Konsernavtale DnB NOR konsernet i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsernavtale DnB NOR konsernet i Norge"

Transkript

1 Konsernavtale DnB NOR konsernet i Norge Inngått mellom DnB NOR og Foreningen av LO organiserte i DnB NOR (FALO) Gjeldende fra

2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kapittel I Partsforhold, omfang og varighet Partsforhold Konsernavtalen omfang Datterselskaper Varighet Forhandlingsklausul Interessemotsetning... 4 Kapittel II Arbeidstid... 4 Felleserklæring om arbeidstid... 4 Innledning Ordinær arbeidstid Fellesregler for etablering av arbeidstidsordninger som avviker fra normalarbeidstiden Arbeidsplaner Beregning av arbeidstid for beredskapstjeneste, hjemmevakt og tilkallingsvakt Utrykningstillegg uten beredskap Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden Fleksitid Fridager Kompensasjon for ordinært arbeid utover normalarbeidstiden Overtidsbetaling Overtid i forbindelse med opplærings- og informasjonstiltak Kompensasjon ved tjenestereiser utenom ordinær arbeidstid Kompensasjon for flytting av stilling som medfører endret bosted eller økt reisevei... 8 Kapittel III Lønnssystem... 9 Innledning... 9 Lønnssystemets formål Oversikt over komponentene i lønnssystemet... 9 Lønnssystemet kan være basert på: fastlønn, faste tillegg og variabel lønn Fordeling av lønnsmidler Medarbeider/lønnssamtale Ansettelser Kapittel V Tillitsvalgte...10 Kapittel VI Innstillingsutvalg til Konsernrevisjonen Innstillingsutvalg til Konsernrevisjonen Kapittel VII Bruk av arbeidsmengdestatistikk, volumstatistikk og kontrolltiltak...11 Felleserklæring om bruk av måle- og kontrollsystemer Omfang Medvirkning og informasjon Forholdet til den enkelte arbeidstaker Måloppnåelse Utviklingsplaner Kapittel VIII Kompetanse og autorisasjon...13 Kapittel XI Omstilling...16 Kapittel XII Pensjon og personalforsikringer...16

3 Forord Konsernavtalen er tredje del av tariffavtaleverket i finanssektoren, og gjelder fra 1. mars 2009 til 30.november Første del er Hovedavtalen, som gjelder i fire år fra 1. januar 2008 til 31. desember Andre del er Sentralavtalen, som gjelder i to år fra 1. mai 2008 til 30. april Fjerde del er Bedriftsavtale i den enkelte selskap. Avtaleparter i Hovedavtalen og Sentralavtalen er Finansnæringens Arbeidsgiverforening og LO Avtaleparter i Konsernavtalen er DnB NOR på den ene side og Foreningen av LO organiserte (FALO) i DnB NOR på den andre. Bakgrunnen for dette er at Konsernavtalen regulerer forhold som i henhold til Hovedavtalen og Sentralavtalen er overlatt til de lokale avtalepartene å bli enige om. I tillegg til Hovedavtale, Sentralavtale og Konsernavtale, kan det inngås Bedriftsavtaler i det enkelte selskap i DnB NOR Konsernet. Avtalene forutsettes å regulere selskapsspesifikke forhold. Med avtaler forstås tariffavtaler mellom DnB NOR på den ene side og FALO i DnB NOR på den andre som utfyller de øvrige tariffavtalene, jf. Hovedavtalen 8. Partene er enige om at det er av stor viktighet for etterlevelse av tariffavtaler at både ledelsen og tillitsvalgte har inngående kjennskap til gjeldende avtaler. I det enkelte selskap er det, med unntak av de tema som er regulert i denne avtale, forhandlet om; omfang, lønnskapittel og utvalgsstruktur (partsammensatt). Etablerte ordninger som går ut over denne avtale opprettholdes som en egen ordning i det enkelte selskap. Kapittel I Partsforhold, omfang og varighet 1-1 Partsforhold Konsernavtalen er inngått mellom DnB NOR og FALO i DnB NOR (heretter kalt "partene"), jf. Hovedavtalen 7 nr Konsernavtalen omfang Avtalen gjelder for følgende selskaper: DnB NOR Bank ASA DnB NOR Kapitalforvaltning AS DnB NOR Skadeforsikring AS Vital Forsikring ASA med datterselskaper DnB NOR Finans AS Nordlandsbanken ASA DnB NOR Næringsmegling AS DnB NOR Eiendom AS DnB NOR Meglerservice DnB NOR Boligkreditt AS DnB NOR Eiendomsutvikling AS Avtalen gjelder for heltids- og deltidsarbeidstakere i DnB NOR, med mindre de er særskilt unntatt i lov eller avtale, jamfør Sentralavtalens 1 nr 2. Med deltidsarbeidstakere forstås arbeidstakere som på årsbasis er beskjeftiget enkelte dager i uken med full eller redusert arbeidstid disse dager, eller arbeidstakere som på årsbasis arbeider hver dag med redusert daglig arbeidstid. Stillinger unntatt fra de tariffavtaler DnB NOR er bundet av, reguleres i egen avtale i det enkelte selskap. Ansatte som er lønnet over lønnstrinn 70 er unntatt fra Konsernavtalens kapittel om lønn. Ansatte i denne kategori begrenset oppad til nivå 4 med personalansvar har krav på generelt tillegg fremforhandlet mellom sentrale tariffparter.

4 1-3 Datterselskaper Strategiske nye datterselskaper hvor DnB NOR er majoritetseier skal som hovedregel slutte seg til avtaleverket ved beslutning truffet av selskapets ledelse og hovedtillitsvalgte i fellesskap. 1-4 Varighet Avtalen trer i kraft 1. mars 2009 og gjelder til 30. november Den gjelder videre for ett år av gangen dersom ingen av partene skriftlig sier opp avtalen innen 3 måneder før avtalens utløp. Særavtaler samt vedlegg til Konsernavtalen (jf. Hovedavtalen 8) utløper samtidig med Konsernavtalen dersom annet ikke er særskilt avtalt. 1-5 Forhandlingsklausul Dersom partene i tariffperioden er enige om det, kan det gjennomføres forhandlinger om endringer av Konsernavtalen eller utfyllende regler om utvalgte temaer i Konsernavtalen. Det samme gjelder for avtaler i det enkelte selskap. Ved opprettelse/endring av arbeidsreglement skal ledelsen ta kontakt med tillitsvalgte med sikte på forhandlinger etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser. 1-6 Interessemotsetning Interessemotsetninger som oppstår mellom ansatt og leder relatert til spørsmål om rettigheter etter denne avtale og som ikke løses mellom disse, eller mellom kontaktvalgt/tillitsvalgt og overordnet leder, drøftes mellom hovedtillitsvalgt og konserndirektør HR, eller den han/hun bemyndiger. Deretter gjelder tviste-paragrafen i Hovedavtalen. Se også Hovedavtalen 10 nr 3. Kapittel II Arbeidstid Felleserklæring om arbeidstid Partene er enige om at arbeidstidens plassering har betydning for konsernet og den enkelte arbeidstaker. Ved etablering av arbeidstidsordninger legges det vekt på arbeidstakernes behov og sosiale forhold, samt bedriftsøkonomiske forhold. Partene er enige om at bruk av overtid skal begrenses til et minimum. Overtid og vikarer skal ikke brukes systematisk over tid, og skal heller ikke brukes som erstatning for flere tilsettinger. Overtidsbruken og vikarbruken kartlegges, og partene foretar jevnlig evaluering minimum hvert halvår. Innledning Partene er enige om å legge forholdene til rette for bruk av fleksible arbeidstidsordninger. Konsernets behov for å tilby sine tjenester/produkter til tider hvor kundene etterspør disse, konkurransesituasjonen og hensynet til mest mulig stabil driftssituasjon, skal avveies mot de ulemper avvikende arbeidstidsordninger medfører for den enkelte. Den enkelte arbeidstakers frivillighet skal vektlegges når det etableres slike ordninger. 2-1 Ordinær arbeidstid 1. Arbeidstiden i DnB NOR skal være i henhold til Sentralavtalen 3 med mindre annet følger av bestemmelsene i dette kapittel. Normal arbeidstid er ukens fem første dager mellom kl 0800 og kl 1600 (1530). Det skal som hovedregel være minimum to arbeidstakere til stede. 2. Den ordinære arbeidstid er 37 ½ timer per uke i perioden 1. september til 14. mai. Den ordinære arbeidstid er 35 timer per uke i perioden 15. mai til 31. august.

5 3. Dersom arbeidstakeren av sikkerhetsmessige eller praktiske årsaker ikke kan forlate arbeidsplassen i spisepausen (30 minutter dersom netto arbeidstid overstiger 5 ½ time), skal pausen inngå i arbeidstiden, jf. arbeidsmiljøloven Fellesregler for etablering av arbeidstidsordninger som avviker fra normalarbeidstiden Etablering av arbeidstidsordninger avtales mellom selskapets ledelse og sentrale tillitsvalgte, innenfor de rammer som følger av dette kapittel. Før det etableres arbeidstidsordninger som avviker fra normalarbeidstiden skal følgende dokumenteres: Begrunnelse for ordningen Hvem/hvilke enheter som er omfattet Beskrivelse av ønskede arbeidstidsordninger Kost/nytte-vurdering Varighet av ordningen For nærmere angitte enheter kan den ordinære arbeidstid tilrettelegges døgnkontinuerlig, samt på søndags- og helgedager. Likt med søndags- og helgedagsarbeid regnes arbeid fra kl 1800 dagen før søndag- og helgedag, jf. arbeidsmiljøloven 10-10, og Arbeidsplaner Følgende skal ivaretas ved etablering av avvikende arbeidstidsordninger: Dersom arbeidet skal utføres til forskjellige tider av døgnet, skal det utarbeides en arbeidsplan som viser den enkelte arbeidstakers arbeids- og fritid, jamfør arbeidsmiljøloven 10-3 og Sentralavtalens 3 nr 4. Ved utarbeidelse og endring av arbeidsplanen skal det legges særlig vekt på hensynet til arbeidstakernes helse, sikkerhet og muligheter til meningsfylt utnyttelse av fritiden. Arbeidsplanen skal ivareta tilrettelegging for kompetanseutvikling. Arbeidsplanen utleveres arbeidstakeren senest 4 uker før begynnelsen av perioden. Arbeidsplanen utarbeides i samarbeid mellom ledelsen og lokal tillitsvalgt innen den enhet hvor arbeidstidsordningene skal iverksettes, og drøftes med sentrale tillitsvalgte senest 5 uker før iverksettelsen. Ved uenighet skal planen avgjøres på høyere nivå. Det samme gjelder ved endring av arbeidsplanen. Arbeidsplanen kan innebære ulik arbeidstid fra uke til uke. Arbeidstiden skal ikke overstige 54 timer noen enkelt uke eller 10 timer noen enkelt dag. Over en periode på høyst ett år skal arbeidstiden ikke overstige det som ellers gjelder for fullt årsverk i konsernet. Arbeidstid ut over 40 timer per uke eller 9 timer per dag må ikke benyttes ut over 6 uker i sammenheng. Arbeidstakere som ikke ønsker arbeidstid utover normalarbeidsdagen, vil kunne be om å bli overført til andre enheter hvis det ikke finnes andre alternativer innen egen enhet/avdeling. Dette skal etterkommes dersom det kan skje uten vesentlig ulempe for arbeidsgiver, som særlig plikter å ta hensyn til arbeidstakere med vektige grunner som omhandlet i arbeidsmiljøloven 10-6 nr. 10. Arbeidstaker kan i denne anledning la seg bistå av tillitsvalgte. Ordninger med delt arbeidstid, slik at arbeidstakeres daglige arbeidstid blir delt i to arbeidsøkter med en mellomliggende friperiode, skal ikke anvendes. Ved etablering av avvikende arbeidstid skal det være minimum 2 arbeidstakere på hvert skift i samme lokale. Arbeidsplanen skal ivareta nødvendig tid til oppstart og avvikling av systemer for å sikre tilgjengelighet i åpningstiden. I arbeidsplanen skal det avsettes tid til kompetanseutvikling, saksbehandling/etterarbeid og pauser som for arbeidstakere for øvrig i selskapet. Organisatoriske endringer og lignende skal ikke medføre innskrenkninger i adgangen til å anvende arbeidstidsordninger som avviker fra normalarbeidstiden. Med hensyn til kompensasjon for arbeid til andre tider enn normalarbeidstiden, vises det til 2-13.

6 Andre avtalte kompensasjonsordninger opprettholdes som en egen ordning i det enkelte selskap. Dispensasjon fra bestemmelsen om daglig hviletid jf. arbeidsmiljøloven 10-8 kan avtales i det enkelte selskap. 2-4 Beregning av arbeidstid for beredskapstjeneste, hjemmevakt og tilkallingsvakt Arbeidsmiljølovens 10-4 angir definisjon av de ulike former for vakt. 2-5 Utrykningstillegg uten beredskap Må en arbeidstaker utenfor sin ordinære arbeidstid foreta utrykning, skal det ytes særskilt godtgjørelse med et utrykningstillegg på kr 1000,- med tillegg av overtidsbetaling for hver påbegynt time, inklusive reisetid til og fra hjemmet. Reiseutgiftene dekkes dessuten av konsernet i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler om dette. 2-6 Beredskapsvakt For enheter med særskilt behov kan det avtales ordninger med beredskapsvakt. Avtalen inngås mellom sentrale parter i det enkelte selskap, og gjøres gjeldende for det enkelte selskap/enhet. 2-7 Arbeid uten dagslys Arbeidstakere som har fast arbeidsplass uten tilgang på dagslys,( f. eks arbeidstakere som arbeider i hvelv) har krav på 30 min. kortere arbeidsdag, og fri en dag i måneden. Det gis tilgang på møterom og pauserom med dagslys. 2-8 Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden kan anvendes innenfor rammen av arbeidsmiljøloven Gjennomsnittsberegningen kan foretas med en avregningsperiode på inntil 52 uker. Ved gjennomsnittsberegning skal den ukentlige arbeidstid ikke overstige 48 timer i løpet av sju dager. Den daglige arbeidstid skal ikke overstige 9 timer i løpet av 24 timer. 2-9 Fleksitid Det gjelder en generell fleksitidsordning for alle som er omfattet av Konsernavtalen. For arbeidstakere som kommer inn under selskapets fleksitidsordning og som har rett til overtidsgodtgjørelse gjelder følgende: Avtalt overtid regnes for tiden etter kl 1600 (1530). Det kompenseres for overtid fra kl 1600 (1530) Arbeidstakere kan velge fleksitid innenfor fleksitidsrammen ( ) for deretter å gå over på overtid. Ledelsen i det enkelte selskap kan, av vektige driftsmessige grunner beslutte at ordningen ikke skal gjelde for enkelte avdelinger innen eget område. Beslutningen forutsetter forutgående redegjørelse for uheldige virkninger av ordningen og drøftelser med sentrale tillitsvalgte. Arbeidstakere med skiftordninger omfattes ikke av ordningen. Rammer for fleksitid: Ytre ramme kl Kjernetid kl Overføring 50 plusstimer og 10 minustimer Årskvote 15 dager avspasering per år 2-10 Fridager Arbeidstaker får en fridag årlig. Deltidsansatte opptjener og godskrives det antall timer som svarer til vedkommendes stillingsbrøk. For å få rett til årlig fridag må arbeidstaker være ansatt før 1.7. det året fridagen tas ut.

7 Arbeidstakere får fri jul- eller nyttårsaften, og en dag i tilknytning til jul/nyttår (desember/januar). For å få rett til fri i tilknytning til jul/nyttår må arbeidstakeren være ansatt før det året fridagen tas ut. Arbeidstakere som har rett til fri ved religiøse høytider i henhold til Lov om trudomssamfunn 27 a, kan benytte nevnte fridager på andre tider av året Avspasering Opparbeidet fleksitid og overtid kan tas som timer, enkeltdager eller som sammenhengende dager etter avtale med nærmeste leder Kompensasjon for ordinært arbeid utover normalarbeidstiden Krone- og tidskompensasjon Kronekompensasjon i % Tidskompensasjon i % Mandag - torsdag kl kl 1600 (1530) kl kl Fredag kl kl 1600 (1530) kl Lørdag kl kl kl Søndag kl Søndag mandag kl Helgedag kl Helgedag virkedag kl Ved anvendelsen av kompensasjonsreglene regnes følgende dager som helgedager: Julaften, nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag etter kl 1300 Dagen før Kristi himmelfartsdag, lille julaften etter kl 1800 Skjærtorsdag, Langfredag, påskeaften, 1. påskedag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 1. mai, 17. mai, 1. pinsedag, 2. pinsedag, 1. juledag, 2. juledag, 1. nyttårsdag 2-13 Overtidsbetaling Arbeid utover avtalt arbeidstid godtgjøres med overtidsbetaling i henhold til Sentralavtalen 11. Arbeidstakers krav på pauser reguleres i arbeidsmiljøloven 10-9 nr. 2 (link). Utgifter til bespisning dekkes etter de til en hver tid fastsatte retningslinjer. I de tilfeller det er tvil om en stilling er omfattet av arbeidsmiljølovens bestemmelser om overtid, tas saken opp med HR og sentrale tillitsvalgte.

8 En arbeidstaker som arbeider overtid av mer enn 2 timers varighet etter at den alminnelige arbeidstid er avviklet, skal først gis en pause på ½ timesom regnes med i arbeidstiden det betales overtid for, jf arbeidsmiljøloven 10-9 nr. 2 (link). Ved overtidsarbeid som deretter varer mer enn 2 timer dekkes utgifter til mat etter til en hver tid gjeldende retningslinjer. Arbeides det overtid på lørdag, søn eller helligdag settes den alminnelige arbeidstid til 5 ½ time i relasjon til rett til pause og godtgjørelse til mat Overtid i forbindelse med opplærings- og informasjonstiltak Opplærings- og informasjonstiltak bør i alminnelighet skje innenfor normalarbeidstiden (kl 0800 kl 1600 (1530 i perioden 15. mai til 31. august). Det skal fremgå av innkallingen om deltakelse på samlingen er frivillig. Hvis dette ikke er oppgitt, anses opplæringen som obligatorisk, og det skal gis kompensasjon for overtid. Deltakelse på opplærings- og informasjonstiltak hvor deltakelsen er frivillig regnes ikke med til arbeidstiden, og godtgjøres ikke med overtidsbetaling. Obligatorisk deltakelse i opplærings- og informasjonstiltak godtgjøres i henhold til reglene i arbeidsmiljøloven 10-5 og Sentralavtalen 11 nr 7. Når samlingen har en obligatorisk og en frivillig del, skal omfanget av den obligatoriske delen fremkomme av innkallingen. For tiden utover normalarbeidstiden ytes overtidsgodtgjørelse. For deltakelse på obligatoriske opplærings- og informasjonstiltak med overnatting gjelder følgende regler: Det ytes ingen godtgjørelse utover den ordinære månedslønn ved deltakelse på opplærings- og informasjonstiltak som gjennomføres i løpet av ukens fem første dager frem til fredag kl Såfremt obligatoriske opplærings- og informasjonstiltak gjennomføres fredag etter kl 1600, lørdag eller søndag, ytes overtidsbetaling i den utstrekning deltakelsen medfører at arbeidet varer ut over vedkommendes ordinære arbeidstid. Deltidsarbeidstakere som deltar på opplærings- og informasjonstiltak på de dager de skulle hatt fri, har krav på kompensasjon i forhold til antall timer med mertid. Kompensasjonen kan eventuelt gis som avspasering Kompensasjon ved tjenestereiser utenom ordinær arbeidstid Ved tjenestereiser, møter, opplæringstiltak utenfor vedkommendes ordinære arbeidstid kompenseres den reisetid som overstiger 1 time per dag med ordinær lønn, alternativt avspasering time for time, begrenset til 6 timer per døgn. Fravær i forbindelse med tjenestereiser utover 30 timer kompenseres med 2 plusstimer pr. påbegynt døgn. Pålagt dokumentert arbeid utført på tjenestereiser utover den ordinære arbeidstid betraktes som overtid Kompensasjon for flytting av stilling som medfører endret bosted eller økt reisevei Dersom stillingen flyttes til et annet geografisk sted og arbeidstakeren som følge av dette må flytte geografisk, eller arbeidstakeren får tilbud om stilling på et annet geografisk sted som følge av omstilling/omorganisering vil det bli utbetalt en godtgjørelse som følger: Ved flytting, dekkes boutgifter på nytt arbeidssted med inntil kr 7.500,- per måned i inntil 6 måned samt hjemreise hver 14. dag. Flyttekostnader dekkes etter gjeldende regler. Dersom vedkommende etter dette tidspunkt velger å flytte permanent, dekkes flyttekostnader etter gjeldende regler samt reiseutgifter inkludert familie. I tillegg utbetales 3 måneders ekstra lønn til dekning av ekstra utgifter ved flytting samt for utvist evne til mobilitet.

9 Ved dagpendling gis et engangstillegg på kr ,- til arbeidstagere som får merreisetid på en time hver vei, eller over 3 mil. Beløpet kan tas ut som et fast månedlig beløp over en periode på to år. Leder og arbeidstaker kan avtale kompensasjon i form av tid hvis dette er mer hensiktsmessig for arbeidstakeren, og ikke til hinder for driften av avdelingen - økt reisevei 1 time gir 30 minutter kompensasjon. Arbeidstiden kan justeres/forskyves på grunnlag av ankomst-/avgangstider for offentlig kommunikasjon, familieforhold etc. hvis ikke tungtveiende grunner taler mot det. Når 2 års perioden utløper vil vedkommende miste den økonomiske kompensasjonen. Eventuell avtale vedr justert ukentlig arbeidstid, kan forlenges hvis ikke tungtveiende grunner taler for noe annet. Kapittel III Lønnssystem Innledning Lønnssystemet skal bygge på konsernets vedtatte leveregler og på bestemmelsene i Sentralavtalens (SA) felleserklæring om lønn samt 7, 9, 10 og 11 i SA. Felleserklæringen om lønn i Sentralavtalen beskriver de forhold det enkelte selskap skal vektlegge ved etablering av eget lønnssystem. Regler om lønnsregulativets anvendelse, lønnsansiennitet og overtidsbetaling finnes hovedsakelig i Sentralavtalen. Lønnssystemets formål Lønnssystemet skal være helhetlig, fleksibelt, forutsigbart og tilpasset de enkelte enheters behov. Systemet skal bidra til at DnB NOR er i stand til å rekruttere og beholde kvalifiserte arbeidstakere slik at konsernet når sine strategier og mål. Lønnssystemet skal også motivere den enkelte medarbeider til å gjennomgå relevant kompetanseutvikling eller på andre måter kvalifisere seg for sitt arbeid til beste for DnB NOR og seg selv. Belønningen skal til enhver tid understøtte gjeldende belønningspolicy, strategier og verdigrunnlag og bidra til å nå konsernets mål. 3-1 Oversikt over komponentene i lønnssystemet Lønnssystemet kan være basert på: fastlønn, faste tillegg og variabel lønn. 3-2 Fordeling av lønnsmidler Partene skal årlig drøfte rammen for lønnsdannelsen i DnB NOR og fordelingen av denne. Partene avtaler hvert år på hvilket nivå i det enkelte selskap lønnsrammen skal koordineres. Partene drøfter avsetning av midler med sikte på tiltak rettet mot særskilte grupper. 3-3 Medarbeider/lønnssamtale Den enkelte ansatte har rett til å ta opp lønn og lønnsrealterte forhold med sin nærmeste leder i sin årlige medarbeidersamtale eller i en egen avtalt lønnssamtale. Det skal skrives referat fra samtalen. Arbeidstakere som har lov- eller avtalefestet permisjon, skal innkalles til medarbeider- og lønnssamtale. 3-4 Rapportering Hovedtillitsvalgte skal pr eller 1.7. hvert år få tilsendt en oversikt som navngir de medlemmer som ikke har fått lønnstillegg utover generelt tillegg de siste tre år.

10 En oversikt over de engangs- og markedstillegg som er gitt skal rapporteres til tillitsvalgte to ganger per. År, 1.1. og 1.7. Avlønning inngår i beregning av feriepenger i henhold til ferielovens bestemmelser. Unntak kan avtales. ( Link til ferieloven) 4-1 Ansettelser Kapittel IV Ansettelser - utvalg Ansettelser i DnB NOR skal skje i henhold til gjeldende retningslinjer, og Hovedavtalens 14. Ledelsen og tillitsvalgte skal være enige om retningslinjene. Selskapene skal bestrebe seg på å besette ledige stillinger med interne arbeidstakere. Tillitsvalgtes medvirkning i ansettelsessaker, omfatter stillinger som er foreslått avlønnet opp til lønnstrinn 70. Lønn over lønnstrinn 70 fastsettes administrativt. Hovedtillitsvalgte har uttalerett ved ansettelser i ledende stillinger som er unntatt fra behandling i ansettelsesutvalget. 4-2 Utvalg i DnB NOR DnB NOR har etablert et overordnet Konsern SAMU jfr. Hovedavtalens 15 B Kapittel V Tillitsvalgte Innledning Partene er enige om at det er viktig for gode forhold på arbeidsplassen at samarbeidet mellom ledelse og tillitsvalgte foregår i betryggende former, samtidig som samarbeidet skal være rasjonelt og effektivt. Saker søkes løst på lavest mulig nivå, og skal tas til behandling uten ugrunnet opphold. Partene er enige om at arbeidet som tillitsvalgt er av positiv betydning for konsernet og de tillitsvalgte. Tillitsvalgte skal likestilles med andre arbeidstakere ved vurdering av lønnstillegg, utnevnelser, avansement eller søknad på ny stilling i konsernet. Det vises i den forbindelse til Hovedavtalen Tillitsvalgtes organisering / opplæring Partene er enige om at tillitsvalgets organisasjon i størst mulig grad skal gjenspeile organisasjon og beslutningsnivåer. Møter med medlemmer av FALO for informasjon og drøftelser av viktige saker, kan avholdes i arbeidstiden etter avtale i det enkelte tilfelle med ledelsen. Partene er videre enige om at det er viktig å ha tillitsvalgte/kontaktvalgte med høy kompetanse innenfor de oppgaver som skal ivaretas. Det gis rett til å gjennomføre FALOs obligatoriske opplæring i tillegg til verneombudsopplæring. 5-2 Prosjektdeltakelse Tillitsvalgte/kontaktvalgte skal gis anledning til å delta i prosjekter og øvrig arbeid som berører arbeidstakere. Involvering skal skje så tidlig som mulig slik at de har reell mulighet til å påvirke beslutningene. Tillitsvalgte/kontaktvalgte velger selv om de vil delta. Kontaktvalgte/verneombud har samme rettigheter og plikter innenfor sitt arbeidsområde i forhold til den stedlige ledelsen som tillitsvalgt/ 13-utvalget har i forhold til selskaps/konsernledelsen. 5-3 Reduksjon av måltall Ved bruk av arbeidsmengde- og volumstatistikk gis tillitsvalgte/kontaktvalgte reduksjon i måltall. Reduksjonen skal fastsettes i samsvar med vervets omfang. Reduksjonen skal ikke fordeles på

11 andre, og ikke gi utslag i redusert bonus. Den enkeltes reduksjon avtales med leder. Ved uenighet lokalt avgjøres reduksjonen av konserndirektør etter drøftelser med hovedtillitsvalgte. De tillitsvalgtes/kontaktvalgtes måltall skal også vurderes og eventuelt reduseres ved deltakelse i prosjekter nedsatt av ledelsen. Reduksjonen gjelder for prosjektperioden. Tillitsvalgte/kontaktvalgte som er deltidsarbeidstaker, skal ha rett til mertid samt få dekket eventuelle ekstra reiseutgifter når møter, konferanser og annet arbeid i forbindelse med vervet som tillitsvalgt gjennomføres utenom deres ordinære arbeidstid. 5-4 Valg, tilrettelegging og rapportering Valg og andre endringer rapporteres til ledelsen senest innen 8 dager etter gjennomførte endringer. Ved tiltredelse som tillitsvalgt/gjenvalg skal leder og tillitsvalgt gjennomføre en medarbeidersamtale. Samtalen skal bl.a. inneholde diskusjon om arbeidsbelastning, avlastningsbehov og lønnsforhold. Det føres referat fra møte som undertegnes av leder og tillitsvalgt. Det er et lederansvar å tilrettelegge arbeidsforholdene for tillitsvalgte. De tillitsvalgte skal sikres en rimelig lønnsutvikling i perioden de har vervet. 5-6 Avtale for tillitsvalgte og hovedverneombud HR og konserntillitsvalgte utarbeider avtaler for tillitsvalgte og hovedverneombud når vervet utgjør 50% eller mer. Kapittel VI Innstillingsutvalg til Konsernrevisjonen 6-1 Innstillingsutvalg til Konsernrevisjonen Innstillingsutvalget til Konsernrevisjonen består av to medlemmer fra ledelsen og to medlemmer fra de arbeidstakere og avgir innstilling i følgende saker: Organisasjonsendringer Ansettelser Normeringer Personlige tillegg og lønnsreguleringer Innstillingsutvalgets kompetanse omfatter ikke stillinger som revisjonsleder og stillinger lønnet over lønnstrinn 70. Kapittel VII Bruk av arbeidsmengdestatistikk, volumstatistikk og kontrolltiltak Felleserklæring om bruk av måle- og kontrollsystemer Partene er enige om at bruk av måle- og kontrollsystemer kan få vesentlig betydning for arbeidstakernes arbeidsplass og arbeidsforhold. En helhetsvurdering legges til grunn ved utforming, innføring og bruk av måle- og kontrollsystemene. I denne helhetsvurderingen skal det tas hensyn til den enkeltes personvern, varetakelse av et godt arbeidsmiljø, markedsmessige forhold, ressurstilgang, eventuell endring i organisasjon, samt selskapets økonomi. Utforming av måle- og kontrollsystemer skal skje i samsvar med gjeldende lovgivning om personvern. Herunder skal det innhentes informert samtykke fra den enkelte arbeidstaker der dette er nødvendig. 7-1 Omfang Reglene i dette kapittel omfatter alle måle- og kontrollsystemer som benyttes ved planlegging og gjennomføring av arbeidet, og som har eller vil kunne få betydning for de arbeidstakeres sysselsetting og arbeidsforhold, jf Hovedavtalens 7 nr 4 og 34 nr 3. Dette innbefatter måling på aktiviteter, resultat og volum.

12 7-2 Medvirkning og informasjon Det inngås avtale på overordnet nivå med tillitsvalgte før nye måle- og kontrollsystemer iverksettes. Det samme gjelder ved endring av måle- og kontrollsystemer. Planlagte måle- og kontrollsystemer samt endringer av eksisterende systemer skal forelegges de tillitsvalgte på et forberedende stadium, og så tidlig at de tillitsvalgtes uttalelser kan få innflytelse på den endelige avgjørelsen. Så fremt det nedsettes et prosjektutvalg i forbindelse med utforming og innføring av slike systemer, skal de tillitsvalgte gis anledning til å oppnevne minst en representant i utvalget. Arbeidstakere som direkte blir berørt av systemene, skal gjennom egne representanter gis anledning til å delta i arbeidet med utformingen av de aktuelle systemer. Før arbeidet med å utforme måle- og kontrollsystemer som omfattes av avtaleverket, skal ledelsen utarbeide et beslutningsgrunnlag som minimum skal inneholde følgende punkter: Formålet med det aktuelle målesystem Målekriterier aktivitet, resultat, volum Hvilke enheter/avdelinger som blir berørt av målesystemet Hvem det skal rapporteres til og hvem som skal gis innsyn Regler for avviksrapportering Lagring og oppbevaring av opplysningene. Eventuell bruk av overskuddsinformasjon Evaluering sammen med tillitsvalgte under veis, og ved avslutning 7-3 Forholdet til den enkelte arbeidstaker Måling på aktiviteter, resultater og volum, samt andre datastatistikker som inneholder opplysninger om enkeltarbeidstakere, skal kun benyttes i den grad dette er tillatt etter lov om behandling av personopplysninger. Anonymiserte data (som ikke kan spores på enkeltarbeidstaker) kan likevel brukes til analyseformål, styringsverktøy m.v. Før registrering iverksettes, skal alle arbeidstakere som berøres informeres om hva som registreres, hva formålet er og hvem som er ansvarlig for registreringen. Arbeidstakere og tillitsvalgte har til enhver tid krav på å få opplyst hvilke registreringer som finner sted, hva opplysningene brukes til og hvor lenge de oppbevares. Ansvar for besvarelse påhviler nærmeste leder, og skal gis innen 2 uker etter at henvendelse er mottatt. Samtykke til utlevering/bekjentgjøring av navn og resultater kan gis generelt eller for en enkelt anledning. Generelt samtykke kan til enhver tid trekkes tilbake. Utlevering/bekjentgjøring av resultater for en gruppe (team) kan skje uten samtykke, dersom dette ikke sier noe om den enkelte deltaker. Normalt vil samtykke måtte innhentes dersom gruppen består av 5 deltakere eller færre. Det er ledelsens ansvar å innhente samtykke fra arbeidstakerne, også for målinger som er igangsatt. Ved bruk av statistikker som inneholder opplysninger om enkeltarbeidstakeres aktiviteter, resultater og volum m.v. skal for øvrig følgende retningslinjer følges: Registrering som kan henføres til en enkelt arbeidstaker, kan nærmeste leder bruke som styringsverktøy og som grunnlagsmateriale for oppfølgings-, utviklings- og medarbeidersamtaler. Det er en forutsetning at slik bruk skjer i fortrolige former mellom leder og arbeidstaker. Bruken av registreringene skal være saklig begrunnet i virksomheten og i formålet med registreringen. Overordnet leder kan informeres dersom dette er saklig begrunnet i lederansvaret. Utlevering/offentliggjøring av opplysninger vedrørende enkeltarbeidstakeres resultater til andre (i og utenfor konsernet) kan bare skje i henhold til personopplysningsloven og med samtykke fra den arbeidstakere. Ved kampanjer kan bare de arbeidstakere som uttrykkelig samtykker navngis i forbindelse med rangering/premiering. Skal det oppgis navngitte resultater underveis i kampanjen, må samtykke innhentes før kampanjen starter. 7-4 Kontrolltiltak Etablering av kontrolltiltak skal skje i henhold til arbeidsmiljølovens 9-1. ( Link til aml. Kap. 9)

13 7-5 Måloppnåelse Målinger skal underbygge samspill i den enkelte enhet og mellom ulike enheter, og skal som hovedregel skje på team. Fastsettelse av mål skal skje i samarbeid mellom arbeidstakeren og nærmeste leder. Måltallene skal fastsettes slik at den enkelte finner målene utviklende, prestasjonsfremmende og forutsigbare. Måltallene skal være mulig å nå innenfor avtalt arbeidstid. Eventuell uenighet om måltallene skal dokumenteres. Ved sammenhengende lovlig reduksjon av arbeidsevne ut over fire uker i tråd med gjeldende trygderegler, reduseres måltall forholdsmessig. Reduksjonen fordeles ikke på andre medlemmer i teamet. Resultater skal som hovedregel rapporteres til nærmeste leder. Videre rapportering skal som hovedregel skje på team. 7-6 Utviklingsplaner Før nye målesystemer iverksettes, skal det utarbeides kriterier for utviklingsplan for arbeidstakere som over tid ikke oppnår måltallene. Det utarbeides individuell utviklingsplan for den enkelte arbeidstaker. Planen skal inneholde tidsplaner og tiltak med henblikk på å sette arbeidstakeren i stand til å nå måltallene. Kriteriene for utviklingsplanen skal gjøres kjent for dem som arbeider etter måltall i det enkelte selskap. Avtale for utvikling av arbeidstakere som arbeider med måltall utarbeides i det enkelte selskap. Kapittel VIII Kompetanse og autorisasjon Partene er enige om at kompetanseutvikling er et satsingsområde i DnB NOR. Partene skal drøfte hvordan kompetanseutvikling skal tilrettelegges slik at den blir målrettet ut fra hele konsernets behov og den enkeltes mulighet til å ta ansvar for egen utvikling i eksisterende arbeidsoppgaver og kvalifisere seg til andre arbeidsoppgaver i konsernet. Link til Sentralavtalen 17 Krav til autorisasjon kan være bestemt av finansnæringen eller tilrettelagt for næringen som et tiltak for å sikre kompetansen. Partene ser det som viktig at det blir lagt til rette for at medarbeidere i konsernet kan gjennomføre kompetanseheving ved å oppnå autorisasjoner innenfor den enkeltes fagområde. 8-1 Autorisasjon Ved gjennomføring av autorisasjon ivaretas følgende: Kompetanseutviklingsbehov avklares gjennom kompetansekartlegging og avtales gjennom individuelle utviklingsplaner for gjennomføring av kompetansehevende tiltak. Opplæringstiltak skal skje innenfor den enkeltes avtalte arbeidstid. Avvik fastsettes i samråd med nærmeste leder. Arbeidstaker kan la seg bistå av tillitsvalgte. I tilfelle arbeidstakeren ikke består autorisasjonsprøven iht til de retningslinjer som gjelder eller ikke blir autorisert pga brudd på retningslinjer for autorisasjon, kan vedkommende fratas retten til å arbeide innenfor det arbeids- og ansvarsområdet som krever autorisasjon. I slike tilfeller følges retningslinjer for "autorisasjonsordningen. Det gjennomføres veiledningssamtale hvor utviklingsplanen utarbeides. Arbeidstaker kan la seg bistå av tillitsvalgte under samtalen. Det skrives referat fra møtet. 8-2 Kompetanseutvikling Forandring og omstilling er en del av hverdagen i konsernet. Partene er enig om at velkvalifiserte medarbeidere er en forutsetning for å kunne møte de mange utfordringer vi står overfor. I selskapets personalpolitikk er høy kompetanse og systematisk kompetanseutvikling et viktig verdigrunnlag. Høy kompetanse og evne til å utvikle riktig kompetanse på en rasjonell måte er en nødvendig investering for å nå våre mål. Konsernet vil bevisst satse på utviklingstiltak og oppbygging av nødvendig spisskompetanse. Konsernet vil også oppfordre til kompetanseheving som muliggjør økt mobilitet.

14 Konsernets selskaper er ansvarlige for å avdekke kompetanse- og utviklingsbehov, slik at vi er i stand til å oppfylle målsettingene i de strategiske forretningsområdene. Den enkelte leder er tillagt ansvar for å legge forholdene til rette for sine medarbeideres utvikling og å ta initiativ til relevant kompetanseutvikling. I tillegg har også den enkelte medarbeider ansvar for egen kompetanseutvikling, og må således ta initiativ i forhold til relevante kompetanse- og utviklingstiltak. Kompetanseutviklingstiltak organiseres i den enkelte enhet i samarbeid med HR. Utover læring i selve jobben, kan utviklingsbehov også dekkes gjennom eksterne læresteder. 8-3 Rett til studiepermisjon Rett til studiepermisjon er regulert i arbeidsmiljøloven (1-6) Link til bestemmelsen 8-4 Økonomisk støtte til utdanning 1. Økonomisk støtte Økonomisk støtte til utdanning kan søkes av alle som er fast ansatt i konsernet. Støtte gis som hovedregel til utdanning ved institusjoner som gir kompetanse i høyskolesystemet med godkjente studiepoeng, fagskoler som gir spesialutdanning direkte relatert til selskapets/konsernets virksomhets-område eller utdanning som kan kvalifisere til opptak ved nevnte skoler. All økonomisk støtte til videreutdanning dekkes av lokale opplæringsbudsjetter. Utdanningen må kunne forventes å gi medarbeideren kunnskaper og kompetanse av stor betydning for nåværende arbeidssituasjon, eller for en sannsynlig fremtidig karriereutvikling. Søknad om økonomisk støtte skal anbefales og påtegnes av nærmeste leder. Søknaden behandles etter i henhold til administrative rutiner fastsatt i selskapet. 2. Økonomisk ramme. Dersom utdannelsen er et krav i stillingen, (jfr. stillingsbeskrivelsen) eller er nødvendig for å gjennomføre pålagte arbeidsoppgaver dekkes alle utgifter. Ved andre former for utdannelse vurderes den økonomiske ramme individuelt og med hensyn til selskapets/konsernets strategiske behov og satsningsområder. Økonomisk støtte gis til: Dokumenterte studieutgifter (semester- og kursavgifter, eksamensgebyr og nødvendig studiemateriell). Det kan også innvilges støtte til utgifter ved elevsamlinger (f.eks. eksamensforberedende samlinger, slik bl.a. BI Senter for finansutdanning gjennomfører for en del av sine kurs). Utgifter til opphold/reise i forbindelse med elevsamlinger dekkes også i sin helhet av den enkelte selskap i samsvar med Retningslinjer for reiser i selskapet. Dokumenterte studieutgifter, semester-/kursutgifter dekkes i første omgang med inntil 90 %. Så snart det fremlegges bevis på at eksamen er avlagt og bestått, blir den resterende egenadel på 10 % utbetalt. 3.Avslag på søknad om støtte til studier Avslag på støtte til studier kan forelegges hovedtillitsvalgte og HR direktør for vurdering. 4. Øvrige betingelser Hvis den ansatte avbryter studiet eller ikke går opp til eksamen uten noen rimelig grunn, kan selskapet kreve utbetalt støtte tilbakebetalt etter vilkår som fastsettes i det enkelte tilfellet. Økonomisk støtte gis bare en gang til hvert studium. Det forutsettes at annen utdanning som selskapet har gitt støtte til er fullført. Dette innebærer at dersom den ansatte ønsker å avbryte en påbegynt utdanning for å starte på et annet likeverdig studium, vil støtte til videreutdanning bare kunne ytes etter fradrag av allerede utbetalte støttebeløp. Når utdanningen er fullført, skal kopi av vitnemål for avlagt eksamen/sluttprøve oversendes selskapet.

15 4. Bindingstid Får en medarbeider utbetalt økonomisk støtte til videreutdanning gjelder følgende regler for bindingstid: Utbetalt støttebeløp Bindingstid NOK Ingen bindingstid NOK mnd NOK mnd NOK mnd NOK og høyere 24 mnd Bindingstiden regnes fra det tidspunkt utdannelsen det ble tildelt støtte til ble fullført. Maksimal bindingstid er 2 år. En medarbeider som får permisjon fra selskapet for å studere på dagtid, får 6 mnd. bindingstid også for beløp inntil kr ,-. Maksimal bindingstid er også her 2 år. Slutter den ansatte i bindingstiden, må utbetalt støtte tilbakebetales sett i forhold til gjenstående bindingstid. Beløpet kan eventuelt bli omgjort til et gjeldsbrevlån etter ordinære kundevilkår. Innvilger selskapet "virkemiddelpakke" til en ansatt, for på den måten å redusere bemanningen, skal ikke tidligere bevilget økonomisk støtte til utdanning trekkes inn i et eventuelt sluttoppgjør. 5. Lesefri med lønn i forbindelse med eksamener Alle fridager/lesefri må avtales i god tid med personalansvarlig leder. Eksamensdager: Eksamener ved FAK, BI, NHH, regionale høyskoler, universiteter/vitenskapelige høyskoler, hjemme-eksamen (f eks BI): Fri eksamensdagen uansett om eksamen er på dag- eller kveldstid. Videregående skoler/kurs med relevans til konsernet - fri eksamensdagen. Lesedager: Studier med 3-12 studiepoeng - 1 lesedag pr eksamen uavhengig av eksamensform. Studier med 13 studiepoeng eller mer - 2 lesedager pr eksamen. Studier med inntil 2 studiepoeng gies likevel 1 lesedag dersom eksamen varer 5 timer eller mer. For 24-timers eksamen gis en fridag direkte i etterkant av eksamen når denne fridagen faller på en ordinær arbeidsdag. Det kan maksimalt tas ut 5 lesedager pr semester. Ved avsluttende høyere embetseksamen i fag som har relevans for konsernet, kan det gis inntil 3 måneders permisjon med lønn. Videregående skoler/kurs med relevans til selskapet - Fri eksamensdagen. I tillegg gis 1 lesedag dersom eksamen varer 5 timer eller mer. 6. Heltidsansatte med omsorg for barn under 12 år og som tar jobbrelevant videreutdanning gis inntil 3 timers lesefri pr uke i semesterperioden etter nærmere avtale med nærmeste leder med personalansvar. 8-5 Stipend og studiepermisjon 1. Generelt Ved studiepermisjon (med/uten lønn) er medarbeideren å betrakte som fullt tilsatt i selskapet med alle normale rettigheter. Dette inkluderer pensjons - og forsikringsrettigheter mm. Studiepermisjon gis med adgang til, etter permisjonstiden, å komme tilbake til samme lønnsnivå som før permisjonen ble innvilget. Det tas dog forbehold om at permisjonsinnehaveren etter permisjonens utløp ikke kan garanteres samme stilling som tidligere innehatt i selskapet. 2. Retningslinjer Søknad om studiepermisjon med lønn behandles i henhold til administrative rutiner i det enkelte selskap.

16 Det kan i særlige tilfeller inngås avtale om studiepermisjon med lønn. Dette kan omfatte inntil 100 % permisjon i inntil ett år eller inntil 50 % permisjon i inntil 2 år for skolegang/studier som etter vurdering av bemyndiget leder, har betydning for utførelsen av den enkeltes arbeid. Det kan søkes individuelle ordninger. Ansatte med 5 års tjenestetid i bedriften har rett til inntil 3 års permisjon til skolegang/studier som bemyndiget leder mener har betydning for utførelse av den ansattes arbeid. 3. Rapport Medarbeideren avgir rapport etter hvert semester til egen lede. Rapporten skal inneholde hvilke fag som er gjennomgått, eksamen, generell informasjon om hvordan studiet er og evt. annen informasjon til nytte for selskapet. 4. Øvrige betingelser Hvis den ansatte avbryter studiet eller ikke går opp til eksamen uten rimelig grunn, kan selskapet kreve utbetalt støtte tilbakebetalt etter vilkår som fastsettes i det enkelte tilfellet, Når utdanningen er fullført, skal kopi av vitnemål for avlagt eksamen oversendes i henhold til rutiner i det enkelte selskap. Kapittel IX Likeverd Diskriminering på grunn av kjønn, etnisk bakgrunn, hudfarge, religion, funksjonshemning, seksuell orientering eller alder er forbudt. Trakassering skal ikke forekomme. DnB NOR legger stor vekt på å ivareta hensynet til likeverd og bestreber seg på å legge forholdene til rette for at alle arbeidstakere skal gis de samme muligheter for utvikling. Med mindre særlige hensyn taler mot det, skal det i forbindelse med utlysning av stillinger på ledernivå, særlig oppfordres til at kvinner søker. For øvrig vises det til Hovedavtalens 17 om likestilling mellom kjønnene. Kapittel X Livsfasepolitikk Det legges vekt på at arbeidstakere kan ha behov for fleksible arbeidstideordninger fordi de er i ulike livsfaser, arbeids- og bosituasjon med videre. Partene er enige om at fleksibel tilpasning av arbeidstiden for tilrettelagt kompetanseheving og i forhold til den enkeltes livsfase, vil kunne være et effektivt virkemiddel for nyrekruttering, reduksjon av sykefravær og økt produktivitet. DnB NOR legger vekt på å arbeide systematisk for å ivareta ansvaret som IA bedrift. Forholdene skal tilrettelegges for arbeidstakere med redusert funksjonsevne/arbeidsevne og i nødvendig grad for å beholde eldre arbeidstakere. Sykemeldte skal få tett oppfølging og det skal legges vekt på hva den enkelte kan utføre av arbeidsoppgaver. Kapittel XI Omstilling Partene er enige om å finne frem til omforente retningslinjer for behandling av omstillingssaker. ( link til regelverket) Kapittel XII Pensjon og personalforsikringer DnB NOR skal ha tilfredsstillende pensjonsordning og personalforsikringsordninger Endringer i vilkårene for pensjons- og personalforsikringer skal drøftes med sentrale tillitsvalgte. Tillitsvalgte skal sikres involvering ved deltakelse i utvalg som oppnevnes i forbindelse med utforming og endring av pensjons- og forsikringsordninger. Partene er enige om at den enkelte arbeidstakere ikke skal få forringet sin tjenestepensjon i bedriften ved ordinær alderspensjon fra fylte 67 år som følge av at AFP ordningen tas i bruk, jamfør Sentralavtalen 16.

17 Oslo, 2. mars 2009 DnB NOR ASA Foreningen av LO organiserte i DnB NOR (FALO)

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Særavtale gjeldende fra 01.07.2014 30.06.2015 Innhold Sist revidert den Kapittel Side Særavtalens omfang Virkeområde 1. Januar 2008 1.1 2 Fortolkning

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 1. Hensikt 2. Gyldighetsområde 3. Arbeidstid 3.1 Ukentlig arbeidstid 3.2 Daglig arbeidstid 3.3 Delt dagsverk 3.4 Nattjeneste 3.5 Fritid 4. Reisetid 4.1 Forholdet

Detaljer

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Reglement for fleksibel arbeidstid Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse 1. Hva er fleksibel arbeidstid...3 2 Hvem omfattes av

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt Som del B gjelder følgende for Bring Logistics Solutions AS: 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG Overenskomsten omfatter medlemmer av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund innen alle funksjoner i Bring Logistics Solutions

Detaljer

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver.

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver. Vedlegg 1 Virkemiddelbruk Dette dokumentet er et vedlegg til omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Dokumentet er kommet i stand etter drøftinger mellom Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund,

Detaljer

Fleksitidsreglement. for

Fleksitidsreglement. for 09/236-10064 Fleksitidsreglement for Vedtatt av Hemne formannskap i sak 164/08, den 07./10. - 2008 (revidert utgave pr. 27.03.09) 1. VILKÅR Ordningen med fleksitid i Hemne kommune er betinget av at følgende

Detaljer

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Fleksitidsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 09.09.2009 Rev 1: Revidert i møte i administrasjonsutvalget 27.05.2013 Innhold 1 Definisjon... 3 2 Omfang... 3 3 Arbeidstid...

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Overenskomst del B 1.mai april mellom Spekter/Sykehuspartner HF. LO Stat/Fagforbundet

Overenskomst del B 1.mai april mellom Spekter/Sykehuspartner HF. LO Stat/Fagforbundet Overenskomst del B 1.mai 2016 30.april 2018 mellom Spekter/Sykehuspartner HF og LO Stat/Fagforbundet 1 1. OMFANG OG GYLDIGHET... 3 1.1. Virkeområde... 3 1.2. Ikrafttreden og varighet... 3 2. SOSIALE BESTEMMELSER

Detaljer

Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid?

Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? Informasjonshefte Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? 1 Utvidet åpningstid før jul Julehandelen

Detaljer

Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid?

Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? Informasjonshefte Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? 1 2 Utvidet åpningstid før jul Julehandelen

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E OSLO Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Dok. 2 19. april kl. 15:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del Overenskomst mellom og Sykehuset Østfold HF B-del perioden 1.5.2010 30.4.2012 1 1. GENERELLE BESTEMMELSER Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. 1.1 Partsforhold

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune SENJA KOMMUNE Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune Avtale, utkast datert 30.06-17 Behandlet i PSU: Vedtatt av Fellesnemnda: Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid 1. Bestemmelsens ordlyd: Pkt. 2.5) Ordinær arbeidstid for tredelt turnusarbeid

Detaljer

REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Lebesby kommune

REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Lebesby kommune REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 24.09.2008, sak 08/863 Ansvarlig for dokument: Kontorleder REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID 1. HENSIKT. Ordningen

Detaljer

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM OG Arbeidstaker: 1. Partene HAV AS (Arbeidsgiver) Postboks 91 Nydalen 0409 Oslo Organisasjons nr. 986587098 og Navn: 19. jan. 2015 ID: Adresse: Postnr: Sted:

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT 1. Økonomi LO Stat, Unio, YS Stat Med virkning fra 1. juli avsettes det 0,8 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger, se nærmere i tekst nedenfor. Med virkning fra 1.

Detaljer

Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune

Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune Vadsø kommune 2011 RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I VADSØ KOMMUNE. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 00/00 i møte 00.00.2011 1. OMFANG

Detaljer

Elverum, 1. desember 2016

Elverum, 1. desember 2016 Elverum, 1. desember 2016 Norsk Sykepleierforbunds arbeidstidskurs for ledere Program 09.00-09.10 Innledning og presentasjon 09.10-10.00 Forelesning 10.00-10.15 Kaffepause 10.15-12.00 Forelesning 12.00-13.00

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Virkemiddelbruk. Vedlegg 1

Virkemiddelbruk. Vedlegg 1 Vedlegg 1 Virkemiddelbruk Dette dokumentet er et vedlegg til omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Dokumentet er kommet i stand etter drøftinger mellom Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund,

Detaljer

Arbeidstid. Styrkeløftet 2015

Arbeidstid. Styrkeløftet 2015 Arbeidstid Styrkeløftet 2015 Problemer Hvor lenge skal vi arbeide Beredskap Gjennomsnittsberegning Pauser Søndager Overtid Når begynner arbeidet? Tyco-dommen Teknikere som installerte sikkerhetssystemer

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune Bergenskurset ATG November 2014 Bente Myrtveit / Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E O S L O Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Dok. 2 23. april kl. 10:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Regler for Eigersund kommune. Vedtatt 2.3.2000 (Arkiv: Saksnr. 02/5002 - løpenr. 7660/03 (Tidl. 7251/01))

FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Regler for Eigersund kommune. Vedtatt 2.3.2000 (Arkiv: Saksnr. 02/5002 - løpenr. 7660/03 (Tidl. 7251/01)) FLEKSIBEL ARBEIDSTID Regler for Eigersund kommune. Vedtatt 2.3.2000 (Arkiv: Saksnr. 02/5002 - løpenr. 7660/03 (Tidl. 7251/01)) FLEKSIBEL ARBEIDSTID Formål Formålet med å innføre fleksibel arbeidstid er

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge OVERENSKOMST mellom Spekter/Innovasjon Norge og LO/NTL YS/Parat, Finansforbundet og Statstjenestemannsforbundet SAN/Tekna, Norske Siviløkonomers Forening, Norges Juristforbund og UNIO Varighet: 1.4.2012-31.3.2014

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 Endringer i Aml kap 10 PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 10-4 tredje ledd skal lyde: (3) For beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet skal som hovedregel minst 1/7 av vakten regnes med i den alminnelige

Detaljer

Sentralavtale mellom Finans Norge og Finansforbundet 2016 2018. finansforbundet.no finansnorge.no

Sentralavtale mellom Finans Norge og Finansforbundet 2016 2018. finansforbundet.no finansnorge.no 2016 2018 Sentralavtale mellom Finans Norge og Finansforbundet 2016 2018 finansforbundet.no finansnorge.no SENTRALAVTALE INNHOLDSFORTEGNELSE Sentralavtale mellom Finans Norge og Finansforbundet for ansatte

Detaljer

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget.

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. ØKONOMI 3-2 Minstelønn Alle minstelønnssatsene heves med kr. 10.000,- unntatt

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

Bring/YTF. Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF

Bring/YTF. Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF Bring/YTF Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF 2012 Overenskomst av 2012 mellom Spekter/ Bring Warehousing AS på den ene side og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund / Yrkestrafikkforbundet

Detaljer

Omstillingsavtale for Helse Sør-Øst

Omstillingsavtale for Helse Sør-Øst Omstillingsavtale for Helse Sør-Øst Avtalen er inngått mellom Helse Sør-Øst RHF og arbeidstakerorganisasjonene Unio, LO, Akademikerne, YS og SAN. Denne avtalen supplerer eksisterende lover og avtaler.

Detaljer

For tidsregistreringssystem betyr dette at vi i utgangspunktet må ha følgende arbeidsplaner med utgangspunkt i hel stilling:

For tidsregistreringssystem betyr dette at vi i utgangspunktet må ha følgende arbeidsplaner med utgangspunkt i hel stilling: KRAVSPESIFIKASJON FOR FUNKSJONALITET FOR TIDSREGISTRERINGSSYSTEM 1. Arbeidsplaner Normalarbeidstiden i staten er 37,5 timer per uke jf Statens personalhåndbok (SPH) pkt 7.3.7 7 Arbeidstid. Iflg departementets

Detaljer

Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015. Bjørg Anne Rynning, Negotia

Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015. Bjørg Anne Rynning, Negotia Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015 Bjørg Anne Rynning, Negotia Storstreik mot foreslåtte endringer Massiv protest mot ny arbeidsmiljølov 28. januar 2015 STOR deltakelse utenfor Stortinget

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans TARIFFREVISJONEN 2016

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans TARIFFREVISJONEN 2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans TARIFFREVISJONEN 2016 OSLO KOMMUNES KRAV/TILBUD NR. 2 21.04.2016 KL 10.00 201503341-121 Oslo kommunes krav/tilbud nr 2 21.04.2016 kl. 10.00 1 Krav til overenskomstens

Detaljer

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Presentasjon av KIA Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Torger Kyrrestad Strøm. Leder av Econa Troms og Finnmark, styremedlem KIA, Tillitsvalgt Tromsø kommune 1 Beslutningsstruktur Lokalavde linger

Detaljer

Parallellsesjon Virke overenskomster. Tariffavtaler. Samspillet Farmaceutene tillitsvalgtkurs NFF-A

Parallellsesjon Virke overenskomster. Tariffavtaler. Samspillet Farmaceutene tillitsvalgtkurs NFF-A Parallellsesjon Virke overenskomster TV-kurs 19. januar 2016 Lilly Elvekrok Agerup juridisk rådgiver Tariffavtaler Overenskomsten/tariffavtaler supplerer bestemmelsene i aml. hva gjelder ansattes rettigheter

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

Overtids- og ulempetillegg. Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup

Overtids- og ulempetillegg. Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup Overtids- og ulempetillegg Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup 09.01.2017 Overtids- og mertidstillegg Hvor står det om overtid i loven? Arbeidsmiljøloven 10-6 Aml. 10-6 Overtid (1) Arbeid utover avtalt

Detaljer

TILLITSVALGTSKOLERING. Kontroll og godkjenning av turnusplan. Arbeidshefte Opplæring på CD-rom

TILLITSVALGTSKOLERING. Kontroll og godkjenning av turnusplan. Arbeidshefte Opplæring på CD-rom TILLITSVALGTSKOLERING TURNUS Kontroll og godkjenning av turnusplan Arbeidshefte Opplæring på CD-rom Februar 2007 Hvordan du benytter heftet Dette heftet benyttes til innføring av personlige notater samt

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

Tillitsvalgtavtale 2010-2012. mellom. YS i Statoil. Statoil ASA

Tillitsvalgtavtale 2010-2012. mellom. YS i Statoil. Statoil ASA Tillitsvalgtavtale 2010-2012 mellom YS i Statoil og Statoil ASA Innhold 1 Del 1 Særlige bestemmelser... 3 1.1 Avtalens omfang og hjemmel... 3 1.2 Tillitsvalgte i YS i Statoil... 3 1.2.1 Tillitsvalgte med

Detaljer

Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune

Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune Innholdsfortegnelse 1. Formål.... 3 2. Omfang og vilkår.... 3 3. Kjernetid/ytre ramme for arbeidstid.... 3 4. Avspasering, avregningsperiode

Detaljer

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser. ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN PRAKSIS I LILLEHAMMER KOMMUNE Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli 2015. Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015)

Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015) Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015) Skjemaet består av to deler. En del for arbeidsplanlegging og beregning av tilleggslønn, jf. punkt A nedenfor, og en

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012)

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) 1. BAKGRUNN Det er et sentralt personalpolitisk mål å stimulere ansatte

Detaljer

HOVEDAVTALEREVISJONEN

HOVEDAVTALEREVISJONEN VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2010 K S SISTE KRAV/TILBUD I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2010 Ny og/eller endret tekst er merket med kursiv (endringer siden KS krav/tilbud 2 er merket

Detaljer

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 Del I - Innledning 1.1 - Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12 (4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012

Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012 Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012 1. VIRKEOMRÅDE Overenskomsten er inngått mellom Ventelo Networks AS og Norsk Jernbaneforbund og

Detaljer

Lokal Bedriftsavtale. mellom. for Mirror Accounting AS FALO

Lokal Bedriftsavtale. mellom. for Mirror Accounting AS FALO Lokal Bedriftsavtale mellom for Mirror Accounting AS og FALO pr. 12.november 2009 Bedriftsavtale Page 1 INNHOLDSFORTEGNELSE BEDRIFTSAVTALE... 3 KAPITTEL I... 3 1 VIRKEOMRÅDE OG OMFANG... 3 KAPITTEL II...

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 2, 22. april 2010 kl. 10.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 14.00, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser:

Detaljer

Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport.

Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport. Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport. Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 10. juni 2005 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 21 annet ledd og lov 17.

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/8-2013 Dokument nr.: 13/01571-1 Arkivkode: 0 Dato: 22.10.2013 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeid og fritid i helge- og høytider På bakgrunn

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 28.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 Temaer Endringene i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015 Utvalgte emner fra avtaleverket i finans Beregninger m/lønnstall Hovedavtalerevisjonen 2015

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret 2016. mellom. KS Bedrift

Hovedtariffoppgjøret 2016. mellom. KS Bedrift Hovedtariffoppgjøret 2016 mellom KS Bedrift og NITO, Tekna, Econa, Norges Juristforbund, Akademikerforbundet og Det Norske Maskinistforbund Energiavtale II KS Bedrift tilbud nr. 1 25. mai kl. 16.00 Det

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokal særavtale -Reiseregulativet. Bergenskurset ATG September 2011

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokal særavtale -Reiseregulativet. Bergenskurset ATG September 2011 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokal særavtale -Reiseregulativet Bergenskurset ATG September 2011 Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene 2.3.1 Bruk av deltidsstillinger Ved ledig stilling

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Vedtatt 1.gang i K. sak 07/22 Revidert i K. sak 09/76 Revidert i partssammensatt utvalg sak 12/1 Revidert i Fellesnemnd Bjarkøy Harstad sak 12/610 Revidert i kommunestyret,

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

AVTALE OM RESSURSPOOL

AVTALE OM RESSURSPOOL Denne lokalavtalen som et tillegg til: Overenskomst Norges Rederiforbund (NR) Landsorganisasjonen i Norge (LO) Industri Energi for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring forpleining på permanent

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter. Samling for HTV/FTV 15. juni 2015

Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter. Samling for HTV/FTV 15. juni 2015 Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter Samling for HTV/FTV 15. juni 2015 Oversikt over dagen 09.00 Forelesning 11.30 Lunch 12.00 Forelesning og gruppeoppgaver 14.00 Kaffepause 14.15 Forelesning

Detaljer

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende:

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 06.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet 12. april 2012 I forbindelse med tariffoppgjøret 2012 vil Norsk Teknologi fremme følgende krav

Detaljer

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011 B-rundskriv nr: 12/2010 Saksnr: 10/02059-1 Arkivkode: Dato: 16.11.2010 Saksbehandler: Forhandling Til Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog

Detaljer

Særavtaler Sentrale og lokale. Bergenskurset ATG September 2015

Særavtaler Sentrale og lokale. Bergenskurset ATG September 2015 Særavtaler Sentrale og lokale Bergenskurset ATG September 2015 Morten Pedersen/Siv Fjeldseth Særavtaler Det er inngått en rekke sentrale generelle særavtaler og sentrale forbundsvise særavtaler som berører

Detaljer

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan 1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan Begrepet seniorpolitikk dukket for første gang opp i en stortingsmelding i 1992; Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Her ble det pekt på at

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.07.2013 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets

Detaljer