VP-Metall A/S Tema presentasjon: Tennmidler oppbevaring ADR-transport. September 19, 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VP-Metall A/S Tema presentasjon: Tennmidler oppbevaring ADR-transport. September 19, 2012"

Transkript

1 VP-Metall A/S Tema presentasjon: Tennmidler oppbevaring ADR-transport September 19, 2012

2 Tema presentasjon Tennmidler. Fenghette og svartkruttlunte Elektriske tennere Ikke-elektriske tennere Oppbevaring av eksplosiver Forutsetninger Krav til bygning Krav til avstander ADR-transport Når er det ADR-transport? Krav til kjøretøy Krav til fører Krav til gjennomføring av transporten

3 Tennmidler Tema presentasjon

4 Tennmidler RIOFUSE og RIOCAP SVARTKRUTTLUNTE OG FENGHETTE NR. 8 Saktebrennende lunte for å initiere fenghetter Nr.8 Brenntid 120 sek/m Fenghetter er av styrke Nº8 (PETN ladning) Bruk spesialtang ved krymping til lunte

5 Tennmidler RIODET ELEKTRISKE TENNERE Enestående intervall nøyaktighet Typer S, I eller AI Riodet 25 MS, 20 intervaller fra 0 til 500ms Riodet Long Period 18 intervaller fra 0 til 8s

6 Tennmidler RIODET ELEKTRISKE TENNERE Godt synlig og solid merking for sikker identifikasjon Enkel utpakking Enkel å koble Standard 1.1B emballering 1.4S emballering er også tilgjengelig

7 Tennmidler El-LEDER FORSEGLINGSPLUGG ELEKTRISK TENNER METALL HYLSE GLØDE HODE FORSINKER HYLSE FORSINKER ELEMENT PRIMÆR LADNING SEKUNDÆR LADNING

8 Tennmidler RIONEL IKKE-ELEKTRISKE TENNERE RIONEL Miliseconds series(ms) 20 forsinkerintervaller fra 0 til 750ms RIONEL Long Period series 26 forsinkerintervaller fra 100ms til 9 sekunder Delay Ignition Buffer(DIB) Strekkfasthet til sjokkbølgeleder >20 kg Signalhastighet større enn 2000 m/s

9 Tennmidler RIONEL IKKE-ELEKTRISKE TENNERE J HOOK koblingskrok på hver tenner Solid, vannbestandig merkelapp Figure 80 Det Pack

10 Tennmidler RIONEL Shock Tube Bushing Forsinker-element PETN DIB Flatland Crimp Initierings Blanding Forsink er-sats PbAz

11 RIOLINE SHOCK TUBE Tennmidler

12 Oppbevaring av eksplosiver Tema presentasjon

13 Oppbevaring av eksplosiver Forutsetninger Generelt om oppbevaring Oppbevaring av eksplosiv vare krever en oppbevaringstillatelse fra DSB, i henhold til kapittel 7 i eksplosivforskriften. Tillatelse til oppbevaring av pyroteknisk vare i mengder opp til og med 500 kg netto eksplosivinnhold, gis av kommunen. Tillatelser til oppbevaring i undergrunnsanlegg gis av DSB. Uten særskilt tillatelse kan det likevel oppbevares: Inntil 5 kg røksvakt krutt Inntil 5 kg eksplosiv vare oppladet som ammunisjon 5 kg pyroteknisk vare. I perioden desember tillates oppbevart inntil 10 kg pyroteknisk vare Inntil 3 kg svartkrutt fordelt i separate enheter på én kilo. Svartkrutt skal ikke oppbevares i boenhet. Det stilles detaljerte og strenge krav til hvordan oppbevaring av eksplosiv vare skal foregå, blant annet til plassering av rom eller bygning, arealmessige begrensninger og sikringstiltak, alarm, merking og bygningstekniske forhold. Kravene i eksplosivforskriften er ytterligere utdypet i veiledning til eksplosivforskriften kapittel 7, som alltid settes som vilkår når det gis tillatelse til oppbevaring av eksplosiv vare. Er ikke kravet til sikkerhetsavstandene overholdt, vil det være behov for en risikovurdering av aktiviteten rundt lageret. De nødvendige arealmessige begrensninger fastsettes i henhold til plan- og bygningsloven. Plassering av lager må koordineres med øvrige planer/reguleringer i kommunen. Skjer det endringer i de lokale forholdene som kan ha innflytelse på lagerets størrelse, skal det meldes fra til den myndigheten som har gitt tillatelse til oppbevaringen.

14 Oppbevaring av eksplosiver Eksplosiv vare: Eksplosjonsfarlig stoff som helt eller delvis består av eller inneholder slikt emne at varen kan eksplodere eller forbrenne på eksplosjonsartet måte, inndelt i følgende hovedslag: a. sprengstoff, slik som nitroglyserin, nitrocellulose, trinitrotoluen, hexogen, dynamitt og nitratsprengstoff, b. krutt, slik som røksvakt krutt og svartkrutt, c. tennmidler av enhver art som brukes i samband med andre eksplosiver unntatt tennmidler som faller inn under hovedslaget ammunisjon, d. ammunisjon, slik som patroner bestående av prosjektil, hylse, drivladning og tennmiddel, hylser av enhver art forsynt med ladning eller tennmiddel, prosjektiler forsynt med ladning, sporlys eller tennmiddel, håndgranater, bomber, raketter og miner samt lys-, brann- og røkbokser, e. pyroteknisk vare, slik som fyrverkeri, pyroteknisk leketøy, fyrstikker og lys-, røkog brannsatser eller andre pyrotekniske satser.

15 Oppbevaring av eksplosiver Dersom eksplosiv vare på laste/losseplass ikke blir oppbevart i henhold til reglene for oppbevaring, skal mottaker uten unødig opphold og senest innen to timer etter at godset er ankommet laste/losseplass ha igangsatt lossing eller avhenting av godset. Som oppbevaring etter denne forskrift regnes ikke plassering på arbeidssted av sprengstoff, krutt og tennmidler utlevert til bruk når plasseringen skjer i samsvar med kravene i eksplosivforskriften 10-11, hvor det i 3. ledd står: Hvis forholdene allikevel gjør det nødvendig kan eksplosiv vare plasseres midlertidig i maksimalt 12 timer på en trygg måte, enten under kontinuerlig vakthold eller forsvarlig innelåst. Plasseringsstedet skal være sikkert, tydelig merket, ryddig, oversiktlig og fritt for tennkilder og brennbart materiale. Tennere og sprengstoff skal være plassert i sikker avstand fra hverandre. Som oppbevaring etter denne forskrift regnes heller ikke eksplosive varer som får et opphold under transport. For slike forhold kommer de regler som gjelder for luft-, sjø- eller landtransport til anvendelse. Lager (eksplosivlager) Rom, bygning, innretning eller sted hvor eksplosive varer eller eksplosive varer og ammoniumnitrat oppbevares. Det skilles mellom: Anleggslager Lager som brukes i forbindelse med et definert arbeidsoppdrag av gitt varighet. Permanent lager Lager med en fast beliggenhet og som ikke er knyttet opp mot et spesielt arbeidsoppdrag. Overflatelager Lager som står på bakken, eller som helt/delvis er nedgravd i løsmasser.

16 Oppbevaring av eksplosiver Generelt Godkjenning gis i form av en tillatelse til oppbevaring av eksplosive varer. Godkjenning av lager for oppbevaring av eksplosive varer foretas iht. eksplosivforskriften 7-4. Alle tillatelser basert på risikoanalyse gis av DSB uavhengig av mengde, dvs. der hvor avstandene som er angitt i avstandstabellene, tabell 1, 2 eller 3 i avsnittet om sikkerhetsavstander, ikke kan oppfylles. Søknadens innhold m.v. Søknader skal oppfylle kravene i eksplosivforskriften Søknadsskjema fås ved henvendelse til Elektronisk søknad er nå mulig gjennom ALTINN. Vedlagt kart over lagerområdet, som viser omliggende bebyggelse, veier og steder hvor folk oppholder seg eller ferdes, bør være i målestokk på 1: 5000 eller større. Kartet skal vise omgivelsene for hele sikringsfeltet. Ledelsen i virksomhet Firma eller person som skal stå juridisk ansvarlig for oppbevaringen, og som har det sikkerhetsmessige ansvar for virksomheten, kan søke om tillatelse. Slikt firma eller person betegnes heretter som ledelsen i virksomhet. Jf. eksplosivforskriften 2-1, 2-10, 2-11 og 7-1. Overdragelse av et lager Ved overdragelse av et lager skal ny innehaver søke om ny oppbevaringstillatelse i sitt eget navn, etter å ha forvisset seg om at lageret er i teknisk god og betryggende forfatning. Konkursbo/dødsbo kan drive virksomheten videre i inntil ett år, såfremt de søker innen en måned og får godkjent en ansvarshavende av DSB. Jf. eksplosivforskriften 2-11, siste ledd.

17 Oppbevaring av eksplosiver Endringer som innvirker på oppbevaringstillatelsen Den som oppbevarer eksplosive varer skal melde fra til den myndigheten som har gitt tillatelse til oppbevaringen straks det skjer endringer i de lokale forhold som kan ha innflytelse på lagerets størrelse. Dette kan være at det kommer bygninger, veier e.l. lignende nærmere lageret. Kompetent person Ved oppbevaring av større mengder (over 250 kg) eksplosiv vare skal det utpekes en kompetent person og ved behov stedfortredere som skal påse at håndteringen foregår teknisk riktig og på lovlig måte, jf. eksplosivforskriften 2-1. Utpekt person kan være innehaver av tillatelsen, eller i virksomhet leder eller en annen ansatt. Utpeking fritar ikke innehaver av tillatelsen fra plikten i annet ledd. Utpekt person skal ha god vandel og kunne fremlegge politiattest som ikke skal være eldre enn tre måneder. Utpekt person må ved behov raskt kunne innfinne seg der håndteringen av eksplosiv vare foregår. Kravene til utpekt person gjelder tilsvarende for dennes stedfortreder. Kvalifikasjonskrav Enhver som håndterer eksplosiv vare, skal ha tilstrekkelige kvalifikasjoner og blant annet ha opplæring om gjeldende sikkerhetsinstrukser for å imøtekomme kravet til sikker håndtering. Person som håndterer eksplosiv vare, må være over 18 år. Utpekt person kan dokumentere kjennskap til eksplosive varer og regler ved hjelp av følgende: ADRkompetansebevis for stykkgods klasse 1, sprengningssertifikat klasse A, B eller C, eller kursbevis med bestått prøve fra anerkjente bransjeorganisasjoner. Alt personell som behandler eksplosiv vare skal ha fått opplæring om sikkerhetsinstrukser som gjelder for lageret.

18 Oppbevaring av eksplosiver Dokumentasjon Kopi av tillatelsen, tegninger, journal for pålagte kontroller og eventuelle dokumenter fra aktuelle myndigheter må kunne forevises offentlig myndighet, eller andre som av offentlig myndighet er bemyndiget til å utføre tilsyn vedrørende lageret, jf. brann- og eksplosjonsvernloven 33. Lager med en netto eksplosivmengde på 10 tonn eller mer må, i tillegg til denne forskrift, oppfylle forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer av 17. juni 2005 nr. 672 (storulykkeforskriften). 7 2 Arealmessige begrensninger og sikringstiltak Det skal fremmes forslag til sikringsfelt iht. beregnet sikkerhetsavstand for eksplosivenes faregruppe (se avsnitt Sikkerhetsavstander) eller utført risikoanalyse. Sikringsfeltet skal tegnes inn på kart som leveres sammen med søknad om oppbevaring, se figur 1. Båndlegging av areal rundt et lager Et eksplosivlager gir store begrensninger på aktiviteter innenfor sikringsfeltet. Plassering av lager må derfor koordineres med øvrige planer/reguleringer i kommunen. Jf. plan- og bygningsloven av 14. juni Normalt arbeide i forbindelse med jord- og skogbruk kan utføres inne i sikringsfeltet.

19 Oppbevaring av eksplosiver 7 3 Plassering av rom, bygning eller innretning a.rom, bygning eller innretning for oppbevaring av eksplosiv vare må plasseres og utformes slik at sannsynligheten for og konsekvensen av en eventuell brann eller eksplosjon begrenses. b.den som søker om tillatelse til oppbevaring, skal dokumentere at kravet i bokstav a) oppfylles. Dokumentasjonen kan skje gjennom å påvise at sikkerhetsavstandene i bokstav c) er overholdt, eller ved risikoanalyse hvor resultatene sammenholdes med akseptkriterier som defineres av tilsynsmyndighetene. c.sikkerhetsavstander beregnes etter formelen D = k x Qn hvor: D = Sikkerhetsavstand i meter k = konstant som er avhengig av den eksplosive varens egenskaper og hvilken type objekt som er utsatt Q = netto eksplosiv vare i kg n = faktor som er avhengig av de eksplosive varenes egenskaper Pga. fare for splinter og utkast skal sikkerhetsavstanden ikke være mindre enn den angitte minsteavstanden - Dmin - for den aktuelle situasjonen, dersom ikke risikoanalysen viser at mindre avstand er akseptabel. Denne avstanden er avhengig av type eksplosiv vare og utsatt objekt. Ved samlagring av flere faregrupper, blir strengeste krav til avstand gjeldende for totalmengden.

20 7 4 Bygningstekniske forhold Generelt Alle eksplosivmengder som oppgis gjelder netto eksplosiv innhold og er forkortet NEI. Lagre må ikke inneholde ildsted, trykkflasker eller brannfarlige varer/gjenstander. Det må ikke utføres annet arbeid i et lager enn det som er nødvendig for transport av eksplosiver til og fra lageret. DSB kan akseptere andre bygningskonstruksjoner og utførelser enn de nevnt i veiledningen. I slike tilfeller må det dokumenteres for eksempel ved rapport fra en uavhengig tredjeperson fra utførte tester, at de valgte løsninger er minst like gode med hensyn til innbruddsikkerhet. Med innbruddstid menes det antall minutter det tar å bryte opp en dør eller lage et hull i skallet, som er stort nok til at en normal person kan ta seg gjennom. Overflatelager Magasin Generelt Tak, vegger og gulv skal bestå av 20 cm dobbelarmert betong. Ved bruk av andre bygningsmaterialer skal det dokumenters en tilsvarende innbruddsikkerhet. Fysisk sikring av magasin Reglene for sikring av magasin gjelder uavhengig av mengde eksplosiver i lageret. Dør og låseanordning: Dør skal være godkjent etter norsk standard NS 3170 i minst klasse 4, med tilhørende låser i kl. 3. Det skal være to låser hvorav den ene innstukket. Det vil si at døren skal tåle minimum 20 minutters motstand mot innbrudd. Eventuelt stå imot 15 min i henhold til standard ENV 1627 kl. 5, der verktøyet er av tyngre type. Låsene er nærmere spesifisert i standarden NS Dørkarmens innfestning skal være iht. kravene i NS Oppbevaring av eksplosiver

21 Oppbevaring av eksplosiver Stålcontainer Generelt DSB stiller følgende krav til stålcontainer som lager for eksplosive varer: Containeren skal være øremerket til formålet Det er ikke tillatt å ha sprengstoff og tennmidler i containeren samtidig. Avstand mellom container som inneholder sprengstoff og container som inneholder tennmidler skal være minst 1 meter I tilfellene container ønskes benyttet som eksplosivlager, må dette fremgå av søknaden om tillatelse Det må sørges for at container forankres og sikres på en slik måte at det ikke er lett å fjerne containere, jf. forskriftens krav om at den ikke skal komme i urette hender. Fysisk sikring av stålcontainer DSB stiller følgende krav til stålcontainer brukt som lager for eksplosive varer, herunder fyrverkeri i faregruppe 1.1G: Containeren skal være konstruert slik at den holder minst 20 minutters motstand mot innbrudd, med verktøy minimum som angitt i NS 3170, kl. 4. Standardens sikkerhetsnivå gjelder som et minimum. Eventuelt kan verktøy angitt i ENV 1627 kl. 5, med 15 minutters motstand mot innbrudd benyttes. Dør skal være konstruert slik at den holder minst 20 minutters motstand mot innbrudd, med verktøy minimum som angitt i standard NS 3170 klasse 4. Standardens sikkerhetsnivå gjelder som et minimum. Eventuelt kan verktøy angitt i ENV 1627 kl. 5, med 15 minutters motstand mot innbrudd benyttes. En stålbom med dimensjon minst 60 X 10 mm skal dekke nøkkelhullet for den innstukne låsen. Stålbomen/ hengelåsbeslag bør være av en slik stålkvalitet at den ikke kan bøyes og vippes ut. Bommen skal være låst med en FG-godkjent hengelås i minst klasse 3, og være utformet slik at et beslag dekker hele hengelåsen. Hengelåsbeslaget skal minimum være av 10 mm stål. Dør skal være sikret med minst to bakkantbeslag, eller tilsvarende som hindrer døren fra å bli vippet eller brutt ut dersom hengslene kuttes eller fjernes. Ved tofløya dører skal den ene døren sikres innvendig. Innvendig låsbolter eller skåter skal sikre låsing i gulv og tak. Mekanismen må festes i dørens stålkonstruksjon. Gulv og vegger skal være kledd med fast montert trepanel, finerplate e.l., som er minst 12 mm. Container skal utstyres med ventilasjonsåpninger (4 ventiler i hver langvegg) Forøvrig skal containeren tilfredsstille NS-IOS 1496.

22 Fysisk sikring av lager Inngjerding Oppbevaringsstedet skal være omgitt av et solid gjerde av ubrennbart materiale, eller lignende fletteverk, av minst 2 meter høyde og i minst 2 meters avstand fra lageret. For anleggslagre er det respektive mål 2 og 1,5 meter, og gjerdestolper kan være av tre. Port i gjerde må ikke lett kunne løftes av hengslene av uvedkommende. Gjerde må slutte godt mot bakken og ikke lett kunne løftes opp, slik at man kan krype under. Over gjerde og port skal det være 2 rader med piggtråd. For anleggslager som ligger på et avstengt område, kan gjerder sløyfes etter innvilget søknad. Port skal være låst med FG-godkjent hengelås i minst klasse 3, med tilhørende hengelåsbeslag. Fyrverkeri/pyroteknisk vare Disse kravene gjelder også for all type fyrverkeri, når det gjelder varig lagring. Alarm Generelt For alarmanlegg gjelder følgende: Alarmanlegget skal sikre en forsvarlig respons. Med forsvarlig respons menes at alarmen skal gi varsel før uvedkommende har kommet inn i lageret. Alarmen bør utløses så tidlig som mulig, helst ved påbegynnelse av angrep mot den bygningstekniske konstruksjonen. Videre betyr det at det må være et mottak av alarm, som umiddelbart registrerer at alarmen går. Alarmen skal knyttes til FG-godkjent alarmsentral eller vaktsentral, eventuelt politi eller brannvesen der disse har et slikt mottak, som kan sjekke ut om dette er et reelt innbrudd eller falsk alarm. Med forsvarlig respons forstås også at det raskt må sjekkes om dette er ett reelt innbruddsforsøk. Dersom det er reelt innbrudd skal politiet varsles omgående. Alarmanlegget må gi varsel til alarmmottak ved alle mulige typer feil, slik som for eksempel strømbrudd, tekniske feil, eller der det ikke er tilkobling til strømnettet må den gi varsel ved lavt batterinivå. Det skal foretas dekningsprøve for å forvisse seg om at alarmoverføringen fungerer tilfredsstillende, dette må sjekkes jevnlig. Pollingen skal minimum skje hvert 3 minutt Alarmanleggets strømforsyning skal sikre kontinuerlig drift også under ulike klimatiske forhold Oppbevaring av eksplosiver

23 Vakthold Lagre som på grunn av innbrudd, innbruddsforsøk, vedlikehold, reparasjoner eller lignende midlertidig ikke innehar den sikkerheten forskriften og veiledningen gir utrykk for, skal sikres med kontinuerlig vakthold. Brannvern Vegetasjon og brennbart materiale skal fjernes innenfor gjerdet. Trær fjernes i en avstand som tilsvarer høyden på trærne. For midlertidige lager, kan vegetasjonen tillates inntil 5 meter fra lageret. Det skal minimum være 1 stk. 6 kg brannslokningsapparat på hvert lager. Ventilasjon Lager skal ha naturlig eller mekanisk ventilasjon som sikrer god utlufting. Oppbevaring av eksplosiver 7 5 Elektriske installasjoner Elektriske anlegg og utstyr skal være utført i henhold til gjeldende regelverk fastsatt av DSB. Områdeklassifisering Områdeklassifisering, jf. forskrifter om elektriske lavspenningsanlegg. De elektriske anlegg skal være i overensstemmelse med områdeklassifiseringen. Statisk elektrisitet, lynavleder, jording Alle lager skal jordes. Jordmotstand bør ikke være over 100 Ω (ohm). Der jordingsforholdene er gode bør en tilstrebe å få motstanden under 10 Ω. I områder hvor lynnedslag ofte forekommer, må system for lynavledning vurderes. En gunstig plassering av lageret i terrenget, kan erstatte system for lynavleder. 7 6 Merking Ved oppbevaring av mengder ut over frimengdene angitt i 7 1, skal oppbevaringsstedet være merket: "Eksplosiv vare. Røyking og all bruk av ild er forbudt".

24 Oppbevaring av eksplosiver 7 7 Generelle krav til sikker drift Generelt Innehaver av tillatelsen skal iverksette systematiske tiltak som sikrer at lageret planlegges, organiseres, utføres, drives og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i brann- og eksplosjonsvernloven, eksplosivforskriften og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (interkontrollforskriften). Regelmessig kontroll av lageret Det må etableres et system for regelmessig kontroll av lageret som sikrer at lageret til enhver tid er i forskriftsmessig stand. En enkel kontroll gjennomføres minst 1 gang pr. dag, og hovedkontroll minst en gang pr. år. Hovedkontroll skal i tillegg alltid gjennomføres etter at det er gjort endringer ved lageret. Lager opp til og med 250 kg som ikke har alarm skal kontrolleres hver dag. Det kan eventuelt installeres alarm som for lager over 250 kg, og da gjennomføre kontroll 1 gang pr. uke. Følgende bør kontrolleres ved daglig kontroll/ukentlig kontroll: Gjerde og port Yttervegger, tak og gulv Dør med låser Lageret åpnes for å sjekke om noen av de eksplosive varene er fjernet av uvedkommende Følgende bør kontrolleres ved hovedkontroll: Sikkerhetsavstander til boliger, veier o.l. Vegetasjon rundt lageret At det ikke oppbevares eksplosive varer som er for gamle At det ikke oppbevares større mengde enn tillatelsen tilsier At det ikke oppbevares uvedkommende gjenstander i lageret Gjerde og port Lynavleder Barrikade/dekningsvoll Yttervegger, tak og gulv

25 Måling av jordmotstand Dør med låser Innervegger/kledning Brannslokningsapparat Elektriske installasjoner Innbruddsalarm Kopi av tillatelse til oppbevaring og driftsinstruks er oppslått inne i lageret Innehaver av tillatelsen er ansvarlig for at regelmessig kontroll utføres, og skal påse at mangler utbedres. Alle kontroller skal dokumenteres. Instruks og dokumentasjon Drift av lageret skal foregå etter fastsatt instruks. Instruksen bør være oppslått på et iøynefallende sted. Kopi av tillatelsen, tegninger, journal for pålagte kontroller og eventuelle dokumenter fra aktuelle myndigheter må kunne forevises offentlig myndighet, eller andre som av offentlig myndighet er bemyndiget til å utføre tjeneste vedrørende lageret jf. brann- og eksplosjonsvernloven 33. Det skal utarbeides en nødvernplan for oppbevaringen. Denne skal inneholde planer for avsperring av farlig område og eventuell evakuering i tilfelle brann, sabotasje o.l., se avsnitt Brannbekjempelse. Telefon til brannvesen og politi skal stå på nødvernplanen. Sikkerhetstiltak ved reparasjon eller utbedring av lageret Virksomheten skal utarbeide egne prosedyrer for ombygging/endring av eksisterende lager. Prosedyren må omfatte risikovurdering - sikker jobb analyse - av ombygging/endring, og dens innvirkning på anlegget forøvrig. Når det foretas endringer eller reparasjoner av betydning for sikkerheten, skal lageret kontrolleres for å fastslå at det fortsatt tilfredsstiller gjeldende regelverk, anerkjente normer, spesifikasjoner m.v. Dokumentasjonen skal oppdateres, jf. eksplosivforskriften 2-5. Oppbevaring av eksplosiver

26 7 8 Føring av oversikt over beholdning Det skal føres oversikt over det som til enhver tid ligger på lageret. Denne skal inneholde type og mengde av alle eksplosiver. Oversikten skal også finnes på et annet sted enn i selve lageret, slik at den ikke kommer bort ved et eventuelt uhell. Oppbevaring av eksplosiver 7 9 Samlagring av eksplosiv vare Generelt Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (ADR-reglene) gir retningslinjer for klassifisering av eksplosive varer. ADR-reglene gjelder for transport. For oppbevaring klassifiseres de eksplosive varer i samsvar med rettledningen i etterfølgende punkt Faregrupper. Åpnes emballasjen skal netto eksplosivmengde lagres iht. den høyeste faregruppen som eksplosivene inneholder. Tennmidler kan f. eks. være emballert slik at de er klassifisert i 1.4S. Blir disse tennmidlene tatt ut av emballasjen eller emballasjen er åpen må disse lagres iht. kravene for 1.1B. Ved samlagring av flere faregrupper, blir strengeste krav til avstand gjeldende for totalmengden. Ved oppbevaring har kravene i avsnittet Oppbevaringsforenlighet forrang foran gjeldende ADR-regler ved uoverensstemmelser mellom disse Defekt/kassert eksplosiv vare Eksplosiv vare som er utgått på dato skal tilintetgjøres etter gjeldende bestemmelser og ikke lagres sammen med andre eksplosiver. Eksplosive varer skal tilintetgjøres iht. eksplosivforskriften Varslings- og underretningsplikt Som uhell/ulykke regnes innbrudd, innbruddsforsøk, brann, detonasjon av hele eller deler av lagerbeholdningen. DSB skal også underrettes ved tilløp til slike uhell/ulykker. Melding om slike forhold skal innmeldes til DSB/politi på blanketten Rapport; «Uhell i bedrift som oppbevarer, behandler, eller tilvirker brannfarlige eller eksplosive varer», HR 113. Blanketten er tilgjengelig på eller kan fås tilsendt ved henvendelse til DSB.

27 7 13 Opphør/avvikling Når lager for oppbevaring av eksplosiv vare ikke lenger er i bruk, skal utsteder av tillatelsen ha skriftlig melding om dette. Tillatelser som ikke tas i bruk innen to år fra utstedelse faller bort, hvis ikke kortere frist er fastsatt i tillatelsen. Jf. eksplosivforskriften 2-11, 3. ledd. Annet relevant regelverk I forbindelse med oppbevaring av eksplosive varer vil i tillegg til kapittel 7 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff, også to andre forskrifter på området være aktuelle. Storulykkeforskriften Forskrift av 17. juni 2005 nr. 672 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer pålegger eiere av oppbevaringssted for eksplosiver følgende: Forskrift om transport av farlig gods (landtransportforskriften) Forskrift av 11. november 2002 nr om transport av farlig gods på veg og jernbane krever at avsender, transportør og mottaker har tilknyttet seg en sikkerhetsrådgiver godkjent iht. forskriften. Oppbevaring av eksplosiver

28 ADR-transport Tema presentasjon

29 Transport av eksplosiver, fyrverkeri og krutt Transport av alle typer eksplosiver reguleres i forskrift om landtransport av farlig gods, herunder bestemmelsene i ADR. Publisert :16 Oppdatert :23 Share on facebook Share on twitter Tips en venn Skriv ut Generelle bestemmelser ADR-transport Som hovedregel er det krav om godkjente eksplosivkjøretøy (EX/II og EX/III) for å transportere eksplosiver, men det er unntak for dette kravet ved transport av mindre mengder. Ved transport av eksplosiver over unntatte mengder skal sjåfører ha ADR kompetansebevis med tilleggsutdanning for klasse 1. Alle disse bestemmelsene kan finnes på våre hjemmesider. I ny forskrift om landtransport av farlig gods som trer i kraft 1. juli i 2009 er enkelte bestemmelser om transport av eksplosiver endret, blant annet nasjonale bestemmelser om samlasting av eksplosiver og tennere. Unntatte mengder For enkelte typer eksplosiver i klasse 1.1 D og 1.5D, UN 0081,0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482 kan inntil 50 kg transporteres uten krav om EX kjøretøy, og uten at kravene om sikringsbestemmelser, merking og skriftlige instruksjoner må følges. Ved transport av unntatte mengder skal likevel brannslukkingsapparat og transportdokumenter følge med transporten. Tilsynsbestemmelser for kjøretøyet skal også følges. Forbud mot samlasting av sprengstoff og tennere Fra 1. juli 2009 innføres forbud mot å samlaste sprengstoff i forenlighetsgruppe D med tennere i forenlighetsgruppe B på samme kjøretøy. Sprengstoff og tennere skal transporteres i hvert sitt kjøretøy, men det kan benyttes samme transportenhet, for eksempel bil og henger. Forbudet mot samlsting gjelder for all transport av eksplosiver, selv om det ikke er krav om EX-godkjenning av kjøretøyet etter ADR. Inntil 50 kg netto eksplosivinnhold (NEI) sprengstoff tilordnet UN 0081, UN 0082, UN 0084, UN 0241 eller 20 kg NEI for annet sprengstoff i forenlighetsgruppe D, kan transporteres i kjøretøy uten EX-godkjenning, men tennere i forenlighetsgruppe B må da transporteres i et annet kjøretøy, eller henger (henger regnes også som "kjøretøy" etter definisjonen i ADR). Sprengstoff og tennere kan altså transporteres på samme transportenhet; bil og henger, men tennere må da plasseres i bil og sprengstoffet i hengeren, eller omvendt. Mengde eksplosiv vare transportert på EX/II-transportenhet Per i dager er det tillatt å transportere tilsvarende mengde på EX/II-transportenhet som for EX/III-transportenhet i henhold til ADR Ved ny forskrift inneføres en overgangsperiode hvor denne ordningen utfases. Ordningen opphører ved utgangen av Endringen vil medføre at det etter utløpet av overgansgperioden er bestemmelsen i ADR om begrensninger med hensyn til eksplosive stoffer og gjenstander som får anvendelse for EX/II-transportenhet.

30 ADR-transport Kapittel 1.4 Aktørenes plikter Alminnelige sikkerhetstiltak De som er aktører ved transport av farlig gods skal treffe tiltak som er hensiktsmessige i forhold til arten og omfanget av de faremomenter som kan forutses, slik at skade på ting eller personer unngås og om nødvendig begrense skadevirkningene. I alle tilfelle skal de følge ADR/RID-bestemmelsene på sine områder Når det er umiddelbar risiko for at den offentlige sikkerhet kan bli truet, skal aktørene straks varsle redningstjensten og gi de opplysninger denne trenger for å gripe inn ADR/RID kan fastsette nærmere de plikter som de forskjellige aktører skal ha. Dersom en kontraherende part finner at det ikke reduserer sikkerheten, kan den i sin nasjonale lovgivning overføre de forpliktelser som påhviler en spesiell aktør til en eller flere andre aktører, under forutsetning av at forpliktelsene i og blir oppfylt. Disse avvikene skal den kontraherende part meddele til sekretariatet for FNs Europakommisjon/OCTI sekretariatet som vil meddele dem videre til de kontraherende parter. Kravene i 1.2.1, og som gjelder definisjon av aktører og deres respektive forpliktelser skal ikke ha virkning for bestemmelsene i den nasjonale lovgivning med hensyn til de juridiske konsekvenser (strafferettslig, ansvar, etc.) grunnet i den omstendighet at angjeldende aktør er f.eks. en separat juridisk enhet, selververvende, arbeidsgiver eller arbeidstaker Hovedaktørenes plikter ANM. 1: Flere aktører som har sikkerhetsforpliktelser i følge dette avsnittet kan være en og samme virksomhet. Dessuten kan aktiviteter som omfattes av sikkerhetsforpliktelsene dekkes av flere virksomheter. ANM. 2: For radioaktivt materiale, se også Avsender Avsender av farlig gods skal bare levere til transport forsendelser som er i samsvar med kravene i ADR/RID. I forhold til skal avsenderen spesielt: a) forvisse seg om at det farlige godset er klassifisert og tillatt for transport i henhold til ADR/RID; b) gi transportøren opplysninger og data samt, om nødvendig, de transportdokumenter som kreves med følgedokumenter (tillatelser, godkjenninger, meddelelser, attester, etc.), med særlig vekt på

31 Avsender Avsender av farlig gods skal bare levere til transport forsendelser som er i samsvar med kravene i ADR/RID. I forhold til skal avsenderen spesielt: a) forvisse seg om at det farlige godset er klassifisert og tillatt for transport i henhold til ADR/RID; b) gi transportøren opplysninger og data samt, om nødvendig, de transportdokumenter som kreves med følgedokumenter (tillatelser, godkjenninger, meddelelser, attester, etc.), med særlig vekt på kravene i kapittel 5.4 og tabellene i Del 3; c) bare bruke emballasje, storemballasje, mellomstore bulkcontainere (IBCer) og tanker (tankkjøretøyer/ vogner, løstanker, batterikjøretøyer, batterivogner, MEGCer, tankcontainere og multimodale tanker) som er godkjent for og egnet for transport av de stoffene det gjelder og merket slik det er bestemt i ADR/RID; d) oppfylle kravene som gjelder forsendelsesmåte og transportrestriksjoner; e) forvisse seg om at også tomme tanker (tankkjøretøyer/vogner, løstanker, batterikjøretøyer, batterivogner, MEGCer, tankcontainere og multimodale tanker) som ikke er rengjort og gassfri, samt tomme, ikke rengjorte kjøretøyer/vogner og store og små bulkcontainere, har riktig merking og faresedler, samt at tomme, ikke rengjorte tanker er lukket og like tette som hvis de hadde vært fulle Dersom avsenderen gjør bruk av andre aktørers tjenester (pakker, laster, fyller etc.), skal han treffe de nødvendige tiltak for å sikre at forsendelsen oppfyller kravene i ADR/RID. Han kan likevel stole på informasjon og data som han har mottatt fra andre aktører når det gjelder (a), (b), (c) og (e) Når avsenderen opptrer på vegne av en tredje part, skal sistnevnte skriftlig meddele avsenderen at det dreier seg om farlig gods og la ham få all informasjon og alle dokumenter som han trenger for å oppfylle sine forpliktelser Transportør I forhold til 1.4.1, skal transportøren spesielt, når det er relevant: a) forvisse seg om at det farlige godset som skal transporteres, er tillatt å transportere i henhold til ADR/RID; b) Forvisse seg at all dokumentasjon som er foreskrevet i ADR/RID knyttet til det farlige godset er fremskaffet av avsenderen og at den er med i transportenheten, eller ved bruk av elektronisk ADR-transport

32 Transportør I forhold til 1.4.1, skal transportøren spesielt, når det er relevant: a) forvisse seg om at det farlige godset som skal transporteres, er tillatt å transportere i henhold til ADR/RID; b) Forvisse seg at all dokumentasjon som er foreskrevet i ADR/RID knyttet til det farlige godset er fremskaffet av avsenderen og at den er med i transportenheten, eller ved bruk av elektronisk databehandling (EDB) eller elektronisk datautveksling (EDI) i stedet for papir dokumentasjon, at informasjonen er tilgjengelig under transporten på en måte som minst tilsvarer papirdokumentasjon; c) se over kjøretøyer/vogner og last for å forvisse seg om at det ikke foreligger noen åpenbare feil, lekkasjer eller sprekker, at det ikke mangler utstyr, etc.; d) forvisse seg om at dato for neste prøving av tankkjøretøyer/tankvogner, batterikjøretøyer/batterivogner, løstanker, tankcontainere, multimodale tanker og MEGCer ikke er overskredet. ANM: Tanker, batterivogner og MEGCer kan likevel bli transportert etter utløpet av denne dato etter bestemmelsene i (gjelder batterivogner og MEGCer med trykkbeholdere som elementer), , , , eller e) kontrollere at kjøretøyene/vognene ikke er overlastet; f) forvisse seg om at kjøretøyer/vogner er forsynt med faresedler og merking slik det er foreskrevet; g) forvisse seg om at det utstyr som er fastsatt i de skriftlige instruksjonene til føreren befinner seg i førerrommet. Dette skal i den grad det er hensiktsmessig og nødvendig skje på grunnlag av transportdokumenter og følgedokumenter samt visuell inspeksjon av kjøretøyet/vognen og, når det er aktuelt, også av lasten. RID: Bestemmelsene i dette punktet kan anses oppfylt når Del 5 i UIC-standard 471-3O1 (Kontroller som skal utføres på forsendelser av farlig gods) er fullført Transportøren kan likevel stole på informasjon og data som han har mottatt fra andre aktører når det gjelder (a), (b), (e) og (f) Dersom transportøren finner brudd på ADR/RID-bestemmelsene, i henhold til , skal han ikke videretransportere forsendelsen før saken er brakt i orden. ADR-transport

33 Dersom det under transporten oppdages brudd på bestemmelsene av en slik karakter at det kan gå ut over sikkerheten, skal forsendelsen holdes tilbake så snart som mulig. Det skal likevel tas hensyn til trafikksikkerheten og om det er trygt å la forsendelsen stå stille samt den offentlige sikkerhet. Transporten får ikke fortsette før forsendelsen er brakt i samsvar med gjeldende bestemmelser. Vedkommende myndighet(er) som er involvert ved resten av reisen, kan gi tillatelse til at transporten kan gjenopptas. Dersom det ikke er mulig å oppfylle bestemmelsene og det ikke er gitt tillatelse til å fullføre reisen, skal vedkommende myndighet(er) gi transportøren den administrative assistanse som er nødvendig. Det samme gjelder dersom transportøren meddeler denne/disse vedkommende myndighet(er) at han ikke var blitt underrettet av avsenderen om godsets farlige karakter, og at han ønsker å losse, destruere, eller uskadeliggjøre godset i samsvar med de spesielle rettsregler som gjelder forsendelseskontrakten RID: Transportøren skal forsikre seg om at operatøren på den jernbaneinfrastruktur han benytter til enhver tid under transporten er i stand til, på en rask og ubegrenset måte, å frembringe de nødvendige opplysninger for at han skal kunne oppfylle bestemmelsene i (b). ANM: Ordningen som benyttes for fremlegging av data skal fremgå av bestemmelsene for bruken av jernbaneinfrastrukturen RID: Transportøren skal gi føreren de skriftelige instruksjonene som er beskrevet i Mottaker Mottaker er pliktig til å akseptere godset uten opphold, utenom i tvingende tilfeller, og verifisere etter lossing at kravene i ADR/RID som gjelder ham er oppfylt Hvis, når det gjelder container, denne verifikasjonen avdekker brudd på bestemmelsene i ADR/RID, skal mottakeren returnere containeren til transportøren, bare etter at bruddene har blitt korrigert Hvis mottakeren gjør bruk av tjenestene til andre aktører (losser, dekontaminerer, anlegg, etc.) skal han iverksette tiltak for å sikre at kravene i og av ADR har blitt overholdt. ADR-transport

34 1.1.3 Unntak 1 Stoffer og gjenstander som tilhører emballasjegruppe I og som ikke er klassifisert i transportkategori 0 samt stoffer og gjenstander av følgende klasser: 20 kg NEI Klasse 1: 1.1B til 1.1Ja, 1.2B til 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J og 1.5Da Klasse 2: gruppene T, TCa, TO, TF, TOCa og TFC, Aerosoler: gruppene C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC og TOC Klasse 4,1: UN-nr til 3224 og 3231(ADR) til 3240(ADR) Klasse 5.2: UN-nr til 3104 og 3111(ADR) til 3120(ADR) ADR-transport a) For UN-nr. 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 og 1017, skal største samlede mengde på en transportenhet/jernbanevogn/storcontainer være 50 kg. I ovenstående tabell betyr «største samlede mengde på en transportenhet/jernbanevogn/storcontainer»: - for gjenstander, brutto masse i kg (for gjenstander av klasse 1, netto masse eksplosivstoff i kg), for farlige stoffer i maskiner og utstyr spesifisert i dette vedlegget, det totale innhold av farlige stoffer i kilogram eller liter avhengig av hva som er passende. - for faste stoffer, flytende gasser, nedkjølte flytende gasser og oppløste gasser, netto masse i kg; - for væsker og gasser under trykk, beholdernes nominelle kapasitet (se definisjonen i 1.2.1) i liter Når farlig gods som tilhører forskjellige transportkategorier transporteres i samme transportenhet/jernbanevogn, skal summen av - mengden av stoffer og gjenstander i transportkategori 1, multiplisert med «50», - mengden av stoffer og gjenstander i transportkategori 1 omtalt i merknaden til tabellen i multiplisert med «20» - mengden av stoffer og gjenstander i transportkategori 2, multiplisert med «3», og - mengden av stoffer og gjenstander i transportkategori 3 ikke overstige «1000».

35 ADR-transport ADR: Når mengden av farlig gods som transporteres på en transportenhet ikke overstiger verdiene gitt i kolonne (3) i tabell for en gitt transportkategori (når alt det farlige godset som transporteres med transportenheten tilhører samme kategori), eller den beregnede verdien i henhold til (når det farlige godset som transporteres med transportenheten tilhører forskjellige transportkategorier) får det transporteres i kolli på en transportenhet uten å være underlagt følgende bestemmelser: - Kapittel 1.10 unntatt for klasse 1 eksplosiver i faregruppe 1.4 med følgende UN nr: 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 og 0500 (Bestemmelser om sikring) - Kapittel 5.3 (Faresedler og merking) - Avsnitt (Skriftlige instruksjoner) - Kapittel 7.2, unntatt V5 og V8 i 7.2.4; (Bestemmelser om transport i kolli unntatt V5 og V8 i 7.2.4) - CV1 i ; (Lasting og lossing i tettbebygd strøk og på offentlig sted uten særskilt tillatelse) - Del 8, unntatt (Bestemmelser om mannskap og utstyr samt drift og dokumentasjon) (a) (Transportdokument kreves) til (Brannslukkere kreves) 8.2.3, 8.3.3, og (Opplæring av personell, lukkede kolli, bærbare lyskilder, røykeforbud kreves) kapittel 8.4 (Tilsyn av kjøretøy) S1(3) og (6) (Røykeforbud, tilsyn med kjøretøy) S2(1) (Bærbare lyskilder) S4 (Tilleggsbestemmelser for transport under kontrollerte temperaturer) S14 til S21 og (Bestemmelse om tilsyn av kjøretøy) S24 i kapittel 8.5. (Bestemmelse om tilsyn av kjøretøy) - Del 9 (Bestemmelser om bygging og godkjenning av kjøretøyer)

36 Merking av transportenhet/vekselpåbygg ADR-transport Merking ved transportenhet/vekselpåbygg (container). Vekselpåbygg: - Ved fremføring på jernbane eller kombinasjon av vei og jernbane plasseres faresedler tilsvarende godset på vekselpåbyggets fire sider. Krav til merking gjelder selv om transporten foregår iht Ved fremføring kun på vei behøver ikke vekselpåbygget å merkes med faresedler. Ved transport av klasse 1 og 7 skal det allikevel merkes med faresedler på begge sider og bak. - Ved transport av gass merkes enheten bak med egen fareseddel, med tekst: Advarsel - Ingen ventilasjon Åpnes med forsiktighet. Bil: - Oransjefarget skilt plasseres godt synlig foran og bak. - Ved transport av klasse 1 og 7 skal det merkes med faresedler på begge sider og bak. - Ved transport av gass skal kjøretøyet merkes bak med egen fareseddel, med tekst: Advarsel - Ingen ventilasjon Åpnes med forsiktighet. Hvis transportenheten ikke er rett merket, mangler transportdokumenter, nødvendig utstyr eller lignende, vil sjåføren ved kontroll bli ilagt bot / transportforbud. Ved alvorlige mangler kan bilsertifikatet bli inndratt. Husk: De oransjefargede skiltene skal være montert slik: Hvis elgfanger er montert skal skiltet monteres foran på denne. De oransje skiltene skal alltid være tildekket når det ikke er farlig gods i lasten.

37 ADR-transport

38 Tema presentasjon Takk for oppmerksomheten!

7 4 Bygningstekniske forhold

7 4 Bygningstekniske forhold 7 4 Bygningstekniske forhold Rom, bygning eller innretning for oppbevaring av eksplosiv vare skal være utført og innredet slik at det ikke oppstår særlig fare for brann eller eksplosjon, og slik at varen

Detaljer

Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer

Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer FOR-1999-12-16 nr 1471 Opphevet Tittel: Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer Fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) den 16. desember

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. kapittel 7, oppbevaring

Veiledning. Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. kapittel 7, oppbevaring Veiledning Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 7, oppbevaring Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig

Detaljer

Kapitel 1. Alminnelige regler.

Kapitel 1. Alminnelige regler. Kapitel 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder tilvirking, oppbevaring, transport, herunder lasting og lossing, erverv, bruk og inn- og utførsel av eksplosiv vare samt handel med slik

Detaljer

Del 1: Alminnelige bestemmelser

Del 1: Alminnelige bestemmelser Del 1: Alminnelige bestemmelser 33 1.1 Hva er riktig når det gjelder strukturen i ADR-boka? a) Bilagene A og B er delt inn i ni deler. b) Hver del er delt inn i kapitler. c) Hvert kapittel er delt inn

Detaljer

Sikkerhetsreglement for Norsk Artillerilaug(NoA)- Del 1

Sikkerhetsreglement for Norsk Artillerilaug(NoA)- Del 1 Sikkerhetsreglement for Norsk Artillerilaug(NoA)- Del 1 Forord: All informasjon som går under Del 1, er hentet ut ifra forskriften. Del 1 er tilpasset, dvs tekst er hentet og satt sammen fra forskriften,

Detaljer

7 3 Plassering av rom, bygning eller innretning

7 3 Plassering av rom, bygning eller innretning 7 3 Plassering av rom, bygning eller innretning a.rom, bygning eller innretning for oppbevaring av eksplosiv vare må plasseres og utformes slik at sannsynligheten for og konsekvensen av en eventuell brann

Detaljer

Farlig gods-konferansen 2013. Nyheter i ADR/RID 2013

Farlig gods-konferansen 2013. Nyheter i ADR/RID 2013 Farlig gods-konferansen 2013 Nyheter i ADR/RID 2013 Runar Bjørnsen 1 Oversikt over nyhetene Fullstendig oversikt over alle nyhetene: ADR/RID 2013 sidene 9 14 2 1. juli 2013 ADR/RID 2013 skal i utgangspunktet

Detaljer

ADR 2015: Forskrift om landtransport av farlig gods nr. 384. Del 1: Alminnelige bestemmelser

ADR 2015: Forskrift om landtransport av farlig gods nr. 384. Del 1: Alminnelige bestemmelser Innhold ADR 2015: Forskrift om landtransport av farlig gods nr. 384... 3 Del 1: Alminnelige bestemmelser... 3 Del 2: Klassifisering... 4 Del 3: Liste over farlig gods og unntak for begrensede mengder...

Detaljer

Klasse 9 Miljøfarlige stoffer

Klasse 9 Miljøfarlige stoffer Klasse 9 Miljøfarlige stoffer Kapittel 2.2.9.1.10 Store endringer for klassifisering av miljøfarlige stoffer. Kapittel 2.1.3.8 Stoffer i klassene 1 9, unntatt de som er tilordnet UN 3077 eller UN 3082,

Detaljer

Kapitel 1. Alminnelige regler.

Kapitel 1. Alminnelige regler. Kapitel 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder tilvirking, oppbevaring, transport, herunder lasting og lossing, erverv, bruk og inn- og utførsel av eksplosiv vare samt handel med slik

Detaljer

Kap. 1. Alminnelige regler.

Kap. 1. Alminnelige regler. Kap. 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder oppbevaring, behandling og transport, herunder lasting og lossing av brannfarlig vare samt handel med slik vare. Unntatt fra loven er brannfarlig

Detaljer

ADR 2013: Forskrift om landtransport av farlig gods nr. 384

ADR 2013: Forskrift om landtransport av farlig gods nr. 384 Innhold ADR 2013: Forskrift om landtransport av farlig gods nr. 384... 3 Del 1: Alminnelige bestemmelser... 3 Del 2: Klassifisering... 4 Del 3: Liste over farlig gods og unntak for begrensede mengder...

Detaljer

MIDLERTIDIG ENDRINGSVERSJON JULI 2015 Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 7,

MIDLERTIDIG ENDRINGSVERSJON JULI 2015 Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 7, MIDLERTIDIG ENDRINGSVERSJON JULI 2015 Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 7, oppbevaring Innhold Innledning.....................................................................................

Detaljer

Utkast til endringer i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften)

Utkast til endringer i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften) Utkast til endringer i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften) 1. Undervannssprengning 1-3 Definisjoner Teknisk sprengning: Annen sprengning enn

Detaljer

Nyhetsbrev. Nyheter i adr/rid 2013. Farlig gods - info

Nyhetsbrev. Nyheter i adr/rid 2013. Farlig gods - info Nyhetsbrev Desember 2012 Nyheter i adr/rid 2013 Farlig gods - info Merking av tanker Det skjer noen mindre endringer i bestemmelsene for merking av tanker. For tankkjøretøyer skal det heretter oppgis tara

Detaljer

Sprengstofflager i dag og i fremtiden. Jørn Ivar Solum Salg & Markedssjef

Sprengstofflager i dag og i fremtiden. Jørn Ivar Solum Salg & Markedssjef Sprengstofflager i dag og i fremtiden Jørn Ivar Solum Salg & Markedssjef Alt var så mye bedre tidligere.? Tilgangen til sprengstoff og mulighetene for å oppbevare sprengstoff var enklere tidligere. Lensmann

Detaljer

Farlig gods Utfordringer? LTL 1.12. 2010. Torgeir Bjørkestøl Bring Cargo Harold Misund Tollpost Globe

Farlig gods Utfordringer? LTL 1.12. 2010. Torgeir Bjørkestøl Bring Cargo Harold Misund Tollpost Globe Farlig gods Utfordringer? LTL 1.12. 2010 Torgeir Bjørkestøl Bring Cargo Harold Misund Tollpost Globe Reglene for transport av farlig gods styres av United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous

Detaljer

Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy.

Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy. Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy. Ref. Forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Veiledningen

Detaljer

ADR-SEMINAR 2013 22. 23. MAI 2013. Inge Børli Avd.ingeniør/kvalitetsleder (EOQ-sertifisert)

ADR-SEMINAR 2013 22. 23. MAI 2013. Inge Børli Avd.ingeniør/kvalitetsleder (EOQ-sertifisert) Inge Børli Avd.ingeniør/kvalitetsleder (EOQ-sertifisert) Problemstilling (Frydenlund Gasstransport AS): Propan hentes med vogntog i Sverige. Gassen skal distribueres til mottakere i byer. Kan ikke kjøre

Detaljer

Sjåføren før og under uhell

Sjåføren før og under uhell Sjåføren før og under uhell Erik Bleken, DSB 1 Kapittel 1.3 Opplæring av personale som er involvert i transport av farlig gods 1.3.2.3 Sikkerhetsopplæring Personell skal være opplært om risikoen og farene

Detaljer

Innhold. Forord. PostNord AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle trykkfeil eller mangler i denne brosjyren. Oslo den 01. 01. 2014

Innhold. Forord. PostNord AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle trykkfeil eller mangler i denne brosjyren. Oslo den 01. 01. 2014 Transportørhåndbok Transport av farlig gods ADR 2014 1 Forord Håndboken er ment som et praktisk hjelpemiddel for behandling og transport av farlig gods. Innholdet er et utdrag av ADR-reglene, samt forskrift

Detaljer

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 7, oppbevaring

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 7, oppbevaring Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 7, oppbevaring 1 Innledning Veiledningen har til formål å vise hvordan kapittel 7 i forskrift av 26. juni

Detaljer

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre.

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre. Haualand, Einar Fra: Haualand, Einar Sendt: 10. februar 2015 09:54 Til: Haualand, Einar Emne: VS: SV: Soltin AS - Søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall (stykkgods) Vedlegg:

Detaljer

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 26. juni 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med

Detaljer

Transportørhåndbok. Transport av farlig gods

Transportørhåndbok. Transport av farlig gods Transportørhåndbok Transport av farlig gods Per 1. januar 2007 Innhold Sikkerhetsrådgiver side 3 Avsenders plikter side 3 Transportørens plikter side 4 Transportdokumenter side 5 - språk - eks. på klassifisering

Detaljer

TRANSPORTØRHÅNDBOK. Transport av farlig gods ADR 2009 ALLTID I FORKANT

TRANSPORTØRHÅNDBOK. Transport av farlig gods ADR 2009 ALLTID I FORKANT TRANSPORTØRHÅNDBOK Transport av farlig gods ADR 2009 ALLTID I FORKANT Innhold side 1 Sikkerhetsrådgiver side 3 Avsenders plikter side 3 Transportørens plikter side 4 Transportdokumenter side 5 - språk

Detaljer

Veiledning til handel med fyrverkeri

Veiledning til handel med fyrverkeri Veiledning til handel med fyrverkeri Veiledning til forskrift om endring av forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff knyttet til handel med fyrverkeri DSBs veiledning

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Smittefarlig biologisk materiale Regelverket for land-transport i Norge og Europa Mona Pedersen 29. mai 2015 Visjon «Et trygt og robust samfunn der alle

Detaljer

Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter. Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser

Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter. Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser FARLIG GODS 2013 Innhold Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser Side 4 - Emballasjegrupper / klassifisering / fareklasser

Detaljer

FOR 2002-06-26 nr 922: Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff

FOR 2002-06-26 nr 922: Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff FOR 2002-06-26 nr 922: Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff DATO: FOR-2002-06-26-922 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) AVD/DIR: DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

Forskrift om erverv, handel og innførsel av eksplosiv vare

Forskrift om erverv, handel og innførsel av eksplosiv vare Forskrift om erverv, handel og innførsel av eksplosiv vare FOR-1991-11-12 nr 0732 Opphevet - historisk versjon inkl endring t.o.m. FOR 1999-06-25 nr 0759 Tittel: Forskrift om erverv, handel og innførsel

Detaljer

FARLIG GODS. Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter. Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser

FARLIG GODS. Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter. Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser FARLIG GODS Innhold Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser Side 4 - Emballasjegrupper / klassifisering / fareklasser

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

RFA206 - Tiltak for avfall som det ikke er tillatt å ta imot

RFA206 - Tiltak for avfall som det ikke er tillatt å ta imot RFA206 - Tiltak for avfall som det ikke er tillatt å ta imot Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT MED INSTRUKSEN 1.1 Formål Sikre at farlig avfall som i strid med bestemmelsene

Detaljer

Nytt fra DSB. Siri Hagehaugen avdelingsleder. 15. mars 2017

Nytt fra DSB. Siri Hagehaugen avdelingsleder. 15. mars 2017 Nytt fra DSB Siri Hagehaugen avdelingsleder 15. mars 2017 DSB i omstilling Meld. St. 10 (2016-2017): Risiko i et trygt samfunn (1) Presenterer regjeringens arbeid med samfunnssikkerhet Regjeringens strategi

Detaljer

Eksplosjonsulykken i MEMU på Drevja 17.12.2013. Farlig godskonferansen

Eksplosjonsulykken i MEMU på Drevja 17.12.2013. Farlig godskonferansen Eksplosjonsulykken i MEMU på Drevja 17.12.2013 Farlig godskonferansen Gry Haugsnes, EKS 20.05.2015 Mobil enhet for produksjon av sprengstoff Definisjon ADR kap. 1.2.1 MEMU betyr en enhet, eller ett kjøretøy

Detaljer

Oppbevaring og sikring Hvordan kan vi bedre sikkerheten?

Oppbevaring og sikring Hvordan kan vi bedre sikkerheten? Oppbevaring og sikring Hvordan kan vi bedre sikkerheten? Austin Norge AS Drammen / Norge Side 1 Are Hauger Austin Norge AS HMS-ansvarlig ADR-sikkerhetsrådgiver Administrerer ca 25 lager over hele landet

Detaljer

Regelverksendringer. Arctic Entrepreneur Siri Hagehaugen avdelingsleder. 19. januar 2017

Regelverksendringer. Arctic Entrepreneur Siri Hagehaugen avdelingsleder. 19. januar 2017 Regelverksendringer Arctic Entrepreneur 2017 Siri Hagehaugen avdelingsleder 19. januar 2017 DSBs roller på eksplosivområdet Fagmyndighet: være faglig rådgiver for Justisdepartementet ha oversikt over risiko

Detaljer

Regler om hindring av forurensning fra skadelige stoffer som transporteres til sjøs i emballert form

Regler om hindring av forurensning fra skadelige stoffer som transporteres til sjøs i emballert form Nedenfor gjengis den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip vedlegg III om hindring av forurensning fra skadelige stoffer som transporteres til sjøs i emballert form (MARPOL 73/78

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014 Nyhetsbrev Februar 2014 INFO MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet denne listen som et hjelpemiddel for

Detaljer

Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff

Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff Innhold Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff... 3 Regelverk... 3 Elektronisk innmelding av farlig stoff til DSB... 3 Oppbevaring

Detaljer

ADR - Transport av farlig gods

ADR - Transport av farlig gods PRESENTERER ADR TRANSPORT AV FARLIG GODS PÅ VEG Sikkerhetsrådgiver Tor Stenerud DEN INTERNASJONALE FARLIG GODS ORGANISASJONEN UN "Orange book" (Klasse 1-6, 8 & 9) IAEA "ST-1" (Klasse 7) IATA-DGR ICAO-TI

Detaljer

SR Group AS. Ove Erik Vika Sikkerhetsrådgiver

SR Group AS. Ove Erik Vika Sikkerhetsrådgiver SR Group AS Ove Erik Vika Sikkerhetsrådgiver SR Group AS 260 ansatte 90 egne vogntog, hvor 60 er ADR godkjent 60 fast innleide biler 20 ADR tankbiler Terminal i Tananger, Bergen, Mongstad Kristiansund,

Detaljer

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2013

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2013 Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2013 Revidert 5.4.2013 Boligsameier dokumentet inneholder generell informasjon, sjekkliste og utdypende veiledning til den enkelte paragraf i sjekklista. Generell

Detaljer

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer:

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer: Forslag Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 13. mars 1981 om vern av

Detaljer

Rapportering av uhell ved transport av farlig gods

Rapportering av uhell ved transport av farlig gods Rapportering av uhell ved transport av farlig gods Jan Øistein Kristoffersen, DSB 1 Innhold Om plikten til å melde uhell Oversikt over uhell meldt 2012 Utvikling og trender Jeg har valgt å være forsiktig

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om

Detaljer

TILLATELSE TIL INNSAMLING AV FARLIG AVFALL FOR Lindum Ressurs og Gjenvinning AS

TILLATELSE TIL INNSAMLING AV FARLIG AVFALL FOR Lindum Ressurs og Gjenvinning AS TILLATELSE TIL INNSAMLING AV FARLIG AVFALL FOR Lindum Ressurs og Gjenvinning AS I medhold avfallsforskriftens 1 11-6, jf. lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981

Detaljer

Kapittel 1.10 Bestemmelser om sikring (security)

Kapittel 1.10 Bestemmelser om sikring (security) Kapittel 1.10 Bestemmelser om sikring (security) ANM.: Sikring (security) forstås i dette kapittel som tiltak eller forholdsregler som iverksettes for å unngå tyveri eller misbruk av farlig gods som kan

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042 Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Dato FOR-2015-09-09-1042 Departement Klima- og miljødepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse 01.01.2016

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Formål Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. 2. Virkeområde

Detaljer

Nyhetsbrev. av ammoniumnitrat INFO. Desember 2011

Nyhetsbrev. av ammoniumnitrat INFO. Desember 2011 Nyhetsbrev Desember 2011 INFO Begrensninger på omsetning av ammoniumnitrat Scanpix EU har som et ledd i kampen mot terror vedtatt en forordning 1 som legger begrensninger på hvem som kan få tilgang til

Detaljer

Bergen brannvesen informerer. Arrangementer i byrom En veiledning om krav til brannsikkerhet ved arrangement i «byrom» i Bergen.

Bergen brannvesen informerer. Arrangementer i byrom En veiledning om krav til brannsikkerhet ved arrangement i «byrom» i Bergen. Bergen brannvesen informerer Arrangementer i byrom En veiledning om krav til brannsikkerhet ved arrangement i «byrom» i Bergen. 29.05.2006 Krav til brannsikkerhet ved arrangement i «Byrom» i Bergen. 1

Detaljer

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2015

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2015 Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2015 Industrianlegg som forbruker brannfarlig gass Dokumentet inneholder generell informasjon, sjekkliste og utdypende veiledning til den enkelte paragraf i

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for KLM Miljø AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for KLM Miljø AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for KLM Miljø AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Nyhetsbrev Mai 2009. NY LANDTRANSPORTFORSKRIFT Tilleggsveiledning for kjøretøyets mannskap om de farlige egenskapene til farlig gods og mulige tiltak

Nyhetsbrev Mai 2009. NY LANDTRANSPORTFORSKRIFT Tilleggsveiledning for kjøretøyets mannskap om de farlige egenskapene til farlig gods og mulige tiltak Nyhetsbrev Mai 2009 FARLIG GODS - INFO NY LANDTRANSPORTFORSKRIFT Tilleggsveiledning for kjøretøyets mannskap om de farlige egenskapene til farlig gods og mulige tiltak Ny forskrift om landtransport av

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen /10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen /10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200807065-115 : E: 140 : Ove Fosså : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 06.12.10

Detaljer

Bruk av Mini Bulk over jord, er det mulig? Petter Jensen Daglig leder Austin Norge

Bruk av Mini Bulk over jord, er det mulig? Petter Jensen Daglig leder Austin Norge Bruk av Mini Bulk over jord, er det mulig? Petter Jensen Daglig leder Austin Norge Innehold Definisjoner Bakgrunn minibulk i tunnel Opplæringsprogram tunnel Ansvarsforhold tunnel Logistikk tunnel Over

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Rissa kommune Rådhusveien 13 N-7100 RISSA Vår saksbehandler Hans Marius Wold Vår ref. / oppgis ved alle henv. Deres ref. Lise Tønnesen Dato 1624/170/2 - Råkvåg aldershjem - Tilsynsrapport med varsel om

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Håndtering av fyrverkeri

VEILEDNING. til forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Håndtering av fyrverkeri 13 VEILEDNING til forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Håndtering av fyrverkeri Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2013 ISBN: 978-82-7768-314-0

Detaljer

VEDLEGG. Vedlegg 1-1 EKSEMPLER PÅ SKILTING VED HÅNDTERING AV BRANNFARLIG STOFF. Benyttes både for flytende og gassformig brensel

VEDLEGG. Vedlegg 1-1 EKSEMPLER PÅ SKILTING VED HÅNDTERING AV BRANNFARLIG STOFF. Benyttes både for flytende og gassformig brensel KAP. NR. 2 FYLLEANLEGG FOR PROPANFLASKER VEDLEGG Vedlegg 1-1 EKSEMPLER PÅ SKILTING VED HÅNDTERING AV BRANNFARLIG STOFF Benyttes både for flytende og gassformig brensel Benyttes både for flytende og gassformig

Detaljer

Nytt fra DSB Fagseminar, NBLF Lillehammer 5.juni 2009 V/Torill F.Tandberg avdelingsdirektør

Nytt fra DSB Fagseminar, NBLF Lillehammer 5.juni 2009 V/Torill F.Tandberg avdelingsdirektør Nytt fra DSB Fagseminar, NBLF Lillehammer 5.juni 2009 V/Torill F.Tandberg avdelingsdirektør 1 Forebyggende arbeid Tiltak hentet fra St meld 35 (2009-2009) Brannsikkerhet. Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall. for. Hedmark Renovasjon & Resirkulering AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall. for. Hedmark Renovasjon & Resirkulering AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Hedmark Renovasjon & Resirkulering AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr

Detaljer

Kolonne1 Kolonne2 Kolonne6

Kolonne1 Kolonne2 Kolonne6 Kolonne Kolonne Kolonne6 Ny sertifikatordning for bergsprengning og teknisk sprengning Nr: Spørsmål: Svar: Generelt Hva er bergsprengning? Eksplosivforskriften og Bergsprengning er bruk av eksplosjonsfarlig

Detaljer

OPPHEVET Eksplosjonsfarlig stoff

OPPHEVET Eksplosjonsfarlig stoff OPPHEVET Eksplosjonsfarlig stoff Utskriftsdato: 18.12.2017 05:08:53 Status: Historisk Dato: 26.6.2002 Nummer: FOR-2002-06-26-0922 Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet Dokumenttype: Forskrift Full

Detaljer

Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger

Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger Dokumentnummer: 1178328 rev. 7 Side: 1 av 6 1 Styrende policy lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet ryddemannskaper ved er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Innledende bestemmelser 2 1. Formål 2 2. Virkeområde 2 3. Generelle krav til aktsomhet 2 Kapittel 2. Forebyggende plikter for eieren av byggverk 2 4. Kunnskap og informasjon

Detaljer

Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune

Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune Et hjelpemiddel for de som skal gjennomføre meldepliktige arrangement i Tromsø kommune. Opprettet: 28.07.2010 Endret 22.09.2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebygging Dato FOR-2015-12-17-1710 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 15 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret Endrer FOR-2002-06-26-847 Gjelder for

Detaljer

FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften).

FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften). Side 1 av 13 FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften). DATO: FOR-2006-12-01-1331 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) AVD/DIR:

Detaljer

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Side 1 av 5 Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Orientering Hensikten med dette dokumentet er å utfylle de normative tilleggene vedrørende krav til produksjonskontroll gitt i standardene

Detaljer

Sikkerhet i omgivelsene - informasjon om DSBs arbeid med etablering av akseptkriterier og hensynssoner

Sikkerhet i omgivelsene - informasjon om DSBs arbeid med etablering av akseptkriterier og hensynssoner Sevesokonferansen 2013 Sikkerhet i omgivelsene - informasjon om DSBs arbeid med etablering av akseptkriterier og hensynssoner Vibeke Henden Nilssen, DSB 1 Bakgrunn problemstilling DSB har ansvar gjennom

Detaljer

Med trykk menes innvendig trykk uttrykt i bar (overtrykk).

Med trykk menes innvendig trykk uttrykt i bar (overtrykk). Vedlegg 1. Definisjoner 1.1. Trykk Med trykk menes innvendig trykk uttrykt i bar (overtrykk). 1.2. Prøvetrykk Med prøvetrykk menes det trykk en tom aerosolbeholder kan utsettes for i 25 sekunder uten at

Detaljer

Til naboer LNG-terminal, Bingsa, Ålesund Juni 2017 INFORMASJON OM NY EIER, LNG-TERMINAL, BINGSA OG FLYTENDE NATURGASS - LNG

Til naboer LNG-terminal, Bingsa, Ålesund Juni 2017 INFORMASJON OM NY EIER, LNG-TERMINAL, BINGSA OG FLYTENDE NATURGASS - LNG Til naboer LNG-terminal, Bingsa, Ålesund Juni 2017 INFORMASJON OM NY EIER, LNG-TERMINAL, BINGSA OG FLYTENDE NATURGASS - LNG AGA AS har med virkning fra 10.november 2016 overtatt virksomheten til tidligere

Detaljer

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [ ] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og

Detaljer

Farlig gods-info. Nytt fra. 1. januar 2007. Ny utgave av ADR/RID g jelder fra 1/1 2007.

Farlig gods-info. Nytt fra. 1. januar 2007. Ny utgave av ADR/RID g jelder fra 1/1 2007. 1. 01.01.07 2007 Farlig gods-info Januar 2007 Nytt fra 1. januar 2007 Ny forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften) og ny utgave av ADR og RID trer i kraft 1. januar

Detaljer

VEDLEGG TIL HOVEDAVTALE DATABEHANDLERAVTALE

VEDLEGG TIL HOVEDAVTALE DATABEHANDLERAVTALE VEDLEGG TIL HOVEDAVTALE DATABEHANDLERAVTALE 1. Avtalens parter og bakgrunn Det vises til avtale ( Hovedavtalen ) mellom takstmann/takstfirma (Databehandler) og Crawford & Company (Norway) AS om at Databehandler

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Farlig gods-konferansen 2015 Nyheter og aktualiteter

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Farlig gods-konferansen 2015 Nyheter og aktualiteter Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Farlig gods-konferansen 2015 Nyheter og aktualiteter Farlig gods-gruppa 20. Mai 2015 NYHETSBREV for ADR/RID 2015 Revisjon av de skriftlige instruksjonene

Detaljer

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2016

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2016 Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2016 Kuldeanlegg med ammoniakk Fylleanlegg for gassflasker for LPG Dokumentet inneholder generell informasjon, sjekkliste og utdypende veiledning til den enkelte

Detaljer

Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff

Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff FOR-2000-05-09 nr 0421 Historisk versjon Tittel: Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff (bensinstasjon, marina o.l.) Fastsatt av Direktoratet for

Detaljer

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M no-flame BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 STUDER INSTRUKSJONSBOK/BRUKSANVISNING... 4 SPESIFIKASJONER

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Rapport fra brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2013

RAPPORT VEILEDNING. Rapport fra brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2013 13 RAPPORT VEILEDNING Rapport fra brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2013 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2013 ISBN: 978-82-7768-328-7 Grafisk produksjon: Erik

Detaljer

BRANNVESENETS TILSYNSAKSJON MED FARLIG STOFF 2013

BRANNVESENETS TILSYNSAKSJON MED FARLIG STOFF 2013 BRANNVESENETS TILSYNSAKSJON MED FARLIG STOFF 2013 BOLIGSAMEIER DOKUMENTET INNEHOLDER GENERELL INFORMASJON, SJEKKLISTE OG UTDYPENDE VEILEDNING TIL DEN ENKELTE PARAGRAF I SJEKKLISTA. GENERELL INFORMASJON

Detaljer

Type innhold Merking Transportmåte Omfang Farlig gods i begrenset mengde LQ = Limited Quantity = begrenset mengde UN 3373

Type innhold Merking Transportmåte Omfang Farlig gods i begrenset mengde LQ = Limited Quantity = begrenset mengde UN 3373 Noen viktige unntak i forbindelse med forbudt innhold i postsendinger hva kan likevel sendes. Faresedler skal normalt ikke brukes når unntaksbestemmelsene i dette dokumentet benyttes. Imidlertid kan det

Detaljer

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Hallvard Hageberg, 55 57 22 23 Vår dato 16.09.2009 Deres dato 07.04.2009 Vår referanse 2009/10940-472 Deres referanse Veolia Miljø Gjenvinning AS Mjåvannsveien 68 4628 KRISTIANSAND

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 94/55/EF. av 21. november om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om veitransport av farlig gods(*)

RÅDSDIREKTIV 94/55/EF. av 21. november om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om veitransport av farlig gods(*) Nr.32/ 02 RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 75, under henvisning til forslag fra Kommisjonen( 1 ), under henvisning

Detaljer

Lagring av eksplosiver Anleggsdagene 2013. Olaf Rømcke

Lagring av eksplosiver Anleggsdagene 2013. Olaf Rømcke www.oricaminingservices.com Lagring av eksplosiver Anleggsdagene 2013 Olaf Rømcke www.oricaminingservices.com -Lagring/oppbevaring -Midlertidig plassering -Felleslager/hotellager -Track & Trace www.oricaminingservices.com

Detaljer

12 Særskilt plikt til systematisk sikkerhetsarbeid for virksomheter som bruker byggverk

12 Særskilt plikt til systematisk sikkerhetsarbeid for virksomheter som bruker byggverk Vedlegg 2 Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [...] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vem mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig

Detaljer

Nyhetsbrev. bidrar til økt sikkerhet. Farlig Stoff - info

Nyhetsbrev. bidrar til økt sikkerhet. Farlig Stoff - info Nyhetsbrev Juni 2009 Farlig Stoff - info Ny forskrift om farlig stoff bidrar til økt sikkerhet Foto: Colourbox Fra 8. juni 2009 ble fire tidligere forskrifter erstattet av den nye forskrift om håndtering

Detaljer

fyrverkerikurs NPB kurs i fyrverkeri klasse l, ll og lll for forhandlere, oppdatert 01.05.07

fyrverkerikurs NPB kurs i fyrverkeri klasse l, ll og lll for forhandlere, oppdatert 01.05.07 fyrverkerikurs NPB kurs i fyrverkeri klasse l, ll og lll for forhandlere, oppdatert 01.05.07 NBP kurs i fyrverkeri klasse l, ll og lll for forhandlere 1 Innhold Innledning... Regelverket... - Lov av 14.

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsinformasjon Norcem AS og Renor AS Norcem A.S og Renor AS omfattes av Forskrift av 8 oktober 1999 nr 1082 om å avverge og begrense skadevirkningene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier

Detaljer

Mal for melding etter storulykkeforskriften

Mal for melding etter storulykkeforskriften TEMAVEILEDNING Mal for melding etter storulykkeforskriften Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 ISBN: Omslagsfoto: Grafisk

Detaljer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og elsikkerhet 30. juni 2003 med hjemmel i lov av 4. februar

Detaljer

Emballering og merking

Emballering og merking Emballering og merking Emballering og merking av sendinger med biologisk innhold: UN 3373 Posten endrer merkingen av de frankerte konvoluttene for biologisk innhold, grunnet nye regler for emballering

Detaljer

Informasjonssikkerhetsvurderinger hos DSB

Informasjonssikkerhetsvurderinger hos DSB Informasjonssikkerhetsvurderinger hos DSB Karen Lie, DSB 1 DSB skal ha oversikt over anlegg med farlige stoffer Ref Brann- og eksplosjonsvernloven Vi har data om slike anlegg i en database med koordinater,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Nasjonal konferanse På vei mot klimasmarte kuldeanlegg

Nasjonal konferanse På vei mot klimasmarte kuldeanlegg Nasjonal konferanse På vei mot klimasmarte kuldeanlegg Sikkerhetsaspektet med kuldemedier som er regulert av brann- og eksplosjonsvernloven Berit Svensen 9. Mars 2017 Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer