Arsmelding Administrasjonens årsmelding

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arsmelding 2012. Administrasjonens årsmelding"

Transkript

1 Arsmelding 2012 Administrasjonens årsmelding

2 Innhold 1. Rådmannens innledning Sentraladministrasjon... 4 Lønn og personal Servicetorget Økonomiavdelingen 3. Oppvekst og kultur... 8 Skoler Barnehager Kultur Sosial Barnevern 4. Helse og omsorg Institusjon Kommunale helsetjenester Hjemmebaserte tjenester 5. Eiendom og drift Kommunale bygg Vann Avløp Renovasjon Samferdsel Brannvern 6. Plan og utvikling Arealplaner og utbyggingsplaner Saksbehandlingstjenester Næring Jordbruk Friluftsliv Vassdragsforvaltning og forurensning Beredskap Hurdal kommune Side 2

3 1. Rådmannens innledning Det er mange ting som det til enhver tid jobbes med i en kommune. Den daglige driften skal gå rundt og tjenester skal leveres til innbyggere med stadig større forventninger. Dette prøver vi å etterkomme så godt vi kan gjennom å ha et kontinuerlig fokus på kvalitetsforbedring, gjennom effektiviserings- og utviklingsarbeid. Særlig viktig har det vært for oss å ha fokus på gode samarbeidsrelasjoner som kan skape merverdi, både internt i egen organisasjon, med de andre kommunene på Øvre Romerike og med lag, foreninger og næringsliv i Hurdal. Årsberetningen som ligger som et vedlegg til årsmeldingen forteller om et svært godt økonomisk resultat for Hurdal kommune. Dette er nødvendig for å håndtere økte låne- og pensjonsforpliktelser. Det er også viktig for å ha noen reserver og skape økonomisk handlingsrom for videre utvikling av kommunen I 2012 har arbeidet med Hurdal skole og kultursenter, samt utviklingen av Hurdal Helsehus stått sentralt, men som dere vil se ut fra sektorenes årsmeldinger er det mye forskjellig som skjer på de ulike områdene. Avslutningsvis vil jeg takke alle de som hver dag legger ned en stor innsats for at innbyggerne i Hurdal skal få et godt sted å bo og leve, og som bidrar til å levere gode tjenester. Takk også til politikerne for godt samarbeid og konstruktive debatter i året som gikk. Sammen blir vi stadig bedre! Lillian Nærem Rådmann Hurdal kommune Side 3

4 2. Sentraladministrasjon Sentraladministrasjonen utgjør i tillegg til rådmann kommunens stab og støttefunksjoner; servicetorget, økonomiavdelingen og personal- og lønnsavdelingen. Fra og meg er også flyktningetjenesten blitt en del av sentraladministrasjonen og er lokalisert i servicetorget. LØNN OG PERSONAL (HR) Personal- og organisasjonsleder og våre to ansatte på HR, har gjennom 2012 deltatt i et stort HR-prosjekt. Alle ØRUkommunene har gått sammen om å implementere nytt lønn og personalsystem. Dette har krevd i snitt minimum femti prosent stilling hver for Hurdal kommune i denne tidsperioden. ØRU- kommunene signerte kontrakt med Unit 4 Agresso den 4 juli for leveranse av nytt lønns og personalsystem(hr). Oppstart av prosjektet ble den 6. september med målsetting første lønn i nytt lønnssystem kjøres i januar Med god faglig kompetanse, arbeidsplan, stort pågangsmot og arbeidslyst har prosjektet jobbet hardt frem til lønn kom på konto i nytt system for første gang Målet videre var implementering av Personaldelsystemet , dette er noe utsatt til mai. Målet for implementering av Turnus systemet var satt til høsten HR Prosjektet har noen utsettelser som opplæring av ledere og ansatte. Nytt turnusprogram, noe som medfører at prosjektet vil gå frem til våren 2014 før alt er på plass og all opplæring er integrert i alle kommuner. Nytt lønns og personalsystem vil gi et godt styringsverktøy på et overordnet nivå, dette vil gi bedre kontroll og som vil gi et godt grunnlag til bemanningsplan innen for hver sektor. Dette vil gi gode muligheter for nøyaktige rapporter og statistikker inn i fremtiden. Så langt har det vært et krevende prosjekt i forhold til tidsplan, kompetanse, planlegging, avklaring og beslutninger. Bemanningsplan for Hurdal kommune ble utarbeidet for hele organisasjonen siste halvdel av Et stort oppryddingsarbeid ble utarbeidet oppimot alle arbeidsavtalene som foreligger. Dette vil fremover gi god økonomisk styring og kontroll, innenfor hver sektor vedr. bemanningsoversikt. På denne måten vil vi til en hver tid ha oversikt over alle faste ansatte og vikarer. Og hvor mange som er ute i permisjon, og hvor stor prosent den ansatte har tatt ut i permisjon. Hurdal kommune Side 4

5 Stillingsbeskrivelser ble utarbeidet for hele organisasjonen, sektorlederne tar ansvar for signering av stillingsbeskrivelser, og at de skannes inn i personalmappen til den enkelte ansatte. Alle nyansatte får nå stillingsbeskrivelser til signering ved signert arbeidskontrakt. SERVICETORGET Fra januar 2012 har servicetorget hatt egen avdelingsleder, med personal og økonomiansvar. Avdelingslederen er underlagt personal- og organisasjonsleder. Servicetorget er i stadig utvikling, og siden oppstarten i juni 2010, er flere arbeidsområder flyttet fra andre enheter, og over til servicetorget. Servicetorget har i dag følgende hovedansvarsområder; - Publikumsmottak, sentralbord, ekstern og intern service - Dokumentsenter med post, arkiv og politisk møtesekretariat - Fakturaskanning - Saksbehandling av blant annet skjenke- og serveringssaker, startlån, bostøtte, sekretariat for overformynderiet og diverse annet - Flykningetjeneste Servicetorget gjennomførte i 2012 et utviklingsprosjekt. Målsettingen har vært: - Bedre service til brukerne, både eksternt og internt - Se på holdninger og verdier - Kartlegging av arbeidsoppgaver - Få overført enkel og regelstyrt saksbehandling til servicetorget - Fullført saksbehandling i førstelinje - Servicetorget betjener 75% av alle henvendelser til kommunen - Redusere sårbarhet i tjenester - Etablere tydelige rutiner, ny arbeidsfordeling som gjøres kjent, dette for bedring av tjenester internt og eksternt.. Prosjektet har kartlagt aktuelle oppgaver som kan overføres til servicetorget, i tillegg til internt kartlegging av rutiner og arbeidsmåter og kompetansebehov. Det ble kartlagt behov for nedfelte rutiner, revidering av rutiner og arbeidsoppgaver, endring i rotasjon. Endring av holdninger og verdier hadde stort fokus gjennom hele prosjektet, noe Hurdal kommune Side 5

6 som har ført til bedre arbeidsforhold, og mindre sårbarhet i servicetorget. Dette har resultert i bedring av service internt og eksternt. ØKONOMIAVDELINGEN I 2012 har økonomiavdelingen gått gjennom store endringer. Fra 1. juli fikk vi felles skatteoppkrever med Nannestad kommune og fra 1. november ble også regnskapsarbeidet lagt inn under Nannestads økonomiavdeling. For tiden pågår et arbeid der Gjerdrum, Hurdal og Nannestad utreder felles økonomiavdeling for alle de tre kommunene. Bemanningsstatus 2012 Oppsigelser Nyansatte Personal- og organisasjonsleder har hovedansvaret for all ansettelse i kommunen, ansvar for all fast ansettelse, sektorlederne står med i dette ansvaret. I 2012 har det vært stor turnover. Hurdal kommune har hatt høyt fokus med systematisk arbeid med økning av ufrivillig deltidsstillinger. Pensjonsordningen for sykepleiere Servicetorget Henvendelser Eksterne Løst i 1.linja Skranke ,5% Telefon ,2 Epost % Servicetorget hadde en kartlegging av sine tjenester i utviklingsprosjektet. Det ble besluttet å tallfeste alle henvendelsene internt og ekstern. Tallene viser henvendelser til publikumsmottak og postmottak. Tallene fra intern måling har vist seg å være lite hensiktsmessige, på grunn av at mange interne henvendelser kommer via andre kanaler. Målsetningen var på 75 % som var et ambisiøst tall. Langtidssykefravær har påvirket resultatene av målingen. Tabellen viser tall for 3. og 4.kvartal. Sykefravær Sykefraværet ØRU- kommunene fordelte seg i 2012 som følger: Hurdal kommune Side 6

7 Hurdal 8.2 %, Nannestad 8.6%, Gjerdrum 7.7%, Ullensaker 9.8%, Nes 9.4%, Eidsvoll 8.9% Gjennomsnittlig 8.76% sykefravær i ØRU- kommunene. Fraværsgrunnlaget for Hurdal kommune Dato Bemanning Egen fravær Sykefravær 1-3 dager Fravær 4-16 dager Fravær dager Fravær 56 dager Sum fravær dager Fraværs prosent % % Hvert kvartal ble det gitt sykefraværsrapport til politikerne og til organisasjonen. Det noe høyere sykefraværet eskalerte innen oppvekst og kultur utover høsten, innen helse og omsorg oppsto samme utfordring innen hjemmesykepleien. I administrasjonen var det flere langtidssykemeldte, noe som ikke skyldes miljømessige faktorer. Når en ser på Nasjonale rapporter innen sykefravær, skriver helsedirektoratet noe om en kraftig økning på sykefraværet høsten Det antas at det skyldes influensa og ny type virus. Hurdal kommune er en inkluderende organisasjon med et robust miljø, hvor ansatte med kroniske lidelser er velkommen som arbeidstakere, det blir praktisert en aktiv seniorpolitikk noe som medfører noe økt sykefravær i enkelte perioder, og noen få omplasseringer. Arbeidsnærvær har hatt og skal ha høyt fokus i hele organisasjonen i årene fremover, her intensiveres arbeidet og forventninger fra arbeidsgiver til våre ledere med personalansvar. Lederforum er vår plattform for alle våre ledere, de har møte hver mnd. Gjennom 2012 er det blitt prioritert systematisk kompetansehevende tiltak for alle ledere med personalansvar. Her vektlegges ledelsesforvaltning innen økonomiske rammer og personalforvaltning. Hver sektor besørger fagutvikling innen for sine fagområder. Dialogmøter er nå satt i system hver mnd. Det har vært et tettere samarbeid med HMS senteret og IA- arbeidslivssenteret i 2012 enn tidligere år. Intensjonsavtalen med IA- arbeidslivsenteret ble sendt ut hvert kvartal til alle sektorene og politikerne. Det ble utarbeidet en samarbeidsavtale med HMS senteret. Videre ble det utarbeidet en ny samarbeidsavtale/ aktivitetskalender for HMS senteret, IAarbeidslivsenteret og KLP på evalueringsmøtet ved årsskifte. Dette på bakgrunn av meget god måloppnåelse totalt i 2012 for personalarbeidet i Hurdal kommune. Hurdal kommune Side 7

8 Det høye sykefraværet eskalerte innen oppvekst og kultur utover høsten, innen helse og omsorg oppsto samme utfordring innen hjemmesykepleien. I administrasjonen var det flere langtidssykemeldte, noe som ikke skyldes miljømessige faktorer. Når en ser på Nasjonale rapporter innen sykefravær, skriver helsedirektoratet noe om en kraftig økning på sykefraværet høsten Det antas at det skyldes influensa og ny type virus. Hurdal kommune er en inkluderende organisasjon med et robust miljø, hvor ansatte med kroniske lidelser er velkommen som arbeidstakere, det blir praktisert en aktiv seniorpolitikk noe som medfører noe økt sykefravær i enkelte perioder, og noen få omplasseringer. Arbeidsnærvær har hatt og skal ha høyt fokus i hele organisasjonen i årene fremover, her intensiveres arbeidet og forventninger fra arbeidsgiver til våre ledere med personalansvar. Vedlegg: Vedlegg 1 Nøkkeltall for Hurdal kommune KLP Vedlegg 2 HMS-Senterets årsrapport Vedlegg 3 Rapport fra HMS - vernerundene i Hurdal kommune år 2011/2012 Trude-Christin Øverleir Personal- og organisasjonsleder 3. Oppvekst og kultur I 2012 var hovedfokus for oppvekst og kultur å forberede sammenslåing av skolene til én, blant annet gjennom prosjekt Bedre læringsmiljø. Framtidig rektor for skolen ble tilsatt som prosjektleder for sammenslåingen. I desember sluttet sektorleder. Oppvekst og kultur har også vært gjenstand for tilsyn på barnevern og på kommunen som godkjenningsmyndighet for barnehager. Rapportene fra disse tilsynene er gjenstand for behandling i Høsten 2012 ble også brukt på å arbeide med en større barnehageutredning som ble sendt ut på høring i desember, og på å utarbeide en avtale for nytt interkommunalt samarbeid om pedagogiskpsykologisk tjeneste med Nannestad kommune, etter at samarbeidet med Eidsvoll kommune ble avsluttet. I denne årsmeldinga kommer de enkelte virksomhetenes stemme til uttrykk i presentasjonen av hva som har blitt gjort i løpet av året. KJERKEKRETSEN SKOLE Grunnet lavt elevtall ble det ingen 1. klasse på Kjerkekretsen skole dette året; alle førsteklassingene ble samlet til en felles klasse på Strømmen skole. En vaktmester og en lærer gikk av med AFP f.o.m 1.oktober På grunn av endringer i bussrutene (rett før skolestart) som følge av at ungdomsskolen fikk tillagt flere undervisningstimer ifbm valgfag Hurdal kommune Side 8

9 ble skoledagen tirsdager forlenget tilsvarende. Utvidelsen av skoledagen ble fylt med frivillige tilbud skolen må tilby sine elever; leksegrupper for elever i klasse og fysisk aktivitet for klasse. Elever som ikke ønsket å delta på leksegrupper fikk tilbud om tilsyn ved frilek utendørs. Det ble en del reaksjoner fra foreldrene på denne ordningen, uten at det førte til endringer. Det har vært mange utfordringer knyttet til elevgruppa på skolen i år, noe som har medført mange tilrettelegginger og endringer ut fra elevhensyn som oppstår underveis. Mye sykdom blant de ansatte har også ført til høy og nødvendig bruk av vikar. Positive hendelser: FAU sto for flere hyggelige og sosiale arrangementer; blant annet temakveld med Håvard Tjora, dugnad og kafè. Skolen hadde stort, gjennomgående fokus på temaet MOBBING, men i en mer positiv vinkling, f.eks gjennom fellessamlinger, vennskapsuke og aktiviteter i regi av elevrådet. I forbindelse med musikkfaget hadde klasse en flott «Mamma Mia» - forestilling åpen for publikum. Skoleåret 12/13 ble innledet med et vellykket seminar for lærere og assistenter med temaer innenfor Bedre Læringsmiljø prosjektet skolene deltar i. Skolen anser også samarbeidet med helsesøster og forebyggende barnevern som fruktbart og nyttig. STRØMMEN SKOLE Pr 1. januar 2012 var det 122 elever på Strømmen skole. I perioden januar - mars var bassenget åpent, og elevene i 3., 4. og 7. klasse ved begge barneskoler hadde svømmeopplæring. Elevene storkoste seg i behagelig, temperert vann. Elevrådet stod for å arrangere og gjennomføre bordtennisturnering i vintermånedene. Det var et flott arrangement som aktiviserte mange i friminuttene. Ellers ga vintermånedene flotte muligheter for ski- og snøaktivteter. Dette var populær avveksling til skoledager preget av høyt læringstrykk i klassene. I mars arrangerte og gjennomførte elevrådet med hjelp av lærerne talentkonkurranse. Dette var et vellykket arrangement, og mange elever fikk vist fram sine kreative egenskaper med blant annet musisering, dans, trylling og kunstverk. I mars deltok klasse i Elevundersøkelsen. Resultatet for Strømmen skole viser en fortsatt høy skåre på trivsel. Ekstra gledelig er det at skolen hadde spesielt høy skåre på Hurdal kommune Side 9

10 motivasjon og lyst til å lære. Skåre for mobbing på skolen viste 1.1, og i skoleporten.no tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. Resultatet er bra, men vi har en nullvisjon og jobber kontinuerlig med å sikre elevene et godt og trygt læringsmiljø. Ved oppstart av skoleåret var det 112 elever på Strømmen skole I september og oktober gjennomførte 5. klasse Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Resultatet for 5. klasse på Strømmen skole var innenfor det vi forventet ut ifra faglige utfordringer i elevgruppen og viste nedgang sammenlignet med tidligere år. Resultatet viste allikevel at Strømmen fortsatt ligger over gjennomsnittet for fylket og over landsgjennomsnittet. I november arrangerte og gjennomførte elevrådet den populære «kantinen» der de blant annet solgte vafler og diverse fristende yoghurtprodukter. Overskudd fra den årlige kantinen går til miljøfremmende tiltak i klassene, og dette året ble det kjøpt inn spill som klassene hadde ønsket seg. Førjulstiden er en stemningsfull tid på skolen med adventsstund i klassene, førjulsaktiviteter, øvelse til julefesten og førjulsgudstjeneste. Skolens tradisjonelle julefest ble avholdt på kveldstid 20. desember. Gymsalen på Hurdal ungdomsskole var smekkfull av stolte foreldre og spente elever. Denne gangen framførte skolen syngespillet «En glede for hele folket», og alle elevene var med i forestillingen; enten som skuespillere eller i det store koret. Kvelden ble avsluttet med gang rundt juletreet med nissebesøk. Gjennom hele skoleåret har alle klassene deltatt i arrangementer tilknyttet Den Kulturelle Skolesekken. I tillegg til opplegg og ekskursjoner klassevis, setter elevene stor pris på besøk fra musikere, skuespillere og kunstnere. Pedagogene har deltatt i flere samlinger knyttet til prosjekt «Bedre læringsmiljø», og vi har jobbet kontinuerlig gjennom året med å videreutvikle relasjonskompetansen. Skolenes personale var samlet til halvannen planleggingsdag i august og hadde en vellykket felles «pedagogisk boost» omkring tema bedre læringsmiljø. HURDAL UNGDOMSSKOLE Hurdal ungdomsskole er arbeidsplass for 145 personer. Både elever, foreldre og ansatte må samarbeide godt for at dette skal bli en skole som «i samarbeid og forståing med heimen skal opne dører mot verda og framtida og gi elevane historisk og kulturell innsikt og forankring. Skolen skal møte elevane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst.» Fra opplæringslovens formålsparagraf. I løpet av 2012 økte elevtallet med 15%, Hurdal kommune Side 10

11 samtidig som det var 40% utskiftning blant de ansatte. Det har derfor vært svært viktig å videreføre satsingsområdet vårt; prosjektet «Bedre læringsmiljø» der relasjonsbygging og relasjonsledelse blir vektlagt. Prosjektarbeidet, som er felles for de tre skolene, har også vært med å forberede den nye skolen ved å gi alle ansatte en felles pedagogisk plattform. I vårhalvåret hadde ungdomsskolen store utfordringer på ett av trinnene. Gjennom tett samarbeid med foreldregruppa, positiv innsats fra lærerne, ekstra ressurser fra barnevernet og organisatoriske endringer klarte vi å endre den negative holdningen. Både foreldre og elever uttrykte tilfredshet med denne snuoperasjonen. Skolen har i løpet av året hatt en positiv utvikling av læringsmiljøet i alle klassene, og trivselen hos elever og ansatte synes nå å være høy. Dette er et viktig grunnlag for å motivere til arbeidsinnsats som kan gi kompetanseheving og gode læringsresultater. Skolen tilbyr leksehjelp etter skoletid to dager i uka. Mange elever benytter seg av dette tilbudet. For å øke læringsevnen får elevene frukt hver dag, og skolen gir ekstra aktivitetsøkt to halvtimer i uka. Dette oppleves som svært positivt. Hver vår har skolen PSM-uke (Positivt SkoleMiljø) På tvers av trinnene arbeider elevene med praktiske oppgaver. Våren 2012 avsluttet skolen uka med sirkusforestilling, fotoutstilling, film fra overnattingstur og Olabilløp nedover Rognstadvegen. Dette er et tiltak som gir mestring og trivsel sammen med kompetanseheving innenfor mange ulike felt. Grunnskolens ungdomstrinn er i forandring. Det satses på flere fronter for å øke mestringen og motivasjonen hos elevene. I 2012 ble det igjen innført valgfag på ungdoms-trinnet. Vi startet opp på 8. trinn. Høsten 2012 startet kursingen av Ny Giv-lærere. Det blir lagt vekt på grunnleggende ferdigheter, og det satses for å gjøre undervisningen mer praktisk. Ungdomsskolen har prioritert slike kurs til mange lærere. Innenfor faget utdanningsvalg blir elevene kjent med seg selv, sine interesser og sterke sider. De får informasjon om ulike yrker og utdanningsveier både fra rådgiver og fra lærere og elever fra videregående skoler. På 9. og 10. trinn har elevene utprøving i videregående skole. Faget utdanningsvalg hjelper eleven til å velge rett skoleløp og yrke. HARALDVANGEN LEIRSKOLE Belegget på Haraldvangen har en positiv utvikling. Fra høsten 2012 har vi fått avtale med Bærum kommune. Dette utgjør ca. 400 elever. I tillegg er det flere nye skoler som har gjennomført et opphold hos oss. Fra 1.august 2012 har vi økt lærerressursen med 0,64 årsverk. Hurdal kommune Side 11

12 Øking i belegget har medført forlenget sesong, og vi har satt i gang noen nye aktiviteter. Vi har blant annet siksildfiske, toving av sitteunderlag og aktivitetsløype med fokus på samarbeid. Vi har kanopadling, garnfiske og poengorientering som hovedaktiviteter ellers høst og vår. Den positive utviklingen ser ut til å fortsette i HULDERHAUGEN BARNEHAGE Januar 2012 startet med at barnehagen hadde fått beskjed om at en av pedagogene skulle flytte til Trøndelag, Dette var utfordrende, men barnehagen hadde fått kvalifiserte søkere til to pedagogiske lederstillinger. Disse startet i februar/mars, og én av dem var mann. Hulderhaugen hadde stor pågang av søkere til barnehageplass og flere av de som hadde Hulderhaugen som første prioritet, måtte tilbys plass i de andre barnehagene. Det var spesielt stor etterspørsel på småbarnsplasser. Personalet drøftet da muligheten for å utvide kapasiteten med 10 plasser fra 26 til 36 plasser. Søknaden om utvidelse ble innvilget og arbeidet med å forberede nytt barnehageår med flere barn startet i begynnelsen av april. I april ble en av pedagogene syk og har vært langtidssykmeldt hele året. Gjennom godt samarbeid og godt arbeidsmiljø, gikk arbeidet med forberedelsene til nytt år og den daglige driften videre. I og med at det skulle bli flere barn, måtte det også ansettes nytt personale. 1. august startet barnehagen med en ny barne- og ungdomsarbeider i 60% stilling og en ny assistent i 100%. Høstsemesteret har gått meget bra. Tilvenning av nye barn gikk også veldig bra og barna følte seg trygge etter kort tid. Personalet har 12 ukers turnus, da alle unntatt pedagogene rullerer på begge basene, «Maurtua» (1-3 år) og «Kråkereiret» (3 5 år). Alle barn og voksne blir derfor meget godt kjente med hverandre og dette gjør at barn og foreldre er trygge og fornøyde. Hurdal kommune Side 12

13 RUSTAD BARNEHAGE Det har i hele 2012 vært full dekning i Rustad barnehage. Det har vært noen som har sluttet gjennom året, men da har det stått barn på venteliste til Rustad så barnehagen har ikke hatt ledig kapasitet gjennom året. Rustad ansatte en ny pedagog i august, men pga barselpermisjon er hun ikke tilbake i jobb før i Det er et stabilt og trygt personale i Rustad, og noen har vært der siden barnehagen ble bygget. Flere assistenter har tatt fagprøven i barne- og ungdomsarbeiderfaget høsten Barnehagene i kommunen samarbeider på flere områder, blant annet i forhold til førskolebarna. De har felles turer og aktiviteter så barna blir kjent med flere av de som de skal gå på skolen sammen med. De pedagogiske lederne i barnehagen har felles møter for å dele erfaringer, veileder hverandre og mulighet for samarbeid på tvers av barnehagene. Vi har hatt felles planleggingsdag og personalmøter for å få en felles pedagogisk forståelse av hvordan vi jobber i barnehagene. Hulderhaugen og Rustad har sammen hatt et prosjekt for å skape gode relasjoner med barna og de andre voksne. Der jobbes det med hvordan de voksne skal være gode rollemodeller for barna og reflektere over egne handlinger. Dette bærer nå frukter. Til dette prosjektet ble det søkt statlige kompetansemidler. I Rustad barnehage har de i 2012 snudd på hver krone for å holde kostnadene nede. Likevel har barnehagen kunnet ha mange flotte arrangementer: Sommerfest ved lavvoen ved hotellet, tur til Amadeus dyrepark, pilking i Jeppedalen, VMski/aking i barnehagen, bursdagsfeiringer, barnehagedagen, felles idrettsdag på stadion, tur til egen gapahuk og til nærområdet. Barna i Rustad har også vært så heldige at de har fått hver sin hjemmestrikkete marius-lue av mormoren til to av barna i barnehagen! MUSIKK- OG KULTURSKOLE Musikk- og kulturskolen har i 2012 hatt tilbud om undervisning innen sang, piano, keyboard, kirkeorgel, pianotrekkspill, gitar (nybegynner og øvet), el-bass, trommer og rockeverksted. I tillegg har én av lærerne hatt én time musikkundervisning i de kommunale barnehagene hver uke. Hurdal kommune Side 13

14 Det ble søkt om midler til prosjektet musikk for alle fra Sparebankstiftelsen. Vi fikk kr ,- til dette. For disse pengene er det blitt kjøpt inn nye instrumenter, som nå brukes i barnehagene og på Kjerkekretsen skole. Elever fra Musikk- og kulturskolen har deltatt på en rekke arrangementer i løpet av 2012: Ungdommens kulturmønstring, rockeverkstedets konsert på klubbkveld på Dalheim, opptreden av skolekorps og sangelever på 17. mai, sommerkonsert på Molstad landhandleri, opptreden av sangelever på torgdag og høstutstilling på rådhuset, julekonsert i gymsalen på ungdomsskolen, julegrantenning med sang fra klasse på Kjerkekretsen og klasse på Strømmen og juletrefest på Kjerkekretsen. Lærere fra musikk- og kulturskolen, samt rektor på den nye skolen, deltar på Kom! Østprosjektet, som skal munne ut i åpningsarrangement for den nye skolen. Lærere har også deltatt på fagdag i produksjonsledelse. Personale fra musikk- og kulturskolen bidrar også med lydhjelp til andre arrangementer, slik som Spark-VM Utfor, Mamma mia- oppsetningen på Kjerkekretsen, Hurdalskorets konsert i kirken med Frøydis Grorud og julekonsert, ungdomsskolens juleball og Strømmen skoles juletrefest. BIBLIOTEK Biblioteket har drevet videre som før, med lokaler i Hurdal rådhus og biblioteksjef i 60% stilling. Det har vært en liten nedgang i besøk og utlån fra 2011, og besøk og utlån er lavt sammenlignet med andre bibliotek. Imidlertid er begge deler høyt når vi tar hensyn til åpningstid og personalressurs. I forbindelse med Den kulturelle skolesekken var det i april og mai besøk av 2. klasse ved de to barneskolene på biblioteket. I løpet av høsten ble det gjennomført en iskremfest som avslutning på «Sommerles» for barn. 46 barn deltok i lesekampanjen, noe som er veldig god oppslutning sammenlignet med andre kommuner. I oktober var det også et foredrag ved Thor Gotaas innen rammene av Litteraturfestival Akershus, hvor det var cirka 40 frammøtte. ANDRE KULTURFORMÅL Ungdommens kulturmønstring (UKM) 2012 hadde totalt 26 påmeldte innslag, hvorav 12 sceneinnslag, 3 konferansierer og 11 kunstinnslag. Til sammen var det det 51 barn og ungdom som sto bak det vi fikk se og høre i Hurdal i Sveinung Tangen Karlsen, elev ved Hurdal kommune Side 14

15 musikk- og kulturskolen ble valgt til å representere Akershus under UKM-festivalen juni Det ble også søkt om støtte fra Den kulturelle spaserstokken, her mottok vi kr Disse pengene skal være med å skape et kulturtilbud for de eldre i bygda, og blir brukt i Fritidsklubben har vært åpen på onsdager fra kl 18 til kl 21, og det har vært diskotek ca én fredag i måneden, kl i hele skoleåret. Antall brukere har variert mellom 30 og 60 med rundt 45 på en typisk kveld. Discoene har typisk hatt flere bukere: ca Aktiviteter på klubben har vært som før: Biljard, bordtennis, fotballspill, Playstation med Buzz, Guitar Hero osv og diverse brettspill på langbordet. I tillegg er det volleyball, badminton og skateboard ute i sommerhalvåret. Gitarene har vært mye brukt hele året. Klubben har kiosk med salg av brus, godteri og pizza og noen ganger baking. Klubben var litt urolig i perioden etter 7. klasse slapp inn (feb - april) med stk hver onsdag. Det toppet seg 18. april da bl.a en lampeskjerm og panelovn ble ødelagt. Etter en alvorsprat uka etter roet ting seg. Da hadde vi også fått inn en tredje voksen (som vikar), som var med oss i noen uker. Det ble uansett færre brukere i mai og juni, noe som er vanlig når det er godt å være ute. Det var full trøkk på Halloween-disco i oktober med over 80 tilstede og mange hadde kledd seg ut. Fritidsklubben arrangerte DJ Vegard "Short Cut" Olsen til skolens juleball som ble en kjempesuksess. Klubben tilfredstiller behovet mange ungdommer har for et fritt sted der de kan slappe av, uten krav fra de voksne, noe som besøkstallene bekrefter. Det er viktig at klubben fortsetter å tilby dette. DRIFTSSTØTTE LAG/FORENINGER Det ble totalt utbetalt ,- til lag og foreninger, hvorav ,- til idrett etter administrativ saksbehandling. Totalt mottok 11 lag og foreninger annet enn idrett støtte, og 6 idrettsorganisasjoner mottok støtte. SOSIALTJENESTEN Ved inngang av 2012 hadde sosialtjenesten en stabil portefølje av brukere som trengte supplering, veiledning og hjelp fra sosialtjenesten. Hurdal kommune Side 15

16 Utover våren og sommeren fikk sosialtjenesten en merkbar endring i klientbasen, flere unge og eldre rusmisbrukere kom flyttende inn i kommunen. Dette medførte ekstraarbeid for de tilsatte. Det er viktig å handle raskt når slike situasjoner oppstår slik at vi ikke får varige brukere på sosialstønad. Mye arbeid ble lagt ned i å få disse brukerne over i avklaring og aktivitet, noe som førte til at flere av disse kom over i passende aktivitet, tiltak og oppfølging. Klientbasen til sosialtjenesten var og er i bevegelse hele tiden, da sosialhjelp ikke er ment som en varig ytelse, og vi hele tiden opplever svingninger i denne gruppen. Målet er at det ikke skal bli varig, men et midlertidig tilbud. Utfordringene ved utgangen av 2012 var en klientbase satt sammen av tunge brukere med stort hjelpebehov. Behovet for forvaltning og økonomisk rådgivning økte i siste kvartal 2012, noe som henger sammen med klientbasen på sosialtjenesten, samt at kommunen har et stort antall brukere på arbeidsavklaringspenger i forhold til innbyggere. Sosialtjenesten klarte i 2012 stort sett å holde seg innenfor den gitte rammen i budsjettet og dette vil vi jobbe for videre i BARNEVERN Barneverntjenesten i Hurdal gjennomgikk en del endringer i 2012, både i forhold til ledelse og flere ansatte. Tidligere 50 % stilling som miljøarbeider ble omgjort til 30 % for å opprette en 80% forebyggende stilling med hjelp av styrkingsmidler fra staten. Videre ble koordinatorstillingen omgjort til avdelingslederstilling med fag, personal og budsjettansvar. Avdelingsleder gikk ut i svangerskapspermisjon i april og vikar startet opp i slutten av mai. I november ble avdelingsleder utpekt til å være leder av barnevernadministrasjonen, noe sektorleder for oppvekst og kultur hadde vært tidligere. Barneverntjenesten hadde forsøkt over flere måneder med sykemelding høsten 2012 å unngå å leie inn saksbehandlere, men på grunn av meget alvorlige meldinger som måtte undersøkes ble det leid inn 2 saksbehandlere på timesbasis for å ta undersøkelsene barneverntjenesten selv ikke hadde kapasitet til. For å understreke alvorlighetsgraden av meldingene er flere av disse sakene nå under behandling i forhold til omsorgsovertakelse. Barneverntjenesten har overskredet budsjettet, og dette skyldes for det meste flere alvorlige saker og plasseringer av barn. Barneverntjenesten hadde 7 plasseringer i 2012 mot 1 året før. Det er ingen stor forskjell i antall saker eller meldinger fra 2011, men graden av alvorlighet er økt. Barneverntjenesten hadde i løpet av 2012 tiltak i forhold til 44 barn mot 46 året før. Antall gjennomførte undersøkelser var 48 som er likt som i At det ikke har vært den store økningen kan man kanskje tilskrive den nye forebyggende stillingen, som har jobbet ute i skolene også uavhengig av om det er barnevernssak. Stillingen gir mulighet til å ta tak i saker før det blir så alvorlig at det må meldes til barneverntjenesten, noe som har gitt gode resultater så langt. Barneverntjenesten hadde tilsyn av Fylkesmannen og det ble funnet 2 avvik. Videre tok fylkesmannen opp i sin rapport at barneverntjenesten i Hurdal er meget sårbar på grunn av så Hurdal kommune Side 16

17 få ansatte og at det raskt kan bygge seg opp en restanse i saksbehandlingen ved fravær. Dette gjelder for eksempel overskridelser av fristen for undersøkelser, mangel på tiltaksplaner og evalueringer av disse. Barneverntjenesten startet høsten 2012 med opplæring innen kartlegging av barns omsorgssituasjon, Kvello-metoden. Alle barneverntjenester på Romerike deltar på dette. Dette er en kompetanseheving som skal sikre at barneverntjenesten setter inn riktige tiltak i forhold til barnas behov. Mer om forebyggende barnevern i Hurdal Stillingen ble opprettet Med denne stillingen er barneverntjenesten mer synlig i barne- og ungdomsmiljøet i kommunen. Ønsket er å kunne forebygge og begrense utfordrende atferd og negativ utvikling, som blant annet rusmisbruk, ved å være tilgjengelig. Oppstart , med fokus på å bli kjent med kommunestruktur generelt og spesielt innenfor skole, barnehage, idrett, fritid. Hovedintensjonen har vært å gjøre barneverntjenesten mer tilgjengelig på en positiv måte. Siden stillingen er nyopprettet i kommunen, har veien blitt litt til mens man har gått og på denne måten har FBV brukt mange egne ideer og erfaringer rundt hva som bør ligge innenfor de faglige rammene til stillingen. Det har og vil fortsatt være av stor viktighet å være synlig i det miljøet hvor barn og unge oppholder seg. I Hurdal har man mulighet til å nå ut til alle barn og unge i skolepliktig alder på kort tid. Dette har vært en bevist strategi hele tiden og det kan se ut som om denne relasjonsdannelsen mot målgruppa har fungert. Kontakten mot skolene kom raskt i gang og det ble avtalt å være tilgjengelig en dag annenhver uke på barneskolene og en dag hver uke på ungdomskolen. Tilbudet ble godt mottatt og inkludert på alle skolene, og lærerne har benyttet seg av muligheten til å rådføre seg i enkeltsaker og klassesaker. Det å gjøre barneverntjenesten synlig i skolene på en positiv måte ved å være tilgjengelig for elevene for samtaler og grupper ser ut til å ha fungert, da stadig flere benytter seg av tilbudet. Skoledagene har hele tiden vært samkjørt med skolehelsetjenesten for å kunne gi et så godt tilbud som mulig til Hurdal sine barn og ungdommer. Det er blitt gjennomført samtaler med barn og ungdom samtlige dager hvor FBV har vært tilgjengelig på skolene. I tillegg er det som nevnt tidligere blitt gjennomført en rekke samtaler med lærere om utfordringer de har i klassemiljøet og som da har kunnet «bestille» oppdrag, samtaler for elever, råd og veiledning. I tillegg til rene forebyggingssamtaler har FBV blitt brukt til samtaler med barn i undersøkelsessaker og oppfølgingssaker. På barneskolen har det i snitt vært to-tre oppdrag pr skoledag og på ungdomskolen har behovet økt jevnt siden høsten -12. Nå må avtaler tidvis utsettes til neste skoledag og hyppigheten i skolebesøkene har i perioder blitt økt. Hurdal kommune Side 17

18 FBV har vært på foreldremøter på alle skolene og presentert de tjenestene som tilbys. På denne måten har også foreldre tatt direkte kontakt for å diskutere eget barn og spurt om råd og veiledning rundt blant annet enkeltsaker og generell tenåringsproblematikk. Målet er å kunne tilby hyppigere samtaler med de som ønsker/ trenger det og i tillegg være tilgjengelig for flere. En utfordring så langt har vært at noen grupperinger og enkeltindivider har brukt og trengt mye tid. Dette har gjort at andre har måtte vente og i noen tilfeller ikke fått det tilbudet man ønsker å gi. Det har vært få besøk ved barnehagene da prioriteringen så langt har vært i skolen. Dette har kommet dels av bemanningssituasjonen og dels av at det har vært nødvendig å lande et fokusområde før man gir seg i kast med neste. FBV har deltatt på foreldremøter og sammen med kollega presentert barneverntjenesten og hva den kan bistå med. Som tidligere nevnt har det vært tett samarbeid med skolene og helsestasjon. Dette arbeidet ser ut til å fungere godt og opplevelsen av å dra samme vei er merkbar. Blant annet har det tette samarbeidet med helsestasjonen resultert i at elevene på ungdomskolen har fått tilbud om PIS grupper. Disse samtalegruppene er et tilbud til de elevene som har skilte foreldre. I Skoleåret 12/13 har 19 elever deltatt på til sammen tre grupper og vi har ti elever som ønsker å delta. Det er også blitt arrangert fagdag hvor mange ansatte i kommunen deltok som handlet om vold, seksuelle overgrep og dropout fra skolen. FBV og koordinerende helsesøster sto her for invitasjoner til både deltakere og foredragsholdere samt for å legge rammene for innholdet gjennom dagen. Både helsestasjonen og FBV har det samme perspektivet og fokuset på tidlig intervensjon. Det har ved en anledning blitt forsøkt at FBV har deltatt på barseltreff i regi av Helsestasjonen. Dessverre var det lite oppmøte denne dagen. Formålet med dette var å informere om barneverntjenestens tilbud og på hvilken måte den kan være en støtte for foreldrene når barna vokser opp. Dersom man i tillegg kan gi et positivt inntrykk av tjenesten til nybakte foreldre er sannsynligheten øke for et godt samarbeid seinere dersom behovet viser seg. Nysatsingen i Hurdal helsehus gir også flere muligheter til samarbeid på tvers av fagområder. Flere av disse fagfeltene har krysningspunkter som gjør det naturlig å snakke sammen og lokalitetene gjør dette enklere. Det er også blitt etablert et tett samarbeid med Eidsvoll og Hurdal lensmannskontor og Espen Sandvold, blant annet er FBV i samarbeid med Sandvold blitt kontaktet for å si noe om ungdomsmiljøet i Hurdal for eksterne tilhørere. Tett kontakt og lav terskel for råd og veiledning er et viktig fokus. Hurdal kommune Side 18

19 Tilgjengelighet og utfordringer Noen av de utfordringene som har vist seg det første året har sammenheng med den bemanningsutfordringen som barneverntjenesten har hatt. Dette har til en viss grad begrenset fleksibiliteten til FBV. Ønsket er at tilbudet skal være dynamisk og fleksibelt og at det til tider hvor behovet viser seg kan endres og tilrettelegges i samråd med leder. Det er med bakgrunn i dette ønskelig å få større fleksibilitet til å gå utenfor rammene, blant annet ha mulighet til å gjøre avtaler som går utenom vanlig kontortid. Hurdals barn og ungdommer har få samlingsarenaer utenfor skolen. Dette gjør det vanskelig å drive oppsøkende virksomhet når fritidsklubben er stengt og barn ikke er på skolen. Helsestasjon for ungdom er en arena hvor den nevnte tilgjengeligheten kan ivaretas. FBV har satt av faste dager hvor tjenesten vil være tilgjengelig på HFU. Siden flere av brukerne ved HFU også har benyttet seg av FBV faller dette naturlig. Inntil påsken 2012 har HFU i stor grad vært en del av skolehelsetjenesten og det er på denne måten FBV har blitt inkludert i dette positive arbeidet. Så langt så kan se ut som det er blitt avdekket en del utfordringer i ungdomsmiljøet som man sannsynlig ikke ville avdekket uten tilbudet. I tillegg er det jobbet tett forebyggende i eksisterende saker hvor man ser at det er sjanser for negativ utvikling på sikt, til tross for barneverntjenestens involvering. Dette kan generere nye og flere saker for barneverntjenesten, men kan også i mange tilfeller tas før de utvikler seg til en bekymringsmelding. De tilbakemeldingene som er kommet fra samarbeidspartnere, foreldre og ungdommen sjøl tyder på at barneverntjenesten fremstår som mer åpen og tilgjengelig. Christer Gulbrandsen Konstituert sektorleder oppvekst og kultur 4. Helse og omsorg I målplanen for sektoren 2012 står følgende hovedpunkter vi skulle arbeide etter, og slik har vi jobbet med det: Personal- og organisering: ansatt virksomhetsleder for institusjonsbaserte- og hjemmebaserte tjenester, arbeidet med intern struktur og gjennomført medarbeidersamtaler og personalmøter jevnlig. Hurdal kommune Side 19

20 Tjeneste- og kvalitetsutvikling: arbeidet frem godkjente turnusavtaler, bemanningsplaner og definert hjemler. Laget stillingsbeskrivelser og serviceerklæringer. Arbeidet med internkontrollen og lukket avviket fra Helsetilsynet. Samarbeidet med de øvrige kommunene på Øvre Romerike for å håndtere Samhandlingsreformen, samt arbeidet internt med reformen. Vi har iverksatt kompetanseheving, og mottatt tilskudd for mye av dette. Arbeidsmiljø: etablert bedre informasjonslinjer og skapt arenaer for konstruktiv dialog. Arrangert et motivasjonsseminar for samtlige ansatte i sektoren, og invitert til sosiale arrangementer for å styrke arbeidsmiljø og trivsel. Videre har vi vektlagt oppfølging av ansatte i forhold til IA-avtalen (arbeidsnærvær & sykefravær). Planverk: vi har i 2012 arbeidet frem Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Videre er vi i god flyt med Demensplan (blant annet dagtilbud til hjemmeboende og kompetanseheving). Økonomi: Vi har arbeidet i forhold til vedtatt budsjett, og varslet antatte avvik (ledige rom på sykehjemmet gir mindreinntekt) og økte behov i hjemmetjenesten (gir økte kostnader). Serviceteamet Serviceteamet består av vaskeri, renhold og kjøkken. Vaskeriets oppgaver består av å vaske tøy (beboernes personlige tøy, ansattes arbeidstøy, håndklær og lintøy), renhold av beboernes rom på sykehjem, kontorer og fellesarealer ved Hurdal Helsetun. Kjøkkenet lager mat til beboerne, men har også hatt ansvaret for eksternt og internt salg. I 2012 har kjøkkenet organisert og solgt kaker, påsmurte rundstykker, snitter, rømmegrøt, julemiddag og suppe, 1. mai arrangement, pårørendekaffe, sommerbuffet for frivillige og ansatte, sommerfest, julekoldtbord for beboere med pårørende, gløgg til julegrantenning, julegrøt til ansatte, juletrefest, suppe for salg til ansatte i tillegg til alle faste aktiviteter (Eldrekafé, Eldrerådet, Pensjonistforeningen, Kirkekaffe, Helselaget, Besøksringen og andakt). I perioden oktober til desember prioriterte vi en 60% prosjektstilling i serviceteamet. Kjøkkensjefen har per i dag kun en 20% administrativ stilling, noe som er i minste laget for å håndtere alle oppgavene kjøkkenet har. Vi gjennomførte et matkurs for ansatte i serviceteam i september med stor oppslutning og stor begeistring. Vi fikk ekstra midler for å kunne oppgradere grønnsakskjølen, kjøle i kjeller og tørrvarelager, samt etablering av et lite «kontor» ved kjøkken. Taket i kafeteriaen ble utbedret, og hele kafeteriaen ble malt. Hurdal kommune Side 20

21 Arbeidsstua Vi har fremdeles 30% stilling på arbeidsstua, og en engasjert utplassert i arbeidspraksis fra NAV. Det er i gjennomsnitt 12 deltakere på Arbeidsstua per gang. INSTITUSJON Sykehjem Vi har lukket avviket i forhold til internkontrollen. I 2012 har samtlige ansatte deltatt på interne og/ eller eksterne kurs i følge opplæringsplanen for å sikre kompetanseheving og HMS. Videre har vi etablert et tverrfaglig team med sykepleier, hjemmetjeneste, fysio- og ergoterapeut for å ivareta rehabilitering, akuttpasienter og forebygging. Gjennom året har alle våre beboere hatt enerom, og vi har i flere perioder hatt flere ledige rom. Det har skapt en større fleksibilitet for å ta imot utskrivningsklare pasienter og tilby rullerende avlastning. Skjermet Demens er en voksende sykdom. Dette vil kreve mer tilrettelegging og kompetanse fremover, og dette vil ramme flere av våre innbyggere. Ansatte fra skjermet avdeling har fått ekskursjon, kurs og opplæring. I tillegg har vi etablert dagsenter for hjemmeboende med demens. Det ble sendt søknad om tilskudd til Helsedirektoratet, og sykehjemmet fikk for å etablere dagaktivitetstilbud til dette tilbudet. Sykepleie I 2012 hadde vi flere sykepleiere ute i svangerskapspermisjon, noe som skapte en stor utfordring med hensyn til rekruttering og vikarer. Noen vakante stillinger har ikke blitt besatt, og kommunen sliter med å skaffe boliger til vikarene. Det har blitt avholdt regelmessige samarbeidsmøter hvor samhandlingsreformen, opplæring, tjenestekvalitet, ulike rutiner og prosedyrer har blitt drøftet og vedtatt. Det ble laget politisk sak om økende behov for sykepleietjeneste, noe som resulterte i økt sykepleiebemanning fra I oktober 2012 begynte vi med PLO (pleie og omsorg)-meldinger istedenfor A- og B-skjema. Dette kom som en del av NHN (norsk helsenett-prosjektet) som Helsedirektoratet har pålagt alle kommuner å være en del av. Hurdal kommune Side 21

22 KOMMUNALE HELSETJENESTER Psykisk helse og rus. Det er mer fokus på forebygging, tidlig intervensjon og folkehelse. Innen fagfeltet har det vært brukere over 18 år som har tatt størst plass til nå, men dette er i ferd med å endre seg. Dette er veldig bra da det er barn og unge som er fremtiden. Kommunen er lovpålagt å yte denne type tjeneste overfor voksne, barn og unge, noe som krever organisatoriske grep da vi ikke fikk økte rammer for Stikkord i arbeidet er tilgjengelighet, forebygging, lavterskel og brukermedvirkning. Det er etablert et godt og strukturert samarbeid med interne og eksterne aktører (NAV, BUP med flere). Vi arrangerte Verdensdagen for psykisk helse i Hurdal, meget vellykket! To ansatte ble ferdig utdannet i nettverksarbeid og relasjonskompetanse, og denne metoden er i ferd med å sette seg. I tillegg til nettverksarbeid ytes det individuelle samtaler. Vi har åpent dagsenter 2 ganger i uken har både når det gjelder romtilgjengelig for samtaler og dagsenter vært litt til og fra da det ventes på at Helsehuset skal bli ferdig, men det har gått bra med fleksibilitet både fra brukere og ansatte. Helsehuset skal være i gang rett etter påske Dagsenteret er stadig i endring mot mer brukerstyring, og fra desember 2012 til innflytting i helsehuset i april 2013 er det en prøveperiode hvor brukerne av dagsenteret har kunnet benytte Dalheim en kveld i uka til åpent hus for voksne. Her har det vært god deltakelse med opp til personer på en kveld. Helsesøstertjenesten Tjenesten har fungert meget bra i 2012, og vi følger nasjonal veileder. Med to nye positive, fleksible og løsningsorienterte helsesøstre i 180% som begge startet opp i begynnelsen av 2012, er denne tjenesten i stadig utvikling. De har innarbeidet et meget godt samarbeid med ansatt i forebyggende barnevern og startet opp med grupper både i barneskolen og ungdomsskolen (Pis-grupper). Helsestasjon for ungdom ble også startet opp igjen etter å ha ligget nede en stund på grunn av vakanse. På barneskolene er det startet jente- og guttegrupper sammen med forebyggende barnevern. I barneskolen er det også startet opp med veiing av barna i 3. og 8. klasse, og det foregår planlegging sammen med fysioterapeut om hvordan følge opp. Vi har gitt tilbud om barseltreff, og alle fødende har i 2012 fått tilbud om hjemmebesøk av helsesøster. Helsesøstertjenesten er sterkt deltakende i smittevernarbeid, sitter i HSPRO ressursgruppe på Øvre Romerike og koordinerende helsesøster er superbruker. Dette er helsesøster og jordmortjenesten sitt fagprogram. Hurdal kommune Side 22

23 Jordmor Hurdal kommune har en 20% stilling som jordmor, noe som sier en dag pr uke. I 2012 har denne tjenesten ikke vært tilgjengelig på vanlig måte frem til august 2012, da jordmor har vært sykemeldt. Det var vanskelig å skaffe vikar, men de som trengte tilsyn fikk tilbud i Nannestad kommune. Ergoterapeut og fysioterapeut Vi har en 50% ergoterapeutstilling og 70% fysioterapeut i Hurdal. Etter samhandlingsreformen er det et stadig økende behov for tilrettelegging, hjelpemidler, kronikere, samtlige barn og unge med behov for øvelse/trening og alle voksne eldre rehabiliteringsbehov. Det er en kjensgjerning at dette etter samhandlingsreformen er tredd i kraft, er blitt en enda større utfordring. Dette er noe politikerne har fulgt opp og sagt ja til 100% stilling som kommunefysioterapeut. For å forebygge og ivareta folkehelse, har vi etablert aktiv aldring (turgrupper) annenhver torsdag. Vi gikk fra Helsetunet til Molstad, kjøpte kaffe og vaffel før vi gikk tilbake til Helsetunet. Aktiv aldring-tur fra Helsetunet til Molstad. HJEMMEBASERTE TJENESTER Hjemmesykepleie Vi opplevde større behov for hjemmetjeneste etter oppstart av Samhandlingsreformen. Det ble midlertidig økt med en 70 % stilling fra februar, og vi måtte sette inn ekstravakter i flere perioder, spesielt i helg. Dette førte til et merforbruk på ca ,- i uken. Dette ble varslet. Denne ressursøkningen ble kun brukt ved behov, og fjernet når vi kunne. Belegget på bygda har økt, brukerne har større og mer sammensatte helseutfordringer, og mange blir skrevet ut til hjemmet fra sykehus. Private institusjoner har også bidratt til økt press på hjemmesykepleien i perioder. Det ble lagt inn et forslag om ressursøkning i budsjettet, og det ble vedtatt med økning av ett årsverk. Vi fikk en økning med 20 % aktivitør overført fra Framtun. Ressursen brukes blant annet i dagsenter for hjemmeboende med demens. Sykefraværet er redusert, og det har vært liten turnover. Hurdal kommune Side 23

24 Hjemmehjelp Det har vært god kapasitet i 2012 på grunn av naturlig avslutning av oppdrag, samtidig som det ikke har kommet inn mange nye oppdrag. Denne fleksibiliteten har vi benyttet til samarbeid på tvers. Hjemmehjelpene følges opp av koordinator og virksomhetsleder månedlig. Lite sykefravær. Doktorhaugen bo- og avlastning I 2012 var beboerne de samme som forrige år, men det ble en økning i enkeltvedtaket på avlastning, slik at bemanningen økte noe da denne brukeren har 1:1 bemanning. Sykefraværet har vært større enn forutsett, men det skyldes i stor grad sykdom og skade oppstått uten sammenheng med arbeidsplass og arbeidssituasjonen. Faglig er boligen styrket med vernepleier (hjemmel er plassert i et annet ansvar, må overføres/ opprettes i bolig i 2013). Vi har vektlagt økt kompetanse for ansatte (VERGE kurs, utfordrende adferd, håndtering av utagering og selvskading). Nært samarbeid med Habiliteringsteamet på Ahus og VERGE (privat aktør). Barnebolig Ble avviklet i juni Brukeren ble voksen. Prosjekt funksjonshemmede Vi hadde mye sykdom i 2012 av samme grunner som i Doktorhaugen. Nye hjelpemidler har kommet på plass, noe som har lettet arbeidssituasjonen betydelig. Tiltak for funksjonshemmede Vi har endret på ressursen internt og økt innen dette ansvaret på grunn av økte behov i Hurdal kommune. Vi mottok flere søknader på avlastning, BPA, støttekontakt og omsorgslønn enn året før. Lærlinger Vi hadde en lærling i boligen i høstsemesteret. Lærlingeansvarlig har 10 % ressurs i hjemmesykepleien. Tone Cicilie Danielsdatter Sektorleder helse og omsorg 5. Eiendom og drift Eiendom og drift har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale bygg, drift og vedlikehold av kommunale veger, produksjon og distribusjon av vann, innsamling og rensing av avløp, innsamling av husholdnings avfall, fakturering av kommunale gebyrer og drift av brannvesen. På avdelingen for eiendom og drift arbeider 11 personer i 9,8 stillinger. Hurdal kommune Side 24

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

Status folkehelsearbeid i Fet kommune

Status folkehelsearbeid i Fet kommune Status folkehelsearbeid i Fet kommune I forbindelse med utvikling av «Kommunedelplan for folkehelse 2015-2019» har alle enheter i kommunen blitt bedt om å redegjøre for sine tiltak de anser som folkehelserettede

Detaljer

Trivselsplan For Løpsmark skole

Trivselsplan For Løpsmark skole Trivselsplan For Løpsmark skole 9a-1: Elevene sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Opplæringsloven

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag.» Årsmeldingen

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

AV HELSESØSTERTJENESTEN PÅ ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE

AV HELSESØSTERTJENESTEN PÅ ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE Saksfremlegg Saksnr.: 0/896- Arkiv: 44 G3 Sakbeh.: Svein Olav Hansen Sakstittel: UTREDNING AV HELSESØSTERTJENESTEN PÅ ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak Søndre Land kommune Byggende og forebyggende tiltak Helsesøstertjenesten Skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom Helsestasjon og jordmortjenesten Skolehelsetjenesten Mål: fremme god helse blant barn

Detaljer

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE GJELDER FOR KOMMUNALE OG PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ÅLESUND KOMMUNE 1 FORMELLE KRAV TIL KVALITET OG INNHOLD LOV OM GRUNNSKOLEN OG DEN VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGA

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE - november 2014

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE - november 2014 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE - november 2014 ET LØFT I NES-SKOLEN På det pedagogiske plan, har høstens arbeid vært preget av «Et løft i Nes-skolen». Alle skolene i Nes har jobbet med føringene her, og for Østgårds

Detaljer

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag! SFO er et fritidstilbud til alle skoleelever i Sande kommune på 1.-4.trinn og barn med spesielle

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering

1. Bruk av kvalitetsvurdering Områder og spørsmål i Organisasjonsanalysen - Grunnskoler 1. Bruk av kvalitetsvurdering DRØFTING AV KVALITET LÆRER LEDELSE ANDRE 1.1 Medarbeidere og ledelsen drøfter resultatet fra elevundersøkelsen. 1.2

Detaljer

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs.

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. 1 Innhold 1 Rammer for gjennomføring... 3 2 Målsetting... 3 3 Prioriterte temaer på Vg1, Vg2 og Vg3... 3 4 Årshjul... 4 4.1 Innhold skolestart høstferie

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal?

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? 12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? Snuoperasjon i Arendal. Hvordan ble medarbeiderne involvert og hva var begrunnelsen for å gjøre en så drastisk omlegging?

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for . Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for Valdres vidaregåande skule - en inkluderende og samarbeidende skole 1 FORORD s. 3 1. FOREBYGGING s.4 1.1 Klassemiljø 1.2 Kommunikasjon lærer / elev foreldre

Detaljer

Presentasjon av prosjektet:

Presentasjon av prosjektet: Presentasjon av prosjektet: «Forebygging av uønsket svangerskap og abort-strategier for bedre seksuell helse» - hvordan har vi brukt prosjektmidlene vi fikk i Fræna Presentasjonen i dag bakgrunn målsetting

Detaljer

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k)

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) Svar på individuell oppgave 8. mars 2007 Individuell oppgave DETTE ER VI GODE PÅ Alle på konferansen har egne erfaring med temaet Brukerens hjem din arbeidsplass. Skriv ned stikkord om noe du syns dere

Detaljer

Handlingsplan. Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole

Handlingsplan. Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole Handlingsplan Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole Beskrivelse av enheten Øreåsen barne- og ungdomsskole har 764 elever og 107 ansatte. Dette fordeler

Detaljer

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole 24.06.2014 SELBU KOMMUNE Virksomhetsplan for Bell Skole SFO 2014-2016 Bell skole Innhold Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Mål for Bell skole og Bell SFO er å:... 2 Sosial kompetanse gjennom lek... 3

Detaljer

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 Vår visjon: Læring i et inkluderende fellesskap Revidert august 2012 Utviklingsplanen er skolens styringsdokument. Den synliggjør skolens prioriteringer,

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

PSYKISK HELSEPLAN. Jeriko skole. ~2015-2016~ Revidert september 2015. Side 1 av 11

PSYKISK HELSEPLAN. Jeriko skole. ~2015-2016~ Revidert september 2015. Side 1 av 11 PSYKISK HELSEPLAN Jeriko skole ~2015-2016~ Revidert september 2015 Side 1 av 11 Side 2 av 11 MÅL UNIVERSELT NIVÅ: 1. Lærere skal få økt kompetanse om hva det er som fremmer god psykisk helse og kjennetegn

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER Siljan/Drangedal OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike forvaltningsnivåene

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøet Forventninger og satsingsområder Samarbeid skole hjem Foreldremøtene høsten

Detaljer

Kartlegging av tjenesteområder i Hemnes kommune - fase 1

Kartlegging av tjenesteområder i Hemnes kommune - fase 1 TJENESTEOMRÅDE: Enhet skole Tjenesteyter Spørsmålene besvares av leder for hvert tjenesteområde og ledergruppa sammenstiller materialet i et notat ref. de 10 kriteriene i vedlegg 1. Hva er utfordringene

Detaljer

Brattli. Tilknyttet prosess i Kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m.

Brattli. Tilknyttet prosess i Kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m. Statusrapport Milepælrapportering for prosjekt i prosjektkatalogen Rapporteringskriterier Navn på prosjekt Kommentarer Vi SER deg! Hva VIL du? Hva KAN du? Statusrapport nr. 6 Ansvarlig Ingvild Syversten

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

1 Virksomhetsplan 2016. Virksomhetsplan 2016. Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg

1 Virksomhetsplan 2016. Virksomhetsplan 2016. Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg 1 Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg 2 Innhold Om enheten... 3 Kort beskrivelse av enheten... 3 Rammebetingelser... 4 Gjennomgående målekort... 5 Målekort for enheten... 7 Beskrivelse

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015

Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015 Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015 Britt Eva Fløisbonn, rektor Sveinung Austefjord, trinnleder Rebecca & Thea, YouMe elever Hege Westbye, sosiallærer Østersund ungdomsskole Organisasjonskart

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg for helse og omsorg i Rissa Møtested: Storsalen, Rissa rådhus Dato: 21.04.2015 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg for helse og omsorg i Rissa Møtested: Storsalen, Rissa rådhus Dato: 21.04.2015 Tid: 08:00 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for helse og omsorg i Rissa Møtested: Storsalen, Rissa rådhus Dato: 21.04.2015 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torun Skjærvø Bakken Leder

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte

Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Gjeldende fra 1.5.2012 Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Side 1 av 5 Innhold Innledning... 3 Henvisninger... 3 Generelt... 3 Lokale retningslinjer...

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 1 Innhold Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014... 1 Informasjon... 3 Foreldresamarbeid... 4 Meldesystem, rutiner ved henting... 4 Hva er SFO?... 5 Våre verdier... 5 Trygghet,

Detaljer

Administrativ organisering av Berg kommune

Administrativ organisering av Berg kommune Administrativ organisering av Berg kommune Berg kommune gjør en midlertidig endring av den administrative organiseringen fra og med dags dato januar 2013. Berg kommune ønsker med dette å forbedre administrasjonens

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune.

Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune. Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune. Prosjektet er finansiert av midler fra Arbeidsdepartementet. Bakgrunn for prosjektet Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra

Detaljer

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12. Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.mars 2013 Hamar kommune Opplæring og oppvekst Leder: Grunnskolesjef Anne-Grete

Detaljer

Bakgrunn Klæbu kommune

Bakgrunn Klæbu kommune Bakgrunn Klæbu kommune Opprettelse av FYSAK koordinator. Vedtak i kommunestyret desember 2011 50% stilling fra mai/juni 2012 Handlingsplan politisk godkjent februar Valg av strategi Fikk følgende utfordring:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012 Sør-Varanger kommune en grensesprengende kommune Forprosjekt januar 2012 Munn- og Tannhelse Helsefremmende og forebyggende tiltak i hjemmetjenesten Forord Dette er et forprosjekt til Tannhelse Helsefremmende

Detaljer

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune 2015 2018 God på SFO Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Fokusområder... 5 2.1 Leik... 6 2.2 Nærmiljøet... 7 2.3

Detaljer

Skolebilde for Sanne skole skoleåret 2014 2015

Skolebilde for Sanne skole skoleåret 2014 2015 Del I Side 1 Skolebilde for Sanne skole skoleåret 2014 2015 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Elever 2012 116 2013 109 2014 123 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&&

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. Endringer vedtatt av Hovedutvalg for Oppvekst- og opplæring 08.12.99 Endringer godkjent av Formannskapet 25.06.03. Endringer

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå Strategisk plan 2015 18 I morgen begynner nå Oslo kommune Utdanningsetaten Bogstad skole BOGSTAD SKOLE STRATEGISKE MÅL Strategisk plan 2015-18 er utviklet på grunnlag av resultater og undersøkelser i 2014

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2012/843-9 Arkiv: A00 SAKSFRAMLEGG Dato: 22.05.2016 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni 2014 Norge har forpliktelser etter Barnekonvensjonen og denne gjelder som

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 21 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn 21 Alta Bydelsnr Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet i skjemaet

Detaljer

Statusrapport TRUST. Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester

Statusrapport TRUST. Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester Statusrapport TRUST Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester 1. juni 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 INNLEDNING... 2 3 STATUS... 2 3.1 KOM-UT SENGENE... 2 3.2 FELLES

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

HVORFOR TENKE HELT NYTT? V/ TORILL SKÅR

HVORFOR TENKE HELT NYTT? V/ TORILL SKÅR HVORFOR TENKE HELT NYTT? V/ TORILL SKÅR Demografiske endringer Hvordan aktivere innbyggernes egne ressurser? Rekruttering Økonomi 3 Statlige føringer Kommunale føringer Hva skal til for at vi i størst

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Omsorg og rehabilitering

Omsorg og rehabilitering Omsorg og rehabilitering Første år med Omsorg og rehabilitering som egen enhet Mye kulturbygging Samling av avd. Soltun på ett plan og økt bemanningen med 1 årsverk Opprettet tildelingskontor Tatt i bruk

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Østersund ungdomsskole

Virksomhetsplan 2015 Østersund ungdomsskole ( Virksomhetsplan 2015 Østersund ungdomsskole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Torsken kommune Rådmannens stab Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen postboks 6600 9296 TROMSØ Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Sjumilsteget - egenrapportering

Detaljer