Froland kommune Myklandsfondet Fondsstyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Froland kommune Myklandsfondet Fondsstyret 21.05.2010"

Transkript

1 Froland kommune Fondsstyret Til: Fondsstyrets medlemmer Sekretariatsleder Rune Kvikshaug-Taule Prosjektlederne Mari Mykland Haugås, Jannicke Modell Røhmen og Eric Hoenjet Fondsstyrets varamedlemmer INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR MYKLANDSFONDET Styret for innkalles til møte onsdag 26. mai 2010 kl i Mykland, i ungdomshuset. Pga. uklarheter som er oppstått i forbindelse med bruk av Maudalsveien, innkalles fondsstyret, prosjektledere og sekretariat kl til en kort befaring først. Frammøte også da ved ungdomshuset. Ev. forfall meldes undertegnede på tlf eller e-post Forslag til saksliste: Sak 22/10: Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 23/10: Godkjenning av protokollen fra møte Sak 24/10: Referatsaker, herunder orienteringer om økonomisk status og status fra prosjektet og aktuelle saker ved prosjektlederne. Sak 25/10: Avklaring av vedtak og framtidig bruk av Maudalsveien som turistvei. Sak 26/10: Ev. bygdeutviklingsdag i mykland i mai 2010 og videre, ny behandling. Sak 27/10: Eventuelt. Det blir enkel servering. Med vennlig hilsen Sigmund Pedersen (s.) Leder Ole Tom Tjuslia sekretær

2 Froland kommune Fondsstyret Til: Fondsstyrets medlemmer Sekretariatsleder Rune Kvikshaug-Taule Prosjektlederne Mari Mykland Haugås, Jannicke Modell Røhmen og Eric Hoenjet Fondsstyrets varamedlemmer PROTOKOLL FRA MØTE I STYRET FOR MYKLANDSFONDET Styret for avholdt møte onsdag 21. april 2010 kl i Mykland, i ungdomshuset. Tilstede: Forfall: Sigmund Pedersen, Vidar Bjørkli, Jane Kile, Oddvar Skaiaa, Åsulv Bygland, Mari Mykland Haugås og Ole Tom Tjuslia. Laila Øygarden. I hennes sted møtte Oddvar Skaiaa. Behandlede saker: Sak 16/10: Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Godkjent. Enstemmig. Sak 17/10: Godkjenning av protokollen fra møte Vedtak: Godkjent. Enstemmig. Sak 18/10: Behandling: Vedtak: Sak 19/10: Behandling: Vedtak: Sak 20/10: Behandling: Referatsaker, herunder orienteringer om økonomisk status og status fra prosjektet og aktuelle saker ved prosjektlederne. Mari Mykland Haugås orienterte om status for aksjetegning, nytt bygdetun og status bygdebok. Foreslo at det ble prioritert tavler og skilter i første omgang, ny familie, norsk, har meldt sin interesse for å flytte til bygda, flere elever på oppvekstsenteret,mari Mykland redegjorde for forbruk av bevilgning til forprosjekt til nytt bygdetun, som viser et estimert forbruk på Referatsakene tas til etterretning. Enstemmig. Søknad om tilskudd til utomhusareal i anledning nytt bygdetun. Forslag til vedtak ble gjennomgått og underbygd av Mari Mykland Haugås som saksbehandler. Fondsstyret samlet seg om at det forutsettes at kommune, bygdelaget og butikken avholder møte for å avklare ansvar for drift og vedlikehold av utomhusområdet. Forslag til vedtak tiltres. I tillegg tiltres at ansvaret for drift og vedlikehold avklares i møte mellom bygdelaget, kommunen og butikken. Enstemmig. Tilleggssak: Klausul i forbindelse med utbetaling av tilskudd til ny butikk. Vedtaket fra fondsstyrets møte i sak 07/10 presiseres med følgende nytt pkt 2: Fondsstyret stiller som vilkår for utbetaling av bevilget tilskudd til ny butikk at forbruksforeningen stiller som vilkår overfør kjøper av den gamle butikkeiendommen

3 Vedtak: at det skal tinglyses på eiendommen at det fra eiendommen ikke kan drives dagligvarebutikk de nærmeste 10 år. Forslag til vedtak tiltres. Enstemmig. Sak 21/10: Eventuelt. Det ble orientert om status om løypemaskin. Det ble stilt spørsmål om status for gjenoppbygging av nedbrente hytter og nybygde hytter. Spørsmålet ble besvart. Det ble orientert om ev. info- og kart-automat via Merkur. Prosjektet har meldt interesse for at Mykland kan bli pilotprosjekt. Møtet ble hevet ca. kl Ole Tom Tjuslia sekretær

4 Froland kommune Fondsstyret OVERSIKT OVER BRUK AV FONDET PR Navn på tiltak Bevilget Benyttet Myklandsdagen Kurs i bygdebaserte opplevelser Forskjønningsprosjekt, vegetasjonsrydding Rammeavsetning, hjort, inkl. avsetning til viltslakteri dyr a 5000 Gapahuk Turbok Ikke igangsatt Mykland drivstoff, markedsføring Avtale om bruk av Maudalsveien Rammeavsetning, bedriftsetablering, Ikke realisert Rentestøtte, turløype Bygdetun/butikk Informasjonstavle Drift av Mykland-veien videre Badeplasser Mykland skytterlag, skytebane Media service, dokumentarfilm Tono-avgift Myklandsdagen Sum Fondet totalt Rest Det er regnet med full uttelling på avsetningen til hjort. Dessuten må det antas at driften av prosjektet Mykland - veien videre blir billigere enn de avsatte kr (ca )

5 Froland Kommune Fondsstyret Saksframlegg Vår Saksbehandler: OTT Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 25/10 Fondsstyret MAUDALSVEIEN SOM TURISTVEI. AVKLARING AV VEDTAK OG FRAMTIDIG STATUS Sekretariatets forslag til vedtak: Fondsstyret drøfter saken, og gir leder sammen med prosjektlederne fullmalt til å avklare og finne fram til en langsiktig avtale som er bærekraftig, der en også legger til grunn en rimelig tolkning av fondsstyrets vedtak fra Bakgrunn: Fondsstyret gjorde i juni 2009 vedtak om å bevilge kr som en engangssum til kompensasjon til berørte grunneiere for at Maudalsveien kunne holdes åpen som turistvei. Nå hevdes det fra enkelte grunneiere at dette gjaldt Saksfremstilling: Konkret har det skjedd at en forsker er blitt nektet nøkkel til bommen, under henvisning til vedtaket fra Vurdering Sekretariatet vil anbefale at fondsstyret drøfter saken, og gir leder sammen med prosjektlederne fullmalt til å avklare og finne fram til en langsiktig avtale som er bærekraftig, der en også legger til grunn en rimelig tolkning av fondsstyrets vedtak fra 2009.

6 Vedlegg: Fondsstyrets opprinnelige behandling i juni 2009: MAUDALSVEIEN SOM TURISTVEI Sekretariatets forslag til vedtak: Fondsstyret bevilger totalt kr som en engangssum til åpning av Maurdalsveien som turistvei i sommersesongen. Summen deles på antall berørte grunneiere. Summen som utbetales må ses på som en kompensasjon til berørte grunneiere for økte vedlikeholdskostnader på veien. Fondsstyret legger ellers til grunn at bommen skal være åpen for allmenn ferdsel hele sommerhalvåret 2009, frem til 1. oktober. Ordningen evalueres i oktober. Bakgrunn. Denne veien ligger i hjertet av brannområdet. Det er også denne veien som er lettest å benytte når man skal på kanotur i Myklandsvannet og den blir også mye brukt av forskere. Om man tillater en åpning av denne veien, så åpner man opp for større tilgang til brannflatene, samt at man letter fremkommeligheten for kano- turister. Saken har vært drøftet med grunneierne som stiller seg positive til tiltaket, mot en kompensasjon for ekstra vedlikehold av veien. Veien er pr. i dag i god kjørbar stand. Saksfremstilling. Det er i Mykland etterspørsel etter plasser hvor man enklest kan nå fine turområder med bil. Dette området, med enkel tilrettelegging, vil være midt i blinken for det. Myklandsvannet er et flott område både til vanns og til lands. Vannet er tidligere blitt kåret til et av de 10 beste padlevanna i Norge, og er godt kjent blant allmennheten. Ved å lage kart over området, samt enkle foldere som kan deles ut, vil man her få en fornyet turistattraksjon i Mykland. Prosjektet Mykland- Veien videre har turisme som et av sine satsingsområder, og man vil her både nå lokale og eksterne naturinteresserte ved en åpning av veien. Prosjektet legger til grunn at det vil bli skiltet og informert godt om tiltaket, samt at det legges til rette i området ved for eksempel en benk og muligheter for grei parkering. Forhandlinger med grunneiere pågår frem mot fondsmøtet, og vil trolig bli fremlagt her. Økonomi. Froland kommune har i tillegg bevilget kr til prosjektet. Prosjektet ønsker at fondsstyret bevilger en engangs sum, og at det tas en vurdering i etterkant på hvorvidt det er hensiktsmessig å fortsette neste sesong. Rett utskrift: Froland, Sendes: Grunneierne

7 Froland Kommune Fondsstyret Saksframlegg Vår Saksbehandler: OTT Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 26/10 Fondsstyret EV. BYGDEUTVIKLINGSDAG I MYKLAND I MAI 2010 OG VIDERE. NY BEHANDLING Sekretariatets forslag til vedtak: 1. Fondsstyret bevilger kr i bufferfond til framtidige bygdeutviklingsdager i Mykland, og forutsetter at disse midlene aldri tas inn i arrangementsbudsjettene, men forblir et bufferfond. Som vilkår for utbetaling settes at de fire foreningene som står bak bygdeutviklingsdagen, fastsetter en forvaltningsform for bufferfondet som er tilfredsstillende. 2. Fondsstyret avventer innhenting av priser og vurdering av kvalitet på partytelt til neste møte før det tas stilling til beløp som bevilgning til innkjøp av partytelt. Bakgrunn: I møte d.å. var det reist sak om bufferfond og tilskudd til partytelt på til sammen til fremtidige bygdeutviklingsdager i Mykland, men ut fra et teknisk enklere og billigere konsept enn det å leie inn det store teltet på idrettsplassen 9. mai 2009 representerte. De fire lagene har hatt møte om saken. Saksfremstilling: Saken har vært drøftet i felles møte mellom de fire lagene som sto for bygdeutviklingsdagen De har kommet til at de vil utsette arrangementet til 2011, men er veldig positive både til tanken om et bufferfond og innkjøp av partytelt. De holder fortsatt på med å undersøke priser på solide partytelt, og vil komme tilbake til dette i fondsstyrets junimøte, men vil gjerne ha en avklaring på spørsmålet om bufferfond. Vurdering Sekretariatet er veldig enig med de fire foreningenes styrer og den vurdering de har gjort av sin egen kapasitet som arrangører i ei lita bygd. Ikke minst derfor er det svært viktig å få starthjelp til bufferfond og også partytelt som viktig infrastruktur. Likevel vil partytelt være så viktig for flere arrangører i Froland at fondsstyret bør stille klausul om velvilje til utlån/utleie til andre arrangører i kommunen.

8 Vedlegg: Fra forrige behandling Froland Kommune Fondsstyret Saksframlegg Vår Saksbehandler: OTT Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 10/14 Fondsstyret EV. BYGDEUTVIKLINGSDAG I MYKLAND I MAI 2010 OG VIDERE Sekretariatets forslag til vedtak: Fondsstyret drøfter muligheten for å støtte ev. fremtidige myklandsdager med til sammen kr til innkjøp av partytelt og bufferfond, avhengig av signalene fra felles møte mellom de berørte lagene i Mykland 8. mars Bakgrunn: Det ble godkjent i forrige møte at sekretæren skulle sondere med lagene i Mykland om de så for seg noen forutsetninger for å arrangere bygdeutviklingsdag i 2010 i Mykland. Det skal være et møte i sakens anledning mellom lagene mandag 8. mars d.å. Til møtet har sekretæren spilt inn noen tanker som de skal ta stilling til: Bruke ungdomshuset og arealet rundt som arena på følgende måte: o Storsalen er dansegolv/musikkscene o o Underetasjen er produksjonsarena for mat/drikke Bygdelaget på vegne av alle foreningene får tilskudd fra fondet til å kjøpe inn 10 nye partytelt tilsvarende de som allerede er der, antatt kostnad ca Disse benyttes som innramming av konsert/gallaområde, inkl. inngang/billettluke. Bord og stoler skaffes fra nedre Froland til arrangementet, og det gir rom for 400 sitteplasser, herav 10 telt til publikum og to til servering/salg. I tillegg til utomhus myldreareal i atriet, samt dansegolvet inne, blir kapasiteten 800. Jeg lager en sak om bevilgning fra fondet til partytelt med betinget forslag til vedtak, og så avventer vi utfallet av møtet deres innen fondsstyret har møte 10. mars. Fondet bør tillegg vurdere å bevilge kr til dere til fremtidig bufferfond for myklandsdager. Arrangementet på dagtid kan være på skolen og skoleplassen, og arbeidsdelingen kan være at dere tar dere av kveldsarrangementet, vi ordner med programmet på dagtid, mens dere har salget. Vi kan også være behjelpelige med pressemeldinger, annonser osv. Saksfremstilling: Sekretariatet viser til ovennevnte. Det som er åpenbart, er at kostnaden med det store teltet i 2009 ikke kan forsvares videre. Av den grunn er det også fornuftig å vurdere et senere tidspunkt enn begynnelsen av mai mht. temperaturen. Vurdering I den grad det er grobunn for det i lokalmiljøet og lagene i bygda, vil det være flott å kunne ha en årlig bygdeutviklingsdag og Myklandsdag. Det vil medføre at bygda samler seg om et arrangement

9 som gjør at folk vil dra dit og gjøre bygda utadvendt. Det vil imidlertid avhenge av dugnadskapasiteten. På bakgrunn av dette, og betinget av stemningen blant lagene i bygda på møte 8. mars d.å. anbefaler sekretariatet at fondsstyret støtter med en bevilgning til kjøp av 10 nye partytelt og et bufferfond, til sammen kr ,-.