Styringsgruppens medlemmer: Rektor Dag K. Bjerketvedt, dekan Arild Hovland og studiedirektør Bjørn Goksøyr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styringsgruppens medlemmer: Rektor Dag K. Bjerketvedt, dekan Arild Hovland og studiedirektør Bjørn Goksøyr."

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitenskapelige fag Åshild R. Kise Internt notat Journalnr: 2007/2063 Dato: Gjennomgang av studieporteføljen for Høgskolen i Telemark. Justert sluttrapport. Oppfølging av S-sak 51/10 ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag. Styrets vedtak Styret fattet i møte vedtak i S-sak 51/10 Gjennomgang av studieporteføljen ved Høgskolen i Telemark Sluttrapport av Vedtaket inneholder en rekke tiltak om oppfølging av sluttrapporten. Punkt 5 i vedtaket lyder slik: Styret vedtar at det etableres et prosjekt ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag, Institutt for kultur- og humanistiske fag, som skal gjennomgå studieporteføljen ved instituttet med sikte på en fremtidig økonomisk bærekraftig studieportefølje. Rektor gis fullmakt til å fastsette mandat for og sammensetning av en prosjektgruppe til å gjennomgå studieporteføljen ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag, Institutt for kultur- og humanistiske fag. Organisering av arbeidet og sammensetningen av prosjektgruppen Arbeidet skal organiseres gjennom en styringsgruppe og en prosjektgruppe. Prosjektgruppens medlemmer: Professor Sven Arntzen (instituttleder), Førsteamanuensis Øystein Heggelund (engelsk), professor Nils Ivar Agøy (historie), professor Ellen Schrumpf (kulturstudier), førsteamanuensis Eivind Landmark (norsk), førsteamanuensis Mario Ramirez-Orozco (spansk), førsteamanuensis Otto Christensen (idéhistorie/filosofi). Gruppen er blitt pålagt å rapportere til en styringsgruppe. Styringsgruppen skal ha ansvar for at arbeidet har god fremdrift og å vurdere om de ulike punktene i mandatet besvares på en tilfredsstillende måte. Det skal være minst to møter mellom styringsgruppen og prosjektgruppen i løpet av prosjektperioden. Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler Postboks 203 Hallvard Eikas plass, Bø i Telefon Kristin Midtbø 3901 Porsgrunn Telemark Telefaks Internett

2 2 Styringsgruppens medlemmer: Rektor Dag K. Bjerketvedt, dekan Arild Hovland og studiedirektør Bjørn Goksøyr. Prosjektgruppens arbeid: fremdrift og arbeidsmåte Prosjektgruppen har hatt møte den 25. august; instituttleder har hatt møte med styringsgruppen den 22. september; prosjektgruppen har hatt møte med styringsgruppen den 11. oktober. Umiddelbart etter prosjektgruppens møte, ba instituttleder om møte med styringsgruppen. Dette møtet fant ikke sted før fire uker etter prosjektgruppens møte. På prosjektgruppens møte la instituttleder frem forslag som, med noen kommentarer og korrektiver, fikk prosjektgruppens tilslutning. Utover dette har instituttleder jevnlig kommunisert forslag til prosjektgruppens medlemmer og hatt samtaler med enkeltmedlemmer vedrørende eksisterende og mulige tilbud innen de enkelte humanistiske fagene ved instituttet. I denne perioden, er IKH blitt utpekt som pilot i gjennomføringen av kvalifikasjonsrammeverket, noe som har påvirket prosjektgruppens arbeid og fremdriften i arbeidet med studieporteføljen. Prosjektgruppens mandat På bakgrunn av vedtak i S-sak 51/10 ble følgende mandat fastsatt for prosjektet: 1. Utrede og foreslå endringer i de tre eksisterende bachelorgradsstudiene. 2. Beskrive hvordan en adjunkt- og lektorutdanning der PPU, som i dag skal tas i tillegg til disiplinstudiene, kan markedsføres for å rekruttere flest mulig studenter. 3. Utrede og foreslå mulig samlings- og nettbasering av øvrige studium på lavere grads nivå. 4. Utrede og foreslå eventuelle andre endringer med sikte på å bedre den økonomiske bærekraften i IKHs studieportefølje. Prosjektgruppens konklusjoner, jf. mandat. 1. Utrede og foreslå endringer i de tre eksisterende bachelorgradsstudiene. IKH tilbyr i dag tre bachelorgrader: Kultur - arrangering, formidling og forvaltning. Litteratur og språk, med valg av fordypning (80 stp.) i enten engelsk eller norsk.

3 3 Historiske fag, fordypning i historie (90 stp.) Examen philosophicum (10 stp.) og lingvistikk (10 stp.) er obligatoriske emner for oppnådd bachelorgrad i litteratur og språk; examen philosophicum (10 stp.) og examen facultatum (10 stp.) er obligatoriske emner for oppnådd bachelorgrad i historiske fag. Dette innebærer at det i bachelorgraden i litteratur og språk er anledning til å ta 80 stp. i emner i andre fag enn fordypningen, mens det i bachelorgraden i historiske fag er anledning til å ta 70 stp. i emner i andre fag enn fordypningen. I praksis er det vanlig at studenter utover sin fordypning tar et helt årsstudium i et annet fag. Aktuelle årsstudier på IKH er engelsk litteratur og språk, norsk litteratur og språk, historie, idéhistorie, spansk og latinamerikansk språk og kultur. Prosjektgruppens forslag: IKH vil tilby to bachelorgrader: (a) Bachelor i kultur arrangering, formidling og forvaltning, og (b) Bachelor i humanistiske fag. 1. Bachelorgraden i kultur - arrangering, formidling og forvaltning beholdes slik den er i dag. Begrunnelse: Studieplanen for bachelorgraden i kultur - arrangering, formidling og forvaltning har de siste årene vært gjenstand for stadig revisjon; det er behov for å se effektene av siste revisjon. Rekrutteringen til studiet har det siste året vist en oppadgående tendens. For å øke rekrutteringen ytterligere virker det rimelig å vektlegge måten undervisningen i studiet ledes og gjennomføres på, i stedet for ytterligere å endre studieplan på nåværende tidspunkt. 2. Bachelorgraden i litteratur og språk og bachelorgraden i historiske fag erstattes av én bachelorgrad i humanistiske fag, med tre ulike fordypninger: engelsk litteratur og språk, norsk litteratur og språk og historie. Kommentarer: Obligatoriske emner (à 10 studiepoeng) for bachelor i humanistiske fag, examen philosophicum (alle fordypninger) og examen facultatum (fordypning i historie og i historie og filosofi) og lingvistikk (fordypning i engelsk og norsk) legges til 3. semester (exphil) og 4.

4 4 semester (exfac/lingvistikk), fordi det virker tydeligere og mer tilretteleggende at første studieår i fordypningene i engelsk, norsk og historie er sammenfallende med årsstudiene i disse fagene. 3. år av en bachelor i humanistiske fag består av obligatoriske og valgfrie emner. Her kan studenter velge å ta et årsstudium i et annet humanistisk fag, eventuelt i et fag ved annet institutt, eller studere et semester eller år ved institusjon i utlandet. Bachelorgraden i humanistiske fag fremstilles i studieplanen med én bestemt progresjon fra et studieår til et annet. Prosjektgruppen mener at med dette vil studietilbudene i de humanistiske fag fremstå på en tydeligere måte for studentene. Samtidig er studiets og fagenes karakter slik at studenter til en stor grad selv kan bestemme progresjonen i sine studier. Instituttkonsulent og fagkoordinatorer vil være tilgjengelig med studieveiledning for den enkelte student. Den foreslåtte bachelorgraden er basert på eksisterende emner ved IKH og vil ikke medføre ekstra kostnader. Derimot vil den strukturering av emner og undervisning man legger opp til innebære visse innsparinger. Den foreslåtte bachelorgraden har en oppbygning og inndeling som har felles trekk med Bachelor i kultur- og samfunnsfag ved Universitetet i Oslo, med fordypninger i ulike fag: historie, filosofi, lingvistikk, etc. 2. Beskrive hvordan en adjunkt- og lektorutdanning der PPU, som i dag, skal tas i tillegg til disiplinstudiene, kan markedsføres for å rekruttere flest mulig studenter. En del studenter på humanistiske fag studerer med tanke på å supplere sine fagstudier med PPU, mhp. undervisning i skolen. De ulike fordypningene i Bachelor i humanistiske fag, samt årsstudiene i disse fagene, oppfyller kravene til opptak til PPU ved EFL (skriftlig tilsagn fra Anne Glenna, Instituttleder, Lærerutdanningsfag, og fra Helge Røis, Instituttleder, Pedagogikk) som følger: Engelsk og spansk PPU fremmedspråk, norsk PPU norsk, historie PPU samfunnsfag. Prosjektgruppens forslag:

5 5 1. IKH vil søke å tydeliggjøre at årsstudier og bachelor i humanistiske fag vil, med tillegg av PPU, gir adjunktkompetanse for undervisning i skoleverket. For dette er det avgjørende med et tett samarbeid med Høgskolens nettsideansvarlige. Vi viser i denne forbindelse til i. Forskrift til opplæringsloven, 14-2, 2b Tilsetjing i undervisningsstilling på ungdomstrinnet i grunnskolen, 4. strekpunkt, som spesifiserer et av alternative krav for å kunne bli tilsatt i undervisningsstilling på trinn 8-10 i grunnskolen: Universitets- og/eller høgskoleutdanning som samla utgjer minst 240 studiepoeng, inklusive pedagogisk utdanning etter 14-1, for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning. Ved tilsetjing for undervisning i faga norsk, matematikk eller engelsk må vedkommande likevel ha minst 60 studiepoeng relevant utdanning for faget, og ii. Forskrift til opplæringsloven, 14-3 Krav for tilsetjing i den vidaregåande skolen, pkt a, første strekpunkt, om et av alternative krav for tilsetting i undervisningsstilling i studieforberedende krav i den videregående skolen: Universitets- og/eller høgskoleutdanning som samla utgjer minst 240 studiepoeng, inklusive pedagogisk utdanning etter 14-1, for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 60 studiepoeng relevant utdanning. Med tillegg av PPU (60 stp.) vil en student med en bachelor i humanistiske fag (180 stp.) ved IKH, dvs. en universitets- og eller høgskoleutdanning som utgjør minst 240 studiepoeng oppfyller krav til tilsettelse i undervisningsstilling på skoletrinn 8-10 og videregående skole for i alle fall ett og muligvis to (avhengig av studentens valg) av fagene som inngår i en bachelor i humanistiske fag ved IKH. 2. IKH vil, sammen med andre fagmiljøer ved AF, tydeliggjøre muligheten for å kombinere studier i et eller flere humanistiske fag med et ikke-humanistisk fag, samt en master i dette, slik at disse studiene supplert med PPU, gir lektorkompetanse for undervisning i skoleverket.

6 6 Eks. 1: Bachelor i humanistiske fag + 60 stp. natur-, helse- og miljøvernfag + master i natur-, helse- og miljøvern + PPU = lektor. Eks. 2: Årsstudium i humanistisk fag + bachelor med 60 stp fordypning i relevante idretts-, friluftslivs- eller kroppsøvingsfag + minst 20 stp samfunnsfaglige fag eller pedagogiske emner + master i kroppsøving, idrett og friluftsliv + PPU = lektor. 3. Studiene i humanistiske fag ved IKH markedsføres i forhold til en målgruppe av dem som ikke har bestemt seg for hvorvidt de vil bli lærere eller bruke sine studier i andre yrkessammenhenger eller som utgangspunkt for høyere grads studier, og/eller ønsker en faglig konsentrasjon i sine studier uten praksisintegrering. Dette vil si: IKH s målgruppe er ikke den samme som for GLU. 3. Utrede og foreslå mulig samlings- og nettbasering av øvrige studium på lavere grads nivå. Følgende samlings- og nettbaserte studier er i gang eller under utvikling: 1. I gang: Kultur - deltidsstudier: 3324 Kuratorarbeid, betalingsstudium 30 stp. over 1 år (14 studenter à kr pr. semester), 303 Kultur og ledelse/ Kultur og leiing, betalingsstudium 60 stp. over 2 år (15 studenter, à kr pr. semester). 2. I gang: nettbasert årsstudium i norsk litteratur og språk 60 stp. over to år (19 studenter). 3. Under utvikling: nettbasert årsstudium i historie 60 stp. over to år, oppstart høsten Oppbygging: Årsstudiet i historie slik det undervises i Bø er i høstsemesteret viet eldre og nyere verdenshistorie ved to emner à 10 studiepoeng samt et 10 studiepoeng valgemne, hvorav en komponent (tilsvarende 5 stp.) omhandler tema i eldre verdenshistorie og en annen komponent (tilsvarende 5 stp.) omhandler tema i nyere verdenshistorie. Årsstudiets andre semester (vår) er viet eldre og nyere norsk historie ved to emner à 10 studiepoeng samt et 10 studiepoeng valgemne, hvorav en komponent (tilsvarende 5 stp.) omhandler tema i eldre norsk historie og en annen komponent (tilsvarende 5 stp.) omhandler tema i nyere norsk historie. Det nettbaserte studiet i historie vil bli

7 7 samordnet med undervisningen på studiestedet i Bø slik at hvert semester i det nettbaserte studiet vil tilsvare halvparten av undervisningen som finner sted i Bø i henhold til følgende plan: Første semester (høst) Eldre verdenshistorie: 3501 Frå demokratiets fødsel til Bastillens fall. Verdshistoria før ca stp. + Emne overensstemmende med det som undervises i eldre verdenshistorie det semesteret i Bø, for eksempel Kirke og helgenkult i middelalderens Europa 5 stp. Andre semester (vår) Eldre norsk historie: 3504 Oversyn over norsk historie før stp. + Emne overensstemmende med det som undervises i eldre norsk historie det semesteret i Bø, for eksempel Trolldomsprosessar med vekt på tida stp. Tredje semester (høst) -- Nyere verdenshistorie: 3502 Mot ei verd. Verdshistoria etter ca stp. + Emne overensstemmende med det som undervises i nyere verdenshistorie det semesteret i Bø, for eksempel Utbrotet av første verdenskrig 5 stp. Fjerde semester (vår) Nyere norsk historie: 3505 Oversyn over norsk historie etter stp. + Emne overensstemmende med det som undervises i nyere norsk historie det semesteret i Bø, for eksempel Det moderne gjennombrotet kulturbrytningar i Noreg på slutten av 1800-talet eller Militær motstand i Noreg under den andre verdskrigen 5 stp. Skisse over studieløp:

8 8 Emnekode Emnets navn S.poeng O/V*) S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) 3501 Verdshistoria før v 10 xxxx Valemne* i eldre verdshistorie 5 v Oversyn over norsk historie før v 10 xxxx Fordjupingsemne* i eldre norsk historie 5 v Verdshistoria etter v 10 xxxx Valemne* i nyere verdshistorie 5 v Oversyn over norsk historie etter v 10 xxxx Fordjupningsemne* i nyere norsk historie 5 v 5 Sum: * = betegnelser som er i bruk, under revurdering. Det nettbaserte studiet i historie tenkes bygget opp på en slik måte at undervisningen i dette studiet kan inngå i ordinære arbeidsplaner. For godkjennelse og igangsettelse av nettstudiet vil det bli søkt om utskillelse av de 5 studiepoengs komponenter som egne emner med egne emnekoder. Organisering: Hvert semester tenkes å ha to samlinger à 10 timer i Bø. Hver uke vil det bli det lagt ut en undervisningslydfil på min. på fronter, som ikke har form av tradisjonell forelesning, men er en faglig samtale mellom to faglærere om ukens tema. Lydfilen

9 9 blir liggende tilgjengelig ut semesteret. Videre vil studentene organiseres i grupper som har gruppesamtale med en faglærer én time per uke på Skype. Antallet grupper hvert semester vil være betinget av antallet studenter. Ut over dette vil faglærerne være tilgjengelige på e-post og telefon. Studenter på det nettbaserte årsstudiet tenkes å være tatt opp til studiet på samme måte studenter ved det ordinære studiet. Avsluttende skoleeksamen vil organiseres sammen med avsluttende skoleeksamen for de relevante emner på det ordinære årsstudiet i historie. Rekruttering: Det er forutsetning for rekruttering at det nettbaserte studiet gjøres synlig på HiTs nettsider og at potensielle studenter har lett tilgang via disse sidene til informasjon om studiet. Institutt for kultur- og humanistiske fag vil i januar-februar, når studie- og fagplaner for er publisert på HiTs nettsider, ta egne steg i markedsføringen med sikte på rekruttering til både de ordinære og de nettbaserte studiene. Hvor omfattende og dermed også arbeidskrevende for instituttets tilsatte slike tiltak blir vil være avhengig av hvorvidt profileringen på HiTs nettsider er egnet til å rekruttere et godt antall studenter. I denne forbindelse er det verdt å påpeke fordelen ved at de faglige tilsattes arbeid er best viet til fag i undervisning, forskning og publisering, snarere enn markedsføring. Vurderingsform/arbeidskrav: Studentene leverer tre oppgaver via fronter i løpet av semesteret, der de to beste til sammen teller 40 %. Sluttprøve teller 60% og vil finne sted under tilsyn. Økonomi: Som nevnt over, tas det sikte på at de tilsattes arbeid med det nettbaserte studiet inngår i ordinære arbeidsplaner. Utover dette er det nødvendig med administrativ og teknisk støtte, som forventes levert av eksisterende personale ved AF. Det tas ikke sikte på at studenter skal betale mer enn semesteravgift samt for eventuelt studiemateriell som produseres på Kopisenteret i Bø (jf. Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler 3-1). Inntjeningen for IKH forventes å ville komme i form av tildeling etter regler som gjelder de ordinære studier ved AF.

10 10 Forarbeid: Fagmiljøet på historie er i dialog med fagmiljøet på norsk for å lære av deres erfaringer med henblikk på oppstarten høsten Faggruppen i historie planlegger til våren 2011 et pilotprosjekt med studenter ved det ordinære studiet med henblikk på å teste den planlagte organiseringen av det nettbaserte studiet. 4. Nettbasert studium i engelsk stilles avventende til videre erfaringer vedr. rekruttering, gjennomførbarhet, osv. for nettstudier i norsk og historie. Foreløpig kan det fastslås at det nettbaserte studiet i norsk har hatt positiv effekt på rekruttering til norsk generelt ved IKH. P.g.a. av bemanningssituasjonen som resultat av avgang uten nye tilsettinger, er det engasjert i en 40% stilling for å ivareta dette studiet. Generelt er å bemerke at norskfaget ved IKH med for tiden to faste stillinger er underbemannet. For nettbaserte studium i historie og eventuelt engelsk er det meningen at disse kan ivaretas av faste tilsatte og at arbeidet med dette inngår i ordinær arbeidsplan. 4. Utrede og foreslå eventuelle andre endringer med sikte på å bedre den økonomiske bærekraften i IKHs studieportefølje. De økonomiske omstendigheter vedrørende fag-/studitilbud ved IKH og den økonomiske bærekraften IKH s studieportefølje hviler på to hovedbetingelser: rekruttering av studenter, og driftsutgifter: lønn og kostnader knyttet til undervisningsformer. Rekruttering av studenter: Markedsføring, synliggjøring og presentasjon på Høgskolens nettsider: Det er problemer med synliggjøring av IKH s studier og faglige tilbud på HiTs hjemmesider. Blant annet er nettstudiet i norsk plassert under videreutdanning, og ikke under en egen lenke nettbaserte studier, slik det er gjort for nettbaserte studier ved EFL. Prosjektgruppens forslag: 1. Det opprettes, både for siden om HiTs studietilbud generelt, for hvert studiested/avdeling og for studietilbudet i kultur- og humanistiske fag en lenke til nettbaserte studier. 2. For siden om HiT s studietilbud generelt bør lenken vise til alle HiT s nettbaserte studier; for hvert studiested/avdeling bør lenken vise til alle studiestedets/avdelingens nettbaserte studier; for studietilbudet i kultur- og humanistiske fag bør lenken vise til alle IKH s nettbaserte studier.

11 11 Én viktig del av IKHs studieportefølje består av humanistiske fag. Det er ikke åpenbart for den utenforstående hva et humanistisk fag er. Derimot er det rimelig å mene at alle har tanker om hva historie er, hva engelsk språk og litteratur er, hva spansk og latinamerikansk språk og kultur er, osv. De som søker seg til studier ved IKH gjør det mest sannsynlig ut fra interesse for slike fag. Prosjektgruppens forslag: 1. HiTs nettsider bør bli satt opp på en slik måte at listen over høgskolens fagtilbud (så vel som studieprogram) er lett synlige og tilgjengelige. Ved å klikke seg inn på fag av interesse, bør potensielle søkere kunne få en videre redegjørelse for omfanget av studietilbud innen det relevante fag og for hvordan faget inngår i et studieprogram (årsstudium, bachelor, etc.). 2. IKH bør, i nært samarbeid med ansvarlige for HiTs nettsider, fremstille bachelorstudiet i humanistiske fag på en måte som umiddelbart gjør det forståelig for potensielle søker hva slags fag, studier, osv. dette dreier seg om. 3. HiT s nettsider bør også lages slik at HiT s organisasjon i form av enheter institutter, avdelinger, sentre blir lettere synliggjort. På hovedsiden bør det være en lenke som sier Institutter, avdelinger, sentre, el.l. (se for eksempel UiT, UiA), og det enkelte institutt må på en lettfattelig og oversiktlig måte kunne presentere sine fag- og studietilbud og sine ansatte. Dette ville også være til hjelp for andre utenfor Høgskolen, bl.a. medier og næringsliv, som søker kontakt med spesiell faglig kompetanse ved høgskolen og bidra til bedre kontakt mellom Høgskolen og interesser innen det lokale og regionale nærings- og kulturliv. 4. IKH vil ta nærmere kontakt med videregående skoler i allmennfag i Telemark og deres rådgivere med henblikk på å profilere instituttets studietilbud, både i form av foredrag/forelesninger og opplysninger om fag og studiemuligheter. Instituttet har jevnlig kontakt med Bø videregående skole. 5. IKH vil ved sin markedsføring synliggjøre at bachelorstudiet med fordypning i historie, der det tredje året består av årsstudium i idéhistorie gir faglig kompetanse for undervisning i programfaget Historie og filosofi i videregående skole. 6. IKH vil stimulere til økt rekruttering til sine fag og emner ved å tilby studier i samarbeid med andre institutter og fagdisipliner. Under utredning er, i samarbeid med IØI, en bachelorgrad i Reiseliv, språk og kultur med et dobbelt siktemål: å gi det faglige grunnlag for undervisning i programfaget Reiseliv og språk i videregående skole og å gi en reiselivsutdanning til dem som ønsker en vektlegging på språk- og kulturstudier for utdanning innen reiseliv. Bachelorgraden vil bl.a. bestå av allerede eksisterende emner fra reiselivsstudiet ved IØI, språk, litteratur og kultur (engelsk eller

12 12 spansk) ved IKH, kulturfag (herunder tverrkulturell kommunikasjon v. IØI eller flerkulturell kommunikasjon v. IKH). 7. En faktor i rekruttering er omfanget av studietilbud. Pr. i dag kan ikke IKH tilby det faglige grunnlag for en lektorutdanning i noe bestemt fag. I samarbeid med fagmiljø ved EFL er det planlagt en master i engelsk og norsk fagdidaktisk retning. Forutsetningene for oppstart 2012 er for tiden under utredning. 8. Under utredning er også muligheten for å etablere en studieretning innen den eksisterende master i kulturstudier ved IKH som, med tillegg av PPU, vil gi lektorkompetanse i historie. 9. Arbeidet med å etablere Ibsen-studier ved HiT bør føres videre, samtidig som eventuelt oppstart gjøres betinget av at et slikt studium er økonomisk bærekraftig. Under pkt Samordning av studieprogrammer og emner, har rapporten Gjennomgang av studieporteføljen ved Høgskolen i Telemark tatt for seg studietilbud ved ulike avdelinger som i større eller mindre grad kan sies å være overlappende. I tråd med dette, har man lagt til grunn at IKHs arbeid med studieporteføljesaken ikke skal resultere i et tilbud som dupliserer det man har i GLU ved EFL. Vi mener vi har tatt hensyn til dette under pkt. 2 c over (side 4-5). Samtidig er vi blitt kjent med at EFL rekrutterer og vil rekruttere til studier som utgjør 60 studiepoeng innen fag som ved IKH tilbys som 60 studiepoengs årsstudier. Dette gjelder norsk (NOR 501, NOR 502, NOR 503, NOR 504, som hver gir 15 studiepoeng, til sammen 60 studiepoeng) og vil fra høsten 2012 gjelde engelsk (ENG 1 og ENG 2, hver på 30 studiepoeng, til sammen 60 studiepoeng). Det fremgår av EFL s studie- og fagplaner at disse studietilbudene ved EFL er rettet mot undervisning på ungdomstrinnet (trinn 5-10) og at målgruppen dermed er studenter som tar lærerutdanning i form av GLU eller allerede utdannede lærere som søker videreutdanning som lærere. Men i den grad det rekrutteres utover denne målgruppen, er dette en faktor som svekker rekruttering av studenter til IKH s årsstudier i engelsk og norsk (se vedlagt notat fra engelsk faggruppe ved IKH). Prosjektgruppens forslag: EFL s rekruttering til 60 studiepoengs studier i engelsk og norsk rettet mot undervisning på skoletrinn 5-10 bør begrenses til studenter som søker lærerutdanning i form av GLU og allerede utdannede lærere som søker 60 studiepoeng innen disse fagene som videreutdanning. Driftsutgifter: lønn og kostnader knyttet til undervisningsformer.

13 13 i. IKH er for tiden inne i et generasjonsskifte: i løpet av studieåret forsvinner en professor ved forfatterstudiet, en professor i historie, en professor i engelsk, en førsteamanuensis i engelsk, en professor i norsk, og en førsteamanuensis i norsk. Prosesser er i gang for å rekruttere til stillinger som tar over etter disse, fortrinnsvis på førstestillingsnivå. Siden vi regner med å rekruttere yngre folk med lavere ansiennitet, regner vi med en reduksjon i lønnskostnader. Samtidig søker vi allsidige folk som kan bidra med undervisning i ulike områder utover det som måtte være snevre spesialområder. Fleksibiliteten som følger av dette kan ha en innsparende effekt mht. bruk av timelærere. ii. IKH søker å legge opp studietilbud på en slik måte at enkelte emner kan inngå i ulike studieløp. Hittil har vi følgende fellesemner (foruten exphil, exfac, lingvistikk): 3311 Kulturhistorie inngår i (1) Idéhistorie årsstudium og (2) Kandidat- og bachelorstudiet i Kultur- arrangering, formidling og forvaltning Kunsthistorie inngår i (1) Idéhistorie årsstudium og (2) Kandidat- og bachelorstudiet i Kultur- arrangering, formidling og forvaltning. iii. Pr. i dag tilbys det i norsk fire emner (to om høsten, to om våren) til påbygging utover årsstudiet. Dette tilbudet vil med den nye bachelorgraden i humanistiske fag med fordypning i norsk bli redusert til to fordypningsemner, som vil gå i høstsemesteret. Dette vil innebære en besparelse mht. timelærer i vårsemesteret. iv. Pr. i dag tilbys tre påbyggingsemner (30 studiepoeng) i historie hver høst. Disse vil reduseres til to emner, for en påbyggingsdel som til sammen gir 20 studiepoeng, i overensstemmelse med historiestudier på lavere grad ved de fleste universiteter/høgskoler. Dette vil innebære en besparelse mht. timelærer. v. Til de to foregående punkter må tas et visst forbehold. Til opptak til masterstudier i engelsk, norsk og historie ved en del av landets institusjoner kreves en bachelorgrad med 90 ( ) studiepoengs fordypning innen det relevante fag. En nærmere undersøkelse har avdekket at det ikke er noen intensjon eller tendens til å lempe på dette kravet. De relevante fagmiljøene ved IKH vil drøfte dette og komme frem til en ensartet løsning på denne problemstillingen, under forutsetning av at dette ikke vil medføre ekstra kostnader.

14 14 vi. Studieprogrammet Scandinavian Studies in Telemark tilbyr i dag norskundervisning på tre nivå: basic, intermediate, advanced (høstsemester). Dette vil bli redusert til to nivå: basic og intermediate, noe som forventes å representere en viss innsparing. Forutsetninger: I mandatet til prosjektgruppen legges forutsetninger til grunn for arbeidet med prosjektet. Hver av disse vil bli kommentert ettersom de nevnes: Det skal søkes utviklet en studieportefølje ved IKH som på sikt vil være økonomisk bærekraftig uten inntektene fra samarbeidet med Gateway College. Dersom prosjektet viser at dette ikke er mulig, skal det legges frem forslag til alternativ finansiering av aktuelle studier. Samarbeidet med Gateway College har for IKH vist seg å være en forholdsvis effektiv måte å sikre seg inntekter på som ellers ville ha uteblitt, og det er vel rimelig å si at disse inntektene de siste årene har vært vesentlige i å sikre instituttet økonomisk. Det har vært en vanlig oppfatning blant de tilsatte at instituttet med dette samarbeidet har oppfylt kravet som ble stilt de ulike fagmiljøer for noen år siden om å øke inntjening fra eksterne kilder. Instituttets ansvar i dette samarbeidet har omfattet faglig tilrettelegging (fagplaner, pensum, osv.) og faglig og administrativ kvalitetssikring. Disse funksjonene er helt avhengig av den faglige kompetansen som eksisterer ved instituttet. Instituttet har i dag (høsten 2010) 351 studenter, hvorav 47 er studenter på master i kulturstudier. Basert på foreliggende data vedr. finansiering basert på produksjon av studiepoeng og finansiering knyttet til basisbevilgning, tilsier en grov utregning at instituttet bør ha ytterlige noe i overkant av 100 studenter for å være økonomisk bærekraftig uten inntektene fra samarbeidet med Gateway College. Som et første skritt har prosjektgruppen foreslått tiltak egnet til å øke rekrutteringen av studenter og tiltak som kan redusere driftsutgifter. Den foreslåtte bachelorgraden i humanistiske fag er ment å fremstille instituttets studier på en mer entydig og tydeligere måte som vi tror vil øke sjansen for at studerende søker seg til instituttet. Et vesentlig ledd i bestrebelsene på å øke rekruttering er knyttet til markedsføring på Høgskolens nettsider og til kontakten med videregående skoler. De siste årene er driftsutgiftene blitt redusert ved ledige stillinger som ikke er blitt besatt. Siden en forsvarlig gjennomføring av studier krever en viss bemanning går prosjektgruppen heller inn for å fylle stillinger som nå blir ledige med fagpersoner som har fleksibilitet i sin kompetanse slik at de kan bidra med undervisning på flere områder, etter behov, noe som igjen kan være besparende med henblikk på bruk av timelærere. Prosjektgruppen vil ikke foreslå nedleggelse av studier eller opprettelse av nye studier utover den foreslåtte bachelor i humanistiske fag. Dette bachelorstudiet er basert på

15 15 eksisterende fagtilbud. Det er forventet en viss besparelse ved at noen emner innen det nye bachelorstudiet ikke nødvendigvis må tilbys med samme hyppighet eller i samme semestre som i dag. Det er prosjektgruppens syn at nedlegging av ett studium ved IKH ville ha negative ringvirkninger for rekruttering til andre av instituttets studier. Slik nedlegging ville også svekke grunnlaget for rekruttering til master i kulturstudier og det ville svekke den faglige forankringen ved IKH både for master i kulturstudier og for det planlagte doktorgradsstudiet i kultur. Studieporteføljesaken har gitt fagmiljøene ved IKH anledning til å vurdere nærmere de ulike fagtilbudene og samordne dem på en mer effektiv måte. Med rekrutteringsfremstøt som gir resultater er det i første omgang et håp om at varige rutiner og stabilitet kommer på plass på instituttet og, som en følge av dette, at arbeidsinnsatsen blant de tilsatte kan konsentreres om det som har med fag å gjøre: undervisning og forskning, som jo også gir uttelling mht. finansiering. Det er verdt å nevne at Telemark interkommunale næringsfond har innvilget kr til støtte for et 3-bindsverk om Telemarks historie. Dette arbeidet ledes av historiemiljøet ved IKH men involverer flere fra Høgskolens ulike fagmiljøer. Det er også et tilbud til masterstudenter ved IKH om å skrive masteroppgave i tilknytning til dette prosjektet. Utformingen av et markedsføringskonsept for en adjunkt- og lektorutdanning med PPU må skje i dialog med Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning. Utdanningen skal være et supplement til GLU. Det forutsettes at det tas kontakt med Telemark fylkeskommune med sikte på å avklare eventuelle særskilte behov for kompetanse innen kultur- og humanistiske fag i videregående opplæring. Se under mandat pkt. 2. Det har ikke latt seg gjøre å få kontakt med relevante personer i fylkeskommunen (pga. høstferie). Nye forsøk vil bli gjort i videreføringen av instituttets arbeid med denne saken. Imidlertid er det vanlig at man i stillingsutlysninger for videregående skoler i Telemark har prosent-stillinger i fagområder som er representert på IKH. Nåværende faglige tilbud bidrar til å tilfredsstille de behov Telemark fylkeskommune måtte ha for å tilsette lærere i fagvise prosentstillinger med sikte på at en person kan ta hånd om mer enn et fag. Det skal utformes nye studieplaner som er i samsvar med forutsetningene i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Prosjektet skal inngå som en del av pilotene knyttet til implementeringen av kvalifikasjonsrammeverket.

16 16 Prosjektgruppen har forstått denne forutsetningen slik at den i første omgang (innen ) gjelder bachelorgraden i humanistiske fag. Som pilot knyttet til implementeringen av kvalifikasjonsrammeverket, vil IKH ha på plass andre studieplaner, fagplaner og emneomtaler i tråd med kvalifikasjonsrammeverket innen 15. november. Dette arbeidet er allerede i gang. Avsluttende bemerkninger Med denne rapporten har prosjektgruppen foreslått en ny strukturering og til dels nytt format (nettbasering) av eksisterende faglige tilbud, spesielt innen humanistiske fag, ved IKH. Prosjektgruppen mener at dette, sammen med mer aktive rekrutteringsfremstøt og økonomisk styring, bør prøves ut før ytterligere endringer vurderes. Humanistiske fag har en særegen rolle og karakter. De er reflekterende og tradisjonsbærende fag. Innad i Høgskolen i Telemark forventes det at disse fagene lar seg plassere inn i Høgskolens faglige profil og intensjoner. For de humanistiske fagene ved IKH søkes dette gjort på flere måter. Den foreslåtte bachelorgraden er ment å plassere disse fagene i en utdanning som er mer yrkesrettet. Videre bidrar disse fagene til rekruttering til master i kulturstudier, og de utgjør et nødvendig faglig fundament for både master og dr.-grad i kulturstudier, mht. både kompetansenivå, faglig nivå og faglig profil. Og fagene, hvert fag på sin måte, lar seg plassere i forhold til andre fag og studier ved Høgskolen i Telemark. Et tydelig eksempel er instituttets bidrag i Philosophy of Science and Ethics til dr.-gradsstudiet ved TF. Et annet eksempel er forbindelsen mellom språk- og kultur- og historiske fag, på den ene side, og studier som internasjonal markedsføring og reiseliv, på den annen. Samtidig har instituttet ved sitt fagpersonale et ansvar for å bevare disse fagene i deres særegne rolle og karakter. Dette er både en verdi i seg selv for disse fagene og en nødvendig betingelse for at fagene skal kunne inngå i Høgskolens faglige profil og intensjoner. For prosjektgruppen ved IKH/AF Arild Hovland Dekan, AF Sven Arntzen Instituttleder, IKH Vedlegg:

17 17 Internt notat Gjennomgang av studieporteføljen for Høgskolen i Telemark - Sluttrapport. Oppfølging av S-sak 51/10 ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag. Notat vedrørende opptak av eksterne studenter i GLU.

Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitenskapelige fag

Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitenskapelige fag Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitenskapelige fag Åshild R. Kise Internt notat Journalnr: 2007/2063 Dato: 28.05.2010 Gjennomgang av studieporteføljen ved Høgskolen i Telemark - Utkast til sluttrapport

Detaljer

Ikke-opptak til studier ved Fakultet for allmennvitenskaplige fag. Vi viser til epost sendt torsdag 20.04.2012 med gjengitt styrevedtak i S-sak 50/11:

Ikke-opptak til studier ved Fakultet for allmennvitenskaplige fag. Vi viser til epost sendt torsdag 20.04.2012 med gjengitt styrevedtak i S-sak 50/11: Høgskolen i Telemark Avdeling for allmenne fag Saksbehandler: Intern tlf.: E-post: Journalnummer: Dato: Helle Friis Knutzen 35 95 27 12 helle.f.knutzen@hit.no 26.04.2012 Ikke-opptak til studier ved Fakultet

Detaljer

Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker

Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker Avdeling for teknologiske fag Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for allmennvitenskapelige fag Avdeling for estetiske fag, folkekultur

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne)

3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne) 1. Studiets navn: Bachelor i språk og litteratur 2. Studiets grad/nivå, varighet og omfang Grad: Bachelor. Varighet: 3 år. Omfang: 180 stp. 3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne)

3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne) 1. Studiets navn: Bachelor i humanistiske fag 2. Studiets grad/nivå, varighet og omfang Grad: Bachelor. Varighet: 3 år. Omfang: 180 stp. 3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne)

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 21.06.2007 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2006/388 Innstilling fra utredningsgruppe til å utrede spørsmål om satsing på Henrik Ibsen Saken

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

296 Studiehåndboka for humanistiske fag

296 Studiehåndboka for humanistiske fag 296 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika,

Detaljer

NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T

NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.09.10 SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Bruk av perspektivemnet i NTNUs studieprogram Tilråding: 1. NTNUs

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Vedlegg 2 Studieportefølge ved HiT fordelt etter fagområder. For studier markert med * ble det i styresak 103/10 ikke gjort noe vedtak om antall studieer. INFORMATIKK, ØKOI OG ADMINISTRASJON Økonomi og

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

PRINSIPIELLE OG STRATEGISKE SIDER VED SAMARBEID MED GATEWAY COLLEGE OG ANDRE LIKNENDE AKTØRER

PRINSIPIELLE OG STRATEGISKE SIDER VED SAMARBEID MED GATEWAY COLLEGE OG ANDRE LIKNENDE AKTØRER Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 16.12.10 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Trine Ellefsen 10/1008 PRINSIPIELLE OG STRATEGISKE SIDER VED SAMARBEID MED GATEWAY COLLEGE OG ANDRE LIKNENDE AKTØRER

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser en økning

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier 1 Studieplan Mastergradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 2 Tittel bokmål: Mastergradsprogram

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Bjørn Goksøyr Åshild R. Kise Anne Solberg Arild Hovland Anders Davidsen Widar Madssen Marianne N. Tinnes Bjørn Magne Aakre

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG SIDE 47 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningen Med naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT).

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Dekan kan selv vedta utfyllende bestemmelser med gyldighet for vedkommende

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 ( trinn) Studieåret 2016/2017

Studieplan for Norsk 2 ( trinn) Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) Flerspråklighet og Studieåret 2016/2017 Faglig innhold Norsk 2 Flerspråklighet og består av to emner og går over to semester. Begge emnene omfatter både

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner som et

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER Vedtatt av Utdanningsutvalget den 28. juni 2005 med hjemmel i vedtak i Styret for

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett 31 20 400 Idehistorie 7 4 11 481 Historiske fag, bachelor

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Lærerutdanning trinn 8 13

Lærerutdanning trinn 8 13 Petter Aasen Locally engaged, globally competitive Lærerutdanning trinn 8 13 Oslo 13. april 2011 Rammeplanutvalgene 8-13 1 Hva er og hva innebærer integrerte lærerutdanninger? Rammeplanutvalgene 8-13 2

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Konkurransen utfordrer universitetene og høyskolenes fagportefølje og struktur. Studentene, offentlig virksomhet og næringsliv

Konkurransen utfordrer universitetene og høyskolenes fagportefølje og struktur. Studentene, offentlig virksomhet og næringsliv Konkurransen utfordrer universitetene og høyskolenes fagportefølje og struktur. Studentene, offentlig virksomhet og næringsliv stiller også stadig større krav til kompetansetilbydere. Rundt Oslofjorden

Detaljer

A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13

A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Camilla Nereid Dato: 23.11.2011 A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13 I studieåret 2012/13 skal siste kull med ALU-studenter gå ut fra ALT. Samtidig

Detaljer

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere 2016-2017 Søknadsfristen til videreutdanning for lærere er i år 1. mars. Skoleeiers frist for å godkjenne og prioritere søknader er 15. mars. Utbetaling

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 285 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Årsstudium i likestilling og kjønn 60 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Kvinnforsk Studieplanen er godkjent av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.1.13 S-sak 81/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim /674 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.02.2011 SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Ny forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning Tilråding:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger

Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Innhold Endringer i studieportefølje - hva vil du gjøre?... 3 1 Etablere emne... 3 1.1 Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet?...

Detaljer

NEDLEGGING AV BACHELORGRADSSTUDIUM I KULTUR ARRANGERING, FORMIDLING OG FORVALTNING

NEDLEGGING AV BACHELORGRADSSTUDIUM I KULTUR ARRANGERING, FORMIDLING OG FORVALTNING Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 22.11.13 S-sak 89/13 Saksbehandler: Journalnummer: Åshild Rønnaug Kise 2013/1573 NEDLEGGING AV BACHELORGRADSSTUDIUM I KULTUR ARRANGERING, FORMIDLING OG

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 295 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt )

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt ) Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt 07.04.2017) Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Fusjon til Nord universitet 1. Avklare og implementere

Detaljer

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR L ÆRERUTDANNING Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR Steinerpedagogisk lærerutdanning bachelorgrad med mulighet for mastertillegg Den treårige lærerutdanningen med bachelorgrad på Steinerhøyskolen

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.10.05 05/00907-508 Saksbehandler: Terje Dehli Jacobsen REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Bakgrunn Høgskolen i Telemarks (HiTs)

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Examen Philosophicum Studiepoeng: 10 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 5 Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester og omfatter 10 studiepoeng. Nivået vil være tilpasset introduksjonsemner

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-ESPRÅKL, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske

Detaljer

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet Til programråd, fakultet, fagmiljø, studenter og øvrige interesserte Dato: 6. august 2014 Ekstern evalueringsrapport

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG SIDE 52 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SAMFUNNSFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG Kort om studieretningen Å studere samfunnsfagdidaktikk innebærer å analysere faglige

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.08.15 Tittel:

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Fører til grad: Bachelor

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 8 Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Norsk årsstudium Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2011/2012 Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går over ett år på heltid. Det er mulig å ta studiet på deltid

Detaljer

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 02.05.13 S-sak 32/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2013/674 SØKERTALL 2013 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde Januar 2010 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte 13.06.2016 TO GRUNNLEGGENDE SPØRSMÅL HVORFOR? - Nødvendig prosess eller et politisk valg?

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning SIDE 279 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 12.01.07. BACHELOR I ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap

Detaljer

A 25/09 Studieprogram 2010/2011

A 25/09 Studieprogram 2010/2011 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Margret Hovland/ Wenche Salomonsen King Dato: 23.11.2009 A 25/09 Studieprogram 2010/2011 1.1 Bakgrunn I Informasjons- og drøftingsmøte 15.oktober ble det

Detaljer

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS)

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) 304 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG Hvorfor blir samfunn, kulturer og teknologier som de blir? Og hvordan blir det slik, og ikke helt annerledes? På hvilken

Detaljer

OPPTAK HSL-FAKULTETET:

OPPTAK HSL-FAKULTETET: OPPTAK 2007-2010 HSL-FAKULTETET: Definisjon: (DBH) Dette er personer som har søkt og fått bekreftet opptak på studieprogrammer på alle studienivåer, unntatt doktorgradsprogrammer. Studenten har godtatt

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

SPANSK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur

SPANSK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur Spansk 297 SPANSK Studieplan for studieåret 2017 2018 Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og Spansk er et verdensspråk i fremmarsj, og i dag er spansk morsmålet til nesten

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.11.05 05/00966-410 Saksbehandler: Bjørn Goksøyr FASTSETTING AV STUDIEPROGRAM FOR STUDIEÅRET 2006-2007 OG RESULTATKRAV FOR 2006 Bakgrunn

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Klassisk språk og litteratur 157 KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieretningen i klassisk språk og litteratur gir grunnleggende kunnskaper i latin og/eller gresk språk, og gir dessuten en bred innføring

Detaljer

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi anne kari botnmark 1 Dagens Vedtak Målsettinger pilotprosjekt teknologi Prosesser og prosjekter Organisering av prosjektet Økonomi Utfordringer og oppgaver

Detaljer

Høgskolen i Telemark GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN FOR HØGSKOLEN I TELEMARK DELRAPPORT 2

Høgskolen i Telemark GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN FOR HØGSKOLEN I TELEMARK DELRAPPORT 2 Høgskolen i Telemark GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN FOR HØGSKOLEN I TELEMARK DELRAPPORT 2 02.06.2009 Innhold 1. Innledning...3 1.1 Bakgrunn og mandat 3 1.2 Oppbygging av delrapport 2 5 1.3 Videre prosess

Detaljer