Farlig gods Det er derfor av største betydning at du som avsender avklarer forholdene med oss før transporten starter.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Farlig gods 2008. Det er derfor av største betydning at du som avsender avklarer forholdene med oss før transporten starter."

Transkript

1 Farlig gods 2008 Transport av farlig gods er underlagt internasjonale sikkerhetskrav, som for veitransport er spesifisert i transportregelverket ADR/RID, og den nasjonale Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane. For sjøtransport gjelder IMDG-code, og andre særskilte avtaler kan gjelde for fergestrekninger RO/RO. For flyfrakt gjelder ICAO-TI, (ev DGR). Bestemmelsene er omfattende og detaljerte. Visse bestemmelser er like, for eksempel at kolli skal være merket med faresedler, og at transportdokumenter for farlig gods med informasjon om det farlige godset skal følge forsendelsen, mens andre bestemmelser og krav varierer etter hvilken type og mengde farlig gods det gjelder, og hvilken transportmåte som benyttes. Det er derfor av største betydning at du som avsender avklarer forholdene med oss før transporten starter. Formålet med regelverkene er: Å sikre at samfunnets behov for transport av farlig gods skjer under forhold som medfører minst mulig risiko for skade på liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvaret for transporten er fordelt mellom involverte aktører; produsent, avsender, speditør, terminaloperatør, jernbanen, fergeselskap, transportør, bileier, sjåfører mm. Aktørene har ansvar for ikke å overlate farlig gods til noen som mangler kunnskap, eller ikke har materiell til å gjennomføre transporten slik regelverk tilsier. Sikkerhetsrådgiver: Berørte foretak skal ha sertifisert farlig gods sikkerhetsrådgiver, og et styringssystem, for eksempel Internkontrollsystem eller kvalitetsstyringssystem/ ISO-standard. Systemet skal beskrive arbeidsoppgaver, og kontrollere og dokumentere at relevante prosedyrer og bestemmelser er fulgt. Personell skal ha opplæring i relevante bestemmelser og iht. sine arbeidsoppgaver og ansvar. Produsent av farlige stoffer skal utstede produktdatablad. Der skal nødvendig informasjon og opplysninger oppgis, bl.a. stoffets UN-nummer og klassifisering. Avsender er ansvarlig for å forberede sending for transport, ved å: klassifisere godset (produktdatablad) forvisse seg om at godset er tillatt transportert og kan mottas av transportøren emballere i h t bestemmelsene i regelverkene merke kolli med riktig informasjon, faresedler og andre symboler, + stoffets UN nr utstede og sende med transportdokument for farlig gods og skriftlige instruksjoner/ transportuhellskort med korrekte og fullstendige opplysninger om godset overføre godstypekode og annen informasjon elektronisk booke farlig gods særskilt 1

2 Transportør er ansvarlig for å avvise sendinger som ikke oppfyller kravene i transportregelverkene. Transportøren skal gjennomføre transporten, ved å stille personell og sjåfører med kompetanse, egnet materiell og utstyr, og skal overholde forskjellige sikkerhetskrav og bestemmelser underveis. For eksempel at transportdokumentene skal følge godset og transportenheten underveis, transportenheter skal merkes spesielt, samlastforbud skal overholdes, fergeselskap og andre transportører skal varsles, med mer. På grunn av de spesielle forholdsregler som gjelder for transport av farlig gods gjelder ikke garantitidene. 2

3 Klassifisering Fareklasser I transportregelverkene er farlig gods inndelt i klasser, slik at hver klasse står for bestemte farlige egenskaper. Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4.1 Klasse 4.2 Klasse 4.3 Klasse 5.1 Klasse 5.2 Klasse 6.1 Klasse 6.2 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 eksplosive stoffer og gjenstander gasser brannfarlige væsker brannfarlige faste stoffer selvantennende stoffer stoffer som avgir brennbare gasser ved kontakt med vann oksiderende stoffer organiske peroksider giftige stoffer infeksjonsfremmende stoffer radioaktivt materiale etsende stoffer forskjellige farlige stoffer og gjenstander Selv om forskjellige varer har samme hovedfare og derfor hører til samme klasse, kan de ha svært forskjellige egenskaper som gjør at de må behandles ulikt. En brannfarlig væske kan være tyntflytende eller seigtflytende, mer eller mindre lett å tenne på, den kan være giftig eller etsende i tillegg, o s v. I tillegg til plassering i fareklasse inndeles stoffene i faregrad : emballasjegruppe I, II eller III, eller andre fareegenskaper oppgis ved at det er tilføyd klassifiseringskode en tallkombinasjon og/eller bokstav(er). Klassifisering er nøkkelen til å finne de fleste bestemmelser som gjelder i transportregelverkene, for eksempel om: godset kan emballeres som begrensede mengder/limited quantites hvordan stoff skal emballeres, samemballeres, og merkes hvilke dokumenter og informasjon som skal utstedes hvordan godset skal behandles, for eksempel krav om temperaturkontroll, samlast o l hvilket utstyr og materiell som skal brukes underveis eventuelle mengdebegrensninger for visse typer farlig gods om det er spesielle bestemmelser om gjennomføring av transporten, med mer Farlig gods utelukket fra ordinær drift: Med bakgrunn i regelverkenes krav om restriksjoner for visse typer farlig gods er følgende utelukket fra ordinær drift: eksplosive stoffer og gjenstander, alle unntatt 1.4S gasser av klasse 2, hvor er det krav om ventilasjon eller spesialmerking av lukket kjøretøy (ADR/RID, CV 36 i kolonne 18 i tabell A) giftige gasser klassifisert med T, TO, TF, TC, TFC og TOC (kode S7 i kolonne 19 i tabell A,) hvor det er krav om at gassmaske skal medfølge underveis farlig gods under temperaturkontroll (Kode V8 i kolonne 16 i tabell A) klasse 7, radioaktivt materiale farlig gods som ekspress farlig gods med høy sikkerhetsmessig konsekvens (ADR/RID kapittel ) I tillegg til nevnte godstyper kan det finnes andre typer farlig gods som krever løsninger som Schenker normalt ikke råder over i ordinær drift, og som må avklares i hvert enkelt tilfelle. 3

4 Emballasje Sikker transport av farlig gods krever solid emballasje, som må kunne tåle påkjenninger som forekommer under normale transportforhold, og uhell og ulykker. Regelverkene beskriver hvordan emballasje skal være konstruert, testet og godkjent, hvilken type emballasje som er tillatt for de enkelte typer farlig gods, hvor store mengder som er tillatt i emballasjene, hva som eventuelt kan samemballeres. All emballasje skal oppfylle spesielle krav til styrke og holdbarhet, og skal med få unntak - være godkjent og vise godkjenningskode. Eksempler på godkjenningskoder på emballasje: 4

5 Faresedler og annen merking Kolli skal være merket med stoffets UN-nummer, faresedler, og for enkelte typer farlig gods er det ytterligere krav til merking og informasjon som framgår av regelverkene. Faresedler på kolli indikerer hvilke farer godset har. I tilfeller hvor stoffer har flere farlige egenskaper skal kolli være merket med flere faresedler. Faresedler: ORGANIC PEROXIDE 5.2 Andre symboler: Marine Pollutant Symbolene i de fleste faresedlene viser hva slags fare(r) det dreier seg om. Merkingen på kolli gir derfor viktig og avgjørende informasjon til sjåfører og andre om hvordan gods skal håndteres og behandles, om hva som kan samlastes og hva som må adskilles, mm. 5

6 Faresedler og annen merking får ikke være skjult eller tildekket. Benyttes overpakninger skal merking være synlig gjennom overpakningen, ellers må overpakningen merkes tilsvarende som kolli inne i overpakningen. Overpakninger skal også være merket med ordet OVERPACK, og samme ord på nasjonalt språk. 6

7 Transportdokument for farlig gods, og skriftlige uhellsinstruksjoner for landtransport Transportdokument for farlig gods kan være et vanlig fraktbrev, et spesielt farlig gods fraktbrev, CMR-fraktbrev, svensk/dansk fraktsedel, Dangerous Goods Declaration/DGD, multimodalt transportdokument, eller et hvilket som helst dokument. Harmonisering mellom regelverkene for landtransport og sjøtransport tillater at samme transportdokument for farlig gods kan benyttes både på land og til sjøs, til sjøs med viss tilleggsinformasjon, se side 11 i denne brosjyre. I tillegg til vanlig fraktinformasjon slik som avsender, mottaker, kolliantall, vekt o l, skal informasjon (klassifisering) om det farlige godset oppgis, slik: UN nr med bokstavene UN foran Varebetegnelse, og kjemisk/teknisk navn skal oppgis for n.o.s.posisjonene/sp 274*) Alle farer skal angis ved at fareseddelnummer oppgis. Ved mer enn ett fareseddelnummer skal de etterfølgende stå i parentes. Emballasjegruppe (I, II eller III) Eksempel: UN 1098 Alyl alcohol, 6.1, (3) I Eksempel på kjemisk/teknisk navn ved n.os./sp 274: * ) UN 1993, Brannfarlig væske, n.o.s. (inneholder xylen og benzen), 3 II Ev klassifiseringskode eller annen informasjon for de klasser/typer det gjelder for. Antall og type kolli/emballasje, iht betegnelsene i regelverkene: fat, kasse, kanne, sekk, som kan suppleres med UN-emballasjetype f eks slik: 10 pappkasser (4G), 1 stålfat (1A2), 29 plastkanner (3H1). Den samlede mengde for hvert enkelt stoff med forskjellig UN nummer, forskjellige varenavn eller emballasjegruppe eventuell poengsum iht ADR , og tilhørende tekst iht Nasjonalt og i Skandinavia kan transportdokument for farlig gods være på norsk, dansk eller svensk I annen internasjonal transport skal transportdokumentet være på et språk som er offisielt i avsenderlandet, og på engelsk, tysk eller fransk skal gi kortfattet informasjon om egenskapene og farene ved stoffet, om tiltak ved uhell, brann, lekkasjer og hvis personer eller miljø er blitt skadet. Videre skal det inneholde informasjon om verne, sanerings og sikkerhetsturstyr som det er aktuelt å bruke. Instruksjonene skal være på et språk sjåføren(e) forstår og på de språk som gjelder i de land transporten foregår i. 7

8 Eksempel på en forsendelse transportdokument for farlig gods, skriftlige uhellsinstruksjoner og merking av kolli: TOXIC 6 UN Farlig gods informasjon skal oppgis i transportdokument for farlig gods/dgd og i de skriftlige uhellsinstruksjonene. Eksempel: 1 pappkartong (4G) UN 1098 allylalkohol, 6.1, (3),II, 15 kg, Det er fritak fra å sende med skriftlige uhellsinstruksjoner for gitte mengder farlig gods pr transportenhet, men Schenker og andre samlastere anbefaler at det sendes med pga av samlast med andre farlig godssendinger underveis. Farlig godsdokumentene leveres til sjåføren før lasting. 8

9 Begrenset mengde - Limited quantities/ LQ i ADR/RID Forskjellige unntak, fritak og begrensede mengder Noen typer farlig gods kan emballeres og merkes slik at det kan transporteres som vanlig, ufarlig gods på vei og jernbane, men ikke som ekspress der flyframføring benyttes. Avsender vil finne relevant info i ADR/RID i kapittel 3.4. For klasse 7 gjelder spesielle bestemmelser. Utgangspunktet er at stoff/gods er klassifisert som farlig gods. Emballasje skal være sammensatt, oppfylle visse krav, og mengden farlig gods i inneremballasje og totalt pr. kolli skal være under gitte grenser. Ikke alle typer farlig gods kan sendes som begrenset mengde/lq. Begrenset mengde/lq er altså fritatt fra bestemmelsene om krav til merking med faresedler, spesielle transportdokumenter for farlig gods, og alle andre krav i ADR/RID. Godstypekode er vanlig, det skal ikke belastes farlig godstillegg, fordi slike sendinger ikke innebærer noen ekstra tiltak når kun vei/jernbanestrekninger inngår. Kolli skal merkes på en spesiell måte: Stoffets UN nr, eller bokstavene LQ når flere enn et slags farlig gods er samemballert, inne i en ramme med størrelse og fasong som en fareseddel (10x10cm). Kolli eller overpakning som inneholder farlig gods i begrenset mengde skal være merket med stoffets UN nr eller bokstavene LQ når flere farlig godsslag er samemballert i ett kolli, slik: UN 3086 L Q Dersom transporten skal foregå eller har foregått til sjøs eller som flytransport gjelder andre bestemmelser for begrenset mengde, og kolli kan derfor være merket med faresedler i tillegg til LQ-merking. 9

10 Andre unntak, fritak og spesielle bestemmelser i ADR/RID Det finnes andre unntak, fritak, multilaterale avtaler eller spesielle bestemmelser/special Provisions som kan gjelde for enkelte typer og mengder farlig gods. Et eksempel: ADR/RID gjelder ikke for farlig gods innebygd i maskiner eller utstyr, f eks batterier i gressklippere, snøscootere, og motorsykler, o l, eller det kan være drivstoff til motor eller utstyr på kjøretøy, båter o l. Betingelsene for fritak er at det er truffet tiltak for å hindre lekkasje av farlig stoff under normale transportforhold. (kapittel 1.1) Special provisons: Enkelte typer farlig gods er ikke underlagt ADR/RID iht spesielle bestemmelser/special provisions dersom gitte vilkår er oppfylt. SP framgår av kolonne 6 i tabell A og kapittel 3.3 i ADR/RID for det aktuelle stoff. Som eksempler nevnes: SP 598 kan gjelde for startbatterier, SP 593 kan gjelde for UN 1977 Nitrogenbeholder med dypkjølte produkter, og SP 594 kan gjelde for UN 1044 Brannslokkere. Kolli kan være merket med faresedler, dette fordi godset kan være transportert med fly eller til sjøs tidligere. At kolli er merket som farlig gods, men ikke underlagt ADR/RID, kan lett lede til usikkerhet. For å unngå misforståelser og forsinkelser underveis anbefales avsender å merke kolli tydelig, med henvisning til relevant fritaksbestemmelse, enten i adressemerkelappen, eller ved siden av faresedlene. Ikke underlagt ADR/RID iht spesiell best/sp 594 Ikke underlagt ADR/RID iht spesiell best/sp 594 Ikke underlagt ADR/RID iht Ikke underlagt ADR/RID iht UN 1044 Brannslokke r Farlig gods som begrenset mengde/lq, eller som er fritatt eller ikke underlagt ADR/RID kan sendes som vanlig, ufarlig gods på veg og jernbane, men ikke som ekspress, med fly eller på internasjonal ferge/til sjøs da andre farlig godsregler gjelder ved slike transporter 10

11 Internasjonal sjøtransport IMDG-code For transport til sjøs gjelder tilsvarende regelverk som på vei og jernbane, men med visse forskjeller. Tenk også på at gods med samlastforbud og separasjonskrav i IMDGcoden ikke får samemballeres, og ikke sendes i samme sending. Information on the Dangerous Goods Declaration according to the IMDG Code The language in the dangerous goods declaration should be in English. The declaration shall contain the following details: the proper shipping name as stated in the IMDG-Code (supplemented with the technical name for applicable N.O.S. and generic entries) The text waste, empty uncleaned or residue last contained must be added, if applicable. Waste shall precede the proper shipping name The IMO class or division (for class 1, the risk group and compatibility letter must be added). The shipper shall provide an indication on the dangerous goods documentation for any hazards not indicated by the hazard division and compatibility group If the capacity of an aerosol is above 1000 ml, this shall be declared in the transport document. The UN number preceded by the letters UN. The packing group when if assigned. The number and kind of packages and the total quantity of dangerous goods (by volume or mass, and in the case of class 1 the net explosives mass of the content). The minimum flash-point if 61 C or lower for substances in Class 3. For class 7, special information is needed, see IMDG Code. The control and emergency temperature shall be added for substances in class 4.1 and 5.2, if applicable. If applicable, the identification of the goods as MARINE POLLUTANT. EmS number * The name and address of the consignor (Shipper) and consignee In addition to the above, special information might be needed for the carriage under certain circumstances, see IMDG-Code, chapter 5.4. The UN No., Dangerous Goods Description, Class/Division (and subsidiary hazard if any), and Packing Group shall be added in one of the following orders, e.g.: UN 1098 Allyl alcohol, 6.1, (3), I, (21 C) or; "Flammable liquid, N.O.S (Ethanol and Dodecylphenol), Class 3, UN 1993, PG II, (18 C), MARINE POLLUTANT" A 24-hour emergency response telephone number must be added for shipments to USA. * Only a recommendation in the IMDG Code. To be entered in the declaration if required by the competent authority of a certain country. The adding of EmS No. is the simpliest solution in complying with the regulations. 11

12 A shipper s declaration must be drawn up, either in the dangerous goods declaration or in a separate document. The declaration is pre-printed in the recommended multi-modal dangerous goods form as presented in the IMDG Code. I hereby declare that the contents of this consignment are fully and accurately described above by the proper shipping name(s), and are classified, packaged, marked and labelled/placarded, and are in all respects in proper condition for transport according to applicable international and national governmental regulations. (Signature on behalf of the shipper) Dangerous Goods decklaration og avsendererklæring kan skrives på ett og samme dokument, eller hver for seg, og må i så fall stiftes sammen. Limited quantities Limited quantities in combination packages/shrink- or stretch-wrapped trays shall be declared as ordinary dangerous goods. In addition, the text LIMITED QUANTITIES shall supplement the declaration. For limited quantities the dangerous goods declaration should be supplemented by the wording Limited Quantities. There is no requirement for type-approved packagings or hazard labelling of packages. The package shall however be marked with the UN Number(s) of the contents (preceded by the letters UN ) placed within a diamond. The width of the line forming the diamond shall be at least 2 mm; the number(s) shall be at least 6 mm high. A danger label is not required. Flytransport av farlig gods For flytransport gjelder bestemmelser som fraviker noe fra ADR/RID og IMDG-coden. Se DGR, eventuelt ICAO-TI, eller kontakt vår flyfraktavdeling for nærmere informasjon 12

13 Internkontroll, og eksternkontroll fra myndigheter Formålet med bestemmelsene er altså: Å sikre at samfunnets behov for transport av farlig gods skjer under forhold som medfører minst mulig risiko for skade på liv, helse, miljø og materielle verdier. Bestemmelsene er altså utviklet for å forebygge skader og ulykker. For å ivareta sikkerheten skal derfor berørte foretak innføre styringssystem og egenkontrolltiltak for å påse og dokumentere at relevante bestemmelser blir fulgt. Som et ledd i vårt farlig gods sikkerhetsrådgiversystem og internkontroll blir det derfor gjennomført stikkprøvekontroller av sendinger, merking av kolli, dokumenter og informasjon. I tilfelle det avdekkes avvik ved forhold som avsender har ansvar for, vil sendingen bli stoppet, og avsender kontaktes for nærmere avklaring og korrigering av feilen. Det er derfor viktig at farlig gods er i orden når transporten starter, så unngås stopp og forsinkelser underveis. Myndighetene fører tilsyn med berørte foretak, og gjennomfører kontroller underveis. Brudd på bestemmelsene kan medføre straff og bøter hvis feil blir avdekket, og hvis uhell og ulykker skulle skje. De offentlige forskrifter og transportregelverk er tvingende og kan ikke fravikes uten etter spesiell tillatelse gitt av vedkommende myndighet. Det er bare gjeldende bestemmelser som gir korrekt og tilstrekkelig informasjon i det enkelte tilfelle. Benytt derfor alltid gjeldende regelverk. Innholdet i denne brosjyre er forsøkt utført så korrekt som mulig, men inneholder kun utdrag av enkelte bestemmelser. Schenker tar ikke ansvar for at denne brosjyre benyttes alene, eller av andre enn personell som har fått særskilt opplæring. Schenker AS

FARLIG GODS. Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter. Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser

FARLIG GODS. Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter. Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser FARLIG GODS Innhold Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser Side 4 - Emballasjegrupper / klassifisering / fareklasser

Detaljer

Transportørhåndbok. Transport av farlig gods

Transportørhåndbok. Transport av farlig gods Transportørhåndbok Transport av farlig gods Per 1. januar 2007 Innhold Sikkerhetsrådgiver side 3 Avsenders plikter side 3 Transportørens plikter side 4 Transportdokumenter side 5 - språk - eks. på klassifisering

Detaljer

FARLIG AVFALL. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. utgave 2012. Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

FARLIG AVFALL. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. utgave 2012. Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning FARLIG AVFALL Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall utgave 2012 Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning www.norsas.no 1. Forord Denne veilederen om innlevering og deklarering

Detaljer

FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften).

FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften). Side 1 av 13 FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften). DATO: FOR-2006-12-01-1331 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) AVD/DIR:

Detaljer

TRANSPORTVILKÅR DHL EXPRESS

TRANSPORTVILKÅR DHL EXPRESS Same Day Time Definte Day Definite TRANSPORTVILKÅR DHL EXPRESS TRANSPORTVILKÅR FOR DHL BIL INNLAND - PAKKER, STYKKGODS & PARTIGODS INNHOLD 1. OMFANG... 2 2. DEFINISJONER... 2 3. GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten 093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten Nr:093 Etablert: 01.02.2004 Revisjon nr: 02 Rev. dato:21.02.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

Sikkerhet først. Truckboken og støttemateriell på polsk og engelsk SIDE 6. NYHET!

Sikkerhet først. Truckboken og støttemateriell på polsk og engelsk SIDE 6. NYHET! Sikkerhet først Nr. 3 2007 Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. NYHET! Truckboken og støttemateriell på polsk og engelsk SIDE 6. Myndigheter,

Detaljer

Transportvilkår 2008 for SCHENKERland

Transportvilkår 2008 for SCHENKERland Transportvilkår 2008 for SCHENKERland Avtalene mellom Schenker AS og våre kunder reguleres etter Transportvilkår for Schenker AS, Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000 (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige

Detaljer

Transportvilkår DB SCHENKERland. [År]

Transportvilkår DB SCHENKERland. [År] Transportvilkår DB SCHENKERland [År] Transportvilka r DB SCHENKERland Avtalene mellom Schenker AS og våre kunder reguleres etter Transportvilkår for Schenker AS, Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000 (Nordisk

Detaljer

DSV Road Domestic Transportguide

DSV Road Domestic Transportguide DSV Road Domestic Transportguide Fra og med 2. september 2014 ble DSV Road Domestic en del av DSV Road AS Norge. Det betyr at vi nå kan tilby deg et europeisk transporttilbud med et unikt nettverk og økt

Detaljer

Transport av radioaktivt materiale i unntakskolli

Transport av radioaktivt materiale i unntakskolli Transport av radioaktivt materiale i unntakskolli Strålevern Hefte 26 StrålevernHefte 26 revidert 2005 TRANSPORT AV RADIOAKTIVT MATERIALE I UNNTAKSKOLLI Utdrag fra ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig

Detaljer

Kartlegging av transport av farlig gods i Norge

Kartlegging av transport av farlig gods i Norge TØI rapport 1293/2013 Anne Madslien Vegard Østli Chi Kwan Kwong Elise Caspersen Kartlegging av transport av farlig gods i Norge TØI rapport 1293/2013 Kartlegging av transport av farlig gods i Norge Anne

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Rammeavtale for internasjonale transport-, distribusjons- og spedisjonsoppdrag

Rammeavtale for internasjonale transport-, distribusjons- og spedisjonsoppdrag Rammeavtale for internasjonale transport-, distribusjons- og spedisjonsoppdrag mellom [..] (heretter benevnt fraktføreren) og [..] (heretter benevnt oppdragsgiveren) C:\Users\lkberg\AppData\Local\Temp\transportavtale[1].internasjonal.doc

Detaljer

I FORKANT MED TOLLPOST GLOBE

I FORKANT MED TOLLPOST GLOBE brukerguide I FORKANT MED TOLLPOST GLOBE Tollpost Globe tilstreber hele tiden å være i forkant. Ikke minst gjelder det ny teknologi som kan hjelpe oss og våre kunder til enda bedre og mer effektive logistikkløsninger.

Detaljer

Forfattere: Forsker Anett Bjelland og Direktør Gottfried Heinzerling, IRIS - International Research Institute of Stavanger

Forfattere: Forsker Anett Bjelland og Direktør Gottfried Heinzerling, IRIS - International Research Institute of Stavanger Transport av unitisert gods - utfordringer knyttet til farlig gods. Presentasjon av resultater fra en kartlegging av relevante forhold i innenriks transport i Norge Universitetet i Stavanger og IRIS International

Detaljer

Bruk av åpne radioaktive kilder i laboratorium

Bruk av åpne radioaktive kilder i laboratorium Veileder 2 Bruk av åpne radioaktive kilder i laboratorium Ikke-medisinsk bruk av åpne radioaktive kilder til forskning, undervisning og analyse. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap 213 i petroleumsvirksomheten Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: juli 2015

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: juli 2015 - Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Utgave: juli 2015 - Forord I Vedlegg II til Avfallsforskriftens kapittel 9 er det stilt krav til basiskarakterisering av avfall som

Detaljer

Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERsjø SCHENKERfly SCHENKERlogistikk

Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERsjø SCHENKERfly SCHENKERlogistikk Schenker AS En til alt over alt SCHENKERland SCHENKERsjø SCHENKERfly SCHENKERlogistikk Produktinformasjon 2007 Innledning ved Administrerende direktør SCHENKER AS En til alt over alt 03 Administrerende

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Forslag om endring av avfallsforskriften kapittel 11 Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Fjerning av innsamlerbegrepet / kravet

Detaljer

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE MILJØTILPASSEDE BATTERIER

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE MILJØTILPASSEDE BATTERIER VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE MILJØTILPASSEDE BATTERIER Innhold 1 Bruk av denne veilederen 3 2 ISO-sertifisering, sporbarhet og kvalitetssikring 4 3 Forskrifter og reguleringer 5 4 Nedstrømsløsning 6

Detaljer

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015 Veiledning til Forskrift om brannforebygging Utkast 23. januar 2015 1 1 Formål 1 Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten 2 for brann, og begrense konsekvensene 2 slike ulykker kan få for

Detaljer

Vedlegg I DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID -------- Innhold:

Vedlegg I DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID -------- Innhold: 1 Vedlegg I DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID -------- Innhold: AVDELING I - ALMINNELIGE BESTEMMELSER - Art. 1 Definisjoner AVDELING II - DEFINISJON AV

Detaljer

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk 1 Innledning Formålet med denne veiledningen er å vise hvordan kap. 10 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig

Detaljer

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder 8 Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Revidert 22. juni 2012 Forskrift om strålevern og bruk av

Detaljer

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011 Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen Utgivelsesdato: 28.06.2011 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med veiledningen... 3 1.2 Relevante forskrifter...

Detaljer

INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN

INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN IS-1337 Veileder INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN for salgs- og skjenkesteder Heftets tittel: Internkontroll etter alkoholloven for salgs- og skjenkesteder Utgitt: 12/2005 Bestillingsnummer: IS-1337 Utgitt

Detaljer

INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN

INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN IS-1337 Veileder INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN for salgs- og skjenkesteder Heftets tittel: Internkontroll etter alkoholloven for salgs- og skjenkesteder Utgitt: 12/2005 Bestillingsnummer: IS-1337 Utgitt

Detaljer

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veileder10 Veileder 10 Veileder om nukleærmedisin. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Forskrift 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforkriften)

Detaljer