Ev. forfall meldes undertegnede på tlf eller e-post

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ev. forfall meldes undertegnede på tlf. 92824882 eller e-post ole.tom.tjuslia@froland.kommune.no"

Transkript

1 Side 1 av 11 Froland kommune Myklandsfondet Fondsstyret Til: Fondsstyrets medlemmer Sekretariatsleder Rune Kvikshaug-Taule Prosjektlederne Mari Mykland Haugås, Jannicke Modell Røhmen og Eric Hoenjet Fondsstyrets varamedlemmer INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR MYKLANDSFONDET Styret for Myklandsfondet innkalles til møte onsdag 21. april 2010 kl i Mykland, i ungdomshuset. Ev. forfall meldes undertegnede på tlf eller e-post Forslag til saksliste: Sak 16/10: Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 17/10: Godkjenning av protokollen fra møte Sak 18/10: Referatsaker, herunder orienteringer om økonomisk status og status fra prosjektet og aktuelle saker ved prosjektlederne. Sak 19/10: Søknad om tilskudd til utomhusareal i anledning nytt bygdetun. Sak 20/10: Eventuelt. Det blir enkel servering. Med vennlig hilsen Sigmund Pedersen (s.) Leder Ole Tom Tjuslia sekretær

2 Side 2 av 11 Froland kommune Myklandsfondet Fondsstyret Til: Fondsstyrets medlemmer Sekretariatsleder Rune Kvikshaug-Taule Prosjektlederne Mari Mykland Haugås, Jannicke Modell Røhmen og Eric Hoenjet Fondsstyrets varamedlemmer PROTOKOLL FRA MØTE I STYRET FOR MYKLANDSFONDET Styret for Myklandsfondet avholdt møte onsdag 10. mars 2010 kl i Mykland, i lokalene til Mykland-veien videre.. Tilstede: Sigmund Pedersen, Vidar Bjørkli og Rut Annett Messell. Dessuten møtte prosjektlederne Mari Mykland Haugås og Jannicke Modell Røhmen, samt sekretariatsleder Rune Kvikshaug Taule og sekretær Ole Tom Tjuslia. Forfall: Laila Øygarden og Jane Kile. Ingen vararepresentanter kunne møte. Behandlede saker: Sak 10/10: Godkjenning av innkalling og saksliste. Vedtak: Godkjent. Enstemmig. Sak 11/10: Behandling: Vedtak: Godkjenning av protokollen fra møte Fondsstyret bad om at merknaden under behandling av sak 07/10 ble justert til forberedt for leilighet. Protokollen godkjennes med nevnte merknad. Enstemmig. Sak 12/10: Referatsaker/orienteringer, herunder Oversikt over benyttede og bevilgede midler hittil. Vedlegg Status nytt bygdetun. Øvrige prosjektsaker. Behandling: Ubrukte midler i prosjektet forelå oversikt over, men det sjekkes bedre hvordan status eksakt er. Nytt bygdetun: Mari Mykland Haugås orienterte. Frist for aksjetegning 2. Mai. Det ble drøftet innleie av konsulent på det formelle anbudsarbeidet. Det ble gitt innspill til hvem som kan kontaktes. Vegvesenet har bevilget kr ,-. Øvrige prosjekter: Slakteri, status, Jannicke Modell Røhmen: Telemarksvegen, ny giv, det arbeides med en ny prosjektsøknad, innspill til hvilke reisemål og kvaliteter som bør innarbeides i brosjyren, Mai Mykland Haugås: Bolyst, prosjekt fra kommunal- og regionaldep, nytt møte. Eric Hoenjet: Nye boligfelt, bl.a. Risdalsfeltet (Wari-hus), seks boliger, seks hyttetomter, sonderte om kommunen var interessert. Forslag om et møte med Wari- hus, Dynamittknatten, to tomter tilbake, interesse meldt fra Boligservice som har vært inne på Vegårshei, de benytter dataanimasjoner, benytte lokale krefter, Vedtak: Referatsakene tas til etterretning. Enstemmig. Sak 13/10: Søknad fra Mykland IL om tilskudd til løypemaskin.

3 Side 3 av 11 Behandling: Vedtak: Sak 14/10: Behandling: Vedtak: Sak 15/10: Saken utsettes, og saken gis en bredere utredning mht. alternativer også mht. pris/kostnad, og at en igangsetter dialog med teknisk virksomhet i kommunen og Froland IL. Innstillingen tiltres. Enstemmig. Ev. bygdeutviklingsdag i Mykland i mai 2010 og videre. Det ble fremmet slikt forslag: Fondsstyret drøfter muligheten for å støtte ev. fremtidige myklandsdager med til sammen kr til innkjøp av partytelt og bufferfond, avhengig av signalene fra felles møte mellom de berørte lagene i Mykland 8. mars Sekretæren foreslo: Fondsstyret ser positivt på at det arbeides videre langs de skisserte linjer, og vil komme tilbake til saken etter hvert som planene er mer konkretisert. Sekretærens forslag tiltres. Enstemmig. Eventuelt. Sekretæren orienterte om arbeid med prosjekrting av utvikling av oppvekstsenterets uteområde som er igangsatt. Sekretariatsleder og Mari Mykland Haugås itltrer et møte. Møtet hevet kl Med vennlig hilsen Ole Tom Tjuslia Sekretær Froland kommune

4 Side 4 av 11 Myklandsfondet Fondsstyret OVERSIKT OVER BRUK AV FONDET PR Navn på tiltak Myklandsdagen Kurs i bygdebaserte opplevelser Forskjønningsprosjekt, vegetasjonsrydding Rammeavsetning, hjort, inkl. avsetning til viltslakteri Gapahuk Turbok Mykland drivstoff, markedsføring Avtale om bruk av Maudalsveien Rammeavsetning, bedriftsetablering, Rentestøtte, turløype Bygdetun/butikk Informasjonstavle Drift av Mykland-veien videre Badeplasser Mykland skytterlag, skytebane Media service, dokumentarfilm Tono-avgift Myklandsdagen Sum Fondet totalt Rest Bevilget Ikke realisert Benyttet dyr a Ikke igangsatt Det er regnet med full uttelling på avsetningen til hjort. Dessuten må det antas at driften av prosjektet Mykland - veien videre blir billigere enn de avsatte kr (ca ) Froland Kommune

5 Side 5 av 11 Mykland- Veien videre Saksframlegg Vår Saksbehandler: MMH Saksgang: Saksnr 10/19 Utvalg Prosjekt/ fondsstyre Møtedato 21. april 2010 RASTEPLASS I MYKLAND/ UTOMHUS NY BUTIKK Sekretariatets forslag til vedtak: Fondsstyret ser nytten av å gjøre områdene rundt ny butikk attraktive. Fondsstyret ønsker å bidra til å gjøre sentrum mer innbydene for forbipasserende og bygdefolk ved å gi øremerkede midler til akkurat dette. Det innvilges totalt kr til grunnarbeider, samt opparbeidelse av utomhusarealer, ved ny butikk i Mykland sentrum. Bakgrunn: Viser til vedtak i fondsstyret 10. februar 2010, hvor det ble bevilget penger til nytt butikkbygg i Mykland. Dette vedtaket sier lite eller ingenting om opparbeidelse av utearealet. Det kommer derfor ny søknad til fondet med søknad om penger til grunnarbeider, samt opparbeidelse av uteareal ved og rundt ny butikk. Saksfremstilling: Viser til saksfremstilling under sak 07/10, opprettelse av ny butikk i Mykland sentrum. Aktuelt: Det er nå gjennomført grunnundersøkelser i aktuelt område for ny butikk av entreprenør Ola Flatland. Denne undersøkelsen viser at det er kort vei til fjell over hele arealet, ca 1 meter fra topplag til fjell hele veien. Undersøkelsen viste også at det ikke er frost i bakken, slik at et grunnarbeid kan påbegynnes når det måtte ønskes. For å utnytte en ledig kapasitet hos entreprenører nå samt ha muligheten for en grei pris, må man tilstrebe en hurtig igangsettelse. Det må mulig sprenges litt fjell i overflaten på den ene siden, for å hindre at et topplag skal skli. Planen til landskapsarkitektene, samt resultatet av grunnundersøkelsene er forelagt flere entreprenører for innhenting av pris på grunnarbeidene. Anbudsrunden gav oss 4 forskjellige anbud, og valgte entreprenør er klar for å begynne så snart vi gir klarsignal. Opsjon på tomt og nabovarsel er tatt hånd om av kommunen. Alt ligger så klart for å begynne med grunnarbeider. Det blir gjennomført kontraktforhandlinger med forbehold med entreprenør 14. april. Byggesøknad blir sendt så snart tegningene foreligger godkjent av gruppa som jobber med det, inkludert arkitekt, drifter, kjeden og butikkonsulenten. Opprettelse av AS er gjennomført, og informasjon vedrørende aksjetegning i bygda ble gjennomført 7. april. Status på solgte aksjer vil bli opplyst i møtet. Søknad til næringsfond er under utarbeidelse. Merkurmidler: Regelverket til Merkur er ikke klart før utpå våren. Tidligere prosjekter i 1990 da det var innvilgede midler var maks 150 tusen, verdi i dag skulle tilsi 250 tusen, men vi vet ikke noe konkret enda. Merkur konsulent Roy Michalsen hjelper oss å holde disse ørene og dørene åpne når

6 Side 6 av 11 midlene kommer, men er nok for usikkert til å regne med i vårt budsjett per i dag. Han har hjulpet oss med å sende en foreløpig søknad dit, slik at vi ikke blir ekskludert pga at prosjektet har kommet så langt. Disse midlene er en bonus på toppen, om vi skulle være så heldige at de er i boks før vi er ferdige, og de vil da trolig gå til fradrag på lånet. Statens vegvesen svar på søknad, er at de bidrar økonomisk med kr De anser årsdøgntrafikken som så liten at p-plassen er akseptabel, men de anbefaler at vi sjekker vendemulighetene for varetransporten. Landskapsarkitektene har sjekket ut dette, og det er nå i orden. Statens vegvesen ber oss om å ha fokus på frisiktsoner, og vi har lovet beplantning med lave busker som ikke gror høyt. Vi fikk også skryt for å ha laget en nøktern og edruelig plan! Kostnadsoverslag og detaljer over uteområder ble vedlagt søknad 07/10. Et oppdatert overslag er nå vedlagt, der man har fjernet kostnadene med trapp til kjeller, samt oppdatert planene jf innspill fra vegvesenet. Kostnadsoverslagene er relativt høye, men realistiske, av den grunn det er lagt inn priser på ferdig leverte og opparbeidde arealer. Prosjektleder ser for seg at noe av dette arbeidet kan gjøres på dugnad for å redusere kostnadene. Dette er lagt inn under finansieringsplanen. Økonomi: Kostnadsoverslag (inkl mva) Tomt Utomhus Butikk med loft Til sammen Finansieringsplan Bruk av start aksjekapital Lokal aksjekapital Salg av Mykland forbruksforening Næringsfond Myklandsfondet til butikk Statens Vegvesen Dugnad/egeninnsats/reduksjon av uteareal Myklandsfondet til utearealer/ tomt Lån MVA-Refusjon Kostnad Byggkostnad Reserve (Rest start aksjekapital, kr , anvendes som buffersone driftskapital) Rett utskrift: Sendes:

7 Side 7 av 11 MYKLAND NY BUTIKK/RASTEPLASS KOSTNADSOVERSLAG UTOMHUSANLEGG OPPARBEIDET AREAL: POST BESKRIVELSE GRUNNARBEIDER / TOMTEARBEIDER (tatt.1.01 med i bygget) GRØFTER FOR VANN OG AVLØP (tatt med i.1.02 bygget) ASFALT (inkludert forsterkingslag og.1.03 bærelag) ENHET MENGDE ENHETSPRIS RS 0 RS 0 SUM BETONGSTEIN KANTSTEIN (120mm*200 mm), ferdig satt i.1.05 betong lm NATURSTEINSMUR, tosidig ("brannmuren",.1.06 monument etter brannen) , ASFALT (overlapp til eks. asfalt).1.07 BUSKER (komplett: inkludert vekstjord) TRÆR (komplett:inkludert vekstjord,.1.08 oppstøtting) GRESSBAKKE (inkludert vekstjord) GUMMIDEKKE FUGLEREDEHUSKE SANDKASSE (rundstokk, inkludert 400 mm.1.12 sand) TRAPP OG VANGE I BETONG, bredde 1,5 m.1.13 (behov ved skytebane i kjeller) lm , BENKER, ferdig montert BORD, ferdig montert SØPPELKASSER, ferdig montert GRUSET TURSTI (b=2,0 m, inkl forsterkningslag, bærelag og grus) lm

8 Side 8 av 11 FLYTTING AV TO LYSMASTER (inkludert.1.18 kabelgrøft).1.19 TOALETTBYGG RS?.1.20 TØMMEANLEGG FOR CAMPINGBIL RS? SUM INKL. MVA EKS. MVA Dette er et overslag bygget på enhetspriser fra Anbud bør inhetes fra minst 3 firma. Mykland, den Guro Marie Mykland Marvik og Per Olav Røgler Ramstad

9 Side 9 av 11

10 Side 10 av 11

11 Side 11 av 11