Rammeplanen for sportsleg aktivitet er utarbeida av styret i ÅTIL Handball med impulsar henta frå NHF Region Vest.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rammeplanen for sportsleg aktivitet er utarbeida av styret i ÅTIL Handball med impulsar henta frå NHF Region Vest."

Transkript

1 FØREORD Rammeplanen for sportsleg aktivitet er utarbeida av styret i ÅTIL Handball med impulsar henta frå NHF Region Vest. Planen vart lagt fram og godkjent fyrste gong på Årsmøtet til handballgruppa 14. februar Revisjon 1: Årsmøte 2007 Revisjon 2: Årsmøte 19. februar 2009 Revisjon 3: Årsmøte 9. februar 2010 Jan Are Øvestetun, Vibeke Rinde og Anne Kauppi : Årsmøte 2. mars 2011 oppdatering av ÅTIL sine målsettingar,vedteke i 2010 Håndballskuddet 2. mars 2011 Årdalstangen Idrettslag, Handball 1

2 Innhaldsforteikning MÅLSETTING 6 INTRODUKSJON 6 HOVUDMÅL 7 DELMÅL 8 FØRESETNADER FOR ALLE LAG 9 STØTTEAPPARAT. STØTTEAPPARATET FOR DET ENKELTE LAG SKAL BESTÅ AV: INFORMASJON. TRENINGSGRUPPESTORLEIK OG SPELARSTALL. HOSPITERING UTVIKLINGSGRUPPER DEFINISJON AV TRENINGSFORMER SPESIELLE FØRESETNADER FOR DEI EINSKILDE ÅRSTRINN / LAG. 11 ÅRSKLASSE 8-9 ÅR 13 TRENINGSMENGDER MÅLSETTING FOR TRENINGSARBEIDET TEKNIKKDEL SPELEDEL SKADEFØREBYGGANDE ARBEID RESSURSDEL SOSIAL TRENING ØVINGAR KAMPTILBOD SOSIALE AKTIVITETAR EVALUERING ANBEFALT LITTERATUR:

3 ÅRSKLASSE ÅR 17 FORDELING AV TRENINGSMENGDE OG TRENINGSFORMER. FAGLEG MÅLSETTING FOR TRENINGSARBEIDET. TEKNIKKDEL SPELEDEL SKADEFØREBYGGANDE ARBEID RESSURSDEL KAMPTILBOD SOSIAL AKTIVITET EVALUERING ANBEFALT LITTERATUR: ÅRSKLASSE ÅR 20 FORDELING AV TRENINGSMENGDE OG TRENINGSFORMER. FORDELING AV TRENINGSFORMER INNANFOR DEI EINSKILDE TRENINGSPERIODANE MÅLSETTING FOR TRENINGSARBEIDET. TEKNIKKDEL UTDRAG AV SPORTSLEG INNHALD FOR DEI FORSKJELLIGE ALDERSKLASSAR: SPELEDEL SKADEFØREBYGGANDE ARBEID FYSISKE/RESSURSTRENING KAMPTILBOD SOSIAL AKTIVITET EVALUERING ANBEFALT LITTERATUR: ÅRSKLASSE ÅR 25 FORDELING AV TRENINGSMENGDE OG TRENINGSFORMER. FORDELING AV TRENINGSFORMER INNANFOR DEI EINSKILDE TRENINGSPERIODANE MÅLSETTING FOR TRENINGSARBEIDET. TEKNIKKDEL UTDRAG AV SPORTSLEG INNHALD FOR DE FORSKJELLIGE ALDERSKLASSER ER GJENGITT NEDANFOR: SPELEDEL SKADEFØREBYGGANDE ARBEID RESSURSDEL KAMPTILBOD SOSIAL AKTIVITET ANBEFALT LITTERATUR: EVALUERING

4 ÅRSKLASSE ÅR 30 BREIDDETILBOD FORDELING AV TRENINGSMENGDE OG TRENINGSFORMER DISPONERING AV SPELARAR BRUK AV SPELARAR FRA FORSKJELLIGE ÅRSKLASSAR TRENINGSØKTA. MÅLSETTING FOR TRENINGSARBEID. FYSISK TRENING / SKADEFØREBYGGANDE ARBEID TEKNISK TRENING TESTING PSYKISK RESSURSTRENING MENTALE FAKTORAR SOSIAL AKTIVITET EVALUERING

5 Handbok og oppslagsverk for sportsleg aktivitet i aldersbestemt handball i Årdalstangen Idrettslag ÅRDALSTANGEN IL SINEVERDIAR Det viktigaste er ikkje å vere best, men å gjere sitt beste! GLEDE Eg gir ros og merksemd for å glede andre Eg er engasjert, og skapar begeistring gjennom aktive og glade barn. HELSE Eg motiverar til eit allsidig idrettstilbod for barn, ungdom og vaksne. Eg bør ikkje røyke og snuse, og skal ikkje drikke alkohol i samband med idrettsarrangement. FELLESKAP Eg viser omsorg og inkluderar alle Eg bryr meg, og vil ta tak i problem som skapar utryggheit. ÆRLEGHEIT Eg gjer det eg seier og lovar Eg respekterar, og er lojal mot vedtak i idrettslaget 5

6 Målsetting Årdalstangen IL vil gje eit trivselsskapande og allsidig idrettstilbod til barn, ungdom og vaksne i bygda Årdalstangen IL vil bygge sine idrettsaktivitetar på samarbeid internt og eksternt, og idrettskunnskap både fagleg og sosialt Årdalstangen IL vil vere best i fylket på breiddeidrett, men samstundes gje plass for å utvikle einskildutøvarar og lag på godt prestasjonsnivå Introduksjon Handballgruppa har ansvar for å gje eit sportsleg og sosialt treningstilbod tilpassa dei einskilde spelarane i alle årsklasser. Dette kan ein oppnå gjennom utarbeiding av rammer for treningstilbod, kompetente trenarar og oppmenn, og eit nært samarbeid med spelarane sine føresette. Gjennom arbeidet med rammeplanen ser ein på alle forhold som påverkar utviklingsmiljøet for einskildspelarar og lag. Hovudvekt er lagt på den sportslege delen, men det betyr ikkje at ein ser vekk frå den sosiale delen. Det sosiale miljøet innan og rundt dei einskilde lag har veldig stor betyding både for trivsel og utviklingstempo for einskildspelarar og for laget. Føremålet med rammeplanen er å sikre spelarane eit trygt og utfordrande treningsmiljø. Med utfordrande meiner vi her eit miljø som gjev utviklingsmoglegheiter for alle spelarar ut fra dei føresetnadane den einskilde har. Eit anna mål er å gje trenarar/oppmenn ei innsikt i retningslinjer for arbeid med yngre lag, og sikre spelarane ein kontinuitet i treningsarbeidet ved byte av trenar/oppmann. Sportsleg sett skal rammeplanen vere et verkty for å: Skape eit strukturert tilbod som gradvis gjev progresjon i aktivitetsnivå og ferdigheitsutvikling. Gjere tilbodet meir likt fra år til år, uavhengig av kven som utgjer støtteapparatet rundt det einskilde lag. Gjere det attraktivt å være trenar i ÅTIL, da klubben kan tilby eit godt utbygd støtteapparat og moglegheit for fagleg utvikling gjennom samarbeid med andre trenarar og utdanning. 6

7 Hovudmål Målsetting for handballgruppa er å gje eit positivt aktivitetstilbod på Årdalstangen. Gjennom trening, kampar og samvær på og utanfor bana, skal spelarane utvikle individuelle ferdigheiter og samspel, sportsleg og sosialt. Prestasjonsjag skal ikkje prege aktiviteten i handballgruppa, alle skal få sjans til å utvikle seg utifrå sine eigne føresetningar. Treningane/instruksjon skal vere prega av høg fagleg standard og vere lystbetont sett fra spelarane si side. Handballgruppa omfattar aldersgruppa fra 10 til og med 16 år +. Kravet til sportsleg standard aukar naturleg nok med alderen, men lagsamansetjinga t.o.m. 15 år skal ikkje skje etter sportslege kriteria - moglegheitene skal vere like for alle. For å oppfylle målsettinga, er det ein føresetnad at trenarar på alle nivå får gode rammevilkår. Rekrutteringsarbeidet til leiar- / dommar- / trenar- funksjonane må derfor systematiserast og tilbod om utdanning/kursing/opplæring må prioriterast. For å vurdere om laga og spelarane utviklar seg i samsvar med handballgruppa sine målsettingar, er det sett opp evalueringskriteria for: ferdigheitsmål (teknisk ferdigheit, spelferdigheit) sosiale mål (samhandling, konfliktløysing) resultatmål (serie, cup) og det skal for alle lag gjennomførast ei evaluering etter kvar sesong. 7

8 Delmål Handballgruppa ÅTIL handball skal gje eit moderne, leikprega, utfordrande og spennande tilbod til trenarar, spelarar, leiarar, dommarar og tillitsvalde på alle nivå. Sportsleg Spelarar Nullskade Trenarar Føresette Dommarar Leiarar ÅTIL handball ynskjer å gje alle våre spelarar utvikling ut fra eigne føresetnader, ynskjer og behov. Alle aktivitetar skal gjennomførast på eit høgt handballfagleg nivå. ÅTIL handball skal gje den einskilde utøvar dei beste moglegheitene for å utvikle eigne ferdigheiter både sportsleg og sosialt. ÅTIL handball har ei målsetting om null skade på utøvarar som gjer at det vert treningseller kampfråvær. Dette betyr at ein skal tilpasse treningsmengda/belastninga til kvart enkelt nivå. ÅTIL handball skal, gjennom systematisk opplæring og målretta utvikling av trenarar, ha godt motiverte, godt skulerte og fornøgde trenarar med best mogleg handballfagleg og pedagogisk kunnskap. ÅTIL handball skal skape eit miljø for engasjerte føresette og gje alle ei tryggheit for at deira barn/ungdom er ein del av eit positivt miljø som gjev alle utviklingsmoglegheiter ut fra sine føresetnader. Gjennom systematisk opplæring og målretta utvikling skal ÅTIL handball ha motiverte dommarar med høg handballfagleg og pedagogisk kunnskap. ÅTIL handball skal, gjennom ryddig organisering, ryddig økonomi og synlege haldningar, ha gode leiarar og eit solid støtteapparat på det organisatoriske plan. 8

9 Føresetnader for alle lag Avsnittet dekker emna støtteapparat, informasjon spelarstall og definisjon av treningsformer Støtteapparat. Støtteapparatet for det enkelte lag skal bestå av: trenar og hjelpetrenar (gjerne fleire om gruppa er stor) oppmann (gjerne fleire om gruppa er stor) Oppmann, vert valt blant dei føresette til spelarane på kvart lag. Ingen lag bør bli påmeldt til serie- eller cup- deltaking utan at dette apparatet er etablert. Informasjon. Informasjon om aktivitetar for kvart lag bør vere skriftleg. Munnleg informasjon til spelarane kan ein gje på spelarmøter eller treningar. Det er eit leiaransvar at all informasjon kjem fram til alle spelarane, og dei som ikkje er tilstades på spelarmøtet eller treninga. Spelarmøter skal annonserast i god tid på førehand. Det bør vere minimum 2 møter med dei føresette i året. Treningsgruppestorleik og spelarstall Alle som spelar handball i ÅTIL skal tilhøyre kun ei treningsgruppe. Denne treningsgruppa skal vere i det årstrinnet ein er født (j/g 10, 12, 14 el. 16). Dette prinsippet kan berre fråvikast i spesielle tilfelle og etter ein diskusjon i trenarforum. Bruk av spelarar frå andre lag Dersom eit lag av ulike grunnar i periodar har få spelarar, skal dette laget få låne frå laget i alderssteget under. Trenarane på det førespurte laget tek ut kven spelarar som skal lånast ut. Dersom behovet strekker seg over ein lengre periode, skal det settast opp ei liste som syner at det føregår rullering. Det er trenaren på det førespurde laget som er ansvarleg for at regelverket til NHF og NHF Region Vest vert etterfulgt. 9

10 Hospitering Vi legg vekt på at spelarar skal/kan hospitere i aldersklassen over. Kriteria for hospitering: tilbodet skal gjevast til spelarar som syner gode haldningar på sitt eige lag spelarar som har matchande ferdigheiter til spelarane i alderstrinnet over hospiteringa skal rullere mellom fleire spelarar Hospiteringstida skal vere ein definert periode, og gjeld kun treningar (ikkje kampar). Hospitering skal alltid være eit tilbod i tillegg til trening i eiga gruppe, ikkje i staden for. Trenaren bestem kven av sine spelarar som kan få hospitere, og er ansvarleg for at hospiteringa ikkje gjev spelaren så stor treningsbelastning at det er fare for belastningsskadar. Trenaren skal sette opp ein plan for hospitering. Denne skal førevisast spelaren sine føresette og vere godkjend av dei før hospiteringa kan starte. Utviklingsgrupper Alle spelarar bør få tilbod om spesialtrening i utviklingsgrupper. fleire alderssteg samlast på same treninga (12-16 år) teknisk trening relatert til speleposisjon alle spelarar bør innom ei slik utviklingsgruppe hovudtrenar/trenarkoordinator har det faglige ansvaret for treninga Definisjon av treningsformer Generelt vil all trening innanfor ÅTIL handball vere knytte til treningsformene: Treningsform Ressurstrening fysisk Ressurstrening psykisk, sosialt og mentalt Teknikktrening Speletrening Kamp Hensikt Aktivitet for å påverke dei fysiske faktorane som har betyding for prestasjonsevna i spelet. Sportslig eller ikkje-sportsleg aktivitet med hovudmål å skape god lagkjensle i treningsgruppa. Td symjing, skiturar, aerobic, snowboard, bowling, fjellturar mm Aktivitet for å utvikle og innarbeide hensiktsmessige bevegelsesløysingar i spelet sitt grunnleggande bevegelsesoppgåver. Aktivitet for å utvikle evna til å velje hensiktsmessige bevegelsesløysingar i spelesituasjonane. Øve opp evna til å vinne over ein motpart som sjølv kan bestemme kva den vil satse på. I den typiske kampsituasjonen har vi ikkje sikker informasjon om eventuelle speleopplegg og planer for spelet i kampen mot oss 10

11 Spesielle føresetnader for dei einskilde årstrinn / lag. Kjenneteikn for utøverar på ulike årstrinn: 1 Førskulebarnet: 2. Barnetrinnet (1.-4.klasse) (6-9 år) 3 Barnetrinnet (5.-7.klasse) (10-12 år) 4 Ungdomstrinnet (8.-10.klasse) (13-15 år) fysisk veldig aktiv koordinasjonsevna ikkje ferdig utvikla motiverast lett for nye aktivitetar motivasjonen ofte kortvarig forstår enkle reglar stort sett som førskulebarnet. Koordinasjonsevna noko betre utvikla noko betre evne til å behalde motivasjonen kan motiverast for enkle gruppeaktivitetar ofte konkurranseinnstilt koordinasjonsevna godt utvikla lett å motivere til vaksne aktivitetar vanlegvis fysisk aktiv når motivert for ein aktivitet, varer motivasjonen ofte svært innstilt på konkurranse i regelen mindre fysisk aktiv preget av pubertetsendringar vanskelig å motivere for nye aktivitetar kan motiverast for trening via opplysning om hensikt (helse/forbetre idrettslege prestasjonar) opptatt av å markere seg som person. 11

12 Denne aldersinndelinga fell berre delvis saman med klasseinndelinga i handball. I rammeplanen vil vi velje ei oppdeling som fell saman med klasseinndelinga. Dette gjev følgjande prioritering av treningsaktivitetar sett ut fra at handballgruppa sitt mål er å utvikle handballspelarar: Årsklasse Prioritering av treningsaktivitetar i Årdalstangen IL handball 8 9 åringar åringar Grunnleggande bevegelsestrening og grunnleggande innføring i handballspelet. Leikbetonte øvingar/småspel med vekt på bruk av ball Tilbodet vert gjeve i samarbeid med barneidrettsguppa Delta på minimum 4 minihandballturneringar pr år Grunnleggande bevegelsestrening gjennom leikbetonte øvingar. Ballbehandling, ball-leik og småspel for betring av ballteknikk, spesielt kast og mottak. Leikbetont trening som gjev generell uthaldenheit, styrke og smidigheit. Leikbetont småspel som skal styrke samspel og samhandling åringar Vidareføring av ballbehandling for å auke tekniske ferdigheiter, finter og skot. Introdusere spelsituasjonar som inneheld valmoglegheiter for einskildspelarar åringar Vidareføring av trening for generell uthaldenheit, styrke og smidigheit. Vidareføre leikbetont småspel som skal styrke samspel og samhandling Framleis stor vekt på ballteknisk trening - finter og skot men med aukande innslag av spelsituasjonar for å utvikle speleforståing - treffe rette val i gjette situasjonar. Grunnleggande fysisk ressurstrening vektleggast meir: Generell og spesiell uthaldenheit ( aerob kapasitet ). Generell og spesiell styrketrening. Mental trening startast, få fram evne til å være best når det gjeld. Automatisering av teknikk Framleis stor vekt på ballteknisk trening - finter og skot men med aukande innslag av spelsituasjonar for å utvikle speleforståing - treffe rette val i gjette situasjonar. Grunnleggande fysisk ressurstrening aukast: Generell og spesiell uthaldenheit ( aerob kapasitet ). Generell og spesiell styrketrening. Mental trening, få fram evne til å være best når det gjeld Målvakt eige opplegg Automatisering av teknikk. 12

13 Årsklasse 8-9 år Dette omfattar all organisert trening i lagssamanheng for aldersgruppene 8 og 9 år. Treninga skal vere allsidig, variert, leikbetont og dekka grunnleggande bevegelsestrening med og uten ball og grunnleggande ballbehandling, mottak og avlevering. Treninga skal i størst mogleg grad tilpassast barna sitt ferdigheitsnivå og tilbodet gjeld alle barn som har lyst til å spelee handball i ÅTIL. Tilbodet vert gjeve i samarbeid med barneidrettsgruppa. Treningsmengder Innanfor dette alderstrinnet skal det og vere ei viss progresjon med omsyn til treningsmengde. Det skal leggast vekt på at spelarane skal ha moglegheit for allsidigheit gjennom deltaking i andre aktivitetar. Spelarane tilhøyrer barneidrettsgruppa, så all aktivitet vert koordinert gjennom barneidretten. Treningsmengda innanfor handball er difor heldt på et lavt nivå. Litteratur: NHF s kompendium Håndball for de yngste Alder Planperiode Varighet Treningsmengde Sted 8-9 Kampsesong * 60 einskilde treningar gjennom allidretten til barneidrettsgruppa Minimum 4 minihandballturneringar Idrettshall Handballskule Varierande Ferie Fri Fri Målsetting for treningsarbeidet Teknikkdel Ferdigheit Generelt Treninga skal vere ein introduksjon til grunnleggande ballbehandling. Det betyr at treninga skal gjere spelarane dus med ballen gjennom leikbetonte øvingar. Dette oppnår ein med varierte øvingar der kvar einskild spelar har sin ball, to og to spelarar deler ein ball og gruppeaktivitetar med ein ball. Innan alderstrinna 9 år skal alle spelarane få prøve seg på alle posisjonar, inkludert målvakt. Vi ønskjer difor ingen faste målvakter. Alder Målvakt Teknikk forsvar Taktikk forsvar 9 år Har ikkje fast målvakt på Basisferdigheiter dette alderstrinnet. Alle Utgangsposisjonar 4 0 bør dele på å stå i mål. Det Sidelengs Mann - mann vert ikkje lagt vekt på bevegelse spesiell trening for Støting målvakter. Det vert øvd på Blokkering av skot basisferdigheiter. Teknikk angrep Grunnskot og hoppskot Venstre-høgre finte Straffekast Grunnleggande fallteknikk Fra 9-år øv på pådrag Taktikk angrep Grunnoppstilling Spel med djupn/bredde 13

14 Speledel Ferdigheit Generelt Spelarane skal få innføring i korleis dei skal bevege seg på ei bane, nødvendig regelkunnskap (skritt og stuss) og speltrening for minihandball. Gjennom dette skal spelarane vere i stand til å spele kampar og forstå dommaravgjersler. Skadeførebyggande arbeid Ferdigheit Generelt Allsidig trening og variasjon på øvingar Oppfordre spelarane til å delta på alle aktivitetane som barneidrettsgruppa tilbyr Ressursdel Ferdigheit Generelt For disse aldersstega er ressurstrening leikbetont aktivitet som tek sikte på bevegelsestrening, utvikling av koordineringsevne og smidigheit. Gjennom denne aktiviteten skal ein samtidig oppnå trening av generell uthaldenheit og styrke. Uttøyingsøvingar skal være obligatorisk læring etter trening Sosial trening Ferdigheit Generelt Sosial trening vektleggast for å oppnå gjensidig respekt for kvarandre og bringe lagånd inn i kvar einskild spelar. Dette oppnår ein ved å understreke betydinga av lagspel. Vise at alle er like viktige for laget gjennom å gje alle lik speletid, ingen topping av lag og at spelarane får prøve alle posisjonar på bana. Det skal leggast vekt på å få spelarane til å respektere oppmøtetider for trening og kamp. Spelarar og trenarar møter seinast 5 minutt før treninga startar, slik at alle er klare til å starte treninga presis. Det er lurt å avsette 5 10 minutt etter trening til utrøyning og informasjon. Spelarar og trenarar møter 30 minutt før ved kamp slik at det er rimeleg tid til oppvarming og informasjon før kampstart. 14

15 Øvingar Desse kan vidareutviklast etter ferdigheiter i spelegruppa. Eksempel på øvingar kan være: Leikbetonte øvingar Skottrening Venstre-høgre Kast/mottak i fart Dele gruppa i 2 lag. 10 Grunnskot og hoppskot med Innøving av venstre høgre Firkantformasjon * sentringar innan laget mens og uten forsvar finter: det andre laget prøver å ta Høyre/venstre kjøring ** ballen Kantskot Øving av skritt uten ball 2/3 av spelarane har ein ball kvar medan resten av gruppa er uten ball. Ballen skal stussast og spelarane uten ball prøver å erobre ballen. Skot med venstre høgre finte 7-meters kast Øving med ball og avslutning med skot Firkantformasjon Del opp i grupper på 8 12 deltakarar. Fordel så gruppa på 4 hjørne med 2 til 3 i kvart hjørne. Begynn med ein ball i eitt av hjørna. Spelaren med ballen begynner å springe og spelar ein pasning til den som allereie har begynt å springe fra det neste hjørnet. Sjølv stiller han seg bakarst i rekka i det hjørnet han kjem til. Pasningane skal alltid spelast i fart og treffe medspelaren omtrent midtvegs på strekket mellom to hjørne. Høyre / venstre kjøring Grupper på 7 8 deltakarar vil være passende for denne øvinga. Ein ball til kvar gruppe. Del gruppa i to lag, og still opp disse på rekke med ansiktet mot kvarandre i ein avstand på 6 10 meter. Laga spring tett forbi kvarandre og spelar korte pasningar seg i mellom. Laga kan passere til venstre for kvarandre eller til høgre for kvarandre. Kamptilbod Inndeling av lag skjer etter fødselsår og kjønn. Årsklassane 8 og 9 år deltek i handballregionen sin aktivitetsserie for minihandball. Sosiale aktivitetar Dette skal skje i samhandling med barneidrettsgruppa. 15

16 Evaluering Generelt Sosiale mål skal være det viktigaste i denne årsklassen. Følg reglar for minihandball Ferdigheitsmål Ingen konkrete mål for individuelle ferdigheiter Sosiale mål Resultatmål Lære seg å ha gjensidig respekt for kvarandre. Spelarane skal ha forståing for at alle skal ha lik speletid og at alle skal få prøve alle posisjoner på bana. Samarbeid mellom spelarane og trenarane skal gå føre seg utan konfliktar. Aktivisere foreldre slik at det vert skapt lagkjensle blant foreldra. På dette alderstrinnet skal det ikkje leggast vekt på resultatmål. Fråfall Tilvekst større enn fråfall Anbefalt litteratur: NHF Kjappfot 16

17 Årsklasse år På dette alderstrinnet skal ein legge hovudvekt på allsidig, variert og leikbetont aktivitet. Vi legger vekt på grunnleggande bevegelsestrening ( med og utan ball) og grunnleggande ballbehandling (mottak og avlevering). Treninga skal bygge vidare på innlærte ferdigheiter fra tidligare og også ivareta nye deltakarar utan erfaring. Fordeling av treningsmengde og treningsformer. For denne klassen er det trening fra 1 til 2 økter i veka. Innan klassen er det ei gradvis auke i treningsmengde både gjennom auka tid og effektivisering av treningsgjennomføringa. Handballgruppa legg vekt på at det skal være allsidigheit gjennom deltaking i andre aktivitetar. Fordeling av treningsmengde er vist på figur nedanfor. Ei nærmare beskriving av kva som ligg innanfor dei einskilde treningsformene er gitt i neste avsnitt Fordeling av treningsformer årsklasse Teknikk Spel Ressurs 10 Alder Planperiode Varigheit Treningsmengde Stad Aktiv avkopling m/sosialt samvær * 60 Varierande Ferie Fri Kampsesong * 90 eller 2 * 60 Idrettshall Aktiv avkopling m/sosial samvær og cupar * 60 Varierande Oppmøte er seinast 5 minutt før treningsstart slik at spelaren er klar til å starte treninga til rett tid. Trenaren kan, viss ønskeleg gjennomgå innhaldet i treningsøkta. Vidare skal det avsettast 5-10 minutt etter treningsslutt til uttøying og til utveksling av informasjon Det skal være opphald i organisert fellestrening i avkoplings- og ferieperioden, og det skal oppfordrast til deltaking i andre idrettar. Lag på same alderstrinn skal 1 gang pr. månad ha felles trening i hall. Ansvaret for planlegging og gjennomføring skal fordelast på trenarane. 17

18 Fagleg målsetting for treningsarbeidet. I denne årsgruppa skal det trenast allsidig og ein skal legge vekt på at spelarane får øvd på grunnleggande ballbehandling. Målet for treningsarbeidet kan fokusere på teknikkdel, speledel og ressursdel. Teknikkdel Ferdigheit Generelt Spelarane skal vidareutvikle allereie innlærte ferdigheiter, samtidig som nye spelarar som kjem til skal lære nye grunnferdigheiter. Spelarane skal lære grunnleggande ballbehandling. Treningane skal gjere spelarane dus med ballen gjennom leikbetonte øvingar. Dette gjerast ved å veksle mellom øvingar kor kvar spelar har sin eigen ball, to spelarar deler ein ball og aktivitetar kor mange deler ein ball. Alle spelarane skal få prøve seg på alle baneposisjonar, og målvakt. Ein skal følgjeleg ikkje ha faste målvakter. Alder Målvakt Teknikk forsvar Taktikk forsvar Teknikk angrep Taktikk angrep 10 år Utgangsstilling Plassering Bevegelse 6-0 Mann - mann Utgangsposisjonar Sidelengs Støting Blokkering av skot Grunnleggande kast/mottaksteknikk. Bevegelse med ball Retningsendringar Grunnskot/hoppskot Linjeskot Grunnleggande fallteknikk Grunnoppstilling Spele med djubde/breidde Spel mot år Vedlikehalde og utvikle innlært teknikk fra 8-10 Parade av stuss-skot Oppstart angrep Parade av høy ball/hofteskot Skot fra 7-meter Vedlikehalde og utvikle innlært teknikk Blokkering av grunnskot/hoppskot Grunnteknikk - skjerming/sperring Overtaking Vedlikehalde og utvikle 6-0 Støtande forsvar Mann - mann Vedlikehalde og utvikle innlært teknikk Kast - mottak og skot Høgt og lavt grunnskot Hoppskot Straffekast -fall på brystet Vedlikehalde og utvikle innlært taktikk Fase Fase 4 - enkle kombinasjonar 2 spelarar Speledel Ferdigheit Generelt Denne delen skal gi spelarane ei innføring i korleis dei skal bevege seg på bana, regelkunnskap (skritt og stuss) og speletrening for minihandball og vanlig handball. Spelarane skal settast i stand til å spele kampar og forstå dommaravgjersler. 18

19 Skadeførebyggande arbeid Ferdigheit Generelt Allsidig handballaktivitet og variasjon i øvingsutvalet. Oppfordre til deltaking i andre idrettar Ressursdel Ferdigheit Generelt Ressurstrening er leikbetont aktivitet som tek sikte på bevegelsestrening, utvikling av koordineringsevne og smidigheit. Samtidig vil ein oppnå uthaldenheit og styrke. Kamptilbod 10 årsklassane deltek i regionen sin aktivitetsserie i sone 3 Sosial aktivitet Det skal arrangerast 3 hyggekveldar i løpet av sesongen.. Det skal arrangerast 2 foreldremøte i løpet av sesongen. Evaluering Generelt Ferdigheitsmål I denne aldersgruppa skal ein vurdere ferdigheitsmål og sosiale mål. Ferdigheitsmåla skal knyttes til einskildspelarar sine tekniske ferdigheiter. Teknikkmerket: 70% skal klare bronse, 25% skal klare sølv Sosiale mål Resultatmål Lære å ta imot nye medspelarar på ein positiv måte Lære å akseptere medspelarane sine svake og sterke sider. På dette alderstrinnet skal det ikkje leggast vekt på resultatmål. Fråfall Tilvekst større enn fråfall Anbefalt litteratur: NHF Kjappfot NHF Angrepsteknikk - Kast og Mottak 19

20 Årsklasse år I denne årsgruppa skal det framleis trenast allsidig og variert og ein skal legge vekt på at spelarane får prøve seg på forskjellige speleposisjonar både på trening og i kamp. Grunnleggande ballbehandling er prioritert. Fordeling av treningsmengde og treningsformer. For denne klassen aukar treninga fra 1,5 til 2 økter i veka. Innan klassen er det ei gradvis auke i treningsmengde både gjennom auka tid og effektivisering av treningsgjennomføringa. Vi ønskjer at handballspelarar og i denne aldersgruppa skal ha moglegheit for å drive på med andre parallelle aktivitetar/idrettar. Fordeling av treningsmengde er vist på figur nedanfor. Ei nærmare beskriving av kva som ligg innanfor dei einskilde treningsformene er gitt i neste avsnitt. Alder Planperiode Varigheit Treningsmengde Stad Aktiv avkopling m/sosialt samvær * 75 Varierande Ferie Fri Fri Sesongførebuing * 90 Ute Kampsesong * 90 Hall Sesongavslutning Deltaking i cupar * 60 Varierande Unnateke fra denne tabellen er dei som og driv andre idrettsaktivitetar saman med handball. Når det nærmar seg sesongstart for handball bør dei delta på oppkjøringa/treningane fram mot sesongstart. Alle spelarane skal ha fri fra handballtreninga i minimum 3 veker i løpet av ein sesong. Fortrinnsvis i april/mai samt i juli månad. 20

21 Fordeling av treningsformer innanfor dei einskilde treningsperiodane Alder Planperiode Varigheit Styrke/ Spelarmøte Teknisk Spel Kondis m/sosial del m/ball Aktiv avkopling m/sosialt samvær Opp til kvart einskild lag Ferie Sesongførebuing Kampsesong Sesongavslutning Deltaking i cupar Oppmøte er seinast 5 minutt før treningsstart slik at spelaren er klar til å starte treninga til rett tid. Trenaren kan, viss ønskeleg gjennomgå innhaldet i treningsøkta. Vidare skal det avsettast 10 minutt etter treningsslutt til uttøying ved korte økter (60 min eller mindre) I lengre treningar er deler av uttøyinga inkludert i avsett treningstid. Målsetting for treningsarbeidet. I denne årsgruppa skal det trenast allsidig og ein skal legge vekt på at spelarane får prøvd seg på dei forskjellige spelarposisjonane både på trening og i kamp. For jenter og gutar vil det bli fokusert på grunnleggande ballbehandling samt enkle skot og enkle skotavslutningar basert på samarbeid mellom fleire spelarar. Måla for treningsarbeidet vil fokusere på teknikkdel. Teknikkdel Ferdigheit Pasningar Spelarane skal beherske forskjellige pasningsformer Spelarane skal beherske normal utføring av grunnskot og hoppskot Spelarane skal begynne å trena på variasjon i skota Finter Sperrer Forskjellige typar finter skal trenast inn mot 'død' person, eventuelt mot person som yter redusert motstand. Slike typar er høgre-venstrefinte, piruett, hoppfinte etc. Spelarane skal bevisstgjerast bruken av linjespelar. Målvakt Målvakter skal trena spesielt på grunnstilling, forflyttning og bevegelegheit. Målvakter kan begynne å stå fast i mål. 21

22 Utdrag av sportsleg innhald for dei forskjellige aldersklassar: Alder Målvakt Teknikk forsvar Taktikk forsvar Teknikk angrep Taktikk angrep år Vedlikehalde og utvikle innlært teknikk Parade av stuss Utkast Reaksjonstrening Bevegeligheit Vedlikehalde og utvikle innlært teknikk Pressing/plasskifte Trening av snapping Blokk Vedlikehalde og utvikle innlært taktikk Begynne med 5-1 med bevegeleg einar Spel i 6-0 med moglegheit for individuell utvikling Vedlikehalde og utvikle innlært teknikk Kryssløping bakspelarar(13) Kryssløping/gjenle gging (13) Finter v-h, h-v (13) Sperring Innhopp/sats på begge bein Underarmsskot Rulling etter skot Utvikle og vedlikehalde innlært taktikk Pådragsøvingar/kryssløp med gjenlegging (13) Utbygging av spel Speledel Ferdigheit Utprøving Pådrag Finter På dette årstrinnet skal speletreninga vere retta mot å sette spelarar i stand til å prøve ut tekniske ferdigheiter i spelsituasjonar. For å få tilstrekkelig tal repetisjonar, bør det trenast mykje med redusert bane og redusert tal på spelarar på kvart lag. Spelarar prioriterer pådrag og vidarespel. Spelarar begynner å bruke finter i spel/kamp. Skadeførebyggande arbeid Ferdigheit Generelt Bruke balansebrett for styrking av kne/ankel Øve fallteknikk (helst med veiledning fra spesiell ekspertise) Oppfordre til deltaking i andre idrettar Bruk nettsida aktivt i treningsplanlegginga 22

23 Fysiske/Ressurstrening Ferdigheit Fysisk grunnlag Bevegelegheit og koordinering Styrke Kondisjon Denne forma for trening skal rettast mot å betre spelaren sitt fysiske grunnlag. Særlig vekt skal leggast på bevegelegheit og koordinering. Ein kan nytte balløvingar i slik trening, men den kan og gjennomførast ved innspel fra ulike andre idrettar (aerobic, turn, ski, friidrett, symjing, fotball mm.) Bruk nettsida aktivt i treningsplanlegginga Generelt allsidig styrketrening for heile kroppen, med sin eigen kropp som belastning. Bruk nettsida aktivt i treningsplanlegginga Bruk nettsida aktivt i treningsplanlegginga Ein skal legge vekt på forskjellige former for kondisjonstrening. Kan og gjennomførast ved innspel fra ulike andre idrettar (aerobic, ski, friidrett, symjing mm) Kamptilbod 12 årsklassen deltek i regionen sin aktivitetsserie i sone 3 om gruppa er stor nok. Er ikkje gruppa stor nok, lyt 12- årsklassen ha kamptilbod saman med 13 årsklassen. 13 årsklassen deltek i regionen sin aktivitetsserie i sone 3 Sosial aktivitet I tillegg til trenings- og kampaktivitet skal spelarane ha regelmessige møter/sosiale samlingar. Disse arrangementa skal i utgangspunktet haldast med trenar og/eller oppmann tilstades. Hovudhensikta med disse møta er å spleise spelargruppa saman. Lagleiinga bør syte for at det vert hyggekveldar med spelarar, lagleiing og foreldre i løpet av sesongen. Det skal avholdast minimum 2 foreldremøte i løpet av sesongen. 23

24 Evaluering Generelt Ferdigheitsmål Tekniske mål 80% Sølvmerke 20% Gull. Sosiale mål Resultatmål Fråfall Sosiale mål skal og i denne klassen være de viktigaste. Hovudmålet skal vere å sette spelarar i stand til å ta opp og løyse konfliktar. Det vil og her være vanskelig å definere målbare storleikar bortsett fra talet på konfliktsituasjonar som har oppstått i løpet av ein sesong. For 13 - års spelarar bør ein prøve å få til eit spelartreff kor spelarar møtast utan trenarar / oppmenn 2-3 gonger i løpet av sesongen. Dette møtet bør gå på rundgang mellom spelarane. La alle saman spele kampar. La alle få utfordringar ut fra eigne føresetnader På dette alderstrinnet skal det leggast liten vekt på konkrete resultatmål. Resultatmål kan eventuelt være kampresultat samanlikna med tidligare resultat mot samme motstandar. Slike mål skal som nemnt over tilleggast liten vekt. Oppretthalde 2 jentelag og 2 gutelag Anbefalt litteratur: NHF Kjappfot NHF Angrepsteknikk Kast og Mottak NHF/RMN Håndballtrening tilpasset årsklassene år NHF/RMN Håndballtrening tilpasset årsklassene, Sesongplan for år 24

25 Årsklasse år På dette alderstrinnet skal ein legge hovudvekt på teknisk trening kor ballbehandling og kasteteknikk, begge deler med tempo og stor rørsle er viktigaste innslag. Framleis skal psykisk ressurstrening ha ein vesentlig plass slik at utøvarane vidareutviklar gruppetilhørigheit, sjølvkjensle og tryggheit overfor trenings- og kamp- situasjon Fordeling av treningsmengde og treningsformer. For denne klassen aukar treningane fra 2 til 3 økter. Innan klassen er det ei gradvis auke i treningsmengde både gjennom auka tid og effektivisering av treningsgjennomføringa. Fordeling av treningsmengde er vist på figur nedanfor. Ei nærare beskriving av kva som ligg innanfor de einskilde treningsformene er gitt i neste avsnitt. Fordeling av treningsformer for Teknikk Spel Psy. Ressurs Alder Planperiode Varigheit Treningsmengde Stad Førebuing til ny sesong * 60 1 * 45 Varierande Varierande Ferie * 60 Varierande Førebuing * 75 1 * 60 Kampsesong * 90 Aktiv avkopling m/sosial samvær og cupar 1 * 45 Ute Ute Hall Alternativt ute/inne * 60 Varierande Unnateke fra denne tabellen er dei som og driv andre idrettsaktivitetar saman med handball. Når det nærmar seg sesongstart for handball bør dei delta på oppkjøringa/treningane fram mot sesongstart. Alle spelarar skal ha fri fra handballtrening i minimum 3 veker i løpet av ein sesong. Fortrinnsvis i april/mai samt i juli månad. 25

26 Fordeling av treningsformer innanfor dei einskilde treningsperiodane Fordeling av treningsformer innanfor dei einskilde treningsperiodane er vist i tabell under Alder Planperiode Varigheit Psykisk Taktisk/ teknisk Førebuing til ny sesong Spel Ferie Førebuing Kampsesong Aktiv avkopling m/sosial samvær og cuper Oppmøte er seinast 5 minutt før treningsstart slik at spelaren er klar til å starte treninga til rett tid. Trenaren kan, viss ønskeleg gjennomgå innhaldet i treningsøkta. Vidare skal det avsettast 10 minutt etter treningsslutt til uttøying ved korte økter (60 min eller mindre) I lengre treningar er deler av uttøyinga inkludert i avsett treningstid. Målsetting for treningsarbeidet. I denne årsgruppa skal det trenast allsidig og ein skal legge vekt på at spelarane får prøvd seg på de forskjellige spelarposisjonane både på trening og i kamp. Grunnleggande ballbehandling er prioritert i aldersklasse For jenter og gutar vil det bli fokusert på skot og enkle skotavslutningar basert på samarbeid mellom fleire spelarar. Måla for treningsarbeidet vil fokusere på teknikkdel, speledel og ressursdel. Teknikkdel Ferdigheit Pasningar Finter Sperrer Spelarane skal beherske forskjellige pasningsformer (forover, sidevegs, direkte, stuss) i normalt tempo utan motstander/ med motstandarar som gir eit begrensa press (max 50%). Under pasningstrening i grupper brukast fleire ballar samtidig. Spelarane skal beherske normal utføring av grunnskot og hoppskot. I denne klassen skal det leggast vekt på å perfeksjonere skotet for forskjellige former for variasjon i utføringa (tidlig/sein avlevering, høgt/lavt skot, rett/vridd skot) og forsvarspress Forskjellige typar finter skal trenast inn mot 'død' person, eventuelt mot person som yter redusert motstand. Slike typar er høgre-venstre finte, piruett, hoppfinte etc. Denne øvinga bør finne stad på kvar trening i små eller store grupper. Strekspelar skal forstå utføringskrav til sidesperre og kunne gjennomføre denne i ein treningssituasjon. Målvakt Målvakter skal trena spesielt på skot fra side og kantsektor. Vidare skal det arbeidast med å trekke målvakter inn i start av angrep. 26

27 Utdrag av sportsleg innhald for de forskjellige aldersklasser er gjengitt nedanfor: Alder Målvakt Teknikk forsvar Taktikk forsvar Teknikk angrep Taktikk angrep 14 år Vedlikehalde og utvikle innlært teknikk Parade av stuss Utkast Taktisk vurdering av skotvanar hos skyttarar Reaksjonstrening Vedlikehalde og utvikle innlært teknikk Pressing/plasskifte Trening av snapping Armparade av froskeskot Armparade av underarmsskot Vedlikehalde og utvikle innlært taktikk 5-1 med bevegeleg einar Spel i 5-0 Vedlikehalde og utvikle innlært teknikk Kryssløping bakspelarar Kryssløping/gjenleggi ng Finter v-h, h-v Sperring Innhopp/sats på begge bein Underarmsskot Rulling etter skot Utvikle og vedlikehalde innlært taktikk Pådragsøvingar/krysslø p med gjenlegging Utbygging av fase år Vedlikehalde og utvikle innlært teknikk Vurdere riktig spelar i utkast Vurdere skotplassering etter tilløpet Opne luke og tette til/invitere-teknikk Vedlikehalde og utvikle innlært teknikk Parade av underarmsskot Parade av spesialskot Vedlikehalde og utvikle innlært taktikk Bevegeleg markering av fleire spelarar Mann mot mann system Vedlikehalde og utvikle innlært teknikk Bakspelarane sine plasskifte Utbygging av kombinasjonsfinter Doble finter, v-h-v, h-v-h Rulling motsatt etter skot fra kant Vedlikehalde og utvikle innlært taktikk Fase 2 Fase 3 Spel mot bevegeleg markering av fleire spelarar Spel mot mann til mann system Spel mot spesialformasjonar Speledel Ferdigheit Utprøving På dette årstrinnet skal speletreninga være retta mot å sette spelarar i stand til å prøve ut tekniske ferdigheiter i spelsituasjonar. For å få tilstrekkelig tal repetisjonar av ferdigheitene, trenast mykje med redusert bane og redusert tal på spelarar på kvart lag (2 mot 2, 3 mot 2 osv.) Kombinasjonar Ved sida av dette skal 14-års spelarar trena på enkle spelarkombinasjonar i fase 4. Hurtigheit Spelarane skal vidare trena spesielt på gjennomføring av hurtige angrep (fase 1 - fase 3). Enkle løpsmønster og pasningsbaner skal nyttast for høvesvis ein og to bølgjer i fase 2. 27

28 Skadeførebyggande arbeid Ferdigheit Generelt Allsidig handballaktivitet Bruke balansebrett for styrking av kne/ankel Øve fallteknikk Oppfordre til deltaking i andre idrettar Bruk nettsida aktivt i treningsplanlegginga Ressursdel Ferdigheit Fysisk grunnlag Bevegeligheit og koordinering Styrke Plan Denne forma for trening skal rettast mot å betre spelaren sitt fysiske grunnlag Særlig vekt skal leggast på bevegeligheit og koordinering. Ein kan benytte balløvingar i slik trening, men den kan og gjennomførast i form av alternative treningsformer (aerobic, turn, friidrett etc.) Bruk nettsida aktivt i treningsplanlegginga I tillegg bør ein arbeide med å oppnå ei jamn fordelt styrke i beinmuskulaturen for å unngå kne- og ankel- skadar. For sisteårs spelarar skal ein vidare legge inn forskjellige former for kondisjonstrening. Bruk nettsida aktivt i treningsplanlegginga ÅTIL skal utarbeide et styrketreningsprogram for kne og anklar for denne aldersgruppa Sjå og nettsida : Kamptilbod Begge årsklasser skal delta i regionsserien. Puljeinndeling fastsettast i samråd med trenarkoordinator/sportsleg leiar Sosial aktivitet I tillegg til trenings- og kampaktivitet skal spelarane ha møter kvar månad. Disse møta skal i utgangspunktet haldast utan at trenar / oppmann er tilstades. Dersom spelarane ønskjer det, kan dei be om at trenar / oppmann deltek på deler av møta. Møta skal rotere blant spelarane på laget. Hovudhensikta med disse møta er å trena spelarane i sjølvstendig problemløysing. Lagleiinga skal syte for at det vert halde minimum 3 hyggekveldar med spelarar og lagleiing i løpet av sesongen. Eit av disse møta kan vere ei felles avslutning for hele 14-årsklassen. Det skal vere minimum 2 foreldremøte i løpet av sesongen.. 28

29 Evaluering Generelt Også for denne årsklassen vil det bli lagt hovudvekt på ferdigheitsmål og sosiale mål. Ferdigheitsmål Som for dei lågare årsklassane vil ferdigheitsmål være knytt til handballforbundet sitt teknikkmerke. Tekniske mål 100 % Gullmerke Ved sida av desse ferdigheitsmåla vil ein seinare basert på erfaring forsøke å sette opp mål for fysiske ressursar det er ønskeleg at spelarar skal oppnå. Testar skal knyttes til måling av: - uthaldenheit eks. coopertest, steptest - armstyrke eks. armheving i bom - beinstyrke - buk / ryggstyrke - spenst eks. stille hopp - hurtigheit eks. tauhopp i 60 sekunder Sosiale mål Resultatmål Resultatmål for sesongen kan etablerast på førehand og skal knytast til lagsresultat i serie og cupar. Desse måla skal settast på eit realistisk nivå slik at dei kan nåast utan gjennomgåande topping av lag. Tabellen gjev ei oversikt over korleis resultatmål kan settast i års klassen. 14 år-15 år Serie: Delta i 15-serie Cup: - koma til sluttspel. - vinna kampar mot jamne lag i andre del av serie. Fråfall Minimalt Anbefalt litteratur: NHF/RMN Håndballtrening tilpasset årsklassene år NHF/RMN Håndballtrening tilpasset årsklassene, Sesongplan for år 29

30 Årsklasse år På dette alderstrinnet skal ein legge vekt på å integrere tekniske ferdigheiter i ein spelsamanheng. Det betyr at ein ønskjer å utvikle spelarane si vurderingsevne slik at dei kan velje forskjellige vidareutviklingar i gitte spel og kampsituasjonar. Grunnleggande tekniske ferdigheiter skal vidareutviklast sett i forhold til individuelle forskjellar hos spelarar (ressursgrunnlag, teknisk ferdigheitsnivå og spelarposisjon). Spelarar skal få trening i spel på minst to spelarposisjonar for å utvikle eit breitt erfaringsgrunnlag. Gjennom treningsarbeidet skal ein fortsette å utvikle fysisk og psykisk ressursgrunnlag. Trenarar skal/bør utarbeide årsplan og periodeplanar for gruppa. Breiddetilbod Klubben må oppfordre alle til å fortsette med handball og være bevisst på at 13. spelar er like viktig for laget. Det er viktig med kamptilbod til alle, eventuelt ved å melde på eit ekstra lag for dei som spelar minst til vanlig. Fordeling av treningsmengde og treningsformer Det må være ein naturleg progresjon i treningsmengde i forhold til tidligare år, men med større rom for individuell tilpassing. Det bør også periodiserast i løpet av året. Eit 17-årslag bør ikkje ha berre halltrening, men supplere med variert trening ute og inne. Treningstida bør varierast, for eksempel 1,5 t halltrening, 1 t fysisk trening (styrke) og 1/2 t tøff uthaldenheitstrening. Av og til kan det leggast inn lett joggetur før halltrening, slik at økta totalt blir 2 t, men ikkje fast. Intensiteten på treninga må varierast, både i økta, i veka og over året. Periodisering er forskjellig for laga frå år til år. Er det lag som ynskjer å prøve å kvalifisere seg til spel i BRING-serien eller SPAR-serien, så skal dei få høve til det. Disponering av spelarar Det er viktig å tenke på ei heilheitleg utvikling av spelaren. Sjølv om dei fleste nok har funne ein posisjon dei trivast best i, bør det være rom for variasjon. Alle bør også være på bana i alle spelet sine fasar, vi må unngå å forskyve utviklinga ved for eksempel å bare nytte spelarar i forsvar. Bruk av spelarar fra forskjellige årsklassar Alle spelarar skal i utgangspunktet ha tilhøyring til si eiga aldersgruppe. Der det er særlege sportslige og sosiale omsyn som tilsier noko anna, kan einskildspelarar bli flytta opp ei årsklasse. Det må være ei koordinering som samordnar aktiviteten for spesielt gode einskildspelarar. Ved prioritering av aktivitetar skal det først og fremst leggast vekt på spelaren si langsiktige utvikling. Treningsøkta. Det er behov for å effektivisere treningsgjennomføringa. Dette kan best oppnåast gjennom ei grundig planlegging kombinert med ei orientering til spelarane før treninga tek til. Trenarar bør difor avsette 5 min. før trening startar til ei gjennomgang av aktuell treningsøkt. Vidare skal alle treningsøkter innehalde ei 10 min. avslutning /nedvarmingsperiode. 30

31 Målsetting for treningsarbeid. I denne årsgruppa er det viktig å arbeide med utvikling av eit breitt ferdigheitsregister. Det gjeld og for spelsituasjon slik at alle utespelarar skal beherske minst to spelarposisjonar (hovudposisjon og alternativ posisjon). Trenar skal i samarbeid med spelarar finne fram til dei spelarposisjonane som gir dei einskilde spelarane beste føresetnadar for ei handballmessig utvikling. Det er framleis viktig å ha spelaren sin teknikk i fokus, og ikkje trena for mykje system, men generelt bør spelestilen være lik for laga i ÅTIL - rask og teknisk krevjande. Trenarar på ulike lag skal/bør samarbeide under utarbeiding av treningsplanar. Arbeidet koordinerast av trenarkoordinatoren. Fysisk trening / skadeførebyggande arbeid Basistrening bør prioriterast mest om sommaren, men det er veldig viktig at denne biten blir vedlikehalde gjennom heile sesongen. Vi anbefaler allsidig og variert fysisk trening; uthaldenheit, styrke med egen kropp som belastning, evt medisinball og strikk, kor det bør leggast stor vekt på skadeførebyggande trening mot mage, rygg og skulderpartia. Me anbefaler og førebyggande korsbandstrening ved hjelp av balansebrett. Vidare spesialisering av styrketrening kjem seinare (vekttrening). Som ein konsekvens av ønska spelestil bør det leggast stor vekt på spenst og hurtigheit. Fysisk trening, utøvarane kan gjere sjølv Fysisk trening er ein viktig del av det å spele handball. Me ønskjer alltid at me kan springa fortare, finte betre, hoppe høgare og skyte hardare. Dessverre så kjem dette kun om ein jobbar for å oppnå det. Perioden mellom serieslutt og start på ny serie, er ein periode der denne typen trening bør vektleggast. Bør fordi at under opptrening av fysikk, vil muskulaturen vere trøytt og overskotet vekke, og dette vil påverke prestasjonane på handballbana. Heilt typisk at når ein spelar aukar treningsmengda mykje, så stagnerar ofte spelaren reint handballmessig inntil kroppen vert vant med den auka treningsbelastninga. Litt om treningsplanlegging og ein del omsyn ein bør ta vedrørande det. Ideelt sett så kan man sei at under handballsesongen skal man vedlikehalde den fysiske tilstanden, medan ein i den handballfrie perioden skal styrke den fysiske tilstanden. Da får man eit trappetrinnsystem der man bygger seg gradvis fysisk opp år for år. Ein aukar den fysiske kapasiteten fram mot seriestart, vedlikeheld under sesongen, for så å auke den fysiske kapasiteten igjen i neste oppkøyringsperiode. Dette verkar nok utruleg langsiktig og kjedeleg, men det er ikkje tilfeldig at det som oftast er dei eldste spelarane på seniorlaga som scorar klart høgast på den fysiske biten. Og langsiktig arbeid må til. Det er eit uttrykk som heiter Easy come, easy go, og det er eit veldig bra uttrykk i mange samanhengar, men det gjeld dessverre ikkje for handballspelarar når det gjeld fysisk trening. For oss gjeld uttrykket easy come = skadar og skadar forsvinn ikkje alltid...! Dette var litt om den generelle fysiske treninga. Så har man veldig ofte behov for å vektlegge einskilde element i den fysiske treninga. Det kan vere at ein skal trene seg opp etter skade, trene spesielt på spenst, skotstyrke eller andre ting. Dette saman med at ein òg gjerne skal forbetre handballkvalitetane, både individuelt og kollektivt, samt òg ha sin velfortente ferie, gjer at ein fort kjem i eit dilemma mot kav skal ein trene på, kor mykje og ikkje minst kor mykje tid vil eg bruke på dette. Oftast så endar det opp litt i surr, og ein får ikkje eit løft på det ein gjerne hadde trengt mest. Difor er det i denne perioden viktig å sette seg nokon mål og planlegge treninga ut frå det. Lag deg nokre mål om kva punktar du skal forbetre i løpet av oppkøyringa, både fysisk og handballmessig. La den generelle fysiske treninga ligge i botnen av treningsopplegget, og vektlegg dei punkta du skal trene meir på ( husk at du òg skal auke den generelle fysiske kapasiteten, så det bør nok trenast litt meir enn i sesongen elles). 31

32 Gjer du ein god jobb i samband med planlegging ein gong, har du eit godt utgangspunkt når neste sesongs oppkøyringsplan skal lagast. Det er viktig at du tilpassar øvingane for deg, husk at me er alle ulike og ingen kjenner deg og kroppen din så godt som du sjølv. Og eit veldig viktig punkt ein ikkje må slurve med når ein trenar fysikk er at du skal lytte til kroppen sine signal. De gjev beskjed når noko er gale. Kjenner du smerte under einskilde øvingar, kan det vere ein enkelt justering som at du regulerer belastninga eller endrar litt på utføringa. Hjelp ikkje dette, bør du spørje nokon om råd!!! Vidare i dette dokumentet, vil det vere ein del ulike øvinga du kan bruke i din fysiske opptrening. Plukk ut dei du meiner kan vere bra for deg (spør nokon om du føler at du treng hjelp til å sette saman eit program) og tren på øvingane før du brukar dei aktivt. Da vil du kunne justere øvingane, belastning, repetisjonar og tilpassing, og effekten vil bli langt betre og skaderisikoen mindre. DIVERSE STYRKEØVINGAR OG FERIE-ØVINGAR Stort sett så er det berre kreativiteten som set grenser for kva ein kan finne på for å styrke muskulaturen. Husk det som vart sagt i teksten over, om at det er du som kjenner deg og kroppen din best. Under følgjer nokon øvingar ein ikkje treng noko spesielt utstyr for, og som er ei fin avveksling. ØVING 1 På flat bakke. Gjer fintebevegelsar, høgre venstre og venstre høgre finter. Gjer bevegelsane rett og avslutt med eit så høgt opphopp du klarar i satsen og land med god balanse og kontroll på to bein. Lag deg seriar à td 8-12 pr fot, og køyr 5 seriar pr trening ØVING 2 På flat bakke. Start på to bein, gjer ein 3-skritts bevegelse framover og sats på satsfoten du hoppar på når du gjer hoppskot(froskeskot). Gjer opphoppet så høgt som mogleg og land med god balanse og kontroll på to bein. Lag deg seriar à 8-12 pr fot, 5 seriar pr trening. ØVING 3 Sitt på rompa på bakken med beina strekt ut foran deg. Rak i ryggen. Kast enten ein ball og /eller andre gjenstandar som er litt tyngre rett fram mot ein vegg, saman med ein annan eller rett og slett så langt ut på ei mark som du klarar. Lag deg seriar basert på kor tunge gjenstandar du kastar (ikkje for tunge gjenstandar, max 0,5 kg) ØVING 4 Bruk steinar i vektklassen 0,250 0,500 kg, og med ein omkrins som gjer at du fint klarar å halde den i ei hand. Kast alt kva du klarar etter å ha teke 3 skritt tilløp. Du kan òg gjere froskehopp på denne øvinga for å variere ØVING 5 Spring i ei tribune eller ei trapp. Bruk lange steg, dvs td skrått oppover i ei tribune og 3 og 3 eller 3 og 3 trappetrinn av gangen. Strekk godt ut i hoppet/løpet. Dette er ein god øving som både gjer at ein må strekke beina, hoppe opp og langt. Kan tilnød òg brukast i ein motbakke, men da stiller det krav til at du klarar å hoppe opp. Enklare dersom ein har ei trapp å hoppe i. 32

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer Rammeplan for sportslige aktiviteter 16-17 år Årsklasse 16-17 år På dette alderstrinnet skal en legge vekt på å integrere tekniske ferdigheter i en spillsammenheng. Det betyr at en ønsker å utvikle spillernes

Detaljer

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010.

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. SPORTSPLAN HÅNDBALL IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. Innholdsfortegnelse: Formål med Gimletrolls aktiviteter.. s 3 Målsetting.s 3 Organisering av håndballgruppa..s 5 Generelle forutsetninger

Detaljer

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk.

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 014 Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. Kompetansemål Kompetansenivå Kjenneteikn på måloppnåing Karakter

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Denne Rammeplanen for sportslig aktivitet er utarbeidet og tilpasset av en utviklingskomité nedsatt av styret i Rælingen Håndballklubb høsten 2002.

Denne Rammeplanen for sportslig aktivitet er utarbeidet og tilpasset av en utviklingskomité nedsatt av styret i Rælingen Håndballklubb høsten 2002. FORORD Denne Rammeplanen for sportslig aktivitet er utarbeidet og tilpasset av en utviklingskomité nedsatt av styret i Rælingen Håndballklubb høsten 2002. Det har vært gjennomført gruppemøter og all-møte

Detaljer

SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL

SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Side 2 Innhold 1. Innleiing... 4 2. Sportsleg utval... 5 3. INSTRUKSAR... 6 3.1. Sportsleg leiar... 6 3.2. Målvaktsutviklar... 6 3.2.1. Arbeidsoppgaver vil vere blant

Detaljer

Som følge av erfaringer, ønsker om justeringer og nye samarbeidsforhold med andre klubber ble det naturlig å revidere planen sommeren 2006.

Som følge av erfaringer, ønsker om justeringer og nye samarbeidsforhold med andre klubber ble det naturlig å revidere planen sommeren 2006. FORORD Denne Rammeplanen for sportslig aktivitet er utarbeidet og tilpasset av en utviklingskomité nedsatt av styret i Rælingen Håndballklubb høsten 2002. Det har vært gjennomført gruppemøter og all-møte

Detaljer

Sport-/rammeplan. Sport- og rammeplan 2016-2018 Håndballklubben Rygge. Håndball for alle - for liten mot eliten. Rygge februar 2016 Versjon 1.

Sport-/rammeplan. Sport- og rammeplan 2016-2018 Håndballklubben Rygge. Håndball for alle - for liten mot eliten. Rygge februar 2016 Versjon 1. Sport-/rammeplan Håndball for alle - for liten mot eliten Sport- og rammeplan 2016-2018 Håndballklubben Rygge Versjon 1.0 Årsmøte 17 Februar 2016. Godkjent Kapittel 4 Sportslig. Kapittel 3 Drift under

Detaljer

Åsane er en håndballklubb hvor lek,

Åsane er en håndballklubb hvor lek, IDRETT FOR ALLE ÅSANE HÅNDBALL SPORTSPLAN Visjon: Åsane er en håndballklubb hvor lek, trivsel, miljø og utvikling både for lagene og den enkelte utøver står i sentrum. 2 Målsetning: Innen 5 år skal vi

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Vedlegg 8: RAMMEPLAN FOR SPORTSLEG AKTIVITET Innhald: Aktivitet tilpassa utøvarane (samadrag)

Vedlegg 8: RAMMEPLAN FOR SPORTSLEG AKTIVITET Innhald: Aktivitet tilpassa utøvarane (samadrag) Vedlegg 8: RAMMEPLAN FOR SPORTSLEG AKTIVITET Innhald: Rammeplan Målsetjing Aktivitet tilpassa utøvarane (samadrag) Minihandball Årsklasse 9-10 år Årsklasse 11-12 år Årsklasse 13-14 år Årsklasse 15-16 år

Detaljer

Gruppeøvingar, ballidrett

Gruppeøvingar, ballidrett Gruppeøvingar, ballidrett Fagstoff Her vil du finne ei samling av øvingar som kan brukast i ulike idrettar og aktivitetar. Til desse øvingane vil det være gunstig å være minimum 5-7 utøvarar. ODDBJØRG

Detaljer

Visjon og verdiar KLAR for Stranda

Visjon og verdiar KLAR for Stranda Visjon og verdiar KLAR for Stranda Vedteke på årsmøte: Innleiing Stranda Fotball har alltid vore ein av Sunnmøre sine største klubbar. Ved starten av det nye årtusenet var Stranda Fotball den aller største

Detaljer

FET HÅNDBALL SPORTSLIG RAMMEPLAN

FET HÅNDBALL SPORTSLIG RAMMEPLAN FET HÅNDBALL SPORTSLIG RAMMEPLAN Visjon: Fet er en håndball klubb hvor lek, trivsel og sportslig utvikling for enkeltspiller og lag står i sentrum Visjon og målsetning Visjon Fet er en håndball klubb hvor

Detaljer

LANGEVÅG HÅNDBALL G2002 SESONGPLAN 2015/2016

LANGEVÅG HÅNDBALL G2002 SESONGPLAN 2015/2016 LANGEVÅG HÅNDBALL G2002 SESONGPLAN 2015/2016 Velkommen til et nytt og spennende håndball år. I år stiller guttene våre i klassen G14 og det ser ut som det blir en fylkesserie. Turer til Kristiansund, Åndalsnes,

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 Innleiing Brusand idrettslag ynskjer å kunna gje ungdom og eldre eit sosialt og idrettsleg tilbod. Planen strekker seg over ein 3-års periode fram til 2013.

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Årsplan Kroppsøving 5. trinn 2015/2016

Årsplan Kroppsøving 5. trinn 2015/2016 Årsplan Kroppsøving 5. trinn 2015/2016 Tid (veke ) Tema Kompetansemål Delmål Arbeidsmåt e Vurdering 34-37 Fysisk aktivitet og friluftsliv - Forklare kvifor fysisk aktivitet er viktig kvar dag Samtale om

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

SKAP VÅR FRAMTID. Sportsplan 2015-2020

SKAP VÅR FRAMTID. Sportsplan 2015-2020 SKAP VÅR FRAMTID Sportsplan 2015-2020 All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them Walt Disney Innhald 1. Introduksjon 2. Mål og Visjonar 3. Verdiar på banen 4. Barnefotball a) Inndeling

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

NNIL HÅNDBALL SPORTSLIG RAMMEPLAN

NNIL HÅNDBALL SPORTSLIG RAMMEPLAN NNIL HÅNDBALL SPORTSLIG RAMMEPLAN Visjon: NNIL er en håndball klubb hvor lek, trivsel og sportslig utvikling for enkeltspiller og lag står i sentrum Visjon og målsetning Visjon NNIL er en klubb hvor lek,

Detaljer

ARBEIDPLAN 2013 VALLDAL IDRETTSLAG

ARBEIDPLAN 2013 VALLDAL IDRETTSLAG ARBEIDPLAN 2013 VALLDAL IDRETTSLAG Valldal Idrettslag bygg si drift og aktivitet etter visjonen vi kan vi VIL Utifrå tilgjengelege ressursar vil Valldal Idrettslag arbeide for å legge til rette for at

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2014-2015 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2014-2015 3 Bli synlig duå barnehage 3 Leiken 5 Fellessamlinger, Miniprosjekter 6 Gymsal, Barn sin medverknad Førskulegruppa 7 Vurdering

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Håndbok og oppslagsverk for håndballklubbene i Stjørdalsføret. Formålet med denne rammeplanen

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Årsplan Kroppsøving 4. Trinn

Årsplan Kroppsøving 4. Trinn Årsplan Kroppsøving 4. Trinn 34 35 36 Sansemotori sk trening Tur og aktiviteter i friluft Fokus på eigen innsats Leike og vere med i Utføre grunnleggjande rørsler som å krype, gå, springe, hinke, satse,

Detaljer

Elverum Håndball Yngres

Elverum Håndball Yngres Elverum Håndball Yngres Trening J/G 12 år: 1) Adm.bestemmelser. - Elverum Håndball praktiserer Norges Idrettsforbunds regler for Barneidrett, hvor barn defineres som til og med 12 års alder. Disse finner

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

6-åringar på skuleveg

6-åringar på skuleveg 6-åringar på skuleveg Rettleiing til foreldre med barn som skal begynne på skulen Førsteklassingane som trafikantar Det er store forskjellar i modning og erfaring hos barn på same alder. Vi ser likevel

Detaljer

Utviklingsplan før 10 år

Utviklingsplan før 10 år UTVIKLINGSPLAN FOR SPILLERE OG TRENERE I GRAABEIN HÅNDBALL J2000 Utviklingsplan før 10 år Tør å stå i mål Hender opp Møte ballen Slå ball framover/ned, ikke gi etter med hendene Jobbe sidelengs med hender

Detaljer

Sportsplan for Strindheim håndball

Sportsplan for Strindheim håndball Sportsplan for Strindheim håndball Målsetninger 1. Teknisk, offensiv og tempofylt håndball 2. Individuelle utfordringer utfra ferdighets- og ambisjonsnivå 3. Hospitering organiseres fra 12 år og oppover

Detaljer

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2015-2016 Kva vi jobbar spesielt med i år 31.08.2015 1 Innhald Satsingsområde 2015-2016 3 Sosial kompetande: Forebygge mobbing i Ågotnes barnehage 3 Få duå under huden og synleggjere arbeidet vårt

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Visjon og verdiar ei blå framtid

Visjon og verdiar ei blå framtid Visjon og verdiar ei blå framtid Vedtatt på årsmøtet: Innleiing Stranda Fotball er historisk ein av Sunnmøre sine største klubbar. Frå starten av det nye årtusenet var Stranda Fotball den aller største

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

SPORTSLIG PLAN 01.01.2014

SPORTSLIG PLAN 01.01.2014 SPORTSLIG PLAN 01.01.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING SIDE 2 2. VÅR VISJON.....SIDE3 3. VÅRE VERDIER.... SIDE 3 4. VÅR HOVDEMÅLSETTING SIDE 3 5. VÅRT HOVEDFOKUS SIDE 4 6. FAIR PLAY SIDE 4 7. DEL

Detaljer

Målsetjing med planen.

Målsetjing med planen. Skuleringsplan for Stranda Fotball 2012 Målsetjing med planen. Skuleringsplanen skal poengtere/vise at det er viktig for klubben at alle trenarar får ein felles forståelse for å jobbe i same retning og

Detaljer

Trening J/G år. 1.) Adm. Bestemmelser. 2.) Spill/trening.

Trening J/G år. 1.) Adm. Bestemmelser. 2.) Spill/trening. Trening J/G 15-16 år. 1.) Adm. Bestemmelser - Man trener 3-4 økter felles pr uke. - Spillerne driver aktivt med egentrening og/eller trening på skole. - Man deltar i regionserie, samt forsøker å kvalifisere

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

1 Oppvarming. 8 Vg1 Oppvarming

1 Oppvarming. 8 Vg1 Oppvarming 8 Vg1 Oppvarming 1 Oppvarming Før du går i gang med et hardt fysisk arbeid, bør du varme opp. Oppvarming fra hvile til arbeid Kroppen trenger tid til å omstille seg fra hvile til arbeid. Derfor bør du

Detaljer

Sportslig utviklingsplan for SIF. Sportslig utviklingsplan for SIF

Sportslig utviklingsplan for SIF. Sportslig utviklingsplan for SIF Sportslig utviklingsplan for SIF Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 2 Formålet med sportslig utviklingsplan... 3 3 Sportslige målsettinger... 3 3.1 G/J 16 18... 3 3.2 G/J 12 15... 4 3.3 G/J 9 11...

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

SKULERINGSPLAN FOR BARNE- OG UNGDOMSFOTBALLEN I VTI FOTBALL

SKULERINGSPLAN FOR BARNE- OG UNGDOMSFOTBALLEN I VTI FOTBALL SKULERINGSPLAN FOR BARNE- OG UNGDOMSFOTBALLEN I VTI FOTBALL SPELARUTVIKLINGSPLAN FOR BARN OG UNGDOM I ALDEREN 8 19 ÅR INNLEIING Føremålet med SPELARUTVIKLINGSPLANEN er å utvikle barne- og ungdomsfotballen

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Utkast til Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Basert på utkast til Strategidokument for Norges Orienteringsforbund Medlemar Utfordring Organisasjonen si største utfordring er

Detaljer

Sportslig Utviklingsplan for Hana IL avd. Håndball

Sportslig Utviklingsplan for Hana IL avd. Håndball Sportslig Utviklingsplan for Hana IL avd. Håndball Hana Håndball skal gjennom sterke engasjementer vokse og bli en av de ledende avdelingene i Hana IL. Hvordan skal vi klare det? Arbeide mot de yngste

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Handlingsplan Vik IL

Handlingsplan Vik IL Handlingsplan Vik IL 2014-2017 Side 1 av 9 Innhold 1. No-situasjonsanalyse Vik IL pr. 21.1.14... 3 2. Kjenneteikn, Vik IL pr. 21.1.14... 4 3. Visjon... 5 4. Verdigrunnlag... 5 5. Hovudmål... 5 6. Innsatsområde,

Detaljer

Strandvik Skyttarlag. Agenda. Skytebanesikkerhet

Strandvik Skyttarlag. Agenda. Skytebanesikkerhet Strandvik Skyttarlag Agenda 1. Om DFS og skytesporten 2. Om Strandvik Skyttarlag Treningstilbod Konkurransetilbud Miljøtiltak & treningssamlinger Landsskytterstevne Lån/kjøp av utstyr og kostnader Krav

Detaljer

Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup

Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup Innhald 1. Dana Cup Komité... 2 1.1 Årshjul Dana Cup... 2 2. Informasjon om planlegging av Dana Cup... 2 2.1 Overnatting... 2 2.2

Detaljer

Bedre håndball. - og uten skader! Veiledende treningsprogram

Bedre håndball. - og uten skader! Veiledende treningsprogram Bedre håndball - og uten skader! Veiledende treningsprogram Innledning Treningsprogrammet er laget for å forbedre prestasjon og forebygge skader hos yngre håndballspillere. Øvelsene i programmet har til

Detaljer

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB SKOLERINGSPLAN FOR SKAUN BALLKLUBB 1 SKOLERINGSPLAN SKOLERINGSPLAN FOR DE ENKELTE ALDERSTRINN I skoleringsplanen går vi gjennom hva en SBK spiller skal lære på de forskjellige alderstrinnene fra 6 16 år.

Detaljer

BREIDDEREGLEMENT FOR. barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls

BREIDDEREGLEMENT FOR. barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls BREIDDEREGLEMENT FOR barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls Sogn og Fjordane Fotballkrets Breiddekomiteen Mars 2009 INNLEIING Dette reglementet er utarbeida med grunnlag i intensjonar

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Teknikkmerket i håndball

Teknikkmerket i håndball Teknikkmerket i håndball Teknikkmerkeprøvene i håndball er først og fremst laget for å motivere spillerne til mer individuell teknisk trening, og for å fokusere på viktigheten av å trene på detaljer. Alle

Detaljer

Bulken IL Fotball Sportsplan 2016

Bulken IL Fotball Sportsplan 2016 Bulken IL Fotball Sportsplan 2016 Innhold 1 Sportsplan... 2 1.1 Norges Fotballforbund sin handlingsplan... 2 2 Visjonen til Bulken Fotball... 3 3 Den Raude tråden i Bulken IL... 4 3.1 Hovudtiltaka for

Detaljer

Rammeplan for sportslig aktivitet

Rammeplan for sportslig aktivitet Rammeplan for sportslig aktivitet Innhold Målsetting... 3 Introduksjon... 3 Hovedmål... 3 Delmål... 4 Grunnleggende forutsetninger... 5 Organisering av avdelingen... 5 Generelle forutsetninger for alle

Detaljer

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER Sunnhordland Skyttarsamlag INNHALD Kap. 1 SAMLAGSSTEMNE I BANESKYTING 1.1. Turnus for arrangement av samlagsstemner bane 1.2. Program 1.3. Reglar for medaljar og faste premiar

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 8 - Pådrag / viderespill

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 8 - Pådrag / viderespill SoneUtviklingsMiljø år Økt 8 - Pådrag / viderespill Tema: - Pådrag og viderespill Hovedbudskap i økten: Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du på siste side i øktplanen. Hvilke

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 år

SoneUtviklingsMiljø 14 år SoneUtviklingsMiljø 14 år Økt 3 - Individuell forsvarsteknikk Tema: - Beredskapsstilling. - Forflytning. - Samarbeide to og to i forsvar. Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

VEKEPLAN: TRENING - KAMP

VEKEPLAN: TRENING - KAMP VEKEPLAN: TRENING - KAMP STRANDA FOTBALL 2014 Vekeplan 35 Veke: 35: 25.august 31.august DAG - TID AKTIVITET: KLASSE: ARENA: VARIABEL: Original: Veke 35 Klasse Merknad - Dommer Fergetider: Liabygda: 1615

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

Vi lærer om respekt og likestilling

Vi lærer om respekt og likestilling Vi lærer om respekt og likestilling I Rammeplanen står det at barnehagen skal tilby alle barn eit rikt, variert, stimulerande og utfordrande læringsmiljø, uansett alder, kjønn, funksjonsnivå, sosial og

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar -

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 ca. 430 medlemmar ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 Dobbeltside

Detaljer

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Kva? Opne idrettsanlegg er aktivitetsflater som er opne og gratis for deltakarar som ønskjer å drive eigenorganisert aktivitet. Det er ein sosial og aktiv møteplass for

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Årsplan Kroppsøving 5. trinn 2016/2017

Årsplan Kroppsøving 5. trinn 2016/2017 Årsplan Kroppsøving 5. trinn 2016/2017 Tid (veke ) Tema Kompetansemål Delmål Arbeidsmåt e Vurdering 34-37 Fysisk aktivitet og friluftsliv Ballspel: Volleyball - Forklare kvifor fysisk aktivitet er viktig

Detaljer

Teknikkmerke i håndball har fem graderinger: rød, bronse, sølv, gull og gullballen.

Teknikkmerke i håndball har fem graderinger: rød, bronse, sølv, gull og gullballen. Teknikkmerke Teknikkmerkeprøvene i håndball er først og fremst laget for å motivere spillerne til mer individuell teknisk trening, og for å fokusere på viktigheten av å trene på detaljer. Alle prøvene

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

- 1 - 1. Oppvarming: Øvingsmomenter i oppvarmingen:

- 1 - 1. Oppvarming: Øvingsmomenter i oppvarmingen: 1. Oppvarming: For keepere som alle andre fotballspillere er oppvarmingen viktig både foran trening og kamper. Keeperne gjennomfører ofte sin oppvarming ved siden av den felles oppvarmingen, og gjerne

Detaljer

FET IL HÅNDBALL SPORTSLIG RAMMEPLAN (SPORTSPLAN)

FET IL HÅNDBALL SPORTSLIG RAMMEPLAN (SPORTSPLAN) FET IL HÅNDBALL SPORTSLIG RAMMEPLAN (SPORTSPLAN) 2015-2018 Visjon «FET ER EN HÅNDBALL KLUBB HVOR LEK, TRIVSEL, OG SPORTSLIG UTVIKLING FOR ENKELTSPILLER OG LAG SKAL STÅ I SENTRUM» 1 Hovedmål Fet Håndball

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball SPORTSLIG PLAN Otta håndball Visjon: «Best i Norddalen» Hvorfor ha en sportslig plan? Den gir veiledning for trenere, ressurspersoner i klubben. Det er nødvendig at alle trenere, oppmenn, foreldrekontakter,

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage)

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) Denne planen gjeld frå og med januar 2015 til og med desember 2015. I tillegg lagar personalet ein grovplan med meir

Detaljer

Strategiplan 2014-2018

Strategiplan 2014-2018 Strategiplan 2014-2018 HOVUDVISJON: Rosendal Turnlag skal utvikle ein brei aktivitet, med fokus på god helse, allsidigheit, samhald og glede. Vi skal utvikle sunne og gode haldningar for dei som ynskjer

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer