Forskrift om innførsel, transport og annen håndtering av materiale som er smittefarlig for mennesker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskrift om innførsel, transport og annen håndtering av materiale som er smittefarlig for mennesker"

Transkript

1 Forskrift om innførsel, transport og annen håndtering av materiale som er smittefarlig for mennesker Rundskriv IK-30/96 fra Statens helsetilsyn Til: Landets sykehus Landets Fylkesleger Folkehelsa Sosial- og Helsedepartementet Miljødepartementet Landbruksdepartementet Den norske lægeforening Norsk bioingeniørforbund Den norske tannlegeforening 95/ Saksområdet som dette rundskrivet handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes til direktoratet på telefon eller på e-post: Kontroll med innførsel, transport og annen håndtering av materiale som er smittefarlig for mennesker utgjør en viktig del av smittevernet. Med hjemmel i lov av 5. august 1994 om vern mot smittsomme sykdommer har Statens helsetilsyn nå gitt en forskrift som regulerer dette området. Forskriften er først og fremst aktuell for forsendelser av pasientprøver til undersøkelse ved mikrobiologiske laboratorier og ved utveksling av kulturer etc. laboratoriene imellom, men kan også være aktuell ved transport av f.eks. organer og kroppsdeler eller annet materiale som kan inneholde smittestoff. Nytt med forskriften er bl. a. at det gis bestemmelser som regulerer innførsel av materiale som kan være smittefarlig for mennesker. Fra 1. januar 1997 vil innførsel av materiale som kan inneholde smittestoff som normalt ikke forekommer innenfor landets grenser eller som kan gi årsak til en allmennfarlig smittsom sykdom være forbudt uten dispensasjon fra Statens helsetilsyn - se forskriftens 5 og 6.

2 Institusjoner/laboratorier som i kraft av sin virksomhet har et legitimt behov for å kunne innføre smittefarlig materiale som omfattes av 5 - f.eks. kulturer fra internasjonale stammebanker, kulturer o.l. som utveksles med kollegiale institusjoner i utlandet m.v., og som har den nødvendige faglige kompetanse til å behandle smittefarlig materiale på en forsvarlig måte kan etter søknad få dispensasjon fra innførselsforbudet. Det slås for øvrig fast at alle som transporterer eller på annen måte håndterer materiale som er smittefarlig for mennesker skal påse at dette foregår forsvarlig, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende bestemmelser, og på en slik måte at smittefaren blir så liten som mulig. Lars Hansen e.f. ass. helsedirektør Kine Christiansen utredningsleder

3 Merknader: Til 2 (Virkeområde) De områder som er unntatt fra forskriftens virkeområde er regulert andre steder. De antatt mest aktuelle regelverk og retningslinjer er: Vedr. lik: Håndtering av lik vil bli regulert i egen forskrift, jf. smittevernloven 4-6. Vedr. næringsmidler: Jf. Sosialdepartementets hygieneforskrift for produksjon og frambud m.v. av næringsmidler av 8. juli 1983 med hjemmel i 1 og 3 i lov av 19. mai 1933 nr. 3 om tilsyn med næringsmidler m.v. med endringer seinest av 18. februar 1983 nr. 2. Vedr. avfall: Jf. Sosial- og helsedepartementets forskrift om smittevern i helseinstitusjoner - sykehusinfeksjoner m/ veileder. (er under utarbeidelse) Jf. Sosialdepartementets forskrifter av 10. september 1970 om oppbevaring av avfall og om renovasjon, opprinnelig gitt med hjemmel i lov av 16. mai 1860 (sunnhetsloven) 4, nå hjemlet i lov av 19. november 1982 nr. 66 (kommunehelsetjenesteloven) kap. 4a, jf Se for øvrig Helsedirektoratets utredningsserie nr om destruksjon og bortskaffing av avfall fra helseinstitusjoner. Jf. også Miljøverndepartementets forskrifter om farlig avfall og dir. 91/389/EØF om farlig avfall. Vedr. materiale med opprinnelse fra dyr / som er smittsomt for dyr: Materiale med opprinnelse fra dyr omfattes ikke av forskriften, med mindre materialet også er eller kan være smittsomt for mennesker. For materiale som er smittsomt for dyr / med opprinnelse fra dyr, se Landbruksdepartementets forskrifter av 15. oktober 1982 med hjemmel i lov av 8. juni 1962 nr. 4 om tiltak mot dyresykdommer (husdyrloven), 8, med endring av 27. juni Til 3 (Definisjoner) Definisjonen er forsøkt tilpasset internasjonalt regelverk ved at den bygger på definisjonen av infeksjonsfremmende stoffer i FN-rekomandasjonen for transport av farlig gods (9. utgave), som er overbygger for all transport av farlig gods globalt. Til 4 (Ansvar for transport og annen håndtering) Kravet til forsvarlig transport og annen håndtering må ses i sammenheng med forskriftens formål, jf. 1 - hvor det fremgår at transport og annen håndtering skal foregå på en slik måte at smittefaren blir så liten som mulig.

4 Nærmere detaljer om hvordan transport/håndtering av farlig gods, herunder smittefarlig materiale, skal foregå er regulert andre steder, jf. bl.a. innpakkingsregler for forsendelse av biologiske preparater i posten. Disse bestemmelsene, som antagelig er de mest aktuelle, inneholder en detaljert beskrivelse av krav til emballasje, merking, forsendelsesmåte m.v.. Helsemyndighetene har samarbeidet med postverket om disse sikkerhetskravene, og de er for øvrig tilpasset internasjonale bestemmelser og avtaler på området. Forsendelse av biologiske preparater i posten: Se Helsedirektoratets rundskriv IK-25/88 og IK 26/88 (se vedlegg). Den internasjonale avtalen som ligger til grunn for de norske innpakkingsreglene er revidert i januar Se vedlagte utgave av siste CEN-standarden på engelsk (Transport packages for medical and biological specimens). Som det fremgår ligger endringen i forhold til tidligere utgave i første rekke i et utvidet krav til absorberende materiale i pakken. Se avtalens pkt Det finnes for øvrig egne forskrifter om transport av farlig last for de forskjellige transportområdene: Transport av farlig gods på vei og jernbane: Forskrift om landtransport av farlig gods, med vedlegg, som er samsvarende med den internasjonale avtalen om transport av farlig gods på vei (ADR-avtalen) og på jernbane (RIDregelverket). Ansvarlige myndigheter i Norge er Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern. Transport av farlig gods på sjø og i havner: Internasjonal Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code. Ansvarlig myndighet i Norge er Sjøfartsdirektoratet. Forskrift om lossing, lasting, lagring og transport innen havnedistriktet av farlige stoffer og varer. Ansvarlig myndighet er Kystverket Transport av farlig gods på fly: Tecnical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by air. Utgitt av The International Civil Aviation Organisation (ICAO) Ansvarlig myndighet i Norge er Luftfartsverket.

5 Til 5 (Innførsel) Allmennfarlig smittsom sykdom: se smittevernloven 1-3 med forskrift. Til 6 (Dispensasjon) Med øvrige vilkår menes i første rekke at dispensasjon i særlige tilfeller kan knyttes til f.eks. en bestemt person eller et bestemt prosjekt. Bl.a. usikkerhet rundt materialets smittsomhet / farlighetsgrad kan også gjøre det nødvendig med spesielle forholdsregler. Vedtakene er enkeltvedtak og forvaltningslovens alminnelige regler gjelder. Sosial- og helsedepartementet er klageinstans. Vær oppmerksom på at det i enkelte tilfeller vil kreves tillatelse/dispensasjon også fra andre enn helsemyndighetene, f.eks. landbruks-, eller miljøvernmyndighetene. Til 7 (Destruksjon mm) Oppgaven/myndigheten er lagt til kommunestyret/kommunelegen i tråd med smittevernlovens bestemmelser, jf. smittevernlovens 7-1 og 7-2. Avtale med befrakter kan for øvrig også ha bestemmelser om retur, destruksjon m.v. av skadet, umerket gods m.v.

Smittevernlovgivningen

Smittevernlovgivningen side 1 av 315 Bjørnar Eilertsen Smittevernlovgivningen 2015 www.jussboka.no side 2 av 315 Copyright 2015 by Bjørnar Eilertsen All Rights Reserved Henvendelser om denne boka kan rettes til: Jussboka.no,

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT

Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Endringer i blåreseptforskriften stønad til spesielt utstyr og forbruksmateriell etter individuell søknad 7. oktober 2013 1 Høringsnotatets hovedinnhold Helse-

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

Veileder til Drikkevannsforskriften

Veileder til Drikkevannsforskriften Veileder til Drikkevannsforskriften Dette er en førsteutgave av veileder til drikkevannsforskriften som ble gjort gjeldende fra 1.1.2002. Siden forskriften inneholder en del endringer i forhold til tidligere

Detaljer

KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR.M. (TILLATELSESFORSKRIFTEN)

KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR.M. (TILLATELSESFORSKRIFTEN) KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1569 OM TILLATELSE TIL Å DRIVE TRAFIKKVIRKSOMHET OG INFRASTRUKTUR FOR SPORVEI, TUNNELBANE, FORSTADSBANE OG GODSBANE, SAMT SIDESPOR, HAVNESPOR M.M. (TILLATELSESFORSKRIFTEN)

Detaljer

Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr (håndteringsforskriften) er utarbeidet av Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Legemiddelhåndteringen i kommunehelsetjenesten - helsetilsynets fortolkning av enkelte problemstillinger knyttet til gjeldende myndighetskrav

Legemiddelhåndteringen i kommunehelsetjenesten - helsetilsynets fortolkning av enkelte problemstillinger knyttet til gjeldende myndighetskrav Legemiddelhåndteringen i kommunehelsetjenesten - helsetilsynets fortolkning av enkelte problemstillinger knyttet til gjeldende myndighetskrav Til: Landets fylkesleger Landets kommuner RUNDSKRIV IK-14/2001

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger

Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger Spesialrapport juss Utg.1/2005 NRF - des 2005 Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger ansvar/tilsyn og myndighet som berører kommunene Avfall, renovasjon og forurensning.

Detaljer

Ot.prp. nr. 50 (1999-2000)

Ot.prp. nr. 50 (1999-2000) Ot.prp. nr. 50 (1999-2000) Om lov om endringer i lov 8. juni 1962 nr. 4 om tiltak mot dyresjukdommer Tilråding fra Landbruksdepartementet av 26. mai 2000, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 Ot.prp.

Detaljer

Regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall

Regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Ronny Lystad, Statens strålevern Miljølovgivningsdag Helse Vest Gardermoen, 30.8.2012 Oversikt Om Statens strålevern Bakgrunn for nytt regelverk

Detaljer

Bruk av åpne radioaktive kilder i laboratorium

Bruk av åpne radioaktive kilder i laboratorium Veileder 2 Bruk av åpne radioaktive kilder i laboratorium Ikke-medisinsk bruk av åpne radioaktive kilder til forskning, undervisning og analyse. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Detaljer

F O R S K R I F T OM BRUK AV OG ORDEN I GRENLAND HAVNEDISTRIKT

F O R S K R I F T OM BRUK AV OG ORDEN I GRENLAND HAVNEDISTRIKT F O R S K R I F T OM BRUK AV OG ORDEN I GRENLAND HAVNEDISTRIKT Fastsatt av Grenland havneråd 18. desember 1992 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann 16, 2. ledd. Godkjent av Kystdirektoratet

Detaljer

Nr. 1 2004 Side 1 171 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2004 Side 1 171 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2004 Side 1 171 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 9. februar 2004 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Jan. 9. Lov nr. 1 om endr.

Detaljer

Nr. 10 2006 Side 1299 1451 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2006 Side 1299 1451 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2006 Side 1299 1451 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 15. august 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Juni 30. Endr. i delegering

Detaljer

Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000.

Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000. Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000. Mars 2003 Forskriften 3 ble endret 10. juli 2002 pga. at Direktoratet

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR. Smittevernplan for Gamvik og Lebesby kommune

SMITTEVERNPLAN FOR. Smittevernplan for Gamvik og Lebesby kommune 1 SMITTEVERNPLAN FOR 2008 1 INNHOLD 2 KAPITTEL TEMA SIDE 1 Innledning forankring av planen 4 1.1 Hensikt med planen 4 1.2 Formelt grunnlag og faglige referanser 4 1.3 Kommunens oppgaver (plikter og ansvar)

Detaljer

Retten til behandling

Retten til behandling Retten til behandling Retten til behandling t Hiv er en av flere såkalte allmennfarlige smittsomme sykdommer 1). Disse er sykdommer som samfunnet ønsker at det skal være minst mulig forekomst av. For å

Detaljer

VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER

VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER Utgitt av Petroleumstilsynet 23. februar 2004 (Oppdatert 20. desember

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Folkehelseloven ble vedtatt i Stortinget 24. juni 2011, og trer i kraft

Detaljer

Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan

Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan Beredskapsplan Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan Versjon 1.0 fastsatt 31. januar 2007 Beredskapsplan Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan Versjon 1.0 fastsatt 31. januar 2007

Detaljer

KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1568 OM JERNBANEVIRKSOMHET MV. PÅ DET NASJONALE JERBANENETTET (JERNBANEFORSKRIFTEN)

KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1568 OM JERNBANEVIRKSOMHET MV. PÅ DET NASJONALE JERBANENETTET (JERNBANEFORSKRIFTEN) KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1568 OM JERNBANEVIRKSOMHET MV. PÅ DET NASJONALE JERBANENETTET (JERNBANEFORSKRIFTEN) Generelt Jernbaneforskriften som avløser den tidligere lisensforskriften

Detaljer

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 1 Innledning 3. utgave, 2003 Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. I tiden som er gått er vår

Detaljer

Revisjon av lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. Tilleggshøring

Revisjon av lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. Tilleggshøring Revisjon av lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. Tilleggshøring I forbindelse med den pågående revisjonen av lov av 15. mai 1992 om laksefisk og innlandsfisk m.v., har det fremkommet enkelte nye forslag

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Interimplan Desember 2014. Nasjonal beredskapsplan mot ebola

Interimplan Desember 2014. Nasjonal beredskapsplan mot ebola Interimplan Desember 2014 Nasjonal beredskapsplan mot ebola 0 Forord Behovet for en egen nasjonal beredskapsplan mot ebola fremkom med basis i et utbrudd av ebola i Vest-Afrika i 2014 hvor flere norske

Detaljer

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Veiledningen ble utgitt av statens bygningstekniske etat (BE) første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. Dette er 2.

Detaljer

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom Veksfag del I Regelverk - for alternativ behandling Lov om alternativ behandling av sykdom Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HARSTAD Sist revidert i kommunestyret 14.4.2011. 1 Innledning Harstad kommune er eier av de kommunale barnehagene i Harstad

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2005/3958-37157/ Saksbehandler: Finn Georg Birkeland Dato: 27.11. Saksframlegg Smittevernplan for Søgne kommune - oppdatering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

VEILEDER TIL FORSKRIFT OM UTSETTING AV UTENLANDSKE TRESLAG TIL SKOGBRUKSFORMÅL. Miljøverndepartementet

VEILEDER TIL FORSKRIFT OM UTSETTING AV UTENLANDSKE TRESLAG TIL SKOGBRUKSFORMÅL. Miljøverndepartementet VEILEDER TIL FORSKRIFT OM UTSETTING AV UTENLANDSKE TRESLAG TIL SKOGBRUKSFORMÅL Miljøverndepartementet 1. oktober 2012 Innledning Bruken av utenlandske treslag har særlig vært knyttet til skogreising på

Detaljer