FARLIG GODS. Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter. Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FARLIG GODS. Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter. Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser"

Transkript

1 FARLIG GODS Innhold Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser Side 4 - Emballasjegrupper / klassifisering / fareklasser Side 5 - Emballasje / merking Side 6 - Faresedler Side 7 - Plakat over faresedler / merkesymboler Side 8 - Transportdokument for farlig gods Side 8 - Skriftlige instruksjoner Side 9 - Blankett / Skriftlige instruksjoner for sjåføren Side 13 - Klargjøring IMDG-koden / merking og faresedler på kolli etc. Side 14 - Merking av sjøforurensende stoffer / dokumentasjon Side 15 - Bekreftelse Side 16 - Blankett / Multimodal Dangerous Goods Form Side 17 - Container Packing Certificate / Vehicle Declaration Side 18 - Blankett / Container Packing Certificate / Vehicle Declaration Side 19 - Stuasje og atskillelse IMDG-koden / Nor-Lines befordringsvedtekter Side 20 - Fravikelse av forskrifter / transportregelverk 1

2 FARLIG GODS Generelt I henhold til reglene i ADR/RID skal enhver virksomhet hvis aktiviteter omfatter transport av farlig gods, eller emballering, lasting, fylling eller lossing i den forbindelse, utpeke sikkerhetsrådgiver. Nor Lines AS er opptatt av at transport av farlig gods skjer på en forsvarlig, sikker og trygg måte og Nor Lines sin sikkerhetsrådgiver vil ha fokus på at slike transporter utføres i henhold til regelverket/bestemmelsene som gjelder for denne type transporter. Det regelverket som gjelder for landtransport er ADR/RID og den nasjonale Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane. For sjøtransport gjelder IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code) samt at andre særskilte avtaler/forskrifter kan gjelde for nasjonale fergestrekninger. Formålet med regelverkene er å sikre at samfunnets behov for sikker transport skjer under forhold som medfører minst mulig risiko for skade på liv, helse, miljø og materielle verdier. Dette ansvaret er fordelt mellom alle involverte aktører: produsent, avsender, speditør, terminaloperatør, jernbanen, fergeselskaper, transportør, bileier, sjåfører etc. Aktørene har ansvar for ikke å overlate farlig gods til noen som mangler kunnskap, eller ikke har materiell til å gjennomføre transporten slik regelverket tilsier. Kapittel 1.4 i ADR/RID omhandler aktørenes sikkerhetsforpliktelser, og vi viser innledningsvis til de alminnelige sikkerhetstiltak som gjelder. Det fremgår her at: De som er aktører ved transport av farlig gods skal treffe tiltak som er hensiktsmessig i forhold til arten og omfanget av de faremomenter som kan forutses, slik at skade på ting eller personer unngås og om nødvendig begrense skadevirkningene. Avsender Avsender av farlig gods skal bare levere til transport, forsendelser som er i samsvar med kravene i ADR/RID. Avsender skal spesielt: Forvisse seg om at det farlige godset er klassifisert og tillatt for transport. Gi transportøren opplysninger og data samt, om nødvendig, de transportdokumenter som kreves, skriftlige instruksjoner (transportuhellskort) etc. Bare bruke emballasje som er godkjent for og egnet for transport av de stoffene det gjelder og merket slik det er bestemt i ADR/RID. Oppfylle kravene som gjelder forsendelsesmåte og transportrestriksjoner. Emballere i henhold til bestemmelsene i regelverket. Merke kolli med riktig informasjon/un nummer, faresedler og andre symboler Transportør Transportøren skal blant annet: Forvisse seg om at det farlige godset som skal transporteres, er tillatt å transportere i henhold til ADR/RID. Forvisse seg om at den fastsatte dokumentasjon befinner seg i transportenheten. 2

3 Se over kjøretøyer/vogner og last for å forvisse seg om at det ikke foreligger noen åpenbare feil, lekkasjer eller sprekker, at det ikke mangler utstyr etc. Kontrollere at kjøretøyene/vognene ikke er overlastet. Forvisse seg om at kjøretøyer/vogner er forsynt med faresedler og merking slik det er foreskrevet. ADR: forvisse seg om at det utstyr som er fastsatt i de skriftlige instruksjoner (transportuhellskort) til bilføreren, befinner seg i kjøretøyet. Som man ser påhviler det aktørene visse forpliktelser, men legg spesielt merke til at transport av farlig gods reguleres av Forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods (landtransportforskriften), hvor det fremgår at enhver som mottar farlig gods for transport plikter å avvise godset dersom: Det er åpenbart at godset ikke er emballert i henhold til forskriften. Emballasjen har synlige skader som vil kunne innvirke på sikkerheten under transporten. Godset ikke er forskriftsmessig merket. De nødvendige dokumenter for gjennomføringen av transporten mangler. Mottaker har også visse forpliktelser, blant annet at man plikter å motta godset uten utsettelser med mindre det foreligger tvingende grunner til det. De andre aktørenes forpliktelser Andre aktører (laster/pakker/fyller) og deres forpliktelser finnes opplistet i ADR/RID. Deres forpliktelser følger av i ADR/RID for så vidt som de vet eller burde vite at de utfører oppgaver som inngår i en transportoperasjon som er underlagt nevnte regelverk. Definisjon på Laster er: - enhver virksomhet som laster farlig gods i et kjøretøy/vogn eller en storcontainer. Definisjon på Pakker er: - enhver virksomhet som pakker farlig gods i emballasje, inklusive storemballasje og mellomstore bulkcontainere (IBCer) og, om nødvendig, klargjøre kolliene for transport. Definisjon på Fyller er: - enhver virksomhet som laster farlig gods i en tank (tankkjøretøy, løstank, tankcontainer eller multimodal tank) og/eller i et kjøretøy/vogn, en storcontainer eller småcontainer for transport i bulk, eller i et batterikjøretøy/batterivogn eller MEGC. Klassifisering fareklasser Farlig gods er inndelt i klasser, slik at hver klasse indikerer hvilke type farlig gods vi har å gjøre med. For å gjenkjenne faretypene er farlig gods delt opp i 9 fareklasser: Klasse 1. Eksplosive stoffer og gjenstander Klasse 2. Gasser Klasse 3 Brannfarlige væsker Klasse 4.1 Brannfarlige faste stoffer Klasse 4.2 Selvantennende og selvopphetende stoffer Klasse 4.3 Stoffer som avgir brennbare gasser i kontakt med vann Klasse 5.1 Oksiderende stoffer 3

4 Klasse 5.2 Organiske peroksider Klasse 6.1 Giftige stoffer Klasse 6.2 Infeksjonsfremmende stoffer Klasse 7 Radioaktivt materiale Klasse 8 Etsende stoffer Klasse 9 Forskjellige farlige stoffer og gjenstander Det farlige godset som omfattes av navnet på klassen er definert på grunnlag av godsets egenskaper. Farlig gods innenfor samme klasse kan ha ulike egenskaper som gjør at de må behandles ulikt, og de er også inndelt i emballasjegrupper i henhold til deres faregrad med unntak av klasse 1, 2, 5.2, 6.2, 7 og selvreaktive stoffer i klasse 4.1. Vi har følgende emballasjegrupper: Emballasjegruppe I: Emballasjegruppe II: Emballasjegruppe III: Meget farlige stoffer. Middels farlige stoffer. Mindre farlige stoffer. I klasse 1 finnes: a) eksplosive stoffer, pyrotekniske stoffer, b) eksplosive gjenstander og c) stoffer og gjenstander som ikke er nevnt under (a) eller (b) Det er viktig å være klar over at i tillegg til UN-nummer, varenavn og fareklasse, er eksplosive stoffer og gjenstander inndelt i underklasser (divisjoner/faregrupper) samt forenlighetsgrupper. Underklassene (divisjonene/faregruppene) er inndelt i klasse 1.1 til 1.6 og forenlighetsgruppene A til S. Hver av underklassene og forenlighetsgruppene har egen spesifikk forklaring på hvordan stoffet eller gjenstandene reagerer/omfatter. I klasse 2 finnes: Gasser som omfatter rene gasser, gassblandinger, blandinger av en eller flere gasser med ett eller flere andre stoffer samt gjenstander som inneholder slike stoffer. En gass er et stoff som: a) ved 50 grader C har damptrykk over 300 kpa (3 bar); eller b) er fullstendig i gassform ved 20 grader C og standard trykk på 101,3 kpa Stoffer og gjenstander av klasse 2 er inndelt på følgende måte: Komprimert gass, flytende gass, nedkjølt flytende gass, oppløste gasser, aerosolbeholdere og små gassbeholdere, andre gjenstander som inneholder gass under trykk, ikke trykksatte gasser underlagt spesielle krav (gassprøver). Stoffer og gjenstander (unntatt aerosoler) i klasse 2, er tilordnet en av følgende grupper i henhold til deres fareegenskaper som følger: A O F T kvelende oksiderende brennbare giftige 4

5 TF giftige, brennbare TC giftige, etsende TO giftige, oksiderende TFC giftige, brennbare, etsende TOC giftige, oksiderende, etsende Når det gjelder IMDG-koden er farlige gasser tilordnet en av følgende tre faregrupper på grunnlag av den dominerende fare; Faregruppe 2.1 Faregruppe 2.2 Faregruppe 2.3 brennbare gasser (tilsvarer gruppene kjennetegnet ved stor bokstav F) ikke brennbare, ikke giftige gasser (tilsvarer gruppene kjennetegnet ved de store bokstavene A eller O) giftige gasser (tilsvarer gruppene kjennetegnet ved stor bokstav T d.v.s. T, TF, TC, TO, TFC og TOC). Tilsvarende inndeling er å finne også for de andre fareklassene. For ytterligere kriterier og emballasjegrupper viser vi til ADR/RID kapittel 2.2. Emballasje For å sikre en høy standard av sikkerhet under transport av farlig gods, er det ut fra erfaring og klassifisering satt visse kriterier til hvordan farlig gods skal være emballert. Regelverkene beskriver hvordan emballasje skal være konstruert, testet og godkjent. Godkjenningskodene kan se slik ut: u n 4G / Y 26 / S / 02 / N / DNV 123TEST Det er viktig å merke seg at emballasje for bruk i samsvar med ADR/RID skal være forsynt med varig og leselig merking som er slik plassert og har en slik størrelse i forhold til emballasjen at den er lett synlig. For kolli med brutto masse over 30 kg skal merkingen, eller kopi av merkingen finnes på toppen eller på en av sidene av emballasjen. Bokstaver, tall og symboler skal være minst 12 mm høye, unntatt på emballasje som rommer 30 liter eller 30 kg eller mindre hvor de skal være minst 6 mm høye, samt emballasje på 5 liter eller 5 kg eller mindre hvor de skal være av passende størrelse. MERKING OG FARESEDLER Merking Alle kolli skal være tydelig og varig merket med bokstavene UN pluss det UN-nummer som svarer til innholdet av det farlig gods. All merking av emballasje: a) skal være lett synlig og lesbar; b) skal tåle å bli utsatt for utendørs vær uten å bli vesentlig mindre effektiv. 5

6 Redningsemballasje skal dessuten være merket med ordet SALVAGE. For øvrig er det tilleggsbestemmelser for gods i klasse 1 og 2 samt spesielle merkebestemmelser for gods i klasse 7. Faresedler Alt gods (gjenstander/stoffer) som er oppført i tabell A i kapittel 3.2 i ADR/RID, skal ha påført de faresedler som er vist i kolonne (5) med mindre annet er fastsatt ved spesielle bestemmelser i kolonne (6). Bortsett fra spesielle bestemmelser for gassflasker i klasse 2, skal alle faresedler: a) være anbrakt på samme side av kolliet dersom dets dimensjoner gjør dette mulig, på kolli av klassene 1 og 7 skal de være i nærheten av den merkingen som angir varenavnet; b) være anbrakt på kolliet på en slik måte at det ikke blir dekket eller skjult av noen del av emballasjen eller noe som er festet til denne, og heller ikke av eventuelle andre sedler eller merking; og c) være anbrakt ved siden av hverandre dersom det skal være mer enn en fareseddel. Faresedlene, med unntak av nr. 11 (orienteringspiler), skal ha form av et kvadrat, skråstilt 45 grader og med minimum dimensjon 100 mm x 100 mm. Imidlertid kan det dersom kolliets format gjør det nødvendig, brukes faresedler med mindre dimensjoner under forutsetning av at de fortsatt er klart synlige. 6

7 Road/Sea Air 7

8 TRANSPORTDOKUMENT FOR FARLIG GODS / SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER Transportdokument/språk Transportdokument for farlig gods skal inneholde informasjon om det farlige godset, og det kommer i tillegg til normal informasjon som avsender, mottaker, kolliantall, vekt etc. Det betyr at transportdokumentet i tillegg skal inneholde følgende opplysninger for hvert farlig stoff eller farlig gjenstand som leveres til transport: Bokstavene UN, etterfulgt av UN-nummer. Varenavnet, eventuelt supplert med teknisk betegnelse i parentes. Klassifiseringskoden for det eller de farlige stoffer eller gjenstander som leveres til transport. Alle farer skal angis ved at fareseddel nummer oppgis. Ved mer enn ett nummer skal de etterfølgende stå i parentes. Stoffets eller gjenstandens emballasjegruppe dersom denne er tilordnet (I, II eller III) Spesielle tilleggsopplysninger som kreves for visse klasser Når i ADR/RID bevisst blir anvendt (unntatte mengder), skal den samlede mengde farlig gods i hver transportkategori angis i transportdokumentet i samsvar med bestemmelsene i Ved bruk av må man være oppmerksom på at det i henhold til fremgår at når farlig gods som tilhører forskjellige transportkategorier transporteres i samme transportenhet/jernbanevogn, skal summen av mengden av stoffer og gjenstander i transportkategori 1, multiplisert med 50, mengden av stoffer og gjenstander i transportkategori 1 omtalt i merknaden til tabellen i multiplisert med 20 mengden av stoffer og gjenstander i transportkategori 2, multiplisert med 3, og mengden av stoffer og gjenstander i transportkategori 3 ikke overstige Ellers finnes det i ADR/RID spesielle bestemmelser som krever ytterligere opplysninger i transportdokumentet/eller tilleggsopplysninger/spesielle opplysninger for klassene 1, 2, 4.1, 6.2, 7. Nasjonalt og i Skandinavia kan transportdokumentet for farlig gods være på norsk, dansk eller svensk. I annen internasjonal transport skal det være på et språk som er offisielt i avsenderlandet, og på engelsk, tysk eller fransk. Skriftlige instruksjoner Som en forholdsregel mot uhell eller nødssituasjoner som kan oppstå under en transport, skal skriftlig instruksjoner (transportuhellskort) i henhold til ADR (vist nedenfor) oppbevares i førerhytten og være lett tilgjengelig. Transportøren er ansvarlig for at disse instruksjonene blir overlevert kjøretøyets mannskap før transporten starter og skal i tillegg forsikre seg om at føreren kan lese og forstå instruksene og er i stand til å utføre dem på en tilfredsstillende måte. Før transporten starter skal sjåføren(e) gjøre seg kjent med det farlige godset som er lastet, og gjennomgå instruksjonene for detaljer om opptreden ved ulykker eller nødsituasjoner. 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 Transport av farlig gods til sjøs er regulert gjennom IMDG-koden (Internasjonal Maritime Dangerous Goods Code). Dette regelverket er mye likt det som gjelder for vei/jernbane (ADR/RID), men har helt spesifikke bestemmelser som kun gjelder sjøtransport. Del 5 Klargjøring for forsendelse IMDG-koden Denne delen inneholder blant annet bestemmelser for forsendelser av farlig gods med hensyn til godkjenning av forsendelser og forhåndsmelding, merking, faresedler, dokumentasjon (gjennom manuelle metoder, elektronisk databehandling (EDP) eller elektronisk dataoverføring (EDI-metoder) samt bruk av faresedler. Videre at med unntak av klasse 7 skal emballasje, inkludert IBC beholdere, som tidligere har inneholdt farlig gods være identifisert, merket og påført faresedler som kreves for slikt farlig gods, hvis ikke tiltak som rengjøring, avgassing eller fylling med et ufarlig stoff er gjennomført for å eliminere faren. Merking og faresedler på kolli, inklusiv IBC-beholdere ANM.: Disse bestemmelsene omhandler merking og etikettering av farlig gods med utgangspunkt i deres egenskaper. Imidlertid får ytterligere merking eller symboler, som viser hvilke hensyn man må ta under håndtering og lagring av et kolli brukes der det er hensiktsmessig (for eksempel symbol av en paraply, som viser at kolliet skal holdes tørt) Merking av kolli, inklusiv IBC-beholdere Hvis ikke annet er foreskrevet i forskriftene, skal offisielt varenavn og tilhørende UNnummer, med bokstavene UN foran være oppgitt på hvert kolli. Hvis det er uemballerte gjenstander, skal merkingen plasseres på gjenstanden, på dens vugge eller på dennes håndterings- lagrings eller utskytningsanordning. For gods i faregruppe 1.4 og forenlighetsgruppe S skal faregruppen og bokstaven for forenlighetsgruppen også finnes i merkingen, med mindre fareseddel for 1.4S er benyttet. Typisk kollimerking er følgende: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (caprylyl chloride) UN All merking, foreskrevet i IMDG-koden : 1. skal være lett synlig og lesbar 2. skal være slik at opplysningene fremdeles kan avleses på kolli som har vært i sjøen i minst tre måneder. Der hensiktsmessig merkingsmetoder overveies, skal hensyn tas til holdbarhet på emballasjemateriellet og kolliets ytre, 3. skal vises mot en kontrasterende bakgrunn på kolliets utside og 4. får ikke plassere sammen med annen kollimerking slik at dens formål vesentlig reduseres. Spesifikasjoner for faresedler Med unntak av det som er fastsatt i IMDG-koden for faresedler for klasse 7, skal fareseddel: 1. være minst 250 x 250 mm, og ha en linje med samme farge som symbolet, 12,5mm innefor sidekantene og parallelt med disse; 2. tilsvarende den fareseddel som er fastsatt for angjeldende farlig gods med hensyn til farge og symbol; og 13

14 a. vise numrene for klassen og risikogruppen (og for gods av klasse 1, bokstaven for forenlighetsgruppen) som er fastsatt for angjeldende farlig gods i for tilsvarende fareseddel, med tall som er ikke under 25 mm høye. Merking av miljøskadelige og sjøforurensende stoffer (Marine Pollutant) Lastebærere som inneholder sjøforurensende stoffer (marine pollutant) skal i henhold til IMDG-koden være tydelig merket for slike stoffer, på steder som er angitt i , selv om lastebæreren også inneholder kolli, som ikke trenger slik merking. Det triangelformede merket skal være i overensstemmelse med spesifikasjonene i og ha sider på minst 250 mm. Begrensede mengder Kolli og lastebærere som inneholder farlig gods i begrensede mengder skal merkes med merkelappen i henhold til kap. 3.4 (som vist nedenfor). Størrelsen på merkelappen på kolli skal være minimum 100x100mm og på lastebærere minst 250x250mm. 14

15 Dokumentasjon I kapittel 5.4 i IMDG-koden fremgår at om ikke annet er angitt skal avsender som overleverer farlig gods til transport beskrive det farlige godset i en godsdeklarasjon (Dangerous goods transport documentation). En godsdeklarasjon får bestå av mer enn en side, om sidene er nummerert i rekkefølge. Opplysningene i godsdeklarasjonen skal være lett å identifisere, leselig og holdbar. Avsender, mottaker og dato Navn og adresse til avsender og mottaker skal inngå i godsdeklarasjonen. Dato for når godsdeklarasjonen eller en elektronisk kopi forberedes eller overleveres til den første transportør skal også angis. Beskrivelse av det farlige godset Godsdeklarasjon skal for hvert emne, material eller gjenstand som overlevers til transport inneholde følgende opplysninger: 1. UN-nummeret, med bokstavene UN foran 2. Offisiell transportbenevning (proper shipping name) 3. Klassen, (og for klasse 1: faregruppe og bokstav for forenlighetsgruppen).om produktet er tilordnet en sekundær risiko skal dette føres opp i parantes etter klassen. 4. Hvor emballasjegruppe for stoff eller gjenstand er tildelt angis dette. Emballasjegruppen kan ha bokstavne PG foran (f..eks. PG II ). Bekreftelse Godsdeklarasjon skal inneholde en bekreftelse eller en erklæring om at den overleverte sending kan aksepteres for transport og at godset er korrekt pakket, merket og etikettert og i god stand for transport i henhold til gjeldende regler. Teksten til denne erklæringen er: (I hereby declare that the contents of this consignment are fully and accurately described above by the Proper Shipping Name, and are classified, packaged, marked and labelled/placarded, and are in all respects in proper condition for transport according to applicable international and national governmental regulations.) 15

16 16

17 Container packing certificate/ vehicle declaration Det er for øvrig verd å merke seg at dersom transport av farlig gods i storcontainer skjer før eller etter en sjøtransport, skal det utstedes et containerstuingssertifikat i samsvar med avsnitt i IMDG-koden sammen med transportdokumentet. Det betyr at når farlig gods stues i en container/kjøretøy (definisjon av container i IMDGkoden 1.2.1) skal den som er ansvarlig for stuingen av containeren/kjøretøyet sørge for et stuingssertifikat som angir containerens/kjøretøyets identifikasjonsnummer og attestere at stuingen er foretatt i samsvar med følgende betingelser: 1. Containeren/kjøretøyet var ren, tørr og tilsynelatende i stand til å ta imot godset. Gods som skal være atskilt ikke er stuet sammen i eller på containeren/kjøretøyet (med mindre dette er godkjent av vedkommende myndighet i henhold til ). 3. Alle kolli er inspisert for utvendige skade, og bare kolli i god stand er blitt lastet. 4. Fat er stuet stående, med mindre vedkommende myndighet har godkjent noe annet, og at alt gods er korrekt lastet og når dette ansees nødvendig, forsvarlig sikret med sikringsmateriell tilpasset den aktuelle transportmåte og strekning. 5. Gods i bulk er blitt fordelt jevnt i containeren/kjøretøyet. 6. For sendinger som inneholder gods av klasse 1, annet enn faregruppe 1.4, at containeren/kjøretøyet er strukturelt i driftsmessig stand i samsvar med Containeren/kjøretøyet og kolliene er korrekt merket og forsynt med faresedler. 8. Når karbondioksid i fast form (CO2 tørris) benyttes til kjøling, har containeren / kjøretøyet merking eller plakat på utsiden på et øyenfallende sted, slik som ved dørene, med teksten DANGEROUS CO2 GAS (DRY ICE) INNSIDE. VENTILATE THOROUGHLY BEFORE ENTERING 9. Et farlig gods transportdokument som kreves i h.t. IMDG-koden er mottatt for alle forsendelser med farlig gods, som er stuet i containeren/kjøretøyet. 17

18 18

19 Stuasje og atskillelse (Kapittel 7. og 7.2, IMDG-koden) Denne delen inneholder viktig informasjon med tanke på stuasje og atskillelse. Det er her man kanskje finner de største forskjellene mellom land- og sjøbasert transport. 2 ulike produkter kan gjerne transporteres sammen på veg, men er strengt forbudt å transportere i samme enhet på et skip. Nor Lines befordringsvedtekter. Ellers viser vi til Nor Lines befordringsvedtekter som finnes i vår transportguide Sjø og land. Under avsnittet Spesielle bestemmelser finnes omtale av farlig gods og hvilke begrensninger som blant annet gjelder under transport. Det er som følger: Farlig gods Farlig gods (etsende, giftige, eksplosive, brannfarlige og helsefarlige stoffer) mottas til befordring på spesielle betingelser og under forutsetning av at IMDG-koden og/eller ADR reglene oppfylles, samt de begrensninger som gjelder på de enkelte transportmiddel. Der det avtales at farlig gods skal omfattes av oppdraget, skal begge parter oppfylle sine forpliktelser i henhold til det til en hver tid gjeldende regelverk for transport av farlig gods. Regelverket som regulerer transport av farlig gods på vei og jernbane er for tiden ADR/RID 2007 samt Forskrift av 1. desember 2006 om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften) samt IMDG-koden i forbindelse med sjøtransport. Ved befordring av farlig gods er avsender ansvarlig for at: a) kun gods som er tillatt transportert blir levert b) godset er forskriftemessig emballert, klassifisert og merket c) transportdokumenter og skriftlige instruksjoner (transportuhellskort) inneholder de opplysninger som forskriften krever, og at de er utferdiget på norsk, svensk eller dansk. Oppdragsgiveren skal holde fraktfører skadesløs for tap og skader som følge av at pliktene ikke er oppfylt. Enhver ekstra kostnad, samt venting og retur som påløper ved at pliktene ikke er oppfylt, vil bli belastet oppdragsgiveren. Der frakteføreren kommer i ansvar overfor offentlige myndigheter eller tredjeperson på grunn av forhold som kan tilbakeføres til oppdragsgiveren, kan fraktfører kreve regress av oppdragsgiver. Fraktfører har plikt til å avvise godset dersom; a) det er åpenbart at godset ikke er pakket i henhold til forskriften b) emballasjen har synlige skader som vil kunne innvirke på sikkerheten under transporten c) godset ikke er forskriftemessig merket etter gjeldende regler d) nødvendige dokumenter for gjennomføring av transporten mangler. Er farlig gods blitt lastet, og fraktføreren ikke er blitt gjort oppmerksom på dette, kan han losse godset uten å bli erstatningsansvarlig. Han kan for oppdragsgivers regning og risiko ødelegge eller uskadeliggjøre godset der det er grunn til å anta at faren ikke kan avverges ved mindre inngripende tiltak. 19

20 Når det gjelder farlig gods som sendes med båt forbeholder Nor Lines seg retten til å transportere dette på værdekk (dekkslast) når forholdende/omstendighetene eller reglene for denne type transport tilsier at godset ikke kan transporteres under dekk. I slike tilfeller er ikke Nor Lines erstatningsansvarlig for godsets hendelige undergang grunnet skipningsmåten, når forholdende tilsier at tapet ikke er et resultat av en feil eller forsømmelse (uaktsomhet) fra transportørens side For øvrig er de offentlige forskrifter og transportregelverk tvingende (preseptorisk), og kan ikke fravikes uten etter spesiell tillatelse gitt av vedkommende myndighet. Det er bare gjeldende bestemmelser/regler som gir korrekt og tilstrekkelig informasjon i det enkelte tilfelle. Benytt derfor alltid gjeldende regelverk. Innholdet i denne orientering er forsøkt utført på en så korrekt måte som mulig, men inneholder på langt nær alt av gjeldende bestemmelser/regler. Nor Lines tar ikke ansvaret for at denne informasjon benyttes alene, eller av personer som ikke har fått særskilt opplæring i transport av farlig gods. NOR LINES AS Stavanger, oktober

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten 093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten Nr:093 Etablert: 01.02.2004 Revisjon nr: 02 Rev. dato:21.02.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr av 9. juni 1999 fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) og Oljedirektoratet (OD) ble

Detaljer

Transport av radioaktivt materiale i unntakskolli

Transport av radioaktivt materiale i unntakskolli Transport av radioaktivt materiale i unntakskolli Strålevern Hefte 26 StrålevernHefte 26 revidert 2005 TRANSPORT AV RADIOAKTIVT MATERIALE I UNNTAKSKOLLI Utdrag fra ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig

Detaljer

Sikkerhet først. Truckboken og støttemateriell på polsk og engelsk SIDE 6. NYHET!

Sikkerhet først. Truckboken og støttemateriell på polsk og engelsk SIDE 6. NYHET! Sikkerhet først Nr. 3 2007 Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. NYHET! Truckboken og støttemateriell på polsk og engelsk SIDE 6. Myndigheter,

Detaljer

Generelle transportvilkår for CARGOLINK AS

Generelle transportvilkår for CARGOLINK AS Generelle transportvilkår for CARGOLINK AS Disse generelle transportvilkår kommer til anvendelse på alle avtaler mellom kunden og CARGOLINK om transport av kundens lastbærer(e) i nasjonal og internasjonal

Detaljer

Kartlegging av transport av farlig gods i Norge

Kartlegging av transport av farlig gods i Norge TØI rapport 1293/2013 Anne Madslien Vegard Østli Chi Kwan Kwong Elise Caspersen Kartlegging av transport av farlig gods i Norge TØI rapport 1293/2013 Kartlegging av transport av farlig gods i Norge Anne

Detaljer

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk 1 Innledning Formålet med denne veiledningen er å vise hvordan kap. 10 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig

Detaljer

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår.

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. 1. Introduksjon Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. DFDS Seaways er medlem av Reisegaranti Fondet. Mer

Detaljer

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett. INNLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellom deg som passasjer og Air Cairo som flyselskap når du bestiller en reise med deres regulærfly eller du har en billett, eller del av billett,

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING Artikkel 1: Definisjoner Autorisert agent En agent som er godkjent av flyselskapet til å representere det i salg av billetter for passasjerer på flyselskapets flygninger.

Detaljer

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser for støpegods i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2003 av Hovedorganisationen Dansk Industri og Danske Støberiers Brancheforening, Danmark,

Detaljer

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER for leveranser av maskiner samt annen mekanisk, elektrisk og elektronisk utrustning i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2001 av Hovedorganisationen

Detaljer

Vedlegg I DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID -------- Innhold:

Vedlegg I DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID -------- Innhold: 1 Vedlegg I DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID -------- Innhold: AVDELING I - ALMINNELIGE BESTEMMELSER - Art. 1 Definisjoner AVDELING II - DEFINISJON AV

Detaljer

Veiledning. Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security)

Veiledning. Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security) Veiledning Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security) Innhold Innledning................................................................................ 3 1

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

INNLEDENDE BESTEMMELSER

INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Overenskomst om disse bestemmelser, som trer i kraft 1. juni 1998, er kommet i stand etter forhandlinger mellom Nordisk Speditørforbund på den ene side og med nedenfor nevnte organisasjoner på den annen

Detaljer

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07)

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Utgitt i 2007 av Dansk Industri, Danmark, Teknologiateollisuus Teknologindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge og Teknikföretagen, Sverige.

Detaljer

VEILEDNING. Veiledning til landtransport - for skriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring. (security)

VEILEDNING. Veiledning til landtransport - for skriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring. (security) 10 VEILEDNING Veiledning til landtransport - for skriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security) Innhold Innledning................................................................................

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522. Forskrift om. Maskiner

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522. Forskrift om. Maskiner Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522 Forskrift om Maskiner Forskrift fastsatt 20. mai 2009, nr. 544. Sist endret ved forskrift av 30. desember 2013 nr. 1720. Utgitt september 1994 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

Transportvilkår DB SCHENKERland. [År]

Transportvilkår DB SCHENKERland. [År] Transportvilkår DB SCHENKERland [År] Transportvilka r DB SCHENKERland Avtalene mellom Schenker AS og våre kunder reguleres etter Transportvilkår for Schenker AS, Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000 (Nordisk

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Veiledning for Norges implementering av konvensjonen om arbeid til sjøs (MLC), 2006

Veiledning for Norges implementering av konvensjonen om arbeid til sjøs (MLC), 2006 Veiledning for Norges implementering av konvensjonen om arbeid til sjøs (MLC), 2006 Innhold Veiledning for Norges implementering av konvensjonen om arbeid til sjøs (MLC), 2006... 1 1. Veien videre... 2

Detaljer

INNHOLD Artikkel 1 Definisjoner 2

INNHOLD Artikkel 1 Definisjoner 2 Februar 2013 Vilkår for Befordring av Passasjerer og Bagasje INNHOLD Artikkel 1 Definisjoner 2 Artikkel 2 Anvendelsesområde 5 Artikkel 3 Billetter 6 Artikkel 4 Billettpriser, skatter, avgifter og gebyr

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer