Transport av farleg gods

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Transport av farleg gods"

Transkript

1 Transport av farleg gods Foto: Leif Beckstrøm Kursdagene NTNU 2010 Sivilingeniør Terje Norddal

2 INNHALD Definisjon av farleg gods (FG) Nokre hendinger internasjonalt og i Norge Regelverket Transport- og trafikkmengder Uhellstatistikk og eit par avisoverskrifter FG transport og regularitet/pålitelighet Konklusjonar frå forskningsprosjekt om FG innan RISIT Mine konklusjonar Referanseliste

3 FARLEG GODS DSB sin definisjon Farlig gods er en fellesbetegnelse på kjemikalier, stoffer, stoffblandinger, produkter, artikler og gjenstander, som har slike egenskaper at de representerer en fare for mennesker, materielle verdier og miljøet ved et akutt uhell.

4 Farane ved farleg gods Eksplosjon Brann Miljøskade/ utslepp til luft, jord eller vatn Helseskade (forurensing, gift, radioaktivitet m m) Materielle skade/økonomisk skade

5 Brann og eksplosjon, litt fysikk/kjemi BRANN treng blanding av brennbar gass og luft/oksygen BRANN avgir varme/stråling Brennbar gass (og fordampa væske/fast stoff) kan gi: Brann - i friluft Deflagrasjon - i friluft Eksplosjon i (delvis) lukka rom Detonasjon i (heilt) lukka rom DEFLAGRASJON, EKSPLOSJON, DETONASJON, BLEVE gir auka trykk Væske med temperatur betydeleg over kokepunktet ved atmosfæretrykk, kan gi: BLEVE - boiling liquid expanding vapor explosion

6 ALLE har høyrt om katastrofane Los Alfaques-katastrofen. Tankbil med propan som køyrde utanfor vegen i Spania i Brann i Mont Blanc-tunnelen Tog mot tog med propan (LPG) på Lillestrøm stasjon i Tog mot tankbil med bensin/diesel på Sjursøya i Oslo i 2003.

7 Los Alfaques-katastrofen i 1978 Tankbil med propan (LPG) som køyrde utanfor vegen i Spania i Lekkasje og brann/eksplosjon/bleve. 217 omkomne Overfylling Korrodert tank Mangla tryggingsventil Ikkje utdanna sjåfør Dårleg veg nær campingplass/tettstad

8 Brannen i Mont Blanc-tunnelen 1999 Lastebil med margarin. Starta som motorbrann? 39 omkomne. Sjåføren overlevde. Brannalarmanlegget ute av drift. Dårleg kommunikasjon Frankrike Italia. Grove feilvurderingar

9 LILLESTRØM april Tog - tog. LPG. Ingen omkomne. Nær BLEVE.

10 SJURSØYA februar Tog bil. Bensin/diesel. Ingen omkomne.

11 To andre tilfelle frå Norge Brann i last etter utforkøyring. Tankbil med bensin/diesel Dunderlandsdalen, juni Brann i last etter utforkøyring. Tankbil med bensin/diesel Smøla, juli 1998.

12 VIKTIGE REGELVERK VED TRANSPORT AV FG United Nations Economic and Social Council utgir UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) for transport på veg, forvalta av DSB (Direktoratet for sikkerhet og beredskap) RID for transport på jarnbane, forvalta av DSB IMDG for transport på sjø, forvalta av Sjøfartsdirektoratet IATA Dangerous Goods Regulations manual for fly Regelverket stiller krav til emballering og hantering av FG ved transport mellom land, og eventuelt innan land

13 ADR/RID inneheld informasjon om ca 2700 ulike stoff, bok på 1230 sider

14 ADR/RID innhaldsliste Del 1 Alminnelige bestemmelser Del 2 Klassifisering. Del 3 Liste over farlig gods, unntak for begrensede mengder og unntatte mengder Del 4 Emballasje, gassflasker og tanker - bruk Del 5 Klargjøring for forsendelse Del 6 Emballasje, gassflasker og tanker - konstruksjon og periodisk kontroll Del 7 Diverse bestemmelser som gjelder ved transport Del 8 Utstyr, dokumenter og opplæring Del 9 Konstruksjon av tankbiler, EX-biler og MEMUer.

15 KLASSIFISERING AV FARLEG GODS Klasse 1 - eksplosive stoff og gjenstandar Klasse 2 - gassar: komprimerte, flytande eller oppløyste under trykk Klasse 3 - brannfarlege væsker Klasse brannfarlege faste stoff Klasse sjøltennande stoff Klasse stoff som utveklar brannfarlege gassar ved kontakt med vatn Klasse oksiderande stoff Klasse organiske peroksidar Klasse giftige stoff Klasse infeksjonsfremjande stoff Klasse 7 - radioaktivt materiale Klasse 8 - etsande stoff Klasse 9 - ulike farlege stoff og gjenstandar

16 DSB kartla FG-transport på veg og jarnveg i Eks. klasse 3

17 Transportmønster for gassar (2) og etsande væske (8) på veg

18 Farleg gods på jarnbane, inkl. klasse 3

19 Brannfarleg væske (3) Tankanlegg Blir transportert med skip frå raffineri til ca 19 ulike stader med tankanlegg. Frå tankanlegg til ca 1800 bensinstasjonar, distribusjon hovudsakleg med tankbil. Ca 3,5 mill m3 per år til desse stasjonane. Total omsetning ca 8 mill m3 drivstoff og fyringsolje per år. Tilsvarar ca 1000 billass 250 dagar per år (mest vogntog). Kjelde: Norsk petroleumsinstitutt

20 Trafikk med FG-køyrety på ferjer i 1997 og 2004 Representativ for 80% av FG-trafikk på ferje i Fareklasse n=521 n= Nemning 1 Eksplosive stoff 2 % 1 % 2 Gassar 23 % 26 % 3 Brannfarlege væsker 58 % 53 % 4,1 Brannfarlege faste stoff 0 % 1 % 4,3 Stoff som gir brennbar gass i vatn3 % 1 % 5,1 Oksiderande stoff 3 % 1 % 6,1 Giftige stoff 2 % 1 % 7 Radioaktivt materiale 1 % 2 % 8 Etsande stoff 6 % 12 % 9 Andre 0 % 2 % - Ukjend 1 % - - Sum 100 % 100 %

21 FG-mengder (vekt inkl emballasje) på ferjer i 1997 og 2004 Representativ for 80% av FG-trafikk på ferje i Fareklasse n=521 n= Nemning 1 Eksplosive stoff 1 % 0 % 2 Gassar 14 % 16 % 3 Brannfarlege væsker 73 % 62 % 4,1 Brannfarlege faste stoff 0 % 1 % 4,3 Stoff som gir brennbar gass i vatn7 % 3 % 5,1 Oksiderande stoff 3 % 1 % 6,1 Giftige stoff 0 % 1 % 7 Radioaktivt materiale 0 % 1 % 8 Etsande stoff 1 % 13 % 9 Andre 0 % 1 % - Ukjend 0 % % 100 %

22 Laststorleik Målt i tonn inkl emballasje på grunnlag av ferjeregistreringane Fareklasse Nemning Eksplosive stoff 6,4 5,4 2 Gassar 6,3 10,2 3 Brannfarlege væsker 13,6 19,2 4,1 Brannfarlege faste stoff 0,0 6,5 4,3 Stoff som gir brennbar gass i vatn24,3 30,9 5,1 Oksiderande stoff 11,9 14,9 6,1 Giftige stoff 0,2 18,4 7 Radioaktivt materiale 1,9 9,9 8 Etsande stoff 1,6 18,3 9 Andre 21,1 14,8

23 Uhellstatistikk DSB registrerte hendingar Av desse er: 73 knytt til jarnbane 27 til ferjer, skip og ukjent 986 knytt til transport på veg 692 på veg 294 på terminal, bensinstasjon, bedrift ol 21 omkomne (derav 17 i trafikkul) 134 skadde År Brann Spill/- lekkasje Trafikk Anna/- ukjend Sum SUM Snitt 1,7 17,75 25,45 4,4 49,3

24 Brann ved transport av farleg gods i Norge Ca 110 kollisjoner bil/bil har aldri resultert i både lekkasje og brann i farlig gods. Ca 330 utforkjøring/velt har resultert i lekkasje og brann i farlig gods i 4 tilfeller. Ca 450 tilfeller av spill/lekkasje har ført til brann i det farlige godset i 5 tilfeller, alle i forbindelse med fylling/tømming eller parkert bil. Ca 22 tilfeller med brann i bil/motor/førerhus har aldri resultert i brann i det farlig godset. Ett tilfelle med kollisjon bil/tog og ett tog/tog har ført til brann i det farlig godset. Vi har ikke bearbeidet materialet m t p å identifisere eventuelle kollisjoner bil/tog eller tog/tog som ikke har ført til brann. To tilfelle der anolit (dynamitt) er antent under transport, en gang av varme fra eksosrør på bil, den andre gangen av ukjent årsak

25 Viktige fysiske data for nokre vanlege brennbare stoff Metan (LNG, CNG) Propan (LPG) Bensin Etanol (Sprit 96%) Parafin (Jetfuel) Diesel UN nr Flammepunkt, grader C >55 Kokepunkt, grader C Tenntemperatur, grader C Tetthet damp i f t luft 0,6 1,5 3,4 1,6 4 7

26 Uhell ved transport av farleg gods Overskrift NRK Nett 6. juni 2009: Kan fortsatt eksplodere Vi har fortsatt ikke kontroll på lekkasjen. Dermed er det fare for eksplosjon, selv om den er liten, sier politioverbetjent NN til NRK. (Tankbil lasta med flybensin fikk sleng på hengaren som slo inn i møtande buss. Køyrde deretter utanfor vegen. Mindre lekkasje.)

27 AVISOVERSKRIFTER Trailer veltet med propan Det var stor fare for eksplosjon etter at et vogntog lastet med propan veltet på E6 ved Åsen i Nord-Trøndelag i dag tidlig Dagbaldet.no Eksplosjonen kommer aldri På amerikanske actionfilmer ser det unektelig tøft ut når helten løper fra en bil som står i full fyr. Akkurat idet helten kaster seg ned, eksploderer hele bilen. - Slik er det ikke i virkeligheten, forklarer brannmester Bjørn Rønning En bil som brenner, brenner godt. Men den eksploderer aldri. Adressa.no: april 2008

28 Totalrisikoen ved transport av farleg gods 1. Ordinær transportulukke/uhell. Avhengig av køyrde km Avhengig av vegstandard og andre trafikktilhøve Ulukkesfrekvens for FG-køyrety estimert til ca 1/3 av den for lastebil. 2. Farleg gods-uhell/ulykke Når det farlege godset er årsak til eller aukar konsekvensen av eit uhell eller ei ulukke. Er avhengig av stofftype, eksponering, emballasje, transportmiddelet, sjåføren, prosedyrane m m

29 Påliteleg FG-transport med god regularitet FG-transport på veg møter dei same hindringane som annan trafikk Dei store aktørane prøver å planlegge transportane for å unngå rushtid og tette bystrøk Restriksjonar i nokre få tunnelar gir relativt små ulemper Nytt regelverk gir rom for større restriksjonar bør eventuelt nyttast med STOR omtanke Restriksjonar på ferjer har skapt ein del problem, med lange omkøyringar i nokre situasjonar eller mistanke om ulovleg transport. Nytt regelverk for ferjer bør gi grei situasjon for det meste - untatt transprot emd nedkjølte gassar.

30 FG-transport og trafikale ulemper for annan trafikk Restriksjonar på ferjer kan gi redusert kapasitet på avgangar med FG-køyrety på ferja Maks 12 passasjerar når eksplosivar (klasse 1) Maks 25 passajserar når nedkjølte gassar Maks 25 passasjerar i mange tilfelle når FG-køyrety på lukka bildekk

31 KONKLUSJON 1 FRA RISIT

32 KONKLUSJON 2 FRA RISIT Professor Jørn Vatn, NTNU

33 MINE KONKLUSJONAR Transport av farleg gods i Norge er dominert av få store og seriøse industriell seriøse med god kunnskap om sine stoff og transportar. Dei har godt materielle og utvalde arbeidstakarar med status! Det er liten risiko for FG-ulukke med store konsekvensar. Ingen utelukkar ein restrisiko som kan måtte handterast av god (brann)beredskap. Store brannvesen har god kompetanse. Små brannvesen kan mangle elementær kunnskap. Risiko ved FG-transport kan reduserast ved kortast mogeleg køyrelengd. Men betre å køyre på god omveg enn kortaste rute på dårleg veg. Unngå planovergangar. Analyser indikerer at brann i ordinær last med stor brennverdi er ein potensielt større risiko i tunnelar og på ferjer, enn FGbrann.

34 Mine referansar innan farleg gods Kartlagt transport av farleg gods på ferjer i Norge Kartlagt transport av farleg gods på veg i Nord-Norge Risikoanalyse for transport av brannfarlege væsker på ferjer Risikoanalysar for transport av farleg gods i tunnelar Kvalitetskontrollert risikoanalyse av LPG-transport på ferje Risikoanalyse for transport av LNG på veg Deltakar i referansergruppa for RISIT-posjektet Transport av farlig gods

Kartlegging av transport av farlig gods i Norge

Kartlegging av transport av farlig gods i Norge TØI rapport 1293/2013 Anne Madslien Vegard Østli Chi Kwan Kwong Elise Caspersen Kartlegging av transport av farlig gods i Norge TØI rapport 1293/2013 Kartlegging av transport av farlig gods i Norge Anne

Detaljer

Kystdirektoratets beredskapsavdeling. Risiko for akutt kjemikalieforurensning av marint miljø forårsaket av skip i norske farvann

Kystdirektoratets beredskapsavdeling. Risiko for akutt kjemikalieforurensning av marint miljø forårsaket av skip i norske farvann Kystdirektoratets beredskapsavdeling Risiko for akutt kjemikalieforurensning av marint miljø forårsaket av skip i norske farvann 31. mars 2004 Side: 3 av 41 Innhold 1 INTRODUKSJON... 5 1.1 Bakgrunn og

Detaljer

Risavika terminal Gasspreiingsanalyse

Risavika terminal Gasspreiingsanalyse BERGEN - 16.05.2013 Ref.nr.: GexCon-13-F40898-RA-1 Rev.: 00 RAPPORT Risavika terminal Gasspreiingsanalyse Kunde Skangass AS Forfattar(ar) Norunn Træland Stene Side 2 av 39 Dokumentinfo Forfattar(ar) Norunn

Detaljer

FARLIG GODS. Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter. Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser

FARLIG GODS. Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter. Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser FARLIG GODS Innhold Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser Side 4 - Emballasjegrupper / klassifisering / fareklasser

Detaljer

Farlig gods. Håndbok

Farlig gods. Håndbok Farlig gods Håndbok 2 8 Forord Denne håndboka er utviklet gjennom et samarbeid mellom DSB og en rekke ressurspersoner i det norske brannvesen, og også på grunnlag av innspill fra personer i politi og

Detaljer

produksjon av bulksprengstoff

produksjon av bulksprengstoff RAPPORT Eksplosjonsulykke ved mobil produksjon av bulksprengstoff Rapport fra prosjektgruppen i DSB som har gjennomgått eksplosjonsulykken i Drevja den 17.12.2013 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Gassfarer og gass-sikkerhet

Gassfarer og gass-sikkerhet Gassfarer og gass-sikkerhet Nye faresymboler (farepiktogram) Nye faresymboler (farepiktogram) som erstatter de gamle oransje og sorte faresymbolene. Forordning (EC) Nr. 1272/2008 om klassifisering, merking

Detaljer

Material- og energigjenvinningsanlegg for farlig avfall i Fauske kommune. Risikoanalyse. Avfallsenergi AS

Material- og energigjenvinningsanlegg for farlig avfall i Fauske kommune. Risikoanalyse. Avfallsenergi AS Material- og energigjenvinningsanlegg for farlig avfall i Fauske kommune Risikoanalyse Avfallsenergi AS Stavanger, februar 2009 Godesetdalen 10 4034 STAVANGER Tel.: 51 44 64 00 Fax.: 51 44 64 01 E-post:

Detaljer

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger AS Norske Shell 16. Mai 2013 i FORORD AS Norske Shell planlegger en oppgradering av eksisterende oljeterminal i Risavika.

Detaljer

Risikoanalyse av Tananger depot

Risikoanalyse av Tananger depot Risikoanalyse av Tananger depot Rapport nr. 102039/R1 Dato 26. januar 2015 Kunde COWI Risikoanalyse av Tananger depot Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1 1.1 Hensikt 1 1.2 Analysens omfang 1 1.3

Detaljer

Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager

Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager Sikker håndtering av bitumen EN PRAKTISK GUIDE 2012 Nynas AB Utformet og produsert av Hesketh Design Limited, UK Nynas policy for helse, sikkerhet,

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyser

Risiko- og sårbarhetsanalyser Risiko- og sårbarhetsanalyser for kommunene Lørenskog, Rælingen og Skedsmo Hovedrapport September 2010 2 Sammendrag Alle landets kommuner er pålagt å utarbeide en kommunal risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Rådalen

Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Rådalen BERGEN - 26.11.2010 Ref.nr.: GexCon-2010-F45737-RA-1 Rev.: 02 RAPPORT Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Kunde Bergen Kommune, Grønn Etat Forfatter Geir H. Pedersen

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften).

FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften). Side 1 av 13 FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften). DATO: FOR-2006-12-01-1331 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) AVD/DIR:

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Versjon: 1.0 no datoen for utarbeiding: 29.05.2015 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifikasjon av stoffet Artikkelnummer Registreringsnummer

Detaljer

Naturgass. -en generell innføring R A P P O R T

Naturgass. -en generell innføring R A P P O R T Naturgass -en generell innføring 12 2004 R A P P O R T Naturgass en generell innføring Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 Rapport nr 12-2004 Naturgass en generell innføring Utgitt av: Norges vassdrags-

Detaljer

Eksplosjonsulykken i MEMU på Drevja 17.12.2013. Farlig godskonferansen

Eksplosjonsulykken i MEMU på Drevja 17.12.2013. Farlig godskonferansen Eksplosjonsulykken i MEMU på Drevja 17.12.2013 Farlig godskonferansen Gry Haugsnes, EKS 20.05.2015 Mobil enhet for produksjon av sprengstoff Definisjon ADR kap. 1.2.1 MEMU betyr en enhet, eller ett kjøretøy

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2015

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2015 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2015 Vedtatt i bystyret 26. mars 2015 Foto: Nils Skumsvoll, Varden Sammen om Porsgrunn Innholdsfortegnelse DEL 1 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON... 4 DEL 2 INTRODUKSJON

Detaljer

Privat biltransport, en fremtid?

Privat biltransport, en fremtid? MORTEN AMUNDSEN Privat biltransport, en fremtid? Høgskolen i Østfold Innledning Dagens samfunn har en infrastruktur bygd rundt transport av personer og gods via personlig og offentlig transport. Er dette

Detaljer

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr av 9. juni 1999 fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) og Oljedirektoratet (OD) ble

Detaljer

Transportberedskap Hordaland 2005

Transportberedskap Hordaland 2005 Transportberedskap Hordaland 2005 med analyse av risiko og sårbarhet TransportROS fylkeskommune Transportberedskap Hordaland 2005 Innhold Del 1 Risiko Og Sårbarhetsanalyse side 3 36 Del 2 Beredskapsanalyse

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING

SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING Vedlegg til kommuneplan 2010-2022 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 Innhold INNLEDNING... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 4 METODIKK FOR RISIKOVURDERING... 4 RISIKOBILDET

Detaljer

Fakta om BIOGASS. Norsk kulturlandskap - det nye gassfeltet

Fakta om BIOGASS. Norsk kulturlandskap - det nye gassfeltet Fakta om BIOGASS Norsk kulturlandskap - det nye gassfeltet Nasjonalt mål Regjeringen har en ambisjon om at 30 % av husdyrgjødselen skal igjennom en biogassreaktor innen 2020. St. meld. nr 39 (2008-2009)

Detaljer

Samfunnssikkerhet. Øvelser gir læring Side 3 11. Nr. 04-2008. Foto: Odd Skarbomyr, DSB

Samfunnssikkerhet. Øvelser gir læring Side 3 11. Nr. 04-2008. Foto: Odd Skarbomyr, DSB Samfunnssikkerhet Nr. 04-2008 Foto: Odd Skarbomyr, DSB Øvelser gir læring Side 3 11 2 Kalender Innhold Januar M T O T F L S 1 1 2 3 4 2 5 6 7 8 9 10 11 3 12 13 14 15 16 17 18 4 19 20 21 22 23 24 25 5 26

Detaljer

Sikkerhet først. Truckboken og støttemateriell på polsk og engelsk SIDE 6. NYHET!

Sikkerhet først. Truckboken og støttemateriell på polsk og engelsk SIDE 6. NYHET! Sikkerhet først Nr. 3 2007 Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. NYHET! Truckboken og støttemateriell på polsk og engelsk SIDE 6. Myndigheter,

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

Ultragas. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder

Ultragas. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2015-02-27 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Ultragas Leverandørens

Detaljer

Bergen hamn. Analyse av moglege ekspansjonsområde ANALYSE AV MOGLEGE EKSPANSJONSOMRÅDE FOR BERGEN HAMN

Bergen hamn. Analyse av moglege ekspansjonsområde ANALYSE AV MOGLEGE EKSPANSJONSOMRÅDE FOR BERGEN HAMN Bergen hamn Analyse av moglege ekspansjonsområde ANALYSE AV MOGLEGE EKSPANSJONSOMRÅDE FOR BERGEN HAMN Utgitt av: Hordaland fylkeskommune Samferdselsavdelinga Postboks 7900 5020 BERGEN Formgjeving: Kristin

Detaljer