PRINSIPIELLE OG STRATEGISKE SIDER VED SAMARBEID MED GATEWAY COLLEGE OG ANDRE LIKNENDE AKTØRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRINSIPIELLE OG STRATEGISKE SIDER VED SAMARBEID MED GATEWAY COLLEGE OG ANDRE LIKNENDE AKTØRER"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Trine Ellefsen 10/1008 PRINSIPIELLE OG STRATEGISKE SIDER VED SAMARBEID MED GATEWAY COLLEGE OG ANDRE LIKNENDE AKTØRER Prinsipielle og strategiske sider ved samarbeid med Gateway College og andre liknende aktører Saken i korte trekk: Saken er en orientering om samarbeidet med Gateway College (GC), der prinsipielle og strategiske sider ved et slikt samarbeid også drøftes. Saken har sin bakgrunn i styrets vedtak i styremøtet 17. juni 2010, S-sak 51/10 Studieporteføljen ved HiT, pkt. 7, der styret ba om at det i et seinere møte skulle legges fram en slik sak. Tilråding: Med forbehold om mulige endringer som følge av drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene rår jeg til at styret gjør slikt vedtak: Styret tar saken til orientering. Bakgrunn: I S-sak 51/10 fattet styret slikt vedtak (pkt. 7): Styret ber om at det som supplement til studieporteføljen ved HiT legges fram en orienteringssak om prinsipielle og strategiske sider ved samarbeidet med Gateway og andre lignende aktører. På dette grunnlaget ble det sendt en henvendelse til Avdeling for allmenvitenskapelige fag (AF) der avdelingen ble bedt om å kommentere en rekke konkrete problemstillinger knyttet til samarbeidet med GC. Avdelingen ble også bedt om å legge fram en del konkret informasjon. Saken er basert på dette arbeidsnotatet med avdelingens tilbakemeldinger. Det vil framgå av teksten når det er avdelingens kommentarer som er gjengitt. Om samarbeidet med Gateway College GC opererer som teknisk tilrettelegger for flere høgskoler som tilbyr (deler av) sitt ordinære studieprogram i utlandet. Det er inngått en formell avtale med GC. Avtalen følger saken som utrykt vedlegg. I Norge er foruten HiT følgende høgskoler med i dette samarbeidet: Høgskolen i Ålesund, Høgskolen i Sogn og Fjordane og Høgskolen i Lillehammer. Samarbeidet med GC er basert på følgende prinsipper: Høgskolene står for det faglige tilbudet, herunder godkjenning av emner og kvalitetssikring av undervisning (herunder av lærepersonell og eksamen) 1

2 GC står som teknisk arrangør og tilrettelegger, herunder sørger for lokaler, organisering og evt. tilsetting av fagpersoner etter godkjenning fra den aktuelle høgskolen, reise, visum og opphold for studentene mv. Studentene betaler en avgift til GC til dekning av konkrete kostnader knyttet til opphold/tilrettelegging Studentene er formelt tatt opp ved den samarbeidende høgskolen Høgskolene får inntekter for avlagte studiepoeng (beregnet ut fra den andel kostnader høgskolen har med de samme studiepoengene på samme måte som for studier som tilbys innenlands) Samarbeidet er basert på formelle avtaler mellom GC og høgskolene som regulerer disse forholdene Tabellen nedenfor viser en oversikt over HiTs studietilbud gjennom GC for studieåret 2009/2010, samt en del andre nøkkelopplysninger: Studietilbud Studiepoeng Studiested Bedriftsøkonomi 30 California Engelsk 30 New York 30 Sydney Entreprenørskap 30 California Examen Philosophicum 30 Bali 30 California 30 New York 30 Mexico 30 Sydney Internasjonal markedsføring 30 Cape Town 30 Sydney Journalistikk og medier 30 New York Kultur og ledelse 30 New York Kulturpsykologi 30 Bali Moteledelse 30 New York 30 Paris Reiselivsledelse 30 Mexico Økoturisme 30 Bali Antall studenter totalt h Antall studenter totalt h Antall studiepoeng avlagt pr student i Gateway-tilbudene 2009/2010 Ca 27,5 Antall egenproduserte studiepoeng (for HiT) totalt fra GC i 2009 (målt i 60 stp.-enheter) 124,1 Avdelingens beregnede kostnader i 2009 knyttet til GC 3,2 mill. kroner Beregnede inntekter i 2011 av studiepoengsproduksjonen fra 2009 (kategori F) i tillegg kommer kompensasjon fra Gateway for antall studenter 3,8 mill. kroner 0,9 mill. kroner Fordi tallene delvis refererer seg til studieår, delvis til budsjettår, kan ikke tallene uten videre omregnes til kostnad/inntekt pr student, men tallene illustrerer omfanget av virksomheten og budsjettmessig betydning. Samarbeidet med GC er knyttet til AF. 2

3 I mai 2009 mottok høgskolen en henvendelse fra departementet, der det ble bedt om en gjennomgang av ulike sider ved samarbeidet med GC, både formelt, faglig og økonomisk. Denne henvendelsen ble besvart fra HiT i brev av der det bl.a. ble redegjort for inngåtte avtaler, praksis og ansvarsfordeling knyttet til kvalitetssikring av studietilbudene og økonomiske beregninger. Det ble her bl.a. vist til at HiT beregner at ca 60 % av kostnadene til de aktuelle studietilbudene i GC er finansiert over HiTs (avdelingens) budsjett, og at det på dette grunnlaget rapporteres på samme måte ved rapportering til DBH om avlagte studiepoeng. Det er pr. dato ikke kommet tilbakemelding fra departementet på det materialet som ble sendt inn, verken i tildelingsbrevet for 2010 eller seinere. Denne beregningsmåten er også forelagt departementet før 2009, uten at departementet har hatt merknader. I tillegg til avtalen med GC er det i 2010 også ved samme avdeling inngått en avtale med en tilsvarende operatør som kaller seg Andesstudier. Gjennom dette samarbeidet tilbys det fra våren 2011 ett semester (30 studiepoeng) studier i spansk språk og kultur i Bolivia. Tilbudet tilsvarer første semester i HiTs årsstudium i spansk og latinamerikansk språk og kultur. Tilbudene både gjennom GC og Andesstudier kan inngå i tilsvarende årsstudier ved HiT, eller kombineres med andre HiT-tilbud til organiserte eller frie bachelorgrader. Studietilbudene som gis via samarbeidet med GC (og evt. i framtida gjennom Andesstudier) er i utgangspunktet like/likestilte med de studiene som tilbys ordinært ved HiT. Slik sett blir disse studiene å anse som desentraliserte tilbud i utlandet. Studentene tas opp på ordinær måte via HiT. Det dreier seg stort sett om studier av inntil et semesters varighet, selv om enkelte studenter velger å ta to semestre. Godkjenning av studiene ligger pr dato innenfor de fullmaktene dekan har. Enkelte emner er spesielt etablert og godkjent for GC-samarbeidet. De fleste er emner som allerede inngår i HiTs studieportefølje knyttet til allerede etablerte studier. Fagpersonale er i hovedsak innleide faglærere som tilsettes og godtgjøres av GC, men etter forutgående faglig godkjenning av HiT ved AF. Studiene genererer inntekter i form av godtgjøring fra GC (en fast sum pr student) og budsjettuttelling fra departementet basert på (andel av) egenproduserte studiepoeng. Kostnadene (for HiT) er stort sett knyttet til opptak, (evt.) faglig ressurs til undervisning og faglig ressurs til medvirkning ved eksamen (godkjenning av oppgaver/sensur). Studiene som tilbys via GC ansees ikke som delstudier i utlandet (jf. bl.a. krav til studieplaner og Lånekassas regler for rett til (evt. ekstra) støtte til utdanning). Det betyr at studentene for eksempel ikke får ekstra lån eller stipend som de ville kunne få om de tok et semester i utlandet hos en ordinær partner (utveksling). Studiene undervises på norsk. Studentene betaler en avgift til GC, basert på GC sine kostnader knyttet til opphold, husleie mv., men ikke studieavgifter til HiT. Studentene betaler imidlertid ordinær semesteravgift til SiTel, bl.a. knyttet til eksamensretten. Vurderinger Nedenfor vil jeg knytte noen bemerkninger til en del prinsipielle og strategiske spørsmål vedrørende samarbeid med kommersielle aktører, slike som GC og Andesstudier. Spørsmål av prinsipiell karakter kan dreie seg om sikring av faglig kvalitet, formelle krav til godkjenning av studieprogram og til drift/tilbud av studier, herunder generell kvalitetssikring, faglig 3

4 kompetanse for personell som underviser i den grad dette ikke er HiT-tilsatte i ordinære stillinger, administrative bestemmelser knyttet til økonomi mv., innpassing av tilbud fra GC i andre studieprogram ved HiT/evt. ved andre utdanningsinstitusjoner og hvor i organisasjonen fullmakter til å inngå avtaler, godkjenne opplegg mv. skal plasseres. Spørsmål av mer strategisk karakter vil dreie seg om hvordan et samarbeid med eksterne aktører som GC/Andesstudier eller andre skal vektlegges og innpasses i høgskolens øvrige studietilbud, rekrutteringsgrunnlag, forholdet til institusjonens strategier for internasjonalisering, konkurranse om personell/oppmerksomhet/ressurser internt i avdelingen/instituttene i forhold til ordinær faglig utvikling mv. Det er de siste par årene lagt vekt på å anskueliggjøre omfanget av GC-samarbeidet både i saker om søkning til HiTs studier, om rekruttering, i sak om studieprogram og i saken om HiTs studieportefølje. Det kan i tillegg være hensiktsmessig å informere styret mer i detaljer om forutsetningene for dette samarbeidet. Det er ellers min vurdering at det ikke er grunnlag for å gjøre vesentlige endringer i grunnlaget for dette samarbeidet nå, med mindre det kommer klare signaler om behov for eller pålegg om endringer fra departementets side, eller interne forhold ved HiT gjør det åpenbart ønskelig med endringer. 1. Prinsipielle spørsmål knyttet til samarbeid med GC og liknende aktører Forholdet til gratisprinsippet Norsk høgere utdanning i regi av offentlige utdanningsinstitusjoner skal i utgangspunktet være gratis. Det skal altså ikke betales skolepenger for ordinære studietilbud, dvs. studietilbud som finansieres innenfor institusjonenes grunnbevilgning. Studiene som tilbys gjennom GC, er ikke ilagt krav om skolepenger, men studentene betaler en ikke ubetydelig avgift til GC for å delta på tilbudet. Siden dette i hovedsak er penger som skal dekke tilrettelegging og opphold (vesentlig bolig og evt. ekskursjoner) ansees imidlertid gratisprinsippet fra HiTs side å være opprettholdt. Om samarbeid med kommersielle aktører generelt GC og andre aktører som for eksempel Andesstudier er kommersielle aktører, mens HiT er en statlig høgskole underlagt UH-lovens bestemmelser og økonomiregelverket i staten. Det er ikke gitt at det er sammenfallende interesser mellom disse aktørene og HiT. Avdelingen viser først og fremst til at institusjonene i UH-sektoren er pålagt av staten å sørge for inntekter fra eksterne samarbeidspartnere og å drive oppdragsvirksomhet. Avdelingen viser videre til at den også samarbeider med en rekke andre større eller mindre kommersielle aktører også på andre områder. Avdelingen hevder derfor at også høgskolen slik sett blir å anse for en delvis kommersiell aktør, og at det springende punktet er aktørenes seriøsitet og integritet, og kvaliteten på det arbeidet som blir utført. Jeg kan være enig med avdelingen i at det vesentlige er seriøsiteten til samarbeidspartnerne, men vil nok likevel mene at det går et prinsipielt skille mellom det en kan kalle oppdragsundervisning og det en kan kalle desentralisert undervisning. Oppdragsundervisningen vil, som betegnelsen tilsier, være et oppdrag som utføres for en oppdragsgiver, men der HiT har det hele og fulle ansvaret for det faglige innholdet, opplegget og undervisningen. Desentralisert undervisning vil normalt være undervisning som går i ordinær HiT-regi, men som gjennomføres et annet sted enn ved ett av de faste studiestedene. Etter min vurdering er GC ikke en oppdragsgiver i denne sammenheng, men en interessent som tilbyr tilrettelegging av desentraliserte studier for HiT. Tilretteleggingen er deres kommersielle ide. GC vil klart ha en egeninteresse i å opprettholde HiTs ulike tilbud i utlandet. Dette perspektivet er viktig å ha klart for seg til enhver tid når samarbeidet vurderes. 4

5 Ivaretakelse av formelle krav, lover og regler fastsatt for sektoren av overordnet myndighet, tilsynsmyndighet eller HiT selv Det er viktig at formelle regler for UH-sektoren, herunder NOKUTs kvalitetskrav, ivaretas, og at dette kan dokumenteres. Dette gjelder godkjenning av studietilbud, krav om studentdemokrati og deltakelse, kvalitetssikringsbestemmelser generelt (herunder evalueringer), sikring av faglig kompetanse for forelesere mv. Dette punktet ble bl.a. også tatt opp i departementets ovennevnte henvendelse til HiT om GCsamarbeidet i mai Avdelingen viser til at de samme kravene til kvalitet og kvalitetssikring stilles til organisering og gjennomføring av studier i samarbeid med GC i utlandet som til studier som gjennomføres ved studiested Bø. Avdelingen viser til at på enkelte områder er kravene også skjerpet. For eksempel stilles det krav om dobbelsensur ved alle slutteksamener for GC-studiene. AF viser også til at avdelingen selv godkjenner forelesere/faglærere for GC etter samme krav til kompetanse som for timelærere/vikarer ved avdelingen for øvrig. Til sist viser avdelingen til at GC ved sin måte å opptre på viser stor forståelse for egen status og egen rolle, og for det regelverk høgskolen arbeider under og er autorisert utfra. Ansvarsdelingen er klart beskrevet i samarbeidsavtalen mellom AF og GC. Jeg har registrert at avtalen med GC har blitt justert jevnlig, bl.a. for å avklare og presisere uklarheter om ansvars- og arbeidsdeling, og er av den oppfatning at den er tilfredsstillende. Jeg forutsetter at avdelingen følger opp pålagte krav og rutiner også overfor GC-studiene. Jeg vil også vise til at avdelingen det siste året vesentlig har styrket den ressursen som er satt av til administrasjon og samhandling med GC. Faglige og administrative fullmakter vedrørende GC-samarbeidet I dag skjer samarbeidet med GC i regi av AF, basert på at faglige, administrative og økonomiske fullmakter på de områdene det her er snakk om, generelt er delegert til dekan ved den enkelte avdeling. Dette gjelder myndighet til å godkjenne emner/studieprogram på det nivå/omfang det her er tale om, ansvar for kvalitetssikring på alle områder og nivåer, evt. budsjettmessige konsekvenser/bruk av personalressurser mv. Det har også vært ansett slik at dekan har fullmakt til å inngå selve samarbeidsavtalen med GC. Avdelingen viser til at den faglige godkjenningen av tilbudene skjer på samme måte og på samme vilkår som for øvrige tilbud ved AF (samt at en del emner/tilbud tilsvarer ordinære tilbud ved avdelingen). Når det gjelder kvalitet for faglig tilsatte (der det er andre enn tilsatte ved avdelingen som underviser), viser avdelingen til at den følger de samme retningslinjer og krav som for vurdering av timelærere/vikarer ved AF. Det pekes på at det nå i liten grad er tilsatte ved AF som gir undervisning gjennom GC, men at tilsatte ved avdelingen er tungt inne når det gjelder avvikling og evaluering av eksamen. Dette gjelde både faglig og administrativt personell. Når det gjelder fagtilbudet ellers og kravet om at institusjonen som tilbyr et studium må ha fast tilsatt fagkompetanse i et gitt fag, uttrykker avdelingen at målet er mest mulig samsvar mellom emner fra den ordinære studieporteføljen og emner som tilbys i samarbeid med GC. Det vises likevel til at det fortsatt er enkelte innføringsemner der avdelingen har sekundær kompetanse og mindre emner der det leies inn ekstern kompetanse. Dette vurderes imidlertid ikke å avvike vesentlig fra praksis i forhold til ordinære studier. Når det gjelder de økonomiske forholdene knyttet til GC-samarbeidet, viser avdelingen til at det er etablert et eget prosjekt for GC-samarbeidet, der utgifter og inntekter for avdelingen budsjetteres (avtalefestet inntekt fra GC, reise- og sensurutgifter og evt. kostnader for avdelingen som andel av 5

6 arbeidsplan for faglig personale). Inntekter fra studiepoengproduksjonen tilfaller instituttet/instituttene på vanlig måte utenom dette prosjektet. Det vises ellers til at det er avklart nokså detaljert i avtalen hvilket ansvar GC har når det gjelder tilrettelegging, ansvar for kvalitetssikring mv., og det framgår at all virksomhet som gjelder undervisningen og eksamensavviklingen skal følge de regler og retningslinjer som gjelder for HiT. 2. Strategiske spørsmål knyttet til samarbeidet med GC Slik jeg ser det vil dette først og fremst være spørsmål knyttet til hvordan og i hvilken grad samarbeidet med GC bidrar til å realisere HiTs strategiske mål, og om dette samarbeidet kan sies å bidra til eller evt. trekke fokus bort fra generell faglig utvikling/omstilling på de områdene som omfattes av samarbeidet. Dette må i tilfelle også vurderes opp mot de økonomiske effektene av et slikt samarbeid (herunder betydning for studenttall og studiepoengproduksjon). Forholdet mellom utvikling av GC-samarbeidet vs. ordinære faglige utviklings- og omstillingsoppgaver Avdelingen er i forarbeidene til denne saken bl.a. bedt om å kommentere om fokus på GC kan bidra til å ta fokus bort fra nødvendig omstilling og planlegging internt ved avdelingen eller instituttene. Avdelingens kommentarer indikerer på den ene siden at de ikke ser på dette samarbeidet på noen annen måte enn andre eksterne inntjeningsprosjekter de er involvert i, men at det selvfølgelig vil ha økonomiske konsekvenser dersom samarbeidet bortfaller. Samtidig kommenteres det slik på spørsmål om dette samarbeidet evt. bør utnyttes til å styrke HiTs tilbud generelt: Vi er usikre på dette, men heller mot nei. Ledergruppa ved AF anerkjenner den økonomiske betydningen av samarbeidet, men er samtidig klar på at tilgjengelige ressurser må fokuseres på videre utvikling av studietilbudet lokalt. Samarbeidet med GC må ikke komme på bekostning av satsing på campus. Erfaringen sier at denne typen samarbeid og studier er ressurskrevende, til dels komplisert å forvalte og helst bør komme som et supplement (til ordinære tilbud, saksbehandlers merknad) når særlige forutsetninger legger til rette for det (relevante studier, behov for supplerende inntekter, de riktige personene til å forvalte det). Avdelingen peker i tillegg på at noen av de største gevinstene av dette samarbeidet er fleksibilitet, stimulans til faglig utvikling og forbedret inntjening, men viser også til at alle disse elementene har et forbedringspotensial. Jeg slutter meg til disse siste kommentarene fra avdelingene, og vil påpeke at det er viktig at fokus i HiT til enhver tid bør være på utvikling av studietilbud og fagportefølje på campus, evt. videreutvikling i samarbeid med norske eller internasjonale partnere. Avdelingen er også bedt om å kommentere hvilke konsekvenser det vil ha dersom samarbeidet med GC bortfaller. Kommentarene fra avdelingen tyder på at disse konsekvensene ikke ansees å være dramatiske. Jeg har likevel merket meg hva Institutt for kultur- og humanistiske fag skriver om GCsamarbeidet i Justert sluttrapport av fra oppfølgingen av S-sak 51/10 Gjennomgang av studieporteføljen, s. 15: Samarbeidet med Gateway College har for IKH vist seg å være en forholdsvis effektiv måte å sikre seg inntekter på som ellers ville ha uteblitt, og det er vel rimelig å si at disse inntektene de siste årene har vært vesentlige i å sikre instituttet økonomisk. Det har vært en vanlig oppfatning blant de tilsatte at instituttet med dette samarbeidet har oppfylt kravet som ble stilt de ulike fagmiljøene for noen år siden om å øke inntjening fra eksterne kilder. 6

7 Basert på foreliggende data vedr. finansiering basert på produksjon av studiepoeng og finansiering knyttet til basisbevilgning, tilsier en grov utregning at instituttet bør ha ytterligere noe i overkant av 100 studenter for å være økonomisk bærekraftig uten inntektene fra samarbeidet med Gateway College. Forholdet til internasjonalisering Det har også vært reist spørsmål om noe av grunnen til at HiT har svært lave tall for studentutveksling skyldes at det er for mye fokus på GC-samarbeidet, særlig tatt i betraktning av at dette ikke regnes for delstudier i utlandet (utveksling) slik departementet stiller krav om. Avdelingen er av den oppfatning at dette i liten grad er tilfelle, og viser til at de studiene som tilbys gjennom GC-samarbeidet i all hovedsak er førstesemesterstudier. Etter min vurdering skal man likevel ikke se bort fra at denne effekten til en viss grad kan være tilstede, da studenter for eksempel kan sette sammen kortere studieprogram til for eksempel frie bachelorgrader. I 2009 (siste rapporterte tall) hadde AF 7 studenter på utveksling, EFL 18, HS 3 og TF 1. Sett i lys av AFs studieportefølje, burde tallene antakelig vært høyere for AFs del. 3. Avsluttende kommentarer Jeg viser til ovenstående, som er ment å være en orientering til styret om ulike faktiske, prinsipielle og strategiske forhold knyttet til samarbeidet med Gateway College og andre liknende aktører. Saken dreier seg i all hovedsak om GC, da det er her vi har erfaring. Samarbeidet med Andesstudier er nytt, og vil først starte opp våren Samarbeidet har, slik jeg ser det, bidratt til inntekter i en situasjon der det har vært sviktende rekruttering spesielt til studietilbud på Institutt for kultur- og humanistiske fag. Samarbeidet har også bidratt til økt inntjening på Institutt for økonomi og informatikk. Jeg har merket meg de refleksjonene avdelingen har gjort rundt samarbeidet med GC, og vil mene at det er viktig at det med jevne mellomrom foretas vurderinger av verdien av dette samarbeidet i forhold til ytterligere faglig og økonomisk utvikling hjemme. Jeg konstaterer også at HiT har gitt en redegjørelse om innholdet i dette samarbeidet til departementet i mai 2009, herunder kommentarer til beregningsmåten for andel av egenproduserte studiepoeng, uten at det til nå har kommet noen tilbakemelding på dette. Jeg vil også mene at det - i den grad slike tilbud eksisterer - er viktig hele tiden å ha fokus på faglig kvalitet, da HiTs navn og omdømme også vil være knyttet til disse tilbudene. Nils Røttingen høgskoledirektør Utrykt vedlegg: Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Telemark og Gateway College 7

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.11.05 05/00966-410 Saksbehandler: Bjørn Goksøyr FASTSETTING AV STUDIEPROGRAM FOR STUDIEÅRET 2006-2007 OG RESULTATKRAV FOR 2006 Bakgrunn

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitenskapelige fag

Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitenskapelige fag Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitenskapelige fag Åshild R. Kise Internt notat Journalnr: 2007/2063 Dato: 28.05.2010 Gjennomgang av studieporteføljen ved Høgskolen i Telemark - Utkast til sluttrapport

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

Ikke-opptak til studier ved Fakultet for allmennvitenskaplige fag. Vi viser til epost sendt torsdag 20.04.2012 med gjengitt styrevedtak i S-sak 50/11:

Ikke-opptak til studier ved Fakultet for allmennvitenskaplige fag. Vi viser til epost sendt torsdag 20.04.2012 med gjengitt styrevedtak i S-sak 50/11: Høgskolen i Telemark Avdeling for allmenne fag Saksbehandler: Intern tlf.: E-post: Journalnummer: Dato: Helle Friis Knutzen 35 95 27 12 helle.f.knutzen@hit.no 26.04.2012 Ikke-opptak til studier ved Fakultet

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 21.06.2007 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2006/388 Innstilling fra utredningsgruppe til å utrede spørsmål om satsing på Henrik Ibsen Saken

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 10.05.07 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2007/494 LEDELSE, MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i korte trekk Styret

Detaljer

MULIGE STRATEGIER FOR Å ØKE OMFANG OG RESULTAT AV HØGSKOLENS EKSTERNT FINANSIERTE VIRKSOMHET

MULIGE STRATEGIER FOR Å ØKE OMFANG OG RESULTAT AV HØGSKOLENS EKSTERNT FINANSIERTE VIRKSOMHET Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.2008 Saksbehandler: Rolf Lambrechts Saksnummer: Journalnummer: 2007/1780 MULIGE STRATEGIER FOR Å ØKE OMFANG OG RESULTAT AV HØGSKOLENS EKSTERNT FINANSIERTE VIRKSOMHET

Detaljer

Saksbehandler: Journalnummer:

Saksbehandler: Journalnummer: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 27.11.14 S-sak 96/14 Saksbehandler: Journalnummer: Hans Jacob Berntsen/Kristin Midtbø 14/01620 STATUS FOR UTVIKLING AV NYE STUDIETILBUD, FASTSETTING AV

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 23.09.05 03/00749-10 Saksbehandler: Mette Fjulsrud Tone Elisabeth Østvedt FASTSETTING AV INTERNE RETNINGSLINJER FOR EKSTERNT FINANSIERT

Detaljer

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Vedtatt av styret for Universitet i Nordland i styremøte 26.02.2013 1. Fastsettelse av virkeområde Retningslinjene gjelder for

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere 2016-2017 Søknadsfristen til videreutdanning for lærere er i år 1. mars. Skoleeiers frist for å godkjenne og prioritere søknader er 15. mars. Utbetaling

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.10.05 05/00907-508 Saksbehandler: Terje Dehli Jacobsen REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Bakgrunn Høgskolen i Telemarks (HiTs)

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1974 Førsteamanuensis 1964 Førsteamanuensis (kval.) 1978 Førsteamanuensis 1967 Førsteamanuensis b.

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ANTIKKENS SPRÅK OG KULTUR (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ANTIKKENS SPRÅK OG KULTUR (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ANTIKKENS SPRÅK OG KULTUR (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1944 Professor 1958 Professor 2. OVERSIKT OVER STUDIETILBUD MED OPPTAKSTALL 2

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.1.13 S-sak 81/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim /674 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1942 Professor 1940 Førstelektor 1945 Professor 1954 Professor 1943 Førsteamanuensis 1952 Instituttleder

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 24.09.09 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Arne Hatlen 2009/868 Fastsetting av policy for informasjonssikkerhet ved Høgskolen i Telemark Saken i korte trekk

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Samisk Født Stilling 1971 Universitetslektor 1955 Førsteamanuensis 1951 Førstelektor 1967 Universitetslektor 1950

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST 2006-2007 Innledning Internasjonalisering er en av hovedpilarene i Bologna-prosessen, som Norge har forpliktet seg til å følge opp. I Kvalitetsreformen

Detaljer

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Studieplan Årsstudium i menighet og ledelse Omfang: 60 studiepoeng som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Nynorsk tittel: Årsstudium i kyrkjelyd og leiing (60 sp) Engelsk tittel: Year program

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 10/ 11-15. 1. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 10/ 11-15. 1. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 10/ 11-15. 1 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 M^ Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FINSK OG KVENSK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1947 Professor 1943 Førsteamanuensis 1949 Førsteamanuensis (20% stilling) 1957 Førsteamanuensis

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 2. mars 2012 TID: 9.00 13.00 DELTAKERE: MØTENDE VARA: MØTESTED: BIBEL OG BØNN: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Karen

Detaljer

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01. consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.13 14:50 consilio.no Studier i utlandet Nytt perspektiv på verden! 12sider A5

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt )

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt ) Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt 07.04.2017) Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Fusjon til Nord universitet 1. Avklare og implementere

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen Dato: 12.01.04 Til: Høgskolestyret Arkiv: Fra: Høgskoledirektøren HS-sak: 005/2004 SAK ADM2003 BRUKERINNFLYTELSE Tidligere saker: Vedlegg: 1. Innledning

Detaljer

Dato: TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001

Dato: TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 17.04.01 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001 SAK: FORDELING AV STUDIEPLASSER Tidl. sak(er): HS-sak 13/2001

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Rundskriv Universiteter Høyskoler Private høyskoler Statens lånekasse for utdanning Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Støtteordningen gjennom

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra interimsstyrets møte Statsbudsjettet for 2017 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Innlandet

Godkjenning av protokoll fra interimsstyrets møte Statsbudsjettet for 2017 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Innlandet MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 26.01.2017 kl. 9:00 Sted: Campus Hamar, rom B006 Arkivsak: 17/00001 Til stede: Elin Nesje Vestli, Kari Broberg, Peter Arbo, Maren Kyllingstad (ikke under sak 7 og 8),

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 29.1.9 S-sak 93/9 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 28/151 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 29 Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER Vedtatt av Utdanningsutvalget den 28. juni 2005 med hjemmel i vedtak i Styret for

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

Hvorfor vil UiS sende studentene sine ut i verden?

Hvorfor vil UiS sende studentene sine ut i verden? Hvorfor vil UiS sende studentene sine ut i verden? Faglige impulser Internasjonal erfaring Økte karrieremuligheter Personlig utvikling Språklige ferdigheter Nå eller aldri? Utveksling på CV-en er gull

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Informasjonsmøte om utveksling

Informasjonsmøte om utveksling Informasjonsmøte om utveksling 2015-2016 Tema Hva, hvorfor, hvem, hvordan Søkning og uttak til utveksling Godkjenning av fag og eksamener Stipend/lån Praktiske forhold Studentrapporter Videre prosedyre

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 18.11.04 04/00243-012-18 Saksbehandler: Magne Hegna REVISJON AV ARBEIDSPLANORDNINGEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 1. Bakgrunn Høgskoledirektøren

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 21.04.2009 2006/1093-7765/2009 / A40 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget ÅRSSTUDIUM IDRETT PÅ HOVDEN OG I SIRDAL

Detaljer

Avgifter ved NLA Høgskolen 2017/2018, studiested Bergen, pr Med forbehold om feil og om endringer som er utenfor NLA sin kontroll.

Avgifter ved NLA Høgskolen 2017/2018, studiested Bergen, pr Med forbehold om feil og om endringer som er utenfor NLA sin kontroll. Avgifter ved NLA Høgskolen 2017/2018, studiested Bergen, pr. 13.03.17. Med forbehold om feil og om endringer som er utenfor NLA sin kontroll. Tekst 1 Studie- og semesteravgifter 1.1 Ordinær studie- og

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon. Ut i verden!

Institutt for medier og kommunikasjon. Ut i verden! Institutt for medier og kommunikasjon Ut i verden! Hvorfor studere i utlandet? Annet fagtilbud og ny tilnærming til medievitenskap Personlig vekst Nye vennskap og opplevelser Internasjonale erfaringer

Detaljer

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Avtalestrukturen ift. dette er tredelt: I. En rammeavtale- samarbeidsavtale mellom virksomhet og Høgskolen i Lillehammer II. En praksis/særavtale for praksisplasser

Detaljer

Internt notat Journalnr: 2008/1583 Dato: 14.10.2008. AF KSS-08 Søknad om etablering av årsstudium i Ecotourism and Sustainability

Internt notat Journalnr: 2008/1583 Dato: 14.10.2008. AF KSS-08 Søknad om etablering av årsstudium i Ecotourism and Sustainability Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitenskapelige fag Seksjon for studie- og forskningssaker Internt notat Journalnr: 2008/1583 Dato: 14.10.2008 AF KSS-08 Søknad om etablering av årsstudium i Ecotourism

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 23.02.06 05/00969-113 Saksbehandler: Nils Røttingen FORSLAG TIL STATSBUDSJETTET FOR 2007 - BUDSJETTDOKUMENTET (2005-2007) 1. Bakgrunn Høgskolen

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Førsteamanuensis 1959 Førsteamanuensis 1961 Professor 1963 Førsteamanuensis b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

SAK: Internasjonalisering: Insentivmidler til lærer- og studentmobilitet

SAK: Internasjonalisering: Insentivmidler til lærer- og studentmobilitet Til Avdelingsstyret Fra dekan Lars Nygård Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato : 10.01.2007 A-møte : 09.02.2007 A-sak : 04/07 Saksbehandler: Vigdis Kristiansen SAK: Internasjonalisering:

Detaljer

Høring vedrørende retningslinjer for egenbetaling ved UiS og retningslinjer for dekning av utgifter til reise i forbindelse med praksis for studenter.

Høring vedrørende retningslinjer for egenbetaling ved UiS og retningslinjer for dekning av utgifter til reise i forbindelse med praksis for studenter. Universitetet i Stavanger Utdanningsavdelingen NOTAT MED OPPFØLGING Til: Dennis Aske/Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiS etter- og videreutdanning, Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Informasjon om videreutdanning for ansatte og ledere i PPT studieåret

Informasjon om videreutdanning for ansatte og ledere i PPT studieåret Informasjon om videreutdanning for ansatte og ledere i PPT studieåret 2016-2017 Ansatte og ledere i PPT kan søke videreutdanning innen 15. april. Kommunen/fylkeskommunen kan søke tilretteleggingsmidler

Detaljer

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

Styringsgruppens medlemmer: Rektor Dag K. Bjerketvedt, dekan Arild Hovland og studiedirektør Bjørn Goksøyr.

Styringsgruppens medlemmer: Rektor Dag K. Bjerketvedt, dekan Arild Hovland og studiedirektør Bjørn Goksøyr. Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitenskapelige fag Åshild R. Kise Internt notat Journalnr: 2007/2063 Dato: 25.10.2010 Gjennomgang av studieporteføljen for Høgskolen i Telemark. Justert sluttrapport.

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA AGENDA KAUPANG OM ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE FORELØPIG ORIENTERING

SLUTTRAPPORT FRA AGENDA KAUPANG OM ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE FORELØPIG ORIENTERING Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 17.06.10 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2009/1204 SLUTTRAPPORT FRA AGENDA KAUPANG OM ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE FORELØPIG ORIENTERING

Detaljer

GRADSFORSKRIFT Fastsatt av styret ved KHiB den 25.06.03 med hjemmel i Uhl. 46.2 1.

GRADSFORSKRIFT Fastsatt av styret ved KHiB den 25.06.03 med hjemmel i Uhl. 46.2 1. 1 GRADSFORSKRIFT Fastsatt av styret ved KHiB den 25.06.03 med hjemmel i Uhl. 46.2 1. 1. OMFANG Denne gradsforskriften gjelder for de studieprogram som institusjonen vedtar å opprette. 2. DEFINISJONER 2.1.

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

VEDTAKSSAK: HFS FAGLIGE PRIORITERINGER STILLINGER PÅ IMK

VEDTAKSSAK: HFS FAGLIGE PRIORITERINGER STILLINGER PÅ IMK Institutt for medier og Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak 13/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 11.3.2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: Tanja Storsul VEDTAKSSAK: HFS

Detaljer

FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, NTNU,

FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, NTNU, SAMARBEIDSAVTALE mellom FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, NTNU, og HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG om MASTERGRADSUTDANNING I FAGDIDAKTIKK I NATURFAG 1. KONTRAKTSDOKUMENT Dokumentene i denne

Detaljer

Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole

Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole Fastsatt av høgskolens styre 17. september 2013, og erstatter retningslinjer 10. oktober 2010 Innhold: 1. Innledning

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 295 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Buskerud fylkeskommune Drammen videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud fylkeskommune...

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

A39/04 Studieprogram for studieåret 2005/2006 og foreløpig studieprogram for studieåret 2006/2007

A39/04 Studieprogram for studieåret 2005/2006 og foreløpig studieprogram for studieåret 2006/2007 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Barreth Jacobsen, Botten, Omdal Dato: 18.10.04 A39/04 Studieprogram for studieåret 2005/2006 og foreløpig studieprogram for studieåret 2006/2007 Vedlegg:

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.11.07

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.11.07 Vedlegg 4 A 20/07 Masterstudier, søkning og framtidige tiltak Saken ble opprinnelig lagt fram for ALTs avdelingsstyre 6. november 2007. Saksbehandler var fungerende dekan Odd M. Mjøen. Enkelte tabeller

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I LINGVISTIKK, IS OG CASTL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I LINGVISTIKK, IS OG CASTL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I LINGVISTIKK, IS OG CASTL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte IS Født Stilling 1944 Førsteamanuensis Ansatte med dobbel tilhørighet IS/CASTL 1965 Professor* 1968 Professor*

Detaljer

NEDLEGGING AV BACHELORGRADSSTUDIUM I KULTUR ARRANGERING, FORMIDLING OG FORVALTNING

NEDLEGGING AV BACHELORGRADSSTUDIUM I KULTUR ARRANGERING, FORMIDLING OG FORVALTNING Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 22.11.13 S-sak 89/13 Saksbehandler: Journalnummer: Åshild Rønnaug Kise 2013/1573 NEDLEGGING AV BACHELORGRADSSTUDIUM I KULTUR ARRANGERING, FORMIDLING OG

Detaljer

VEILEDNING FOR OPPRETTELSE AV STUDIER

VEILEDNING FOR OPPRETTELSE AV STUDIER VEILEDNING FOR OPPRETTELSE AV STUDIER NTNU 2017 Innhold Innledning...ii 1.0 Om studiet... 1 2.0 Forankring i strategi og profil... 1 3.0 Utdanningsledelse og oppfølging... 2 4.0 Forskningskobling og fagmiljø

Detaljer

3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne)

3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne) 1. Studiets navn: Bachelor i språk og litteratur 2. Studiets grad/nivå, varighet og omfang Grad: Bachelor. Varighet: 3 år. Omfang: 180 stp. 3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av

Detaljer

VEILEDNING FOR OPPRETTELSE AV STUDIER

VEILEDNING FOR OPPRETTELSE AV STUDIER VEILEDNING FOR OPPRETTELSE AV STUDIER NTNU 2016 Innhold Innledning...ii 1.0 Om studiet... 1 2.0 Forankring i strategi og profil... 1 3.0 Utdanningsledelse og oppfølging... 2 4.0 Forskningskobling og fagmiljø

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 18.03.2013.

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 18.03.2013. Medlemmer Varamedlemmer Observatører Referat/Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 18.03.2013 Møtenummer : 2/13 Møtedag/-dato

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS StillingsnrUnderenhet Overordnet Stillingskategori Ansvarsområde Pst Innplassert HH 6-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Egil Kristensen

Detaljer

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert NO EN Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert NO EN Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1961 Instituttleder 1945 Professor 1954 Førsteamanuensis 1973 Førsteamanuensis* 1947 Universitetslektor

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester

Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester Dr. ing. Mette Mo Jakobsen Seniorrådgiver UHR uhr@uhr.no www.uhr.no Internasjonalisering NOKUTs evaluering www.uhr.no uhr@uhr.no Intensjon

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 17.10.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2006/872 EVALUERING AV INGENIØRUTDANNINGEN I NORGE - FORELØPIG ORIENTERING Saken i korte trekk Nasjonalt

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen Dato: 11.09.01 Til: Høgskolestyret Arkiv: Fra: Høgskoledirektøren HS-sak: 51/2001 SAK BEGRENSNINGER OG FRIHETSGRADER VEDRØRENDE UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 30.03.06 05/01003-123.1 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 MED ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER Bakgrunn

Detaljer

NOTAT. Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning.

NOTAT. Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. NOTAT Saksbehandler: Kristin Alfer tlf. eget nummer 73 55 98 30 15.03.2013 Ref.: Deres dato: Til NOKUT Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. Arbeidet

Detaljer

Vedlegg 1: Presentasjon av EVU-virksomheta ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVfak.)

Vedlegg 1: Presentasjon av EVU-virksomheta ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVfak.) INNSPILL FRA UNDERGRUPPE FOR ETTER- OG VIDEREUTDANNING (EVU) TIL ARBEIDSGRUPPA FOR STUDIEADMINISTRASJON I DET NYE FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA OG LÆRERUTDANNING Utfordringer for EVU og forslag

Detaljer

Akkreditering av studier ved. Universitetet i Stavanger

Akkreditering av studier ved. Universitetet i Stavanger Akkreditering av studier ved Universitetet i Stavanger Fastsatt av utdanningsutvalget 23. mai 2017. Dette dokumentet inneholder kriteriene som gjelder for akkreditering av studier ved Universitetet i Stavanger,

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 27.10.11 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2011/836 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011 Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John Erik Larsen 2006/1393 SØKNAD OM AKKREDITERING AV DOKTORGRADSSTUDIUM I GASS- OG ENERGISYSTEMER Saken i korte

Detaljer

Retningslinjer for forvaltning av eksternt finansierte studietilbud ved Universitetet i Tromsø

Retningslinjer for forvaltning av eksternt finansierte studietilbud ved Universitetet i Tromsø Retningslinjer for forvaltning av eksternt finansierte studietilbud ved Universitetet i Tromsø Fastsatt av: Universitetsdirektøren Fastsatt dato: 19.12.2008 Hjemmel: Gjelder fra: 01.01.2009 Arkivreferanse

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Detaljer

Høringssvar Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høringssvar Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Om : er en interesseorganisasjon for lærer- og pedagogstudenter, med ca. 15 000 medlemmer. Vi setter fokus på kvaliteten i våre utdanninger og tar ansvar for fremtidens utdanningssystem. Mer informasjon

Detaljer

A 30/08 Studieprogram studieåret 2009/2010

A 30/08 Studieprogram studieåret 2009/2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Wenche Salomonsen King Dato: 24.11.2008 A 30/08 Studieprogram studieåret 2009/2010 Vedlegg: Oversikt over forventet antall studenter på de valgbare emnene

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer