Merverdiavgift i hestebransjen Hest i næring 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Merverdiavgift i hestebransjen Hest i næring 2018"

Transkript

1 Merverdiavgift i hestebransjen Hest i næring 2018 Advokat Jens-Petter Pedersen, 16. Februar 2018

2 Verdens største leverandører av tjenester innen rådgivning, revisjon og advokattjenester Globalt: ansatte i 150 land Trondheim Steinkjer Deloitte Norge Florø Førde Sogndal kontorer medarbeidere Nordhordland Bergen Fagernes Gjøvik Hamar Deloitte Sørlandet Gran Haugesund Drammen Oslo 3 50 Stavanger Grenland Tønsberg kontorer Lyngdal Kristiansand Grimstad medarbeidere 2

3 Kort om Deloitte på Agder I tillegg til revisjon og økonomisk bistand, tilbyr vi rådgivning med fokus på tverrfaglig samarbeid. Advokatene tilbyr blant annet følgende juridiske tjenester: Skattebistand Omorganiseringer, etablering av holdingselskap/strukturer, fisjon, fusjon, skattefri omdannelse MVA-rådgivning, herunder avgiftsoptimalisering ved fast eiendom Oppkjøp av virksomhet, bistand med due diligence Bistand i forbindelse med bokettersyn Aksjonæravtaler og andre kontrakter Overdragelse av eiendom, oppgjørsansvarlig Prosessfullmektig for domstolene 3

4 Hest er best! Moms er (ofte, men ikke alltid) gøy! 4

5 Kort om avgiftssystemet Hovedregel for næringsdrivende: 25% MVA på all omsetning Hovedregel for næringsdrivende: Fradragsrett for all merverdiavgift som påløper ved anskaffelse av varer og tjenester Ikke fradrag Ikke mva på inntekt Fradrag Mva på inntekt 5

6 Ridesenteret AS Utleie stallplass (eiendom) Tilsyn Foring, stell Ridebane /-hall Rideskole / undervisning Utleie / fôrrytter Hestesvømming Avl og salg Formidling av hester Trening / tilridning Vaskotek Kafé / kiosk Utstyrsbutikk Eventer f.eks. barnebursdager, teambuilding Stevner / konkurranser Overnatting / camping Reklame Terapiridning Veterinær / hovslager 6

7 Hva er avgiftspliktig? Eksempler på avgiftsunntak / fritak: Utleie av fast eiendom, mval utleie av stallplass (isolert sett) utleie av rideanlegg (betaling for bruk) Undervisning / rideskole, mval. 3-5 Idrett, mval 3-8 Terapiridning, andre helsetjenester, mval

8 Hva er avgiftspliktig? Eksempler på pliktig omsetning Foring, tilsyn, stell mv. Utleie av hest Avl, bedekking, oppdrett, salg, formidling av hester Trening, tilridning Vaskotek, hestesvømming, skrittemaskin Salg av kioskvarer, kafe, utstyr Reklame 8

9 Sammensatte ytelser Samlet levering av tjenester med ulik avgiftsmessig status Hovedregel - splitting av vederlag på de enkelte ytelsene dersom man er i tvil splitt reell omsetningsverdi «Hovedytelseslæren» avgiftsbehandlingen følger hovedytelsen dersom én av ytelsene fremstår som dominerende 9

10 Fradragsrett for inngående avgift «til bruk i» avgiftspliktig virksomhet Ikke fradrag Ikke mva på inntekt Fradrag Mva på inntekt 10

11 Fellesanskaffelser «Antatt bruk» i avgiftspliktig virksomhet Hovedregel Faktisk bruk innenfor / utenfor Utgangspunkter for vurderingen forsvarlig forretningsmessig skjønn tidligere erfaringer om bruken av tilsvarende anskaffelse god forretningsskikk 11

12 Fellesanskaffelser forts. «Forsvarlig forretningsmessig skjønn - eksempler Eksempel: Borgarting Lagmannsrett, (Storslett Hotell) Staten ville fordele etter areal Selskapet mente at bruken innenfor var mer intensiv, og ville fordele etter omsetning Retten la til grunn at det riktige nok lå et sted i mellom, men at selskapets skjønn var innenfor "det begrensede spillerom som må tillates en avgiftspliktig" Eksempel: KMVA 3627 (1998) Klager hadde fordelt etter areal og antatt bruk Fylkesskattekontoret ville etterberegne fordi fordeling etter omsetning ga mindre fradrag SKD: Det kunne ikke påvises at skjønnet bygget på et feil grunnlag, eller at omsetningsbasert fordeling ville gi den riktigste fordelingen. Selskapets fordeling var innenfor rammen av et forsvarlig forretningsmessig skjønn. 12

13 Fellesanskaffelser forts. Hjelpestørrelser Omsetningsbasert fordeling hva skal regnes med til omsetningen? forrige regnskapsår normal fordeling i rimelig grad gjenspeiler bruken Arealbasert fordeling samme byggekost pr. kvm Men hovedregelen er antatt bruk! 13

14 Eksempel nytt Ridesenter hvordan blir avgiftsbehandlingen? Ridebane /-hall Butikk Kiosk / kafé Svømmehall Kontor, personal rom Stall Møterom / undervisning Lagerrom 14

15 Tenk moms tidlig Tenk moms før du begynner å bygge (etterpå kan det være for sent) - Store verdier og økonomiske konsekvenser Bruk rådgiver på et tidlig stadium - mens du ennå har mulighet til å gjøre tilpasninger Søk gjerne dialog med skatteetaten - men vær bevist på hvordan du legger frem din sak Sov godt om natten, og konsentrer deg om hest 15

16 Utleie Holding AS Eiendom AS utleie Drift AS 16

17 Nytt ridesenter fra leietakers ståsted Ridehall / ridebane Butikk Kiosk / kafé Svømme hall Kontor, personalrom Stall Møterom / undervisning Lagerrom 17

18 Nytt ridesenter fra utleiers ståsted Ridehall / ridebane Butikk Kiosk / kafé Svømme hall Kontor, personalrom Stall Møterom / undervisning Lagerrom 18

19 Oppstalling og merverdiavgift Utgangspunktet utleie av fast eiendom er ikke avgiftspliktig Ikke fradrag for inngående avgift Men sammen med andre avgiftspliktige ytelser? Rettskilder og eksempler fra avgiftspraksis: Tanum Ridesenter-saken Morten Nilsen ANS avgiftsveilederen klagenemndsavgjørelser 19

20 Tanum Ridesenter Borgarting Lagmannsrett, «Lagmannsretten er enig med staten i at det må foretas en vurdering av de rettslige forhold mellom hesteeieren og ridesenteret, basert på de privatrettslige regler. Det resultat som man kommer til etter denne vurdering, må legges til grunn for anvendelsen av merverdiavgiftslovens regler om hva som er avgiftspliktig.» «Lagmannsretten finner ikke bevist at ridesenteret har noen rettslig plikt til å føre tilsyn med hestene når det er i boksene. At senteret faktisk har varslet hesteeieren hvis en hest er blitt syk, kan ikke tillegges noen betydning i saken.» «Det er opplyst i saken at det ikke er noe til hinder for at det bare kan inngås boksleieavtale. Dette innebærer at hesteeier må utføre all fôring, stell og trening selv.» «Etter lagmannsrettens syn er boksutleien heller ikke avgiftspliktig etter 13 annet ledd nr. 4. Boksutleien kan ikke vurderes som oppbevaring av varer da hesteeieren har adgang til boksen og alene har ansvaret og risikoen for hesten når den er på ridesenteret.» 20

21 Morten Nilsen ANS Eidsivating Lagmannsrett, «Boks-/beiteutleie var altså ingen helt nødvendig og integrert del av det produktet Nilsen leverte. Nilsen leverte separate tjenester ut fra hva kundene hadde valgt. Etter lagmannsrettens syn må dette bli avgjørende for avgiftsspørsmålet. På samme måte som i Tanumsaken, anses boksutleie (og utleie av beite) som utleie av fast eiendom, som er avgiftsfri, selv om den kombineres med avgiftspliktige ytelser som fôr, stell og trening.» 21

22 Veileder for skatte- og avgiftsmessige forhold i hestebransjen «Leie av stallplass er i utgangspunktet utenfor loven, men dersom utleie skjer sammen med pass og stell av hester sees aktivitetene i sammenheng og hele tjenesten blir avgiftspliktig. Det blir imidlertid i visse tilfeller av «oppstalling» godtatt at det ytes separate tjenester med utleie av fast eiendom uten merverdiavgift (boksleie) og fôring og stell med avgift. Dette forutsetter at det er inngått separate avtaler for leie av fast eiendom (boksplass) der hesteeier selv har ansvar for hest og utstyr, og avtale om tjenester i form av fôring, lufting etc.» 22

23 Klagenemnda for merverdiavgift, «Uenig i etterberegningen. Det er noe uklart for meg om grunnlaget for opphevelse av vedtaket skal bygge på at dette gjelder omsetning av sammensatte tjenester hvor teorien om hovedytelseslæren skal anses som det sentrale eller om dette er en tjeneste skal defineres som oppbevaringstjenester. Mitt utgangspunkt er at det er utarbeidet en kontrakt som omfatter flere tjenester som etter sin art er egnet til å defineres som en levering av flere sammensatte tjenester som kan gå inn under begrepet oppbevaringstjenester. I denne saken er det flere tjenester som naturlig kan defineres som oppbevaringstjenester og som det er naturlig å ta utgangspunkt i, jf. mval 3-1. Det er mer nærliggende å anse at kontrakten gjelder oppbevaringstjenester og ikke som en kontakt som dekker flere separate tjenester hvor det skal identifiseres en mulig hovedytelse. Jeg legger også vekt på at tilsynsansvaret langt på vei er et mer fremtredende element i avtalen enn hva skattekontoret har lagt til grunn i utkastet til innstilling.» 23

24 Oppstalling Valgfritt med moms Det reelle privatrettslige forholdet mellom stalleier og oppstallør er avgjørende Pakkeløsning med stallplass, tilsyn og foring = avgiftspliktig Valgfrihet for oppstallør = separate ytelser og fordeling Medaljens bakside Hva lønner seg? 24

25 Råd - tenk moms tidlig Tenk moms før du begynner å bygge etterpå kan det være for sent store økonomiske muligheter (og konsekvenser) Bruk rådgiver på et tidlig stadium mens du ennå har mulighet til å gjøre tilpasninger Søk gjerne dialog med skatteetaten Men vær bevist på hvordan du legger frem din sak Sov godt om natten, og konsentrer deg om hest 25

26 26 Takk for meg! Jens-Petter Pedersen Partner Tax & Legal Deloitte Advokatfirma AS Sør Arena, Stadionveien 21, inngang 7, 4632 Kristiansand, Norway Tel/Main: Mobile:

27 Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see for a more detailed description of DTTL and its member firms. Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services. This communication is for internal distribution and use only among personnel of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte Network"). None of the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.