Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter. Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter. Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser"

Transkript

1 FARLIG GODS 2013 Innhold Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser Side 4 - Emballasjegrupper / klassifisering / fareklasser Side 5 - Emballasje / merking Side 6 - Faresedler Side 7 - Plakat over faresedler / merkesymboler Side 8 - Transportdokument for farlig gods Side 8 - Skriftlige instruksjoner Side 9 - Blankett / Skriftlige instruksjoner for sjåføren Side 13 - Klargjøring IMDG-koden / merking og faresedler på kolli etc. Side 14 - Merking av sjøforurensende stoffer / dokumentasjon Side 15 - Bekreftelse Side 16 - Blankett / Multimodal Dangerous Goods Form Side 17 - Container Packing Certificate / Vehicle Declaration Side 18 - Blankett / Container Packing Certificate / Vehicle Declaration Side 19 - Stuasje og atskillelse IMDG-koden / Nor-Lines befordringsvedtekter Side 20 - Fravikelse av forskrifter / transportregelverk Nor Lines AS/Farlig gods/

2 FARLIG GODS Generelt I henhold til reglene i ADR/RID skal enhver virksomhet hvis aktiviteter omfatter transport av farlig gods, eller emballering, lasting, fylling eller lossing i den forbindelse, utpeke sikkerhetsrådgiver. Nor Lines AS er opptatt av at transport av farlig gods skjer på en forsvarlig, sikker og trygg måte og Nor Lines sin sikkerhetsrådgiver vil ha fokus på at slike transporter utføres i henhold til regelverket/bestemmelsene som gjelder for denne type transporter. Det regelverket som gjelder for landtransport er den nasjonale Forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods med veiledning, og ADR/RID For sjøtransport gjelder IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code) samt at andre særskilte avtaler/forskrifter kan gjelde for nasjonale fergestrekninger tatt inn i Regler for passasjer og lasteskip m.v (Skipskontrollens regler). Formålet med regelverkene er å sikre at samfunnets behov for sikker transport skjer under forhold som medfører minst mulig risiko for skade på liv, helse, miljø og materielle verdier. Dette ansvaret er fordelt mellom alle involverte aktører: produsent, avsender, speditør, terminaloperatør, jernbanen, fergeselskaper, transportør, bileier, sjåfører etc. Aktørene har ansvar for ikke å overlate farlig gods til noen som åpenbart mangler kunnskap, eller ikke har materiell til å gjennomføre transporten slik regelverket tilsier. Kapittel 1.4 i ADR/RID omhandler aktørenes plikter, og vi viser innledningsvis til de alminnelige sikkerhetstiltak som gjelder. Det fremgår her at: De som er aktører ved transport av farlig gods skal treffe tiltak som er hensiktsmessig i forhold til arten og omfanget av de faremomenter som kan forutses, slik at skade på ting eller personer unngås og om nødvendig begrense skadevirkningene. Avsender Avsender av farlig gods skal bare levere til transport, forsendelser som er i samsvar med kravene i ADR/RID. Avsender skal spesielt: Forvisse seg om at det farlige godset er klassifisert og tillatt for transport. Gi transportøren opplysninger og data samt, om nødvendig, de transportdokumenter som kreves, skriftlige instruksjoner (transportuhellskort) etc. Bare bruke emballasje som er godkjent for og egnet for transport av de stoffene det gjelder og merket slik det er bestemt i ADR/RID. Oppfylle kravene som gjelder forsendelsesmåte og transportrestriksjoner. Merke kolli med riktig informasjon/un nummer, faresedler og andre symboler Transportør Transportøren skal blant annet: Forvisse seg om at det farlige godset som skal transporteres, er tillatt å transportere i henhold til ADR/RID. Forvisse seg om at den fastsatte dokumentasjon befinner seg i transportenheten. Nor Lines AS/Farlig gods/

3 Se over kjøretøyer/vogner og last for å forvisse seg om at det ikke foreligger noen åpenbare feil, lekkasjer eller sprekker, at det ikke mangler utstyr etc. Kontrollere at kjøretøyene/vognene ikke er overlastet. Forvisse seg om at kjøretøyer/vogner er forsynt med faresedler og merking slik det er foreskrevet. ADR: forvisse seg om at det utstyr som er fastsatt i de skriftlige instruksjoner (transportuhellskort) til bilføreren, befinner seg i kjøretøyet. Som man ser påhviler det aktørene visse forpliktelser, men legg spesielt merke til at transport av farlig gods reguleres av Forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods med veiledning (landtransportforskriften), hvor det fremgår at enhver som mottar farlig gods for transport plikter å avvise godset dersom: Det er åpenbart at godset ikke er emballert i henhold til forskriften. Emballasjen har synlige skader som vil kunne innvirke på sikkerheten under transporten. Godset ikke er forskriftsmessig merket. De nødvendige dokumenter for gjennomføringen av transporten mangler. Mottaker har også visse forpliktelser, blant annet at man plikter å motta godset uten utsettelser med mindre det foreligger tvingende grunner til det. De andre aktørenes forpliktelser Andre aktører (laster/pakker/fyller) og deres forpliktelser finnes opplistet i ADR/RID. Deres forpliktelser følger av i ADR/RID for så vidt som de vet eller burde vite at de utfører oppgaver som inngår i en transportoperasjon som er underlagt nevnte regelverk. Definisjon på Laster er: - enhver virksomhet som laster farlig gods i et kjøretøy/vogn eller en storcontainer. Definisjon på Pakker er: - enhver virksomhet som pakker farlig gods i emballasje, inklusive storemballasje og mellomstore bulkcontainere (IBCer) og, om nødvendig, klargjøre kolliene for transport. Definisjon på Fyller er: - enhver virksomhet som laster farlig gods i en tank (tankkjøretøy, løstank, tankcontainer eller multimodal tank) og/eller i et kjøretøy/vogn, en storcontainer eller småcontainer for transport i bulk, eller i et batterikjøretøy/batterivogn eller MEGC. Klassifisering fareklasser Farlig gods er inndelt i klasser, slik at hver klasse indikerer hvilke type farlig gods vi har å gjøre med. For å gjenkjenne faretypene er farlig gods delt opp i 9 fareklasser: Klasse 1. Eksplosive stoffer og gjenstander Klasse 2. Gasser Klasse 3 Brannfarlige væsker Klasse 4.1 Brannfarlige faste stoffer Klasse 4.2 Selvantennende og selvopphetende stoffer Klasse 4.3 Stoffer som avgir brennbare gasser i kontakt med vann Klasse 5.1 Oksiderende stoffer Nor Lines AS/Farlig gods/

4 Klasse 5.2 Organiske peroksider Klasse 6.1 Giftige stoffer Klasse 6.2 Infeksjonsfremmende stoffer Klasse 7 Radioaktivt materiale Klasse 8 Etsende stoffer Klasse 9 Forskjellige farlige stoffer og gjenstander Det farlige godset som omfattes av navnet på klassen er definert på grunnlag av godsets egenskaper. Farlig gods innenfor samme klasse kan ha ulike egenskaper som gjør at de må behandles ulikt, og de er også inndelt i emballasjegrupper i henhold til deres faregrad med unntak av klasse 1, 2, 5.2, 6.2, 7 og selvreaktive stoffer i klasse 4.1. Vi har følgende emballasjegrupper: Emballasjegruppe I: Emballasjegruppe II: Emballasjegruppe III: Meget farlige stoffer. Middels farlige stoffer. Mindre farlige stoffer. I klasse 1 finnes: a) eksplosive stoffer, pyrotekniske stoffer, b) eksplosive gjenstander og c) stoffer og gjenstander som ikke er nevnt under (a) eller (b) Det er viktig å være klar over at i tillegg til UN-nummer, varenavn og fareklasse, er eksplosive stoffer og gjenstander inndelt i underklasser (divisjoner/faregrupper) samt forenlighetsgrupper. Underklassene (divisjonene/faregruppene) er inndelt i klasse 1.1 til 1.6 og forenlighetsgruppene A til S. Hver av underklassene og forenlighetsgruppene har egen spesifikk forklaring på hvordan stoffet eller gjenstandene reagerer/omfatter. I klasse 2 finnes: Gasser som omfatter rene gasser, gassblandinger, blandinger av en eller flere gasser med ett eller flere andre stoffer samt gjenstander som inneholder slike stoffer. En gass er et stoff som: a) ved 50 grader C har damptrykk over 300 kpa (3 bar); eller b) er fullstendig i gassform ved 20 grader C og standard trykk på 101,3 kpa Stoffer og gjenstander av klasse 2 er inndelt på følgende måte: Komprimert gass, flytende gass, nedkjølt flytende gass, oppløste gasser, aerosolbeholdere og små gassbeholdere, andre gjenstander som inneholder gass under trykk, ikke trykksatte gasser underlagt spesielle krav (gassprøver) og kjemikalier under trykk. Stoffer og gjenstander (unntatt aerosoler) i klasse 2, er tilordnet en av følgende grupper i henhold til deres fareegenskaper som følger: A O F T kvelende oksiderende brennbare giftige Nor Lines AS/Farlig gods/

5 TF giftige, brennbare TC giftige, etsende TO giftige, oksiderende TFC giftige, brennbare, etsende TOC giftige, oksiderende, etsende Når det gjelder IMDG-koden er farlige gasser tilordnet en av følgende tre faregrupper på grunnlag av den dominerende fare; Faregruppe 2.1 Faregruppe 2.2 Faregruppe 2.3 brennbare gasser (tilsvarer gruppene kjennetegnet ved stor bokstav F) brennbare, ikke giftige gasser (tilsvarer gruppene kjennetegnet ved de store bokstavene A eller O) giftige gasser (tilsvarer gruppene kjennetegnet ved stor bokstav T d.v.s. T, TF, TC, TO, TFC og TOC). Tilsvarende inndeling er å finne også for fareklassene 3-9. For ytterligere kriterier og emballasjegrupper viser vi til ADR/RID kapittel 2.2. Emballasje For å sikre en høy standard av sikkerhet under transport av farlig gods, er det ut fra erfaring og klassifisering satt visse kriterier til hvordan farlig gods skal være emballert. Regelverkene beskriver hvordan emballasje skal være konstruert, testet og godkjent. Godkjenningskodene kan se slik ut: u n 4G / Y 26 / S / 02 / N / DNV 123TEST Det er viktig å merke seg at emballasje for bruk i samsvar med ADR/RID skal være forsynt med varig og leselig merking som er slik plassert og har en slik størrelse i forhold til emballasjen at den er lett synlig. For kolli med brutto masse over 30 kg skal merkingen, eller kopi av merkingen finnes på toppen eller på en av sidene av emballasjen. Bokstaver, tall og symboler skal være minst 12 mm høye, unntatt på emballasje som rommer 30 liter eller 30 kg eller mindre hvor de skal være minst 6 mm høye, samt emballasje på 5 liter eller 5 kg eller mindre hvor de skal være av passende størrelse. MERKING OG FARESEDLER Merking Alle kolli skal være tydelig og varig merket med bokstavene UN pluss det UN-nummer som svarer til innholdet av det farlig gods. All merking av emballasje: a) skal være lett synlig og lesbar; b) skal tåle å bli utsatt for utendørs vær uten å bli vesentlig mindre effektiv. Nor Lines AS/Farlig gods/

6 Redningsemballasje skal dessuten være merket med ordet SALVAGE. For øvrig er det tilleggsbestemmelser for gods i klasse 1 og 2 samt spesielle merkebestemmelser for gods i klasse 7. Faresedler Alt gods (gjenstander/stoffer) som er oppført i tabell A i kapittel 3.2 i ADR/RID, skal ha påført de faresedler som er vist i kolonne (5) med mindre annet er fastsatt ved spesielle bestemmelser i kolonne (6). Bortsett fra spesielle bestemmelser for gassflasker i klasse 2, skal alle faresedler: a) være anbrakt på samme side av kolliet dersom dets dimensjoner gjør dette mulig, på kolli av klassene 1 og 7 skal de være i nærheten av den merkingen som angir varenavnet; b) være anbrakt på kolliet på en slik måte at det ikke blir dekket eller skjult av noen del av emballasjen eller noe som er festet til denne, og heller ikke av eventuelle andre sedler eller merking; og c) være anbrakt ved siden av hverandre dersom det skal være mer enn en fareseddel. Faresedlene og merking for begrenset mengde, med unntak av håndteringsmerkelapper som f.eks. nr. 13 (orienteringspiler), skal ha form av et kvadrat, skråstilt 45 grader og med minimum dimensjon 100 mm x 100 mm. Imidlertid kan det dersom kolliets format gjør det nødvendig, brukes faresedler med mindre dimensjoner under forutsetning av at de fortsatt er klart synlige. Nor Lines AS/Farlig gods/

7 Nor Lines AS/Farlig gods/

8 TRANSPORTDOKUMENT FOR FARLIG GODS / SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER Transportdokument/språk Transportdokument for farlig gods skal inneholde informasjon om det farlige godset, og det kommer i tillegg til normal informasjon som avsender, mottaker, kolliantall, vekt etc. Det betyr at transportdokumentet i tillegg skal inneholde følgende opplysninger for hvert farlig stoff eller farlig gjenstand som leveres til transport: Bokstavene UN, etterfulgt av UN-nummer. Varenavnet, eventuelt supplert med teknisk betegnelse i parentes. For fareklasse 1, klassifiseringskoden for det eller de farlige stoffer eller gjenstander som leveres til transport. Alle farer skal angis ved at fareseddel nummer oppgis. Ved mer enn ett nummer skal de etterfølgende stå i parentes. Stoffets eller gjenstandens emballasjegruppe dersom denne er tilordnet (I, II eller III) Spesielle tilleggsopplysninger som kreves for visse klasser Når i ADR bevisst blir anvendt, skal den samlede mengde farlig gods i hver transportkategori angis i transportdokumentet i samsvar med bestemmelsene i Ved bruk av må man være oppmerksom på at det i henhold til fremgår at når farlig gods som tilhører forskjellige transportkategorier transporteres i samme transportenhet/jernbanevogn, skal summen av mengden av stoffer og gjenstander i transportkategori 1, multiplisert med 50, mengden av stoffer og gjenstander i transportkategori 1 omtalt i merknaden til tabellen i multiplisert med 20 mengden av stoffer og gjenstander i transportkategori 2, multiplisert med 3, og mengden av stoffer og gjenstander i transportkategori 3 ikke overstige Ellers finnes det i ADR/RID spesielle bestemmelser som krever ytterligere opplysninger i transportdokumentet/eller tilleggsopplysninger/spesielle opplysninger for klassene 1, 2, 4.1, 5.2, 6.2 og 7. Nasjonalt og i Skandinavia kan transportdokumentet for farlig gods være på norsk, dansk eller svensk. I annen internasjonal transport skal det være på et språk som er offisielt i avsenderlandet, og på engelsk, tysk eller fransk. Skriftlige instruksjoner Som en forholdsregel mot uhell eller nødssituasjoner som kan oppstå under en transport, skal skriftlig instruksjoner (transportuhellskort) i henhold til ADR (vist nedenfor) oppbevares i førerhytten og være lett tilgjengelig. Transportøren er ansvarlig for at disse instruksjonene blir overlevert kjøretøyets mannskap før transporten starter og skal i tillegg forsikre seg om at føreren kan lese og forstå instruksene og er i stand til å utføre dem på en tilfredsstillende måte. Før transporten starter skal sjåføren(e) gjøre seg kjent med det farlige godset som er lastet, og gjennomgå instruksjonene for detaljer om opptreden ved ulykker eller nødsituasjoner. I Norge skal skriftlige instruksjoner være skrevet ut med faresedler i farger. Nor Lines AS/Farlig gods/

9 Nor Lines AS/Farlig gods/

10 Nor Lines AS/Farlig gods/

11 Nor Lines AS/Farlig gods/

12 Nor Lines AS/Farlig gods/

13 Transport av farlig gods til sjøs er regulert gjennom IMDG-koden (Internasjonal Maritime Dangerous Goods Code). Dette regelverket er mye likt det som gjelder for vei/jernbane (ADR/RID), men har helt spesifikke bestemmelser som kun gjelder sjøtransport. Del 5 Klargjøring for forsendelse IMDG-koden Denne delen inneholder blant annet bestemmelser for forsendelser av farlig gods med hensyn til godkjenning av forsendelser og forhåndsmelding, merking, faresedler, dokumentasjon (gjennom manuelle metoder, elektronisk databehandling (EDP) eller elektronisk dataoverføring (EDI-metoder) samt bruk av faresedler. Videre at med unntak av klasse 7 skal emballasje, inkludert IBC beholdere, som tidligere har inneholdt farlig gods være identifisert, merket og påført faresedler som kreves for slikt farlig gods, hvis ikke tiltak som rengjøring, avgassing eller fylling med et ufarlig stoff er gjennomført for å eliminere faren. Merking og faresedler på kolli, inklusiv IBC-beholdere ANM.: Disse bestemmelsene omhandler merking og etikettering av farlig gods med utgangspunkt i deres egenskaper. Imidlertid får ytterligere merking eller symboler, som viser hvilke hensyn man må ta under håndtering og lagring av et kolli brukes der det er hensiktsmessig (for eksempel symbol av en paraply, som viser at kolliet skal holdes tørt) Merking av kolli, inklusiv IBC-beholdere Hvis ikke annet er foreskrevet i forskriftene, skal offisielt varenavn (Proper Shipping Name) og tilhørende UN-nummer, med bokstavene UN foran være oppgitt på hvert kolli. Hvis det er uemballerte gjenstander, skal merkingen plasseres på gjenstanden, på dens vugge eller på dennes håndterings- lagrings eller utskytningsanordning. For gods i faregruppe 1.4 og forenlighetsgruppe S skal faregruppen og bokstaven for forenlighetsgruppen også finnes i merkingen, med mindre fareseddel for 1.4S er benyttet. Typisk kollimerking er følgende: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (caprylyl chloride) UN Merking og faresedler på containere og lastebærere ANM.: Disse bestemmelsene omhandler merking og etikettering av farlig gods lastet inn i containere med utgangspunkt i deres egenskaper. Kun merking som kreves i henhold til IMDG-kodens kap. 5.3 er tillatt, med merking for primær og sekundær fare som viser hvilke hensyn man må ta under håndtering og lagring av en container/lastebærer. All merking, foreskrevet i IMDG-kodens (kolli) og (containere): 1. skal være lett synlig og lesbar 2. skal være slik at opplysningene fremdeles kan avleses på kolli og/eller container som har vært i sjøen i minst tre måneder. Der hensiktsmessig merkingsmetoder overveies, skal hensyn tas til holdbarhet på emballasjemateriellet og kolliets ytre, 3. skal vises mot en kontrasterende bakgrunn på kolliets utside og 4. får ikke plassere sammen med annen kollimerking slik at dens formål vesentlig reduseres. Nor Lines AS/Farlig gods/

14 Spesifikasjoner for faresedler Med unntak av det som er fastsatt i IMDG-koden for faresedler for klasse 7, skal fareseddel for a) kolli i henhold til : 1. være minst 100 x 100 mm, og ha en linje med samme farge som symbolet, 5mm innefor sidekantene og parallelt med disse; 2. tilsvarende den fareseddel som er fastsatt for angjeldende farlig gods med hensyn til farge og symbol; og 3. vise numrene for klassen og risikogruppen (og for gods av klasse 1, bokstaven for forenlighetsgruppen). b) container i henhold til : 1. være minst 250 x 250 mm, og ha en linje med samme farge som symbolet, 12,5mm innefor sidekantene og parallelt med disse; 2. tilsvarende den fareseddel som er fastsatt for angjeldende farlig gods med hensyn til farge og symbol; og 3. vise numrene for klassen og risikogruppen (og for gods av klasse 1, bokstaven for forenlighetsgruppen) som er fastsatt for angjeldende farlig gods i for tilsvarende fareseddel, med tall som er ikke under 25 mm høye. Merking av miljøskadelige og sjøforurensende stoffer (Marine Pollutant) Lastebærere som inneholder sjøforurensende stoffer (marine pollutant) skal i henhold til IMDG-koden være tydelig merket for slike stoffer, på steder som er angitt i , selv om lastebæreren også inneholder kolli, som ikke trenger slik merking. Merkingen skal være som vist nedenfor, og være i overensstemmelse med spesifikasjonene i og ha sider på minst 250x250mm. Begrensede mengder Kolli og lastebærere som inneholder farlig gods i begrensede mengder skal merkes med merkelappen i henhold til kap. 3.4 (som vist nedenfor). Størrelsen på merkelappen på kolli skal være minimum 100x100mm og på lastebærere minst 250x250mm. Nor Lines AS/Farlig gods/

15 Dokumentasjon I kapittel 5.4 i IMDG-koden fremgår at om ikke annet er angitt skal avsender som overleverer farlig gods til transport beskrive det farlige godset i en godsdeklarasjon (Multimodal Dangerous Goods Form). En godsdeklarasjon får bestå av mer enn en side, om sidene er nummerert i rekkefølge. Opplysningene i godsdeklarasjonen skal være lett å identifisere, leselig og holdbar. Avsender, mottaker og dato Navn og adresse til avsender og mottaker skal inngå i godsdeklarasjonen. Dato for når godsdeklarasjonen eller en elektronisk kopi forberedes eller overleveres til den første transportør skal også angis. Beskrivelse av det farlige godset Godsdeklarasjon skal for hvert emne, material eller gjenstand som overlevers til transport inneholde følgende opplysninger: 1. UN-nummeret, med bokstavene UN foran 2. Offisiell transportbenevning (proper shipping name) med evt. teknisk navn 3. Klassen, (og for klasse 1: faregruppe og bokstav for forenlighetsgruppen).om produktet er tilordnet en sekundær risiko skal dette føres opp i parantes etter klassen. 4. Hvor emballasjegruppe for stoff eller gjenstand er tildelt angis dette. Emballasjegruppen kan ha bokstavene PG foran (f..eks. PG II ). Tilleggsinformasjon Avhengig av det produktet som skal sendes, vil det i noen tilfeller kreves tilleggsinformasjon om stoffets egenskaper eller krav til håndtering. Eksempel på dette kan være; Flammepunkt, Limited Quantity eller Marine Pollutant. Nærmere informasjon er angitt i Bekreftelse Godsdeklarasjon skal inneholde en bekreftelse eller en erklæring om at den overleverte sending kan aksepteres for transport og at godset er korrekt pakket, merket og etikettert og i god stand for transport i henhold til gjeldende regler. Teksten til denne erklæringen er: (I hereby declare that the contents of this consignment are fully and accurately described above by the Proper Shipping Name, and are classified, packaged, marked and labelled/placarded, and are in all respects in proper condition for transport according to applicable international and national governmental regulations.) Eksempel på dokument er vist på neste side. Nor Lines AS/Farlig gods/

16 Nor Lines AS/Farlig gods/

17 Container packing certificate/ vehicle declaration Det er for øvrig verd å merke seg at dersom transport av farlig gods i storcontainer skjer før eller etter en sjøtransport, skal det utstedes et containerstuingssertifikat i samsvar med avsnitt i IMDG-koden sammen med transportdokumentet. Det betyr at når farlig gods stues i en container/kjøretøy (definisjon av container i IMDGkoden 1.2.1) skal den som er ansvarlig for stuingen av containeren/kjøretøyet sørge for et stuingssertifikat som angir containerens/kjøretøyets identifikasjonsnummer og attestere at stuingen er foretatt i samsvar med følgende betingelser: 1. Containeren/kjøretøyet var ren, tørr og tilsynelatende i stand til å ta imot godset. 2. Gods som skal være atskilt ikke er stuet sammen i eller på containeren/kjøretøyet (med mindre dette er godkjent av vedkommende myndighet i henhold til ). 3. Alle kolli er inspisert for utvendige skade, og bare kolli i god stand er blitt lastet. 4. Fat er stuet stående, med mindre vedkommende myndighet har godkjent noe annet, og at alt gods er korrekt lastet og når dette ansees nødvendig, forsvarlig sikret med sikringsmateriell tilpasset den aktuelle transportmåte og strekning. 5. Gods i bulk er blitt fordelt jevnt i containeren/kjøretøyet. 6. For sendinger som inneholder gods av klasse 1, annet enn faregruppe 1.4, at containeren/kjøretøyet er strukturelt i driftsmessig stand i samsvar med Containeren/kjøretøyet og kolliene er korrekt merket og forsynt med faresedler. 8. Når karbondioksid i fast form (CO2 tørris) benyttes til kjøling, har containeren / kjøretøyet merking eller plakat på utsiden på et øyenfallende sted, slik som ved dørene, i henhold til , med teksten "WARNING" med røde eller hvite bokstaver ikke mindre enn 25mm høy, og hvor merkelappen viser varenavnet (Proper Shipping Name) samt ordene AS COOLANT" eller "AS CONDITIONER". En tilsvarende tekst skal også angis på godsdeklarasjonen. 9. Et farlig gods transportdokument som kreves i h.t. IMDG-koden er mottatt for alle forsendelser med farlig gods, som er stuet i containeren/kjøretøyet. Nor Lines AS/Farlig gods/

18 Nor Lines AS/Farlig gods/

19 Stuasje og atskillelse (Kapittel 7. og 7.2, IMDG-koden) Denne delen inneholder viktig informasjon med tanke på stuasje og atskillelse. Det er her man kanskje finner de største forskjellene mellom land- og sjøbasert transport. 2 ulike produkter kan gjerne transporteres sammen på veg, men er strengt forbudt å transportere i samme enhet på et skip. Nor Lines befordringsvedtekter. Ellers viser vi til Nor Lines befordringsvedtekter som finnes i vår transportguide Sjø og land. Under avsnittet Spesielle bestemmelser finnes omtale av farlig gods og hvilke begrensninger som blant annet gjelder under transport. Det er som følger: Farlig gods Farlig gods (etsende, giftige, eksplosive, brannfarlige og helsefarlige stoffer) mottas til befordring på spesielle betingelser og under forutsetning av at IMDG-koden og/eller ADR reglene oppfylles, samt de begrensninger som gjelder på de enkelte transportmiddel. Der det avtales at farlig gods skal omfattes av oppdraget, skal begge parter oppfylle sine forpliktelser i henhold til det til en hver tid gjeldende regelverk for transport av farlig gods. Regelverket som regulerer transport av farlig gods på vei og jernbane er for tiden Forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods med veiledning (landtransportforskriften) samt ADR/RID 2013 og IMDG-koden 2012 i forbindelse med sjøtransport. Ved befordring av farlig gods er avsender ansvarlig for at: a) kun gods som er tillatt transportert blir levert b) godset er forskriftsmessig emballert, klassifisert og merket c) transportdokumenter og skriftlige instruksjoner (transportuhellskort) inneholder de opplysninger som forskriften krever, og at de er utferdiget på norsk, svensk eller dansk. Oppdragsgiveren skal holde fraktfører skadesløs for tap og skader som følge av at pliktene ikke er oppfylt. Enhver ekstra kostnad, samt venting og retur som påløper ved at pliktene ikke er oppfylt, vil bli belastet oppdragsgiveren. Der frakteføreren kommer i ansvar overfor offentlige myndigheter eller tredjeperson på grunn av forhold som kan tilbakeføres til oppdragsgiveren, kan fraktfører kreve regress av oppdragsgiver. Fraktfører har plikt til å avvise godset dersom; a) det er åpenbart at godset ikke er pakket i henhold til forskriften b) emballasjen har synlige skader som vil kunne innvirke på sikkerheten under transporten c) godset ikke er forskriftemessig merket etter gjeldende regler d) nødvendige dokumenter for gjennomføring av transporten mangler. Er farlig gods blitt lastet, og fraktføreren ikke er blitt gjort oppmerksom på dette, kan han losse godset uten å bli erstatningsansvarlig. Han kan for oppdragsgivers regning og risiko ødelegge eller uskadeliggjøre godset der det er grunn til å anta at faren ikke kan avverges ved mindre inngripende tiltak. Nor Lines AS/Farlig gods/

20 Når det gjelder farlig gods som sendes med båt forbeholder Nor Lines seg retten til å transportere dette på værdekk (dekkslast) når forholdende/omstendighetene eller reglene for denne type transport tilsier at godset ikke kan transporteres under dekk. I slike tilfeller er ikke Nor Lines erstatningsansvarlig for godsets hendelige undergang grunnet skipningsmåten, når forholdende tilsier at tapet ikke er et resultat av en feil eller forsømmelse (uaktsomhet) fra transportørens side For øvrig er de offentlige forskrifter og transportregelverk tvingende (preseptorisk), og kan ikke fravikes uten etter spesiell tillatelse gitt av vedkommende myndighet. Det er bare gjeldende bestemmelser/regler som gir korrekt og tilstrekkelig informasjon i det enkelte tilfelle. Benytt derfor alltid gjeldende regelverk. Innholdet i denne orientering er forsøkt utført på en så korrekt måte som mulig, men inneholder på langt nær alt av gjeldende bestemmelser/regler. Nor Lines tar ikke ansvaret for at denne informasjon benyttes alene, eller av personer som ikke har fått særskilt opplæring i transport av farlig gods. NOR LINES AS Stavanger Nor Lines AS/Farlig gods/

FARLIG GODS. Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter. Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser

FARLIG GODS. Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter. Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser FARLIG GODS Innhold Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser Side 4 - Emballasjegrupper / klassifisering / fareklasser

Detaljer

Del 1: Alminnelige bestemmelser

Del 1: Alminnelige bestemmelser Del 1: Alminnelige bestemmelser 33 1.1 Hva er riktig når det gjelder strukturen i ADR-boka? a) Bilagene A og B er delt inn i ni deler. b) Hver del er delt inn i kapitler. c) Hvert kapittel er delt inn

Detaljer

Farlig gods Utfordringer? LTL 1.12. 2010. Torgeir Bjørkestøl Bring Cargo Harold Misund Tollpost Globe

Farlig gods Utfordringer? LTL 1.12. 2010. Torgeir Bjørkestøl Bring Cargo Harold Misund Tollpost Globe Farlig gods Utfordringer? LTL 1.12. 2010 Torgeir Bjørkestøl Bring Cargo Harold Misund Tollpost Globe Reglene for transport av farlig gods styres av United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous

Detaljer

Farlig gods-konferansen 2013. Nyheter i ADR/RID 2013

Farlig gods-konferansen 2013. Nyheter i ADR/RID 2013 Farlig gods-konferansen 2013 Nyheter i ADR/RID 2013 Runar Bjørnsen 1 Oversikt over nyhetene Fullstendig oversikt over alle nyhetene: ADR/RID 2013 sidene 9 14 2 1. juli 2013 ADR/RID 2013 skal i utgangspunktet

Detaljer

ADR 2015: Forskrift om landtransport av farlig gods nr. 384. Del 1: Alminnelige bestemmelser

ADR 2015: Forskrift om landtransport av farlig gods nr. 384. Del 1: Alminnelige bestemmelser Innhold ADR 2015: Forskrift om landtransport av farlig gods nr. 384... 3 Del 1: Alminnelige bestemmelser... 3 Del 2: Klassifisering... 4 Del 3: Liste over farlig gods og unntak for begrensede mengder...

Detaljer

Sjåføren før og under uhell

Sjåføren før og under uhell Sjåføren før og under uhell Erik Bleken, DSB 1 Kapittel 1.3 Opplæring av personale som er involvert i transport av farlig gods 1.3.2.3 Sikkerhetsopplæring Personell skal være opplært om risikoen og farene

Detaljer

Farlig gods 2008. Det er derfor av største betydning at du som avsender avklarer forholdene med oss før transporten starter.

Farlig gods 2008. Det er derfor av største betydning at du som avsender avklarer forholdene med oss før transporten starter. Farlig gods 2008 Transport av farlig gods er underlagt internasjonale sikkerhetskrav, som for veitransport er spesifisert i transportregelverket ADR/RID, og den nasjonale Forskrift om transport av farlig

Detaljer

ADR 2013: Forskrift om landtransport av farlig gods nr. 384

ADR 2013: Forskrift om landtransport av farlig gods nr. 384 Innhold ADR 2013: Forskrift om landtransport av farlig gods nr. 384... 3 Del 1: Alminnelige bestemmelser... 3 Del 2: Klassifisering... 4 Del 3: Liste over farlig gods og unntak for begrensede mengder...

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Smittefarlig biologisk materiale Regelverket for land-transport i Norge og Europa Mona Pedersen 29. mai 2015 Visjon «Et trygt og robust samfunn der alle

Detaljer

Innhold. Forord. PostNord AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle trykkfeil eller mangler i denne brosjyren. Oslo den 01. 01. 2014

Innhold. Forord. PostNord AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle trykkfeil eller mangler i denne brosjyren. Oslo den 01. 01. 2014 Transportørhåndbok Transport av farlig gods ADR 2014 1 Forord Håndboken er ment som et praktisk hjelpemiddel for behandling og transport av farlig gods. Innholdet er et utdrag av ADR-reglene, samt forskrift

Detaljer

Transportørhåndbok. Transport av farlig gods

Transportørhåndbok. Transport av farlig gods Transportørhåndbok Transport av farlig gods Per 1. januar 2007 Innhold Sikkerhetsrådgiver side 3 Avsenders plikter side 3 Transportørens plikter side 4 Transportdokumenter side 5 - språk - eks. på klassifisering

Detaljer

TRANSPORTØRHÅNDBOK. Transport av farlig gods ADR 2009 ALLTID I FORKANT

TRANSPORTØRHÅNDBOK. Transport av farlig gods ADR 2009 ALLTID I FORKANT TRANSPORTØRHÅNDBOK Transport av farlig gods ADR 2009 ALLTID I FORKANT Innhold side 1 Sikkerhetsrådgiver side 3 Avsenders plikter side 3 Transportørens plikter side 4 Transportdokumenter side 5 - språk

Detaljer

Klasse 9 Miljøfarlige stoffer

Klasse 9 Miljøfarlige stoffer Klasse 9 Miljøfarlige stoffer Kapittel 2.2.9.1.10 Store endringer for klassifisering av miljøfarlige stoffer. Kapittel 2.1.3.8 Stoffer i klassene 1 9, unntatt de som er tilordnet UN 3077 eller UN 3082,

Detaljer

Farlig gods 2015-2016. Kjelsrud, Inger DBSchenker

Farlig gods 2015-2016. Kjelsrud, Inger DBSchenker Farlig gods 2015-2016 Kjelsrud, Inger DBSchenker Innledning: Transport av farlig gods er underlagt internasjonale sikkerhetskrav, som for landtransport er gitt i transportregelverkene ADR/RID. Flere nasjonale

Detaljer

Emballering og merking

Emballering og merking Emballering og merking Emballering og merking av sendinger med biologisk innhold: UN 3373 Posten endrer merkingen av de frankerte konvoluttene for biologisk innhold, grunnet nye regler for emballering

Detaljer

FORSKRIFT OM TRANSPORT AV FARLIG LAST OM BORD PÅ NORSKE SKIP - VIRKNING FRA 1. JANUAR 2010

FORSKRIFT OM TRANSPORT AV FARLIG LAST OM BORD PÅ NORSKE SKIP - VIRKNING FRA 1. JANUAR 2010 FORSKRIFT OM TRANSPORT AV FARLIG LAST OM BORD PÅ NORSKE SKIP - VIRKNING FRA 1. JANUAR 2010 INNHOLD: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1. Virkeområde 2. Definisjoner 3. Fravik 4. Ansvar og dokumentasjon

Detaljer

Nyhetsbrev. Nyheter i adr/rid 2013. Farlig gods - info

Nyhetsbrev. Nyheter i adr/rid 2013. Farlig gods - info Nyhetsbrev Desember 2012 Nyheter i adr/rid 2013 Farlig gods - info Merking av tanker Det skjer noen mindre endringer i bestemmelsene for merking av tanker. For tankkjøretøyer skal det heretter oppgis tara

Detaljer

Kapittel 1 Virkeområde og fellesregler. 1 Virkeområde Forskriften gjelder for norske skip, herunder lektere.

Kapittel 1 Virkeområde og fellesregler. 1 Virkeområde Forskriften gjelder for norske skip, herunder lektere. Forskrift 1. juli 2014 om farlig last på norske skip Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 1. juli 2014 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) 6, 12, 13, 19 og 20,

Detaljer

Regler om hindring av forurensning fra skadelige stoffer som transporteres til sjøs i emballert form

Regler om hindring av forurensning fra skadelige stoffer som transporteres til sjøs i emballert form Nedenfor gjengis den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip vedlegg III om hindring av forurensning fra skadelige stoffer som transporteres til sjøs i emballert form (MARPOL 73/78

Detaljer

SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR. Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner

SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR. Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner Hvis en ulykke eller nødsituasjon oppstår eller er nært forstående under transport, skal kjøretøyets mannskap gjennomføre

Detaljer

Til Vedlegg 1. Farlig stoff. Kriterier for klassifisering

Til Vedlegg 1. Farlig stoff. Kriterier for klassifisering Til Vedlegg 1. Farlig stoff kriterier for klassifisering Stoffgruppene angitt i nedenstående tabell er omfattet av definisjonene av farlig stoff i henhold til 4. Tabellen er hovedsakelig basert på kriterier

Detaljer

Nyhetsbrev Mai 2009. NY LANDTRANSPORTFORSKRIFT Tilleggsveiledning for kjøretøyets mannskap om de farlige egenskapene til farlig gods og mulige tiltak

Nyhetsbrev Mai 2009. NY LANDTRANSPORTFORSKRIFT Tilleggsveiledning for kjøretøyets mannskap om de farlige egenskapene til farlig gods og mulige tiltak Nyhetsbrev Mai 2009 FARLIG GODS - INFO NY LANDTRANSPORTFORSKRIFT Tilleggsveiledning for kjøretøyets mannskap om de farlige egenskapene til farlig gods og mulige tiltak Ny forskrift om landtransport av

Detaljer

Korrekt tekst/endringer er merket med gult

Korrekt tekst/endringer er merket med gult 1. opplag ADR/RID 2009 rettelser 30. november 2009 Del Kapittel/ Side Tekst slik den er i 1.opplag ADR/RID 2009 Korrekt tekst skal være Kommentarer avsnitt underavsnitt Innhold 5 Kapittel 1.11 Interne

Detaljer

Transportvilka r DB SCHENKERocean

Transportvilka r DB SCHENKERocean [År] Transportvilka r DB SCHENKERocean Innhold 1. Generelle bestemmelser... 1 2. Vekt og volumberegning... 2 3. Farlig gods... 2 4. Henting/levering og ansvar... 3 Transportvilkår for SCHENKERocean Avtalene

Detaljer

7 KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER

7 KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER 7 KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER 61 62 7.1 Generelle sikkerhetsbestemmelser for kjemikalier og farlige stoffer Alle kjemikalier og farlige stoffer skal oppbevares, merkes, håndteres og avhendes forskriftsmessig

Detaljer

RFA206 - Tiltak for avfall som det ikke er tillatt å ta imot

RFA206 - Tiltak for avfall som det ikke er tillatt å ta imot RFA206 - Tiltak for avfall som det ikke er tillatt å ta imot Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT MED INSTRUKSEN 1.1 Formål Sikre at farlig avfall som i strid med bestemmelsene

Detaljer

ADR - Transport av farlig gods

ADR - Transport av farlig gods PRESENTERER ADR TRANSPORT AV FARLIG GODS PÅ VEG Sikkerhetsrådgiver Tor Stenerud DEN INTERNASJONALE FARLIG GODS ORGANISASJONEN UN "Orange book" (Klasse 1-6, 8 & 9) IAEA "ST-1" (Klasse 7) IATA-DGR ICAO-TI

Detaljer

Kapittel 1.10 Bestemmelser om sikring (security)

Kapittel 1.10 Bestemmelser om sikring (security) Kapittel 1.10 Bestemmelser om sikring (security) ANM.: Sikring (security) forstås i dette kapittel som tiltak eller forholdsregler som iverksettes for å unngå tyveri eller misbruk av farlig gods som kan

Detaljer

Kartlegging av transport av farlig gods i Norge

Kartlegging av transport av farlig gods i Norge Sammendrag: Kartlegging av transport av farlig gods i Norge TØI rapport 1293/2013 Forfattere: Anne Madslien, Vegard Østli, Chi Kwan Kwong og Elise Caspersen Oslo 2013 126 sider På oppdrag for Direktoratet

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Farlig gods-konferansen 2015 Nyheter og aktualiteter

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Farlig gods-konferansen 2015 Nyheter og aktualiteter Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Farlig gods-konferansen 2015 Nyheter og aktualiteter Farlig gods-gruppa 20. Mai 2015 NYHETSBREV for ADR/RID 2015 Revisjon av de skriftlige instruksjonene

Detaljer

Farlig gods-info. Nytt fra. 1. januar 2007. Ny utgave av ADR/RID g jelder fra 1/1 2007.

Farlig gods-info. Nytt fra. 1. januar 2007. Ny utgave av ADR/RID g jelder fra 1/1 2007. 1. 01.01.07 2007 Farlig gods-info Januar 2007 Nytt fra 1. januar 2007 Ny forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften) og ny utgave av ADR og RID trer i kraft 1. januar

Detaljer

Type innhold Merking Transportmåte Omfang Farlig gods i begrenset mengde LQ = Limited Quantity = begrenset mengde UN 3373

Type innhold Merking Transportmåte Omfang Farlig gods i begrenset mengde LQ = Limited Quantity = begrenset mengde UN 3373 Noen viktige unntak i forbindelse med forbudt innhold i postsendinger hva kan likevel sendes. Faresedler skal normalt ikke brukes når unntaksbestemmelsene i dette dokumentet benyttes. Imidlertid kan det

Detaljer

Kartlegging av transport av farlig gods i Norge. Avslutningsmøte hos DSB 23. sept 2013 Anne Madslien og Inger Beate Hovi, TØI

Kartlegging av transport av farlig gods i Norge. Avslutningsmøte hos DSB 23. sept 2013 Anne Madslien og Inger Beate Hovi, TØI Kartlegging av transport av farlig gods i Norge Avslutningsmøte hos DSB 23. sept 2013 Anne Madslien og Inger Beate Hovi, TØI Prosjektet Tre delprosjekt: A: Kartlegging av transportrutene for farlig gods

Detaljer

FORSKRIFT FARLIG GODS PÅ LANDEVEG VIRKNING FRA 1. JANUAR 2011

FORSKRIFT FARLIG GODS PÅ LANDEVEG VIRKNING FRA 1. JANUAR 2011 FORSKRIFT FARLIG GODS PÅ LANDEVEG VIRKNING FRA 1. JANUAR 2011 Endringene i ADR/RID fra 1. januar 2011 En bearbeidet oversikt over innholdet i endringene i ADR/RID følger under. De vesentligste endringene

Detaljer

RFA100 - Driftsinstruks for mottak, håndtering og lagring av farlig avfall

RFA100 - Driftsinstruks for mottak, håndtering og lagring av farlig avfall RFA100 - Driftsinstruks for mottak, håndtering og lagring av farlig avfall Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT MED INSTRUKSEN 1.1 Formål Sikre at farlig avfall blir

Detaljer

Farlig gods i det norske veg- og jernbanenettet

Farlig gods i det norske veg- og jernbanenettet Sammendrag: Farlig gods i det norske veg- og jernbanenettet TØI-rapport 700/2004 Forfatter(e): Anne Madslien Ingar Kjetil Larsen Berit Grue Oslo 2004, 29 sider Innledning På oppdrag fra DSB (Direktoratet

Detaljer

Transportvilkår. For utenlandstransporter kreves (gjengitt fra VFL 9):

Transportvilkår. For utenlandstransporter kreves (gjengitt fra VFL 9): Transportvilkår 1. Omfang Alle oppdrag som Ontime Logistics Norge AS (Ontime Logistics) utfører er regulert av Lov om Vegfraktavtaler (VFL) og NSAB2000 (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser).

Detaljer

Kap. 1. Alminnelige regler.

Kap. 1. Alminnelige regler. Kap. 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder oppbevaring, behandling og transport, herunder lasting og lossing av brannfarlig vare samt handel med slik vare. Unntatt fra loven er brannfarlig

Detaljer

Farlig gods Kjelsrud, Inger DBSchenker

Farlig gods Kjelsrud, Inger DBSchenker Farlig gods 2017-2018 Kjelsrud, Inger DBSchenker 1. Innledning: Transport av farlig gods er underlagt internasjonale sikkerhetskrav, som for landtransport er gitt i transportregelverkene ADR/RID. Flere

Detaljer

Nasjonal konferanse På vei mot klimasmarte kuldeanlegg

Nasjonal konferanse På vei mot klimasmarte kuldeanlegg Nasjonal konferanse På vei mot klimasmarte kuldeanlegg Sikkerhetsaspektet med kuldemedier som er regulert av brann- og eksplosjonsvernloven Berit Svensen 9. Mars 2017 Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Transportvilka r DB SCHENKERair

Transportvilka r DB SCHENKERair [År] Transportvilka r DB SCHENKERair Innhold 1. Generelle bestemmelser... 1 2. Vekt og volumberegning... 2 3. Farlig gods... 2 4. Særlige transportvilkår... 3 5. Henting/levering og ansvar... 3 Transportvilkår

Detaljer

Høring - endringer i landtransportforskriften

Høring - endringer i landtransportforskriften Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Nina Korneliussen Paulsrud, tlf. 33412500 Adressater iht. liste 1 av 6 Arkivkode Høring - endringer i landtransportforskriften 1.

Detaljer

Transportvilkår for Loadmaster AS org nr. 994 235 524 og Oslofrakt AS org nr. 939 318 909

Transportvilkår for Loadmaster AS org nr. 994 235 524 og Oslofrakt AS org nr. 939 318 909 1. Omfang Transportvilkår for Loadmaster AS org nr. 994 235 524 og Oslofrakt AS org nr. 939 318 909 Alle oppdrag som Loadmaster Oslofrakt utfører er regulert av Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000 (Nordisk

Detaljer

Ved giroforsendelse må korrekt informasjon i fraktbrevet eller elektronisk fraktbrevmelding fremkomme.

Ved giroforsendelse må korrekt informasjon i fraktbrevet eller elektronisk fraktbrevmelding fremkomme. Transportvilkår 1. Omfang Alle oppdrag som AS Moss Transportforum utfører er regulert av Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000 (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser). Transportvilkårene definert

Detaljer

Forskrift om lossing, lasting, lagring og transport innen kommunens sjøområde og havner innenfor samme område av farlige stoffer og varer

Forskrift om lossing, lasting, lagring og transport innen kommunens sjøområde og havner innenfor samme område av farlige stoffer og varer Forskrift om lossing, lasting, lagring og transport innen kommunens sjøområde og havner innenfor samme område av farlige stoffer og varer DATO: FOR-2009-12-15-1543 DEPARTEMENT: FKD (Fiskeri- og kystdepartementet)

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.)

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato

Detaljer

Håndtering og transport av radioaktivt avfall

Håndtering og transport av radioaktivt avfall Håndtering og transport av radioaktivt avfall Marte Varpen Holmstrand Gardermoen, 5.11.2013 Radioaktivt avfall Forskrift om radioaktiv forurensning og avfall: «2. Definisjoner c) radioaktivt avfall: løsøregjenstander

Detaljer

SR Group AS. Ove Erik Vika Sikkerhetsrådgiver

SR Group AS. Ove Erik Vika Sikkerhetsrådgiver SR Group AS Ove Erik Vika Sikkerhetsrådgiver SR Group AS 260 ansatte 90 egne vogntog, hvor 60 er ADR godkjent 60 fast innleide biler 20 ADR tankbiler Terminal i Tananger, Bergen, Mongstad Kristiansund,

Detaljer

Med trykk menes innvendig trykk uttrykt i bar (overtrykk).

Med trykk menes innvendig trykk uttrykt i bar (overtrykk). Vedlegg 1. Definisjoner 1.1. Trykk Med trykk menes innvendig trykk uttrykt i bar (overtrykk). 1.2. Prøvetrykk Med prøvetrykk menes det trykk en tom aerosolbeholder kan utsettes for i 25 sekunder uten at

Detaljer

HMS DATABLAD HELSE MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HMS DATABLAD HELSE MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Utgitt 04.02.2011 Interntnummer 4000 Produs Tørr-Dec Side 1 ( 5 ) x Godkjent for bruk Godkjent kun for lab. bruk 1. Handelsnavn og ansvarlig firma Handelsnavn : Produs Tørr-Des Kjemisk navn : Leverandør

Detaljer

Nyhetsbrev SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER OG BRUK AV ELEKTRONISKE SIGARETTER

Nyhetsbrev SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER OG BRUK AV ELEKTRONISKE SIGARETTER Nyhetsbrev Desember 2014 NYHETER I ADR/RID 2015 FARLIG GODS - INFO SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER OG BRUK AV ELEKTRONISKE SIGARETTER Også elektroniske sigaretter kan være tennkilder ved ulykker og nødsituasjoner!

Detaljer

Sikkerhetsreglement for Norsk Artillerilaug(NoA)- Del 1

Sikkerhetsreglement for Norsk Artillerilaug(NoA)- Del 1 Sikkerhetsreglement for Norsk Artillerilaug(NoA)- Del 1 Forord: All informasjon som går under Del 1, er hentet ut ifra forskriften. Del 1 er tilpasset, dvs tekst er hentet og satt sammen fra forskriften,

Detaljer

Kap 1 Innledende bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjon

Kap 1 Innledende bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjon 1 Fastsatt av Direktoratet for brannog Forskrift om aerosolbeholdere. Fastsatt av Direktoratet for brann- og med hjemmel i lov av 21. mai 1971 nr 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk

Detaljer

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift Ta ansvar for FARLIG AVFALL i din bedrift Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre skader på mennesker og miljø. I bilbransjen oppstår det mange typer

Detaljer

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn Lover og forskrifter Merking av kjemikalier, Statens forurensningstilsyn 2003 1 Lover og forskrifter - merking av kjemikalier Innhold INNLEDNING... 2 GRUNNLAG FOR MERKINGEN KLASSIFISERING AV KJEMISKE STOFFER...

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om

Detaljer

Forsendelse av smittefarlig biologisk

Forsendelse av smittefarlig biologisk TEMA Forsendelse av smittefarlig biologisk materiale Tittel 30 pt for rapportmaler skrives inni denne boksen Praktisk veileder Datering, undertittel, ingress eller annen informasjon skrives under linjen

Detaljer

Forskrift om innførsel, transport og annen håndtering av materiale som er smittefarlig for mennesker

Forskrift om innførsel, transport og annen håndtering av materiale som er smittefarlig for mennesker Forskrift om innførsel, transport og annen håndtering av materiale som er smittefarlig for mennesker Rundskriv IK-30/96 fra Statens helsetilsyn Til: Landets sykehus Landets Fylkesleger Folkehelsa Sosial-

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 94/55/EF. av 21. november om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om veitransport av farlig gods(*)

RÅDSDIREKTIV 94/55/EF. av 21. november om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om veitransport av farlig gods(*) Nr.32/ 02 RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 75, under henvisning til forslag fra Kommisjonen( 1 ), under henvisning

Detaljer

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer:

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer: Forslag Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 13. mars 1981 om vern av

Detaljer

VP-Metall A/S Tema presentasjon: Tennmidler oppbevaring ADR-transport. September 19, 2012

VP-Metall A/S Tema presentasjon: Tennmidler oppbevaring ADR-transport. September 19, 2012 VP-Metall A/S Tema presentasjon: Tennmidler oppbevaring ADR-transport September 19, 2012 Tema presentasjon Tennmidler. Fenghette og svartkruttlunte Elektriske tennere Ikke-elektriske tennere Oppbevaring

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 1357/2014 of 18 December 2014 replacing Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council

COMMISSION REGULATION (EU) No 1357/2014 of 18 December 2014 replacing Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council COMMISSION REGULATION (EU) No 1357/2014 of 18 December 2014 replacing Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council on waste and repealing certain Directives 1 2 KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

DEL 1 Alminnelige bestemmelser

DEL 1 Alminnelige bestemmelser Endringene i ADR/RID fra 1. januar 2011 En bearbeidet oversikt over innholdet i endringene i ADR/RID følger under. De vesentligste endringene omhandler farlig gods pakket i begrensede mengder, og innføring

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva

SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva Värmesvällande skiva Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.05.2012 Revisjonsdato 29.10.2012 1.1.

Detaljer

Sikkerhets data blad i henhold til 1907/2006/EC, artikkel 31

Sikkerhets data blad i henhold til 1907/2006/EC, artikkel 31 Side 1/5 Utskriftsdato 19.12.2011 1 Identifisering av stoff/blanding og av produsent/leverandør Produkt identifikasjon Art.nr.: 241300/RN 110584 Relevant identifisering av stoffet eller blandingens bruk

Detaljer

HANDELSNAVN: STÅL-FIX MATT / STAHL-FIX MATT (stålpleie børstet stål) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIE OG ANSVARLIG FIRMA

HANDELSNAVN: STÅL-FIX MATT / STAHL-FIX MATT (stålpleie børstet stål) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIE OG ANSVARLIG FIRMA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIE OG ANSVARLIG FIRMA X Godkjent for bruk O Godkjent for lab.bruk O Modifisert HANDELSNAVN SYNONYMER GRUPPENAVN PRODUKTTYPE O Utvikler giftig gass ved brann O Gass under trykk

Detaljer

Forsendelse av smittefarlig biologisk materiale

Forsendelse av smittefarlig biologisk materiale Tema Forsendelse av smittefarlig biologisk materiale Praktisk veileder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2008 ISBN: 978-82-7768-121-4 Forsidebilde: DSB Grafisk produksjon:

Detaljer

Industriskolen VG2 TRANSPORT OG LOGISTIKK

Industriskolen VG2 TRANSPORT OG LOGISTIKK Industriskolen VG2 TRANSPORT OG LOGISTIKK Kapittel 7 Emballering Etter gjennomgang av dette kapitlet skal du: Kunne emballere og merke varer, og klargjøre varer for forsendelse 7.1 Emballasje Definisjoner

Detaljer

Riktig emballasje for en sikker transport

Riktig emballasje for en sikker transport Riktig emballasje for en sikker transport Riktig og tilpasset emballasje sikrer at varene kommer fram i god stand Ditt gods utsettes for en hel del belastninger under en transport der det håndteres både

Detaljer

Advarsel. Neon RENEIGA086A_NO. Klassifisering av stoffet eller stoffblandningen. Etikettelementer

Advarsel. Neon RENEIGA086A_NO. Klassifisering av stoffet eller stoffblandningen. Etikettelementer Side : 1 ón 2.2 : Ikke brennbar og ikke giftig gass. Advarsel M«1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Handelsnavn Sikkerhetsdatablad nr Kjemisk navn Kjemisk formel Registreringsnummer.

Detaljer

Kompetansestrategi Farlig Gods 2013 DBSchenker. Firmapresentasjon

Kompetansestrategi Farlig Gods 2013 DBSchenker. Firmapresentasjon Kompetansestrategi Farlig Gods 2013 DBSchenker Firmapresentasjon Globalt: Nasjonalt: Nordkapp 130 land/2000 locations 64.000 ansatte i rail/logistics Tromsø Alta Vadsø Kirkenes Sortland Narvik Bodø Ålesund

Detaljer

Utkast til ny forskrift om farlig last - oversikt over høringsinnspill

Utkast til ny forskrift om farlig last - oversikt over høringsinnspill Ang. Instans Merknad Vurdering Generelt Generelt Statens strålevern Norsk Olje og Gass Savner henvisning til dem som fagmyndighet, jf. gml forskrift 16 (2) Generelt: Savner definisjonene. STV er fagmyndighet

Detaljer

FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften).

FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften). Side 1 av 13 FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften). DATO: FOR-2006-12-01-1331 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) AVD/DIR:

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042 Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Dato FOR-2015-09-09-1042 Departement Klima- og miljødepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse 01.01.2016

Detaljer

2. FAREIDENTIFIKASJON Ikke klassifisert som farlig ifølge EFs direktiver for farlige stoffer og farlige preparater. 1272/2008 som endret

2. FAREIDENTIFIKASJON Ikke klassifisert som farlig ifølge EFs direktiver for farlige stoffer og farlige preparater. 1272/2008 som endret 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og av selskapet/foretaket Produktidentifikator Leverandør Akzo Nobel Salt bv Stationsstraat 77 PO Box 247 NL-3800 AE Amersfoort Tel.: +31-334676767 E-postadresse

Detaljer

I.10. Bestemmelsesland. Postnr. I.17. Transportør. Adresse. I.22. Antall kolli. I.23. Forseglings- og containernummer

I.10. Bestemmelsesland. Postnr. I.17. Transportør. Adresse. I.22. Antall kolli. I.23. Forseglings- og containernummer Del I: Opplysninger om sendingen DEN EUROPEISKE UNION/EØS Sertifikat for handel innenfor EØS I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet

Detaljer

Rapportering av uhell ved transport av farlig gods

Rapportering av uhell ved transport av farlig gods Rapportering av uhell ved transport av farlig gods Jan Øistein Kristoffersen, DSB 1 Innhold Om plikten til å melde uhell Oversikt over uhell meldt 2012 Utvikling og trender Jeg har valgt å være forsiktig

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS SUNRISE LUXURY BODY SHAMPOO

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS SUNRISE LUXURY BODY SHAMPOO 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder

Detaljer

ADR-SEMINAR 2013 22. 23. MAI 2013. Inge Børli Avd.ingeniør/kvalitetsleder (EOQ-sertifisert)

ADR-SEMINAR 2013 22. 23. MAI 2013. Inge Børli Avd.ingeniør/kvalitetsleder (EOQ-sertifisert) Inge Børli Avd.ingeniør/kvalitetsleder (EOQ-sertifisert) Problemstilling (Frydenlund Gasstransport AS): Propan hentes med vogntog i Sverige. Gassen skal distribueres til mottakere i byer. Kan ikke kjøre

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/112/EF. av 13. desember 2004

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/112/EF. av 13. desember 2004 24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 23/89 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/112/EF 2008/EØS/23/10 av 13. desember 2004 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 95/50/EF

Detaljer

Nr. 37/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2000

Nr. 37/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2000 Nr. 37/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til

Detaljer

HMS DATABLAD ISO 11014-1 / 91/155/EEC

HMS DATABLAD ISO 11014-1 / 91/155/EEC 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Bruksområde Rensespray ved bruk av penetrerende væske Produsent Importør / Omsetter Postadrese Telefon Telefax Kontaktpersoner Nødtelefon 1 Hintz Marketing

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Norosol AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Ekstremt brannfarlig Trykkbeholder.

Detaljer

Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff

Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff Innhold Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff... 3 Regelverk... 3 Elektronisk innmelding av farlig stoff til DSB... 3 Oppbevaring

Detaljer

FOR nr 727: Forskrift om krav til melding og utfylling av kontrolliste ved fartøyers transport av farlig eller forurensende last.

FOR nr 727: Forskrift om krav til melding og utfylling av kontrolliste ved fartøyers transport av farlig eller forurensende last. FOR 1999-06-16 nr 727: Forskrift om krav til melding og utfylling av kontrolliste ved fartøyers transport av farlig eller forurensende last. DATO: FOR-1999-06-16-727 DEPARTEMENT: FKD (Fiskeri- og kystdepartementet)

Detaljer

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR ***

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1 OMFANG OG ANVENDELSE *** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1.1. Med mindre annet er skriftlig avtalt, skal disse generelle tjenestevilkårene (heretter kalt "Generelle vilkår") gjelde for alle tjenester, som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL ULTRASEAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.03.2007 Revisjonsdato 18.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Felles miljødokument

Felles miljødokument Kriterier som gjør avfall til farlig avfall Vedlegget skal benyttes for avfallstyper i vedlegg 1 til kapitlet om farlig avfall (EAL) som har en generell henvisning til innhold av farlige stoffer. Vedlegget

Detaljer

Kapitel 1. Alminnelige regler.

Kapitel 1. Alminnelige regler. Kapitel 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder tilvirking, oppbevaring, transport, herunder lasting og lossing, erverv, bruk og inn- og utførsel av eksplosiv vare samt handel med slik

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER

SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER ELEPHANT LEATHER PRESERVER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av

Detaljer

-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- ;:;;"ISKERIDIREKTØREN Bergen, 21.12.1976 LAa/MBM MJ::LOING FRA FISKERIDIREKTØREN """""""""""""uuu nooonnuøunnn J.93/76 Forskrifter for merking av ferdigpakkede fiskevarer for omsetning til innenlandsk

Detaljer

ABX Pentra Bilirubin Direct CP A91A00562CNO 10/08/2005

ABX Pentra Bilirubin Direct CP A91A00562CNO 10/08/2005 Materialdatablad ABX Pentra Bilirubin Direct CP A91A00562CNO 10/08/2005 1. Produkt- og selskapsidentifisering 1.1. Identifisering av produktet Produktnavn: Produktkode: 1.2. Selskapsidentifisering ABX

Detaljer

Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy.

Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy. Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy. Ref. Forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Veiledningen

Detaljer

Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF. av 16. desember 2008

Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF. av 16. desember 2008 Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF 2016/EØS/54/05 av 16. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF, 88/378/EØF, 1999/13/EF

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE 1. Orientering om prissystemet 1.1 Lovregulert avgift Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Etne kommune sjøområde. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999

17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999 17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 3/255 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/79 av 21. desember 1999 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer med opprinnelse

Detaljer

Nyhetsbrev. bidrar til økt sikkerhet. Farlig Stoff - info

Nyhetsbrev. bidrar til økt sikkerhet. Farlig Stoff - info Nyhetsbrev Juni 2009 Farlig Stoff - info Ny forskrift om farlig stoff bidrar til økt sikkerhet Foto: Colourbox Fra 8. juni 2009 ble fire tidligere forskrifter erstattet av den nye forskrift om håndtering

Detaljer

Nr. 51/262 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 94/69/EF. av 19. desember 1994

Nr. 51/262 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 94/69/EF. av 19. desember 1994 Nr. 51/262 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 11.10.2001 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer