ADR - Transport av farlig gods

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ADR - Transport av farlig gods"

Transkript

1

2 PRESENTERER ADR TRANSPORT AV FARLIG GODS PÅ VEG Sikkerhetsrådgiver Tor Stenerud

3 DEN INTERNASJONALE FARLIG GODS ORGANISASJONEN UN "Orange book" (Klasse 1-6, 8 & 9) IAEA "ST-1" (Klasse 7) IATA-DGR ICAO-TI IMDG-Code ADR/RID

4 Sikkerhetsrådgivers oppgave Gi råd og veiledning om hvordan man på størst mulig måte kan gi bedriften nødvendig kompetanse på Bruk, oppbevaring og transport av farlig gods

5 De 15 punktene som er vår oppgave 1 Kontrollere at bestemmelsene om transport av farlig gods blir fulgt. 2 gi virksomheten råd om transport av farlig gods. 3 Utarbeide årsrapport til virksomhetens ledelse, om virksomhetens aktiviteter med hensyn til farlig gods. Disse årsrapportene skal oppbevares i 5 år og gjøres tilgjengelig for de nasjonale myndighetene på forespørsel.

6 Rådgiverens plikter omfatter også kontroll av praksis og rutiner på følgende områder i forbindelse med de relevante aktiviteter hos virksomheten; 4 rutiner for å oppfylle kravene med hensyn til identifikasjon av de farlige stoffene som transporteres. 5 virksomhetens praksis med hensyn til å ta i betraktning eventuelle spesielle krav som er knyttet til det farlige godset som skal transporteres når transportmidler skal anskaffes. 6 rutiner for kontroll av utstyr som benyttes i forbindelse med transport, lasting eller lossing av farlig gods

7 7 hensiktsmessig opplæring av virksomheten og virksomhetens ansatte, samt registrering av denne opplæringen. 8 iverksettelse av egnede nødtiltak i tilfelle ulykke eller uhell som kunne få konsekvenser for sikkerheten under transport, lasting eller lossing av farlig gods. 9 foreta undersøkelser og, når det er påkrevet, utarbeide rapporter om alvorlige ulykker, uforutsette hendelser eller alvorlige overtredelser av bestemmelsene under transport, lossing eller lasting av farlig gods.

8 10 Iverksette egnede tiltak for å hindre gjentagelse av ulykker, uforutsette hendelser eller alvorlige overtredelser av bestemmelsene. 11 hvordan det tas hensyn til bestemmelsene om transport av farlig gods når det velges og gjøres bruk av underleverandører eller tredjepartslogistikk. 12 hvordan det følges opp ansatte som er involvert i transport, lasting eller lossing av farlig gods, har detaljerte rutiner og instrukser. 13 innføre tiltak for å øke bevisstheten om risko forbundet med lagring og lossing av farlig gods.

9 14 iverksettelse av rutiner for å sikre at dokumenter og sikkerhetsutstyr som skal følge transporten, befinner seg på kjøretøyet og er i samsvar med bestemmelsene. 15 iverksettelse av rutiner for å sikre at bestemmelsene om lasting og lossing blir fulgt.

10 ADR Accord Europeen Relatif au transport International desmarchandies Dangereuses par Route eller Europeisk vegfraktavtale om transport av farlig gods

11 IMDG code International Maritime Dangerous Goods code FOR nr 1481: Forskrift om transport av farlig last om bord på norske skip

12 Skjema for registrering av forsinkelser på ferger pga farlig gods Bilnr Sjåførens navn Transportselskap Kilde; LTL Logistikk og Transportindustriens Landsforening Tid og sted Strekning Fergeselskap Opplysninger om farlig gods/last på kjøretøyet Godstype: Avsender: (sendingsnummer/sendingsid) Mengde farlig gods: Mottaker: Rapporter hvis du blir stående ut over normal tid, før du blir tatt med fergen. Angi årsak til forsinkelse Konsekvenser Resulterte i, beskriv: Ble avvist pga for mange passasjerer og/eller personbiler: Forskrift 403, 3 Hadde ulovlig dypkjølt gass: Forskrift 1481, vedlegg 1, B tabell, fotnote 3. Fergen hadde ikke skumslokningsutstyr montert Forskrift 1481, del B, 8 (1) Ventetid; t/min Brudd på kjøre- og hviletid, ny sjåfør måtte kjøre Omkjøringsveg (km) Forsinket levering til terminal/kunde Annet: Annen årsak angitt av fergeselskapet, beskriv: Signatur sjåfør: Dato: Skjema sendes til:

13 ICAO International Civil Aviation Organization eller IATA International Air Transport Association For transport av farlig gods på fly, brukes IATA, som er flyselskapenes eget regelverk.

14 For oppbevaring og bruk Lov om oppbevaring av eksplosiver Risikovurdering lager, transport, på anleggsplass og retur Risikoanalyse Gjøres i hodet før alle arbeidsoperasjoner

15 Hva er farlig gods? Farlig gods er en fellesbetegnelse på kjemikalier, stoffer, stoffblandinger, produkter, artikler og gjenstander, som har slike egenskaper at de representerer en fare for mennesker, materielle verdier og miljøet ved et akutt uhell.

16 Saltsyre i kontakt med vann

17

18

19

20

21 UN NUMMER VARENAVN KLASSE FAREGRUPPE EKS. KLASSIFISERING UN 0081, 1, 1D Sprengstoff type A (B1000C) Eller UN 1230 Metanol 3,(6.1), II (D) Eller UN 1202 Diesel 3,III (D/E)

22 Klasse 1 Eksplosiver I denne rekkefølge et t er f are

23 Klasse 3 Brannfarlige væsker f. eks; UN 1202 Di esel 3, III ( D / E) El l er UN 1203 Bensi n 3, II ( D / E) El l er UN 1267 Petroleumråolje 3,l ( D / E) Eller UN 3065 Alkoholholdige drikkevarer 3,ll

24 Klasse Oksiderende stoffer f. eks UN 2015 hydr ogenper oksi d, 5. 1, I ( B / E) Kl 5.2 = for eksempel herdere til plast

25 ELEMENTER FOR Å SIKRE EN FORSVARLIG TRANSPORT Et regelverk Kunnskap Erfaring Kontroll/inspeksjon Revisjon Vi skal først og fremst sikre at transport av farlig gods blir utført på en forsvarlig og korrekt måte og at alle ledd i transport-kjeden har den nødvendige kompetanse som trengs for å sikre dette.

26 Security Sikkerhetsopplæring Farlig gods skal kun tilbys til transportør som er tilstrekkelig identifisert. Parkeringsplasser og lager skal være godt opplyst og sikret. Alle mannskap på kjøretøy skal ha ID papirer. Alle bedrifter skal ha en sikringsplan.

27 Sjåførens ansvar Må følge kjørerute til punkt og prikke hvis det kreves i forbindelse med høy risiko transport - Sjekke fraktbrev mot godset. Klassen i fraktbrevet skal stemme med fareseddel - Avise godset hvis dokumenter mangler Fraktbrev eller transportuhellskort - Skade på godset, eller misfarging - Overholde forskrift for lasting og sikring - Merking av kjøretøyet - Ha med sikkerhetsutstyret

28 Sjåførens ansvar; Samlasting med matvarer eller dyrefor Samlasting med farlig gods Røykeforbud Forbud mot passasjerer Forbud mot parkering og stopp i bebygde områder Sikring og håndtering av farlig gods

29 -og følg rådene fra utrykningspersonell; -Ta av alle forurensede klær og forurenset beskyttelsesutstyr og legg dem på et forsvarlig sted. Tiltak ved ulykker eller nødsituasjoner SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER Hvis en ulykke eller nødsituasjon oppstår eller er nært forstående under transport, skal kjøretøyets mannskap gjennomføre følgende tiltak dersom det er trygt og praktisk gjennomførbart: -Unngå åpenbare tennkilder og røyking. Ikke slå på elektrisk utstyr; -Informer relevante nødetater med så mye informasjon om ulykken -og de farlige stoffene som mulig; -Ta på varselvest og sett ut frittstående varselsignaler på en hensiktsmessig måte; -Ha transportdokumentene lett tilgjengelig for utrykningspersonell når disse ankommer; -Ikke gå i eller berør utslipp. Unngå å puste inn gasser, støv, røyk og damp ved å bevege -deg bort fra utslippet. Gå mot vinden; -Bruk medbrakt utstyr til å forhindre lekkasjer til omkringliggende vann, -bekker, elver, sjø eller avløpssystemer hvis det er hensiktsmessig og trygt; -Gå vekk fra ulykkesstedet, råd andre til å gjøre det samme

30 Utstyr for personlig og generell beskyttelse, for å kunne gjennomføre tiltak ved ulykker og andre hendelser, som skal være med alle transportenheter i samsvar med ADR Følgende utstyr skal medbringes i alle transportenheter for alle faresedler: - minst en stoppekloss per kjøretøy; av egnet størrelse for kjøretøyets vekt og hjuldiameter; - to frittstående varselsignaler; - øyeskyllemiddel (a); og for hvert medlem av kjøretøyets mannskap - egnet varselvest eller varselklær (f.eks. som beskrevet i europeisk standard EN 471); - en lommelykt; - et par beskyttelseshansker; - øyebeskyttelse (f.eks. beskyttelsesbriller) Tilleggsutstyr for enkelte klasser: - en fluktmaske (b) til alle kjøretøyets mannskaper ved transport merket med fareseddel nummer 2.3 eller 6.1; - en spade (c); - tetning for sluk (c); - oppsamlingsbeholder av plast (c). a) Ikke nødvendig for fareseddel: 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 og 2.3. b) For eksempel en fluktmaske med kombinert gass/støv filter som oppfyller standarden EN 141. c) Bare nødvendig for fareseddel 3, 4.1, 4.3, 8 og 9..

31 Kjøretøy eller Transportenhet? Kjøretøyet skal merkes med faresedler Transportenheten skal merkes med oransje skilt Kjøretøy Kjøretøy Transportenhet

32 EX ll kjøretøy Fra innføres nye krav om mengder på EX ll transportenheter. Fra denne dato bortfaller den nasjonale muligheten vi har pr. i dag med å kunne bruke et EX ll kjøretøy som EX lll, og mengdene blir som under Transport enhet Fare gruppe Forenlighetsgruppe A Andre Andre en 1.4S EX ll 6, Ubegrenset 5000 EX lll 18, Ubegrenset S

33 Tunnelkategori A Ingen begrensninger for transport av farlig gods

34 DOKUMENTASJON TRANSPORTDOKUMENTET MULTIMODAL DANGEROUS GOODS DECLARATION FRAKTBREV Sjåføren skal selv ha med de skriftlige instruksjonen som er på 4 sider, på et språk han kan lese og forstå?

35 SKT Øvre Storgate Drammen Friday, 27 January 2012 Kjell Foss AS Kileveien Ramnes Fjellsprengning AS tlf Valløveien 2, 3118 Tønsberg Tønsberg FARLIG GODS adr. 26 Pappkasser UN 0081 Sprengstoff type A 1.1D ( B1000C) 390 kg 2 Pappkasse UN 0030 Tennere Elektrisk 40 kg 1.1B ( B1000C)

36 Transport dokumentet skal oppbevares i minst 3 mnd. Etter at transporten har skjedd. DOKUMENTET KAN VÆRE ELEKTRONISK, HVIS DET KAN REPRODUSERES PÅ PAPIR PÅ BRUKERSTEDET.

37

38 EMBALLERING Det finnes i hovedsak 4 typer emballasje; Single Sammensatt 1A1/Y1.2/200/97/N/DGM456 Kompositt Overpakning Overpack Overpakning ordet overpakkning skal stå på

39

40

41

42

43

44 MERKING

45 Merking De oransje skiltene skal være festet slik at de ikke skal løsne fra bilen etter å være omspunnet av flammer i 15 minutt. De oransje skiltene skal være festet slik at de er lesbare og sikret uansett kjøretøyets stilling. Løse faresedler skal også være sikret slik at de ikke faller av ved et uhell eller ulykke

46

47 SAMLASTING HOVEDREGEL KOLLI MERKET MED EKSPLOSIV FARESEDDEL FÅR IKKE SAMLASTES MED KOLLI MED ANDRE FARESEDLER. KOLLI MED ANDRE FARESEDLER FÅR LASTES SAMMEN

48 Fareseddel nr , 2.2, 2.3 ADR - Transport av farlig gods A, B, C Se / 2/ 1.4 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/2/ 3/ 1.5 2/ 1.6 2/ 2.1, 2.2, 2.3 1/ x x x x x x x x x x x x 3 1/ x x x x x x x x x x x x 4.1 1/ x x x x x x x x x x x x x 4.2 1/ x x x x x x x x x x x x 4.3 1/ x x x x x x x x x x x x 5.1 4/ 1/ x x x x x x x x x x x x 5.2 1/ x x x x x x x x x x x x x 6.1 1/ x x x x x x x x x x x x 6.2 1/ x x x x x x x x x x x x 7A, B, C 1/ x x x x x x x x x x x x 8 1/ x x x x x x x x x x x x 9 2/ 1/ 2/ 3/ 2/ 2/ x x x x x x x x x x x x X Samlasting tillatt 1/ Samlasting tillatt med stoffer og gjenstander av 1.4 S. 2/ Samlasting tillatt mellom gods av klasse 1 og livredningsmateriell av klasse 9 (UN-nr. 2990, 3072 og 3268). 3/ Samlasting tillatt mellom kollisjonsputeladninger, kollisjonsputeenheter eller setebeltestrammere i farekode 1.4G (UN 0503) og kollisjonsputeladninger, kollisjonsputeenheter eller setebeltestrammere i klasse 9 (UN 3268). 4/ Samlasting tillatt mellom sprengstoff (unntatt UN 0083 Sprengstoff Type C) og ammoniumnitrat og uorganiske nitrater i klasse 5.1 (UN 1942 og UN 2067) under forutsetning av at den samlede mengde betraktes som tilhørende sprengstoff i klasse 1 med hensyn til merking med faresedler, adskillelse, lasting og maksimum tillatt mengde.

49 SAMLASTING (Eksplosiver) Forenlighetsgruppe A B C D E F G H J L N S A X B X 1 X C X X X X 2, 3 X D 1 X X X X 2, 3 X E X X X X 2, 3 X F X X G X X X X X H X X J X X L 4 N 2 X S X X X X X X X X X X (1) I Norge kreves det at samlasting mellom B og D skal være på forskjellige kjøretøy

SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER

SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER Tiltak ved ulykker eller nødsituasjoner Hvis en ulykke eller nødsituasjon oppstår eller er nært forstående under transport, skal kjøretøyets mannskap gjennomføre følgende tiltak

Detaljer

Transportørhåndbok. Transport av farlig gods

Transportørhåndbok. Transport av farlig gods Transportørhåndbok Transport av farlig gods Per 1. januar 2007 Innhold Sikkerhetsrådgiver side 3 Avsenders plikter side 3 Transportørens plikter side 4 Transportdokumenter side 5 - språk - eks. på klassifisering

Detaljer

SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR. Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner

SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR. Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner Hvis en ulykke eller nødsituasjon oppstår eller er nært forstående under transport, skal kjøretøyets mannskap gjennomføre

Detaljer

FARLIG GODS. Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter. Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser

FARLIG GODS. Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter. Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser FARLIG GODS Innhold Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser Side 4 - Emballasjegrupper / klassifisering / fareklasser

Detaljer

FARLIG AVFALL. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. utgave 2012. Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

FARLIG AVFALL. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. utgave 2012. Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning FARLIG AVFALL Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall utgave 2012 Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning www.norsas.no 1. Forord Denne veilederen om innlevering og deklarering

Detaljer

FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften).

FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften). Side 1 av 13 FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften). DATO: FOR-2006-12-01-1331 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) AVD/DIR:

Detaljer

Veiledning. Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security)

Veiledning. Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security) Veiledning Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security) Innhold Innledning................................................................................ 3 1

Detaljer

VEILEDNING. Veiledning til landtransport - for skriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring. (security)

VEILEDNING. Veiledning til landtransport - for skriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring. (security) 10 VEILEDNING Veiledning til landtransport - for skriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security) Innhold Innledning................................................................................

Detaljer

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Få orden på kjemikaliene Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Forord 2 Kjemikalier er en del av hverdagen på mange arbeidsplasser. Det er viktig at man har kunnskap om kjemikaliene

Detaljer

RÅDGIVNING VED KJEMIKALIEUHELL RVK

RÅDGIVNING VED KJEMIKALIEUHELL RVK RÅDGIVNING VED KJEMIKALIEUHELL RVK En samarbeidsordning mellom Norsk Industri, Kystverket, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og industrien Revisjon 12.05.2015 RVK -konseptdokument revidert

Detaljer

Håndbok. Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid

Håndbok. Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid Håndbok 08 Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid Håndbok 08 Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid En innføring i lover og forskrifter som bergsprenger og andre med ansvar for bergsprengningsarbeid

Detaljer

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk 1 Innledning Formålet med denne veiledningen er å vise hvordan kap. 10 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig

Detaljer

Sikkerhet først. Truckboken og støttemateriell på polsk og engelsk SIDE 6. NYHET!

Sikkerhet først. Truckboken og støttemateriell på polsk og engelsk SIDE 6. NYHET! Sikkerhet først Nr. 3 2007 Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. NYHET! Truckboken og støttemateriell på polsk og engelsk SIDE 6. Myndigheter,

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Transportvilkår DB SCHENKERland. [År]

Transportvilkår DB SCHENKERland. [År] Transportvilkår DB SCHENKERland [År] Transportvilka r DB SCHENKERland Avtalene mellom Schenker AS og våre kunder reguleres etter Transportvilkår for Schenker AS, Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000 (Nordisk

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

DSV Road Domestic Transportguide

DSV Road Domestic Transportguide DSV Road Domestic Transportguide Fra og med 2. september 2014 ble DSV Road Domestic en del av DSV Road AS Norge. Det betyr at vi nå kan tilby deg et europeisk transporttilbud med et unikt nettverk og økt

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

Nyhetsbrev. av ammoniumnitrat INFO. Desember 2011

Nyhetsbrev. av ammoniumnitrat INFO. Desember 2011 Nyhetsbrev Desember 2011 INFO Begrensninger på omsetning av ammoniumnitrat Scanpix EU har som et ledd i kampen mot terror vedtatt en forordning 1 som legger begrensninger på hvem som kan få tilgang til

Detaljer

Rammeavtale for internasjonale transport-, distribusjons- og spedisjonsoppdrag

Rammeavtale for internasjonale transport-, distribusjons- og spedisjonsoppdrag Rammeavtale for internasjonale transport-, distribusjons- og spedisjonsoppdrag mellom [..] (heretter benevnt fraktføreren) og [..] (heretter benevnt oppdragsgiveren) C:\Users\lkberg\AppData\Local\Temp\transportavtale[1].internasjonal.doc

Detaljer

Havnesikring Håndbok i årvåkenhet

Havnesikring Håndbok i årvåkenhet Havnesikring Håndbok i årvåkenhet Innhold Del 1 - Introduksjon 2 Målsettingen med håndboka 2 Hvordan du bruker håndboka 2 Del 2 - Trusler mot den maritime sikringen 3 Vanlige trusler mot den maritime næringen

Detaljer

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid:

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: HMS-HÅNDBOK Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: Andre viktige telefonnummer/kontakter: BRANN 110 POLITI

Detaljer

HMS- plan for utstillingsområdet Bilde: ONS 2008 EXHIBITION

HMS- plan for utstillingsområdet Bilde: ONS 2008 EXHIBITION HMS- plan for utstillingsområdet Bilde: ONS 2008 EXHIBITION Oppdragsgiver: ONS 2010 Stavanger Forum AS Dato: 21.12.2009 27052010 Oppdrag: ONS 2010 bmoppdragsnavn1ons Emne: Helse- 2002 miljø og sikkerhet

Detaljer

Forfattere: Forsker Anett Bjelland og Direktør Gottfried Heinzerling, IRIS - International Research Institute of Stavanger

Forfattere: Forsker Anett Bjelland og Direktør Gottfried Heinzerling, IRIS - International Research Institute of Stavanger Transport av unitisert gods - utfordringer knyttet til farlig gods. Presentasjon av resultater fra en kartlegging av relevante forhold i innenriks transport i Norge Universitetet i Stavanger og IRIS International

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten 093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten Nr:093 Etablert: 01.02.2004 Revisjon nr: 02 Rev. dato:21.02.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår.

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. 1. Introduksjon Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. DFDS Seaways er medlem av Reisegaranti Fondet. Mer

Detaljer

TRANSPORTVILKÅR DHL EXPRESS

TRANSPORTVILKÅR DHL EXPRESS Same Day Time Definte Day Definite TRANSPORTVILKÅR DHL EXPRESS TRANSPORTVILKÅR FOR DHL BIL INNLAND - PAKKER, STYKKGODS & PARTIGODS INNHOLD 1. OMFANG... 2 2. DEFINISJONER... 2 3. GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

Transportvilkår 2008 for SCHENKERland

Transportvilkår 2008 for SCHENKERland Transportvilkår 2008 for SCHENKERland Avtalene mellom Schenker AS og våre kunder reguleres etter Transportvilkår for Schenker AS, Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000 (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige

Detaljer