Farlig gods Det er derfor av største betydning at du som avsender avklarer forholdene med oss før transporten starter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Farlig gods 2008. Det er derfor av største betydning at du som avsender avklarer forholdene med oss før transporten starter."

Transkript

1 Farlig gods 2008 Transport av farlig gods er underlagt internasjonale sikkerhetskrav, som for veitransport er spesifisert i transportregelverket ADR/RID, og den nasjonale Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane. For sjøtransport gjelder IMDG-code, og andre særskilte avtaler kan gjelde for fergestrekninger RO/RO. For flyfrakt gjelder ICAO-TI, (ev DGR). Bestemmelsene er omfattende og detaljerte. Visse bestemmelser er like, for eksempel at kolli skal være merket med faresedler, og at transportdokumenter for farlig gods med informasjon om det farlige godset skal følge forsendelsen, mens andre bestemmelser og krav varierer etter hvilken type og mengde farlig gods det gjelder, og hvilken transportmåte som benyttes. Det er derfor av største betydning at du som avsender avklarer forholdene med oss før transporten starter. Formålet med regelverkene er: Å sikre at samfunnets behov for transport av farlig gods skjer under forhold som medfører minst mulig risiko for skade på liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvaret for transporten er fordelt mellom involverte aktører; produsent, avsender, speditør, terminaloperatør, jernbanen, fergeselskap, transportør, bileier, sjåfører mm. Aktørene har ansvar for ikke å overlate farlig gods til noen som mangler kunnskap, eller ikke har materiell til å gjennomføre transporten slik regelverk tilsier. Sikkerhetsrådgiver: Berørte foretak skal ha sertifisert farlig gods sikkerhetsrådgiver, og et styringssystem, for eksempel Internkontrollsystem eller kvalitetsstyringssystem/ ISO-standard. Systemet skal beskrive arbeidsoppgaver, og kontrollere og dokumentere at relevante prosedyrer og bestemmelser er fulgt. Personell skal ha opplæring i relevante bestemmelser og iht. sine arbeidsoppgaver og ansvar. Produsent av farlige stoffer skal utstede produktdatablad. Der skal nødvendig informasjon og opplysninger oppgis, bl.a. stoffets UN-nummer og klassifisering. Avsender er ansvarlig for å forberede sending for transport, ved å: klassifisere godset (produktdatablad) forvisse seg om at godset er tillatt transportert og kan mottas av transportøren emballere i h t bestemmelsene i regelverkene merke kolli med riktig informasjon, faresedler og andre symboler, + stoffets UN nr utstede og sende med transportdokument for farlig gods og skriftlige instruksjoner/ transportuhellskort med korrekte og fullstendige opplysninger om godset overføre godstypekode og annen informasjon elektronisk booke farlig gods særskilt 1

2 Transportør er ansvarlig for å avvise sendinger som ikke oppfyller kravene i transportregelverkene. Transportøren skal gjennomføre transporten, ved å stille personell og sjåfører med kompetanse, egnet materiell og utstyr, og skal overholde forskjellige sikkerhetskrav og bestemmelser underveis. For eksempel at transportdokumentene skal følge godset og transportenheten underveis, transportenheter skal merkes spesielt, samlastforbud skal overholdes, fergeselskap og andre transportører skal varsles, med mer. På grunn av de spesielle forholdsregler som gjelder for transport av farlig gods gjelder ikke garantitidene. 2

3 Klassifisering Fareklasser I transportregelverkene er farlig gods inndelt i klasser, slik at hver klasse står for bestemte farlige egenskaper. Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4.1 Klasse 4.2 Klasse 4.3 Klasse 5.1 Klasse 5.2 Klasse 6.1 Klasse 6.2 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 eksplosive stoffer og gjenstander gasser brannfarlige væsker brannfarlige faste stoffer selvantennende stoffer stoffer som avgir brennbare gasser ved kontakt med vann oksiderende stoffer organiske peroksider giftige stoffer infeksjonsfremmende stoffer radioaktivt materiale etsende stoffer forskjellige farlige stoffer og gjenstander Selv om forskjellige varer har samme hovedfare og derfor hører til samme klasse, kan de ha svært forskjellige egenskaper som gjør at de må behandles ulikt. En brannfarlig væske kan være tyntflytende eller seigtflytende, mer eller mindre lett å tenne på, den kan være giftig eller etsende i tillegg, o s v. I tillegg til plassering i fareklasse inndeles stoffene i faregrad : emballasjegruppe I, II eller III, eller andre fareegenskaper oppgis ved at det er tilføyd klassifiseringskode en tallkombinasjon og/eller bokstav(er). Klassifisering er nøkkelen til å finne de fleste bestemmelser som gjelder i transportregelverkene, for eksempel om: godset kan emballeres som begrensede mengder/limited quantites hvordan stoff skal emballeres, samemballeres, og merkes hvilke dokumenter og informasjon som skal utstedes hvordan godset skal behandles, for eksempel krav om temperaturkontroll, samlast o l hvilket utstyr og materiell som skal brukes underveis eventuelle mengdebegrensninger for visse typer farlig gods om det er spesielle bestemmelser om gjennomføring av transporten, med mer Farlig gods utelukket fra ordinær drift: Med bakgrunn i regelverkenes krav om restriksjoner for visse typer farlig gods er følgende utelukket fra ordinær drift: eksplosive stoffer og gjenstander, alle unntatt 1.4S gasser av klasse 2, hvor er det krav om ventilasjon eller spesialmerking av lukket kjøretøy (ADR/RID, CV 36 i kolonne 18 i tabell A) giftige gasser klassifisert med T, TO, TF, TC, TFC og TOC (kode S7 i kolonne 19 i tabell A,) hvor det er krav om at gassmaske skal medfølge underveis farlig gods under temperaturkontroll (Kode V8 i kolonne 16 i tabell A) klasse 7, radioaktivt materiale farlig gods som ekspress farlig gods med høy sikkerhetsmessig konsekvens (ADR/RID kapittel ) I tillegg til nevnte godstyper kan det finnes andre typer farlig gods som krever løsninger som Schenker normalt ikke råder over i ordinær drift, og som må avklares i hvert enkelt tilfelle. 3

4 Emballasje Sikker transport av farlig gods krever solid emballasje, som må kunne tåle påkjenninger som forekommer under normale transportforhold, og uhell og ulykker. Regelverkene beskriver hvordan emballasje skal være konstruert, testet og godkjent, hvilken type emballasje som er tillatt for de enkelte typer farlig gods, hvor store mengder som er tillatt i emballasjene, hva som eventuelt kan samemballeres. All emballasje skal oppfylle spesielle krav til styrke og holdbarhet, og skal med få unntak - være godkjent og vise godkjenningskode. Eksempler på godkjenningskoder på emballasje: 4

5 Faresedler og annen merking Kolli skal være merket med stoffets UN-nummer, faresedler, og for enkelte typer farlig gods er det ytterligere krav til merking og informasjon som framgår av regelverkene. Faresedler på kolli indikerer hvilke farer godset har. I tilfeller hvor stoffer har flere farlige egenskaper skal kolli være merket med flere faresedler. Faresedler: ORGANIC PEROXIDE 5.2 Andre symboler: Marine Pollutant Symbolene i de fleste faresedlene viser hva slags fare(r) det dreier seg om. Merkingen på kolli gir derfor viktig og avgjørende informasjon til sjåfører og andre om hvordan gods skal håndteres og behandles, om hva som kan samlastes og hva som må adskilles, mm. 5

6 Faresedler og annen merking får ikke være skjult eller tildekket. Benyttes overpakninger skal merking være synlig gjennom overpakningen, ellers må overpakningen merkes tilsvarende som kolli inne i overpakningen. Overpakninger skal også være merket med ordet OVERPACK, og samme ord på nasjonalt språk. 6

7 Transportdokument for farlig gods, og skriftlige uhellsinstruksjoner for landtransport Transportdokument for farlig gods kan være et vanlig fraktbrev, et spesielt farlig gods fraktbrev, CMR-fraktbrev, svensk/dansk fraktsedel, Dangerous Goods Declaration/DGD, multimodalt transportdokument, eller et hvilket som helst dokument. Harmonisering mellom regelverkene for landtransport og sjøtransport tillater at samme transportdokument for farlig gods kan benyttes både på land og til sjøs, til sjøs med viss tilleggsinformasjon, se side 11 i denne brosjyre. I tillegg til vanlig fraktinformasjon slik som avsender, mottaker, kolliantall, vekt o l, skal informasjon (klassifisering) om det farlige godset oppgis, slik: UN nr med bokstavene UN foran Varebetegnelse, og kjemisk/teknisk navn skal oppgis for n.o.s.posisjonene/sp 274*) Alle farer skal angis ved at fareseddelnummer oppgis. Ved mer enn ett fareseddelnummer skal de etterfølgende stå i parentes. Emballasjegruppe (I, II eller III) Eksempel: UN 1098 Alyl alcohol, 6.1, (3) I Eksempel på kjemisk/teknisk navn ved n.os./sp 274: * ) UN 1993, Brannfarlig væske, n.o.s. (inneholder xylen og benzen), 3 II Ev klassifiseringskode eller annen informasjon for de klasser/typer det gjelder for. Antall og type kolli/emballasje, iht betegnelsene i regelverkene: fat, kasse, kanne, sekk, som kan suppleres med UN-emballasjetype f eks slik: 10 pappkasser (4G), 1 stålfat (1A2), 29 plastkanner (3H1). Den samlede mengde for hvert enkelt stoff med forskjellig UN nummer, forskjellige varenavn eller emballasjegruppe eventuell poengsum iht ADR , og tilhørende tekst iht Nasjonalt og i Skandinavia kan transportdokument for farlig gods være på norsk, dansk eller svensk I annen internasjonal transport skal transportdokumentet være på et språk som er offisielt i avsenderlandet, og på engelsk, tysk eller fransk skal gi kortfattet informasjon om egenskapene og farene ved stoffet, om tiltak ved uhell, brann, lekkasjer og hvis personer eller miljø er blitt skadet. Videre skal det inneholde informasjon om verne, sanerings og sikkerhetsturstyr som det er aktuelt å bruke. Instruksjonene skal være på et språk sjåføren(e) forstår og på de språk som gjelder i de land transporten foregår i. 7

8 Eksempel på en forsendelse transportdokument for farlig gods, skriftlige uhellsinstruksjoner og merking av kolli: TOXIC 6 UN Farlig gods informasjon skal oppgis i transportdokument for farlig gods/dgd og i de skriftlige uhellsinstruksjonene. Eksempel: 1 pappkartong (4G) UN 1098 allylalkohol, 6.1, (3),II, 15 kg, Det er fritak fra å sende med skriftlige uhellsinstruksjoner for gitte mengder farlig gods pr transportenhet, men Schenker og andre samlastere anbefaler at det sendes med pga av samlast med andre farlig godssendinger underveis. Farlig godsdokumentene leveres til sjåføren før lasting. 8

9 Begrenset mengde - Limited quantities/ LQ i ADR/RID Forskjellige unntak, fritak og begrensede mengder Noen typer farlig gods kan emballeres og merkes slik at det kan transporteres som vanlig, ufarlig gods på vei og jernbane, men ikke som ekspress der flyframføring benyttes. Avsender vil finne relevant info i ADR/RID i kapittel 3.4. For klasse 7 gjelder spesielle bestemmelser. Utgangspunktet er at stoff/gods er klassifisert som farlig gods. Emballasje skal være sammensatt, oppfylle visse krav, og mengden farlig gods i inneremballasje og totalt pr. kolli skal være under gitte grenser. Ikke alle typer farlig gods kan sendes som begrenset mengde/lq. Begrenset mengde/lq er altså fritatt fra bestemmelsene om krav til merking med faresedler, spesielle transportdokumenter for farlig gods, og alle andre krav i ADR/RID. Godstypekode er vanlig, det skal ikke belastes farlig godstillegg, fordi slike sendinger ikke innebærer noen ekstra tiltak når kun vei/jernbanestrekninger inngår. Kolli skal merkes på en spesiell måte: Stoffets UN nr, eller bokstavene LQ når flere enn et slags farlig gods er samemballert, inne i en ramme med størrelse og fasong som en fareseddel (10x10cm). Kolli eller overpakning som inneholder farlig gods i begrenset mengde skal være merket med stoffets UN nr eller bokstavene LQ når flere farlig godsslag er samemballert i ett kolli, slik: UN 3086 L Q Dersom transporten skal foregå eller har foregått til sjøs eller som flytransport gjelder andre bestemmelser for begrenset mengde, og kolli kan derfor være merket med faresedler i tillegg til LQ-merking. 9

10 Andre unntak, fritak og spesielle bestemmelser i ADR/RID Det finnes andre unntak, fritak, multilaterale avtaler eller spesielle bestemmelser/special Provisions som kan gjelde for enkelte typer og mengder farlig gods. Et eksempel: ADR/RID gjelder ikke for farlig gods innebygd i maskiner eller utstyr, f eks batterier i gressklippere, snøscootere, og motorsykler, o l, eller det kan være drivstoff til motor eller utstyr på kjøretøy, båter o l. Betingelsene for fritak er at det er truffet tiltak for å hindre lekkasje av farlig stoff under normale transportforhold. (kapittel 1.1) Special provisons: Enkelte typer farlig gods er ikke underlagt ADR/RID iht spesielle bestemmelser/special provisions dersom gitte vilkår er oppfylt. SP framgår av kolonne 6 i tabell A og kapittel 3.3 i ADR/RID for det aktuelle stoff. Som eksempler nevnes: SP 598 kan gjelde for startbatterier, SP 593 kan gjelde for UN 1977 Nitrogenbeholder med dypkjølte produkter, og SP 594 kan gjelde for UN 1044 Brannslokkere. Kolli kan være merket med faresedler, dette fordi godset kan være transportert med fly eller til sjøs tidligere. At kolli er merket som farlig gods, men ikke underlagt ADR/RID, kan lett lede til usikkerhet. For å unngå misforståelser og forsinkelser underveis anbefales avsender å merke kolli tydelig, med henvisning til relevant fritaksbestemmelse, enten i adressemerkelappen, eller ved siden av faresedlene. Ikke underlagt ADR/RID iht spesiell best/sp 594 Ikke underlagt ADR/RID iht spesiell best/sp 594 Ikke underlagt ADR/RID iht Ikke underlagt ADR/RID iht UN 1044 Brannslokke r Farlig gods som begrenset mengde/lq, eller som er fritatt eller ikke underlagt ADR/RID kan sendes som vanlig, ufarlig gods på veg og jernbane, men ikke som ekspress, med fly eller på internasjonal ferge/til sjøs da andre farlig godsregler gjelder ved slike transporter 10

11 Internasjonal sjøtransport IMDG-code For transport til sjøs gjelder tilsvarende regelverk som på vei og jernbane, men med visse forskjeller. Tenk også på at gods med samlastforbud og separasjonskrav i IMDGcoden ikke får samemballeres, og ikke sendes i samme sending. Information on the Dangerous Goods Declaration according to the IMDG Code The language in the dangerous goods declaration should be in English. The declaration shall contain the following details: the proper shipping name as stated in the IMDG-Code (supplemented with the technical name for applicable N.O.S. and generic entries) The text waste, empty uncleaned or residue last contained must be added, if applicable. Waste shall precede the proper shipping name The IMO class or division (for class 1, the risk group and compatibility letter must be added). The shipper shall provide an indication on the dangerous goods documentation for any hazards not indicated by the hazard division and compatibility group If the capacity of an aerosol is above 1000 ml, this shall be declared in the transport document. The UN number preceded by the letters UN. The packing group when if assigned. The number and kind of packages and the total quantity of dangerous goods (by volume or mass, and in the case of class 1 the net explosives mass of the content). The minimum flash-point if 61 C or lower for substances in Class 3. For class 7, special information is needed, see IMDG Code. The control and emergency temperature shall be added for substances in class 4.1 and 5.2, if applicable. If applicable, the identification of the goods as MARINE POLLUTANT. EmS number * The name and address of the consignor (Shipper) and consignee In addition to the above, special information might be needed for the carriage under certain circumstances, see IMDG-Code, chapter 5.4. The UN No., Dangerous Goods Description, Class/Division (and subsidiary hazard if any), and Packing Group shall be added in one of the following orders, e.g.: UN 1098 Allyl alcohol, 6.1, (3), I, (21 C) or; "Flammable liquid, N.O.S (Ethanol and Dodecylphenol), Class 3, UN 1993, PG II, (18 C), MARINE POLLUTANT" A 24-hour emergency response telephone number must be added for shipments to USA. * Only a recommendation in the IMDG Code. To be entered in the declaration if required by the competent authority of a certain country. The adding of EmS No. is the simpliest solution in complying with the regulations. 11

12 A shipper s declaration must be drawn up, either in the dangerous goods declaration or in a separate document. The declaration is pre-printed in the recommended multi-modal dangerous goods form as presented in the IMDG Code. I hereby declare that the contents of this consignment are fully and accurately described above by the proper shipping name(s), and are classified, packaged, marked and labelled/placarded, and are in all respects in proper condition for transport according to applicable international and national governmental regulations. (Signature on behalf of the shipper) Dangerous Goods decklaration og avsendererklæring kan skrives på ett og samme dokument, eller hver for seg, og må i så fall stiftes sammen. Limited quantities Limited quantities in combination packages/shrink- or stretch-wrapped trays shall be declared as ordinary dangerous goods. In addition, the text LIMITED QUANTITIES shall supplement the declaration. For limited quantities the dangerous goods declaration should be supplemented by the wording Limited Quantities. There is no requirement for type-approved packagings or hazard labelling of packages. The package shall however be marked with the UN Number(s) of the contents (preceded by the letters UN ) placed within a diamond. The width of the line forming the diamond shall be at least 2 mm; the number(s) shall be at least 6 mm high. A danger label is not required. Flytransport av farlig gods For flytransport gjelder bestemmelser som fraviker noe fra ADR/RID og IMDG-coden. Se DGR, eventuelt ICAO-TI, eller kontakt vår flyfraktavdeling for nærmere informasjon 12

13 Internkontroll, og eksternkontroll fra myndigheter Formålet med bestemmelsene er altså: Å sikre at samfunnets behov for transport av farlig gods skjer under forhold som medfører minst mulig risiko for skade på liv, helse, miljø og materielle verdier. Bestemmelsene er altså utviklet for å forebygge skader og ulykker. For å ivareta sikkerheten skal derfor berørte foretak innføre styringssystem og egenkontrolltiltak for å påse og dokumentere at relevante bestemmelser blir fulgt. Som et ledd i vårt farlig gods sikkerhetsrådgiversystem og internkontroll blir det derfor gjennomført stikkprøvekontroller av sendinger, merking av kolli, dokumenter og informasjon. I tilfelle det avdekkes avvik ved forhold som avsender har ansvar for, vil sendingen bli stoppet, og avsender kontaktes for nærmere avklaring og korrigering av feilen. Det er derfor viktig at farlig gods er i orden når transporten starter, så unngås stopp og forsinkelser underveis. Myndighetene fører tilsyn med berørte foretak, og gjennomfører kontroller underveis. Brudd på bestemmelsene kan medføre straff og bøter hvis feil blir avdekket, og hvis uhell og ulykker skulle skje. De offentlige forskrifter og transportregelverk er tvingende og kan ikke fravikes uten etter spesiell tillatelse gitt av vedkommende myndighet. Det er bare gjeldende bestemmelser som gir korrekt og tilstrekkelig informasjon i det enkelte tilfelle. Benytt derfor alltid gjeldende regelverk. Innholdet i denne brosjyre er forsøkt utført så korrekt som mulig, men inneholder kun utdrag av enkelte bestemmelser. Schenker tar ikke ansvar for at denne brosjyre benyttes alene, eller av andre enn personell som har fått særskilt opplæring. Schenker AS

Farlig gods 2015-2016. Kjelsrud, Inger DBSchenker

Farlig gods 2015-2016. Kjelsrud, Inger DBSchenker Farlig gods 2015-2016 Kjelsrud, Inger DBSchenker Innledning: Transport av farlig gods er underlagt internasjonale sikkerhetskrav, som for landtransport er gitt i transportregelverkene ADR/RID. Flere nasjonale

Detaljer

Farlig gods Kjelsrud, Inger DBSchenker

Farlig gods Kjelsrud, Inger DBSchenker Farlig gods 2017-2018 Kjelsrud, Inger DBSchenker 1. Innledning: Transport av farlig gods er underlagt internasjonale sikkerhetskrav, som for landtransport er gitt i transportregelverkene ADR/RID. Flere

Detaljer

Farlig gods Utfordringer? LTL 1.12. 2010. Torgeir Bjørkestøl Bring Cargo Harold Misund Tollpost Globe

Farlig gods Utfordringer? LTL 1.12. 2010. Torgeir Bjørkestøl Bring Cargo Harold Misund Tollpost Globe Farlig gods Utfordringer? LTL 1.12. 2010 Torgeir Bjørkestøl Bring Cargo Harold Misund Tollpost Globe Reglene for transport av farlig gods styres av United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous

Detaljer

FARLIG GODS. Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter. Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser

FARLIG GODS. Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter. Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser FARLIG GODS Innhold Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser Side 4 - Emballasjegrupper / klassifisering / fareklasser

Detaljer

Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter. Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser

Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter. Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser FARLIG GODS 2013 Innhold Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser Side 4 - Emballasjegrupper / klassifisering / fareklasser

Detaljer

Del 1: Alminnelige bestemmelser

Del 1: Alminnelige bestemmelser Del 1: Alminnelige bestemmelser 33 1.1 Hva er riktig når det gjelder strukturen i ADR-boka? a) Bilagene A og B er delt inn i ni deler. b) Hver del er delt inn i kapitler. c) Hvert kapittel er delt inn

Detaljer

Sjåføren før og under uhell

Sjåføren før og under uhell Sjåføren før og under uhell Erik Bleken, DSB 1 Kapittel 1.3 Opplæring av personale som er involvert i transport av farlig gods 1.3.2.3 Sikkerhetsopplæring Personell skal være opplært om risikoen og farene

Detaljer

Emballering og merking

Emballering og merking Emballering og merking Emballering og merking av sendinger med biologisk innhold: UN 3373 Posten endrer merkingen av de frankerte konvoluttene for biologisk innhold, grunnet nye regler for emballering

Detaljer

Innhold. Forord. PostNord AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle trykkfeil eller mangler i denne brosjyren. Oslo den 01. 01. 2014

Innhold. Forord. PostNord AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle trykkfeil eller mangler i denne brosjyren. Oslo den 01. 01. 2014 Transportørhåndbok Transport av farlig gods ADR 2014 1 Forord Håndboken er ment som et praktisk hjelpemiddel for behandling og transport av farlig gods. Innholdet er et utdrag av ADR-reglene, samt forskrift

Detaljer

Transportørhåndbok. Transport av farlig gods

Transportørhåndbok. Transport av farlig gods Transportørhåndbok Transport av farlig gods Per 1. januar 2007 Innhold Sikkerhetsrådgiver side 3 Avsenders plikter side 3 Transportørens plikter side 4 Transportdokumenter side 5 - språk - eks. på klassifisering

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Smittefarlig biologisk materiale Regelverket for land-transport i Norge og Europa Mona Pedersen 29. mai 2015 Visjon «Et trygt og robust samfunn der alle

Detaljer

TRANSPORTØRHÅNDBOK. Transport av farlig gods ADR 2009 ALLTID I FORKANT

TRANSPORTØRHÅNDBOK. Transport av farlig gods ADR 2009 ALLTID I FORKANT TRANSPORTØRHÅNDBOK Transport av farlig gods ADR 2009 ALLTID I FORKANT Innhold side 1 Sikkerhetsrådgiver side 3 Avsenders plikter side 3 Transportørens plikter side 4 Transportdokumenter side 5 - språk

Detaljer

Transportvilka r DB SCHENKERocean

Transportvilka r DB SCHENKERocean [År] Transportvilka r DB SCHENKERocean Innhold 1. Generelle bestemmelser... 1 2. Vekt og volumberegning... 2 3. Farlig gods... 2 4. Henting/levering og ansvar... 3 Transportvilkår for SCHENKERocean Avtalene

Detaljer

ADR - Transport av farlig gods

ADR - Transport av farlig gods PRESENTERER ADR TRANSPORT AV FARLIG GODS PÅ VEG Sikkerhetsrådgiver Tor Stenerud DEN INTERNASJONALE FARLIG GODS ORGANISASJONEN UN "Orange book" (Klasse 1-6, 8 & 9) IAEA "ST-1" (Klasse 7) IATA-DGR ICAO-TI

Detaljer

Farlig gods-konferansen 2013. Nyheter i ADR/RID 2013

Farlig gods-konferansen 2013. Nyheter i ADR/RID 2013 Farlig gods-konferansen 2013 Nyheter i ADR/RID 2013 Runar Bjørnsen 1 Oversikt over nyhetene Fullstendig oversikt over alle nyhetene: ADR/RID 2013 sidene 9 14 2 1. juli 2013 ADR/RID 2013 skal i utgangspunktet

Detaljer

ADR 2015: Forskrift om landtransport av farlig gods nr. 384. Del 1: Alminnelige bestemmelser

ADR 2015: Forskrift om landtransport av farlig gods nr. 384. Del 1: Alminnelige bestemmelser Innhold ADR 2015: Forskrift om landtransport av farlig gods nr. 384... 3 Del 1: Alminnelige bestemmelser... 3 Del 2: Klassifisering... 4 Del 3: Liste over farlig gods og unntak for begrensede mengder...

Detaljer

Type innhold Merking Transportmåte Omfang Farlig gods i begrenset mengde LQ = Limited Quantity = begrenset mengde UN 3373

Type innhold Merking Transportmåte Omfang Farlig gods i begrenset mengde LQ = Limited Quantity = begrenset mengde UN 3373 Noen viktige unntak i forbindelse med forbudt innhold i postsendinger hva kan likevel sendes. Faresedler skal normalt ikke brukes når unntaksbestemmelsene i dette dokumentet benyttes. Imidlertid kan det

Detaljer

Kompetansestrategi Farlig Gods 2013 DBSchenker. Firmapresentasjon

Kompetansestrategi Farlig Gods 2013 DBSchenker. Firmapresentasjon Kompetansestrategi Farlig Gods 2013 DBSchenker Firmapresentasjon Globalt: Nasjonalt: Nordkapp 130 land/2000 locations 64.000 ansatte i rail/logistics Tromsø Alta Vadsø Kirkenes Sortland Narvik Bodø Ålesund

Detaljer

Kapittel 1 Virkeområde og fellesregler. 1 Virkeområde Forskriften gjelder for norske skip, herunder lektere.

Kapittel 1 Virkeområde og fellesregler. 1 Virkeområde Forskriften gjelder for norske skip, herunder lektere. Forskrift 1. juli 2014 om farlig last på norske skip Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 1. juli 2014 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) 6, 12, 13, 19 og 20,

Detaljer

Nyhetsbrev. Nyheter i adr/rid 2013. Farlig gods - info

Nyhetsbrev. Nyheter i adr/rid 2013. Farlig gods - info Nyhetsbrev Desember 2012 Nyheter i adr/rid 2013 Farlig gods - info Merking av tanker Det skjer noen mindre endringer i bestemmelsene for merking av tanker. For tankkjøretøyer skal det heretter oppgis tara

Detaljer

FORSKRIFT OM TRANSPORT AV FARLIG LAST OM BORD PÅ NORSKE SKIP - VIRKNING FRA 1. JANUAR 2010

FORSKRIFT OM TRANSPORT AV FARLIG LAST OM BORD PÅ NORSKE SKIP - VIRKNING FRA 1. JANUAR 2010 FORSKRIFT OM TRANSPORT AV FARLIG LAST OM BORD PÅ NORSKE SKIP - VIRKNING FRA 1. JANUAR 2010 INNHOLD: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1. Virkeområde 2. Definisjoner 3. Fravik 4. Ansvar og dokumentasjon

Detaljer

SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR. Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner

SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR. Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner Hvis en ulykke eller nødsituasjon oppstår eller er nært forstående under transport, skal kjøretøyets mannskap gjennomføre

Detaljer

ADR 2013: Forskrift om landtransport av farlig gods nr. 384

ADR 2013: Forskrift om landtransport av farlig gods nr. 384 Innhold ADR 2013: Forskrift om landtransport av farlig gods nr. 384... 3 Del 1: Alminnelige bestemmelser... 3 Del 2: Klassifisering... 4 Del 3: Liste over farlig gods og unntak for begrensede mengder...

Detaljer

Nyhetsbrev Mai 2009. NY LANDTRANSPORTFORSKRIFT Tilleggsveiledning for kjøretøyets mannskap om de farlige egenskapene til farlig gods og mulige tiltak

Nyhetsbrev Mai 2009. NY LANDTRANSPORTFORSKRIFT Tilleggsveiledning for kjøretøyets mannskap om de farlige egenskapene til farlig gods og mulige tiltak Nyhetsbrev Mai 2009 FARLIG GODS - INFO NY LANDTRANSPORTFORSKRIFT Tilleggsveiledning for kjøretøyets mannskap om de farlige egenskapene til farlig gods og mulige tiltak Ny forskrift om landtransport av

Detaljer

Regler om hindring av forurensning fra skadelige stoffer som transporteres til sjøs i emballert form

Regler om hindring av forurensning fra skadelige stoffer som transporteres til sjøs i emballert form Nedenfor gjengis den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip vedlegg III om hindring av forurensning fra skadelige stoffer som transporteres til sjøs i emballert form (MARPOL 73/78

Detaljer

Bruk av dokumentasjon for levering og transport av farlig avfall og radioaktivt avfall

Bruk av dokumentasjon for levering og transport av farlig avfall og radioaktivt avfall Bruk av dokumentasjon for levering og transport av farlig avfall og radioaktivt avfall Side 2: Analyseskjema fra GOMO Guidelines for Offshore Marine Operations Side 3: Eksempel utfylling av deklarasjonsskjema

Detaljer

RFA100 - Driftsinstruks for mottak, håndtering og lagring av farlig avfall

RFA100 - Driftsinstruks for mottak, håndtering og lagring av farlig avfall RFA100 - Driftsinstruks for mottak, håndtering og lagring av farlig avfall Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT MED INSTRUKSEN 1.1 Formål Sikre at farlig avfall blir

Detaljer

Klasse 9 Miljøfarlige stoffer

Klasse 9 Miljøfarlige stoffer Klasse 9 Miljøfarlige stoffer Kapittel 2.2.9.1.10 Store endringer for klassifisering av miljøfarlige stoffer. Kapittel 2.1.3.8 Stoffer i klassene 1 9, unntatt de som er tilordnet UN 3077 eller UN 3082,

Detaljer

Veileder. Innhold i et forhåndsvarsel. Tollvesenet September 2008

Veileder. Innhold i et forhåndsvarsel. Tollvesenet September 2008 Veileder Innhold i et forhåndsvarsel Tollvesenet September 2008 Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Forhåndsvarsling per transporttype... 4 2.1 Hvordan bruke tabellen... 5 2.2 Definisjon av X, Y, og Z... 6 2.3

Detaljer

Forsendelse av smittefarlig biologisk

Forsendelse av smittefarlig biologisk TEMA Forsendelse av smittefarlig biologisk materiale Tittel 30 pt for rapportmaler skrives inni denne boksen Praktisk veileder Datering, undertittel, ingress eller annen informasjon skrives under linjen

Detaljer

Kartlegging av transport av farlig gods i Norge. Avslutningsmøte hos DSB 23. sept 2013 Anne Madslien og Inger Beate Hovi, TØI

Kartlegging av transport av farlig gods i Norge. Avslutningsmøte hos DSB 23. sept 2013 Anne Madslien og Inger Beate Hovi, TØI Kartlegging av transport av farlig gods i Norge Avslutningsmøte hos DSB 23. sept 2013 Anne Madslien og Inger Beate Hovi, TØI Prosjektet Tre delprosjekt: A: Kartlegging av transportrutene for farlig gods

Detaljer

Forskrift om innførsel, transport og annen håndtering av materiale som er smittefarlig for mennesker

Forskrift om innførsel, transport og annen håndtering av materiale som er smittefarlig for mennesker Forskrift om innførsel, transport og annen håndtering av materiale som er smittefarlig for mennesker Rundskriv IK-30/96 fra Statens helsetilsyn Til: Landets sykehus Landets Fylkesleger Folkehelsa Sosial-

Detaljer

Industriskolen VG2 TRANSPORT OG LOGISTIKK

Industriskolen VG2 TRANSPORT OG LOGISTIKK Industriskolen VG2 TRANSPORT OG LOGISTIKK Kapittel 7 Emballering Etter gjennomgang av dette kapitlet skal du: Kunne emballere og merke varer, og klargjøre varer for forsendelse 7.1 Emballasje Definisjoner

Detaljer

Kartlegging av transport av farlig gods i Norge

Kartlegging av transport av farlig gods i Norge Sammendrag: Kartlegging av transport av farlig gods i Norge TØI rapport 1293/2013 Forfattere: Anne Madslien, Vegard Østli, Chi Kwan Kwong og Elise Caspersen Oslo 2013 126 sider På oppdrag for Direktoratet

Detaljer

Hurtigveiledning for mytnt-brukere mytnt Quick Guide mytnt raskt og enkelt på norsk. TNT Curve Positive orange/g

Hurtigveiledning for mytnt-brukere mytnt Quick Guide mytnt raskt og enkelt på norsk. TNT Curve Positive orange/g Hurtigveiledning for mytnt-brukere mytnt Quick Guide mytnt raskt og enkelt på norsk TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Logg deg inn på mytnt 3. Opprett sending 4. Fyll ut opplysninger

Detaljer

Korrekt tekst/endringer er merket med gult

Korrekt tekst/endringer er merket med gult 1. opplag ADR/RID 2009 rettelser 30. november 2009 Del Kapittel/ Side Tekst slik den er i 1.opplag ADR/RID 2009 Korrekt tekst skal være Kommentarer avsnitt underavsnitt Innhold 5 Kapittel 1.11 Interne

Detaljer

Transportvilka r DB SCHENKERair

Transportvilka r DB SCHENKERair [År] Transportvilka r DB SCHENKERair Innhold 1. Generelle bestemmelser... 1 2. Vekt og volumberegning... 2 3. Farlig gods... 2 4. Særlige transportvilkår... 3 5. Henting/levering og ansvar... 3 Transportvilkår

Detaljer

Til Vedlegg 1. Farlig stoff. Kriterier for klassifisering

Til Vedlegg 1. Farlig stoff. Kriterier for klassifisering Til Vedlegg 1. Farlig stoff kriterier for klassifisering Stoffgruppene angitt i nedenstående tabell er omfattet av definisjonene av farlig stoff i henhold til 4. Tabellen er hovedsakelig basert på kriterier

Detaljer

Advarsel. Neon RENEIGA086A_NO. Klassifisering av stoffet eller stoffblandningen. Etikettelementer

Advarsel. Neon RENEIGA086A_NO. Klassifisering av stoffet eller stoffblandningen. Etikettelementer Side : 1 ón 2.2 : Ikke brennbar og ikke giftig gass. Advarsel M«1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Handelsnavn Sikkerhetsdatablad nr Kjemisk navn Kjemisk formel Registreringsnummer.

Detaljer

Fly Transport av Del II Litium Batterier

Fly Transport av Del II Litium Batterier Oversikt over Fly Transport av Del II Litium Batterier Pakket UN nummer / Pakke Instruksjon Batteri kapasitet / Litium innhold per batteri Maks netto vekt eller antall asjon Krav til tekst på fraktbrevet

Detaljer

HMS DATABLAD HELSE MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HMS DATABLAD HELSE MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Utgitt 04.02.2011 Interntnummer 4000 Produs Tørr-Dec Side 1 ( 5 ) x Godkjent for bruk Godkjent kun for lab. bruk 1. Handelsnavn og ansvarlig firma Handelsnavn : Produs Tørr-Des Kjemisk navn : Leverandør

Detaljer

Kap. 1. Alminnelige regler.

Kap. 1. Alminnelige regler. Kap. 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder oppbevaring, behandling og transport, herunder lasting og lossing av brannfarlig vare samt handel med slik vare. Unntatt fra loven er brannfarlig

Detaljer

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Kolbjørn Berge Sjøfartsdirektoratet Innhold Nasjonalt regelverk Internasjonalt regelverk IGF Alternativt design MSC.1/Circ.1455 - Guidelines for the approval

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Endret 07.06.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

RFA206 - Tiltak for avfall som det ikke er tillatt å ta imot

RFA206 - Tiltak for avfall som det ikke er tillatt å ta imot RFA206 - Tiltak for avfall som det ikke er tillatt å ta imot Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT MED INSTRUKSEN 1.1 Formål Sikre at farlig avfall som i strid med bestemmelsene

Detaljer

Revisjon: 01/12/2009 PRODUKTDATABLAD

Revisjon: 01/12/2009 PRODUKTDATABLAD PRODUKTDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet of ansvarlig firma Produktnavn: Dataark nummer: 619957 4. 0. 3 Kjemikaliets bruksområde: Kalibrerings gass Produktkode: 619957 Minimix disposable cylinder

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Farlig gods-konferansen 2015 Nyheter og aktualiteter

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Farlig gods-konferansen 2015 Nyheter og aktualiteter Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Farlig gods-konferansen 2015 Nyheter og aktualiteter Farlig gods-gruppa 20. Mai 2015 NYHETSBREV for ADR/RID 2015 Revisjon av de skriftlige instruksjonene

Detaljer

ADR-SEMINAR 2013 22. 23. MAI 2013. Inge Børli Avd.ingeniør/kvalitetsleder (EOQ-sertifisert)

ADR-SEMINAR 2013 22. 23. MAI 2013. Inge Børli Avd.ingeniør/kvalitetsleder (EOQ-sertifisert) Inge Børli Avd.ingeniør/kvalitetsleder (EOQ-sertifisert) Problemstilling (Frydenlund Gasstransport AS): Propan hentes med vogntog i Sverige. Gassen skal distribueres til mottakere i byer. Kan ikke kjøre

Detaljer

7 KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER

7 KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER 7 KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER 61 62 7.1 Generelle sikkerhetsbestemmelser for kjemikalier og farlige stoffer Alle kjemikalier og farlige stoffer skal oppbevares, merkes, håndteres og avhendes forskriftsmessig

Detaljer

OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01

OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01 OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01 To gain OTC prescription status for a medicinal product an application in accordance with A guideline on changing the classification for the supply

Detaljer

SR Group AS. Ove Erik Vika Sikkerhetsrådgiver

SR Group AS. Ove Erik Vika Sikkerhetsrådgiver SR Group AS Ove Erik Vika Sikkerhetsrådgiver SR Group AS 260 ansatte 90 egne vogntog, hvor 60 er ADR godkjent 60 fast innleide biler 20 ADR tankbiler Terminal i Tananger, Bergen, Mongstad Kristiansund,

Detaljer

2.2 : Ikke brennbar og ikke giftig gass.

2.2 : Ikke brennbar og ikke giftig gass. Side : 1 / 5 ón 2.2 : Ikke brennbar og ikke giftig gass. Advarsel M«1 PRODUKT- OG LEVERANDØRIDENTIFISERING Produktidentifikator Handelsnavn :, Lasal 4, Lasal 2004, Helium N47, Helium N55, Ballongas, Alphagaz

Detaljer

Farlig gods i det norske veg- og jernbanenettet

Farlig gods i det norske veg- og jernbanenettet Sammendrag: Farlig gods i det norske veg- og jernbanenettet TØI-rapport 700/2004 Forfatter(e): Anne Madslien Ingar Kjetil Larsen Berit Grue Oslo 2004, 29 sider Innledning På oppdrag fra DSB (Direktoratet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Nitor SANITÆRSTRØ, BIO NATUR. DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten Produktidentifikator

SIKKERHETSDATABLAD. Nitor SANITÆRSTRØ, BIO NATUR. DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten Produktidentifikator DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 94/55/EF. av 21. november om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om veitransport av farlig gods(*)

RÅDSDIREKTIV 94/55/EF. av 21. november om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om veitransport av farlig gods(*) Nr.32/ 02 RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 75, under henvisning til forslag fra Kommisjonen( 1 ), under henvisning

Detaljer

Forsendelse av smittefarlig biologisk materiale

Forsendelse av smittefarlig biologisk materiale Tema Forsendelse av smittefarlig biologisk materiale Praktisk veileder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2008 ISBN: 978-82-7768-121-4 Forsidebilde: DSB Grafisk produksjon:

Detaljer

FORSKRIFT FARLIG GODS PÅ LANDEVEG VIRKNING FRA 1. JANUAR 2011

FORSKRIFT FARLIG GODS PÅ LANDEVEG VIRKNING FRA 1. JANUAR 2011 FORSKRIFT FARLIG GODS PÅ LANDEVEG VIRKNING FRA 1. JANUAR 2011 Endringene i ADR/RID fra 1. januar 2011 En bearbeidet oversikt over innholdet i endringene i ADR/RID følger under. De vesentligste endringene

Detaljer

Kapittel 1.10 Bestemmelser om sikring (security)

Kapittel 1.10 Bestemmelser om sikring (security) Kapittel 1.10 Bestemmelser om sikring (security) ANM.: Sikring (security) forstås i dette kapittel som tiltak eller forholdsregler som iverksettes for å unngå tyveri eller misbruk av farlig gods som kan

Detaljer

Farlig gods-info. Nytt fra. 1. januar 2007. Ny utgave av ADR/RID g jelder fra 1/1 2007.

Farlig gods-info. Nytt fra. 1. januar 2007. Ny utgave av ADR/RID g jelder fra 1/1 2007. 1. 01.01.07 2007 Farlig gods-info Januar 2007 Nytt fra 1. januar 2007 Ny forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften) og ny utgave av ADR og RID trer i kraft 1. januar

Detaljer

Høring - endringer i landtransportforskriften

Høring - endringer i landtransportforskriften Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Nina Korneliussen Paulsrud, tlf. 33412500 Adressater iht. liste 1 av 6 Arkivkode Høring - endringer i landtransportforskriften 1.

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006//EF, Artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006//EF, Artikel 31 Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Handelsnavn: WUDER-BAUM Lufterfrischer LIME Bruk av stoffet/ tilberedning Duftgran Produsent/leverandør: Yngve iklasson

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Ultrasil 75

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Ultrasil 75 HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Ultrasil 75 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Ultrasil 75 Membranrengjøringsmiddel Pr-nr: 023383 Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

ón óñj 2.2 : Ikke brennbar og ikke 5.1 : Oksyderende MœM«

ón óñj 2.2 : Ikke brennbar og ikke 5.1 : Oksyderende MœM« Side : 1 ón óñj 2.2 : Ikke brennbar og ikke 5.1 : Oksyderende giftig gass. substans. Fare MœM«1 PRODUKT- OG LEVERANDØRIDENTIFISERING Produktidentifikator Handelsnavn :, Oksygen HG, Aligal 3, Lasal 2003,

Detaljer

: Industrielt og professionelt. Foreta en risikovurdering før bruk. Bedriftsidentifikasjon. Postboks 13 Grefsen N-0409 Oslo Norway

: Industrielt og professionelt. Foreta en risikovurdering før bruk. Bedriftsidentifikasjon. Postboks 13 Grefsen N-0409 Oslo Norway Side : 1 êt ón ÉL T : Giftig 2.2 : Ikke brennbar og ikke 6.1 : Giftig stoff. giftig gass. 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Handelsnavn : AUTO 16C MINIGAS Sikkerhetsdatablad

Detaljer

CB SIKKERHETSDATA. Advarsel. ARGON komprimert ARGON 003A-NO. Klassifisering. Skilt (merking av Kolli) 1 PRODUKT- OG LEVERANDØRIDENTIFISERING

CB SIKKERHETSDATA. Advarsel. ARGON komprimert ARGON 003A-NO. Klassifisering. Skilt (merking av Kolli) 1 PRODUKT- OG LEVERANDØRIDENTIFISERING Side : 1 ón 2.2 : Ikke brennbar og ikke giftig gass. Advarsel M«1 PRODUKT- OG LEVERANDØRIDENTIFISERING Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhetsdatablad nr Kjemisk navn Kjemisk formel Registreringsnummer.

Detaljer

2.2 : Ikke brennbar og ikke giftig gass. : Industrielt og professionelt. Foreta en risikovurdering før bruk. Bedriftsidentifikasjon

2.2 : Ikke brennbar og ikke giftig gass. : Industrielt og professionelt. Foreta en risikovurdering før bruk. Bedriftsidentifikasjon Side : 1 / 5 ón 2.2 : Ikke brennbar og ikke giftig gass. Advarsel M«1 PRODUKT- OG LEVERANDØRIDENTIFISERING Produktidentifikator Handelsnavn :, Alphagaz Helium LGC Sikkerhetsdatablad nr :. Erstatter/Replaces

Detaljer

Sikkerhets data blad i henhold til 1907/2006/EC, artikkel 31

Sikkerhets data blad i henhold til 1907/2006/EC, artikkel 31 Side 1/5 Utskriftsdato 19.12.2011 1 Identifisering av stoff/blanding og av produsent/leverandør Produkt identifikasjon Art.nr.: 241300/RN 110584 Relevant identifisering av stoffet eller blandingens bruk

Detaljer

Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007.

Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007. Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007. Linjegods ble i 1994 som første samlaster i Norge sertifisert

Detaljer

2.2 : Ikke brennbar og ikke giftig gass. : Industrielt og professionelt. Foreta en risikovurdering før bruk. Bedriftsidentifikasjon

2.2 : Ikke brennbar og ikke giftig gass. : Industrielt og professionelt. Foreta en risikovurdering før bruk. Bedriftsidentifikasjon Side : 1 ón 2.2 : Ikke brennbar og ikke giftig gass. Advarsel M«1 PRODUKT- OG LEVERANDØRIDENTIFISERING Produktidentifikator Handelsnavn :, Svovelhexafluorid N35 Sikkerhetsdatablad nr :. Erstatter/Replaces

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn Lover og forskrifter Merking av kjemikalier, Statens forurensningstilsyn 2003 1 Lover og forskrifter - merking av kjemikalier Innhold INNLEDNING... 2 GRUNNLAG FOR MERKINGEN KLASSIFISERING AV KJEMISKE STOFFER...

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006//EF, Artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006//EF, Artikel 31 Side: 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Bruk av stoffet/ tilberedning Duftgran Produsent/leverandør: Yngve iklasson AB Prästängsvägen 5 S-452 33 Strömstad

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Rapportering av uhell ved transport av farlig gods

Rapportering av uhell ved transport av farlig gods Rapportering av uhell ved transport av farlig gods Jan Øistein Kristoffersen, DSB 1 Innhold Om plikten til å melde uhell Oversikt over uhell meldt 2012 Utvikling og trender Jeg har valgt å være forsiktig

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/112/EF. av 13. desember 2004

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/112/EF. av 13. desember 2004 24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 23/89 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/112/EF 2008/EØS/23/10 av 13. desember 2004 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 95/50/EF

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Loctite 5980 Side 1 av 5 SDB-Nr. : 367607 V001.1 bearbeidet den: 02.09.2009 Trykkdato: 30.03.2011 1. Stoff-/tilberednings- og firmabetegnelse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR BATTERIVANN

SIKKERHETSDATABLAD NITOR BATTERIVANN DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Ikke dentalt bruk.

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for KLM Miljø AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for KLM Miljø AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for KLM Miljø AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk. Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret

Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk. Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret Lynkjapt tilbakeblikk på hvorfor vi har en biproduktforordning: Kugalskap, munn

Detaljer

Gass hvordan sikre seg mot risiko (gassbiler, gassflasker m. m) Lisbeth Solgaard

Gass hvordan sikre seg mot risiko (gassbiler, gassflasker m. m) Lisbeth Solgaard Gass hvordan sikre seg mot risiko (gassbiler, gassflasker m. m) Lisbeth Solgaard 10.11.16 Stiftelsen Returgass/Isovator AS SRG mottar hovedsakelig kjølegass HFK, HKFK, KFK, PFK Gasser som inneholder fluor,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL ULTRASEAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.03.2007 Revisjonsdato 18.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

TILLATELSE TIL INNSAMLING AV FARLIG AVFALL FOR Lindum Ressurs og Gjenvinning AS

TILLATELSE TIL INNSAMLING AV FARLIG AVFALL FOR Lindum Ressurs og Gjenvinning AS TILLATELSE TIL INNSAMLING AV FARLIG AVFALL FOR Lindum Ressurs og Gjenvinning AS I medhold avfallsforskriftens 1 11-6, jf. lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.)

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato

Detaljer

HANDELSNAVN: STÅL-FIX MATT / STAHL-FIX MATT (stålpleie børstet stål) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIE OG ANSVARLIG FIRMA

HANDELSNAVN: STÅL-FIX MATT / STAHL-FIX MATT (stålpleie børstet stål) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIE OG ANSVARLIG FIRMA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIE OG ANSVARLIG FIRMA X Godkjent for bruk O Godkjent for lab.bruk O Modifisert HANDELSNAVN SYNONYMER GRUPPENAVN PRODUKTTYPE O Utvikler giftig gass ved brann O Gass under trykk

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy.

Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy. Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy. Ref. Forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Veiledningen

Detaljer

PRODUKTDATABLAD. 1 Identifikasjon av kjemikaliet of ansvarlig firma. 2 Vigtigste faremomenter BREATHING OXYGEN

PRODUKTDATABLAD. 1 Identifikasjon av kjemikaliet of ansvarlig firma. 2 Vigtigste faremomenter BREATHING OXYGEN . PRODUKTDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet of ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Dataark nummer: 625111-r 1. 0. 0 Produktkode: 625111 (MOX-5), 625129 (MOX-40), 636480 (MOX-2)

Detaljer

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift Ta ansvar for FARLIG AVFALL i din bedrift Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre skader på mennesker og miljø. I bilbransjen oppstår det mange typer

Detaljer

Nyhetsbrev. bidrar til økt sikkerhet. Farlig Stoff - info

Nyhetsbrev. bidrar til økt sikkerhet. Farlig Stoff - info Nyhetsbrev Juni 2009 Farlig Stoff - info Ny forskrift om farlig stoff bidrar til økt sikkerhet Foto: Colourbox Fra 8. juni 2009 ble fire tidligere forskrifter erstattet av den nye forskrift om håndtering

Detaljer

1 Hensikt Prosedyren skal sikre at pakking og forsending av isotopavfall skjer etter gjeldende sikkerhetsstandarder og forskrifter.

1 Hensikt Prosedyren skal sikre at pakking og forsending av isotopavfall skjer etter gjeldende sikkerhetsstandarder og forskrifter. Pakking og levering av HMS-avd. HMSRV-35/03 24.10.2011 HMS Rektor 1 av 7 01.12.2006 Innholdet i dette vedlegget er hentet fra en intern rutine ved Institutt for fysikk. Noe av informasjonen kan være av

Detaljer

Revisjon: 02/09/2010 PRODUKTDATABLAD. 909001-909006 (see product label for all approved uses and instructions) Synonymer:

Revisjon: 02/09/2010 PRODUKTDATABLAD. 909001-909006 (see product label for all approved uses and instructions) Synonymer: PRODUKTDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet of ansvarlig firma Produktnavn: Dataark nummer: 909001 3. 0. 2 Kjemikaliets bruksområde: Pool / spa treatment - Potable water treatment Produktkode: 909001-909006

Detaljer

WHEN TIME MATTERS FAKTURA IMPORT / EKSPORT. Vår faktura sendes deg så snart som mulig etter en transport sammen med tolldeklarasjonen.

WHEN TIME MATTERS FAKTURA IMPORT / EKSPORT. Vår faktura sendes deg så snart som mulig etter en transport sammen med tolldeklarasjonen. IMPORT / EKSPORT NORTRAIL Norsk Trailer Express AS håndterer import- og eksportforsendelser mellom Norge og Skandinavia / Europa for øvrig. På de fleste land har vi 2-3 avganger i uken, både import/eksport.

Detaljer

Nasjonal konferanse På vei mot klimasmarte kuldeanlegg

Nasjonal konferanse På vei mot klimasmarte kuldeanlegg Nasjonal konferanse På vei mot klimasmarte kuldeanlegg Sikkerhetsaspektet med kuldemedier som er regulert av brann- og eksplosjonsvernloven Berit Svensen 9. Mars 2017 Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

HMS - DATABLAD PathoDX STREP Grouping, R62025

HMS - DATABLAD PathoDX STREP Grouping, R62025 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Handelsnavn. Dato: 06.11.2007 Revidert den: Leverandør: Produsent: OXOID AS REMEL EUROPE LTD. Pb 6490 Etterstad Remel House, Clipper Boulevard West

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter Mai 2017 «Forvaltningsrevisjon av effektivitet og kvalitet i internkontrollen» Mai 2017 Prosjektplan

Detaljer