle ansatte, elever og foresatte jobber sammen mot mobbing og antisosial atferd 1. Inspeksjon Inspeksjonsplanen

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

HINNA. Et godt sted å lære, et godt sted å være

HINNA. Et godt sted å lære, et godt sted å være HINNA Et godt sted å lære, et godt sted å være SKOLEÅRET 2017-18 Ca 310 elever fra 8. 10. trinn 106 elever på 8. trinn fra høsten 4 klasser kontaktlærere: 8A: Jan Garvik og Anita Eikevik 8B: Svein Roar

Detaljer

Midtun skoles. Plan for helhetlig vurdering

Midtun skoles. Plan for helhetlig vurdering Midtun skoles Plan for helhetlig vurdering Oppdatert 2010 Vurdering Rett til vurdering Elevene i offentlig grunnskole har rett til vurdering etter reglene i kapittel 3 i forskriftene til opplæringsloven.

Detaljer

Virksomhetsplan, Prestrud skole

Virksomhetsplan, Prestrud skole Virksomhetsplan, Prestrud skole 2010 2012 Vår visjon er: Gripe gleden møte mennesket - speile skjønnheten utvikle undringen Med denne visjonen vil vi at alle på Prestrud skole skal ta et felles ansvar

Detaljer

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø.

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø. Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø. Godt elevsyn + gode rutiner + god saksgang =godt skolemiljø. Bekkelaget skole 2017-2018 Innhold: 1. Forord 2. Lovverket- Opplæringsloven 9A 3. Mål for skolemiljøet

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

REFERAT, FORELDREMØTE 7/ klasse.

REFERAT, FORELDREMØTE 7/ klasse. REFERAT, FORELDREMØTE 7/9-16 4.-5.klasse. FORVENTNINGER TIL HJEMMET. At eleven kommer uthvilt til skolen. At eleven har klær etter vær på seg. At eleven har med energigivende nistemat. At dere snakker

Detaljer

Kopervik skole. Handlingsplan for godt skolemiljø.

Kopervik skole. Handlingsplan for godt skolemiljø. Kopervik skole Handlingsplan for godt skolemiljø. Mål: Alle elevene ved Kopervik skole skal ha et trygt skolemiljø uten mobbing. Læringsmiljøet skal preges av respekt, omsorg og ansvar. Skolens motto er:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2015/16

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2015/16 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2015/16 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpassa opplæring er et overordna krav. Skolen skal tilpasse sin opplæring slik

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Læring Elevenes læring er skolens viktigste satsingsområde. Gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elever er en viktig forutsetning for læring. Vi vil

Detaljer

RAMNESMODELLEN. Vedtatt i SU 06.03.12. Ramnes skole har fokus på trivsel og læring

RAMNESMODELLEN. Vedtatt i SU 06.03.12. Ramnes skole har fokus på trivsel og læring RAMNESMODELLEN Vedtatt i SU 06.03.12 Ramnes skole har fokus på trivsel og læring OVERORDNEDE MÅLSETTINGER Trygghet for alle, både elever og ansatte. Høyt faglig trykk/nivå slik at elevene får utnyttet

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole Håkvik skole skal være en skole hvor alle ansatte, elever og foresatte jobber sammen mot mobbing og antisosial atferd 1. Inspeksjon inspeksjonsplanen

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Forord: August 09 Forord: I dette heftet finner du årlig plan for samarbeid med barnehagene som sogner til Andebu skole. I tillegg har vi samlet

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

Tilrettelegging for et godt og trygt skolemiljø Grønnåsen skole. Skoleåret 2017/2018

Tilrettelegging for et godt og trygt skolemiljø Grønnåsen skole. Skoleåret 2017/2018 Tilrettelegging for et godt og trygt skolemiljø Grønnåsen skole Skoleåret 2017/2018 Hva Hvorfor Hvordan Når Ansvarlig Oppstart av skoleåret: Skape relasjoner mellom voksne - barn, barn barn og voksen voksen,

Detaljer

Virksomhetsplan 2010-2011

Virksomhetsplan 2010-2011 OPPLÆRINGSLOVA 1-2. Formålet med opplæringa Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding, utvikle evnene og føresetnadene deira, åndeleg

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Lusetjern skole. Lusetjern skole ENGASJEMENT LÆRING OG LIVSGLEDE RAUSHET SAMARBEID MOT

Oslo kommune Utdanningsetaten. Lusetjern skole. Lusetjern skole ENGASJEMENT LÆRING OG LIVSGLEDE RAUSHET SAMARBEID MOT Lusetjern skole Lusetjern skole ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Lusetjern skole Elever: 300 elever fra 1. - 7. trinn + mottaks- og alfabetiseringsgruppe Aktivitetsskolen har ca 80

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013

VIRKSOMHETSPLAN 2013 VIRKSOMHETSPLAN 2013 Visjon for stjerneskolen Åsgård Faste tiltak Årsplan 2013 har som tema God faglig og sosial utvikling for alle elevene Arbeids- og læringsmiljøet til elevene. Åsgård - en mobbefri

Detaljer

Skoleåret 2012/2013

Skoleåret 2012/2013 Skoleåret 2012/2013 Elevtall: 334 elever, 165 jenter, 169 elever 43 ansatte, 3 i ledelsen, 27 lærere, 10 assistenter 1.trinn: 53 elever, 3 klasser 3 kontaktlærere 2.trinn: 39 elever, 2 klasser 3 kontaktlærere

Detaljer

Hasle skoles handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø. Oppdatert per

Hasle skoles handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø. Oppdatert per s handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø. Oppdatert per 02.02.2017 1. Mål for skolemiljøet s mål er at alle elevene skal trives, være inkludert og føle seg trygge, og at de skal oppleve

Detaljer

Foreldreskole GLEDE VED Å MESTRE!

Foreldreskole GLEDE VED Å MESTRE! GLEDE VED Å MESTRE! Foreldreskole Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen jmfr Opplæringslova 1-1 og 13-3d. Foreldresamarbeidet skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling.

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Virksomhetsdokument Gaupen skole, Ringsaker kommune. Gaupen skole. Glede ved å mestre! Gaupen skole. Ringsaker kommune.

Virksomhetsdokument Gaupen skole, Ringsaker kommune. Gaupen skole. Glede ved å mestre! Gaupen skole. Ringsaker kommune. Virksomhetsdokument 2016-2017 Gaupen skole, Ringsaker kommune rev.01.09.16 Gaupen skole Skolens visjon: Glede ved å mestre! Gaupen skole Ringsaker kommune. GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årvoll skole. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årvoll skole. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Årvoll skole Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Skolens satsingsområder Elevenes læring Kommunikasjon skole/hjem (sms, mail, portalen,

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter Kommunale satsingsområder:

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

Kvalitetsplan for Hafrsfjord skole

Kvalitetsplan for Hafrsfjord skole 2016-2020 Kvalitetsplan for Hafrsfjord skole 1 Kvalitetsplan 2016-2020 Hafrsfjord skoles nye kvalitetsplan som gjelder fra 2016 202. Planen er forankret i Kunnskapsløftet og knyttet opp mot Stavanger kommune

Detaljer

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson Selsbakk skole Satsingsområder 2015-2018 Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Mål i enhetsavtalen = satsingsområder på skolen Enhetsavtalen er Selsbakk skoles overordnede styringsdokument, og bestemmer hvordan Selsbakk

Detaljer

Virksomhetsplan, Prestrud skole

Virksomhetsplan, Prestrud skole Virksomhetsplan, Prestrud skole 2010 2012 Vår visjon er: Gripe gleden møte mennesket - speile skjønnheten utvikle undringen Med denne visjonen vil vi at alle på Prestrud skole skal ta et felles ansvar

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage Tønsberg kommune «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage INNLEDNING Sammen om barna - samarbeid mellom hjem og barnehage, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer

MINNELISTE HØST 2016

MINNELISTE HØST 2016 Til alle hjem: MINNELISTE HØST 2016 Vedtatt i personalråd 23.08.16 Endringer / tillegg gjort etter denne datoen blir markert med gult. Siste endringer gjort 10.10. AUGUST: Uke 33: Søn. 14.08. Forbønnsgudstjeneste

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2012/13

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2012/13 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2012/13 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpassa opplæring er et overordna krav. Skolen skal tilpasse sin opplæring slik

Detaljer

ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger a. Overgang barnehage Fulgt rutiner for overganger skole/barnehage b. Overgang u.sk Fulgt rutiner for overganger barneskole/u.skolen c.

Detaljer