SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL"

Transkript

1 SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL

2 Side 2 Innhold 1. Innleiing Sportsleg utval INSTRUKSAR Sportsleg leiar Målvaktsutviklar Arbeidsoppgaver vil vere blant anna : Trenarutviklar Arbeidsoppgåver vil vere blant anna: Spelarutviklar Definisjonar Aldersinndeling Hospitering Kriteriar for hospitering Korleis gjennomføre hospitering Kven avgjer kva spelarar som skal hospitere? DIFFERENSIERING Generelle føringar Sesong Treningar Kampar Turneringar BARNEFOTBALL (6 12 ÅR) Overordna mål for barnefotballen Overordna retningslinjer Krav til trenarane Aldersgruppa 6 8 år Aldersgruppa 9-12 år en år Overordna mål for ungdomsfotballen Krav til trenarane Aldersgruppa år Haldepunkt for opplæringa Treningsmengde og sesong Aldersgruppa år Haldepunkt for opplæringa... 14

3 Side Treningsaktivitetar Aldersgruppa år Mål Generelle føringar Målvaktsrollen Dommarutvikling Føringar for innhald og revisjon... 15

4 Side 4 1. Innleiing Sportsplanen er utarbeida i sportsleg utval og godkjent av hovudstyret i IL Jotun. Formålet er å skape retningslinjer for den aktiviteten vi driv i dei yngre årsklassane og med det utvikle klubb og spelarar i ei positiv retning. Sportsplanen skal vere retningsgjevande for alle trenarar som trenar lag i dei aldersfastlagde klassane i frå 6-16 år. Planen skal fungere som eit verktøy for å kvalitetssikre all aktivitet i gruppa. Den skal bevisstgjere trenarar på kva arbeidsoppgåver dei har teke på seg, og kva gruppa krev dei skal bidra med. Sportsplanen gjev ingen fasitsvar på korleis treningar skal gjennomførast av den enkelte trenar, men den gjev retningslinjer og idear til øvingar som kan gjennomførast på dei enkelte alderstrinna. Sportsplanen skal danne grunnlag for korleis utviklingsarbeidet skal bli best mogleg i IL Jotun Fotball. Sportsplanen vil kunne gje informasjon til klubbmedlemar om kva aktivitetar vi ynskjer å legge opp til, og korleis vi vil drive gruppa vår. Trenarar og lagleiarar skal nytte planen som eit arbeidsreiskap og danne grunnlag for meir langsiktig planlegging. All aktivitet i IL Jotun Fotball skal baserast på FAIR PLAY. Dette skal trenarar, leiarar og spelarar vise i holdning og oppførsel før, under og etter kamp og trening, slik det kjem fram i NFF sine retningslinjer. Øvre Årdal

5 Side 5 2. Sportsleg utval Sportsleg utval skal koordinere og ha det overordna ansvaret for all den sportslege aktiviteten i gruppa. Leiar i sportsleg utval har møterett til styremøter, og skal halde styret jamnleg oppdatert på den sportslege utviklinga i gruppa. Sportsleg utval har denne organiseringa: Oppgåver : Utarbeide, godkjenne og vedta gruppa sin sportsplan. Vere gruppa sitt fora for å skape sportsleg utvikling. Skaffe trenarar til alle laga gruppa. I samråd med styret velje ut trenarar Hovudansvaret for alle uttak av spelarar, både til interne og eksterne tiltak. Ansvar for utdanning av trenarar/leiarar Halde kontakten mot krets/soneklubbar når det gjeld samarbeid og felles utvikling

6 Side 6 3. INSTRUKSAR 3.1. Sportsleg leiar Sportsleg leiar aldersfastlagd fotball skal ha det overordna sportsleg ansvaret for gruppa sine aldersfastlagde lag. Arbeidsoppgåver vil vere blant anna : Kalle inn til møter og setje dagsorden. Bringe opp saker frå dei ulike representantane i utvalet. Halde styret jamnleg orientert om den sportslege situasjonen i gruppa. Saman med leiar legge fram forslag til budsjett for den sportslege aktiviteten for hovudstyret. Følge opp at gruppas sportsplan blir lagt til grunne i all fotballaktivitet både på og utanfor bana. Halde sportsleg utval orienterte om både sportslege og utanom sportslege saker vedr. laga. Saman med leiar legge fram forslag til budsjett for aldersfastlagd fotball Målvaktsutviklar Målvaktsutviklaren si hovudoppgave er å sikre at unge spelarar - både gutar og jenter som vil utvikle seg som målvakter, får eit tilrettelagt tilbod med tanke på utvikling og framtidig rekruttering til våre seniorlag Arbeidsoppgaver vil vere blant anna : Plukke ut og leie ei keepergruppe 1-2 gangar i veka. Sørge for å påvirke lagstrenarane til å legge betre til rette for keeperar på fellestreningane. Bidra og legge til rette for skulering av keeperrolla, blant trenarane i gruppa. Halde 1-2 keeperforum pr. år Legge til rette for at keeperane i gruppa får tilbod om keeperskular Trenarutviklar TU skal vere den som koordinerar den sportslege aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen i gruppa. TU skal i praksis vere sportsleg utval sin forlengande arm for å ivareta at dei sportslege aktivitetane i gruppa skjer ut ifrå dei retningslinjene som er lagt. Trenarutviklaren skal utvikle trenarane! Arbeidsoppgåver vil vere blant anna: Oppfølging, gjennomføring og revidering(skal godkjennast i sportslig utval) av sportsplanen. Vere gruppas faglige ansvarlige for utvikling av trenarkompetanse. Bidra til at trenarkorpset i gruppa kjenner seg fagleg ivaretekne og får tilfredsstillande oppfølgjing.

7 Side 7 Følgje opp alle trenarar/lag gjennom a delta på eit antal treningar per år. Syte for at alle lag i gruppa har kvalifiserte trenarressursar. Arrangere regelmessige trenarforum i gruppa(minimum 4 pr. år) og fungere som leiar for dette. Syte for for at alle nye trenarar får ei grundig innføring i sportsplanen. TU skal bistå spelarutviklar vedrørande alle uttak av spelarar til spelarutviklingsgrupper, elitegrupper, fotballskular, sone og kretslagsaktivitet (alle uttak skal godkjennast i sportsleg utval). Vere medlem i gruppa sitt sportslege utval. Det er trenarutviklar sin jobb å leggje til rette for at trenarane i gruppa utfører ein best mogeleg jobb i møtet med spelarane det gjeld organisering, instruksjon, coaching, kvalitet, aktivitet, innhald i treningsøktene og kampleiing Spelarutviklar Spelarutviklaren si hovudoppgåve er å sikre at unge spelarar - både gutar og jenter med ambisjonar får tilrettelagt trenings og kamptilbod med tanke på framtidig rekruttering til våre seniorlag og norsk toppfotball. Spelarutviklaren skal utvikle spelarane! Arbeidsoppgåver vil vere blant anna : Ta ut og trene ei eller to spelarutviklingsgrupper( her må ein vurdere alt etter kor mange aktuelle spelarar ein har i gruppa for ei slik gruppe, og interesse blant aktuelle spelarar), 1-2 gangar i veka. Sørgje for å følgje opp alle våre sone og kretslagsspelarar, og i samarbeid med TU legge forholda best mulig til rette for utvikling for desse spelarane(oppfølging/spelarsamtalar, treningsplanar osv.) Ha hovudansvaret for hospitering av spelarar i gruppa. I samarbeid med TU vere ansvarleg for alle uttak av spelarar til spelarutviklingsgrupper, elitegrupper, fotballskular og sone og kretslagsaktivitet (alle uttak skal godkjennast i sportsleg utval). Delta og bidra på gruppa sine trenarforum. Det er spelarutviklaren sin jobb å sy saman ein trenings- og kampkvardag som legg til rette for at enkeltspelarar kan utvikle seg best mogeleg.

8 Side 8 4. Definisjonar 4.1. Aldersinndeling I henhold til gjeldande regelverk så er aldersgrensen for dei ulike laga som følgjer: Lag Aldersgrenser Knøttar 6-10 år Lillegutt/jenter år Lillegutt/jenter år Smågutt/jenter 13/ år Gutt/jenter 15/16/ år Junior år 4.2. Hospitering Det grunnleggande ved hospitering er at ein gjer spelarar som har ferdighetar, tid og motivasjon eit tilbod om trening og kamp på eit høgare ferdigheitsnivå enn det dei kan få gjennom sitt ordinære lag. I praksis betyr dette at spelarar er med eldre spelarar i trenings og kampsituasjon. Spelarane vil da oppleve at alt føregår i eit høgare tempo, og at det blir satt høgare krav til handling og handlingsval. Difor er dei treningane som inneheld mest mulig fotballspel frå 3 mot 3 til 11 mot 11, dei viktigaste a delta på for spelarar som hospiterer Kriteriar for hospitering Spelaren må over tid ha vist gode treningshaldningar ved at dei har bortimot 100% frammøte på eige lag. Hospitering skal først og fremst gjevast som eit tilbod til spelarar som held eit høgt ferdigheitsnivå i eit lag, som viser stor interesse for fotballen og er svært trenings- og lærevillige. Dersom desse kriteria ikkje er oppfylt av dei aktuelle spelarane, så bør ein ikkje starte med hospitering Hospitering kan og skje på sosiale grunnar Spelarar som er uttekne til kretslag og sonelag, bør få tilbod om hospitering Andre spelarar som stettar kriteria over, kan og få tilbodet Korleis gjennomføre hospitering Aktuelle spelarar må følje sitt eige lag så langt som mogleg, og hospiteringa skal kun vere eit supplement 1-2 ekstraøkter med eldre lag i korte eller lengre periodar Spelarane skal primært spele kampar for laget sitt, men skal og få kamptilbod på eit eldre lag TK og SU har myndighet til å vurdere kvart enkelt tilfelle, og tilpasse hospiteringa deretter

9 Side Kven avgjer kva spelarar som skal hospitere? Der er spelarutviklar og trenarkoordinator som bestemmer kva spelarar som skal få tilbod om hospitering, og kva hospiteringsordning som skal gjelde for spelaren. Trenaren kan komme med forslag/ynskje om spelarar som dei meiner bør hospitere, men det er TK og SU som avgjer dette. Før ein spelar kan byrje å hospitere skal både dei aktuelle spelarane, trenarar for opprinneleg miljø, trenarar for hospiteringsmiljø, TK og SU og føresette gjennomføre ein klareringsrunde kor premissar og praktiske ting blir klargjort. Sportsleg utval har alltid siste ordet i saker som gjeld hospitering DIFFERENSIERING Differensiering vil vere eit nøkkelord i den sportslege aktiviteten i aldersfastlagd fotball for IL Jotun i framtida. Dette da vi ynskjer å skape flest mogleg gode fotballspelarar, samstundes som vi ynskjer å ha flest mogleg med i gruppa lengst mogleg. Vi trur at differensiering vil gjere at vi vil klare a behalde fleire lengre, og at det vil bidra til mindre fråfall, spesielt i ungdomsfotballen. Dette betyr at vi så langt som råd vil strekke oss etter å gje eit differensiert tilbod til alle som vil spele fotball i IL Jotun. Det vil seie at vi både vil ha med og gje dei som vil spele fotball ein eller to gonger i veka eit tilbod, samstundes som dei som vil trene kvar dag, må få lov til det. På både jente- og gutesida der vi ikkje har ei så stor mengde av spelarar, så må vi gje eit differensiert tilbod innafor dei ulike laga. Har vi små kull, så må vi søke samarbeide med naboklubbar. Samstundes som vi er opptatt av å la dei beste og mest treningsvillige spelarane i gruppa vår få gode forhold for utvikling, så er vi og svært opptekne av at dei som kun vil spele fotball ein gong eller to i veka, og som vil vere saman med venner gjennom fotballen, og skal bli tekne godt vare på og få eit tilbod i vår klubb. Desse spelarane vil då spele på eit breidde 11ar lag og/eller 7ar lag, alt etter kor store kull vi har i gruppa. Det vil alltid vere rom for at spelarar skal kunne bli flytta både opp og ned mellom bredde og elitelaga. I år og kull der vi kun har nok spelarar til å stille eit 11ar lag i gruppa, der vi ikkje kan skilje spelarane i elite- og breiddelag, så skal vi gje eit differensiert tilbod til spelarane innanfor bestemte rammer i laget. Det vil seie at dei som vil trene mykje får tilbod om det, samstundes som spelarar som vil trene litt mindre, og må ivaretakast innanfor fornuftige rammer.

10 Side 10 Sjølv om differensieringsmodellen slår inn for alvor i ungdomsfotballen når spelarane vert smågute/småjentespelarar, så skal IL Jotun Fotball sine trenarar og vere beviste på å differensiere i barnefotballen. Trenarane må vere beviste på å differensiere på treningane, når det gjeld gruppeinndeling og treningsmengd. Trenarane må etterstreve jevnbyrdigheit, og la alle få utfordringar på sitt nivå. La dei med ferdigheitslikheit få høve til å jobbe saman i delar av treningane. IL Jotun Fotball trur dette er vegen å gå for både å skape fleire gode fotballspelar, og samstundes behalde enda fleire over lengre tid i gruppa. Erfaringar frå andre klubbar viser og at dette er vegen å gå.

11 Side Generelle føringar Dette er føringar som gjeld laga på dei ulike årstrinna Sesong 6-9 år år år år Seniorfotball 5.2. Treningar 5.3. Kampar 6-9 år år år år Seniorfotball 6-8 år 9-12 år år år Seniorfotball 5.4. Turneringar 6-9 år år år år Seniorfotball Frå mai-oktober, sommarferie i juli, start august Heilårleg. Primersesong mars - oktober. Sommarferie juli, start august Sesong heile året med redusert aktivitet i november-januar Sesong hele året med redusert aktivitet i november og desember Sesong hele året med redusert aktivitet i november og desember 1-2 treningar i sesongen. Ein innetrening i veka i gymsal utanom sesong om ynskjeleg 2 gonger felles pr. veke. I kampsesongen 1 + kamp. Spelarane må oppfordrasttil eigentrening/alternativ trening 2-4 gonger felles pr. veke 2-5 treningar felles/veke. Tilbod om differensiert opplegg 2-5 treningar felles/veke. Laga deltek ikkje i seriespel, i turneringane skal alle spele like mykje Deltek i ordinær serie. Alle spelar tilnærma like mykje. Gjerne rullering. Deltek i ordinær serie. Avgrensa tall treningskampar. Speletid fordelt etter haldningar, treningsoppmøte og ferdigheiter. Alle skal ha eit kamptilbod uansett ferdigheiter Deltek i ordinær serie, samt vinterserie som junior, gjerne saman med klubbane i Sone 9 Deltek i ordinær serie Laga spelar minimum 4 knøtteturneringar i Sone 9 pr. år. Laga kan og delta på turneringar ut over dette (td. Bendit Cup), men dette må søkjast styret før påmelding Skal også delta på lokale turneringar. Turneringar utover dette må søkjast styret Laget deltek i cupar innafor gitte økonomiske rammer. Minimum ein breiddeturnering skal prioriterast. Turneringar utover dette må søkjast styret. Laget deltek i cupar innafor gitte økonomiske rammer. Minimum ein breiddeturnering skal prioriterast. Turneringar utover dette må søkjast styret. Ingen turneringar IL Jotun set ikkje tak på antal turneringar, men vil avgrense støtta pr. spelar pr. år. Denne summen vert sett av styret kvart år. Ut over dette må turneringar eigenfinansierast, enten ved eigenbetaling eller dugnad.

12 Side BARNEFOTBALL (6 12 ÅR) Overordna mål for barnefotballen Hovudmålet til IL Jotun Fotball med barnefotballen er å gje alle dei som ynskjer det eit fotballtilbod, slik at spelarane opplever trivsel, glede og meistring både i trening og kamp. Spelarane skal få muligheten til å lære fotballspelet sin heilhet og utvikle individuelle og sosiale ferdigheter Overordna retningslinjer IL Jotun Fotball skal følge NFF sine gjeldande retningslinjer for barnefotballen. Alle våre lag skal leiast av minimum ein hovudtrenar og ein assistent, i tillegg til lagleiar/oppmann. I arbeidet med barnefotballen må trenarane spesielt merke seg følgjande moment i NFF sine retningslinjer : Alle spelarane skal få tilnærma lik speltid. Skape interesse for spelet og lagmiljøet. Skape gode opplevingar for spelarane. Unngå prestasjonspress og elitetenking. Topping av lag skal ikkje forekomme. I utgangspunktet skal alle stille likt, og jevnbyrdighet er eit mål Alle bør få spele i ulike posisjonar på bana Krav til trenarane Trenarane i barnefotballen må setje seg godt inn i gruppa sin sportsplan, og rette seg etter denne. Trenarane skal delta på trenarforum/samlingar og andre interne kurs i gruppa. Alle trenarane i barnefotballen skal minimum ha gjennomført NFF sitt aktivitetsleiarkurs Trenarane skal bidra til at det blir skapt positive haldningar overfor med og motspelarar, dommarar, trenarar og lagleiarar. IL Jotun Fotball sine spelarar skal alltid takke dommar, motstandar sine spelarar og trenarar etter kampen 6.3. Aldersgruppa 6 8 år Primært sosialt og leikprega. Lære spelet/regler/basisferdigheter. Resultater underordna betyding Alle spelarar bør ha kvar sin ball på trening, og all aktivitet bør være med ball Aldersgruppa 9-12 år Speleforma i kamp går no over til 5ar eller 7ar fotball. Allsidighet er fortsett eit viktig prinsipp for idrettsaktiviteten. Auka grad av sjølvkritikk kan nyttast i læring av ulike ferdigheiter. Ballen blir brukt mest mogleg i treningsaktiviteten.

13 Side en år 7.1. Overordna mål for ungdomsfotballen IL Jotun Fotball skal legge best mulig til rette for a hindre fråfall frå fotballen. Her er differensiering eit svært viktig stikkord. Alle laga i var klubb skal leiast av minimun ein hovudtrenar, ein assistenttrenar og ein lagleiar/oppmann. IL Jotun Fotball har som mål å skape ei interesse og eit miljø som gjer at flest mulig vel fotballen som primær fritidsaktivitet. IL Jotun Fotball ynskjer a utvikle spelarar med individuelle tekniske ferdighetar, speleglede, gode haldningar og god lagmoral. IL Jotun Fotball skal strekke seg etter å gje alle som vil spele fotball eit tilbod, uansett ferdigheitsnivå Krav til trenarane Alle trenarar må setje seg godt inn i gruppa sin sportsplan, og rette seg etter denne Trenarane skal delta på trenarforum og andre samlingar som IL Jotun Fotball er arrangør for Trenarane i ungdomsfotballen må ha Trenar 1 utdanning, eller ville ta denne i løpet av sesongen Trenarane skal bidra til at det blir skapt gode haldningar til det å trena Trenarane skal bidra til at det blir skapt positive haldningar overfor medspelarar, motspelarar, dommarar og trenarar. IL Jotun Fotball sine spelarar skal alltid takke dommar, motstandarens sine spelarar og trenarar etter kamp Aldersgruppa år Spelform i kamp er 11ar eller 7ar fotball (ev. 9ar) Haldepunkt for opplæringa Kreativitet skal framleis ha høg prioritet Meir fokusering på taktisk-/tekniske ferdigheiter, det vil sei teknikk for å løyse ein taktisk oppgåve (for eksempel drible nar du må, spele nar du kan) Leggje vekt på holdningsdelen til trening og kamp Treningsmengde og sesong 2 4 gongar felles pr. veke. Framleis allsidig stimulering. Gruppa oppfordrar til eigentrening. Sesong er heile aret, men aktivtetsnivået blir redusert noko i november og desember Aldersgruppa år I denne aldersgruppa står differensiering og ferdighetslikheit svært sentralt i vår fotballaktivitet. Med dette meiner vi at størstedelar av treningane er organisert slik at øvingane blir gjennomført med tilnærma ferdighetslikhet mellom spelarane. Dette sikrar raskare individuell framgang og best ferdigheitsutvikling på alle nivå som igjen er sentrale føresetnadar for å auke sjølvtillit og motivasjon. På denne måten ynskjer

14 Side 14 vår klubb å bidra til at spelarane i ungdomsfotballen blir værande i fotballmiljøet lengst mogleg. For å seie det enkelt, så spelar dei som er på same nivå mest mogleg saman Haldepunkt for opplæringa Ta spesielt godt vare på spelarar med gode basisferdigheiter, men noko sein fysisk utvikling Vi ynskjer å utvikle spelarar som tek ansvar, viser initiativ og som bestemmer spelet. Spelarar som torer å influere både i kamp og trening Vi ynskjer å utvikle spelarar som har gode ferdigheiter og som kan arbeide raskt med ballen i tronge situasjonar under press Spelarar som er hurtige med og utan ball Spelarar som har haldningar til både trening som kamp. Spelarar som tek ansvar for eigen utvikling - trene, ikkje bli trent. Ofte vil det vise seg at fysisk styrke er teknikken overlegen i dei yngre årsklassene. Den som er sterk i duellane, kan sparke langt og springe fort vinn som regel kampane mot meir tekniske, men fysisk svakare spelarar. Dette gir oss klare haldepunkt: Vi må ikkje være for opptekne av resultat. Vi må gje ferdigheitstreninga tid og moglegheiter - og ha tålmod til å la den utvikle seg. Vårt arbeid skal være utviklingsorientert. Både breidde og differensiering gjennom fotballopplæring for den ambisiøse spelar Treningsaktivitetar Treningsmengde 2-5 treningar felles/veke. Trenarane skal gi tilbod om differensierte opplegg. Sesong er heile året, men aktivitetsnivået blir redusert noko i november og desember. Eigentrening/eventuelt anna idrett kjem i tillegg og er ynskjeleg. På dette nivået ynskjer vi ein systematisk trening heile året, men at aktiviteten er rolegare i visse periodar for eksempel etter serieslutt. Spelarar som føler seg sletne skal kunne ta pausar frå trening. Dette etter avtale med trenar/leiar Aldersgruppa år Mål Få flest mulig til å fortsette med fotballen Utvikle spelarar til Årdal FK. Få spelarar som vil gje seg med å spele fotball, til å ta på seg andre funksjonar innanfor fotballen. Det kan vere t.d. dommar, trenar, leiar osv. Få jentespelarar til å ville ta steget opp på eit damelag Generelle føringar Dei beste spelarane blir tekne opp i A-stallen til Årdal FK Dei nest beste spelarane som fortsatt vil bruke tid på fotball, får tilbod om spel i 5. eller 6. divisjon Jentespelarar får tilbod om spel på damelag

15 Side Målvaktsrollen Spelarar som vil satse som målvakter må vi ta spesielt godt vare på. Får spelarane er 11 år bør dei minimum ha ei målvaktstrening pr. veke. I barnefotballen bør ein og ha treningar for målvakter, men dette kan vere som del av ordinær trening. Målvakter frå 11 år og oppover får og tilbod om å delta på ein målvaktsskule pr. år. 9. Dommarutvikling IL Jotun Fotball skal legge til rette for rekruttering av dommarar frå eigen spelarstall. Dette skal ivaretakast ved å tilby klubbdommarkurs til jente/gutespelarar, eller andre interesserte i gruppa for eksempel i forkant av eigen miniputturnering, eller i forkant av sesongen. Ei miniputturneringa vil da være eit fint høve til a praktisere dommargjerninga for første gang. Dei som finn dommargjerninga interessant vil vi tilbydd vidare rekruttdommarkurs. Det er viktig å vere spesielt merksame på om der er aktuelle dommarkandidatar blant dei spelarane som gjerne er ferdige med aldersfastlagd fotball, og som kanskje ikkje har dei store ambisjonane som fotballspelarar lengre og vurderer å gje seg med fotballen. Her kan det vere lurt å prøve å halde dei i fotballen, med gjerne å tilby dei å byrje som fotballdommarar. Styret i IL Jotun Fotball peiker ut ansvarleg dommarkontakt i gruppa som skal legge til rette og ha hovudansvaret for dommarutvikling i gruppa. Dommarkontakta i gruppa skal og ha hovudansvaret for å etablere ei dommargruppe i gruppa, som kan vere med å skape sosiale arenaer for dommarane i IL Jotun Fotball. 10. Føringar for innhald og revisjon IL Jotun Fotball sin sportsplan gjeld for perioden , men blir revidert kvart år innan utgangen av november månad. Forslag til endringar i sportsplanen, må vere levert gruppa sin daglege leiar innan utgangen av oktober kvart år for å bli behandla.

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL

SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL 2017-2020 Side 2 Innhald 1. IL Jotun Verdigrunnlaget... 4 1.1 Innleiing... 5 2. Sportsleg utval... 6 3. INSTRUKSAR... 7 3.1. Sportsleg leiar... 7 3.2. Målvaktsutviklar... 7

Detaljer

Sportsplan IL Jotun Fotball 1 SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL 2009-2012

Sportsplan IL Jotun Fotball 1 SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL 2009-2012 1 SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL 2009-2012 2 Innhald INNLEIING.3 SPORTSLEG UTVAL 4 INSTRUKSAR.5 Leiar sportsleg utval 5 Sportsleg leiar aldersfastlagd fotbal 5 Keeperutviklar.6 Trenarutviklar..6 Spelarutviklar..7

Detaljer

SKULERINGSPLAN FOR BARNE- OG UNGDOMSFOTBALLEN I VTI FOTBALL

SKULERINGSPLAN FOR BARNE- OG UNGDOMSFOTBALLEN I VTI FOTBALL SKULERINGSPLAN FOR BARNE- OG UNGDOMSFOTBALLEN I VTI FOTBALL SPELARUTVIKLINGSPLAN FOR BARN OG UNGDOM I ALDEREN 8 19 ÅR INNLEIING Føremålet med SPELARUTVIKLINGSPLANEN er å utvikle barne- og ungdomsfotballen

Detaljer

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Oppmannsmøte 2014 Oppmannsperm Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Organisering av lag Styret Økonomiansvarleg Oppmann Hovudtrenar Lagleiar

Detaljer

Bulken IL Fotball Sportsplan 2016

Bulken IL Fotball Sportsplan 2016 Bulken IL Fotball Sportsplan 2016 Innhold 1 Sportsplan... 2 1.1 Norges Fotballforbund sin handlingsplan... 2 2 Visjonen til Bulken Fotball... 3 3 Den Raude tråden i Bulken IL... 4 3.1 Hovudtiltaka for

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

SKAP VÅR FRAMTID. Sportsplan 2015-2020

SKAP VÅR FRAMTID. Sportsplan 2015-2020 SKAP VÅR FRAMTID Sportsplan 2015-2020 All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them Walt Disney Innhald 1. Introduksjon 2. Mål og Visjonar 3. Verdiar på banen 4. Barnefotball a) Inndeling

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

BREIDDEREGLEMENT FOR. barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls

BREIDDEREGLEMENT FOR. barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls BREIDDEREGLEMENT FOR barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls Sogn og Fjordane Fotballkrets Breiddekomiteen Mars 2009 INNLEIING Dette reglementet er utarbeida med grunnlag i intensjonar

Detaljer

SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS. KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015

SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS. KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015 SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015 SFFK takkar for påmeldinga og ønskjer hjarteleg velkommen til KMkvalifisering for

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALLGRUPPA HAFSLO IL

SPORTSPLAN FOTBALLGRUPPA HAFSLO IL SPORTSPLAN FOTBALLGRUPPA HAFSLO IL 2017-2019 Innleiing Sportsplanen er utarbeidd av styret i Hafslo IL ved Fotballgruppa, og har vore ute på høyring i foreldre- og trenargruppa. Sportsplanen vert formelt

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Utkast til Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Basert på utkast til Strategidokument for Norges Orienteringsforbund Medlemar Utfordring Organisasjonen si største utfordring er

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Sportsplan Øystese Fotball

Sportsplan Øystese Fotball Sportsplan Øystese Fotball Eit godt tilbod til alle og eit tilbod til deg som vil bli god Fotball i Øystese moro og utviklande! Målsetningar Rekruttera så mange born som mogleg til fotball. Behalda så

Detaljer

Rekrutteringsplan FBK Voss

Rekrutteringsplan FBK Voss FBK Voss Rekruttering- og oppstartsplan for nye årskull i FBK Voss. Målsettinga til FBK Voss er at alle jenter og gutar som startar med fotball skal få oppleve ein trygg og start på sin fotballkarriere.

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Visjon og verdiar KLAR for Stranda

Visjon og verdiar KLAR for Stranda Visjon og verdiar KLAR for Stranda Vedteke på årsmøte: Innleiing Stranda Fotball har alltid vore ein av Sunnmøre sine største klubbar. Ved starten av det nye årtusenet var Stranda Fotball den aller største

Detaljer

SPORTSPLAN FOR IL TRIO FOTBALL

SPORTSPLAN FOR IL TRIO FOTBALL SPORTSPLAN FOR IL TRIO FOTBALL SPORTSPLAN- HENSIKT OG MÅL. Hensikten med sportsplanen er å lage ein samla plan for fotballaktiviten I I.L.Trio for gutar og jenter frå 7 til 16 år. SPORTSPLANEN SKAL PÅVIRKE:

Detaljer

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 Innleiing Brusand idrettslag ynskjer å kunna gje ungdom og eldre eit sosialt og idrettsleg tilbod. Planen strekker seg over ein 3-års periode fram til 2013.

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Regelverk 2013. Innhald:

Regelverk 2013. Innhald: Regelverk 2013 Innhald: Informasjon om speletilbod Arrangement av cupar/turneringar Dispensasjonsordninga 2013 Forsikring 2013 Vedtak på Leiarmøte 2012 Ulike speletilbod Seriespel for 9-10 åringar: Sesongen

Detaljer

Visjon og verdiar ei blå framtid

Visjon og verdiar ei blå framtid Visjon og verdiar ei blå framtid Vedtatt på årsmøtet: Innleiing Stranda Fotball er historisk ein av Sunnmøre sine største klubbar. Frå starten av det nye årtusenet var Stranda Fotball den aller største

Detaljer

VEKEPLAN: TRENING - KAMP

VEKEPLAN: TRENING - KAMP VEKEPLAN: TRENING - KAMP STRANDA FOTBALL 2014 Vekeplan 35 Veke: 35: 25.august 31.august DAG - TID AKTIVITET: KLASSE: ARENA: VARIABEL: Original: Veke 35 Klasse Merknad - Dommer Fergetider: Liabygda: 1615

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

SPORTSPLAN. Utøvaren i sentrum

SPORTSPLAN. Utøvaren i sentrum SPORTSPLAN Utøvaren i sentrum Vedteken av styret i Førde IL Fotball 22. juni 2009 Revidert hausten 2010, reviderast neste gong hausten 2012 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Verdigrunnlag... 3 3. Dugnadsand...

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Strategiplan 2014-2018

Strategiplan 2014-2018 Strategiplan 2014-2018 HOVUDVISJON: Rosendal Turnlag skal utvikle ein brei aktivitet, med fokus på god helse, allsidigheit, samhald og glede. Vi skal utvikle sunne og gode haldningar for dei som ynskjer

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

KONTSTRIKKING. Dersom det skal vere lue, genser, jakke eller skjørt, kan det vere naturleg å starte med ein høveleg kant og halve ruter.

KONTSTRIKKING. Dersom det skal vere lue, genser, jakke eller skjørt, kan det vere naturleg å starte med ein høveleg kant og halve ruter. KONTSTRIKKING I kontstrikking strikkar ein rute for rute omgangen rundt frå kant til kant i plagget ruterekkje for ruterekkje. Maskane på ei strikka rute blir verande på siste pinne og ein går rett over

Detaljer

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Bakgrunn Frå ulikt hald har vi fått signal om at det er ønskjeleg med ei omstrukturering av HMSdokumentasjonen

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk.

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 014 Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. Kompetansemål Kompetansenivå Kjenneteikn på måloppnåing Karakter

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Dommarpåmelding 2013. Leiar dommarkomiteen i Sogn og Fjordane

Dommarpåmelding 2013. Leiar dommarkomiteen i Sogn og Fjordane Dommarpåmelding 2013 SFFK takkar for året som har gått. Vi håpar at lysta hjå deg til å dømme framleis er stor, og at du satsar for fullt også i 2013. Vi treng deg! Hugs å jobbe aktivt i din klubb for

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Formannskapet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Dato: 13.01.2016 Tid: 15:00

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Kjerstin Boge Solås. Fjaler Idrettsråd. Dale Idrettslag

Kjerstin Boge Solås. Fjaler Idrettsråd. Dale Idrettslag Kjerstin Boge Solås Født 31.12.1997. Starta med all-idrett og begynte med fotball og handball som 8 åring. Starta med friidrett som 10 åring. Var aktiv innan handball, fotball og friidrett fram til Kjerstin

Detaljer

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar -

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 ca. 430 medlemmar ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 Dobbeltside

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013 Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Unge arbeidssøkjarar (16-24 år) Kven er dei som står utanfor arbeidsmarknaden og er registrert hos NAV? Kjelde: Arbeid

Detaljer

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2014 Side 2 Innhold 1. Styret... 4 2. Utval / Roller... 4 2.1. Sportsleg utval... 4 2.2. Kamplotteri ved Jotun sine seniorkampar... 4 2.3. Gothia Cup... 4 2.4. Faaberg-turneringa...

Detaljer

Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup

Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup Innhald 1. Dana Cup Komité... 2 1.1 Årshjul Dana Cup... 2 2. Informasjon om planlegging av Dana Cup... 2 2.1 Overnatting... 2 2.2

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008!

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008! INVITASJON til Etne Cup 2008 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 20. 22. Juni 2008 Klasseinndeling Etne Cup 2008: Klasse Navn Født etter 1 Gutar 9 (5`er fotball) 1.1.1999 2 Gutar

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Kvifor? Vi treng større fokus på rekruttering! Trondheim 30.01.2010. Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp

Kvifor? Vi treng større fokus på rekruttering! Trondheim 30.01.2010. Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp Vi treng større fokus på rekruttering! Kvifor? Trondheim 30.01.2010 Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp -Leiar i Barne- og ungdomsutvaletwww.bjarnehuseklepp.com Plan for dagen min i Sør-Trøndelag

Detaljer

Forslag til Sportsplan for Fbk Voss

Forslag til Sportsplan for Fbk Voss Forslag til Sportsplan for Fbk Voss 2012-2014 Versjon 14.05.12 Fotballklubben Voss SPORTSPLAN INNLEIING Sportsplanen skal vere ei orientering om klubbens målsetjingar og visjonar, samt innehalde tankar

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN FOTBALL for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN FOTBALL for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING IL JOTUN FOTBALL for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! Side 2 Innhold 1. Styret... 3 2. Utval / Roller... 3 2.1. Sportsleg utval... 3 2.2. Gothia Cup... 3 2.3.

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Kvalitetssikring av det mellommenneskelege arbeidsmiljøet

Kvalitetssikring av det mellommenneskelege arbeidsmiljøet Side 1 av 6 1. Formål Denne prosedyren skal sikre at det kvart år blir sett i verk minimum eit tiltak for å betre det mellommenneskelege. Mellommenneskelege problemstillingar bør i størst mogeleg grad

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Kvifor forsøk med lokal jakt- og fiskeskule?

Kvifor forsøk med lokal jakt- og fiskeskule? Kvifor forsøk med lokal jakt- og fiskeskule?? Møte med JFF-Gardermoen 01.09.08 Bjarne Huseklepp Jakt- og fiskelukke er kunnskap! NJFF - interesseorganisasjon som ivaretek medlemmene sine interesser 1.

Detaljer

Sportsplan for IL Kvernbit med hovudfokus pa barne og ungdomsfotball

Sportsplan for IL Kvernbit med hovudfokus pa barne og ungdomsfotball Sportsplan for IL Kvernbit med hovudfokus pa barne og ungdomsfotball Sportsplanen kort fortalt Fotballgruppa i IL Kvernbit skal: Gi eit tilbod til alle som har lyst til å spele fotball Gi alle moglegheit

Detaljer

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG FLEST MULIG LENGST MULIG - MED SPILLEREN I SENTRUM GJENNOM: OVERORDNET MÅLSETNING TILPASSET DIFFERENSIERING HENSIKTSMESSIG HOSPITERING GODE TRENINGSØVELSER NOK TRENERKOMPETANSE TRENERFORUM MED KONTINUERLIG

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014.

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014. ÅRSPLAN SFO Fusa oppvekstsenter INNHOLD Innleiing Foreldresamarbeid Pedagogikken i SFO Målsetting for SFO Aktiviteter inne/ute Oversikt over aktivitetar hausten 2014 Dagsrytme Info Innleiing Årsplan skal

Detaljer

Sportsplan for Fbk Voss

Sportsplan for Fbk Voss Sportsplan for Fbk Voss 2010-2014 Blir rullert første gong etter to år (hausten 2011). Versjon 02.03.10 Fotballklubben Voss SPORTSPLAN INNLEIING Dette dokumentet er ei revidert utgåve av sportsplanen frå

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet 1 2 3 4 5 6 7 8 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no 9 10 11 12 13 Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen.

Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen. Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen. All på melding til individuelle renn skjer via «Min idrett»: https://minidrett.nif.no/ Når det gjeld stafettar, er det Trude som må melda på. Send då melding

Detaljer

Sportsplan. Skade fotball

Sportsplan. Skade fotball Sportsplan Skade fotball I boka Soga om Skade gjennom 100 år kan vi lese at fotballen i Skade startet opp i 1918. Åra rundt 1950 og framover var sterke år for A-laget. I sesongen 1951-1952 vinner de 2.

Detaljer