BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014"

Transkript

1 BOLIGPOLITISK HANDLINGSAN 2014 BOLIGPOLITISK AN FOR TROMSØ MOT 2027, MED HANDLINGSDEL PROSJEKTAN , vedtatt av Byrådet , sak 57/14 Boliger nær naturen, her fra Tomasjordnes. Foto Bjørn Lockertsen, Nordlys Innhold: Sammendrag og leseveiledning 2 1. Bakgrunn og mandat 3 2. Noen viktige innfallsvinkler 5 3. Prosjektmål, og visjon og mål for boligpolitikken 6 4. Utredningsprogram: Innhold og prosess i fire faser 8 5. Organisering, fremdrift med møteplan og finansiering av prosjektet 12 Vedlegg: 1. Møteplan Arbeidsplan

2 Sammendrag og leseveiledning Dette er prosjektplanen for Boligpolitisk handlingsplan 2014 (BPHP). En har vektlagt at planen nødvendigvis både må etablere langsiktige målsettinger for boligpolitikken som samkjøres med kommuneplan og arealdel (KP/KPA), og ha en mer kortsiktig konkret handlingsdel. Planen får derfor en undertittel som reflekterer dette: Boligpolitisk plan mot 2027, med handlingsdel Bakgrunn, mandat og innfallsvinkler, kap 1 og 2 Disse to kapitlene definerer et ståsted ifht et omfattende tema. En travel leser som er inne i problemstillinga kan gå rett på kap 3, 4 og 5! Prosjektmål, og visjon og mål for boligpolitisk handlingsplan, se kap 3 Prosjektmål - Et sammenstilt grunnlag gjennom en oppdatert analyse (eksisterende og ny kunnskap) - Avklare handlingsrom/mulige virkemidler (offentlig/privat) - Samordning med og innspill til kommuneplan og arealdel (KP/KPA) - Forslag til en operativ boligpolitisk handlingsplan: o forankrede langsiktige målsettinger o valg av de riktige boligpolitiske verktøyene for Tromsø på lang og kort sikt o fordeling av ansvar, fremdrift og finansiering for tiltak på kort sikt (4 år) Visjon for boligpolitikken: - Bærekraftige boliger og bomiljø for alle Hovedmål for boligpolitikken: - Nok og riktige boliger til å dekke befolkningsveksten - Nok og riktige boliger til vanskeligstilte - Boligbygging som bidrar til ønsket byutvikling og transportmønster - Effektmål: Nok riktige boliger som samtidig skaper ønsket byutvikling! Utredningsprogram: Innhold med prosess i fire faser, se kap 4 Fase 1. Utarbeidelse og forankring av prosjektplan med målsettinger og utredningsprogram for fase 2 Nov januar 2014 Fase 2. Kartlegging av status og mulige boligpolitiske virkemidler Februar juni 14 Fase 3. Valg og utvikling av riktige virkemidler for boligpolitikken i Tromsø, justering av målsettinger og innspill til KP/KPA - prinsippvedtak Juni oktober 14 Fase 4. Utarbeidelse av boligpolitisk handlingsplan Vedtak av plan Okt nov 14. Desember 14 Utredningsprogrammet viser metoden for å lage planen. Kap 4.2, pkt C viser stikkordene til den mest sentrale diskusjonen: mulige handlingsrom og boligpolitiske virkemidler. Organisering og nærmere om fremdrift, se kap 5 Organisering og detaljert fremdriftsplan med skisse til møteplan vises i kap 5. 2

3 1. Bakgrunn og mandat 1.1 Bakgrunn: Hva er boligpolitikk og hvorfor er boligpolitikk viktig? 16. desember 2013 leverte Faglig råd for bærekraftig bypolitikk sitt Faglig råd for bærekraftig byutvikling (KRD/MD 12/2013) til kommunal- og moderniseringsministeren. Blant fagfolkenes råd til staten finner vi: «Byveksten, utbyggingspresset, boligmangelen, integreringsproblematikken og de store infrastrukturelle investeringene som skal gjennomføres i byene og byregionene, gjør det nødvendig å etablere en overordnet norsk statlig bypolitikk.» Sitatet viser at alle storbyene har lignende utfordringer, og viser behovet for at også Tromsø etablerer sin bypolitikk. Boligpolitikken er en særlig viktig del av bypolitikken fordi: Boligbygging skaper byutvikling: den etablerer byens utbyggingsmønster og kan - dersom den styres riktig - bygge opp under velfungerende bydeler og en hensiktsmessig senterstruktur med samordnet transportnett. Boligen er et grunnleggende velferdsgode i Norge, og et viktig fundament for å skape et selvstendig og verdig liv, enten boligen er eid eller leid. Mandatet for NOU 2011:15 Rom for alle slår fast at «Arbeid, utdanning, helse og bustad er dei fire grunnpilarane i velferdspolitikken». Når et presset eie- og leiemarked gjør at stadig flere blir stående utenfor boligmarkedet, er det både mange enkeltpersoner og et helt samfunn som har utfordringer. Boligområdene er kanskje de viktigste integreringsarenaene vi har i samfunnet. Nye grupper boligsøkere og større mobilitet gjennom livsløpet åpner for mulige nye boligløsninger. Tilgang på boliger og god kvalitet på boligområder er viktig for rekruttering til arbeidsplassene i næringsliv og offentlig sektor, altså en viktig forutsetning for byens videre vekst. Boligpolitikk har stor oppmerksomhet i det offentlige rom, som disse avisoppslagene viser. Viser også paradokset i at noen gir opp (kanskje i konkurranse med kommunen som boligkjøper) mens andre gleder seg over prisoppgangen. 3

4 1.2 Mandat og gitte målsettinger Prosjektplanen er utarbeidet av en tverretatlig ad-hoc-gruppe høsten 2013, og fra januar 2014 en tverretatlig prosjektgruppe, med representanter fra byrådsavdelingene for Byutvikling, Helse og Omsorg v/boligkontoret og stab samt Finans v/eiendom. En har sett til to KST-vedtak som fundament for prosjektets innhold og mål: kommunens Planstrategi for og Partnerskapsavtalen med Husbanken. Planstrategi , og Boligsosial handlingsplan Tromsø kommunes «Planstrategi » ble vedtatt i Kommunestyresak 214/12, Her er to viktige føringer for Boligpolitisk handlingsplan: For det første definerer Planstrategien Boligpolitisk handlingsplan opp mot flere andre planer: Byrådet går inn for at boligsosial handlingsplan rulleres, men at den får tittelen Boligpolitisk handlingsplan. Boligpolitisk handlingsplan skal favne bredere enn dagens boligsosiale handlingsplan og skal ta hensyn til de utfordringer som ligger i å skaffe nok og riktige boliger for kommunens innbyggere. (fra saksfremlegget) Den skal også samordnes med Strategi for utvikling av eiendom til helse og omsorg (vedtatt 2013) og Strategi for utvikling av kommunale boliger (oppstart 2014). Tidligere vedtatt visjon for Boligsosial handlingsplan er: Vanskeligstilte skal kunne skaffe og beholde egen egnet bolig For det andre er boligpolitikk er et sentralt og gjennomgående tema i planstrategien: En av hovedutfordringene for at Tromsø skal takle veksten, er stabilitet og forutsigbarhet i boligproduksjonen. Planer og tiltak må bidra til å optimalisere bo- og leiemarkedet. (kap 07) De boligpolitiske ambisjonene kan oppsummeres i disse utsagnene om kvantitet og kvalitet: Håndtere den prognostiserte befolkningsveksten med effektiv tilrettelegging for boligbygging Trygge og inkluderende lokalsamfunn, spesielt for utsatte grupper og i områder der levekårsutfordringene viser seg størst Partnerskapsavtale med Husbanken Boligpolitisk handlingsplan er initiert som et av flere prosjekter i Partnerskapsavtalen med Husbanken. Partnerskapsavtalen ble inngått i De ulike prosjektene samordnes i arbeidsplaner som rulleres, og BPHP er del av «Boligpolitisk arbeidsplan » (KST ). Målsettinga med Partnerskapsavtalen er å etablere et forpliktende og langsiktig samarbeid mellom Husbanken og Tromsø kommune slik at kommunens boligpolitiske målsettinger kan nås. Partnerskapsavtalen bygger på visjon og hovedmål for god boligpolitikk i St.m. nr 23 ( ): Alle skal kunne bo trygt og godt o velfungerende boligmarked o skaffe boliger til vanskeligstilte o øke antallet miljøvennlige og universelt utformede boliger Her sies også: Et godt sted å bo er en viktig forutsetning for integrering og deltakelse i samfunnet. God boligpolitikk er den mest verdige og langsiktige veien til å ivareta vanskeligstilte på boligmarkedet. 4

5 2. Noen viktige innfallsvinkler For å gjennomføre en langsiktig plan må man ha både kunnskap og vilje! Felles målsettinger skaper felles vilje! Planen må være målrettet. Prosjektplanens målsettinger, innhold og fremdrift må ved oppstart være forankret både i kommunens ledelse og hos de som skal bidra til prosjektet internt og eksternt. Mer om dette i kap 3. Metode: etablere verktøykasse, velge verktøy, bruke verktøy! Planen må være kunnskapsbasert. Det må derfor settes av tid til å undersøke og systematisere både egen kunnskap og kunnskap utenfra (andre kommuner, privat sektor, andre offentlige og ideelle aktører) som viser handlingsrom og aktuelle verktøy for Tromsøs boligpolitikk. Det er en tilbakevendende utfordring at mange gode planer ikke gjennomføres. Vi vil fra oppstart ha fokus på dette og jobbe frem mot en operativ plan med tydelig ansvarsfordeling og klare føringer til både økonomiplan og KP/KPA. Mer om dette i kap 4. Samordning av kommunale planer og prosjekter! Boligpolitisk handlingsplan må samordnes med andre kommunale planer slik at kommunen får en stemme utad (og innad). Boligpolitisk handlingsplan skal integrere og videreføre boligsosial handlingsplan i en større helhet, og samordnes Strategi for utvikling av eiendom til helse og omsorg (vedtatt 2013) og Strategi for utvikling av kommunale boliger (oppstart 2014). Folkehelseperspektivet er grunnleggende i begge disse planene, og må prege Boligpolitisk handlingsplan også. Ut over dette er sammenhengen med KP/KPA som kommunens viktigste boligpolitiske redskap det mest sentrale. En god samordning av KP/KPA og boligpolitisk handlingsplan betyr at planprosessene samordnes mht innhold og fremdrift, og at boligpolitisk handlingsplan både må levere innspill til KP/KPA og komme ut som en egen operativ handlingsplan. Det er viktig at det langsiktige arbeidet ikke mister fokus og konsentreres rundt til en hver tid dagsaktuelle prosjekter. Samtidig vil konkrete prosjekter kunne reise relevante prinsipielle diskusjoner som påvirker Boligpolitisk handlingsplan, og noen prosjekter av god kvalitet kan kanskje brukes som case / piloter for planen. Prosjektgruppa bør derfor kunne komme med innspill til - og som et minimum informeres om - konkrete prosjekter som igangsettes internt i kommunen. Kommunen og resten av Tromsø! Involvering og dialog fanger opp gode forslag og forankrer planens innhold. Dette må selvsagt skje internt på tvers av sektorer i kommunen samt mellom administrativt og politisk nivå, men også utenfor kommunen og inn i privat sektor og sivilsamfunnet. Dersom Tromsø skal lykkes med å realisere planens målsettinger må mange eie de samme målsetningene. En vil derfor invitere både næringsliv og andre offentlige/ideelle aktører inn i planprosessen. 5

6 3. Visjon og mål for boligpolitikken, og prosjektmål «Hvor skal vi gå i dag?» spurte Kristoffer Robin. Ole Brumm: «Ingen steder.» Og så gikk de dit. Det er ekstremt viktig at målsettingene med boligpolitikken for Tromsø er klarest mulig fra oppstart av prosjektet. Hvis en skal velge de riktige strategiene for å nå målet, må en vite hva og hvor målet er! Det er også viktig å kunne justere og/eller utdype målene underveis, basert på evt ny kunnskap. 3.1 Mål for prosjektet Følgende forslag til resultatmål for prosjektet er utarbeidet: Et sammenstilt grunnlag gjennom en oppdatert analyse (eksisterende og ny kunnskap) Avklare handlingsrom (offentlig og privat) Samordning med og innspill til KP/KPA Forslag til en operativ boligpolitisk handlingsplan: forankrede målsettinger valg av de strategisk riktige boligpolitiske verktøyene for Tromsø handlingsplan med fordeling av ansvar, fremdrift og finansiering 3.2 Visjon for boligpolitikken i Tromsø Følgende forslag til visjon for boligpolitikken er utarbeidet ut fra både et generelt boligpolitisk, et boligsosialt og byutviklingsmessig perspektiv: Bærekraftige boliger og bomiljø for alle Visjonen har tre budskap: Bærekraftig byutvikling handler om å dekke de behov og ønsker dagens innbyggere har, uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine. Bærekraftbegrepet, slik det er definert i faglitteraturen, kobler sosiale, økonomiske og miljømessige behov. Dette omfatter bl.a.: - samordna areal- og transportplanlegging (utbyggingsmønster, senterstruktur, transportnett) - miljøvennlig arkitektur (sikre, energieffektive og sunne bygg med god utforming) - sosiale bomiljø som også fremmer god folkehelse (inkluderer ulike grupper i samfunnet, integrerer gjennom gode møteplasser for alle, tilgang til grøntstruktur, alternative transportnett etc) - økonomisk bærekraftig for samfunnet; stat, kommune og den enkelte innbygger 6

7 Boliger og bomiljø: boligen er ikke bare det som er innenfor «de fire veggene», men handler også om hvilket bomiljø, nærområde, bydel den enkelte boligen er en del av og derved hvilken byutvikling den er med på å bygge opp om! For alle: de boligsosiale utfordringene må ses i sammenheng med de generelle utfordringene for «folk flest» i boligmarkedet. Alle grupper søker bolig i det samme markedet, og integrering er et viktig mål. Det er derfor riktig at boligsosiale problemstillinger ses i sammenheng med den generelle boligsituasjonen i Tromsø. 3.3 Samfunnsmål og effektmål for boligpolitikken i Tromsø Hovedmålene bygger på nasjonale mål for boligpolitikken (St.m. 23) og på utsagn i Planstrategi Delmålene som bygger opp under disse er fra Planstrategien, Boligsosial handlingsplan , samt forslag fra Prosjektgruppa: Nok og riktige boliger til å dekke befolkningsveksten - Riktig boligtilbud til alle grupper - Effektiv tilrettelegging for stabil og forutsigbar boligbygging - Aktiv bruk av tomtereserven (offentlig og privat) - Tydelig og velfungerende boligpolitikk o akseptert politisk og forutsigbar - Forutsigbarhet for/i leverandørmarkedet o avklarte kommunale insentiver/virkemidler o avklart rolle for kommunen Nok og riktige boliger til vanskeligstilte - Riktig boligtilbud til vanskeligstilte, fortrinnsvis integrert i ordinære bomiljø - Vanskeligstilte skal kunne skaffe og beholde egnet bolig (eid eller leid) - Tromsø kommune skal disponere nok boliger med riktig husleienivå - Det boligsosiale virkemiddelapparatet fungerer ihht målsettingene Boligbygging som bidrar til ønsket byutvikling og transportmønster - God boligmiks i alle bydeler - Trygge og inkluderende lokalsamfunn, spesielt for utsatte grupper og i områder der levekårsutfordringene viser seg størst - Boligbygginga forsterker bærekraftig utbyggingsmønster og hensiktsmessig senterstruktur med samordnet transportnett ihht KPA - Samordning av sosial, teknisk og grønn infrastruktur i den enkelte bydelen - Godt utformede og miljøvennlige boliger og boligområder - All boligbygging skal legge til rette for bedre folkehelse Effektmålet blir da: Nok riktige boliger som samtidig skaper ønsket byutvikling! 7

8 4. Utredningsprogram: prosjektets innhold og prosess i fire faser Vi deler utarbeidelsen av planen i fire faser: 1. Definere og forankre visjon og målsettinger a. Prosjektplan til politisk behandling 2. Kartlegge status og mulige verktøy a. Kartlegge status b. Kartlegge muligheter og handlingsrom (mulighetsstudie) 3. Velge verktøy for Tromsø mot 2027! a. Valg og utvikling av strategisk riktige virkemidler for å oppnå de boligpolitiske målene b. Justere boligpolitisk visjon og målsettinger c. Langsiktig boligpolitikk som sak til politisk behandling, og innspill KP/KPA 4. Ta i bruk verktøyene! a. Utarbeidelse av operativ boligpolitisk handlingsplan b. Prosess til vedtak i KST (sak til politisk vedtak i KST) c. Iverksetting av tiltak ihht handlingsplan d. Evt. system for oppfølging av tiltakene fase forarbeide utredningsfase strategisk idéfase gjennomføringsfase milepæl 1: forankre mål 2: definere mulige 3: velge riktige 4: bruke verktøy! verktøy verktøy for Tromsø dokument Prosjektplan (sak til behandling) Mulighetsstudie Valg av virkemidler (sak til behandling) Handlingsplan (sak til vedtak) 4.1 Fase 1: Definere og forankre visjon og målsettinger A. Prosjektplan til politisk behandling Visjon, målsettinger og prosjektplan må forankres hos Styringsgruppe og prosjekteier som er Byrådet. Forankring er en forutsetning for en målrettet og effektiv prosess. Forankringen skal også bidra til viljen som må til for senere gjennomføring. Visjon og målsettinger kan justeres og detaljeres i fase 3. Se foregående sider for forslag til boligpolitisk visjon og målsettinger for Tromsø. 8

9 4.2 Fase 2: Kartlegge status og muligheter Her gis en kort beskrivelse av tema som en pr i dag antar skal kartlegges i fase 2. Antall tema kan bli flere underveis. Av disse er del A ren kartlegging, og B er nærmere undersøkelser av boligbehovet og hensiktsmessig lokalisering, samkjørt med målene for byutvikling som skal defineres i KPA og de føringene som ligger i gjeldende Boligsosial handlingsplan. I del C kommer kjernen i diskusjonen som skal brukes mest tid på i en prosessen: Gjennomføring, med de mulige virkemidlene for dette. A. Status, utfordringer og mulige forbilder A1. Rammebetingelser og utfordringer Kort intro om boligpolitikk på nasjonalt nivå, også historisk. Vedtatte mål og virkemidler i nasjonal politikk samt statlige føringer for og nasjonal forskning på bærekraftig by- og boligpolitikk i kommunene, og hvordan dette implementeres i Tromsø. Gjeldende overordna kommunale kunnskapsgrunnlag, planer og vedtak. En mini-evaluering av dagens generelle og sosiale bolig- og utbyggingspolitikk i Tromsø sett fra ulike ståsted gjennomføres. A2. Utviklingstrekk og status i Tromsø i dag Dagens boligsituasjon beskrives ut fra utviklingstrekk og status på - prisnivå - forholdet mellom eksisterende boligmasse, ny boligproduksjon og etterspørsel i markedet - grovt om status på forholdet mellom befolkningsutvikling, boligbehov og boligreserve (mer i B1) - eie- og leiemarkedet Det generelle boligmarkedet sammenholdes med det boligsosiale i alle perspektiver over, herunder levekårsutfordringer, fattigdomsfellen og segregering. Referanse til kartlegging av og strategier for kommunale kollektive og ordinære boliger. Nærmere om geografisk boligmiks, sett opp mot senterstruktur, bydeler og levekårsutfordringer. Nærmere om boligreserven offentlig og privat: hvilke områder er hhv avsatt i KPA, regulert og byggemodne mht teknisk, grønn og sosial infrastruktur? A3. Boligpolitikk i andre storbykommuner Hvordan løser andre kommuner boligpolitiske og spesifikt boligsosiale utfordringer? Har man felles utfordringer? Hvilke faktorer former boligpolitikken og hvordan har kommunene organisert det boligpolitiske arbeidet? Hvilke planredskaper brukes for å løse utfordringene, og hvordan organiseres grunneier- og utbygger-rollene? Et blikk på storbyene, og litt nærmere på Stavanger, Sandnes, Kristiansand og Trondheim, samt områdeløftet for Groruddalen. B. Mulighetsstudie hva for hvem, og hvor? B1. Behov: Hva og hvor mye for hvem? (samordnes med KPA-arbeidet) Konkret fremskriving av befolkning, befolkningssammensetning og derav boligbehov mot 2027, og i handlingsperioden. Er det noen boligbehov som ut fra et helhetsperspektiv kan være særlig interessant å løse innovativt, for eksempel boliger for relativt friske eldre eller studentboliger? Det settes et særskilt fokus på fremskriving av boligsosiale behov, og å undersøke hva som er riktige boligtyper for vanskeligstilte, og for personer med behov for tilrettelagt bolig. Til slutt se det definerte behovet opp mot eksisterende og planlagt boligmasse, både mengde og boligtyper, så langt det er mulig og hensiktsmessig. 9

10 B2. Lokalisering: Hvor? (samordnes med KPA-arbeidet) Kapitlet skal klarlegge hvilken byutvikling det er ønskelig at boligbygginga bygger opp under. Ønsket byutvikling utformes i KPA, grensesnitt til BPHP avklares. Stikkord antas å være: - Utvikle en hensiktsmessig senterstruktur/knutepunkter med samordnet transportnett - Fordeling mellom fortetting og nye områder/nye bydeler (bygge urban by eller boligfelt?) - Utvikle velfungerende bydeler med varierte boligtilbud til alle grupper - Rekkefølge/ prioritering av bydeler ifht kapasitet på sosial og teknisk infrastruktur - Prinsipper for fordeling og integrering av boliger for vanskeligstilte C. Mulighetsstudie hvordan? C1. Gjennomføring: Hvordan? (grunnlag for valg av strategier og handlingsdel) Hvilken verktøykasse har kommunen, privat sektor og sivilsamfunnet tilgang til ifht å oppnå målsettingene med boligpolitisk handlingsplan; hva kan gjøres for å oppnå målene? Dette kapitelet vil danne grunnlag for både strategisk langsiktig del av planen mot 2027 og handlingsplanen mot 2019 gjennom å vise mulige handlingsrom og boligpolitiske virkemidler. Stikkord vil være (ikke utfyllende liste): Nok tilgjengelig og byggemodent areal med differensiert utnytting, og forutsigbar kapasitet og kostnad for infrastruktur (teknisk, grønn og sosial) Private utbyggere, boligbyggelag og andre som vil bygge nok boliger En kommune som vil bruke sitt handlingsrom fullt ut som grunneier, forvalter av PBL, tilrettelegger, utbygger og avtalepart God samhandling mellom privat og offentlig sektor på både plan- og prosjektnivå Mulige strategier for anskaffelse og integrering av kommunale boliger og omsorgsboliger, og fra leie til eie for beboerne av disse Vurdere følgende redskap som del av KPA/boligpolitikken: o Utbyggingsplan (utpeker og prioriterer hvilke områder som skal bygges ut/fortettes samordner kommunale og private investeringer opp mot kapasitet på ulik infrastruktur (teknisk, grønn, sosial) samt opp mot vurdering av levekår i området) o Boligutviklingsprogram (definerer og prioriterer hvilke boligbehov som skal eller bør dekkes i de ulike områdene, herunder boligsosiale behov) o Norm for fordeling av boligtyper (bygging av strategisk «riktige» boligtyper) o Utviklingsplaner for områder (sentrum/bydel/distriktssenter) Hensiktsmessig organisering av boligpolitisk og boligsosialt arbeid internt i kommunen 4.3 Fase 3: Velge riktige verktøy for Tromsø A. Valg og utvikling av strategisk riktige verktøy for å oppnå boligpolitiske mål Fase 2 kartlegger muligheter og handlingsrom. I fase 3 velger vi de virkemidlene eller verktøyene som er hensiktsmessig å bruke for å oppnå de langsiktige målene. De må også utvikles som strategisk riktige verktøy for Tromsø, slik at de tilpasses vår situasjon og våre langsiktige mål. B. Justere boligpolitisk visjon og målsettinger I denne fasen kan det også bli nødvendig basert på evt ny kunnskap i fase 2 - å justere visjon, hovedmål og delmål. 10

11 C. Langsiktig boligpolitikk som sak til politisk behandling og innspill til KP / KPA De anbefalte strategiske virkemidlene utgjør sammen med justerte boligpolitiske visjon og målsettinger selve den langsiktige planen for Tromsø boligpolitikk, og er grunnlag for både innspill til KP/KPA og fase 4 handlingsplan. Det kreves derfor en politisk forankring av fase 3, som vedtaks- eller orienteringssak. Boligpolitisk handlingsplan og KP/KPA samordnes underveis i prosessen, men det antas at det skal formes et innspill til KPA som en oppsummerende konklusjon på slutten av fase 3. Innspillets form må avpasses behov i KP/KPA. Det antas at innspillet må være så konkret som mulig, for eksempel i form av et kapittel til KP og forslag til bestemmelser til arealdelen. KP/KPA må sikre det juridiske grunnlaget for bruk av de valgte verktøyene, mens handlingsplanen konkretiserer selve handlingene. 4.4 Fase 4: Ta i bruk verktøyene! A. Utarbeidelse av operativ boligpolitisk handlingsplan I fase 4 gjøres en konkretisering av hvordan verktøyene tas i bruk; en handlingsplan som definerer tiltak, fordeler roller og gir føringer til økonomiplanen for kommunens del. Plassering av ansvar og link til økonomiplan er en utfordring å få til, men ressurser og vilje til å gjennomføre planens handlingsdel er kritiske suksessfaktorer! Den endelige handlingsplanen konkretiserer og operasjonaliserer altså tiltakene slik; - Ansvar: hvem som handler - Krav til fremdrift: hvor og når - Økonomi: hvordan finansieres det Planen vil vise at både kommunen, næringslivet og sivilsamfunnet har sine roller i gjennomføring. Likevel må handlingsplanen ha vekt på helt konkrete løsninger for kommunens utøvende boligpolitiske rolle. Dette kan også innebære organisatoriske tiltak. B. Prosess til vedtak Kommunestyret må gjøre vedtak, ikke bare fordi de langsiktige målene trenger en bred forankring, men også fordi ambisjonen er at kommunen bindes opp økonomisk gjennom vedtak av tiltak. C. Iverksetting av tiltak Det må også drøftes om det er behov for å avsette spesifikke ressurser til iverksetting av handlingsplanen etter vedtak, eller om planen i seg selv blir så operativ - gjennom binding av økonomiplan, KP/KPA samt ansvarsfordeling i kommunal organisasjon - at dette ikke er et behov. D. Evt. system for oppfølging av tiltakene Dersom behov avdekkes i pkt C over, blir dette en oppfølging av planarbeidet etter vedtak. 11

12 5. Organisering og fremdrift i prosjektet 5.1 Organisasjonskart Kommunestyret PE prosjekteier: Byrådet Styringsgruppe: Kommunaldirektørforumet Observatør: Husbanken PA Prosjektansvarlig: Øystein Nermo, Byutv. Prosjektleder: Heidi Bjøru, Eiendom Ressursgruppe : Representanter fra næringslivet, Husbanken, offentlige /ideelle org., evt brukere Prosjektgruppe: 3 fra HO/Boligkontoret: Roar Stangnes, Ulf Hansen og Vivi Ann Johnsen 2 fra Byutvikling: Mette Mohåg og Gunn-Elin Jakobsen 2 fra Eiendom: Eiendomssjefen og Marianne Knapp Arbeidsgrupper og konsulenter som leverer til prosjektgruppa: AG1 AG2 AG3 AG4 AG Næringsliv? Konsulenter? Byrådet er prosjekteier, mens kommunaldirektørgruppa er Styringsgruppe (samme som KPA). Husbanken er observatør i Styringsgruppa. Hver fase forankres politisk i Byrådet gjennom orienteringssak der, evt flere dersom det er behov for det. Videre politisk behandling og tverrpolitisk forankring bestemmes konkret av Byrådet. Det er viktig for kommunen at langsiktige strategiske planer får en tverrpolitisk forankring. Prosjektgruppa har ansvar for tverrfaglige diskusjoner, og at de ulike arbeidsgruppene leverer delutredninger. Den er topptung for å forankre det tverrfaglige og for å styre ressurser til arbeidet i arbeidsgruppene. Ressursgruppa skal konsulteres i alle tre faser jfr møteplan under. Ressursgruppe settes sammen av næringslivsaktører, Husbanken, relevante frivillige organisasjoner og evt brukere. 12

13 5.2 Fremdriftsplan med møteplan Fremdriftsplan med møteplan angir konkret prosess delt i fire faser, med milepæler i form av politisk forankring som avslutning av hver fase. ADMINISTR.: Prosjektutvikling/beslutning: Prosjektgruppe (PG), Ressursgruppe (RG), Styringsgruppe (SG), Observatør Husbanken deltar på RG1, SG4, RG2, SG5, RG3 og SG7. POLITISK: Orienteringer (O) og vedtak (V): Prosjekteier Byrådet (Byråd), Kommunestyret (KST) Fase 1 Prosjektplan Fase 2 Mulighetsstudie Fase 3 Valg av verktøy Fase 4 Plan med handlingsdel 2013 D 2014 F M A M J J A S O N D milepæl Forankre mål Definere verktøykasse Velge verktøy Hvordan bruke verktøy i Tromsø 1. Prosjektplan Visjon Målsettinger Org./fremdrift Utredn.progr. PG1 9.1 /24.01 SG /10.2 Byråd V 17/ Status og muligheter Status, utfordringer Muligheter/ Handlingsrom (verktøykasse) PG2 6.2 PG3 6.3 SG PG4 3.4 RG SG PG5 6.5 SG Byråd O 10/ Valg av verktøy Valg av langsiktige verktøy Justerte mål Innspill KP/KPA PG6 5.6 X PG RG PG SG Byråd V/O 29.09/ Handlingsplan Forslag til plan og handlingsplan PG SG RG PG SG Byråd V 24/27.11 Byutv 9.12 UKI 9.12 Heso Fin-N KST V

14 5.3 Finansiering Prosjektet er som tidligere nevnt del av Partnerskapsavtalen med Husbanken. Prosjektet er opprinnelig beskrevet som 2-årig prosjekt og planlagt delfinansiert av Husbanken med inntil 50% av et totalbudsjett på 1,5 mill. Prosjektperioden er 14 mnd, fra november 2013 til desember Prosjektet er startet opp høsten 2013, med avklaring av prosjektleder-rollen november Budsjett for prosjektet : Forarbeide ad-hoc-gruppe sommer og høst Prosjektansvarlig 14 mnd - Prosjektleder 14 mnd Prosjekt- og arbeidsgrupper samlet 14 mnd 250 Eksterne konsulenter 100 Dialogmøter og evt studietur 100 Trykking, distribusjon, foredrag etc 50 sum

15 Boligpolitisk handlingsplan 2014 Møteplan med datoer og arbeidsplan med agendaer, HB/ , rev , rev , ADMINISTR.: Prosjektutvikling/beslutning: Prosjektgruppe (PG), Ressursgruppe (RG), Styringsgruppe (SG), Observatør Husbanken deltar på RG1, SG4, RG2, SG5, RG3 og SG7. POLITISK: Orienteringer (O) og vedtak (V): Prosjekteier Byrådet (Byråd), Kommunestyret (KST) Fase 1 Prosjektplan Fase 2 Mulighetsstudie Fase 3 Valg av verktøy Fase 4 Plan med handlingsdel 2013 D 2014 F M A M J J A S O N D milepæl Forankre mål Definere verktøykasse Velge verktøy Hvordan bruke verktøy i Tromsø 1. Prosjektplan Visjon Målsettinger Org./fremdrift Utredn.progr. PG1 9.1 /24.01 SG /10.2 Byråd V 17/ Status og muligheter Status, utfordringer Muligheter/ Handlingsrom (verktøykasse) PG2 6.2 PG3 6.3 SG PG4 3.4 RG SG PG5 6.5 SG Byråd O 10/ Valg av verktøy Valg av langsiktige verktøy Justerte mål Innspill KP/KPA PG6 5.6 X PG RG PG SG Byråd V/O 29.09/ Plan med handlingsdel Forslag til plan og handlingsplan PG SG RG PG SG Byråd V 24/27.11 Byutv 9.12 UKI 9.12 Heso Fin-N KST V 17.12

16 PG/RG/SG foreløpige tema i prosess (agenda og underlag sendes før det enkelte møte): PG RG med Husbanken SG Fase1 prosjektplan PG / Prosjektplan med målsettinger og utredningsprogram Byrådet 17.02/20.02: vedtak av prosjektplan med målsettinger og utredningsprogram SG / 10.02: Prosjektplan med målsettinger og utredningsprogram, møteplan (todelt møte: hhv orientering og anbefaling til Byrådet) Fase 2 status og muligheter PG : Møteplan og arbeidsplan (detaljert utredningsprogram med oppgavefordeling). Oppstart av mulighetsstudie (MS) del A (rammer, status, utfordringer, forbilder). PG : Gjennomgang av del A. Oppstart MS del B (hva for hvem, og hvor). Innspill til organisering av RG og RG1-dagen. PG : Gjennomgang MS del 1. Oppstart MS del C (hvordan mulige boligpolitiske virkemiddel). PG : Oppsummering av RG1 og føringer fra SG. Gjennomgang av utkast til ferdig mulighetsstudie. Byrådet 09.06/12.06: orienteringssak, føringer for valg av verktøy (formøte RG1) RG : Status og mulige verktøy SG : Status på utredning fase 2. Opplegg for RG1-dag. SG : Oppsummering av RG1. Føringer for videre arbeide i fase 2. SG med Husbanken: Gjennomgang av mulighetsstudiet. Føringer for orienteringssak til Byrådet (siste møte før sommeren er 26.06). Fase 3 valg av verktøy PG : Oppstart prosess valg av verktøy. (formøte RG2) SG her? PG : Drøfting av hva som legges til grunn for anbefalingene i fase 3, føringer fra Byrådsak fase 2. Føringer for presentasjon av anbefalte RG : Anbefalte verktøy valg i RG2. PG : Oppsummering RG2. Saksfremlegg prinsippsak: valg av verktøy, justerte mål, innspill til KP/KPA. SG med Husbanken: Anbefalinger prinsippsak til Byrådet: valg av verktøy, justerte målsettinger og innspill KP/KPA. Byrådet / 02.10: valg av verktøy, justerte målsettinger og boligpolitiske innspill til KP/KPA Fase 4 plan med handlingsdel PG : Planskisse (form og innhold), og opplegg for RG3. Planskisse for presentasjon RG3. PG : Oppsummering innspill fra RG3 til planskisse, utkast til saksfremlegg. Byrådet 24.11/27.11, KST 17.12: vedtaksbehandling av planforslag (formøte RG3) RG : Planforslag SG Godkjenne planskisse (form og innhold), og opplegg for RG3 SG med Husbanken: Gjennomgang av planforslag og saksfremlegg, anbefaling om å sende til Byrådet for behandling

17 Boligpolitisk handlingsplan 2014 Arbeidsplan , rev , rev Her gis en kort beskrivelse av tema som en pr i dag antar skal kartlegges i fase 2. Antall tema kan bli flere underveis. Av disse er del A ren kartlegging, og B er nærmere undersøkelser av boligbehovet og hensiktsmessig lokalisering, samkjørt med målene for byutvikling som skal defineres i KPA og de føringene som ligger i gjeldende Boligsosial handlingsplan. I del C kommer kjernen i diskusjonen som skal brukes mest tid på i en prosessen: Gjennomføring, med mulige handlingsrom og mulige virkemidler for boligpolitikken. tema Eksisterende kunnskap Ansvar Tidspkt A. Status, utfordringer og mulige forbilder Til PG A1. Rammebetingelser og utfordringer Kort intro om boligpolitikk på nasjonalt nivå, også historisk. Vedtatte mål og virkemidler i nasjonal politikk samt statlige føringer for og nasjonal forskning på bærekraftig by- og boligpolitikk i kommunene, og hvordan dette implementeres i Tromsø. Faglig råd for bærekraftig byutvikling Framtidens byer St.m. 23 (03-04) om boligpolitikken NOU 2011:15 Rom for alle St.m. 17 (12-13) Byggje-bu-leve Husbankens virkemiddelapparat Finanstilsynet/bankene NAL: gode boliger for alle Berit Nordahl(red): Boligmarked og boligpolitikk Ny regjeringsplattform 2013 Gjeldende overordna kommunale kunnskapsgrunnlag, planer og vedtak. Byrådets tiltredelseserklæring 2011 Planstrategien , og kunnskapsgrunnlagene «..Befolkningsutvikling og boligbygging» og «Levekår..» Boligsosial handlingsplan Kommuneplan og arealdel , og planprogram for revisjon av disse Strategi for utvikling av eiendommer til helse og omsorg mot

18 En mini-evaluering av dagens generelle og sosiale bolig- og utbyggingspolitikk i Tromsø sett fra ulike ståsted gjennomføres. A2. Utviklingstrekk og status i Tromsø i dag Dagens boligsituasjon beskrives ut fra utviklingstrekk og status på - prisnivå - forholdet mellom eksisterende boligmasse, ny boligproduksjon og etterspørsel i markedet - grovt om status på forholdet mellom befolkningsutvikling, boligbehov og boligreserve (mer i B1) - eie- og leiemarkedet Det generelle boligmarkedet sammenholdes med det boligsosiale i alle perspektiver over, herunder levekårsutfordringer, fattigdomsfellen og segregering. Referanse til kartlegging av og strategier for kommunale kollektive og ordinære boliger. Strategi for utvikling av kommunale boligeiendommer (oppstart 2014) Økonomiplan , prinsipper Vedtak Arnestedet AS, med vedtekter NIBR-undersøkelsen. Noen nøkkeltall ligger i Planstrategi Noen detaljer i kunnskapsgrunnlaget. Mulig ytterligere kunnskapsinnhenting fra: Husbankens analyse av boligmarked i Tø SSB? Meglerstatistikk i Tromsø? Boligprodusentenes landsforening? Planprogram for kommuneplanens arealdel, kap Bolig som velferdspilar PG3 og RG1 Byutv/ Boligk./ Nærmere om geografisk boligmiks, sett opp mot senterstruktur, bydeler og levekårsutfordringer. kunnskapsgrunnlaget? Nærmere om boligreserven offentlig og privat: hvilke områder er hhv 1) avsatt i KPA, 2) Oversikten finnes hos Bytuvikling, må Byutv / regulert og 3) byggemodne mht teknisk, grønn og sosial infrastruktur? systematiseres. A3. Boligpolitikk i andre storbykommuner Hvordan løser andre kommuner boligpolitiske og boligsosiale utfordringer? Har man felles utfordringer? Hvilke faktorer former boligpolitikken og hvordan har kommunene organisert det boligpolitiske arbeidet? Hvilke planredskaper brukes for å løse utfordringene, og hvordan organiseres grunneier- og utbygger-rollene? Et blikk på storbyene, og litt nærmere på Stavanger, Sandnes, Kristiansand og Trondheim, samt områdeløftet for Groruddalen. Stavanger kommune: En god by å bo i - Utbyggingsplan Stavanger kommune: Boligsosial handlingsplan Sandnes tomteselskap Kristiansand? Trondheim? Oslo kommune, plankontoret for Groruddalen: områdeløft Eiendom/ Boligk./ 2

19 B. Mulighetsstudie hva for hvem, og hvor? Til PG B1. Behov: Hva og hvor mye for hvem? (samordnes med KPA-arbeidet) Konkret fremskriving av befolkning, befolkningssammensetning og derav boligbehov mot 2027, og i handlingsperioden. Kunnskapsgrunnlaget, jfr A2. Byutv/ Er det noen boligbehov som ut fra et helhetsperspektiv kan være særlig interessant å løse innovativt, for eksempel boliger for relativt friske eldre eller studentboliger? Det settes et særskilt fokus på fremskriving av boligsosiale behov, og å undersøke hva som er riktige boligtyper for vanskeligstilte, og for personer med behov for tilrettelagt bolig. Til slutt se det definerte behovet opp mot eksisterende og planlagt boligmasse, både mengde og boligtyper, så langt det er mulig og hensiktsmessig. B2. Lokalisering: Hvor? (samordnes med KPA-arbeidet) Kapitlet skal klarlegge hvilken byutvikling det er ønskelig at boligbygginga bygger opp under. Ønsket byutvikling utformes i KPA. Stikkord antas å være: - Utvikle en hensiktsmessig senterstruktur/knutepunkter med samordnet transportnett - Fordeling mellom fortetting og nye områder/nye bydeler (bygge urban by eller boligfelt?) - Utvikle velfungerende bydeler med varierte boligtilbud til alle grupper - Rekkefølge/ prioritering av bydeler ifht kapasitet på sosial og teknisk infrastruktur - Prinsipper for fordeling og integrering av boliger for vanskeligstilte Planprogram for kommuneplanens arealdel, kap Bolig som velferdspilar Planprogram for kommuneplanens arealdel, kap 3.6 Areal og transport og boligstrategi. Boligk, HO/ Byutv/ Grensesnitt utredningsarbeide og beslutninger KPA / BPHP avklares. Utfordringer ifht samordna fremdrift tas løpende. Byutv/ Eiend/ C. Mulighetsstudie hvordan? Til PG C1. Gjennomføring: Hvordan? (grunnlag for valg av virkemidler) Hvilken verktøykasse har kommunen, privat sektor og sivilsamfunnet tilgang til ifht å oppnå målsettingene med boligpolitisk handlingsplan; hva kan gjøres for å oppnå målene? Dette kapitelet vil danne grunnlag for både strategisk langsiktig del av planen mot 2027 og handlingsplanen mot 2019 gjennom å vise mulige virkemidler og handlingsrom. Stikkord vil være (ikke utfyllende liste): 3

20 Nok tilgjengelig og byggemodent areal med differensiert utnytting, og forutsigbar kapasitet og kostnad for infrastruktur (teknisk, grønn og sosial) Forbilder fra A3? Eiend/ Byutv/ Private utbyggere, BBL og andre som vil bygge nok og riktige boliger Forbilder fra A3? RG! En kommune som vil bruke sitt handlingsrom fullt ut som Eksempler på bruk av grunneierrollen Eiend/ o grunneier, PBL lovhjemler Byutv/ o forvalter av PBL, Lov om offentlige anskaffelser Boligk/ o tilrettelegger, utbygger og avtalepart Forbildeprosjekter?? Næring/ God samhandling mellom privat og offentlig sektor på både plan- og prosjektnivå Rollefordeling. Hva bør kommunen løse selv og hva kan/bør overlates til private? Forbilder fra A3? Strategier for anskaffelse og integrering av kommunale boliger og omsorgsboliger, og fra leie til eie for beboerne av disse Forbilder fra A3? Eiendom/ HO/ Boligk/ Vurdere følgende redskap som del av KPA/boligpolitikken: o Utbyggingsplan (utpeker og prioriterer hvilke områder som skal bygges ut/fortettes samordner kommunale og private investeringer opp mot kapasitet på ulik infrastruktur (teknisk, grønn, sosial) samt opp mot vurdering av levekår i området) o Boligutviklingsprogram (definerer og prioriterer hvilke boligbehov som skal eller bør dekkes i de ulike områdene, herunder boligsosiale behov) o Norm for fordeling av boligtyper (bygging av strategisk «riktige» boligtyper) o Utviklingsplaner for områder (sentrum/bydel/distriktssenter) Stavanger utbyggingsplan Boligbyggeprogram for Tromsø, når var siste? Noen kommuner som har slik norm? Noen områder i Groruddalen Eiendom/ Byutv/ Boligk/ Hensiktsmessig organisering av boligpolitisk og boligsosialt arbeid internt i kommunen Forbilder fra A3? Eiendom/ Byutv/ Boligk/ HO/ D. Oppsummering av A - C Til SG

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO OMLU-13/260-14 25169/14 27.03.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 03.04.2014

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Herfra til leiligheten

Herfra til leiligheten Herfra til leiligheten Boligmelding 2014-2020 HØRINGSUTKAST Innhold 1. Innledning... 5 2. Kommunens organisering... 8 3. Nasjonale mål og føringer... 9 Lovverk... 10 Rom for alle... 10 Universell utforming...

Detaljer

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015 -.BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 1 PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015 16. april 2012 2 Leserveiledning Del 1 Programplan Programplanen beskriver hva kommunen vil oppnå med boligsosialt

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17

FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17 FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17 Frosta 2020 Vi skaper en historisk framtid Vedtatt av Frosta Kommunestyre, 29.10.2013. i sak nr. 68/13. 1 FORORD Arbeidet med å revidere Boligsosial handlingsplan

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune 2013 2016 1 Versjon 0.1 ephorte 2012/1105 Innhold Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne...4 1. Forord...4 2.

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

BOLIGPLAN 2015 2020 DEL 2: MÅL OG HANDLINGSPROGRAM

BOLIGPLAN 2015 2020 DEL 2: MÅL OG HANDLINGSPROGRAM LARVIK KOMMUNE BOLIGPLAN 2015 2020 DEL 2: MÅL OG HANDLINGSPROGRAM PLANFORSLAGET DEL 1: Beslutningsgrunnlaget DEL 2: Mål og Handlingsprogram Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Formålet med «Boligplan for

Detaljer

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25 1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Programplan Asker kommune 2012-2015 Side 1 av 25 2 Boligsosialt utviklingsprogram Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LESERVEILEDNING...

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020 Forslag til Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020 Arbeidsdokument 19.06.15 Innholdsfortegnelse i 1.0 Innledning boligpolitiske plan 4 1.1 Bakgrunn 4 2.1 Aktuelt lovverk 5 2.2 Øvrige planer i Lenvik kommune

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AWI-14/18866-1 97448/14 29.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 11.11.2014 Stavanger

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner

Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner fire casestudier Hans Christian Sandlie, Åsmund Langsether, Jardar Sørvoll, Anna Skårberg & Thorbjørn Hansen Rapport nr 5/11 NOva Norsk

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2015-2025

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2015-2025 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2015-2025 1 INNHOLD Bakgrunn for boligsosial handlingsplan... 3 Oppsummering av planen... 4 Utarbeidelse av planen... 4 Overordnede føringer og rammer for kommunens arbeid...

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009 2014

Boligsosial handlingsplan 2009 2014 1 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1. Innledning 5 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan 5 1.2. Relevant lovverk 6 1.3. Statlige

Detaljer

HAMAR KOMMUNE: Boligplan 2015 2020

HAMAR KOMMUNE: Boligplan 2015 2020 HAMAR KOMMUNE: Boligplan 2015 2020 Vedtatt i Hamar kommunestyre den 27. mai 2015 Sak 041/2015 Innledning og bakgrunn 2 Innhold Komiteens forord Formål med boligplanen... 3 1 Innledning og bakgrunn... 4

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

En god by å bo i. Boligsosial handlingsplan 2010 2015

En god by å bo i. Boligsosial handlingsplan 2010 2015 En god by å bo i Boligsosial handlingsplan 2010 2015 En god by å bo i Boligsosial handlingsplan 2010 2015 Innhold Innledning..........................................................................................................................

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i Bystyret mars 2014 Kortversjon Forsidefoto: Bilde 1, 4, 5, 6: Bilde 2 og 3 Fredrikstad kommune Flickr.com Produsert av kommunikasjonsenheten, Fredrikstad kommune,

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BRØNNØY KOMMUNE 2012 2015 TRYGGHET TRIVSEL UTVIKLING

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BRØNNØY KOMMUNE 2012 2015 TRYGGHET TRIVSEL UTVIKLING 3 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BRØNNØY KOMMUNE 2012 2015 TRYGGHET TRIVSEL UTVIKLING Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING 3 1.1 Leseveiledning 4 1.2 Sammendrag 4 1.3 Mål 5 2 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 6 2.1

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO JFØ-14/18866-4 51994/15 20.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 Stavanger

Detaljer