Ev. forfall meldes undertegnede snarest, slik at varamedlem kan innkalles.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ev. forfall meldes undertegnede snarest, slik at varamedlem kan innkalles."

Transkript

1 Side 1 av 27 Froland kommune Myklandsfondet Fondsstyret INNKALLING TIL MØTE I FONDSSTYRET Styret i Myklandsfondet innkalles til møte torsdag 10. desember 2009 kl for befaring på Hauglandsheia, deretter fortsetter møtet på Skjeggedal Sørgard, stabburet, fra kl Etter at sakene er ferdig behandlet, blir det juleavslutning med servering av mat og drikke i lune og hjemmekoselige omgivelser. Ev. forfall meldes undertegnede snarest, slik at varamedlem kan innkalles. Forslag til saksliste: Sak 61/09: Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 62/09: Godkjenning av protokoll fra Sak 63/09: Orienteringer ved sekretariatet og prosjektlederne. o Oversikt over benyttede og bevilgede midler hittil. o Orientering fra befaring og idédugnad om nytt bygdetun o Orientering om videre framdrift i sak om bedriftsetablering på Hauglandsheia. o Orientering om ev. øvrige saker/hendelser ved prosjektlederne. Sak 64/09: Mykland skytterlag. Søknad om tilskudd og rentestøtte til rehabilitering av skytebane Sak 65/09: Lars Johan Skjeggedal. Søknad om tilskudd til livdyr. Sak 66/09: Olav Rosef. Søknad om tilskudd til etablering av viltslakteri. Sak 67/09: Olav Mjaaland. Søknad om tilskudd til livdyr. Sak 68/09: Media service. Søknad om tilskudd til produksjon av dokumentarfilm om Myklandsbrannen. Sak 69/09: Dekning av utgifter til badeplass. Utsatt sak fra forrige møte. Sak 70/09: Møteplan for våren Sak 71/09: Ev. senere innkomne saker. Ole Tom Tjuslia sekretær

2 Side 2 av 27 Froland kommune Myklandsfondet Fondsstyret PROTOKOLL FRA MØTE I FONDSSTYRET Styret i Myklandsfondet avholdt møte onsdag 21. oktober 2009 kl på ungdomshuset i Mykland. Tilstede: Sigmund Pedersen, Vidar Bjørkli, Laila Øygarden, Jane Kile og Petter Usterud (møtte i stedet for Åsulv Bygland). Dessuten møtte sekretariatsleder Rune Kvikshaug-Taule, prosjektleder Jannicke Modell Røhmen og fondssekretær Ole Tom Tjuslia. Forfall: Åsulv Bygland, Mari Mykland Haugås og Eric Hoenjet. Behandlede saker: Sak 48/09: Godkjenning av innkalling og saksliste. Vedtak: Godkjent. Enstemmig Sak 49/09: Vedtak: Godkjenning av protokoll fra Godkjent. Enstemmig. Sak 50/09: Orienteringer ved sekretariatet og prosjektlederne. o Oversikt over benyttede og bevilgede midler hittil. Forskjønning har gitt et mindreforbruk på kr og kurs på kr , dette tas inn i oversikten over bevilgede og benyttede midler av fondet. o Videre saksgang turløype o Avslag på søknaden til KRD o Mykland skytebane Positiv respons til å søke Innovasjon Norge om kompetansemidler. Sigmund Pedersen foreslo: For ettertiden skal det til hvert fondsstyremøte rapporteres med både en bevilgningskolonne og en regnskapskolonne, slik at fondsstyret har et eksakt bilde av gjenværende midler. Referatsakene tas til etterretning. Sigmund Pedersens forslag tiltres. Enstemmig. Behandling: Vedtak: Sak 52/09: Behandling: Votering: Vedtak: Sak 53/09: Behandling: Søknad fra Else Marie Skjegstad og Olav Mjaaland om tilskudd til gårdsutvikling. Utsatt sak, se sak 30/09. Fondsstyret drøftet saken og kom til at en ut fra en samlet vurdering av fondets prioriterte oppgaver dessverre ikke kan imøtekomme søknaden. Fondsstyrets forslag ble satt opp mot sekretariatets innstilling. Fondsstyrets forslag fikk fem stemmer, mens innstillingen fikk 0 stemmer. Fondsstyret drøftet saken og kom til at en ut fra en samlet vurdering av fondets prioriterte oppgaver dessverre ikke kan imøtekomme søknaden. Enstemmig. Forprosjekt Mykland bygdetun/ny butikk. Sekretariatet foreslo:

3 Side 3 av 27 Fondsstyret dekker kostnader til et forprosjekt over Mykland sentrum med fokus på oppsetting av ny nærbutikk med inntil kr ,-. Fondsstyret ber om resultatet av forprosjektet innen fondsstyrets januarmøte 2010, og ber dessuten om at det blir referert fra framdriften i de mellomliggende møter. Vedtak: Innstillingen om avsetning av inntil til forprosjekt tiltres. Resultat avventes til fondsstyrets januarmøte Fondsstyret ber om å bli underrettet. Enstemmig. Sak 54/09: Vedtak: Oppsummering av møte med Innovasjon Norge Oppsummeringen tas til etterretning. Sak 55/09: Behandling: Vedtak: Status for søknad om forprosjekt til viltrestaurant, Olav Rosef. Drøfting. Fondsstyret kom etter en samlet vurdering til at saken delegeres til sekretariatet innen rammen av allerede bevilgede midler til fordeling mellom forprosjekt viltslakteri og forprosjekt viltrestaurant. Ovenstående tiltres. Enstemmig. Sak 56/09: Behandling: Drøfting av spørsmål om søknad om kompetansemidler v/sekretær. Se sak 50, referatsaker. Sak 57/09: Vedtak: Dekning av utgifter til badeplass. Utsatt sak fra forrige møte. Utsettes. Enste Sak 58/09: Behandling: Vedtak: Søknad om midler til Kreativ bygdekveld. Fondsstyret drøftet søknaden og problematikken. Etter en samlet vurdering er fondsstyret kommet til at en ikke vil gå inn på å prioritere dette arrangementet på det nåværende tidspunkt. Enstemmig. Sak 59/09: Behandling: Bedriftsetablering, Hauglandsheia. Det ble lagt fram vurdering, se vedlegg til protokollen. Fondet går inn med inntil kr ,-, og i et samvirke med kommunale tiltak. Innstillingen tiltres. Enst. Vedtak: Sak 60/09: Ev. senere innkomne saker. Rune Kvikshaug Taule tok opp om møtet kombineres med evaluering/status og juleavslutning og at møtet legges til Skjeggedal Sørgard. Det ble av fondsstyret endret til torsdag 10. desember kl Laila Øygarden: Kan møte flyttes? Forslag: kl i SFO-huset. Uavklart. Avklaring etter at protokollen er sendt ut. Møtet hevet ca Ole Tom Tjuslia sekretær Vedlegg;

4 Side 4 av 27 Froland kommune Myklandsfondet Fondsstyret OVERSIKT OVER BRUK AV FONDET PR Navn på tiltak Myklandsdagen Kurs i bygdebaserte opplevelser Forskjønningsprosjekt, vegetasjonsrydding Rammeavsetning, hjort Gapahuk Turbok Mykland drivstoff, markedsføring Avtale om bruk av Maudalsveien Rammeavsetning, bedriftsetablering, Rentestøtte, turløype Forprosjekt bygdetun Informasjonstavle Drift av Mykland-veien videre Sum Bevilget Benyttet Det kan være aktuelt å se for seg at Husbanken kan bidra med utviklingsmidler til nytt bygdetun. Det vil det komme ev. signaler om på befaring. Videre er det kommet regning på Tono-avgift etter Myklandsgallaen, som er en forglemmelse fra prosjektet Myklandsdagen. Vi vet ikke eksakt beløpet, men blir fakturert. De følger tariffer. Det kan bli rundt kr ,-.

5 Side 5 av 27 Froland Kommune Mykland- Veien videre Saksframlegg Vår Saksbehandler: OTT Saksgang: Saksnr 09/64 Utvalg Prosjekt/ fondsstyre Møtedato MYKLAND SKYTTERLAG. REHABILITERING AV SKYTEBANE. SØKNAD OM TILSKUDD OG RENTESTØTTE Sekretariatets forslag til vedtak: Sekretariatet legger fram saken uten innstilling, og rår til at fondsstyret drøfter seg fram til en løsning. Bakgrunn: Mykland skytterlag har tidligere sendt søknad om tilskudd og rentestøtte til skytebane, men fondsstyret har utsatt saken og bedt skytterlaget framskaffe en mer treffsikker utredning av kostnader og finansiering. I drøftingene har fondsstyret lagt til grunn at det er rimelig å tilstrebe en likebehandling av denne saken med vedtaket om rentestøtte til Mykland IL til turløype. Saksfremstilling: Skytterlaget har nå innhentet kvalitetssikret kostnadsoverslag og finansieringsplan fra Idrettens anleggsservice. Av denne framgår: Kostnadsoverslag for 100 m og 200 m Kostnad Dugnad Mva Kjøpte varer og tjenester Total brutto kostnad/søknadsgrunnlag Beløp Finansiering Tilskudd av spillemidlene Søknad om tilskudd fra Myklandsfondet Lån/egenkapital Tilskudd fra DFS Gaver, rabatter og dugnad/egeninnsats Rabatter Sum finansiering Kulturrådgiver har gjennomgått kostnadsoverslaget og finansieringsplanen, og mener dette er et realistisk opplegg, som er det nærmeste en kan komme et grunnlag for realisering. Vurdering Det er naturlig å sammenlikne denne saken med prosjektet turløype i regi av Mykland IL. Turløypa får 50 % tilskudd av spillemidlene, mens skytebane får 33,3 % tilskudd. Fondsstyret

6 Side 6 av 27 har tidligere drøftet at det vil være riktig å likebehandle denne saken med turløypa til Vorehei, og samtidig signalisert at fondsstyrets støtte til idretts- og friluftslivsanlegg begrenses til disse to prosjektene. I og med at skytterlaget ikke får en så høy forholdsmessig støtte av spillemidlene som idrettslaget får til turløypa, vil en likebehandling i dette tilfelle tilsi en kombinasjon av tilskudd og rentestøtte. Mht. mulig innslagstidspunkt for bevilgning av omsøkte spillemidler vil en også her snakke om et femårsperspektiv. På den annen side tilsier tidspunktet på året søknaden fremmes, at det kan være naturlig å se for seg en rentestøtte på fire år, og at Froland kommunestyre må utfordres på å gi garanti for spillemidlene på samme måte som for Mykland IL. En rentestøtte over fire år av en søknadssum på utgjør etter 5 % rente pa Hertil kommer et tilskudd på kr som til sammen utgjør en bevilgning på kr Dette er en høy sum, og vesentlig høyere enn rentestøtten til idrettslagets prosjekt, men må avveies mot at vi her snakker om et anlegg av høyere kompleksitet. Skyting må også forståes som en del av Myklands kjernekultur, jf. Skytterlagets nylig avholdte 125årsjubileum. Sett i forhold til forbruk av fondet hittil, er det til rest ut fra en antatt beholdning i fondet ,-. Det innebærer at fondet etter en ev. bevilgning til skytebanen vil ha til rest. Sekretariatet innser, at selv om det er ønskelig å yte støtte til skytterlagets søknad, er det hensett til bl.a. planene for nytt bygdetun, ikke mye midler å drive politikk for i Sekretariatet vil derfor ikke fremme innstilling i saken, men vil anbefale at fondsstyret drøfter seg fram til en løsning. Et alternativ er å yte rentestøtte i to år, og få vurdert om skytterlaget kan dekke resten. Rett utskrift: Sendes:

7 Side 7 av 27 Froland Kommune Mykland- Veien videre Saksframlegg Vår saksbehandler: OTT Saksgang: Saksnr 09/65 Utvalg Fondsstyret Møtedato LARS JOHAN SKJEGGEDAL. SØKNAD OM TILSKUDD TIL LIVDYR Sekretariatets forslag til vedtak: Søknaden fra Lars Johan Skjeggedal om tilskudd til livdyr imøtekommes med et tilskudd på kr i støtte til kjøp av 52 livdyr. Beløpet dekkes innen rammen av Bakgrunn: Fondsstyret har vedtatt at hjort er en hovedsatsing i strategien for fondets virke. Skjeggedal søkte allerede d.å., men fondsstyret vedtok å utsette saken i påvente av utfall av Skjeggedals søknader til Innovasjon Norge. Innovasjon Norge har nå svart og gitt positive tilsagn på støtte og rentestøtte. Saksfremstilling: Hjort er en av hovedstrategiene i fondets arbeid og prioriteringer. Fondsstyret utsatte saken for å underbygge om søknaden har suksess med den samlede finansieringsplanen. I og med de tilsagn som nå foreligger fra Innovasjon Norge, er intensjonen i fondets utsettelsesvedtak innfridd. Vurdering Sekretariatet mener fondsstyret må imøtekomme søknaden fra Skjeggedal med et tilskudd på kr til kjøp av 52 livdyr, og at dette dekkes innen rammen av avsetning til hjort. Rett utskrift: Sendes:

8 Side 8 av 27 Jannicke Modell Røhmen og Lars Johan Skjeggedal Skjeggedal 4834 RISDAL Skjeggedal, Myklandsfondet v/ Rune Kvikshaug Thaule Postmottak, Froland kommune 4820 Froland SØKNAD OM TILSKUDD TIL HJORT LIVDYR Det vises til vår søknad av Det vises videre til Myklandsfondets vedtak i sak 33/09, der Fondsstyret utsetter saken til utfallet av behandling av søknad i Innovasjon Norge er kjent. Det foreligger nå svar fra Innovasjon Norge. Vi er tilbudt investeringstilskudd og rentestøtte som det fremgår av vedlagte brev. Med hilsen Jannicke Modell Røhmen Lars Johan Skjeggedal

9 Side 9 av 27 Froland Kommune Mykland- Veien videre Saksframlegg Vår Saksbehandler: OTT Saksgang: Saksnr 09/66 Utvalg Prosjekt/ fondsstyre Møtedato OLAV ROSEF. SØKNAD OM TILSKUDD TIL VILTSLAKTERI Sekretariatets forslag til vedtak: Det gis tilsagn om kr i støtte til investering i viltslakteri i henhold til søknaden fra Olav Rosef på vegne av aksjonærene. Bakgrunn: Det har i lang tid vært kjent og bebudet støtte til å etablere viltslakteri. Det er tidligere ytt støtte til forprosjekt med kr Nå gjelder søknaden selve etableringen, som et bidrag til delfinansiering av selve investeringen. Rosef søker på vegne av aksjonærene om et tilskudd på kr Saksfremstilling: Fondsstyret har avsatt inntil til hjortesatsing, som inkluderer støtte til kjøp av livdyr og opparbeidelse av hage, samt støtte til viltslakteri. Ut fra det som er mulig å overskue av mulige nye farmer, vil det kunne være realistisk å se for seg at det iallfall vil være kr til rest, muligens mer. Uansett er det en krevende investering for et grisgrendt strøk, og det er også vist sterk vilje itl å gå inn på eiersiden fra de lokale aktørene. Vurdering Ut fra ovenstående rår sekretariatet til at det avsettes og gis tilsagn om kr i støtte fra fondet, under forutsetning av at også Innovasjon Norge yter støtte som en rimelig delfinansiering av prosjektet. Dersom det mot slutten av fondets prosjektperiode skulle vise seg å være ytterligere midler tilbake fra avsetningen til hjort, vil fondet se positivt på å se på en ny søknad på det tidspunkt. Rett utskrift: Sendes:

10 Side 10 av 27 MYKLAND VEIEN VIDERE Mykland fondet Froland kommune v/kommuneleder Rune Kvikshaug-Taule 4820 Froland SØKNADSSKJEMA - MYKLANDSFONDET 1. Personlige data ansvarlig søker(e)/evnt. firma: Navn: Pers.nr.: Adr.: Tlf.: E-post: Bankforbindelse og kontonr.: Firma: Mykland vilt AS Org.nr.: Adr.: Tlf.: E-post: Bankforbindelse og kontonr.: Spb Sør Vedlegg for søknader: 2a Budsjett for tiltaket/finansieringsplan Kostnader til bygging av viltslakteri for hjort og elg er beregnet til kr Det er dannet et AS med foreløpig egenkapital kr Utredning med kostnadsoverslag og budsjett er sendt Froland kommune og Innovasjon Norge. Dett er en nødvendig del av hjortesatsingen i Mykland. Fire hjorteoppdrettere (3 nye og en etablert) er med på eiersiden i Mykland vilt AS 2b Hvem andre som er søkt/søkes om støtte. 2c Personlig egenandel Det legges opp til en egen innsats på kr Dette er i tillegg til aksjekapitalen 2d Samarbeidspartnere og faglig bistand. Bistand av Olav Rosef som har utredet lignende i Telemark 2e Beskrivelse av tiltak/prosjekt og nytteverdi for bygda. Herunder også forventet resultat. På sikt 3-4 arbeidsplasser og 2f Organisering (Hvem har ansvar for hva i gjennomføringen) Styret i Mykland vilt AS og daglig leder Mona Hillestad 4. Søknadssum:

11 Side 11 av 27 Kr som vi ber om innenfor rammen som er gitt til hjort. Det er søkt midler hos Innovasjon Norge, og søknaden er under behandling 5. Dato og underskrift: For Mykland vilt AS Olav Rosef styreleder) FOR FONDSSTYRET: 1.Sak nr: 2. Vedtak: Prosjektet støttes ikke: Prosjektet støttes med kr. Forutsetninger for innvilgelse av prosjektstøtte: 3. Underskrifter for Fondsstyret: Sted: Dato: Leder: Adm:

12 Side 12 av 27 Froland Kommune Mykland- Veien videre Saksframlegg Vår Saksbehandler: OTT Saksgang: Saksnr 09/67 Utvalg Prosjekt/ fondsstyre Møtedato OLAV MJAALAND. TILLEGGSSØKNAD OM TILSKUDD TIL LIVDYR Sekretariatets forslag til vedtak: Tilleggsøknad fra Olav Mjaaland om tilskudd til kjøp av hel besetning på 20 dyr imøtekommes med et tilskudd på kr pr. dyr, i alt kr Bakgrunn: Olav Mjaaland har tidligere bebudet og fått tilskudd til kjøp av livdyr, han fremmer nå tilleggssøknad om kjøp av en ledig besetning fra Fyresdal på 20 dyr, og søker om kr i tilskudd pr. livdyr, til sammen kr ,-. Saksfremstilling: Søknaden er i tråd med fondets vedtatte strategi på satsing på hjort, og har dessuten en tilleggsbegrunnelse som er positiv med at det spesielle tilbudet fra Fyresdal innebærer at effekten av satsingen hos Mjaaland kan forseres med to år. Vurdering Sekretariatet ser bare gode grunner til at søknaden imøtekommes både ut fra fondets strategi og det spesielle fortrinn som ligger i søknadsformålet fra Olav Mjaaland, og anbefaler det. Rett utskrift: Sendes:

13 Side 13 av 27 FROLAND KOMMUNE MYKLAND VEIEN VIDERE Mykland fondet Froland kommune v/kommuneleder Rune Kvikshaug-Taule 4820 Froland SØKNADSSKJEMA - MYKLANDSFONDET 1. Personlige data ansvarlig søker(e)/evnt. firma: Navn: Olav Mjåland Pers.nr.: Adr.: Mjåland, 4832 Mykland Tlf.: E-post: Bankforbindelse og Evje og Hornnes Sparebank kontonr.: Firma: Org.nr.: Adr.: Tlf.: E-post: Bankforbindelse og kontonr.: 2. Vedlegg for søknader: Viser til tidligere søknad fra undertegnende om støtte til oppstart av hjortefarm. Vi har nå søkt om konsesjon på 20 dyr ekstra i forhold til tidligere søknad. Vi har fått mulighet til å kjøpe en voksen besetning med 35 koller fra Fyresdal fra en som skal slutte med hjort. Dette vil føre til at vi kommer i gang med kjøttsalg 2 år før tiden. Rent økonomisk vil dette føre til at vi vil begynne å drive med overskudd 2 år tidligere. Vi vil fortsatt kjøpe 20 hunnkalver for å sikre tilførsel av nye livdyr. Håper fondet ser positivt på våres vilje til å satse på hjort. 4. Søknadssum: 20 livdyr a 5000,- = ,5. Dato og underskrift: Mjåland Olav Mjåland Else Marie Skjegstad

14 Side 14 av 27 FOR FONDSSTYRET: 1.Sak nr: 2. Vedtak: Prosjektet støttes ikke: Prosjektet støttes med kr. Forutsetninger for innvilgelse av prosjektstøtte: 3. Underskrifter for Fondsstyret: Sted: Dato: Leder: Adm:

15 Side 15 av 27 Froland Kommune Mykland- Veien videre Saksframlegg Vår Saksbehandler: OTT Saksgang: Saksnr 09/68 Utvalg Prosjekt/ fondsstyre Møtedato MEDIA SERVICE. SØKNAD OM TILSKUDD TIL DOKUMENTAR OM MYKLANDSBRANNEN Sekretariatets forslag til vedtak: Søknaden fra Media service om tilskudd til dokumentarfilm om Myklandsbrannen på kr imøtekommes. Bakgrunn: Media service har sammen med intitiativtakerne Arne Mjaaland og Olav Lauvrak presentert et opplegg for å utarbeide en dokumentarfilm om Myklandsbrannen, for ytterligere opplysninger vises til vedlegg. Saksfremstilling: Prosjektet har en kostnadsramme på kr Søknadssum til fondsstyret er kr ,-. Meningen er at filmen kan være en undervisnings- og opplæringsfilm som et godt egnet pedagogisk hjelpemiddel innen ulike fagområder, både innen grunnskolen og i beredskapssektoren. Det legges opp til at det fremmes søknad til ulike instanser med stor bredde. Vurdering Sekretariatet vil anbefale søknaden imøtekommet, og vil peke på at filmen vil være en investering i noe av langsiktig verdi som vil måtte vurderes som en god forvaltning av fondets midler. Rett utskrift: Sendes:

16 Side 16 av 27

17 Side 17 av 27

18 Side 18 av 27

19 Side 19 av 27

20 Side 20 av 27

21 Side 21 av 27

22 Side 22 av 27

23 Side 23 av 27

24 Side 24 av 27

25 Side 25 av 27

26 Side 26 av 27 Froland Kommune Mykland- Veien videre Saksframlegg Vår Saksbehandler: JMR Saksgang: Saksnr 09/69 Utvalg Prosjekt/ fondsstyre Møtedato SØKNAD OM DEKKING AV UTGIFTER TIL BADEPLASSER I MYKLAND Sekretariatets forslag til vedtak: Myklandsfondet dekker utgiftene til diverse arbeid på badeplasser i Mykland, på Mjåland, på Ytre Lauvrak og på Risdal etter regning med inntil kr Bakgrunn: Forskjønning av Mykland og attraktive nærområder for befolkningen, har vært poengtert fra flere hold. I utgangspunktet ønsket forskjønningskomiteen å etablere en stor, barnevennlig badeplass med gode fasiliteter, som var trukket bort fra hovedveien. Etter å ha vurdert mange alternativer og vært i kontakt med aktuelle grunneiere, ser man ikke annen mulighet enn å flikke på eksisterende badeplasser og yte bistand til en nyetablering på privat grunn som blir åpen for bygdefolk. Saksfremstilling: Forskjønningskomiteen ønsker følgende gjort: Påfylling av ny sand på badeplassen ved rasteplassen ved Langevann, samt bytting av flyteelement under badebrygga og fjerning av stygg infotavle og benk. Her prioriteres ikke noe mer arbeid, fordi stedet ligger litt utrivelig til ved rv og vegvesenet har nedprioritert rasteplassen pga skummel avkjøring og prioritering av rasteplass ved Telemarksveien. Men stedet blir likevel jevnlig brukt. Påfylling av sand på friområdet på Risdal. Dette området er intakt både som rasteplass og badeplass med toalett, gressplen og griller. Sandstranda kan gjøres mer attraktiv for småbarn ved å fylle på mer sand. Påfylling av sand på eksisterende badeplass på Ytre Lauvrak. Tilskudd av sand til nyetablering av badeplass ved rv på Mjåland. Her ønsker grunneier å lage badeplass med gressplen og mulighet for ballspill som skal være åpen for bygdefolk men ikke tilrettelagt ellers for allmennheten. Ingen av de andre badeplassene er egnet for f eks volleyball. Ved å prioritere disse utvalgte stedene vil det være et tilrettelagt badetilbud spredt rundt i Mykland. Arbeidet søkes utført av entreprenører. Noen småting kan bli dugnad. Økonomi: Sand Arbeid sand MVA Ny flytepongtong brygge, Fjerne def. benk og tavle, inkl mva SUM inkl moms ,9 000,9 750,1 000,1 000,50 750,-

27 Side 27 av 27 Froland Kommune Mykland- Veien videre Saksframlegg Vår Saksbehandler: OTT Saksgang: Saksnr 09/70 Utvalg Prosjekt/ fondsstyre Møtedato MØTEPLAN FOR FØRSTE HALVÅR 2010 Sekretariatets forslag til vedtak: Forslag til møteplan for første halvår 2010 godkjennes. Saksfremstilling: Det foreslås slik møteplan for fondsstyret for første halvår 2010: Måned Tidspunkt Januar Onsdag 13. januar kl Februar Onsdag 10.februar kl Mars Onsdag 3. mars kl April Onsdag 21.april kl Mai Onsdag 12. mai kl Juni Onsdag 16.juni kl Rett utskrift: Sendes:

Froland kommune Myklandsfondet Fondsstyret

Froland kommune Myklandsfondet Fondsstyret Froland kommune Myklandsfondet Fondsstyret 02.02.2010 Til: Fondsstyrets medlemmer Sekretariatsleder Rune Kvikshaug-Taule Prosjektlederne Mari Mykland Haugås, Jannicke Modell Røhmen og Eric Hoenjet Fondsstyrets

Detaljer

Froland kommune Myklandsfondet Fondsstyret 21.05.2010

Froland kommune Myklandsfondet Fondsstyret 21.05.2010 Froland kommune Fondsstyret 21.05.2010 Til: Fondsstyrets medlemmer Sekretariatsleder Rune Kvikshaug-Taule Prosjektlederne Mari Mykland Haugås, Jannicke Modell Røhmen og Eric Hoenjet Fondsstyrets varamedlemmer

Detaljer

Ev. forfall meldes undertegnede på tlf. 92824882 eller e-post ole.tom.tjuslia@froland.kommune.no

Ev. forfall meldes undertegnede på tlf. 92824882 eller e-post ole.tom.tjuslia@froland.kommune.no Side 1 av 11 Froland kommune Myklandsfondet Fondsstyret Til: 16.04.2010 Fondsstyrets medlemmer Sekretariatsleder Rune Kvikshaug-Taule Prosjektlederne Mari Mykland Haugås, Jannicke Modell Røhmen og Eric

Detaljer

FROLAND KOMMUNE PROSJEKT MYKLAND VEIEN VIDERE

FROLAND KOMMUNE PROSJEKT MYKLAND VEIEN VIDERE FROLAND KOMMUNE PROSJEKT MYKLAND VEIEN VIDERE SAKSLISTE Dato 24. mars 2009 Referanse Ordfører Sigmund Pedersen Varaordfører Vidar Bjørkli Fylkesordfører Laila Øygarden Styremedlem Jane Kile Styremedlem

Detaljer

Grønt datasenter, forstudie, Arendals fossekompani ASA. Saksbeh. Tor Arne Johnsen. Forslag til vedtak:

Grønt datasenter, forstudie, Arendals fossekompani ASA. Saksbeh. Tor Arne Johnsen. Forslag til vedtak: Regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad PROTOKOLL Det ble avholdt møte i regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad Onsdag, den 1. mars 2017 kl. 11.30 i Froland bibliotek, Osedalstunet.

Detaljer

Det ble avholdt møte i styret for regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad

Det ble avholdt møte i styret for regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad Regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad Styret PROTOKOLL FRA STYREMØTE Det ble avholdt møte i styret for regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad torsdag, den 8. desember 2016

Detaljer

Mandag 18. september 2017 kl i Sørlandets kunnskapshavn, Arendal.

Mandag 18. september 2017 kl i Sørlandets kunnskapshavn, Arendal. Regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad PROTOKOLL FRA STYREMØTE Det ble avholdt styremøte Mandag 18. september 2017 kl. 12.00 i Sørlandets kunnskapshavn, Arendal. Tilstede: Forfall: Kåre

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 29.04.2004 Fra kl. 1000 Til kl. 1240 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Johnsen AO

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/12 Dato:22.03.2012 kl. 09.00 09.45 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Orientering: Sekretær orienterer om kontrollutvalgets oppgaver og plikter

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Orientering: Sekretær orienterer om kontrollutvalgets oppgaver og plikter Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 23.11.2015 kl. 09.00 10.45 Sted: Rådhuset, møterom 4. etasje

Detaljer

Styremøte tirsdag 31. mai 2016 kl. 09.00 i Sørlandets kunnskapshavn, Eureka 1, 4. etg, Arendal.

Styremøte tirsdag 31. mai 2016 kl. 09.00 i Sørlandets kunnskapshavn, Eureka 1, 4. etg, Arendal. Regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad PROTOKOLL FRA STYREMØTE Det ble avholdt Styremøte tirsdag 31. mai 2016 kl. 09.00 i Sørlandets kunnskapshavn, Eureka 1, 4. etg, Arendal. Tilstede:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 24.01.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/11-010/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 13:20 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. formannskapsmøte

I N N K A L L I N G. til. formannskapsmøte I N N K A L L I N G til formannskapsmøte Det innkalles til formannskapsmøte på Kommunehuset torsdag 23. september 2010 kl. 17.30. MERK TIDEN! Til behandling: F-SAK 42/10 INNFLYTTERPROSJEKT OPPNEVNING AV

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 15:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2008 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase, Anne- Grethe

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 MØTEBOK Møtedato: 16. november 2015 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF

MØTEPROTOKOLL. Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF MØTEPROTOKOLL Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF Møtested: Rådhuset, Ørnes Møtedato: 18.10.2017 Tid: 09:00-12:00 Til stede på møtet: Forfall: Fra adm. (evt. andre): Sigurd Stormo, styreleder Tor Arne

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/11 MØTEBOK Møtedato: 19.12.2011 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: kl. 10:00 15.00 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Oddvar Garås Bjørg Homelien

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 16.12.2009 Tid: 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Det var ikke merknader til innkalling og saksliste. Nestleder var møteleder.

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Det var ikke merknader til innkalling og saksliste. Nestleder var møteleder. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/13 Dato: 11.12.2013 kl. 09.00 10.30 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.03.2013 Fra kl. 12:10 Til behandling: Sakene 015/13-028/13 Møte nr: 2/2013 Til kl. 15:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.01.2014 Fra kl: 09.00 Til kl: 11.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

Regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad PROTOKOLL. Det ble avholdt møte. Fredag kl i Grimstad rådhus, møterom Hamsun.

Regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad PROTOKOLL. Det ble avholdt møte. Fredag kl i Grimstad rådhus, møterom Hamsun. Regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad PROTOKOLL Det ble avholdt møte Fredag 12.05.17 kl. 12.00 i Grimstad rådhus, møterom Hamsun. Til stede: Forfall: Kåre Andersen, Bodil Slettebø, Ole

Detaljer

Klagenemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE

Klagenemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE Klagenemnda Innkalles med dette til møte 15.06.2012 kl. 12.00 på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/206 SAKSBEHANLINGEN FOR KLAGENEMNDA - INHABILITET FOR KOMMUNALE TJENESTEMENN

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 05/17 Dato: 27.09.17 kl. 09.00 11.30. Sted: Rådhuset, Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Inger Lise Austrud, leiar Alexander Skeibrok, nestleiar Thomas Repstad, medlem Forfall:

Detaljer

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad Arkivsaksnr.: 13/932-11 Arkivnr.: 223 C Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad TILDELING AV MIDLER FOR KULTURFONDET I 2013 Hjemmel: Rådmannens innstilling: Følgende

Detaljer

Ev. referatsaker, herunder rapportering innen 01.02 d.å. til KMD Referatsakene tas til etterretning.

Ev. referatsaker, herunder rapportering innen 01.02 d.å. til KMD Referatsakene tas til etterretning. Regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad PROTOKOLL FRA STYREMØTE Det ble avholdt styremøte tirsdag 15. mars 2016 kl. 11.00 i Sorenskrivergården i Grimstad. Tilstede: Forfall: Bodil Lindestad,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.01.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes plan og utvikling. Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes plan og utvikling. Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2007/1390-82 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 17.03.2010

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I. Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I. Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse Sak 30/05 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse Dato: Tirsdag. 19. april 2005 Sted: Til stede fra styret: Meldte forfall: I tillegg møtte: Tulip Inn Hotell, Brussel,

Detaljer

Møteprotokoll. Saksliste. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 09:00 13:55

Møteprotokoll. Saksliste. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 09:00 13:55 Møteprotokoll Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 09:00 13:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/13 Dato: 17.10.2013 kl. 15.00-18.00 Sted: Kommunehuset, Posten MØTEBOK Tilstede:

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunehuset Enger Dato: 20.01.2016 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 62 45 96 07, eventuelt mobiltlf. 99476494, som sørger for

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 07/12 Dato:18.10.2012 kl. 09.00 11.30 Sted: Evjemoen, møterom 217, 2.

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 19.02.2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Evjemoen, møterom Servicekontoret

Detaljer

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKSLISTE 3/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKSLISTE 3/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2017 Tid: Etter formannskapet MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKSLISTE Saksnr. Tittel 3/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN 23.03.2017

Detaljer

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKSLISTE 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKSLISTE 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.03.2017 Tid: Etter formannskapsmøtet Drøfting kulturfondsøknader MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKSLISTE Saksnr. Tittel 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 04.02.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/13-014/13 Møte nr: 1/2013 Til kl. 13:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING MIDLER TIL PROSJEKTKOORDINATOR FOR PILOTFYLKENE

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING MIDLER TIL PROSJEKTKOORDINATOR FOR PILOTFYLKENE Saknr. 408/09 Ark.nr. K21. Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet i Hedmark vedtar å bevilge kr 100 000,- pr. år i treårsperioden 2010 2012 til prosjektet universell

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.11.2013 Møtetid: Kl. 16:00 19:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 064/13-067/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Kommunenes postmottak Arendal 28.august 2017 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/17 MØTEBOK Møtedato: 30. januar 2017 kl. 09.00 11.30 Sted: Rådhuset, møterom

Detaljer

Møteplan 8.30 Felles formannskapsmøte for kommunene Gran og Lunner Felles formannskapsmøte for kommunene Gran, Jevnaker og Lunner

Møteplan 8.30 Felles formannskapsmøte for kommunene Gran og Lunner Felles formannskapsmøte for kommunene Gran, Jevnaker og Lunner Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Felles formannskapsmøte for kommunene på Hadeland Lunner rådhus. Møtedato: 01.06. 2012 Tid: 08.30 for formannskapene i Gran og Lunner 10.00 for formannskapet i Jevnaker

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 27.11.2013 Møtetid: Kl. 16:00 19:20 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 070/13-077/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.10.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2013 Tid: Fra kl.: 15.00 - til kl. 17.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK SAK 10/15 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA SAK 09/15 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL IME VERKSTED AS

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK SAK 10/15 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA SAK 09/15 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL IME VERKSTED AS MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 16.06.15, kl. 08.30 10.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer:

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET innkalles til møte 18.06.2007 kl. 18.00 Sted: Kommunestyresalen Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: TILLEGG SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2007

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Kommunestyret 09.04.2014 015/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Kommunestyret 09.04.2014 015/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FA-C03 10/244 14/975 Steinar Lund 12.02.2014 Oppussing samfunnshus trinn 2 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 05.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SP Harald Lie (representant) SV Bjørnar Hansen

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 17:05-19:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /15 Fondstyret /15 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /15 Fondstyret /15 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223, FA-U04 15/433 15/5303 Stian Skjærvik 10.07.2015 Søknad om Investeringstilskudd - HaG Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Til stede på møtet Medlemmer: Alle unntatt forfall: Forfall: Arvid Odden,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE PS 45/12 12/19 REFERATSAKER FORMANNSKAP PS 47/12 12/240 SØKNAD OM DEKNING AV UNDERSKUDD SØRREISA MENIGHET

PROTOKOLL SAKSLISTE PS 45/12 12/19 REFERATSAKER FORMANNSKAP PS 47/12 12/240 SØKNAD OM DEKNING AV UNDERSKUDD SØRREISA MENIGHET SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.08.2012 Tilstede: Paul Dahlø AP Ole G Koch H Hanne Fredriksen Saml Jørn Lindbøl Saml Ole Edvin Langaune SP vara for May Tove Grytnes AP Forfall:

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Fredag 17.09.2010 NB! Merk dato og klokkeslett! Tid: Kl. 10.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.12.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 25. mai 2016

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 25. mai 2016 Til medlemmene i Regionrådet for Fjellregionen og andre i følge liste Dato 11.05.2016 Arkiv: A-2016 Jnr: 9363 Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 25. mai 2016 Vi innkaller med dette

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 03.07.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00 Ekstraordinært Formannskapsmøte Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF

MØTEPROTOKOLL. Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF MØTEPROTOKOLL Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF Møtested: Schalthuset, Glomfjord Møtedato: 05.04.2017 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet: Forfall: Fra adm. (evt. andre): Sigurd Stormo, styreleder Tor

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal Møtedato: 24.10.2014 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Dag Lislien

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2011 27.januar 2011 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2011/16008-8 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Alfon Holmgren, leder Kjell K. Bårdsen Ruth Johnsen Harry Pettersen Andre: Fra Kvalsund

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.06.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl. 13.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf ,

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf , Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Fondsstyret Dato: 24.01.2017 Møtested: Trysil rådhus, Kommunestyresalen Tidspunkt: 09:00 Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I. Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I. Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse PROTOKOLL FRA STYREMØTE I Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse Dato: Mandag 7. mars 2005 Sted: Til stede fra styret: Meldte forfall: I tillegg møtte: Kjøita 42, Kristiansand Ellen Horn, Trine

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 25.05.2009 2004/1315-10434/2009 / 243/Q80 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER 2009. FORDELING.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Susanne

Detaljer

Otterøyrådet - Namsos kommune

Otterøyrådet - Namsos kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Otterøy skole Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 19:00 Otterøyrådet - Namsos kommune De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Namsos, 23.04.2015 Sakliste Utvalgssaksnr

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Sivertsen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Sivertsen MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 06.12.2011 Tidspunkt: 09:00 12:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 25.05.05 Tilstede: Anne-Ma Vik, møteleder Kjell Richardsen Guttorm Veabø Jan Andersen Berit Hansen møtte kl. 1540. Forfall: Viggo Johnsen

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.09.2014 Referanse: 21704/2014 Arkiv: 242 Vår saksbehandler: Else Myhr Trysil kommunale idrettsfond 2014 Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Saksdokumenter

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 Dato: 05.05.15, kl. 08.30 11.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen MØTEBOK Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll,

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/13 MØTEBOK Møtedato: 03. juni 2013 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM STØTTE TIL UTARBEIDING AV DETALJRGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR 119 BNR 1 ISULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM STØTTE TIL UTARBEIDING AV DETALJRGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR 119 BNR 1 ISULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/4162 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1073 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 054/13 I FORMANNSKAP I Dato: 03.06.2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2007 Tid: kl. 13.00-14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 15.08.07

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF

MØTEPROTOKOLL. Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF MØTEPROTOKOLL Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF Møtested: Schalthuset, Glomfjord Møtedato: 02.12.2015 Tid: 10:00-15:00 Til stede på møtet: Forfall: Sigurd Stormo, styreleder Kristine Haukalid, nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtedato: 12.11.2014 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Medlem Ole Edvin Jokerud Anne Kristine

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 05.05.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 05.05.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 05.05.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.45 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal Frivilligsentral Møtedato: 31.10.2013 Tid: kl. 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

Protokoll fra møte i. Østlandssamarbeidets rådmannsutvalg

Protokoll fra møte i. Østlandssamarbeidets rådmannsutvalg Møteprotokoll Protokoll fra møte i Østlandssamarbeidets rådmannsutvalg 15.05.2013 Møtested: Akershus fylkeskommune, møterom 213 Møtedato: 15.05.2013 Tid: 10:00-11:00 Sak nr 14 23/13 Referatsak nr 2/13

Detaljer

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/ Ås kommune Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/03364-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap F-sak 13/15 Hovedutvalg for teknikk

Detaljer