HMS DATABLAD ISO / 91/155/EEC

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS DATABLAD ISO 11014-1 / 91/155/EEC"

Transkript

1 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Bruksområde Rensespray ved bruk av penetrerende væske Produsent Importør / Omsetter Postadrese Telefon Telefax Kontaktpersoner Nødtelefon 1 Hintz Marketing GmbH Baumgarten Rheinmünster, Tyskland Telefon. 0049(0)7227/2282 Faks: 0049(0)7227/2920 Sveiseeksperten AS Pb OSLO Norge Tor Arne Helland / Ole Jørgen Eriksen Giftinformasjonen: VIKTIGSTE FAREMOMENTER Farebeskrivelse R12 Ekstremt brannfarlig Klassifisering Klassifisering CLP Farebeskrivelse Andre farer F+; R11, R12 Flam. Liq. 1; H224 STOT SE3; H336 Ekstremt brannfarlig. Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Skal ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller brennende materialer. Hold vekk fra tennkilder, røyking forbudt. Oppbevares utilgjenglig for barn. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Spray ikke på varme flater eller bar flamme. Kan danne eksplosive blandinger i luft. Gjentatt hudkontakt kan medføre tørr hud samt fremkalle eksemer. 3. SAMMENSETNING Helseskadelige stoffer (hvis relevant): Navn Konsentrasjon vekt% CAS-no. EC-nr Merking/Klassifisering Propan F+, R12 Etanol F, R11 Butan F+, R12 Kommentarer: Alkoholbasert rensespray med propan/butan-blanding som drivgass. Symbolforklaringer: T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv O =oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. 1/5

2 4. FØRSTEHJELPSTILTAK Innånding: Hudkontakt: Øyekontakt: Svelging: Særskilt førstehjelpsutstyr Sikre den skadede, skill fra kilden. Ved pustevansker, gi oksygen eller kunstig åndedrett. Oppsøk lege ved vedvarende ubehag. Fjern tilsølt tøy. Vask med såpe og vann. Benytt fuktighetskrem på eksponert hud Skyll øyeblikkelig med rennende vann i minst 15 min. Søk lege ved fortsatt irritasjon. Kan medføre kvalme. Framkall ikke brekning. Søk lege ved fortsatt ubehag. Utstyr og vann til øyeskylling. 5. TILTAK VED BRANNSLUKKING Risikoforebyggende tiltak: Brann og eksplosjonsfare: Brannslukningsutstyr: Fjern beholdere fra brannsted. Kjøl ned med vannspray, CO 2, pulver, skum om fjerning ikke er mulig. Ekstremt brannfarlig, kan eksplodere ved oppvarming. Damper kan danne eksplosive blandinger med luft. Ved brann dannes: Karbondioksid (CO 2 ). Karbonmonoksid (CO). Benytt vannspray, CO 2, pulver, skum 6. TILTAK VED SØL OG LEKKASJE Sikkerhetstiltak for å beskytte personell: Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø: Bruk verneutstyr som beskrevet i punkt 8. Unngå innånding av damp. Unngå kontakt med hud og øyne. Fjern tennkilder. Røyking og bruk av åpen ild forbudt. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Aerosolbeholderen må håndteres som avfall ihht punkt 13 Metoder for skadebegrensning og opprensking : 7. SIKKER HÅNDTERING OG OPPBEVARING Håndtering: Oppbevaring: Spesielle egenskaper og farer Benytt personlig værneutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, unngå innånding av damp eller sprøytetåke. Unngå varme- og tennkilder. Røyking forbudt. Må ikke benyttes på varme materialer. Lagres i tørt, kjølig godt ventilert rom. Beskytt mot varme, direkte sollys og tennkilder. Skal ikke lagres i bil. Unngå temperaturer over 50 C. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR Sørg for tilfredsstillende ventilasjon. Vask hendene ved pauser. Unngå å spise, drikke eller røyke i forbindelse med arbeid med stoffet. Mulige reaksjons produkter: CAS-nr. EC-nr Beskrivelse 8 t. normverdi [mg/m 3 ] TGG Propan Etanol Butan 600 2/5

3 Personlig verneutstyr: Åndedrettsvern: Øyevern: Håndvern: Hudvern: Generell informasjon Bruk åndedrettsvern ved dårlig ventilasjon. Egnet åndedrettsvern kan være med filtertype A2/P2 Bruk godkjente vernebriller. Sørg for tilgjengelig utstyr for øyeskylling. Benytt egnede vernehansker, Nitrilgummi med gjennomtrngingstid>8 timer Utvis normal industrihygiene. Arbeidstøy Unngå inntak av næringsmiddler under bruk. Fjærn og vask tilsølt arbeidstøy. Vask hud grundig med såpe og vann etter arbeidet. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Produktets form: lukt Farge: Oppløselig i vann: Tetthet: Eksplosive egenskaper Selvantennelig: Damptrykk: Aerosol Alkohol Klar, fargeløs Løselig. 20 C Nedre eksplosjonsgrense : 0,8% Selvantennelig > 240 C 3,5 20 C, 7 50 C 10. STABILITET OG REAKTIVITET Reagerer med: Spaltingsprodukter Stabilitet Unngå temperaturer > 50 C. Beholderen må ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sollys. Fare for eksplosjon. Unngå kontakt med syrer. Ved brann dannes giftige gasser (CO, CO 2 ). Stabil under normale forhold, unngå forhold som beskrevet ovenfor 11. HELSEFAREOPPLYSNINGER Generelt: Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Øvrige helsefareopplysninger Aerosoler kan irritere luftveier, forårsake hoste og åndedrettsbesvær. Damp kan forårsake hodepine, tretthet, svimmelhet og kvalme. Langvarig kontakt kan forårsake tørr hud. Sprut kan medføre forbigående øyeirritasjon. Inntak kan forårsake kvalme, magesmerter og brekninger. 12. MILJØOPPLYSNINGER Toksikologiske data fra komponenter. Miljøopplysninger, konklusjon WGK=0 13. FJERNING AV RESTER OG AVFALL 3/5

4 Avfallskode EAL Produkt Emballasje Gass trykkbeholder inneholdende farlige stoffer I flg. Myndighetskrav. Klassifisert som farlig avfall. Leveres til godkjent mottak I flg. Myndighetskrav. Klassifisert som farlig avfall. Leveres til godkjent mottak 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT GENERELT VARENAVN (Nasjonalt) UN-nr ADR/RID IMDG ICAO/IATA Fareseddel Proper Shipping Name: Aerosols. Aerosolbeholder, brannfarlig 1950 Klasse: 2 Fare nr.: 2.1 Bokstav: 5F Klasse: 2.1 Marin forurensning: Nei EmS: 2-13 Klasse: 2.1 Tilleggsfare: 3 Emballasjegruppe: II OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Sammensetting på merkeetiketten Propan: = vekt%,etanol: = vekt%,butan: = vekt% EC-etikett R-setninger S-Setninger Anmerkninger Referanser Nei R11 Brannfarlig R12 Ekstremt brannfarlig. R18 Ved bruk kan brennbare damper/eksplosive damp-luftblandinger dannes. S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S7 Emballasjen skal holdes tett lukket. S9 Oppbevares på et godt ventilert sted. S16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. S23 Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. (Den eller de aktuelle betgnelser angis av produsent, importør eller omsetter). S56 Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallbehandlingsanlegg. Emballasjen skal være forsynt med følgende påskrift: Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall nr Administrative normer om forurensninger i arbeidsatmosfære. Transport om farlig gods: ADR/RID,IMDG,IATA. Forskrift om aerosolbeholdere. Forskrifter om helsefare-. brannfare-, eksplosjonsfare-, 4/5

5 miljøfaremerking med veiledning. Norsk Stoffliste. 16. ØVRIG INFORMASJON Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2): R11 Meget brannfarlig. R12 Ekstremt brannfarlig. Viktigste kilder ved utarbeidelsen av HMS-databladet er produsentens HMS-datablad (ikke norske): Hintz Marketing GmBH: EG-Sicherheitsdatenblatt. RPS/NTD - Reinigerspray. Alle data er basert på best tilgjengelig informasjon. Brukers notater. 5/5

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Bruksområde Rød Penetrerende væske for feilsøking Produsent Importør / Omsetter Postadresse Telefon Telefax Kontaktpersoner Nødtelefon 1 Hintz Marketing

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RØYKVARSLERTESTER

SIKKERHETSDATABLAD RØYKVARSLERTESTER RØYKVARSLERTESTER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD RØYKVARSLERTESTER 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.01.2009 Kjemikaliets navn RØYKVARSLERTESTER Produktgruppe

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fixopur

SIKKERHETSDATABLAD Fixopur Fixopur Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Fixopur 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 24.10.2008 Kjemikaliets navn Fixopur Produktgruppe Aerosol Kjemikaliets bruksområde

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SUPER GRIP Aerosol

SIKKERHETSDATABLAD SUPER GRIP Aerosol Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD SUPER GRIP Aerosol 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato Kjemikaliets navn Produktgruppe Importør Firmanavn 22.06.2010 SUPER GRIP

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WELD-ON 776

SIKKERHETSDATABLAD WELD-ON 776 WELD-ON 776 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD WELD-ON 776 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.03.2010 Kjemikaliets navn WELD-ON 776 Produktgruppe Lim Kjemikaliets

Detaljer

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD VLP

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD VLP Side 1 av 5 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato Kjemikaliets navn Produktgruppe 17.01.2008 Lim Nedstrømsbruker Firmanavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT RENSEVÆSKE

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT RENSEVÆSKE TANGIT RENSEVÆSKE Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TANGIT RENSEVÆSKE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.10.2010 Kjemikaliets navn TANGIT RENSEVÆSKE Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express TANGIT PVC-U express Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.10.2010 Kjemikaliets navn TANGIT PVC-U express

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Terjans Superglider, spray

SIKKERHETSDATABLAD Terjans Superglider, spray Terjans Superglider, spray Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Terjans Superglider, spray 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.05.2009 Kjemikaliets navn Terjans

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Antibac injeksjonsservietter

SIKKERHETSDATABLAD Antibac injeksjonsservietter Antibac injeksjonsservietter Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Antibac injeksjonsservietter 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.01.2008 Revisjonsdato 07.03.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Polyester

SIKKERHETSDATABLAD Polyester Polyester Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Polyester 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 05.11.2012 Kjemikaliets navn Polyester Artikkelnr. 100101 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SUPER EPOXY VC313/ QUICK STEEL VC314

SIKKERHETSDATABLAD SUPER EPOXY VC313/ QUICK STEEL VC314 SUPER EPOXY VC313/ QUICK STEEL VC314 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SUPER EPOXY VC313/ QUICK STEEL VC314 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 26.10.2009 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Epoxy primer

SIKKERHETSDATABLAD Epoxy primer Epoxy primer Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Epoxy primer 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 05.11.2012 Kjemikaliets navn Epoxy primer Artikkelnr. 2200 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FOGSKUM 90

SIKKERHETSDATABLAD FOGSKUM 90 FOGSKUM 90 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD FOGSKUM 90 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.11.2002 Revisjonsdato 14.11.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HX35

SIKKERHETSDATABLAD HX35 HX35 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD HX35 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.05.2003 Revisjonsdato 27.03.2009 Kjemikaliets navn HX35 Kjemisk navn Denaturert

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.04.2009 Internt nr: Erstatter dato: 04.12.2008 SPRAYFÄRG OLIKA KULÖRER

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.04.2009 Internt nr: Erstatter dato: 04.12.2008 SPRAYFÄRG OLIKA KULÖRER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Aerosol Scandinavia AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Malinger, lakker Internt art.nr. Betegnelse 1-7891,7892

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STABILLO CUT CHALLANGE

SIKKERHETSDATABLAD STABILLO CUT CHALLANGE STABILLO CUT CHALLANGE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD STABILLO CUT CHALLANGE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.04.2009 Kjemikaliets navn STABILLO CUT CHALLANGE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett

SIKKERHETSDATABLAD. Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 25.05.2010 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Isopropanol - Anti Freeze

SIKKERHETSDATABLAD Isopropanol - Anti Freeze Isopropanol Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Isopropanol - Anti Freeze 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.01.2012 Kjemikaliets navn Isopropanol Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GRANVILLE EKSOS BANDASJE

SIKKERHETSDATABLAD GRANVILLE EKSOS BANDASJE GRANVILLE EKSOS BANDASJE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD GRANVILLE EKSOS BANDASJE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 09.12.2009 Kjemikaliets navn GRANVILLE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FARECLA PROFILE GLAZE

SIKKERHETSDATABLAD FARECLA PROFILE GLAZE FARECLA PROFILE GLAZE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD FARECLA PROFILE GLAZE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.12.2010 Kjemikaliets navn FARECLA PROFILE

Detaljer

Hurtigfordampende rensespray. Brukes til rengjøring av plastikk, metalliske og gummierte overflater. KUNDERS REFERANSE:

Hurtigfordampende rensespray. Brukes til rengjøring av plastikk, metalliske og gummierte overflater. KUNDERS REFERANSE: HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad OG 844 aerosol Handelsnavn: OG 844 aerosol Revisjonsdato: 16.12.2005 Erstatter: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: OG 844

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Diesel Farget / Diesel Ufarget

SIKKERHETSDATABLAD Diesel Farget / Diesel Ufarget Diesel Farget / Diesel Ufarget Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Diesel Farget / Diesel Ufarget 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 23.12.2009 Kjemikaliets navn

Detaljer

Paslode gasspatron, IM 350

Paslode gasspatron, IM 350 HMS DATABLAD Helse- miljø og sikkerhetsblad Handelsnavn: Paslode gasspatron, IM 350 Revisjonsdato: Paslode gasspatron, IM 350 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: Paslode gasspatron,

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09/03/07 Internt nr.: Erstatter dato: 16/06/06 BYCOTEST 103 (Aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09/03/07 Internt nr.: Erstatter dato: 16/06/06 BYCOTEST 103 (Aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Svart magnetpulver Pr-nr. 065436 Produsent/importør

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 10-25%

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 10-25% Fosforsyre 10-25% Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 10-25% 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.03.2011 Kjemikaliets navn Fosforsyre 10-25% CAS-nr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Glansfornyer - Del A

SIKKERHETSDATABLAD Glansfornyer - Del A Glansfornyer - Del A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Glansfornyer - Del A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.03.2010 Kjemikaliets navn Glansfornyer - Del

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIP TOP HERDER UT-R 20

SIKKERHETSDATABLAD TIP TOP HERDER UT-R 20 TIP TOP HERDER UT-R 20 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TIP TOP HERDER UT-R 20 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.04.2010 Kjemikaliets navn TIP TOP HERDER

Detaljer