BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN Nok og riktige boliger, på rett sted. Kortversjon - Høringsutkast

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2015-2018 Nok og riktige boliger, på rett sted. Kortversjon - Høringsutkast 12.01.15"

Transkript

1 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN Nok og riktige boliger, på rett sted Kortversjon - Høringsutkast

2 Boligpolitisk handlingsplan Innhold: Forord v/ byrådsleder...3 Boligpolitisk status, utfordringer og muligheter i Tromsø...4 Hovedmål og strategier...7 Forslag til handlingsplan...8 Praktiske opplysninger om høringen: Dette er forslag til kortversjonen av Boligpolitisk handlingsplan. Det finnes også en fullversjon. Begge er tilgjengelige på eller ved hevendelse til kommunen. 2 Høringsfrist: Innspill sendes til: eller Tromsø kommune, postboks 6900, 9299 Tromsø. Merk innspillet med Høring boligpolitisk handlingsplan. Kontaktinfo: Prosjektleder Heidi Bjøru, tlf

3 Høringsutkast Forord v/byrådsleder Med Boligpolitisk handlingsplan for tar Tromsø kommunen grep om boligutviklingen i byen for å sikre tilstrekkelig nye boliger, god variasjon i boligtyper og en god sosial profil. Planen skal være det styrende dokument for Tromsø kommunes bolig politiske arbeid og skal styrke kommunes rolle som premissgiver og aktiv tilrette legger for boligutviklingen. Målsettingen i boligpolitisk handlingsplan er 900 nye boliger per år. Av det skal det bygges 440 kommunale boliger frem til For å nå disse målene må nye virkemidler tas i bruk. Tromsø kommune skal bruke sin tomtereserve aktivt, sørge for riktige boliger både i eie- og leie markedet, øke gjennomføringsevnen hos private utryggere etter vedtatt reguleringsplan og samordne bolig byggingen sterkere gjennom utbyggingsplaner. Det er en stigende andel enpersonshusholdninger, seniorer, leietakere (herunder studenter, arbeidsinnvandrere, vanskelig stilte og flyktninger) samt personer med behov for særskilt tilrettelagte bolig- og tjenestekonsepter. Dette må tas hensyn til i framtidig boligmiks. Som innbygger i Tromsø kommune skal man ha mulighet til å bo hele livet i en bydel. Det betyr også at kommunale boliger skal integreres i ordinære bomiljø. Boligene må etableres på rett sted. De nye boligene må fortrinnsvis etableres som fortetting innenfor etablert bystruktur. Boligpolitisk handlingsplan foreslår en sterk fortetting i alle bydelssentra. Her er en betydelig arealreserve og gir en god lokalisering for nye boligtyper og konkretiserer knutepunktstrukturen på bydelsnivå. Private utbyggere bygger de fleste boligene i Tromsø. Kommunen kan bare realisere boligpolitikken gjennom et godt samarbeide med boligbransjen. Dette krever at kommunen er en forutsigbar tilrettelegger, og strekker seg som en fremtidsrettet partner i å realisere nye bo- og tjeneste konsepter. Et godt samspill mellom private aktører i boligbransjen, Tromsø kommune og andre offentlige etater er det som skal til for å nå vedtatte mål. Tromsø kommune skal legge til rette for det. Øyvind Hilmarsen Byrådsleder 3

4 Boligpolitisk handlingsplan Boligpolitisk status, utfordrin I likhet med andre norske kommuner har Tromsø de siste 30 årene redusert sin tilretteleggerrolle. Byutviklinga er blitt mer prosjektstyrt, og det offentlige har forsøkt å løse boligsosiale utfordringer isolert fra det generelle markedet. Den nye boligpolitikken må forene det generelle markedet og de boligsosiale utfordringene og skape nye vinn-vinn-muligheter for vanlige boligkjøpere, vanskeligstilte på boligmarkedet, utbyggere og kommunen. Generell boligbygging Tromsø har en ujevn boligproduksjon som ikke holder følge med befolkningsveksten. Dette skaper press i både eie- og leie markedet. Hovedutfordringen er å få bygd flere boliger. Kommunen vil ta tilbake en sterkere tilretteleggerrolle. Eksisterende og ny teknisk, grønn og sosial infrastruktur skal utnyttes planmessig og fullt ut, både ved fortetting og i nye områder. Utbyggerne må bygge nok og riktige boligtyper, både i eie- og leiemarkedet, og i rene bolig områder og i mer urbane miljø. Det boligsosiale feltet Tromsø ligger under landsgjennomsnittet mht antall kommunalt disponerte boliger, og har lange søkerlister. Hovedutfordringen er å etablere flere kommunale boliger integrert i ordinære bomiljø, altså fortrinnsvis som del av private utbygginger. I tillegg må kommunen etablere særskilt tilrettelagte bo- og tjenestekonsepter i egne anlegg. Kommunen skal også bidra til at flest mulig klarer overgang til egen bolig. Byutvikling Tromsø har gjennom lang tid styrt mot en klimavennlig byutvikling, med fortetting innafor etablerte bygrenser. Det er også ønskelig å bygge videre på den tilknytninga mange tromsøværinger føler til sin bydel. For å lykkes med en ønsket byutvikling må det etableres prinsipper for fortetting som Igangsatte boliger , 3. kvartal Kilde: SSB kv. 4

5 Høringsutkast nger og muligheter i Tromsø BeFOLKNINGSUTvIKLING Befolkningsutvikling , og Byrådets vekstmål/ulike prognoser ivaretar både bolyst og trivsel i bydelene, samtidig som en ivaretar en god knutepunktsutvikling. Organisering og samarbeid Det boligpolitiske arbeidet utføres i dag av tre byrådsavdelinger: Helse og omsorg, Finans og Byutvikling, med stiftelsen kommunale boliger og arnestedet Eiendom as som prosjekt- og eiendomsutviklere i tillegg. Hovedutfordringene er samordning internt samt et kontaktpunkt mot ulike bolig aktører utad. Behovet antall og typer Byrådets vekstmål er innbyggere i Det gir behov for å bygge ca 900 boliger pr år. av disse skal 110 være kommunalt disponerte boliger for å ta igjen etterslepet og komme opp på ca 20 boliger pr 1000 innbyggere i strategisk viktige boligtyper: Leieboliger for studenter, arbeidsinnvandrere, nyetablerere, vanskeligstilte og flyktninger samlokaliserte seniorboliger kommunalt disponerte enkeltleiligheter integrert i ordinære bomiljø Boligklynger for funksjonshemmede og andre grupper integrert i ordinære bomiljø Boligklynger for grupper som har behov for særskilt tilrettelagte bolig- og tjenestekonsepter Kommunens verktøykasse Det er tre aktører i norsk boligpolitikk: staten, kommunene og sivil samfunnet. Statlig lov- og regelverk utgjør sammen med økonomiske betingelser på nasjonalt nivå de viktigste rammene for kommunal boligpolitikk. Utbyggerne bygger nesten alt av boliger i norge, også boliger for boligsosiale formål, og har stor kompetanse om boligmarkedet. Frivillige organisasjoner og private aktører supplerer offentlige tjenester i betydelig grad. Kommunens boligpolitikk er forankret i planstrategien, kommune planen, arealdelen og andre vedtatte planer. For realisering av planene har kommunen tilgang til ulike verktøy, med tilhørende handlingsrom: Økonomiplanen er handlingsplan, både for planmessig tilrettelegging og for realisering av prosjekter Rollen som planmyndighet er basert i Plan- og bygningslovens hjemler for kommunal styring av byutvikling Grunneierrollen er friere, og er særlig slagkraftig fordi den har et privatrettslig utgangspunkt Rollen som boligsosialt ansvarlig har Husbanken som en særlig viktig statlig støttespiller Rollen som samarbeidspartner for realisering av planer og prosjekter krever en samordnet organisasjon Alle kommunale initiativ må skje innafor rammene i lovverk om offentlige anskaffelser 5

6 Boligpolitisk handlingsplan

7 Høringsutkast Hovedmål og strategier Nok og riktige boliger til å dekke befolknings veksten Effektiv og forutsigbar tilrettelegging for stabil boligbygging Aktiv bruk av tomtereserven (offentlig og privat) Riktig boligtilbud til alle grupper, både i eie- og leie markedet Nok og riktige boliger til vanskeligstilte i bolig markedet Flest mulig kommunalt disponerte boliger integrert i ordinære bomiljø Flest mulig beboere inn i egen egnet bolig (eid eller leid) Langsiktig forvaltning og fornyelse av kommunalt disponerte boliger Tromsø kommune skal disponere nok og riktige boliger til å dekke behovet Boligbygging som gir ønsket byutvikling og transportmønster Styrking av bydelssentrene som bærekraftig fortettings- og knutepunktstrategi Helhetlige planer styrer utvikling av bydelssentrene God boligmiks i alle bydeler Riktig organisering og samarbeid for en operativ boligpolitikk Tydelig, velfungerende og politisk omforent boligpolitikk Kommunen som forutsigbar aktør, sam arbeidspartner og tilrettelegger: avklart rolle for kommunen avklarte kommunale insentiver/virkemidler Nytenking, sosial innovasjon og bruk av virkemiddel apparatet i samhandling med flere boligaktører Forbildeprosjekter og forbildeområder som viser vei Effektmål: Nok og riktige boliger, som samtidig skaper ønsket byutvikling 7

8 Boligpolitisk handlingsplan Forslag til handlingsplan Hovedmål 1: Nok og riktige boliger til å dekke befolkningsveksten Strategi 1.1: Effektiv og forutsigbar tilrettelegging for stabil boligbygging Introdusere utbyggingsplan og -program for å samordne boligbehov, arealplanlegging og økonomiplan. Utbyggingsplan er hoveddokumentet. Planregimet kan illustreres slik: Boligtypeprogram på bydeler Boligbehov fra Helse og omsorg på bydel Utbyggingsprogram i økonomiplan Utbyggingsplan, For byen, fordelt på bydeler Boligbehov ihht demografisk utvikling på bydel Kpa Prinsipper for areal politikken på bydeler Boligbehov for tekninsk, grønn og sosial infrastruktur på bydel Utbyggingsprogram bygger på utbyggingsplan. Den bygger igjen på boligtypeprogrammer (generelle og boligsosiale) og på prinsipper for arealpolitikken på bydel basert i infrastrukturbehov Bruke planrekka i PBL til å gjennomføre målene i KPA KPA må styre prinsipper for innhold og prosess i områdeog reguleringsplaner områdeplaner skal brukes mer aktivt og planveilederen skal videreutvikles og suppleres med avtaler Strategi 1.2: Aktiv bruk av tomtereserven (offentlig og privat) Utvikle kommunal eiendom som langsiktig boligpolitisk redskap Kartlegge egne eiendommer og deres potensiale, kartlegge og konkretisere offentlige infrastrukturbehov, realisere områder kommunen ikke trenger selv (alltid vurdere boligpolitisk klausulering ved salg), og vurdere kjøp av ny eiendom Integrere kommunalt eide/disponerte boliger i private prosjekter, se 2.1 Strategi 1.3: Riktig boligtilbud til alle grupper, både i eie- og leiemarkedet Introdusere generelt boligtypeprogram som planverktøy Basert på demografisk fremskriving og fordelt på bydeler Innføre krav til og veiledning om boligtyper i regulerings plan (krav til mix av boligstørrelser og at kommunen får rett til å kjøpe inntil 10% av boligene i prosjekter, veiledning om boligtyper utfra boligtypeprogrammer/utbyggingsplan) Bidra til profesjonalisering av leiemarkedet Bidra til å etablere Leieboerforening i Tromsø og Husleietvistutvalg for Troms og Finnmark Forbildeprosjekter for feltet er leieboliger og seniorboliger med innslag av kommunale boliger, se 4.4 8

9 Høringsutkast

10 Boligpolitisk handlingsplan Hovedmål 2: Nok og riktige boliger til vanskeligstilte i b Personer med fysisk funksjonsnedsettelse Personer med utviklings- hemming/- forstyrrelser Rus-avhengige Personer med psykiske lidelser Økonomisk vanskeligstilte Sosialt vanskeligstilte Eldre vanskeligstilte Flyktninger Antall husstander på søkerlistene til kommunale boliger (ordinære og omsorgsboliger) pr august Strategi 2.1: Flest mulig kommunalt disponerte boliger integrert i ordinære bomiljø Ordinære og samlokaliserte boliger skal som hovedregel integreres i ordinære private boligområder Ved integrering av kommunale boliger i private prosjekter vinner beboer, utbygger og kommune kommunen sikres rett til å kjøpe inntil 10% av boligene i alle nye prosjekt, og utvikler innovative anskaffelses metoder for å anskaffe boliger i ordinære bomiljø i tråd med regelverket Maks antall kommunalt disponerte boliger: 20% i prosjekt, 10% i område og 3% i bydel kommunen har et ansvar for å opprettholde et godt bomiljø for integrering noen særskilt tilrettelaget bo- og tjenestekonsepter må løses som samlokaliserte leieboliger i egne bygg Løses på kommunal tomt, og/eller som OPs-kontrakt Strategi 2.2: Flest mulig beboere inn i egen egnet bolig (eid eller leid) kommunen skal bidra til at vanskeligstilte på boligmarkedet kommer inn i egen bolig Prosjektene «fra bostedsløs til beboer» og «fra leie til eie» videreføres, samarbeide med utbyggere og frivillige organisasjoner videreføres og tjenesteapparatet tar inn bolig som del av beboeroppfølging Strategi 2.3: Langsiktig forvaltning og fornyelse av kommunalt disponerte boliger kommunen skal drive langsiktig eierskap og forvaltning av kommunalt disponerte boliger Det skal anskaffes 440 nye kommunalt disponerte boliger innen utarbeide «strategi for utvikling av kommunale boliger» som verktøy for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. avklare roller i og organisering av den kommunale boligforvaltninga. 10

11 Høringsutkast i boligmarkedet Strategi 2.4: Tromsø kommune skal disponere nok og riktige boliger til å dekke behovet introdusere (boligsosialt) boligtypeprogram som planverktøy Basert på boligsosial kartlegging og fremskriving, og fordelt på bydeler, inngår i 1.1. Boligsosialt boligtypeprogram : Midlertidige boliger: anskaffe 20 nye midlertidige boliger Ordinære boliger: Årlig bevilgning til anskaffelse av kommunalt disponerte gjennomgangsboliger, og samordne tildelings-rett til alle boliger disponert av Boligkontoret, tildelingskontoret og stiftelsen kommunale boliger Prioriterte grupper er: barnefamilier unge i sårbar overgangsfase fase 2 personer som kommer ut fra fengsel/institusjon førstegangs bosetting av flyktninger Boligklynger med særskilt tilrettelagte bo- og tjenestekonsepter: Boliger for eldre rusavhengige med somatiske lidelser (ny utlysning av OPs), hardbrukshus for voksne med rop-lidelser og krisesenter for kvinner videreføres Boligklynger for utviklingshemmede (igangsatt utredning, første prosjekt realiseres 2016) Boligklynger for rp-feltet (prosjekt utredning 2015, første prosjekt realiseres 2016) Forbildeprosjekter for feltet er innovative bo- og tjenestekonsepter og integrering i private prosjekter, se 4.4 Teaterkvarteret er et innovativt bo- og tjenestekonsept der 7 personer med nedsatt fysisk funksjonsevne har kjøpt hver sin bolig, og kommunen har kjøpt den åttende for tjenestebase og fellesarealer. Samfunnet vinner Utbygger vinner Beboer vinner Kommunen vinner De øvrige 30 leilighetene i byggetrinnet er solgt i ordinært marked. Utbygger Peab Eiendomsutvikling as, arkitekt Stein Halvorsen as. Foto: Morgan Isaksen. 11

12 Boligpolitisk handlingsplan Hovedmål 3: Boligbygging som gir ønsket byutvikling o Strategi 3.1: Styrking av bydelssentrene som bærekraftig fortettings- og knutepunktstrategi Forsterking av bydelssenterstrukturen introduseres som konkretisering av knutepunktstrategien på bydelsnivå. Dette vil ivareta et klimavennlig utbyggingsmønster og transportnett. De fleste bydelssentrene har arealreserve for en god del boliger og en tett urban utbygging av disse vil styrke bydelene med møteplasser, service, og adgang til kollektivtrafikk. Det skal utarbeides områdeplaner for samordning av boligtyper, infrastruktur og gjennomføring i bydelssentrene. Områdeplanene skal samordne teknisk, grønn og sosial infrastruktur i det enkelte bydelssentret Områdeplanene skal ivareta konkrete løsninger av offentlig infrastruktur ihht utbyggingsplan, dvs VVa, kollektivtrafikk, parkering, lekeplasser, parker og uterom, kapasitet i grunnskole og barnehage samt kommunalt disponerte boliger. Legge til rette for etablering av offentlig og privat tjenesteyting, minst en nærbutikk med bolig over. kommunen tar en koordinatorrolle, men må involvere grunneiere, utbyggere og beboere i prosessen. Innspill fra BPHP til hovedgrep for byutvikling: To prinsipper for senterstruktur og fortetting: 1. Knutepunktstrategien konkretiseres som fortetting av bydelssentra 2. Bygge tett by i aksen sentrum-breivika 12

13 Høringsutkast og transportmønster Strategi 3.2: Helhetlige planer styrer utvikling av bydelssentrene Det skal fortrinnsvis utarbeides områdeplaner for utvikling av bydelssentrene. Områdeplanene skal ivareta både utbyggingspotensiale og gode uterom / møteplasser for bydelen, samt god boligmiks samordne, utnytte og evt supplere teknisk, grønn og sosial infrastruktur i det enkelte bydelssentret ihht utbyggingsplan, dvs VVa, kollektivtrafikk, parkering, lekeplasser, parker og uterom, kapasitet i grunnskole og barnehage samt kommunalt disponerte boliger, herunder økonomiske forhold. Legge til rette for etablering av offentlig og privat tjenesteyting, minst en nærbutikk med bolig over. kommunen tar en koordinatorrolle, men må involvere grunneiere, utbyggere og beboere i prosessen. Strategi 3.3: God boligmiks i alle bydeler Områdeplanene skal ivareta god boligmiks i alle bydeler og legge til rette for bedre folkehelse Boligtypeprogrammene skal utarbeides på bydelsnivå. De skal legge til grunn at innbyggerne skal kunne ha hele sitt livsløp i sin bydel. god aldersspredning gir stabile bomiljø. kommunalt disponerte boliger skal spres i alle bydeler. Dette vil også bidra til å utjevne levekår. alle områdeplaner skal vise gode og inkluderende møteplasser for alle innbyggere. Forbildeområder er kroken bydelssenter, stakkevollveien og Einehagen, se 4.4 Fortetting med urbane boliger i bydels sentrene gir møteplasser i hverdagslivet og styrker bydelene. Fortetting med nok urbane boliger i aksen Sentrum-Breivika kan gi underlag for en bybane i Tromsø. sluppen BYDELssEntEr. illustrasjon: arc arkitekter FOr r. kjeldsberg as 13

14 Boligpolitisk handlingsplan Hovedmål 4: riktig organisering og samarbeid for en op Strategi 4.1: Tydelig, velfungerende og politisk omforent boligpolitikk utarbeide og forankre en tydelig boligpolitikk i Boligpolitisk handlingsplan Forankres internt og eksternt, tverrfaglig og tverrpolitisk og i etablerte planredskaper (kpa/øk-plan) Strategi 4.2: Kommunen som forutsigbar aktør, samarbeidspartner og tilrettelegger: avklart rolle for kommunen og avklarte kommunale insentiver/virkemidler samkjøre roller og oppgaver i intern organisering og ekstern kontakt Det opprettes en rolle som boligkoordinator og et fast internt kommunalt Boligforum Det opprettes en rolle som kontaktperson bolig utad, og et fast Boligpolitisk dialogforum mellom kommunen og eksterne boligaktører kontaktperson bolig og boligkoordinator knyttes i en første fase til Byrådsleders kontor Eierskap, forvaltning og bruk av de kommunale boligene utredes og samordnes Eierskapsstrategiene for arnestedet as og stiftelsen kommunale boliger skal presiseres kommunale insentiver / virkemidler kommunen og arnestedet as skal selge regulerte tomter for utbygging, evt med boligpolitisk klausulering Boliganskaffelser skal fortrinnsvis konkurranseutsettes Det skal utarbeides et sett av forutsigbare prinsipper for innovative anskaffelsesprosesser Mindre og særskilt tilpassede bo- og tjenestekonsepter skal bygges av kommunen eller skb, evt av arnestedet as eller som OPs 14

15 Høringsutkast perativ boligpolitikk Strategi 4.3: Nytenking og sosial innovasjon i samhandling med flere boligaktører kommunen skal ta en aktiv rolle i utvikling av nye boligkonsepter i samarbeid med flere boligaktører kommunen skal bruke mulighetene i lovverket til dialog med boligaktører før anskaffelser gjøres kommunen skal kjenne og bruke virkemiddelapparatet til kompetansebygging og realisering av prosjekter kommunen skal bruke grunneierrollen til å gjennomføre bolig politiske tiltak både generelle og boligsosiale Ved salg av eiendom skal det alltid gjøres en boligpolitisk vurdering om klausulering Strategi 4.4: Forbildeprosjekter og forbildeområder som viser vei Disse forbildeprosjektene og forbildeområdene vil tromsø realisere i : Leieboliger med innslag av kommunalt disponerte boliger Seniorboliger med innslag av kommunalt disponerte boliger Boligklynge for utviklingshemmede integrert i ordinært bomiljø Varierte boligklynger for personer i rus- og psykiatrifeltet Bydelssenter: Kroken Stakkevollveien, urbane boliger med mulig stor tetthet Einehagen som boligområde med kommunalt eierskap 15

16 16

Dialogmøte Boliger i Tromsø

Dialogmøte Boliger i Tromsø Dialogmøte Boliger i Tromsø Kommunalt disponerte boliger - integrerte og prosjektutløsende 21.05.15 08:30 velkommen og bakgrunn for møtet - Nils Kristian Sørheim Nilsen, leder Næringsforeningen i Tromsøregionen

Detaljer

Herfra til leiligheten

Herfra til leiligheten Herfra til leiligheten Boligmelding 2014-2020 HØRINGSUTKAST Innhold 1. Innledning... 5 2. Kommunens organisering... 8 3. Nasjonale mål og føringer... 9 Lovverk... 10 Rom for alle... 10 Universell utforming...

Detaljer

BOLIGPLAN 2015 2020 DEL 2: MÅL OG HANDLINGSPROGRAM

BOLIGPLAN 2015 2020 DEL 2: MÅL OG HANDLINGSPROGRAM LARVIK KOMMUNE BOLIGPLAN 2015 2020 DEL 2: MÅL OG HANDLINGSPROGRAM PLANFORSLAGET DEL 1: Beslutningsgrunnlaget DEL 2: Mål og Handlingsprogram Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Formålet med «Boligplan for

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i Bystyret mars 2014 Kortversjon Forsidefoto: Bilde 1, 4, 5, 6: Bilde 2 og 3 Fredrikstad kommune Flickr.com Produsert av kommunikasjonsenheten, Fredrikstad kommune,

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020 Forslag til Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020 Arbeidsdokument 19.06.15 Innholdsfortegnelse i 1.0 Innledning boligpolitiske plan 4 1.1 Bakgrunn 4 2.1 Aktuelt lovverk 5 2.2 Øvrige planer i Lenvik kommune

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Innhold. Forslag til Handlingsplan for boligpolitiske tiltak 2014 2030. Versjon 24.02.14. Arbeidsdokument

Innhold. Forslag til Handlingsplan for boligpolitiske tiltak 2014 2030. Versjon 24.02.14. Arbeidsdokument Sortland kommune Boligpolitisk plan 2014-2030 Kommunedelplan for Sortland sin boligpolitikk og boligsosiale handling Per Sture Pedersen 2014-2030 Forslag til Handlingsplan for boligpolitiske tiltak 2014

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009 2014

Boligsosial handlingsplan 2009 2014 1 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1. Innledning 5 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan 5 1.2. Relevant lovverk 6 1.3. Statlige

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BRØNNØY KOMMUNE 2012 2015 TRYGGHET TRIVSEL UTVIKLING

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BRØNNØY KOMMUNE 2012 2015 TRYGGHET TRIVSEL UTVIKLING 3 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BRØNNØY KOMMUNE 2012 2015 TRYGGHET TRIVSEL UTVIKLING Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING 3 1.1 Leseveiledning 4 1.2 Sammendrag 4 1.3 Mål 5 2 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 6 2.1

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2004-2008

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2004-2008 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2004-2008 Vedtatt av bystyret 22.06.2004 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 4 3. Forslag til tiltak... 5 4. Bakgrunn og mandat... 9 5. Mål og strategier for

Detaljer

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020 Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Sist endret: Iveland 12.11.2014 1 Innhold Del 1.... 4 Strategi for den kommunale

Detaljer

INNHOLD. Sidetall. 1 Innledning 3. 2 Mål 2.1 Mål for planen 2.2 Målgrupper 4

INNHOLD. Sidetall. 1 Innledning 3. 2 Mål 2.1 Mål for planen 2.2 Målgrupper 4 INNHOLD Sidetall 1 Innledning 3 2 Mål 2.1 Mål for planen 2.2 Målgrupper 4 3 Situasjonsbeskrivelse 3.1 Befolkning og bosetting 3.2 Kommunale utleieboliger 5 3.3 Boligbygging i Skjervøy kommune 2004 2013

Detaljer

Helhetlig tiltaksplan for boligbygging. Vedtatt av kommunestyret 05.05.15

Helhetlig tiltaksplan for boligbygging. Vedtatt av kommunestyret 05.05.15 Helhetlig tiltaksplan for boligbygging Vedtatt av kommunestyret 05.05.15 Forsidefoto: Takk til beboerne i Melhusvegen 436 for velvillig posering en fin høstdag i 2012 foto Melhus kommune/tove Hellem 2

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast)

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast) (Høringsutkast) Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 Sammendrag: Boligen er et sted å bo. Den er et sted for rekreasjon, sosialt samvær og minner. Boligen er viktig for vår identitet og selvfølelse,

Detaljer

ØNSKET EFFEKT AV STRATEGIEN

ØNSKET EFFEKT AV STRATEGIEN BOLIGPLAN 2015-2020; HANDLINGSPROGRAM MARKEDSORIENTERTE 1 KOMMUNEPLANLEGGINGEN SKAL SIKRE BOLIGUTVIKLING LANGS KOLLEKTIVAKSER OG I KNUTEPUNKTER Tiltak 1.1: God tilgjengelighet og effektiv saksbehandling

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO OMLU-13/260-14 25169/14 27.03.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 03.04.2014

Detaljer

BOLIGSOSIALHANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIALHANDLINGSPLAN 2 0 BOLIGSOSIALHANDLINGSPLAN 1 1-2 0 1 8 Rygge kommune Boligsosial handlingsplan for Rygge kommune 2011-2018 1 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1 Innledning 5 1.1 Mandat 6 1.2 Prosjektgruppe 6 1.3 Referansegruppe

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17

FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17 FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17 Frosta 2020 Vi skaper en historisk framtid Vedtatt av Frosta Kommunestyre, 29.10.2013. i sak nr. 68/13. 1 FORORD Arbeidet med å revidere Boligsosial handlingsplan

Detaljer

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg 2012-2016 Boligsosial handlingsplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. 11 Innholdsfortegnelse Del Kapitel side Del 1. Bakgrunn 3 Del 2. Boligpolitiske føringer

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE 2011-2014 Vedtatt i Nes kommunestyr 15.02.11, sak 11/6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Formål og målgrupper...

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD Innhold 1. Innledning...4 2. En analyse av boligsituasjonen i Bydel Grorud...4 2.1 Befolkningen i Bydel Grorud...4 2.2 Hvem av innbyggerne er vanskeligstilte på boligmarkedet?...5

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE 2013-2024 VISJON: Hobøl kommune skal være Norges beste land- og forstadskommune for alle kommunens beboere og aktører, det være seg ordfører, øyenstikker eller

Detaljer

En god by å bo i. Boligsosial handlingsplan 2010 2015

En god by å bo i. Boligsosial handlingsplan 2010 2015 En god by å bo i Boligsosial handlingsplan 2010 2015 En god by å bo i Boligsosial handlingsplan 2010 2015 Innhold Innledning..........................................................................................................................

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Boligdelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Boligdelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Boligdelen 24 INNLEDNING Boligdelen av kommuneplanen består av to hoveddeler : 1. Mål og utfordringer i boligpolitikken Mål og utfordringer innen boligpolitikken, har

Detaljer