Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer"

Transkript

1 Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer Bergen Næringsråd

2 Agenda Innledning og avgrensning Skattemessige utfordringer Merverdiavgiftsmessige problemstillinger 2

3 Innledning og avgrensning Introduksjon av tema Skattemessig fradragsrett for tap Hovedvekt på tap på utestående fordringer og nærståendeproblematikk i virksomhet Rett til å tilbakeføre innbetalt merverdiavgift Aktualitet og relevans Fornuft og realitet hånd i hånd? Feilvurderinger og konsekvenser Praktiske tips Hvordan kan en innrette seg i forkant 3

4 Skatt 4

5 Del I Skattemessige utfordringer Skattemessige spørsmål til gjennomgang: Hvilke kriterier må være oppfyllt for at en skattemessig skal kunne fastslå at det foreligger et tap? På hvilket tidspunkt er tapet fradragsberettiget? Særlige regler Særskilte begrensninger for nærstående fordringer, herunder HR dom av Fremstillingen videre 5

6 Plassering i det skattemessige landskap Fradrag for tap skatteloven 6-2 Utgangspunkt Skatteloven 6-2 (1) «Det gis fradrag for tap ved realisasjon av formuesobjekt i og utenfor virksomhet, etter de nærmere regler og med de begrensninger som følger av kapittel 9.» Tre kriterier Det foreligger et tap på et formuesobjekt Tapet er realisert Fradragsrett er ikke avskåret etter kapittel 9 6

7 Fradrag for tap Vilkår Når foreligger det et tap? Hvordan beregne tapet? Hva inngår i begrepet formuesobjekt? Fordringer er formuesobjekter Når foreligger en fordring? Stikkord til helhetsvurdering: Tilbakebetalingsplikt, overskuddsuavhengig avkastning, manglende operasjonell kontroll 7

8 «I og utenfor virksomhet» Med enkelte unntak er det som hovedregel ikke fradragsrett for tap på fordringer utenfor virksomhet Når foreligger det virksomhet? Aktivitet som tar sikte på en viss varighet, har et visst omfang, er egnet til å gi overskudd og drives for skattyters regning og risiko Avgrenses mot passive kapitalinntekter Nedre grense for omfang Er utlånsvirksomheten i seg selv virksomhet? Driver konsernspisser/holdingselskaper virksomhet? 8

9 Tap på fordringer i virksomhet Stilles med dette krav om tilknytning mellom fordring og virksomhet Vilkåret har vist seg utfordrende å praktisere Fordringer som oppstår som ledd i utøvelsen av virksomhet typisk kundefordringer (sml 9-3 (1) c nr. 3) Bankvirksomhet For øvrig krav om særlig og nær tilknytning (=«aksjer i næring») Vertikal integrasjon: styrker egen virksomhet (eks: sikrer markedsadgang) Horisontal integrasjon: kreditors og debitors virksomhet er integrerte, ikke selvstendige virksomheter Tidspunkt for vurdering av tilknytning når tapet inntreffer! 9

10 Tap ved realisasjon av formuesobjekt Realisasjon av fordring Overføring av eiendomsrett mot vederlag Salg Bytte i annet formuesobjekt Eksempel: Konvertering til aksjekapital Bortfall Foreldelse inntreffer Ettergivelse NB: Realisasjonsbegrepet omfatter ikke gaver 10

11 Tap på fordringer i virksomhet som ikke er realisert Skatteloven 6-2 (2) «Det gis også fradrag for annet tap i virksomhet, herunder endelig konstatert tap på utestående fordring. Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av dette ledd.» Utvider fradragsretten ift 1. ledd Kreves ikke at tapet er realisert, jf. «utestående» Kravet mot debitor er i prinsippet i behold men gis likevel tillatelse til skattemessig fradragsføring 11

12 Utestående fordringer Typisk kundefordringer Dvs fordringer oppstått på bakgrunn av den ordinær forretningsdrift med omsetning av varer og tjenester Fradrag etter sjablonregelen i sktl 14-5 fjerde ledd b vil ikke bli behandlet Men også tap på utestående fordringer på bakgrunn av lån, garantier, salg driftsmidler mv Gjelder generelt, men særskilte problemstillinger mellom nærstående 12

13 Utfordring i praksis: Når foreligger det et Endelig konstatert tap FISFIN Endelig konstatert tap «(1) Tap på utestående fordring som nevnt i skatteloven 6-2 annet ledd anses endelig konstatert i den utstrekning a. foretatt tvangsinndriving eller inkasso har vært forgjeves, eller b. fordringen er en kundefordring som ikke er innfridd seks måneder etter forfall, til tross for minst tre purringskrav med normale purringsintervaller og slik aktivitet fra kreditors side som forholdene tilsier, eller c. offentlig gjeldsmegling, konkurs-, likvidasjons- eller avviklingsbehandling i skyldnerens bo gjør det klart at bomidlene ikke gir eller ikke vil gi fordringen dekning, eller d. fordringen ellers ut fra en samlet vurdering må anses klart uerholdelig. (2) En fordring anses likevel ikke tapt i den utstrekning den er tilstrekkelig sikret ved pant, kausjon e.l.» FIN i Utv s

14 Endelig konstatert tap a.foretatt tvangsinndriving eller inkasso har vært forgjeves, eller Ekstern inkasso vs egeninkasso Dokumentasjon På at eksterne involvert/egeninkasso 14

15 Endelig konstatert tap b. fordringen er en kundefordring som ikke er innfridd seks måneder etter forfall, til tross for minst tre purringskrav med normale purringsintervaller og slik aktivitet fra kreditors side som forholdene tilsier, eller Praktisk regel ivaretas gjennom gode rutiner Hva gjør bransjen? En bloc avgjørelse ved utfylling av SA? Rutiner for dokumentasjon Aktive skritt til inndrivelse av det utestående kravet må kunne dokumenteres Kumulative vilkår Konkret skjønn på aktivitet Fordringens størrelse av betydning for aktiviteten som må utøves? Fordringer kan alternativt realiseres 15

16 Endelig konstatert tap c. offentlig gjeldsmegling, konkurs-, likvidasjons- eller avviklingsbehandling i skyldnerens bo gjør det klart at bomidlene ikke gir eller ikke vil gi fordringen dekning, eller Stikkordet her er klart Veiledning i bobestyrers foreløpige innberetning til skifteretten Dokumentert insolvens hos debitor kan gi muligheter for tapsfradrag selv om det formelt ikke er åpnet gjeldsforhandling eller konkurs 16

17 Endelig konstatert tap d. fordringen ellers ut fra en samlet vurdering må anses klart uerholdelig. Konkret helhetsvurdering a-c ikke uttømmende Bevisvurdering I praksis er det stilt strenge krav for når fordringen kan anses klart uerholdelig. Det må være helt på det rene at fordringen ikke vil bli oppfylt. Påvisning av betalingsvansker hos debitor vil således i seg selv ikke være tilstrekkelig for å oppnå fradragsrett. Innhenting av kredittopplysninger kan være et moment Dokumentasjon fra andre eller fra debitor I praksis ser vi ofte at det er denne bestemmelsen som anvendes som grunnlag for fradrag mellom parter hvor det foreligger interessefellesskap 17

18 Del I B Nærstående fordringer 18

19 Nærstående fordringer/interessefellesskap Flere utfordringer Interessefellesskap påvirker anvendelsen av de generelle reglene Foreligger en fordring? Omklassifisering fra gjeld til egenkapital skatteloven 13.1 om tynn kapitalisering Virksomhet og tilknytning Hovedformålet med etableringen og opprettholdelsen av fordringen å skape forretningsmessige fordeler for aksjonærens egen virksomhet, f.eks. ved å skaffe seg kunder, oppdrag, tilgang til leverandører? Eller å oppnå avkastning av den kapital som skytes inn i selskapet? Er tapet egentlig realisert eller endelig konstatert? Ettergivelse o.l. når debitor er hel eller deleid av kreditor 19

20 Rt Scancem International DA Rett til fradrag for tap knyttet til ettergivelse av kundefordringer mot et deleid datterselskap. Som del av virksomheten med å produserer og markedsfører sement selger ScancemInternational DA forbruksmateriell, maskiner og reservedeler for produksjon av sement til datterselskaper i Afrika. 2000: Scancem kjøpte 75 % av aksjene i det gabonske selskapet Société des Ciments du Gabon SA av staten Gabon, som beholdt de resterende 25 prosent av aksjene. Cimgabon gikk med betydelig underskudd. 2004: Aksjekapitalen i Cimgabon ble nedskrevet fra 19 milliarder til 8 milliarder CFA-Franc varer på kreditt, stort sett løpende betaling frem til 2007: Nødvendig med tiltak. Staten Gabon ville ikke bidra med kapital og ville ikke bli utvannet 2007/2008: Acancem ettergir formelt 62 prosent av sine fordringer på Cimgabon, totalbeløp NOK 158,4 MNOK. Størsteparten krevd skattemessig fradragsført i 2007, resterende Nektet, tap ikke endelig konstatert 20

21 Problemstillinger vurdert av HR Hva er korrekt hjemmel for fradrag; 1 eller 2 ledd? Påstand: Ettergivelse er realisasjon av fordring, jf. annet ledd gjelder utestående fordringer Ergo ikke krav om endelig konstatert tap, da dette etter ordlyden kun gjelder 1. ledd HR: Mest naturlig at ettergivelse av fordringer reguleres av 1. ledd, men historikken bak utformingen av dagens lovbestemmelsen viser at spørsmålet er av underordnet betydning: klart at fradrag for tap på fordring i virksomhet uansett ikke kan kreves før tapet er endelig konstatert 21

22 Kundefordring Lempeligere vilkår for å gi tapsfradrag for kundefordringer på grunn av særregler for denne type fordringer? HR: Vurderingsnormen følger tidligere rettspraksis tap på fordring endelig konstatert når fordringen er endelig og irreversibelt ettergitt, men ikke tilstrekkelig: Fordringen må være uerholdelig Ettergivelse tyder på at fordringen er uerholdelig MEN ved interessefellesskap kan ikke dette legges til grunn. Streng norm etter rettspraksis Må være på det rene at fordringen ikke vil bli oppfylt, og i konsernforhold må det vurderes om kreditor i egenskap av aksjonær vil få igjen det som selskapet gir avkall på som kreditor. Foreligger realistisk mulighet for det; ikke tap men tapsrisiko 22

23 Kundefordring Konkret vurdering i dommen Ingen planer om avvikling på ettergivelsestidspunktet Å drive videre i konsernets interesse Rettspraksis tilsier ikke «endelig konstatert» Virksomheten fortsatte i seks år etterpå Deleid selskap endrer ikke vurdering ift interessefellesskap så lenge bestemmende innflytelse ut fra sin formelle eierposisjon 23

24 Kundefordringer Lempeligere behandling pga kundefordring? HR: Ordlyden i FSFIN første ledd bokstav b kan vanskelig anvendes etter sin ordlyd ved interessefellesskap Bestemmelsen må uansett tolkes strengt Aktiviteten ikke tilstrekkelig hensett til form, intervaller og prioritet Innføring av fritaksmodellen eller øvrige lovendringer har ikke endret rettstilstanden etter tidligere rettspraksis Symmetrihensynsyn ikke avgjørende tapsfradrag på beskattet inntekt også nektet tidligere i rettspraksis Konklusjon: tapsfradrag nektet 24

25 Oppsummering Rt Scancem International DA Vilkår om at tapet må være endelig konstatert uavhengig av om hjemmel for fradraget er 6-2 første eller annet ledd Strenge krav for en fordring skal anses uerholdelig ved interessefellesskap Må foreligge tap, ikke bare en tapsrisiko I avviklingstilfellene vil som utg.pkt tap kunne konstateres Samme strenge norm for deleide selskaper Avgjørende er innflytelse ut fra formell eierposisjon Formell: Aksjer, stemmer eller avtalegrunnlag 25

26 Nærstående avskjæring Særlige avgrensningsregler for nærstående fordringer Skatteloven 6-2 tredje ledd (i kraft fra 6. oktober 2011) (3) Skattyter som nevnt i 2-38 første ledd, gis ikke fradrag for tap på utestående fordring i virksomhet, dersom skyldneren er et selskap som nevnt i 2-38 annet ledd a og b og selskapene må anses som nærstående. Det samme gjelder for selskap som nevnt i 10-40, ved fastsettelse av overskudd eller underskudd etter Første og annet punktum gjelder ikke når skattyters eierandel i skyldner er omfattet av 2-38 tredje ledd a såfremt fordringens skyldner har vært hjemmehørende i lavskatteland i hele fordringens levetid, eller er omfattet av tredje ledd g. (I kraft fra 2012) Departementet kan gi forskrift til utfylling, gjennomføring og avgrensning av dette ledd. 26

27 Skatteloven ledd Avskjæring når kreditor og debitor er aksjeselskaper AS/ASA og/eller ansvarlige selskaper ANS/DA/KS/IS, forutsatt Kreditor er subjekt under fritaksmetoden og Debitor er objekt under fritaksmetoden Kreditor og debitor er nærstående Begrunnelse: Ønsker å unngå uheldige tilpasninger, siden selskapers tap ved realisasjon av aksjer i andre selskaper i stor grad ikke er fradragsberettiget etter Incentiver til å finansiere med lån som gir fradragsrett ved tap i oppstartfasen, og konvertere til egenkapital som gir skattefri avkastning når investeringer er sikret. 27

28 Når kommer regelen i 3. ledd til anvendelse? Nærstående FFIN Avskjæring av fradrag ved tap på utestående fordring (1) Kreditorselskapet og debitorselskapet anses som nærstående når kreditorselskapet på noe tidspunkt i fordringens levetid, men likevel ikke lenger tilbake enn 1. januar det fjerde året forut for realisasjonsåret, har eid 90 prosent eller mer av aksjene eller selskapsandelene i debitorselskapet. Det samme gjelder ved indirekte eie der kravet til eierandel er oppfylt i hvert ledd i eierkjeden. 28

29 Nærstående 90 % eller mer Ulik avgrensningen enn skattekonsern som gjelder for konsernbidrag mv: mer enn 90 % Samme avgrensning som for rentefradragsbegrensning Indirekte eie: kreves mer enn 90 pst. eierandel er oppfylt i hvert ledd i eierkjeden På noe tidspunkt i fordringens levetid Likevel ikke dersom tidligere enn 1. januar det fjerde året forut for realisasjonsåret Realisasjonsåret antas også å omfatte det tidspunkt fradragsrett oppstår fordi fordringen er endelig konstatert 29

30 FISFIN (første ledd forts): Kreditorselskap og debitorselskap anses også som nærstående når kreditorselskapet sammen med ett eller flere andre nærstående selskap, oppfyller kravet til eierandel i debitorselskapet. Kreditor- og debitorselskap som begge eies av et selskap med eierandel som nevnt i første eller annet punktum, anses som nærstående. Forrige punktum gjelder likevel ikke dersom debitorselskapet eier 90 prosent eller mer av aksjene eller selskapsandelene i kreditorselskapet. 30

31 Nærstående avskjæring Eierskap Fordring som tapsavskjæres Kreditor Debitor Debitor 31

32 Nærstående avskjæring Eierskap Fordring tapsavskjæres ikke Debitor Kreditor 32

33 Hvilke typer fordringer omfattes? Utestående fordringer i virksomhet Nærmere avgrensning av hvilke fordringer som ikke omfattes av særregelen i FFIN : a. kundefordringer b. utestående fordringer hvor verdien av fordringen tidligere har vært regnet som skattepliktig inntekt eller har inngått i et gevinst/tapsoppgjør med skatterettslig virkning for kreditorselskapet eller selskap som etter første ledd er nærstående til kreditorselskapet, c. fordring der fradragsretten følger av skatteloven 11-7 tredje ledd, d. tap som nevnt i skatteloven 14-5 fjerde ledd bokstav g, når fordringen er en del av kreditors ordinære utlånsvirksomhet. 33

34 Avskjærer ikke Systematisk kommentar: Alternativ a) kundefordringer Alternativ b) Beskattede fordringer omfatter også a) Rentefordringer: FIN dep uttalelse desember 2014 Hvis fordring på renter tillegges hovedstolen -rentene er forfalt og anses betalt ved motregning ny fordring Alternativ c) trekantfusjonsfordringer - særskilt hjemmel for skatteplikt Alternativ d) finansiell sektor viser til særregulering for periodisering av gevinst/tap i denne sektoren 34

35 Praktiske råd Oppsummering Regler med mange komplekse vurderingstema Fradragsføring uten at vilkårene er oppfylt vil normalt medføre tilleggsskatt Hvordan kan en innrette seg i forkant Bevisst forhold til hva som kreves Gode rutiner for purringer og oppfølgning av utestående krav Utøv de handlinger loven setter som minstemål Dokumentere purringer, handlinger og vurderinger ift muligheter for fremtidig betaling ift tapsfradrag Løpende vurderinger gjennom året 35

36 Praktiske råd Interessefellesskap fordrer særlig aktsomhet Tilknytningskravet Hva sier vedtektene om selskapets formål? Tidfesting Aktivitetskravet strengere Unngå å komme i en situasjon der en må dokumentere opp i ettertid svært ressurskrevende i tillegg til at dokumentasjon i mange tilfeller kan ha gått tapt. 36

37 Merverdiavgift 37

38 Del II avgiftsmessige problemstillinger Oversikt Utestående fordringer det er beregnet MVA av Avgiftssystemet ensidig korreksjon hos selger Mye praksis fra Klagenemnda for merverdiavgift særlig i nærståendetilfeller, samt flere dommer 38

39 Merverdiavgiftslovens 4-7. Tap på utestående fordringer «Beregningsgrunnlaget kan korrigeres dersom Avgiftsbeløpet tilbakeføres øke inngående mva utestående fordring som det tidligere er beregnet utgående merverdiavgift av, Kundefordring på grunn av skyldnerens manglende betalingsevne Mots. annen grunn for ikke-betaling anses endelig konstatert tapt...» Objektivisert tapsvurdering 39

40 Korreksjon av merverdiavgift Fire kumulative vilkår 1) utestående fordring 2) som det tidligere er beregnet utgående merverdiavgift av 3) på grunn av skyldnerens manglende betalingsevne 4) anses endelig konstatert tapt 40

41 Korreksjon av merverdiavgift 1) Utestående fordring Utestående fordring vs. avtalt kreditt Manglende inndriving anses som kredittgivning Interessefellesskap TOSLO (Autosalongen Eiendom AS) "Ordningen er begrunnet i hensynet til kreditor, idet det vil være urimelig om han må svare avgift på en fordring som er tapt pga debitors forhold, for eksempel manglende betalingsevne eller konkurs. For å ivareta hensynet er det i retts- og forvaltningspraksis forutsatt at avskrivningen er begrunnet i at fordringen ikke lar seg inndrive (uerholdelig). Det gir derimot ikke rett til fradrag hvis avskrivningen skyldes at kreditor har ettergitt fordringen for å styrke debitors egenkapital eller har konvertert fordringen til finansieringsbistand " 41

42 Korreksjon av merverdiavgift Tapsføring vil videre nektes i de tilfeller der fordringen er konvertert til lån Typisk i tilfeller der kunden ikke betaler, men man fortsetter levering Tapsføring vil også kunne nektes der selger har gitt betalingsutsettelse fordringen endrer karakter. Avgiftsmyndighetene begrunner dette med at kundefordringen har gått over til et låneforhold. I og med at oppgjør for kundefordringen anses å funnet sted heller ingen senere korrigering hvis lånet tapsføres. 42

43 Korreksjon av merverdiavgift Høyesterett (HR A) HR bekrefter regelen: «Fradrag kan nektes når opprinnelig leverandørkreditt har skiftet karakter til en annen form for tilgodehavende.» Konkret vurdering: Husleiekravet har IKKE endret karakter til å utgjøre en del av leietakers alm. finansiering Løpende fakturering Vanskelig å si at utleier måtte forstå at leien ikke ville bli betalt Leietakers likviditet var anstrengt gikk til sist konkurs Betydningen av «interessefellesskap» - eierlikhet gjør det økonomisk fordelaktig å opprettholde kreditt Likebehandling med andre debitorer Forretningsmessig begrunnelse for handlemåten Ikke interessefellesskap naturlig at kreditt er forretningsmessig begrunnet, ikke presumpsjon for langsiktig finansiering 43

44 Korreksjon av merverdiavgift 2) som det tidligere er beregnet utgående merverdiavgift av Borgarting lagmannsrett dom Utv 2014 s 225 (Tønsberg Bolig) Krav om korrigering av tidligere beregnet uttaksmerverdiavgift for arbeid utført i egenregi. Lagmannsretten kom til at prisavslaget ikke var rettslig begrunnet, men en frivillig avtale. Korreksjon kan bare kreves for mangelskrav som står i sammenheng med det som tidligere er uttaksberegnet. Mao prinsippet om korrigering av uttaksmerverdiavgift aksepteres Prisavslag må gis på «armlengdes avstand» «Dersom disposisjonen har hatt et hovedsakelig avgiftsmessig formål, vil det være vanskelig å anse den som rettslig begrunnet.» 44

45 Korreksjon av merverdiavgift 3) på grunn av skyldnerens manglende betalingsevne Omfatter ikke ettergivelse, jfr. Autosalongen Eiendom Omfatter ikke tyveri/svindel fra den som inndriver kravet (Finance Credit) Utestående fordringer anses oppgjort ved konverteringer til EK mv, etablering av låneavtaler mv 45

46 Korreksjon av merverdiavgift Borgarting lagmannsrett - dom Saken gjaldt gyldigheten av vedtak om etterberegning av merverdiavgift. Ettergivelse av fordring ga ikke grunnlag for tapsfradrag. Det mest sannsynlige motivet bak ettergivelsen var kapitaltilførsel fra morselskapet til datterselskapet. Lagmannsretten kom til at kreditor ikke hadde sannsynliggjort at fordringen var klart uerholdelig, og at vedtaket var gyldig. Klagenemnda for merverdiavgift 16. februar 2015 (KMVA ) Entreprenør utstedte faktura for økte kostnader til byggherre/kunde. Kunden protesterte mot tillegget, tingretten ga kunden medhold, saken om vederlagets berettigelse er påanket til lagmannsrett. Ikke tap på grunn av betalingsevne vederlagskorreksjon må krediteres Kan kreditreres når selger aksepterer at det ikke oppnås fullt oppgjør (når tvisten er rettskraftig avgjort) 46

47 Korreksjon av merverdiavgift 4) Endelig konstatert tap (Forskrift 4-7-1) (1) En utestående fordring anses endelig tapt dersom a) foretatt tvangsinndriving eller inkasso har vært forgjeves, b) fordringen er en kundefordring som ikke er innfridd seks måneder etter forfall, til tross for minst tre purringskrav med normale purringsintervaller og slik aktivitet fra kreditors side som forholdene tilsier, c) offentlig gjeldsmegling, konkurs-, likvidasjons- eller avviklingsbehandling i skyldnerens bo gjør det klart at bomidlene ikke gir eller ikke vil gi fordringen dekning, eller d) fordringen ellers ut fra en samlet vurdering må anses klart uerholdelig. (2) En fordring anses likevel ikke tapt i den utstrekning den er tilstrekkelig sikret ved pant, kausjon e.l. 47

48 Korreksjon av merverdiavgift Foreldet? Betydning? Skatteetaten: Foreldet = ikke lenger en fordring ikke rett til tapsføring KMVA Dersom vilkårene ellers er oppfylt; foreldelse gir grunnlag for tapsføring 48

49 Korreksjon av merverdiavgift Praktisk regel ivaretas gjennom gode rutiner «til tross for minst tre purringskrav med normale purringsintervaller og slik aktivitet fra kreditors side som forholdene tilsier» Hva gjør de ulike bransjene? Aktive skritt til inndrivelse av det utestående kravet må kunne dokumenteres «Klart uerholdelig» - situasjoner som kan sammenlignes med de øvrige Dersom debitor likevel blir i stand til å betaler merverdiavgift betales på nytt. 49

50 Korreksjon av merverdiavgift Selger forsikrer seg mot tap på utestående fordringer Skd brev av 21. februar 2013 en kredittforsikring påvirker ikke adgangen til å kreve tap på krav, dvs korreksjon av merverdiavgift Begrunnelsen er at forsikringsoppgjøret er en erstatning som ikke påvirker den avgiftspliktige omsetningen Vilkårene må for øvrig være oppfylt Forholdet til factoring, inkasso, fordringsbehandling for andre Reell tilbaketransport 50

51 Korreksjon av merverdiavgift OBS-punkter Fokus på gode rutiner ved oppfølging av krav Særlig oppmerksom dersom «interessefellesskap» Likebehandling og forretningsmessige hensyn Oppmerksomhet ved a-typisk utvikling 51

52 Kontaktinformasjon Erlend Øen Partner, advokat Tel: Ann-Kristin Stene Senior manager, advokat Tel: Deloitte Advokatfirma 52 AS

53 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services. This communication contains general information only, and neither Deloitte AS nor Deloitte Advokatfirma AS is, by means of this publication, rendering professional advice or services and shall not be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS Leietakertilpasninger Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015 1 Hvorfor et tema? 2 Leietakertilpasninger ligger som oftest i intervallet kr. 1.000-10.000 per kvadratmeter Basale Erfaringsmessig

Detaljer

Frokostmøte HADELANDSHAGEN

Frokostmøte HADELANDSHAGEN EIERSKIFTEALLIANSEN 16. APRIL 2015 Frokostmøte HADELANDSHAGEN VERDSETTELSE OG PLANLEGGING AV EIERSKIFTE KJØP OG SALG AV SELSKAP Agenda Forskjellige former for eierskifte Hva er verdien av virksomheten?

Detaljer

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS Stiftelser og skatt Advokat Rune Sandseter Agenda Oversikt over skattereglene Generelt om skattefritaksregelen i skatteloven 2-32 Særskilt om skatteloven 2-32 øverste ledd om økonomisk aktivitet innenfor

Detaljer

Eiendomsskatt. Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016. 2016 Deloitte Advokatfirma AS

Eiendomsskatt. Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016. 2016 Deloitte Advokatfirma AS Eiendomsskatt Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016 1 2016 Deloitte Advokatfirma AS Agenda 1. Eiendomsskatt kort innføring 2. Noen typetilfeller

Detaljer

Forhold knyttet til salg av virksomhet

Forhold knyttet til salg av virksomhet Forhold knyttet til salg av virksomhet Tore M. Ludvigsen, 21.10.2015 1 Hva ønsker vi å selge Selge deler eller hele virksomheter ut av et selskap (innmatsalg) Skattemessig mindre gunstig Mindre risiko

Detaljer

Effektiv gjennomføring med OPS. Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014

Effektiv gjennomføring med OPS. Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014 Effektiv gjennomføring med OPS Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014 OPS alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver Publikasjonen revitalisert etter fornyet interesse

Detaljer

Forslag til ny tomtefestelov - juridiske betraktninger. 2015 Deloitte AS

Forslag til ny tomtefestelov - juridiske betraktninger. 2015 Deloitte AS Forslag til ny tomtefestelov - juridiske betraktninger 5. Taket er ubegrunnet - Forholdet til takets øvre grense - Forholdet til tak per dekar 2 «Tak» for festeavgift Kommune Totalt antall festeavtaler

Detaljer

Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen

Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen 4. Februar 2016 Overordnet oppsummering Godt tilpasset organisasjonens øvrige styringsstruktur Oppfattes som nyttig og tilfører

Detaljer

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS Kommunereformarbeid Kommunikasjonsplan som del av en god prosess 1 Agenda Arbeidsgiverpolitiske perspektiver på kommunesammenslåingsprosesser Kort om åpenhet vs. lukking Presentasjon og utvikling av en

Detaljer

Høringsnotat Side 1

Høringsnotat Side 1 Høringsnotat Avskjæring av fradragsrett ved tap på fordring mellom nærstående selskaper forslag til endringer i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Skattelovforskriften)

Detaljer

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services April 2014 Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Hvitvasking er ofte kalt den globale kriminalitetens mor. Kriminalitet kan gi utbytte

Detaljer

Velkommen til leverandørkonferanse Fagsystemer for Nye Veier AS

Velkommen til leverandørkonferanse Fagsystemer for Nye Veier AS Velkommen til leverandørkonferanse Fagsystemer for Nye Veier AS 30. oktober 2015 Vi er her for å initiere leverandørdialog med formål om å innhente ideer til hvordan Nye Veier AS kan utnytte fagsystemer

Detaljer

Juridisk fagseminar - bank. Betydningen av juridisk godt håndverk. Advokat Anne Helsingeng Deloitte Advokatfirma AS

Juridisk fagseminar - bank. Betydningen av juridisk godt håndverk. Advokat Anne Helsingeng Deloitte Advokatfirma AS Juridisk fagseminar - bank Betydningen av juridisk godt håndverk Advokat Anne Helsingeng Deloitte Advokatfirma AS Betydningen av juridisk godt håndverk Hva er nå et juridisk godt håndverk? Betydningen

Detaljer

OPS - et innovativt valg Hva er OPS og når skal det brukes?

OPS - et innovativt valg Hva er OPS og når skal det brukes? OPS - et innovativt valg Hva er OPS og når skal det brukes? Gardermoen 10. februar 2015 Sissel Husøy Hva er OPS og når er det en egnet gjennomføringsmodell? Hva er OPS Egnethetsvurdering og markedsanalyse

Detaljer

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Hva bør næringslivet bidra med i samfunnet? Fremtidsstudien Hvordan

Detaljer

U37 Tid for omstilling

U37 Tid for omstilling U37 Tid for omstilling Geir Arne Veglo, Stavanger, 25. februar 2016 Agenda I II III IV V VI VII Hvem er jeg? Et marked i endring Hva må virksomhetene gjøre? Business Model Canvas Forretningsstrategi Individstrategi

Detaljer

Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen. Hva betyr det for næringslivet?

Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen. Hva betyr det for næringslivet? Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen Hva betyr det for næringslivet? Håvard Tangen, advokat/partner Ann-Kristin Stene, advokat Bergen, fredag 8. mai 2015 Hva er Scheel-utvalget Ekspertutvalg

Detaljer

Høyesterettsdom: Tap på fordring og interessefellesskap

Høyesterettsdom: Tap på fordring og interessefellesskap Høyesterettsdom: Tap på fordring og interessefellesskap Høyesterett har avsagt en dom som gjaldt spørsmålet om ettergitte fordringer i et interessefellesskap var endelig konstatert tapt i ettergivelsesårene,

Detaljer

Oppdrag for Kunnskapsdepartementet Kostnadskartlegging av universiteter og høyskoler. NIFU i samarbeid med Deloitte AS

Oppdrag for Kunnskapsdepartementet Kostnadskartlegging av universiteter og høyskoler. NIFU i samarbeid med Deloitte AS Oppdrag for Kunnskapsdepartementet Kostnadskartlegging av universiteter og høyskoler NIFU i samarbeid med Deloitte AS 2 Formål Formålet med prosjektet: Undersøke hvordan de regnskapsførte kostnadene fordeler

Detaljer

Anleggskonferansen Vestfold Merverdiavgift

Anleggskonferansen Vestfold Merverdiavgift Anleggskonferansen Vestfold Merverdiavgift Advokat Fredrik Falbach Advokat Knut P. Toftegaard Deloitte Advokatfirma AS 18. mai 2015 Innledning 2 Hva er moms? Dette er i hvert fall hva AG Mazaks mener om

Detaljer

DD-PROSESSEN. Rettslig rammeverk. 10. februar 2015 Thorvald Nyquist og Odd Erik Johansen. 2015 Deloitte AS

DD-PROSESSEN. Rettslig rammeverk. 10. februar 2015 Thorvald Nyquist og Odd Erik Johansen. 2015 Deloitte AS DD-PROSESSEN Rettslig rammeverk 10. februar 2015 Thorvald Nyquist og Odd Erik Johansen 1 10 % 2 3 4 5 Hvorfor due diligence? 6 7 Viggo Hagstrøm, TfR 1999 nr. 4 - Due diligence ved virksomhetsoverdragelser

Detaljer

av retningsvalg for Sande kommune

av retningsvalg for Sande kommune Kommunereformenutreding av retningsvalg for Sande kommune Sammenfatning av to utredninger om kommunestruktur og vurdering av videreføring av Sande som egen kommune Presentasjon til folkemøte 22. juni 2015

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen 1 AGENDA Lovendringer (10 min) Frivillig registrering

Detaljer

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services April 2014 Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services Er du forberedt? Påtalemyndigheter og lovgivere over hele verden blir stadig mer aktive når det kommer til å håndheve korrupsjonslovgivningen.

Detaljer

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten 1. Innledning Skattedirektoratet har mottatt spørsmål

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

GDPR krav til innhenting av samtykke

GDPR krav til innhenting av samtykke GDPR krav til innhenting av samtykke OMG AS 2. november 2017 Basic personvern 2 Sentrale definisjoner personopplysningsloven 2 GDPR art. 4 Personopplysning Opplysninger og vurdering som kan knyttes til

Detaljer

Deloittehuset i Bjørvika. Flytting som katalysator for endring. 26. oktober 2015

Deloittehuset i Bjørvika. Flytting som katalysator for endring. 26. oktober 2015 Deloittehuset i Bjørvika Flytting som katalysator for endring 26. oktober 2015 Flytteprosesser er komplekse, og krever en helhetlig tilnærming Deloittes metode for flytteprosesser fokuserer langs tre hoveddimensjoner

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Hvordan forbereder du din virksomhet? 16. mai 2017 Hva betyr endringene? Ny personvernforordning endrer det europeiske personvernlandskapet og norske virksomheter må tenke

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF Evaluering / analyse av organisasjonsmodellen

Helse Møre og Romsdal HF Evaluering / analyse av organisasjonsmodellen Helse Møre og Romsdal HF Evaluering / analyse av organisasjonsmodellen Styremøtet 09.12.2015 Hovedbudskap Deloittes vurdering er at Helse Møre og Romsdal har høye ambisjoner for fremtiden og står ovenfor

Detaljer

Revisors rolle - Utfordringer og begrensninger. 5. Desember 2016, Aase Aamdal Lundgaard

Revisors rolle - Utfordringer og begrensninger. 5. Desember 2016, Aase Aamdal Lundgaard Revisors rolle - Utfordringer og begrensninger 5. Desember 2016, Aase Aamdal Lundgaard Agenda 1. Revisors rolle i henhold til lovgivningen 2. Undersøkelse fra USA om ledende praksis og utviklingstrender

Detaljer

Begrepene fordring og tap. 1 Rt DSC. 2 Rt Samdal..

Begrepene fordring og tap. 1 Rt DSC. 2 Rt Samdal.. Del I: Fradrag for tap på fordringer merverdiavgift Retts- og likningspraksis viser at det er et vell av problemstillinger som dukker opp knyttet til tap på fordringer og at mange ikke er klar over vilkårene

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Advokat/partner Rune Sandseter 26. november 2015 1 Agenda Aksjonærmodell og fritaksmetode Skatteposisjoner Skattemessige forhold knyttet til kjøp og

Detaljer

Hvordan kan kontrollutvalget få best mulig effekt av arbeidet som gjøres? En evaluering av kontrollutvalg/ kontrollutvalgssekretariat

Hvordan kan kontrollutvalget få best mulig effekt av arbeidet som gjøres? En evaluering av kontrollutvalg/ kontrollutvalgssekretariat Hvordan kan kontrollutvalget få best mulig effekt av arbeidet som gjøres? En evaluering av kontrollutvalg/ kontrollutvalgssekretariat Gunnar Husabø 26.9.2016 Spørreundersøkelse: Kontrollutvalgsledere Rådmenn

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser. Lansering av FoU-rapporten

Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser. Lansering av FoU-rapporten Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser Lansering av FoU-rapporten Formål og problemstillinger Formålet med FoU-prosjektet er å bidra med kunnskap om hvordan

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF Kartlegging av organisasjonsmodeller i andre helseforetak

Helse Møre og Romsdal HF Kartlegging av organisasjonsmodeller i andre helseforetak Helse Møre og Romsdal HF Kartlegging av organisasjonsmodeller i andre helseforetak 8. januar 2016 Organisasjonsmodellen i Helse Møre og Romsdal Administrerende direktør Kommunikasjon Stab Assisterende

Detaljer

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Denne er rapport er utarbeidet for Tomtefestealliansen. Deloitte har ikke noe ansvar overfor tredjeparter som får tilgang til rapporten. Rapporten

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser

Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser Formål og problemstillinger Formålet med FoU-prosjektet er å bidra med kunnskap om hvordan kommunene kan håndtere

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Eierskiftealliansen - Sotra 24. november 2015 Advokat/partner Rolf Erik Disch 1 Agenda Aksjonærmodell og fritaksmetode Skatteposisjoner Skattemessige

Detaljer

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Financial Advisory November 2012 Vi skreddersyr finansielle analyser for våre klienter Deloitte finansiell analyse og modellering

Detaljer

Mange selskaper ønsker en profesjonelle investorer.

Mange selskaper ønsker en profesjonelle investorer. Styrenettverket i Vestfold. Styrenettverket i Vestfold Quality Hotell Klubben Tønsberg, 31. august 2015 -Innleder Lasse Jensen, styrenettverket i Vestfold Dagens tema: Vestfolds næringsliv består hovedsakelig

Detaljer

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE Helseforetakenes erfaringer Gardermoen, 24. november 2015 Formålet med prosjektet var å kartlegge helseforetakenes erfaringer i forbindelse

Detaljer

Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen?

Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen? Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen? Behovsspesifikasjonen - den viktige delen av konkurransebetingelsene rwilliksen@deloitte.no Deloitte AS. Oslo, 14.11.2012

Detaljer

Økonomidirektørens rolle katalysator for gevinstrealisering? SUHS-konferansen 2013, Trondheim 31.10.2013

Økonomidirektørens rolle katalysator for gevinstrealisering? SUHS-konferansen 2013, Trondheim 31.10.2013 Økonomidirektørens rolle katalysator for gevinstrealisering? SUHS-konferansen 2013, Trondheim 31.10.2013 Agenda Hvorfor trenger vi å styrke økonomi- og virksomhetsstyringsfunksjonen i statlig sektor? Deloittes

Detaljer

Haugesund kommune Plan for forvaltningsrevisjon

Haugesund kommune Plan for forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 August 2016 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Innhold 1 Innledning 5 1.1 Krav til forvaltningsrevisjon 5 1.2 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Norges Høyesterett - HR-2015-352-A

Norges Høyesterett - HR-2015-352-A Utskrift fra Lovdata - 24.03.2015 15:02 Norges Høyesterett - Instans Dato 2015-02-12 Publisert Stikkord Sammendrag Saksgang Parter Forfatter Norges Høyesterett - Dom. Skatterett. Fradrag for tap på fordringer.

Detaljer

Ny supertraktat. Over 100 land kan endre over 2000 skatteavtaler

Ny supertraktat. Over 100 land kan endre over 2000 skatteavtaler 25.11.2015 Ny supertraktat Over 100 land kan endre over 2000 skatteavtaler Avtaleteksten og forklaringene til den ferdigforhandlede supertraktaten som skal implementere flere av OECDs tiltak mot overskuddsflytting

Detaljer

Generasjonsskifte og salg av bedrift Viktige skatte- og avgiftsmessige forhold

Generasjonsskifte og salg av bedrift Viktige skatte- og avgiftsmessige forhold Generasjonsskifte og salg av bedrift Viktige skatte- og avgiftsmessige forhold Drammen 18.11.2015 Generelt om relevante skatteregler og skatteposisjoner Generelt om relevante skatteregler og skatteposisjoner

Detaljer

KMVA 8878 Klager ENK. Ingress: KMVA Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8878 Klager ENK. Ingress: KMVA Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8878 Klager ENK Ingress: KMVA 8878. Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 29. oktober 2015 Saken gjelder: 20 % tilleggsavgift vedrørende urettmessig

Detaljer

Framtidig tenesteproduksjon PPT. Sogndal 7.11.2013

Framtidig tenesteproduksjon PPT. Sogndal 7.11.2013 Framtidig tenesteproduksjon PPT Sogndal 7.11.2013 Bakgrunn Kommunane i Sogn regionråd har vedteke å samarbeide permanent om skule- og barnehageutvikling gjennom programmet System for styrka læring. Programmet

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Kommuners skatteplikt

Kommuners skatteplikt Kommuners skatteplikt Ulike spørsmål fra praksis EBL-seminaret 21.10.2008. Kommuners skatteplikt.. eller ikke skatteplikt. Salg av konsesjonskraft Hvor går grensen for unntak fra skatteplikt? Ansvarlig

Detaljer

Del II: Fradrag for tap på fordringer skatt

Del II: Fradrag for tap på fordringer skatt Del II: Fradrag for tap på fordringer skatt Retts- og ligningspraksis viser at det er et vell av problemstillinger som dukker opp knyttet til tap på fordringer. I del I av artikkelen, publisert i forrige

Detaljer

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter Stiftelser og skatt Advokat Rune Sandseter Agenda Oversikt over skattereglene Generelt om skattefritaksregelen i skatteloven 2-32 Særskilt om skatteloven 2-32 øverste ledd om økonomisk aktivitet innenfor

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå

Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå Trude Fagerli Deloitte AS. Oslo, 03, 2012 Agenda Innledning hva er Samhandlingsreformen Hvilke aktiviteter

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet Presentasjon av FOU rapport Birte Bjørkelo 7.6.2017 Bakgrunn Kartlegging av det kommunale og fylkeskommunale risikobildet På vegne av KS har Deloitte gjennomført

Detaljer

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter Stiftelser og skatt Advokat Rune Sandseter Agenda Formues- og inntektsskatt generelt om skatteplikten vilkår for skattefrihet begrenset skatteplikt Andre skatter og avgifter merverdiavgift dokumentavgift

Detaljer

Offentlig-offentlig samarbeid

Offentlig-offentlig samarbeid Eksempel på hvordan kommuner/ IKS kan utveksle behandlingstjenester Deloitte Advokatfirma v/advokat Geir A. Melby og advokatfullmektig Torgeir Overøye 18.10.2017 Unik kompetanse Et unikt kompetansemiljø

Detaljer

Eierstrategi for Drammensbadet KF. Bakgrunn for forslag til ny Eierstrategi

Eierstrategi for Drammensbadet KF. Bakgrunn for forslag til ny Eierstrategi Eierstrategi for Drammensbadet KF Bakgrunn for forslag til ny Eierstrategi Agenda Bakgrunn for arbeidet Kortfattet oversikt over foretakets drift Kortfattet oversikt over bruken av Drammensbadet Forslag

Detaljer

Dropp de lange strategiene

Dropp de lange strategiene DIGITALT LEDERSKAP, 21. SEPTEMBER 2017 Dropp de lange strategiene André Nordal Sylte Deloitte Digital asylte@deloitte.no +47 466 65 373 Bildekilde: imgur.com/jcrmxwf Vi jobber for tiden med vår femårsstrategi

Detaljer

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby NIRF Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer Advokat Roar Østby Oslo 4. mars 2014 Agenda Endringer i regelverket ( 4. direktiv) «Kjenn-din-kunde» (lovens krav) 2 Noen tall Antall MT-rapporter til EFE

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Eierskifte i aksjeselskaper Bjørn-Olav Johansen Advokat / Partner i Deloitte Advokatfirma AS

Eierskifte i aksjeselskaper Bjørn-Olav Johansen Advokat / Partner i Deloitte Advokatfirma AS Eierskifte i aksjeselskaper Bjørn-Olav Johansen Advokat / Partner i Deloitte Advokatfirma AS Horten, 11. november 2015 Problemstillingen i det store bildet Innledning Avslutning 8 1 2 Aksjer til ansatte

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter Mai 2017 «Forvaltningsrevisjon av effektivitet og kvalitet i internkontrollen» Mai 2017 Prosjektplan

Detaljer

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Innledning Norsk næringsliv er opptatt av å skape vekst. Gjennom igangsetting

Detaljer

Bokn kommune Plan for forvaltningsrevisjon

Bokn kommune Plan for forvaltningsrevisjon Bokn kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 September 2016 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Innhald 1 Innleiing 5 1.1 Krav til forvaltningsrevisjon 5 1.2 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Øygarden kommune Plan for forvaltningsrevisjon

Øygarden kommune Plan for forvaltningsrevisjon Øygarden kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 Oktober 2016 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Innhald 1 Innleiing 5 1.1 Krav til forvaltningsrevisjon 5 1.2 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/1173), sivil sak, anke over dom, prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/1173), sivil sak, anke over dom, prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. februar 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00352-A, (sak nr. 2014/1173), sivil sak, anke over dom, Scancem International DA (advokat Bård Christian Braathen til prøve) mot Staten

Detaljer

KMVA 8716 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8716 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8716 Klager AS Ingress: KMVA 8716. Klagenemndas avgjørelse 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 11. mai 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Etterberegning

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Luster kommune Økonomi - og prosjektstyring. Kommunestyret 27. april 2017

Forvaltningsrevisjon Luster kommune Økonomi - og prosjektstyring. Kommunestyret 27. april 2017 Forvaltningsrevisjon Luster kommune Økonomi - og prosjektstyring Kommunestyret 27. april 2017 Utgangspunkt for prosjektet Føremål og problemstillingar Hovudproblemstilling 1 Føremålet med forvaltningsrevisjonen

Detaljer

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag 1 2 Sammendrag På vegne av KS har Deloitte gjennomført en kartlegging av det kommunale og fylkeskommunale risikobildet basert på vedtatte planer

Detaljer

Etableringstidspunkt for lån og armlengdes vilkår

Etableringstidspunkt for lån og armlengdes vilkår Etableringstidspunkt for lån og armlengdes vilkår Jan Erik Greni Etableringstidspunkt for lån Generelt Sktl. 6-40 første ledd Det gis fradrag for renter av skattyters gjeld Fradragsberettiget rente: Ytelser

Detaljer

Arveguiden 2015. Deloitte Advokatfirma AS

Arveguiden 2015. Deloitte Advokatfirma AS Arveguiden 2015 Deloitte Advokatfirma AS Hvem har arverett Arvetavle Oldeforeldre arver ikke Rett på arv kan en person ha i egenskap av å være avdødes slektning avdødes ektefelle eller samboer arving i

Detaljer

Konserninterne garantier fradrag

Konserninterne garantier fradrag Konserninterne garantier fradrag Øystein Andal, Advokatfirmaet Harboe & Co AS Norsk olje og gass skatteseminar 2013 Introduksjon Avgrensning av problemstilling Fradrag for garantiprovisjoner overhodet

Detaljer

KMVA 7180 A Klager AS. KMVA 7180A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. juni 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 7180 A Klager AS. KMVA 7180A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. juni 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 7180 A Klager AS Ingress: KMVA 7180A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. juni 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 13.03.2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

Overskuddsdisponering/ -optimalisering.

Overskuddsdisponering/ -optimalisering. Overskuddsdisponering/ -optimalisering. Ragnar Nesdal 95 88 01 05 rnesdal@deloitte.no 8. desember 2010 1 2003 Firm Name/Legal Entity Innhold Skatteforhold i selskapet / konsernet Utbytte Konsernbidrag

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Sundgaten 119 Postboks 528 N0-5527 Haugesund Norway Tel.: +47 52 70 25 40 www.deloitte.no Bilag 3 Til generalforsamlingen i SØK I AS UTTALELSE OM UTKAST TIL ÅPNINGSBALANSE VED FISJON

Detaljer

Eiendomstransaksjoner

Eiendomstransaksjoner Eiendomstransaksjoner for deg med begrenset erfaring på området Christine H Downing, Ina Wikborg Todal, 19. oktober 2016 2 Deloitte Advokatfirma AS Konsernstruktur 8 kontorer 200 medarbeidere Trondheim

Detaljer

Skattelovens realisasjonsbegrep

Skattelovens realisasjonsbegrep Skattelovens realisasjonsbegrep Bergen 23.februar 2012 Skatt vest, Atle Halvorsen 1 Tillatelser Skatt vest (Florø) har ansvaret for å gi alle overdragelsestilfeller i fiskerisektoren i Norge riktig og

Detaljer

Tysnes kommune Plan for forvaltningsrevisjon

Tysnes kommune Plan for forvaltningsrevisjon Tysnes kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 Januar 2017 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Innhald 1 Innleiing 5 1.1 Krav til forvaltningsrevisjon 5 1.2 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32 Vår dato Din dato Saksbehandler 19.05.2017 05.04.2017 Anna Lie 800 80 000 Din referanse Telefon Skatteetaten.no 46055-501-5460393 22077350 Org.nr Vår referanse Postadresse 2017/418932 Postboks 9200 Grønland

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Storebrand Optimer ASA REVISORS

Detaljer

KMVA 8845 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8845 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8845 Klager AS Ingress: KMVA 8845. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 30. oktober 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilleggsavgift,

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner / Advokat (H) Elin Sætre Løfsgaard Eierskiftealliansen, Kongsvinger 29. januar 2015 Sentrale problemstillinger ved eierskifte Nye rammebetingelser

Detaljer

KLAGESAK NR 3671. Klagenemnda (dissens 4-1) sluttet seg til Skattedirektoratets innstilling.

KLAGESAK NR 3671. Klagenemnda (dissens 4-1) sluttet seg til Skattedirektoratets innstilling. KLAGESAK NR 3671 Klagenemndas avgjørelse av 2. mars 1998 Ingress: Klager mottok ikke betaling for leveranser til et datterselskap. Da datterselskapet senere ble erklært insolvent, ble de aktuelle kundefordringene

Detaljer

Insentiver for god samhandling i lokalbasert rus og psykisk helsearbeid. Sentrale funn i prosjektet

Insentiver for god samhandling i lokalbasert rus og psykisk helsearbeid. Sentrale funn i prosjektet Insentiver for god samhandling i lokalbasert rus og psykisk helsearbeid Sentrale funn i prosjektet Innhold Innledende om oppdraget Overordnede funn Anbefalinger og innspill til videreutvikling av lokalbasert

Detaljer

Høringsnotat. Utfyllende forskrift om begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap sikkerhetsstillelse fra nærstående part

Høringsnotat. Utfyllende forskrift om begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap sikkerhetsstillelse fra nærstående part Finansdepartementet 20.12.2013 Saksnr. 13/5555 Høringsnotat Utfyllende forskrift om begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap sikkerhetsstillelse fra nærstående part Innhold 1 Innledning

Detaljer

Lovendringer og dommer

Lovendringer og dommer Lovendringer og dommer EBL Skatteseminar, 21. oktober 2008 Advokat Morten Fjermeros Advokat Bendik Christoffersen www.thommessen.no Skatterett- ajourføring oktober 2008 Lovendringer Dommer Avgjørelser

Detaljer

Utvalgte emner Merverdiavgift

Utvalgte emner Merverdiavgift Utvalgte emner Merverdiavgift Advokat/Partner Jan Ove Fredlund 4. juni 2014 Statens beregnede inntekter for 2014 65 MVA og fast eiendom OMSETNING AV FAST EIENDOM 1 Omsetning av fast eiendom er unntatt

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 84/16 25.08.2016 Dato: 10.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/3627 Universitetets forvaltning av eierinteresser Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Rettssaker med kontoret som part

Rettssaker med kontoret som part Rettssaker med kontoret som part - fastsettelse av armlengdes rente EBL 20. oktober 2009 Dom fra Borgarting lagmannsrett av 19. januar 2009 Saken gjelder spørsmål om fastsettelse av markedsmessig rente(-fradrag)

Detaljer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Ikke alle oppgavene omtales her. Oppgave 2. Etter asl. 8-1, 1. ledd kan selskapet i utgangspunkt dele ut annen egenkapital på 1 200 000

Detaljer