VP-Metall A/S Tema presentasjon: Tennmidler oppbevaring ADR-transport. September 19, 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VP-Metall A/S Tema presentasjon: Tennmidler oppbevaring ADR-transport. September 19, 2012"

Transkript

1 VP-Metall A/S Tema presentasjon: Tennmidler oppbevaring ADR-transport September 19, 2012

2 Tema presentasjon Tennmidler. Fenghette og svartkruttlunte Elektriske tennere Ikke-elektriske tennere Oppbevaring av eksplosiver Forutsetninger Krav til bygning Krav til avstander ADR-transport Når er det ADR-transport? Krav til kjøretøy Krav til fører Krav til gjennomføring av transporten

3 Tennmidler Tema presentasjon

4 Tennmidler RIOFUSE og RIOCAP SVARTKRUTTLUNTE OG FENGHETTE NR. 8 Saktebrennende lunte for å initiere fenghetter Nr.8 Brenntid 120 sek/m Fenghetter er av styrke Nº8 (PETN ladning) Bruk spesialtang ved krymping til lunte

5 Tennmidler RIODET ELEKTRISKE TENNERE Enestående intervall nøyaktighet Typer S, I eller AI Riodet 25 MS, 20 intervaller fra 0 til 500ms Riodet Long Period 18 intervaller fra 0 til 8s

6 Tennmidler RIODET ELEKTRISKE TENNERE Godt synlig og solid merking for sikker identifikasjon Enkel utpakking Enkel å koble Standard 1.1B emballering 1.4S emballering er også tilgjengelig

7 Tennmidler El-LEDER FORSEGLINGSPLUGG ELEKTRISK TENNER METALL HYLSE GLØDE HODE FORSINKER HYLSE FORSINKER ELEMENT PRIMÆR LADNING SEKUNDÆR LADNING

8 Tennmidler RIONEL IKKE-ELEKTRISKE TENNERE RIONEL Miliseconds series(ms) 20 forsinkerintervaller fra 0 til 750ms RIONEL Long Period series 26 forsinkerintervaller fra 100ms til 9 sekunder Delay Ignition Buffer(DIB) Strekkfasthet til sjokkbølgeleder >20 kg Signalhastighet større enn 2000 m/s

9 Tennmidler RIONEL IKKE-ELEKTRISKE TENNERE J HOOK koblingskrok på hver tenner Solid, vannbestandig merkelapp Figure 80 Det Pack

10 Tennmidler RIONEL Shock Tube Bushing Forsinker-element PETN DIB Flatland Crimp Initierings Blanding Forsink er-sats PbAz

11 RIOLINE SHOCK TUBE Tennmidler

12 Oppbevaring av eksplosiver Tema presentasjon

13 Oppbevaring av eksplosiver Forutsetninger Generelt om oppbevaring Oppbevaring av eksplosiv vare krever en oppbevaringstillatelse fra DSB, i henhold til kapittel 7 i eksplosivforskriften. Tillatelse til oppbevaring av pyroteknisk vare i mengder opp til og med 500 kg netto eksplosivinnhold, gis av kommunen. Tillatelser til oppbevaring i undergrunnsanlegg gis av DSB. Uten særskilt tillatelse kan det likevel oppbevares: Inntil 5 kg røksvakt krutt Inntil 5 kg eksplosiv vare oppladet som ammunisjon 5 kg pyroteknisk vare. I perioden desember tillates oppbevart inntil 10 kg pyroteknisk vare Inntil 3 kg svartkrutt fordelt i separate enheter på én kilo. Svartkrutt skal ikke oppbevares i boenhet. Det stilles detaljerte og strenge krav til hvordan oppbevaring av eksplosiv vare skal foregå, blant annet til plassering av rom eller bygning, arealmessige begrensninger og sikringstiltak, alarm, merking og bygningstekniske forhold. Kravene i eksplosivforskriften er ytterligere utdypet i veiledning til eksplosivforskriften kapittel 7, som alltid settes som vilkår når det gis tillatelse til oppbevaring av eksplosiv vare. Er ikke kravet til sikkerhetsavstandene overholdt, vil det være behov for en risikovurdering av aktiviteten rundt lageret. De nødvendige arealmessige begrensninger fastsettes i henhold til plan- og bygningsloven. Plassering av lager må koordineres med øvrige planer/reguleringer i kommunen. Skjer det endringer i de lokale forholdene som kan ha innflytelse på lagerets størrelse, skal det meldes fra til den myndigheten som har gitt tillatelse til oppbevaringen.

14 Oppbevaring av eksplosiver Eksplosiv vare: Eksplosjonsfarlig stoff som helt eller delvis består av eller inneholder slikt emne at varen kan eksplodere eller forbrenne på eksplosjonsartet måte, inndelt i følgende hovedslag: a. sprengstoff, slik som nitroglyserin, nitrocellulose, trinitrotoluen, hexogen, dynamitt og nitratsprengstoff, b. krutt, slik som røksvakt krutt og svartkrutt, c. tennmidler av enhver art som brukes i samband med andre eksplosiver unntatt tennmidler som faller inn under hovedslaget ammunisjon, d. ammunisjon, slik som patroner bestående av prosjektil, hylse, drivladning og tennmiddel, hylser av enhver art forsynt med ladning eller tennmiddel, prosjektiler forsynt med ladning, sporlys eller tennmiddel, håndgranater, bomber, raketter og miner samt lys-, brann- og røkbokser, e. pyroteknisk vare, slik som fyrverkeri, pyroteknisk leketøy, fyrstikker og lys-, røkog brannsatser eller andre pyrotekniske satser.

15 Oppbevaring av eksplosiver Dersom eksplosiv vare på laste/losseplass ikke blir oppbevart i henhold til reglene for oppbevaring, skal mottaker uten unødig opphold og senest innen to timer etter at godset er ankommet laste/losseplass ha igangsatt lossing eller avhenting av godset. Som oppbevaring etter denne forskrift regnes ikke plassering på arbeidssted av sprengstoff, krutt og tennmidler utlevert til bruk når plasseringen skjer i samsvar med kravene i eksplosivforskriften 10-11, hvor det i 3. ledd står: Hvis forholdene allikevel gjør det nødvendig kan eksplosiv vare plasseres midlertidig i maksimalt 12 timer på en trygg måte, enten under kontinuerlig vakthold eller forsvarlig innelåst. Plasseringsstedet skal være sikkert, tydelig merket, ryddig, oversiktlig og fritt for tennkilder og brennbart materiale. Tennere og sprengstoff skal være plassert i sikker avstand fra hverandre. Som oppbevaring etter denne forskrift regnes heller ikke eksplosive varer som får et opphold under transport. For slike forhold kommer de regler som gjelder for luft-, sjø- eller landtransport til anvendelse. Lager (eksplosivlager) Rom, bygning, innretning eller sted hvor eksplosive varer eller eksplosive varer og ammoniumnitrat oppbevares. Det skilles mellom: Anleggslager Lager som brukes i forbindelse med et definert arbeidsoppdrag av gitt varighet. Permanent lager Lager med en fast beliggenhet og som ikke er knyttet opp mot et spesielt arbeidsoppdrag. Overflatelager Lager som står på bakken, eller som helt/delvis er nedgravd i løsmasser.

16 Oppbevaring av eksplosiver Generelt Godkjenning gis i form av en tillatelse til oppbevaring av eksplosive varer. Godkjenning av lager for oppbevaring av eksplosive varer foretas iht. eksplosivforskriften 7-4. Alle tillatelser basert på risikoanalyse gis av DSB uavhengig av mengde, dvs. der hvor avstandene som er angitt i avstandstabellene, tabell 1, 2 eller 3 i avsnittet om sikkerhetsavstander, ikke kan oppfylles. Søknadens innhold m.v. Søknader skal oppfylle kravene i eksplosivforskriften Søknadsskjema fås ved henvendelse til Elektronisk søknad er nå mulig gjennom ALTINN. Vedlagt kart over lagerområdet, som viser omliggende bebyggelse, veier og steder hvor folk oppholder seg eller ferdes, bør være i målestokk på 1: 5000 eller større. Kartet skal vise omgivelsene for hele sikringsfeltet. Ledelsen i virksomhet Firma eller person som skal stå juridisk ansvarlig for oppbevaringen, og som har det sikkerhetsmessige ansvar for virksomheten, kan søke om tillatelse. Slikt firma eller person betegnes heretter som ledelsen i virksomhet. Jf. eksplosivforskriften 2-1, 2-10, 2-11 og 7-1. Overdragelse av et lager Ved overdragelse av et lager skal ny innehaver søke om ny oppbevaringstillatelse i sitt eget navn, etter å ha forvisset seg om at lageret er i teknisk god og betryggende forfatning. Konkursbo/dødsbo kan drive virksomheten videre i inntil ett år, såfremt de søker innen en måned og får godkjent en ansvarshavende av DSB. Jf. eksplosivforskriften 2-11, siste ledd.

17 Oppbevaring av eksplosiver Endringer som innvirker på oppbevaringstillatelsen Den som oppbevarer eksplosive varer skal melde fra til den myndigheten som har gitt tillatelse til oppbevaringen straks det skjer endringer i de lokale forhold som kan ha innflytelse på lagerets størrelse. Dette kan være at det kommer bygninger, veier e.l. lignende nærmere lageret. Kompetent person Ved oppbevaring av større mengder (over 250 kg) eksplosiv vare skal det utpekes en kompetent person og ved behov stedfortredere som skal påse at håndteringen foregår teknisk riktig og på lovlig måte, jf. eksplosivforskriften 2-1. Utpekt person kan være innehaver av tillatelsen, eller i virksomhet leder eller en annen ansatt. Utpeking fritar ikke innehaver av tillatelsen fra plikten i annet ledd. Utpekt person skal ha god vandel og kunne fremlegge politiattest som ikke skal være eldre enn tre måneder. Utpekt person må ved behov raskt kunne innfinne seg der håndteringen av eksplosiv vare foregår. Kravene til utpekt person gjelder tilsvarende for dennes stedfortreder. Kvalifikasjonskrav Enhver som håndterer eksplosiv vare, skal ha tilstrekkelige kvalifikasjoner og blant annet ha opplæring om gjeldende sikkerhetsinstrukser for å imøtekomme kravet til sikker håndtering. Person som håndterer eksplosiv vare, må være over 18 år. Utpekt person kan dokumentere kjennskap til eksplosive varer og regler ved hjelp av følgende: ADRkompetansebevis for stykkgods klasse 1, sprengningssertifikat klasse A, B eller C, eller kursbevis med bestått prøve fra anerkjente bransjeorganisasjoner. Alt personell som behandler eksplosiv vare skal ha fått opplæring om sikkerhetsinstrukser som gjelder for lageret.

18 Oppbevaring av eksplosiver Dokumentasjon Kopi av tillatelsen, tegninger, journal for pålagte kontroller og eventuelle dokumenter fra aktuelle myndigheter må kunne forevises offentlig myndighet, eller andre som av offentlig myndighet er bemyndiget til å utføre tilsyn vedrørende lageret, jf. brann- og eksplosjonsvernloven 33. Lager med en netto eksplosivmengde på 10 tonn eller mer må, i tillegg til denne forskrift, oppfylle forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer av 17. juni 2005 nr. 672 (storulykkeforskriften). 7 2 Arealmessige begrensninger og sikringstiltak Det skal fremmes forslag til sikringsfelt iht. beregnet sikkerhetsavstand for eksplosivenes faregruppe (se avsnitt Sikkerhetsavstander) eller utført risikoanalyse. Sikringsfeltet skal tegnes inn på kart som leveres sammen med søknad om oppbevaring, se figur 1. Båndlegging av areal rundt et lager Et eksplosivlager gir store begrensninger på aktiviteter innenfor sikringsfeltet. Plassering av lager må derfor koordineres med øvrige planer/reguleringer i kommunen. Jf. plan- og bygningsloven av 14. juni Normalt arbeide i forbindelse med jord- og skogbruk kan utføres inne i sikringsfeltet.

19 Oppbevaring av eksplosiver 7 3 Plassering av rom, bygning eller innretning a.rom, bygning eller innretning for oppbevaring av eksplosiv vare må plasseres og utformes slik at sannsynligheten for og konsekvensen av en eventuell brann eller eksplosjon begrenses. b.den som søker om tillatelse til oppbevaring, skal dokumentere at kravet i bokstav a) oppfylles. Dokumentasjonen kan skje gjennom å påvise at sikkerhetsavstandene i bokstav c) er overholdt, eller ved risikoanalyse hvor resultatene sammenholdes med akseptkriterier som defineres av tilsynsmyndighetene. c.sikkerhetsavstander beregnes etter formelen D = k x Qn hvor: D = Sikkerhetsavstand i meter k = konstant som er avhengig av den eksplosive varens egenskaper og hvilken type objekt som er utsatt Q = netto eksplosiv vare i kg n = faktor som er avhengig av de eksplosive varenes egenskaper Pga. fare for splinter og utkast skal sikkerhetsavstanden ikke være mindre enn den angitte minsteavstanden - Dmin - for den aktuelle situasjonen, dersom ikke risikoanalysen viser at mindre avstand er akseptabel. Denne avstanden er avhengig av type eksplosiv vare og utsatt objekt. Ved samlagring av flere faregrupper, blir strengeste krav til avstand gjeldende for totalmengden.

20 7 4 Bygningstekniske forhold Generelt Alle eksplosivmengder som oppgis gjelder netto eksplosiv innhold og er forkortet NEI. Lagre må ikke inneholde ildsted, trykkflasker eller brannfarlige varer/gjenstander. Det må ikke utføres annet arbeid i et lager enn det som er nødvendig for transport av eksplosiver til og fra lageret. DSB kan akseptere andre bygningskonstruksjoner og utførelser enn de nevnt i veiledningen. I slike tilfeller må det dokumenteres for eksempel ved rapport fra en uavhengig tredjeperson fra utførte tester, at de valgte løsninger er minst like gode med hensyn til innbruddsikkerhet. Med innbruddstid menes det antall minutter det tar å bryte opp en dør eller lage et hull i skallet, som er stort nok til at en normal person kan ta seg gjennom. Overflatelager Magasin Generelt Tak, vegger og gulv skal bestå av 20 cm dobbelarmert betong. Ved bruk av andre bygningsmaterialer skal det dokumenters en tilsvarende innbruddsikkerhet. Fysisk sikring av magasin Reglene for sikring av magasin gjelder uavhengig av mengde eksplosiver i lageret. Dør og låseanordning: Dør skal være godkjent etter norsk standard NS 3170 i minst klasse 4, med tilhørende låser i kl. 3. Det skal være to låser hvorav den ene innstukket. Det vil si at døren skal tåle minimum 20 minutters motstand mot innbrudd. Eventuelt stå imot 15 min i henhold til standard ENV 1627 kl. 5, der verktøyet er av tyngre type. Låsene er nærmere spesifisert i standarden NS Dørkarmens innfestning skal være iht. kravene i NS Oppbevaring av eksplosiver

21 Oppbevaring av eksplosiver Stålcontainer Generelt DSB stiller følgende krav til stålcontainer som lager for eksplosive varer: Containeren skal være øremerket til formålet Det er ikke tillatt å ha sprengstoff og tennmidler i containeren samtidig. Avstand mellom container som inneholder sprengstoff og container som inneholder tennmidler skal være minst 1 meter I tilfellene container ønskes benyttet som eksplosivlager, må dette fremgå av søknaden om tillatelse Det må sørges for at container forankres og sikres på en slik måte at det ikke er lett å fjerne containere, jf. forskriftens krav om at den ikke skal komme i urette hender. Fysisk sikring av stålcontainer DSB stiller følgende krav til stålcontainer brukt som lager for eksplosive varer, herunder fyrverkeri i faregruppe 1.1G: Containeren skal være konstruert slik at den holder minst 20 minutters motstand mot innbrudd, med verktøy minimum som angitt i NS 3170, kl. 4. Standardens sikkerhetsnivå gjelder som et minimum. Eventuelt kan verktøy angitt i ENV 1627 kl. 5, med 15 minutters motstand mot innbrudd benyttes. Dør skal være konstruert slik at den holder minst 20 minutters motstand mot innbrudd, med verktøy minimum som angitt i standard NS 3170 klasse 4. Standardens sikkerhetsnivå gjelder som et minimum. Eventuelt kan verktøy angitt i ENV 1627 kl. 5, med 15 minutters motstand mot innbrudd benyttes. En stålbom med dimensjon minst 60 X 10 mm skal dekke nøkkelhullet for den innstukne låsen. Stålbomen/ hengelåsbeslag bør være av en slik stålkvalitet at den ikke kan bøyes og vippes ut. Bommen skal være låst med en FG-godkjent hengelås i minst klasse 3, og være utformet slik at et beslag dekker hele hengelåsen. Hengelåsbeslaget skal minimum være av 10 mm stål. Dør skal være sikret med minst to bakkantbeslag, eller tilsvarende som hindrer døren fra å bli vippet eller brutt ut dersom hengslene kuttes eller fjernes. Ved tofløya dører skal den ene døren sikres innvendig. Innvendig låsbolter eller skåter skal sikre låsing i gulv og tak. Mekanismen må festes i dørens stålkonstruksjon. Gulv og vegger skal være kledd med fast montert trepanel, finerplate e.l., som er minst 12 mm. Container skal utstyres med ventilasjonsåpninger (4 ventiler i hver langvegg) Forøvrig skal containeren tilfredsstille NS-IOS 1496.

22 Fysisk sikring av lager Inngjerding Oppbevaringsstedet skal være omgitt av et solid gjerde av ubrennbart materiale, eller lignende fletteverk, av minst 2 meter høyde og i minst 2 meters avstand fra lageret. For anleggslagre er det respektive mål 2 og 1,5 meter, og gjerdestolper kan være av tre. Port i gjerde må ikke lett kunne løftes av hengslene av uvedkommende. Gjerde må slutte godt mot bakken og ikke lett kunne løftes opp, slik at man kan krype under. Over gjerde og port skal det være 2 rader med piggtråd. For anleggslager som ligger på et avstengt område, kan gjerder sløyfes etter innvilget søknad. Port skal være låst med FG-godkjent hengelås i minst klasse 3, med tilhørende hengelåsbeslag. Fyrverkeri/pyroteknisk vare Disse kravene gjelder også for all type fyrverkeri, når det gjelder varig lagring. Alarm Generelt For alarmanlegg gjelder følgende: Alarmanlegget skal sikre en forsvarlig respons. Med forsvarlig respons menes at alarmen skal gi varsel før uvedkommende har kommet inn i lageret. Alarmen bør utløses så tidlig som mulig, helst ved påbegynnelse av angrep mot den bygningstekniske konstruksjonen. Videre betyr det at det må være et mottak av alarm, som umiddelbart registrerer at alarmen går. Alarmen skal knyttes til FG-godkjent alarmsentral eller vaktsentral, eventuelt politi eller brannvesen der disse har et slikt mottak, som kan sjekke ut om dette er et reelt innbrudd eller falsk alarm. Med forsvarlig respons forstås også at det raskt må sjekkes om dette er ett reelt innbruddsforsøk. Dersom det er reelt innbrudd skal politiet varsles omgående. Alarmanlegget må gi varsel til alarmmottak ved alle mulige typer feil, slik som for eksempel strømbrudd, tekniske feil, eller der det ikke er tilkobling til strømnettet må den gi varsel ved lavt batterinivå. Det skal foretas dekningsprøve for å forvisse seg om at alarmoverføringen fungerer tilfredsstillende, dette må sjekkes jevnlig. Pollingen skal minimum skje hvert 3 minutt Alarmanleggets strømforsyning skal sikre kontinuerlig drift også under ulike klimatiske forhold Oppbevaring av eksplosiver

23 Vakthold Lagre som på grunn av innbrudd, innbruddsforsøk, vedlikehold, reparasjoner eller lignende midlertidig ikke innehar den sikkerheten forskriften og veiledningen gir utrykk for, skal sikres med kontinuerlig vakthold. Brannvern Vegetasjon og brennbart materiale skal fjernes innenfor gjerdet. Trær fjernes i en avstand som tilsvarer høyden på trærne. For midlertidige lager, kan vegetasjonen tillates inntil 5 meter fra lageret. Det skal minimum være 1 stk. 6 kg brannslokningsapparat på hvert lager. Ventilasjon Lager skal ha naturlig eller mekanisk ventilasjon som sikrer god utlufting. Oppbevaring av eksplosiver 7 5 Elektriske installasjoner Elektriske anlegg og utstyr skal være utført i henhold til gjeldende regelverk fastsatt av DSB. Områdeklassifisering Områdeklassifisering, jf. forskrifter om elektriske lavspenningsanlegg. De elektriske anlegg skal være i overensstemmelse med områdeklassifiseringen. Statisk elektrisitet, lynavleder, jording Alle lager skal jordes. Jordmotstand bør ikke være over 100 Ω (ohm). Der jordingsforholdene er gode bør en tilstrebe å få motstanden under 10 Ω. I områder hvor lynnedslag ofte forekommer, må system for lynavledning vurderes. En gunstig plassering av lageret i terrenget, kan erstatte system for lynavleder. 7 6 Merking Ved oppbevaring av mengder ut over frimengdene angitt i 7 1, skal oppbevaringsstedet være merket: "Eksplosiv vare. Røyking og all bruk av ild er forbudt".

24 Oppbevaring av eksplosiver 7 7 Generelle krav til sikker drift Generelt Innehaver av tillatelsen skal iverksette systematiske tiltak som sikrer at lageret planlegges, organiseres, utføres, drives og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i brann- og eksplosjonsvernloven, eksplosivforskriften og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (interkontrollforskriften). Regelmessig kontroll av lageret Det må etableres et system for regelmessig kontroll av lageret som sikrer at lageret til enhver tid er i forskriftsmessig stand. En enkel kontroll gjennomføres minst 1 gang pr. dag, og hovedkontroll minst en gang pr. år. Hovedkontroll skal i tillegg alltid gjennomføres etter at det er gjort endringer ved lageret. Lager opp til og med 250 kg som ikke har alarm skal kontrolleres hver dag. Det kan eventuelt installeres alarm som for lager over 250 kg, og da gjennomføre kontroll 1 gang pr. uke. Følgende bør kontrolleres ved daglig kontroll/ukentlig kontroll: Gjerde og port Yttervegger, tak og gulv Dør med låser Lageret åpnes for å sjekke om noen av de eksplosive varene er fjernet av uvedkommende Følgende bør kontrolleres ved hovedkontroll: Sikkerhetsavstander til boliger, veier o.l. Vegetasjon rundt lageret At det ikke oppbevares eksplosive varer som er for gamle At det ikke oppbevares større mengde enn tillatelsen tilsier At det ikke oppbevares uvedkommende gjenstander i lageret Gjerde og port Lynavleder Barrikade/dekningsvoll Yttervegger, tak og gulv

25 Måling av jordmotstand Dør med låser Innervegger/kledning Brannslokningsapparat Elektriske installasjoner Innbruddsalarm Kopi av tillatelse til oppbevaring og driftsinstruks er oppslått inne i lageret Innehaver av tillatelsen er ansvarlig for at regelmessig kontroll utføres, og skal påse at mangler utbedres. Alle kontroller skal dokumenteres. Instruks og dokumentasjon Drift av lageret skal foregå etter fastsatt instruks. Instruksen bør være oppslått på et iøynefallende sted. Kopi av tillatelsen, tegninger, journal for pålagte kontroller og eventuelle dokumenter fra aktuelle myndigheter må kunne forevises offentlig myndighet, eller andre som av offentlig myndighet er bemyndiget til å utføre tjeneste vedrørende lageret jf. brann- og eksplosjonsvernloven 33. Det skal utarbeides en nødvernplan for oppbevaringen. Denne skal inneholde planer for avsperring av farlig område og eventuell evakuering i tilfelle brann, sabotasje o.l., se avsnitt Brannbekjempelse. Telefon til brannvesen og politi skal stå på nødvernplanen. Sikkerhetstiltak ved reparasjon eller utbedring av lageret Virksomheten skal utarbeide egne prosedyrer for ombygging/endring av eksisterende lager. Prosedyren må omfatte risikovurdering - sikker jobb analyse - av ombygging/endring, og dens innvirkning på anlegget forøvrig. Når det foretas endringer eller reparasjoner av betydning for sikkerheten, skal lageret kontrolleres for å fastslå at det fortsatt tilfredsstiller gjeldende regelverk, anerkjente normer, spesifikasjoner m.v. Dokumentasjonen skal oppdateres, jf. eksplosivforskriften 2-5. Oppbevaring av eksplosiver

26 7 8 Føring av oversikt over beholdning Det skal føres oversikt over det som til enhver tid ligger på lageret. Denne skal inneholde type og mengde av alle eksplosiver. Oversikten skal også finnes på et annet sted enn i selve lageret, slik at den ikke kommer bort ved et eventuelt uhell. Oppbevaring av eksplosiver 7 9 Samlagring av eksplosiv vare Generelt Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (ADR-reglene) gir retningslinjer for klassifisering av eksplosive varer. ADR-reglene gjelder for transport. For oppbevaring klassifiseres de eksplosive varer i samsvar med rettledningen i etterfølgende punkt Faregrupper. Åpnes emballasjen skal netto eksplosivmengde lagres iht. den høyeste faregruppen som eksplosivene inneholder. Tennmidler kan f. eks. være emballert slik at de er klassifisert i 1.4S. Blir disse tennmidlene tatt ut av emballasjen eller emballasjen er åpen må disse lagres iht. kravene for 1.1B. Ved samlagring av flere faregrupper, blir strengeste krav til avstand gjeldende for totalmengden. Ved oppbevaring har kravene i avsnittet Oppbevaringsforenlighet forrang foran gjeldende ADR-regler ved uoverensstemmelser mellom disse Defekt/kassert eksplosiv vare Eksplosiv vare som er utgått på dato skal tilintetgjøres etter gjeldende bestemmelser og ikke lagres sammen med andre eksplosiver. Eksplosive varer skal tilintetgjøres iht. eksplosivforskriften Varslings- og underretningsplikt Som uhell/ulykke regnes innbrudd, innbruddsforsøk, brann, detonasjon av hele eller deler av lagerbeholdningen. DSB skal også underrettes ved tilløp til slike uhell/ulykker. Melding om slike forhold skal innmeldes til DSB/politi på blanketten Rapport; «Uhell i bedrift som oppbevarer, behandler, eller tilvirker brannfarlige eller eksplosive varer», HR 113. Blanketten er tilgjengelig på eller kan fås tilsendt ved henvendelse til DSB.

27 7 13 Opphør/avvikling Når lager for oppbevaring av eksplosiv vare ikke lenger er i bruk, skal utsteder av tillatelsen ha skriftlig melding om dette. Tillatelser som ikke tas i bruk innen to år fra utstedelse faller bort, hvis ikke kortere frist er fastsatt i tillatelsen. Jf. eksplosivforskriften 2-11, 3. ledd. Annet relevant regelverk I forbindelse med oppbevaring av eksplosive varer vil i tillegg til kapittel 7 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff, også to andre forskrifter på området være aktuelle. Storulykkeforskriften Forskrift av 17. juni 2005 nr. 672 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer pålegger eiere av oppbevaringssted for eksplosiver følgende: Forskrift om transport av farlig gods (landtransportforskriften) Forskrift av 11. november 2002 nr om transport av farlig gods på veg og jernbane krever at avsender, transportør og mottaker har tilknyttet seg en sikkerhetsrådgiver godkjent iht. forskriften. Oppbevaring av eksplosiver

28 ADR-transport Tema presentasjon

29 Transport av eksplosiver, fyrverkeri og krutt Transport av alle typer eksplosiver reguleres i forskrift om landtransport av farlig gods, herunder bestemmelsene i ADR. Publisert :16 Oppdatert :23 Share on facebook Share on twitter Tips en venn Skriv ut Generelle bestemmelser ADR-transport Som hovedregel er det krav om godkjente eksplosivkjøretøy (EX/II og EX/III) for å transportere eksplosiver, men det er unntak for dette kravet ved transport av mindre mengder. Ved transport av eksplosiver over unntatte mengder skal sjåfører ha ADR kompetansebevis med tilleggsutdanning for klasse 1. Alle disse bestemmelsene kan finnes på våre hjemmesider. I ny forskrift om landtransport av farlig gods som trer i kraft 1. juli i 2009 er enkelte bestemmelser om transport av eksplosiver endret, blant annet nasjonale bestemmelser om samlasting av eksplosiver og tennere. Unntatte mengder For enkelte typer eksplosiver i klasse 1.1 D og 1.5D, UN 0081,0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482 kan inntil 50 kg transporteres uten krav om EX kjøretøy, og uten at kravene om sikringsbestemmelser, merking og skriftlige instruksjoner må følges. Ved transport av unntatte mengder skal likevel brannslukkingsapparat og transportdokumenter følge med transporten. Tilsynsbestemmelser for kjøretøyet skal også følges. Forbud mot samlasting av sprengstoff og tennere Fra 1. juli 2009 innføres forbud mot å samlaste sprengstoff i forenlighetsgruppe D med tennere i forenlighetsgruppe B på samme kjøretøy. Sprengstoff og tennere skal transporteres i hvert sitt kjøretøy, men det kan benyttes samme transportenhet, for eksempel bil og henger. Forbudet mot samlsting gjelder for all transport av eksplosiver, selv om det ikke er krav om EX-godkjenning av kjøretøyet etter ADR. Inntil 50 kg netto eksplosivinnhold (NEI) sprengstoff tilordnet UN 0081, UN 0082, UN 0084, UN 0241 eller 20 kg NEI for annet sprengstoff i forenlighetsgruppe D, kan transporteres i kjøretøy uten EX-godkjenning, men tennere i forenlighetsgruppe B må da transporteres i et annet kjøretøy, eller henger (henger regnes også som "kjøretøy" etter definisjonen i ADR). Sprengstoff og tennere kan altså transporteres på samme transportenhet; bil og henger, men tennere må da plasseres i bil og sprengstoffet i hengeren, eller omvendt. Mengde eksplosiv vare transportert på EX/II-transportenhet Per i dager er det tillatt å transportere tilsvarende mengde på EX/II-transportenhet som for EX/III-transportenhet i henhold til ADR Ved ny forskrift inneføres en overgangsperiode hvor denne ordningen utfases. Ordningen opphører ved utgangen av Endringen vil medføre at det etter utløpet av overgansgperioden er bestemmelsen i ADR om begrensninger med hensyn til eksplosive stoffer og gjenstander som får anvendelse for EX/II-transportenhet.

30 ADR-transport Kapittel 1.4 Aktørenes plikter Alminnelige sikkerhetstiltak De som er aktører ved transport av farlig gods skal treffe tiltak som er hensiktsmessige i forhold til arten og omfanget av de faremomenter som kan forutses, slik at skade på ting eller personer unngås og om nødvendig begrense skadevirkningene. I alle tilfelle skal de følge ADR/RID-bestemmelsene på sine områder Når det er umiddelbar risiko for at den offentlige sikkerhet kan bli truet, skal aktørene straks varsle redningstjensten og gi de opplysninger denne trenger for å gripe inn ADR/RID kan fastsette nærmere de plikter som de forskjellige aktører skal ha. Dersom en kontraherende part finner at det ikke reduserer sikkerheten, kan den i sin nasjonale lovgivning overføre de forpliktelser som påhviler en spesiell aktør til en eller flere andre aktører, under forutsetning av at forpliktelsene i og blir oppfylt. Disse avvikene skal den kontraherende part meddele til sekretariatet for FNs Europakommisjon/OCTI sekretariatet som vil meddele dem videre til de kontraherende parter. Kravene i 1.2.1, og som gjelder definisjon av aktører og deres respektive forpliktelser skal ikke ha virkning for bestemmelsene i den nasjonale lovgivning med hensyn til de juridiske konsekvenser (strafferettslig, ansvar, etc.) grunnet i den omstendighet at angjeldende aktør er f.eks. en separat juridisk enhet, selververvende, arbeidsgiver eller arbeidstaker Hovedaktørenes plikter ANM. 1: Flere aktører som har sikkerhetsforpliktelser i følge dette avsnittet kan være en og samme virksomhet. Dessuten kan aktiviteter som omfattes av sikkerhetsforpliktelsene dekkes av flere virksomheter. ANM. 2: For radioaktivt materiale, se også Avsender Avsender av farlig gods skal bare levere til transport forsendelser som er i samsvar med kravene i ADR/RID. I forhold til skal avsenderen spesielt: a) forvisse seg om at det farlige godset er klassifisert og tillatt for transport i henhold til ADR/RID; b) gi transportøren opplysninger og data samt, om nødvendig, de transportdokumenter som kreves med følgedokumenter (tillatelser, godkjenninger, meddelelser, attester, etc.), med særlig vekt på

31 Avsender Avsender av farlig gods skal bare levere til transport forsendelser som er i samsvar med kravene i ADR/RID. I forhold til skal avsenderen spesielt: a) forvisse seg om at det farlige godset er klassifisert og tillatt for transport i henhold til ADR/RID; b) gi transportøren opplysninger og data samt, om nødvendig, de transportdokumenter som kreves med følgedokumenter (tillatelser, godkjenninger, meddelelser, attester, etc.), med særlig vekt på kravene i kapittel 5.4 og tabellene i Del 3; c) bare bruke emballasje, storemballasje, mellomstore bulkcontainere (IBCer) og tanker (tankkjøretøyer/ vogner, løstanker, batterikjøretøyer, batterivogner, MEGCer, tankcontainere og multimodale tanker) som er godkjent for og egnet for transport av de stoffene det gjelder og merket slik det er bestemt i ADR/RID; d) oppfylle kravene som gjelder forsendelsesmåte og transportrestriksjoner; e) forvisse seg om at også tomme tanker (tankkjøretøyer/vogner, løstanker, batterikjøretøyer, batterivogner, MEGCer, tankcontainere og multimodale tanker) som ikke er rengjort og gassfri, samt tomme, ikke rengjorte kjøretøyer/vogner og store og små bulkcontainere, har riktig merking og faresedler, samt at tomme, ikke rengjorte tanker er lukket og like tette som hvis de hadde vært fulle Dersom avsenderen gjør bruk av andre aktørers tjenester (pakker, laster, fyller etc.), skal han treffe de nødvendige tiltak for å sikre at forsendelsen oppfyller kravene i ADR/RID. Han kan likevel stole på informasjon og data som han har mottatt fra andre aktører når det gjelder (a), (b), (c) og (e) Når avsenderen opptrer på vegne av en tredje part, skal sistnevnte skriftlig meddele avsenderen at det dreier seg om farlig gods og la ham få all informasjon og alle dokumenter som han trenger for å oppfylle sine forpliktelser Transportør I forhold til 1.4.1, skal transportøren spesielt, når det er relevant: a) forvisse seg om at det farlige godset som skal transporteres, er tillatt å transportere i henhold til ADR/RID; b) Forvisse seg at all dokumentasjon som er foreskrevet i ADR/RID knyttet til det farlige godset er fremskaffet av avsenderen og at den er med i transportenheten, eller ved bruk av elektronisk ADR-transport

32 Transportør I forhold til 1.4.1, skal transportøren spesielt, når det er relevant: a) forvisse seg om at det farlige godset som skal transporteres, er tillatt å transportere i henhold til ADR/RID; b) Forvisse seg at all dokumentasjon som er foreskrevet i ADR/RID knyttet til det farlige godset er fremskaffet av avsenderen og at den er med i transportenheten, eller ved bruk av elektronisk databehandling (EDB) eller elektronisk datautveksling (EDI) i stedet for papir dokumentasjon, at informasjonen er tilgjengelig under transporten på en måte som minst tilsvarer papirdokumentasjon; c) se over kjøretøyer/vogner og last for å forvisse seg om at det ikke foreligger noen åpenbare feil, lekkasjer eller sprekker, at det ikke mangler utstyr, etc.; d) forvisse seg om at dato for neste prøving av tankkjøretøyer/tankvogner, batterikjøretøyer/batterivogner, løstanker, tankcontainere, multimodale tanker og MEGCer ikke er overskredet. ANM: Tanker, batterivogner og MEGCer kan likevel bli transportert etter utløpet av denne dato etter bestemmelsene i (gjelder batterivogner og MEGCer med trykkbeholdere som elementer), , , , eller e) kontrollere at kjøretøyene/vognene ikke er overlastet; f) forvisse seg om at kjøretøyer/vogner er forsynt med faresedler og merking slik det er foreskrevet; g) forvisse seg om at det utstyr som er fastsatt i de skriftlige instruksjonene til føreren befinner seg i førerrommet. Dette skal i den grad det er hensiktsmessig og nødvendig skje på grunnlag av transportdokumenter og følgedokumenter samt visuell inspeksjon av kjøretøyet/vognen og, når det er aktuelt, også av lasten. RID: Bestemmelsene i dette punktet kan anses oppfylt når Del 5 i UIC-standard 471-3O1 (Kontroller som skal utføres på forsendelser av farlig gods) er fullført Transportøren kan likevel stole på informasjon og data som han har mottatt fra andre aktører når det gjelder (a), (b), (e) og (f) Dersom transportøren finner brudd på ADR/RID-bestemmelsene, i henhold til , skal han ikke videretransportere forsendelsen før saken er brakt i orden. ADR-transport

33 Dersom det under transporten oppdages brudd på bestemmelsene av en slik karakter at det kan gå ut over sikkerheten, skal forsendelsen holdes tilbake så snart som mulig. Det skal likevel tas hensyn til trafikksikkerheten og om det er trygt å la forsendelsen stå stille samt den offentlige sikkerhet. Transporten får ikke fortsette før forsendelsen er brakt i samsvar med gjeldende bestemmelser. Vedkommende myndighet(er) som er involvert ved resten av reisen, kan gi tillatelse til at transporten kan gjenopptas. Dersom det ikke er mulig å oppfylle bestemmelsene og det ikke er gitt tillatelse til å fullføre reisen, skal vedkommende myndighet(er) gi transportøren den administrative assistanse som er nødvendig. Det samme gjelder dersom transportøren meddeler denne/disse vedkommende myndighet(er) at han ikke var blitt underrettet av avsenderen om godsets farlige karakter, og at han ønsker å losse, destruere, eller uskadeliggjøre godset i samsvar med de spesielle rettsregler som gjelder forsendelseskontrakten RID: Transportøren skal forsikre seg om at operatøren på den jernbaneinfrastruktur han benytter til enhver tid under transporten er i stand til, på en rask og ubegrenset måte, å frembringe de nødvendige opplysninger for at han skal kunne oppfylle bestemmelsene i (b). ANM: Ordningen som benyttes for fremlegging av data skal fremgå av bestemmelsene for bruken av jernbaneinfrastrukturen RID: Transportøren skal gi føreren de skriftelige instruksjonene som er beskrevet i Mottaker Mottaker er pliktig til å akseptere godset uten opphold, utenom i tvingende tilfeller, og verifisere etter lossing at kravene i ADR/RID som gjelder ham er oppfylt Hvis, når det gjelder container, denne verifikasjonen avdekker brudd på bestemmelsene i ADR/RID, skal mottakeren returnere containeren til transportøren, bare etter at bruddene har blitt korrigert Hvis mottakeren gjør bruk av tjenestene til andre aktører (losser, dekontaminerer, anlegg, etc.) skal han iverksette tiltak for å sikre at kravene i og av ADR har blitt overholdt. ADR-transport

34 1.1.3 Unntak 1 Stoffer og gjenstander som tilhører emballasjegruppe I og som ikke er klassifisert i transportkategori 0 samt stoffer og gjenstander av følgende klasser: 20 kg NEI Klasse 1: 1.1B til 1.1Ja, 1.2B til 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J og 1.5Da Klasse 2: gruppene T, TCa, TO, TF, TOCa og TFC, Aerosoler: gruppene C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC og TOC Klasse 4,1: UN-nr til 3224 og 3231(ADR) til 3240(ADR) Klasse 5.2: UN-nr til 3104 og 3111(ADR) til 3120(ADR) ADR-transport a) For UN-nr. 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 og 1017, skal største samlede mengde på en transportenhet/jernbanevogn/storcontainer være 50 kg. I ovenstående tabell betyr «største samlede mengde på en transportenhet/jernbanevogn/storcontainer»: - for gjenstander, brutto masse i kg (for gjenstander av klasse 1, netto masse eksplosivstoff i kg), for farlige stoffer i maskiner og utstyr spesifisert i dette vedlegget, det totale innhold av farlige stoffer i kilogram eller liter avhengig av hva som er passende. - for faste stoffer, flytende gasser, nedkjølte flytende gasser og oppløste gasser, netto masse i kg; - for væsker og gasser under trykk, beholdernes nominelle kapasitet (se definisjonen i 1.2.1) i liter Når farlig gods som tilhører forskjellige transportkategorier transporteres i samme transportenhet/jernbanevogn, skal summen av - mengden av stoffer og gjenstander i transportkategori 1, multiplisert med «50», - mengden av stoffer og gjenstander i transportkategori 1 omtalt i merknaden til tabellen i multiplisert med «20» - mengden av stoffer og gjenstander i transportkategori 2, multiplisert med «3», og - mengden av stoffer og gjenstander i transportkategori 3 ikke overstige «1000».

35 ADR-transport ADR: Når mengden av farlig gods som transporteres på en transportenhet ikke overstiger verdiene gitt i kolonne (3) i tabell for en gitt transportkategori (når alt det farlige godset som transporteres med transportenheten tilhører samme kategori), eller den beregnede verdien i henhold til (når det farlige godset som transporteres med transportenheten tilhører forskjellige transportkategorier) får det transporteres i kolli på en transportenhet uten å være underlagt følgende bestemmelser: - Kapittel 1.10 unntatt for klasse 1 eksplosiver i faregruppe 1.4 med følgende UN nr: 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 og 0500 (Bestemmelser om sikring) - Kapittel 5.3 (Faresedler og merking) - Avsnitt (Skriftlige instruksjoner) - Kapittel 7.2, unntatt V5 og V8 i 7.2.4; (Bestemmelser om transport i kolli unntatt V5 og V8 i 7.2.4) - CV1 i ; (Lasting og lossing i tettbebygd strøk og på offentlig sted uten særskilt tillatelse) - Del 8, unntatt (Bestemmelser om mannskap og utstyr samt drift og dokumentasjon) (a) (Transportdokument kreves) til (Brannslukkere kreves) 8.2.3, 8.3.3, og (Opplæring av personell, lukkede kolli, bærbare lyskilder, røykeforbud kreves) kapittel 8.4 (Tilsyn av kjøretøy) S1(3) og (6) (Røykeforbud, tilsyn med kjøretøy) S2(1) (Bærbare lyskilder) S4 (Tilleggsbestemmelser for transport under kontrollerte temperaturer) S14 til S21 og (Bestemmelse om tilsyn av kjøretøy) S24 i kapittel 8.5. (Bestemmelse om tilsyn av kjøretøy) - Del 9 (Bestemmelser om bygging og godkjenning av kjøretøyer)

36 Merking av transportenhet/vekselpåbygg ADR-transport Merking ved transportenhet/vekselpåbygg (container). Vekselpåbygg: - Ved fremføring på jernbane eller kombinasjon av vei og jernbane plasseres faresedler tilsvarende godset på vekselpåbyggets fire sider. Krav til merking gjelder selv om transporten foregår iht Ved fremføring kun på vei behøver ikke vekselpåbygget å merkes med faresedler. Ved transport av klasse 1 og 7 skal det allikevel merkes med faresedler på begge sider og bak. - Ved transport av gass merkes enheten bak med egen fareseddel, med tekst: Advarsel - Ingen ventilasjon Åpnes med forsiktighet. Bil: - Oransjefarget skilt plasseres godt synlig foran og bak. - Ved transport av klasse 1 og 7 skal det merkes med faresedler på begge sider og bak. - Ved transport av gass skal kjøretøyet merkes bak med egen fareseddel, med tekst: Advarsel - Ingen ventilasjon Åpnes med forsiktighet. Hvis transportenheten ikke er rett merket, mangler transportdokumenter, nødvendig utstyr eller lignende, vil sjåføren ved kontroll bli ilagt bot / transportforbud. Ved alvorlige mangler kan bilsertifikatet bli inndratt. Husk: De oransjefargede skiltene skal være montert slik: Hvis elgfanger er montert skal skiltet monteres foran på denne. De oransje skiltene skal alltid være tildekket når det ikke er farlig gods i lasten.

37 ADR-transport

38 Tema presentasjon Takk for oppmerksomheten!

FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften).

FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften). Side 1 av 13 FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften). DATO: FOR-2006-12-01-1331 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) AVD/DIR:

Detaljer

FARLIG GODS. Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter. Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser

FARLIG GODS. Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter. Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser FARLIG GODS Innhold Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser Side 4 - Emballasjegrupper / klassifisering / fareklasser

Detaljer

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk 1 Innledning Formålet med denne veiledningen er å vise hvordan kap. 10 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig

Detaljer

Transportørhåndbok. Transport av farlig gods

Transportørhåndbok. Transport av farlig gods Transportørhåndbok Transport av farlig gods Per 1. januar 2007 Innhold Sikkerhetsrådgiver side 3 Avsenders plikter side 3 Transportørens plikter side 4 Transportdokumenter side 5 - språk - eks. på klassifisering

Detaljer

Kapitel 1. Alminnelige regler.

Kapitel 1. Alminnelige regler. Kapitel 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder tilvirking, oppbevaring, transport, herunder lasting og lossing, erverv, bruk og inn- og utførsel av eksplosiv vare samt handel med slik

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Veiledning til handel med fyrverkeri

Veiledning til handel med fyrverkeri Veiledning til handel med fyrverkeri Veiledning til forskrift om endring av forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff knyttet til handel med fyrverkeri DSBs veiledning

Detaljer

Håndbok. Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid

Håndbok. Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid Håndbok 08 Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid Håndbok 08 Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid En innføring i lover og forskrifter som bergsprenger og andre med ansvar for bergsprengningsarbeid

Detaljer

VEILEDNING. Veiledning til landtransport - for skriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring. (security)

VEILEDNING. Veiledning til landtransport - for skriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring. (security) 10 VEILEDNING Veiledning til landtransport - for skriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security) Innhold Innledning................................................................................

Detaljer

Veiledning. Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security)

Veiledning. Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security) Veiledning Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security) Innhold Innledning................................................................................ 3 1

Detaljer

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015 Veiledning til Forskrift om brannforebygging Utkast 23. januar 2015 1 1 Formål 1 Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten 2 for brann, og begrense konsekvensene 2 slike ulykker kan få for

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

FARLIG AVFALL. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. utgave 2012. Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

FARLIG AVFALL. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. utgave 2012. Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning FARLIG AVFALL Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall utgave 2012 Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning www.norsas.no 1. Forord Denne veilederen om innlevering og deklarering

Detaljer

Veiledning om biogassanlegg

Veiledning om biogassanlegg Veiledning om biogassanlegg Utarbeidet av Direktoratet for brann- og eksposjonsvern (DBE) i august 1998. Veiledningen foreligger pr 01.01.00 kun i elektronisk form. Veiledning om biogassanlegg 1 Innhold

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Dokumentasjon av helse, miljø- og sikkerhet for Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Sist oppdatert: 4.5.2015 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

Veiledning. Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen

Veiledning. Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Veiledning Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Forsidefoto: Scanpix Innhold 1 Bakgrunn...................................................................................

Detaljer

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Versjon 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 FAQ - Ofte stilte spørsmål... 5 1.2 Arbeidsgruppen...

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

Forsikringsavtale. Sankthansfjellet Borettslag Postboks 6666 St Olavs Plass Obos 0129 Oslo. Dato: 02.12.11

Forsikringsavtale. Sankthansfjellet Borettslag Postboks 6666 St Olavs Plass Obos 0129 Oslo. Dato: 02.12.11 Sankthansfjellet Borettslag Postboks 6666 St Olavs Plass Obos 0129 Oslo Dato: 02.12.11 Avtaleperiode: 01.01.12-31.12.12 Kundenummer: 378135 Avtalenummer: 323551 Forsikringsavtale Alltid tilgjengelig for

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg TEMA Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg 3 Temaveiledning m bruk av farlig stoff Del

Detaljer

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Forsikringsavtale. SAMEIET NYE TÅRNHUSET Postboks 313 V/Follo Bbl 1401 Ski. Dato: 12.04.12

Forsikringsavtale. SAMEIET NYE TÅRNHUSET Postboks 313 V/Follo Bbl 1401 Ski. Dato: 12.04.12 SAMEIET NYE TÅRNHUSET Postboks 313 V/Follo Bbl 1401 Ski Dato: 12.04.12 Agentnr: 90611 Avtaleperiode: 01.12.11-30.11.12 Kundenummer: 584312 Avtalenummer: 961930 Forsikringsavtale Alltid tilgjengelig for

Detaljer

TEMA. Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff. Prosessanlegg Biogassanlegg

TEMA. Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff. Prosessanlegg Biogassanlegg TEMA Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff Prosessanlegg Biogassanlegg Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-287-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269.

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269. Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER Del 1 Håndbok 269 Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Del 1: Tilpasning til

Detaljer