Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Farlig gods-konferansen 2015 Nyheter og aktualiteter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Farlig gods-konferansen 2015 Nyheter og aktualiteter"

Transkript

1 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Farlig gods-konferansen 2015 Nyheter og aktualiteter Farlig gods-gruppa 20. Mai 2015

2 NYHETSBREV for ADR/RID 2015 Revisjon av de skriftlige instruksjonene Fil for utskrift av norske instruksjoner på (revidert februar 2015) Forskjellige språkversjoner finnes hos UNECE, se er/danger.html «Gamle» instruksjoner gyldige fram til sommeren 2017 Endringer: Elektroniske sigaretter Henvisninger til standarder slettes

3 NYHETSBREV for ADR/RID 2015 Skal du transportere farlig gods internasjonalt og har et kompetansebevis uten N? Bestemmelsene for transport av farlig gods i bulk er omstrukturert: VVkodene erstattes med VC og AP

4 NYHETSBREV for ADR/RID 2015 UN 3509 EMBALLASJER, KASSERTE, TOMME, IKKE RENGJORTE Transport for avhending eller resirkulering Gjelder klassene 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 og 9 Feil i norsk bok

5 NYHETSBREV for ADR/RID 2015 Flere typer gassflasker og gassflaskebatterier får mulighet til 15 års kontrollintervall. Gjelder sømløse flasker av stål og aluminiumslegeringer for Komprimerte gasser som ikke er giftige Flytende karbondioksid OBS! Må omsøkes. Omfattende krav! Hydraulisk trykkprøve på LPG tanker kan erstattes helt eller delvis av ikke- destruktive testmetoder (NDT). Ultralyd Magnetpulver «Eddy current» Utført i henhold til standarder, kan benyttes alene eller i kombinasjon. Og ellers: Vi jobber med nettsiden og vil oppdatere ofte stilte spørsmål samt legge ut eget menypunkt om de ulike unntaksordningene.

6 NYHETSBREV for ADR/RID 2015 «RAMMEFORSKRIFTEN» ble endret allerede 13. januar opplæring farlig avfall 13 flyplasstankbiler 16 sikkerhetsventil gasstank 27 overgangsordning gassbeholdere DSB foreslår en ny justering nå.

7 Eksplosivtilsyn Ofte stilte spørsmål DSB gjennomfører nå en rekke eksplosivtilsyn, med kontroll av transport inkludert. Disse tilsynene har avdekket en del tolkningsproblemer rundt bestemmelsene ved bruk av bil og henger til sprengstofftransport. Bil og henger anses som en transportenhet, men to kjøretøyer. Mengdene er knyttet til transportenheten, dersom begrensningen er overskredet må kjøretøy som transporter eksplosiver være godkjent uavhengig av mengden på det enkelte kjøretøy.

8 Eksplosivtilsyn Ofte stilte spørsmål Følgende gjelder: Hovedregel: Eksplosiver er underlagt V2 i (via hovedtabellen). I V2 står det at det skal benyttes godkjent kjøretøy type EX/II eller EX/III avhengig av mengde på transportenheten. Dersom et kjøretøy ikke transporterer eksplosiver gjelder ikke V2 og godkjent tilhenger med eksplosiver får trekkes av kjøretøy som ikke er godkjent. Unntak: V2 er en av bestemmelsen man unntas fra dersom mengdene på transportenheten ikke overstiger de som angis i (50 kg sprengstoff til fjellsprengning eller 20 kg andre eksplosiver).

9 Multilaterale avtaler I henhold til ADR/RID kapittel 1.5 kan kontraherende parter inngå avtale med hverandre om å tillate visse transportoperasjoner som avviker fra ADR og RID Avviket skal være midlertidig og en avtale varer ikke mer enn 5 år Norge inngikk 4 multilaterale avtaler i Avtalene gjelder som regelverk i Norge og overstyrer teksten i ADR/RID.

10 M228 Transport av prototyper av store LITIUM ION BATTERIER (UN 3480) Siste utvikling innen forskning gjør avtalen nødvendig Gjelder for batterier med bruttovekt over 100 kg Unntar prøvekravene etter UN testmanualen Unntar kravet om godkjent emballasje

11 M266 Transport av stoffer og gjenstander av klasse 1 tilhørende Forsvaret som skal til destruksjon Unntatt for merking med UN-nummer på kolli Unntatt for merking med fareseddel på gjenstanden Forutsetning: Pakket før 1 januar 1990 i samsvar med ADR som gjaldt på det tidspunktet Komplett last Merknad i transportdokumentet Merkes etter bestemmelsene for overpakning Hensikt: Å slippe å merke om eldre ammunisjon som skal sendes til destruksjon. RID har allerede en åpning for dette.

12 M279 Transport av fyrverkeri (UN 0335, 0336) Erstatter M212 Skjerpelse: drivstoffbasert tilleggsvarmere er kun tillatt installert for å varme opp førerhus eller motor (ikke lasterom) Varmen for førerhus må være avslått under transport og håndtering av farlig gods Kjøretøyet trenger fortsatt ikke godkjenningsattest Maks kg ved samlasting Maks kg ved transport av UN 0335

13 M278 Transport av «propan» i faste tanker (tankkjøretøy) Initiert av Norge Tidligere feilmerking av handelsvaren «propan» som UN 1978 Tankene har lavere prøvetrykk enn kravene i ADR/RID Finland har nasjonal bestemmelse Norge har ingen nasjonal bestemmelse

14 Avtalens innhold Unntar kravet til minste prøvetrykk på 27 bar for uisolerte tanker for UN 1965 blanding C «Propan» Forutsetning: Bygget før 1. januar 2014 Prøvetrykk på minimum 23 bar Sikkerhetsventil Sikkerhetsventilens åpningstrykk: mellom 0,9 og 1,0 ganger prøvetrykket for tanken Frem til første periodiske/mellomliggende kontroll tillates åpningstrykk ned til prøvetrykket dividert på 1,2

15 Hva betyr dette i praksis? Nye tanker til «propan» må bygges til 27 bar Alle eksisterende 23 bars tanker må fases ut Alle eksisterende 23 bars tanker får transportere «propan» innenlands samt til Sverige og Danmark (samt Finland) Men hvor lenge kan 23 bars tanker benyttes?

16 Avvik fra ADR 2014 Multilateral avtale med Sverige og Danmark 2019 Søke nasjonalt avvik fra EU-direktiv 2008/68 Norge initierer ny multilateral avtale DSB mener denne er mest hensiktsmessig Hvis ja Benytte 23 bars tanker frem til juni 2024 Hvis annet land signerer Benytte 23 bars tanker frem til juni 2023

17 BLEVE Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion Etter Lillestrøm ulykken 5. april 2000 foreslo Norge endringer i ADR/RID - Sikkerhetsventil - komplett kledning med isolerende materiale På tanker for transport av brennbare gasser (komprimerte eller flytende) Frem til 2014 krav om sikkerhetsventil i nasjonal transport ref. forskrift 16

18 Arbeidsgruppe - reduksjon av risiko for BLEVE Første møtet i 2006 Mål: utsette tiden før en BLEVE Flere tester og konklusjoner underveis En eller to sikkerhetsventiler kan forsinke en BLEVE, men ikke forhindre en BLEVE Termisk beskyttelse av tanken i tillegg kan utsette BLEVE ytterligere https://www.youtube.com/watch?v=sl-jgyqa7u0

19 Prinsippbestemmelse Forsøkte å få en prinsippavgjørelse på fellesmøtet i september 2014 «Skal det jobbes videre for å få krav i ADR/RID til termisk belegg på tanker til flytende gasser?» Landene var ikke klare til å ta en beslutning Mangler fullstendig data som viser effekten av de ulike tiltakene Flere av elementene i mandatet har ikke blitt sett på Ble besluttet å se på mandatet igjen Ikke planlagt noe møte i 2015

20 Aluminiumtanker med innvendig fóring Mulig forbud mot slike tanker Gjelder transport av syrer og baser som er aggressive mot aluminium Skade på foringen kan føre til rask korrosjon Katastrofalt utfall Finnes det slike tanker i Norge?

21 INFEKSJONSFREMMENDE STOFFER - KLASSE 6.2

22 Praktisk veileder Revisjon av praktisk veileder fra 2008 (bygger på WHO) Emballering, merking & forsendelse Gjelder ikke UN 3291 KLINISK AVFALL Folkehelsemyndighetene i Sverige opplyser om for dårlig emballering av unntatte pasientprøver fra Norge

23 Ebola-emballasje Ebola = klasse 6.2, kat. A Behov for større godkjent emballasje da ebolaepidemien brøt ut Norge underskrev ikke multilateral avtale DSB og DGM tilstede under testing hos NET (Nordisk Emballasje Testing) i februar

24 Testing av ebola-emballasje hos NET Fallprøve Penetrasjonsprøve

25 KLASSE 6.2 I INTERNASJONALE FORA Sveits har tatt opp: Hvorfor ikke UN-godkjent emballasje kreves for UN 3373 (kategori B), når det kreves for avfallet UN 3291 Ønskelig å harmonere ADR/RID med UN Model Regulations DSB stiller spørsmål i FN om prøvekrav bør stå i emballeringsbestemmelser

26 Ny håndbok for nødetatene! Nytt hjelpemiddel for de første 30 minuttene etter ankomst Skal gjøre nødetatene tryggere på håndteringen av farlige stoffer ved alvorlige hendelser Samarbeidsprosjekt

27 Innmelding om sikkerhetsrådgiver Ny elektronisk innmelding via Altinn, bruk link på dsb.no. Listen med virksomheter som har pekt ut sikkerhetsrådgivere er fjernet fra nettsiden Faktaark: Hvem kan være SR? Hvilke virksomheter skal ha SR? Hvilke oppgaver skal ivaretas av en SR? Hvordan skal en SR fungere?

28 Modulvogntog TØI-rapport: prøveordningen var økonomisk lønnsom og trafikksikkerheten ble ikke forverret Mer effektiv transport av gods med færre vogntog for samme mengde, men ikke nødvendigvis i et større samferdselsperspektiv: Kan føre til enda mer gods på veg på bekostning av jernbane og sjø Kan føre til konkurranseforskyvning da bare deler av næringslivet vil ligge ved tillatte vegstrekninger

29 Bruk av modulvogntog Prøveordningen er gjort permanent Vegdirektoratet har nå offentliggjort alle tillatte vegstrekninger pr 1. april 2015 Forbudet mot å bruke modulvogntog til transport av farlig gods vil bli tatt opp til vurdering av VD ved endring av Forskrift om bruk av kjøretøy ADR 8.1.1: En transportenhet lastet med farlig gods får aldri ha mer enn en tilhenger (eller semitrailer). M262: Concerning the number of trailers in a transport unit carrying dangerous goods in packages only (Sverige, Danmark, Finland og Spania) DSB vil signere denne hvis/når VD opphever dagens forbud Forslag om endring av kan settes fram overfor WP15

30 Vegkontroller Statens vegvesen utfører en veldig viktig jobb med kontroll og tilsyn av kjøretøyer Gledelig økning i antall ADR vegkontroller 800 kontroller i 2014 Erfaringene fra utekontrollene presenteres i morgen!

31 Hvem har ansvaret for hva? Før transport Under transport Etter transport - Avsender ( ) - Laster ( , 7.5.7) - Pakker/fyller ( ) & ) - Operatør Tankcontainer/ Tankvogn ( ) - Transportør ( ) - Sjåfør (8.2) - Mottaker ( ) Aktørene skal gjøre sitt for å holde risikoen så lav som mulig Opplæring og kompetanse i forhold til ansvar og oppgaver

32 EU s eksempel på dårlig lastesikring

33 Hva om det hadde begynt å brenne her? Hvem har ansvaret? Her var avsender og laster samme bedrift Sjåfør mottok angivelig ikke ADR papirer ifølge transportøren, og undersøkte derfor ikke lasten før transporten Kap Håndtering og stuing, : Kolli skal ikke stables dersom det ikke er konstruert for det Lekkasje av 25 liter svært brannfarlig tynner etter stabling av tunge paller direkte oppå denne pallen.

34 Kreative løsninger. Lekkasje av organisk avfall (klasse 4.1) fra en fraktcontainer som ikke var merket med faresedler Avfallet viste seg å inneholde oppkonsentrerte PCB, dioksiner og andre miljøgifter Kombinert vei-/jernbanetransport hvor avsender også hadde pakket og lastet fraktecontaineren Lekkasjen ble oppdaget da sjåfør hentet containeren fra toget Hovedansvarlig er selvsagt bedriften som sendte, pakket og lastet fraktcontaineren Ved en hendelser på jernbanen: Jernbaneverket har et særskilt ansvar som driftsansvarlig for jernbaneinfrastruktur Det ble oppdaget rester og søl fra en fraktecontainer på Alnabru. Avsender har skrudd på fiberplater over åpningene på 3 IBCer

35 Miljøfarlige stoffer og SP 335 Tilordnet uspesifiserte miljøfarlig stoffer (UN3077 og UN3082) Gir unntak for ADR/RID for blandinger av faste stoffer med under 10 g/ml miljøfarlig stoff Teksten er dårlig formulert, og har blitt misforstått i Norge Har ingen relevans når blandingene av faste stoffer selv er klassifisert som miljøfarlig DSB tar opp saken i FNs arbeidsgruppe

36 ADR-opplæring og eksamen Revisjon av retningslinjene for ADR-eksamen: det er for eksempel lov å skrive inn Skriftlige instruksjoner etter en referanse til avsnitt Erfarne utekontrollører fra Statens Vegvesen skal delta i utarbeiding av nye eksamensoppgaver Det kommer ny ordning for elektronisk innmelding av opplæring til Vegdirektoratet, slik det allerede er for andre førerkort. Kandidatene trenger gyldig ID med seg til trafikkstasjonen for å avlegge eksamen. OBS! Praktiske øvelser skal være i tilknytning til ADR-kurs og det skal ikke gis fritak selv om eleven har gjennomført tilsvarende øvelser i løpet av de siste år. Hendelser med brann (i kjøretøy) viser at det er svært viktig at sjåfører er drillet i bruk av brannslokkeutstyr

37 Spørsmål?

FORSKRIFT FARLIG GODS PÅ LANDEVEG VIRKNING FRA 1. JANUAR 2011

FORSKRIFT FARLIG GODS PÅ LANDEVEG VIRKNING FRA 1. JANUAR 2011 FORSKRIFT FARLIG GODS PÅ LANDEVEG VIRKNING FRA 1. JANUAR 2011 Endringene i ADR/RID fra 1. januar 2011 En bearbeidet oversikt over innholdet i endringene i ADR/RID følger under. De vesentligste endringene

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Smittefarlig biologisk materiale Regelverket for land-transport i Norge og Europa Mona Pedersen 29. mai 2015 Visjon «Et trygt og robust samfunn der alle

Detaljer

FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften).

FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften). Side 1 av 13 FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften). DATO: FOR-2006-12-01-1331 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) AVD/DIR:

Detaljer

Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter. Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser

Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter. Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser FARLIG GODS 2013 Innhold Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser Side 4 - Emballasjegrupper / klassifisering / fareklasser

Detaljer

FARLIG GODS. Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter. Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser

FARLIG GODS. Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter. Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser FARLIG GODS Innhold Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser Side 4 - Emballasjegrupper / klassifisering / fareklasser

Detaljer

Korrekt tekst/endringer er merket med gult

Korrekt tekst/endringer er merket med gult 1. opplag ADR/RID 2009 rettelser 30. november 2009 Del Kapittel/ Side Tekst slik den er i 1.opplag ADR/RID 2009 Korrekt tekst skal være Kommentarer avsnitt underavsnitt Innhold 5 Kapittel 1.11 Interne

Detaljer

Utkast til ny forskrift om farlig last - oversikt over høringsinnspill

Utkast til ny forskrift om farlig last - oversikt over høringsinnspill Ang. Instans Merknad Vurdering Generelt Generelt Statens strålevern Norsk Olje og Gass Savner henvisning til dem som fagmyndighet, jf. gml forskrift 16 (2) Generelt: Savner definisjonene. STV er fagmyndighet

Detaljer

VP-Metall A/S Tema presentasjon: Tennmidler oppbevaring ADR-transport. September 19, 2012

VP-Metall A/S Tema presentasjon: Tennmidler oppbevaring ADR-transport. September 19, 2012 VP-Metall A/S Tema presentasjon: Tennmidler oppbevaring ADR-transport September 19, 2012 Tema presentasjon Tennmidler. Fenghette og svartkruttlunte Elektriske tennere Ikke-elektriske tennere Oppbevaring

Detaljer

FARLIG AVFALL. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. utgave 2012. Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

FARLIG AVFALL. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. utgave 2012. Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning FARLIG AVFALL Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall utgave 2012 Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning www.norsas.no 1. Forord Denne veilederen om innlevering og deklarering

Detaljer

Forsendelse av smittefarlig biologisk materiale

Forsendelse av smittefarlig biologisk materiale Tema Forsendelse av smittefarlig biologisk materiale Praktisk veileder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2008 ISBN: 978-82-7768-121-4 Forsidebilde: DSB Grafisk produksjon:

Detaljer

Transportørhåndbok. Transport av farlig gods

Transportørhåndbok. Transport av farlig gods Transportørhåndbok Transport av farlig gods Per 1. januar 2007 Innhold Sikkerhetsrådgiver side 3 Avsenders plikter side 3 Transportørens plikter side 4 Transportdokumenter side 5 - språk - eks. på klassifisering

Detaljer

TRANSPORTØRHÅNDBOK. Transport av farlig gods ADR 2009 ALLTID I FORKANT

TRANSPORTØRHÅNDBOK. Transport av farlig gods ADR 2009 ALLTID I FORKANT TRANSPORTØRHÅNDBOK Transport av farlig gods ADR 2009 ALLTID I FORKANT Innhold side 1 Sikkerhetsrådgiver side 3 Avsenders plikter side 3 Transportørens plikter side 4 Transportdokumenter side 5 - språk

Detaljer

Innhold. Forord. PostNord AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle trykkfeil eller mangler i denne brosjyren. Oslo den 01. 01. 2014

Innhold. Forord. PostNord AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle trykkfeil eller mangler i denne brosjyren. Oslo den 01. 01. 2014 Transportørhåndbok Transport av farlig gods ADR 2014 1 Forord Håndboken er ment som et praktisk hjelpemiddel for behandling og transport av farlig gods. Innholdet er et utdrag av ADR-reglene, samt forskrift

Detaljer

Farlig gods 2015-2016. Kjelsrud, Inger DBSchenker

Farlig gods 2015-2016. Kjelsrud, Inger DBSchenker Farlig gods 2015-2016 Kjelsrud, Inger DBSchenker Innledning: Transport av farlig gods er underlagt internasjonale sikkerhetskrav, som for landtransport er gitt i transportregelverkene ADR/RID. Flere nasjonale

Detaljer

Tema. Veileder om forsendelse av smittefarlig biologisk materiale

Tema. Veileder om forsendelse av smittefarlig biologisk materiale Tema Veileder om forsendelse av smittefarlig biologisk materiale 2007 2008 Veileder om forsendelse av smittefarlig biologisk materiale 2007 2008 Innhold Forord........................................................................................

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

FORSKRIFT OM TRANSPORT AV FARLIG LAST OM BORD PÅ NORSKE SKIP - VIRKNING FRA 1. JANUAR 2010

FORSKRIFT OM TRANSPORT AV FARLIG LAST OM BORD PÅ NORSKE SKIP - VIRKNING FRA 1. JANUAR 2010 FORSKRIFT OM TRANSPORT AV FARLIG LAST OM BORD PÅ NORSKE SKIP - VIRKNING FRA 1. JANUAR 2010 INNHOLD: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1. Virkeområde 2. Definisjoner 3. Fravik 4. Ansvar og dokumentasjon

Detaljer

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE 1.Bakgrunn. 1.1 Generelt I dag har vi ingen generell bestemmelse som angir høydebegrensning på kjøretøy i Norge. Høyden er kun begrenset

Detaljer

Farlig gods Utfordringer? LTL 1.12. 2010. Torgeir Bjørkestøl Bring Cargo Harold Misund Tollpost Globe

Farlig gods Utfordringer? LTL 1.12. 2010. Torgeir Bjørkestøl Bring Cargo Harold Misund Tollpost Globe Farlig gods Utfordringer? LTL 1.12. 2010 Torgeir Bjørkestøl Bring Cargo Harold Misund Tollpost Globe Reglene for transport av farlig gods styres av United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Håndtering av fyrverkeri

VEILEDNING. til forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Håndtering av fyrverkeri 13 VEILEDNING til forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Håndtering av fyrverkeri Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2013 ISBN: 978-82-7768-314-0

Detaljer

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE BATTERIER KLASSIFISERT SOM FARLIG AVFALL

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE BATTERIER KLASSIFISERT SOM FARLIG AVFALL VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE BATTERIER KLASSIFISERT SOM FARLIG AVFALL Du leser nå denne veilederen fordi du har med brukte batterier å gjøre, sannsynligvis blybatterier. Det er nær tyve år siden virksomheten

Detaljer

Fyrverkerirapport 2006

Fyrverkerirapport 2006 Rapport Fyrverkerirapport 2006 Hvordan hindre skader på helse og materielle verdier som følge av uvettig bruk av fyrverkeri? Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2006 ISBN:

Detaljer

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE MILJØTILPASSEDE BATTERIER

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE MILJØTILPASSEDE BATTERIER VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE MILJØTILPASSEDE BATTERIER Innhold 1 Bruk av denne veilederen 3 2 ISO-sertifisering, sporbarhet og kvalitetssikring 4 3 Forskrifter og reguleringer 5 4 Nedstrømsløsning 6

Detaljer

Integrert skadedyrkontroll Integrert skadedyrkontroll... 67. Forebyggende tiltak Forebygging mot skadedyr... 73

Integrert skadedyrkontroll Integrert skadedyrkontroll... 67. Forebyggende tiltak Forebygging mot skadedyr... 73 Innhold Forord...... 3 Innledning hva gjør en skadedyrbekjemper? 4 Lover og forskrifter Forskrift om skadedyrbekjempelse...... 5 Biociddirektivet og biocidforordningen... 9 Merking av kjemikalier... 17

Detaljer

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten 093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten Nr:093 Etablert: 01.02.2004 Revisjon nr: 02 Rev. dato:25.01.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

Sikkerhet først. Truckboken og støttemateriell på polsk og engelsk SIDE 6. NYHET!

Sikkerhet først. Truckboken og støttemateriell på polsk og engelsk SIDE 6. NYHET! Sikkerhet først Nr. 3 2007 Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. NYHET! Truckboken og støttemateriell på polsk og engelsk SIDE 6. Myndigheter,

Detaljer

Del 1: Alminnelige bestemmelser

Del 1: Alminnelige bestemmelser Del 1: Alminnelige bestemmelser 33 1.1 Hva er riktig når det gjelder strukturen i ADR-boka? a) Bilagene A og B er delt inn i ni deler. b) Hver del er delt inn i kapitler. c) Hvert kapittel er delt inn

Detaljer

VEILEDNING. Veiledning til forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften) kapittel 10 og 11

VEILEDNING. Veiledning til forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften) kapittel 10 og 11 VEILEDNING Veiledning til forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften) kapittel 10 og 11 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Detaljer

Farlig gods 2008. Det er derfor av største betydning at du som avsender avklarer forholdene med oss før transporten starter.

Farlig gods 2008. Det er derfor av største betydning at du som avsender avklarer forholdene med oss før transporten starter. Farlig gods 2008 Transport av farlig gods er underlagt internasjonale sikkerhetskrav, som for veitransport er spesifisert i transportregelverket ADR/RID, og den nasjonale Forskrift om transport av farlig

Detaljer

ADR - Transport av farlig gods

ADR - Transport av farlig gods PRESENTERER ADR TRANSPORT AV FARLIG GODS PÅ VEG Sikkerhetsrådgiver Tor Stenerud DEN INTERNASJONALE FARLIG GODS ORGANISASJONEN UN "Orange book" (Klasse 1-6, 8 & 9) IAEA "ST-1" (Klasse 7) IATA-DGR ICAO-TI

Detaljer