Ev. forfall meldes undertegnede snarest, slik at varamedlem kan innkalles.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ev. forfall meldes undertegnede snarest, slik at varamedlem kan innkalles."

Transkript

1 Side 1 av 27 Froland kommune Myklandsfondet Fondsstyret INNKALLING TIL MØTE I FONDSSTYRET Styret i Myklandsfondet innkalles til møte torsdag 10. desember 2009 kl for befaring på Hauglandsheia, deretter fortsetter møtet på Skjeggedal Sørgard, stabburet, fra kl Etter at sakene er ferdig behandlet, blir det juleavslutning med servering av mat og drikke i lune og hjemmekoselige omgivelser. Ev. forfall meldes undertegnede snarest, slik at varamedlem kan innkalles. Forslag til saksliste: Sak 61/09: Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 62/09: Godkjenning av protokoll fra Sak 63/09: Orienteringer ved sekretariatet og prosjektlederne. o Oversikt over benyttede og bevilgede midler hittil. o Orientering fra befaring og idédugnad om nytt bygdetun o Orientering om videre framdrift i sak om bedriftsetablering på Hauglandsheia. o Orientering om ev. øvrige saker/hendelser ved prosjektlederne. Sak 64/09: Mykland skytterlag. Søknad om tilskudd og rentestøtte til rehabilitering av skytebane Sak 65/09: Lars Johan Skjeggedal. Søknad om tilskudd til livdyr. Sak 66/09: Olav Rosef. Søknad om tilskudd til etablering av viltslakteri. Sak 67/09: Olav Mjaaland. Søknad om tilskudd til livdyr. Sak 68/09: Media service. Søknad om tilskudd til produksjon av dokumentarfilm om Myklandsbrannen. Sak 69/09: Dekning av utgifter til badeplass. Utsatt sak fra forrige møte. Sak 70/09: Møteplan for våren Sak 71/09: Ev. senere innkomne saker. Ole Tom Tjuslia sekretær

2 Side 2 av 27 Froland kommune Myklandsfondet Fondsstyret PROTOKOLL FRA MØTE I FONDSSTYRET Styret i Myklandsfondet avholdt møte onsdag 21. oktober 2009 kl på ungdomshuset i Mykland. Tilstede: Sigmund Pedersen, Vidar Bjørkli, Laila Øygarden, Jane Kile og Petter Usterud (møtte i stedet for Åsulv Bygland). Dessuten møtte sekretariatsleder Rune Kvikshaug-Taule, prosjektleder Jannicke Modell Røhmen og fondssekretær Ole Tom Tjuslia. Forfall: Åsulv Bygland, Mari Mykland Haugås og Eric Hoenjet. Behandlede saker: Sak 48/09: Godkjenning av innkalling og saksliste. Vedtak: Godkjent. Enstemmig Sak 49/09: Vedtak: Godkjenning av protokoll fra Godkjent. Enstemmig. Sak 50/09: Orienteringer ved sekretariatet og prosjektlederne. o Oversikt over benyttede og bevilgede midler hittil. Forskjønning har gitt et mindreforbruk på kr og kurs på kr , dette tas inn i oversikten over bevilgede og benyttede midler av fondet. o Videre saksgang turløype o Avslag på søknaden til KRD o Mykland skytebane Positiv respons til å søke Innovasjon Norge om kompetansemidler. Sigmund Pedersen foreslo: For ettertiden skal det til hvert fondsstyremøte rapporteres med både en bevilgningskolonne og en regnskapskolonne, slik at fondsstyret har et eksakt bilde av gjenværende midler. Referatsakene tas til etterretning. Sigmund Pedersens forslag tiltres. Enstemmig. Behandling: Vedtak: Sak 52/09: Behandling: Votering: Vedtak: Sak 53/09: Behandling: Søknad fra Else Marie Skjegstad og Olav Mjaaland om tilskudd til gårdsutvikling. Utsatt sak, se sak 30/09. Fondsstyret drøftet saken og kom til at en ut fra en samlet vurdering av fondets prioriterte oppgaver dessverre ikke kan imøtekomme søknaden. Fondsstyrets forslag ble satt opp mot sekretariatets innstilling. Fondsstyrets forslag fikk fem stemmer, mens innstillingen fikk 0 stemmer. Fondsstyret drøftet saken og kom til at en ut fra en samlet vurdering av fondets prioriterte oppgaver dessverre ikke kan imøtekomme søknaden. Enstemmig. Forprosjekt Mykland bygdetun/ny butikk. Sekretariatet foreslo:

3 Side 3 av 27 Fondsstyret dekker kostnader til et forprosjekt over Mykland sentrum med fokus på oppsetting av ny nærbutikk med inntil kr ,-. Fondsstyret ber om resultatet av forprosjektet innen fondsstyrets januarmøte 2010, og ber dessuten om at det blir referert fra framdriften i de mellomliggende møter. Vedtak: Innstillingen om avsetning av inntil til forprosjekt tiltres. Resultat avventes til fondsstyrets januarmøte Fondsstyret ber om å bli underrettet. Enstemmig. Sak 54/09: Vedtak: Oppsummering av møte med Innovasjon Norge Oppsummeringen tas til etterretning. Sak 55/09: Behandling: Vedtak: Status for søknad om forprosjekt til viltrestaurant, Olav Rosef. Drøfting. Fondsstyret kom etter en samlet vurdering til at saken delegeres til sekretariatet innen rammen av allerede bevilgede midler til fordeling mellom forprosjekt viltslakteri og forprosjekt viltrestaurant. Ovenstående tiltres. Enstemmig. Sak 56/09: Behandling: Drøfting av spørsmål om søknad om kompetansemidler v/sekretær. Se sak 50, referatsaker. Sak 57/09: Vedtak: Dekning av utgifter til badeplass. Utsatt sak fra forrige møte. Utsettes. Enste Sak 58/09: Behandling: Vedtak: Søknad om midler til Kreativ bygdekveld. Fondsstyret drøftet søknaden og problematikken. Etter en samlet vurdering er fondsstyret kommet til at en ikke vil gå inn på å prioritere dette arrangementet på det nåværende tidspunkt. Enstemmig. Sak 59/09: Behandling: Bedriftsetablering, Hauglandsheia. Det ble lagt fram vurdering, se vedlegg til protokollen. Fondet går inn med inntil kr ,-, og i et samvirke med kommunale tiltak. Innstillingen tiltres. Enst. Vedtak: Sak 60/09: Ev. senere innkomne saker. Rune Kvikshaug Taule tok opp om møtet kombineres med evaluering/status og juleavslutning og at møtet legges til Skjeggedal Sørgard. Det ble av fondsstyret endret til torsdag 10. desember kl Laila Øygarden: Kan møte flyttes? Forslag: kl i SFO-huset. Uavklart. Avklaring etter at protokollen er sendt ut. Møtet hevet ca Ole Tom Tjuslia sekretær Vedlegg;

4 Side 4 av 27 Froland kommune Myklandsfondet Fondsstyret OVERSIKT OVER BRUK AV FONDET PR Navn på tiltak Myklandsdagen Kurs i bygdebaserte opplevelser Forskjønningsprosjekt, vegetasjonsrydding Rammeavsetning, hjort Gapahuk Turbok Mykland drivstoff, markedsføring Avtale om bruk av Maudalsveien Rammeavsetning, bedriftsetablering, Rentestøtte, turløype Forprosjekt bygdetun Informasjonstavle Drift av Mykland-veien videre Sum Bevilget Benyttet Det kan være aktuelt å se for seg at Husbanken kan bidra med utviklingsmidler til nytt bygdetun. Det vil det komme ev. signaler om på befaring. Videre er det kommet regning på Tono-avgift etter Myklandsgallaen, som er en forglemmelse fra prosjektet Myklandsdagen. Vi vet ikke eksakt beløpet, men blir fakturert. De følger tariffer. Det kan bli rundt kr ,-.

5 Side 5 av 27 Froland Kommune Mykland- Veien videre Saksframlegg Vår Saksbehandler: OTT Saksgang: Saksnr 09/64 Utvalg Prosjekt/ fondsstyre Møtedato MYKLAND SKYTTERLAG. REHABILITERING AV SKYTEBANE. SØKNAD OM TILSKUDD OG RENTESTØTTE Sekretariatets forslag til vedtak: Sekretariatet legger fram saken uten innstilling, og rår til at fondsstyret drøfter seg fram til en løsning. Bakgrunn: Mykland skytterlag har tidligere sendt søknad om tilskudd og rentestøtte til skytebane, men fondsstyret har utsatt saken og bedt skytterlaget framskaffe en mer treffsikker utredning av kostnader og finansiering. I drøftingene har fondsstyret lagt til grunn at det er rimelig å tilstrebe en likebehandling av denne saken med vedtaket om rentestøtte til Mykland IL til turløype. Saksfremstilling: Skytterlaget har nå innhentet kvalitetssikret kostnadsoverslag og finansieringsplan fra Idrettens anleggsservice. Av denne framgår: Kostnadsoverslag for 100 m og 200 m Kostnad Dugnad Mva Kjøpte varer og tjenester Total brutto kostnad/søknadsgrunnlag Beløp Finansiering Tilskudd av spillemidlene Søknad om tilskudd fra Myklandsfondet Lån/egenkapital Tilskudd fra DFS Gaver, rabatter og dugnad/egeninnsats Rabatter Sum finansiering Kulturrådgiver har gjennomgått kostnadsoverslaget og finansieringsplanen, og mener dette er et realistisk opplegg, som er det nærmeste en kan komme et grunnlag for realisering. Vurdering Det er naturlig å sammenlikne denne saken med prosjektet turløype i regi av Mykland IL. Turløypa får 50 % tilskudd av spillemidlene, mens skytebane får 33,3 % tilskudd. Fondsstyret

6 Side 6 av 27 har tidligere drøftet at det vil være riktig å likebehandle denne saken med turløypa til Vorehei, og samtidig signalisert at fondsstyrets støtte til idretts- og friluftslivsanlegg begrenses til disse to prosjektene. I og med at skytterlaget ikke får en så høy forholdsmessig støtte av spillemidlene som idrettslaget får til turløypa, vil en likebehandling i dette tilfelle tilsi en kombinasjon av tilskudd og rentestøtte. Mht. mulig innslagstidspunkt for bevilgning av omsøkte spillemidler vil en også her snakke om et femårsperspektiv. På den annen side tilsier tidspunktet på året søknaden fremmes, at det kan være naturlig å se for seg en rentestøtte på fire år, og at Froland kommunestyre må utfordres på å gi garanti for spillemidlene på samme måte som for Mykland IL. En rentestøtte over fire år av en søknadssum på utgjør etter 5 % rente pa Hertil kommer et tilskudd på kr som til sammen utgjør en bevilgning på kr Dette er en høy sum, og vesentlig høyere enn rentestøtten til idrettslagets prosjekt, men må avveies mot at vi her snakker om et anlegg av høyere kompleksitet. Skyting må også forståes som en del av Myklands kjernekultur, jf. Skytterlagets nylig avholdte 125årsjubileum. Sett i forhold til forbruk av fondet hittil, er det til rest ut fra en antatt beholdning i fondet ,-. Det innebærer at fondet etter en ev. bevilgning til skytebanen vil ha til rest. Sekretariatet innser, at selv om det er ønskelig å yte støtte til skytterlagets søknad, er det hensett til bl.a. planene for nytt bygdetun, ikke mye midler å drive politikk for i Sekretariatet vil derfor ikke fremme innstilling i saken, men vil anbefale at fondsstyret drøfter seg fram til en løsning. Et alternativ er å yte rentestøtte i to år, og få vurdert om skytterlaget kan dekke resten. Rett utskrift: Sendes:

7 Side 7 av 27 Froland Kommune Mykland- Veien videre Saksframlegg Vår saksbehandler: OTT Saksgang: Saksnr 09/65 Utvalg Fondsstyret Møtedato LARS JOHAN SKJEGGEDAL. SØKNAD OM TILSKUDD TIL LIVDYR Sekretariatets forslag til vedtak: Søknaden fra Lars Johan Skjeggedal om tilskudd til livdyr imøtekommes med et tilskudd på kr i støtte til kjøp av 52 livdyr. Beløpet dekkes innen rammen av Bakgrunn: Fondsstyret har vedtatt at hjort er en hovedsatsing i strategien for fondets virke. Skjeggedal søkte allerede d.å., men fondsstyret vedtok å utsette saken i påvente av utfall av Skjeggedals søknader til Innovasjon Norge. Innovasjon Norge har nå svart og gitt positive tilsagn på støtte og rentestøtte. Saksfremstilling: Hjort er en av hovedstrategiene i fondets arbeid og prioriteringer. Fondsstyret utsatte saken for å underbygge om søknaden har suksess med den samlede finansieringsplanen. I og med de tilsagn som nå foreligger fra Innovasjon Norge, er intensjonen i fondets utsettelsesvedtak innfridd. Vurdering Sekretariatet mener fondsstyret må imøtekomme søknaden fra Skjeggedal med et tilskudd på kr til kjøp av 52 livdyr, og at dette dekkes innen rammen av avsetning til hjort. Rett utskrift: Sendes:

8 Side 8 av 27 Jannicke Modell Røhmen og Lars Johan Skjeggedal Skjeggedal 4834 RISDAL Skjeggedal, Myklandsfondet v/ Rune Kvikshaug Thaule Postmottak, Froland kommune 4820 Froland SØKNAD OM TILSKUDD TIL HJORT LIVDYR Det vises til vår søknad av Det vises videre til Myklandsfondets vedtak i sak 33/09, der Fondsstyret utsetter saken til utfallet av behandling av søknad i Innovasjon Norge er kjent. Det foreligger nå svar fra Innovasjon Norge. Vi er tilbudt investeringstilskudd og rentestøtte som det fremgår av vedlagte brev. Med hilsen Jannicke Modell Røhmen Lars Johan Skjeggedal

9 Side 9 av 27 Froland Kommune Mykland- Veien videre Saksframlegg Vår Saksbehandler: OTT Saksgang: Saksnr 09/66 Utvalg Prosjekt/ fondsstyre Møtedato OLAV ROSEF. SØKNAD OM TILSKUDD TIL VILTSLAKTERI Sekretariatets forslag til vedtak: Det gis tilsagn om kr i støtte til investering i viltslakteri i henhold til søknaden fra Olav Rosef på vegne av aksjonærene. Bakgrunn: Det har i lang tid vært kjent og bebudet støtte til å etablere viltslakteri. Det er tidligere ytt støtte til forprosjekt med kr Nå gjelder søknaden selve etableringen, som et bidrag til delfinansiering av selve investeringen. Rosef søker på vegne av aksjonærene om et tilskudd på kr Saksfremstilling: Fondsstyret har avsatt inntil til hjortesatsing, som inkluderer støtte til kjøp av livdyr og opparbeidelse av hage, samt støtte til viltslakteri. Ut fra det som er mulig å overskue av mulige nye farmer, vil det kunne være realistisk å se for seg at det iallfall vil være kr til rest, muligens mer. Uansett er det en krevende investering for et grisgrendt strøk, og det er også vist sterk vilje itl å gå inn på eiersiden fra de lokale aktørene. Vurdering Ut fra ovenstående rår sekretariatet til at det avsettes og gis tilsagn om kr i støtte fra fondet, under forutsetning av at også Innovasjon Norge yter støtte som en rimelig delfinansiering av prosjektet. Dersom det mot slutten av fondets prosjektperiode skulle vise seg å være ytterligere midler tilbake fra avsetningen til hjort, vil fondet se positivt på å se på en ny søknad på det tidspunkt. Rett utskrift: Sendes:

10 Side 10 av 27 MYKLAND VEIEN VIDERE Mykland fondet Froland kommune v/kommuneleder Rune Kvikshaug-Taule 4820 Froland SØKNADSSKJEMA - MYKLANDSFONDET 1. Personlige data ansvarlig søker(e)/evnt. firma: Navn: Pers.nr.: Adr.: Tlf.: E-post: Bankforbindelse og kontonr.: Firma: Mykland vilt AS Org.nr.: Adr.: Tlf.: E-post: Bankforbindelse og kontonr.: Spb Sør Vedlegg for søknader: 2a Budsjett for tiltaket/finansieringsplan Kostnader til bygging av viltslakteri for hjort og elg er beregnet til kr Det er dannet et AS med foreløpig egenkapital kr Utredning med kostnadsoverslag og budsjett er sendt Froland kommune og Innovasjon Norge. Dett er en nødvendig del av hjortesatsingen i Mykland. Fire hjorteoppdrettere (3 nye og en etablert) er med på eiersiden i Mykland vilt AS 2b Hvem andre som er søkt/søkes om støtte. 2c Personlig egenandel Det legges opp til en egen innsats på kr Dette er i tillegg til aksjekapitalen 2d Samarbeidspartnere og faglig bistand. Bistand av Olav Rosef som har utredet lignende i Telemark 2e Beskrivelse av tiltak/prosjekt og nytteverdi for bygda. Herunder også forventet resultat. På sikt 3-4 arbeidsplasser og 2f Organisering (Hvem har ansvar for hva i gjennomføringen) Styret i Mykland vilt AS og daglig leder Mona Hillestad 4. Søknadssum:

11 Side 11 av 27 Kr som vi ber om innenfor rammen som er gitt til hjort. Det er søkt midler hos Innovasjon Norge, og søknaden er under behandling 5. Dato og underskrift: For Mykland vilt AS Olav Rosef styreleder) FOR FONDSSTYRET: 1.Sak nr: 2. Vedtak: Prosjektet støttes ikke: Prosjektet støttes med kr. Forutsetninger for innvilgelse av prosjektstøtte: 3. Underskrifter for Fondsstyret: Sted: Dato: Leder: Adm:

12 Side 12 av 27 Froland Kommune Mykland- Veien videre Saksframlegg Vår Saksbehandler: OTT Saksgang: Saksnr 09/67 Utvalg Prosjekt/ fondsstyre Møtedato OLAV MJAALAND. TILLEGGSSØKNAD OM TILSKUDD TIL LIVDYR Sekretariatets forslag til vedtak: Tilleggsøknad fra Olav Mjaaland om tilskudd til kjøp av hel besetning på 20 dyr imøtekommes med et tilskudd på kr pr. dyr, i alt kr Bakgrunn: Olav Mjaaland har tidligere bebudet og fått tilskudd til kjøp av livdyr, han fremmer nå tilleggssøknad om kjøp av en ledig besetning fra Fyresdal på 20 dyr, og søker om kr i tilskudd pr. livdyr, til sammen kr ,-. Saksfremstilling: Søknaden er i tråd med fondets vedtatte strategi på satsing på hjort, og har dessuten en tilleggsbegrunnelse som er positiv med at det spesielle tilbudet fra Fyresdal innebærer at effekten av satsingen hos Mjaaland kan forseres med to år. Vurdering Sekretariatet ser bare gode grunner til at søknaden imøtekommes både ut fra fondets strategi og det spesielle fortrinn som ligger i søknadsformålet fra Olav Mjaaland, og anbefaler det. Rett utskrift: Sendes:

13 Side 13 av 27 FROLAND KOMMUNE MYKLAND VEIEN VIDERE Mykland fondet Froland kommune v/kommuneleder Rune Kvikshaug-Taule 4820 Froland SØKNADSSKJEMA - MYKLANDSFONDET 1. Personlige data ansvarlig søker(e)/evnt. firma: Navn: Olav Mjåland Pers.nr.: Adr.: Mjåland, 4832 Mykland Tlf.: E-post: Bankforbindelse og Evje og Hornnes Sparebank kontonr.: Firma: Org.nr.: Adr.: Tlf.: E-post: Bankforbindelse og kontonr.: 2. Vedlegg for søknader: Viser til tidligere søknad fra undertegnende om støtte til oppstart av hjortefarm. Vi har nå søkt om konsesjon på 20 dyr ekstra i forhold til tidligere søknad. Vi har fått mulighet til å kjøpe en voksen besetning med 35 koller fra Fyresdal fra en som skal slutte med hjort. Dette vil føre til at vi kommer i gang med kjøttsalg 2 år før tiden. Rent økonomisk vil dette føre til at vi vil begynne å drive med overskudd 2 år tidligere. Vi vil fortsatt kjøpe 20 hunnkalver for å sikre tilførsel av nye livdyr. Håper fondet ser positivt på våres vilje til å satse på hjort. 4. Søknadssum: 20 livdyr a 5000,- = ,5. Dato og underskrift: Mjåland Olav Mjåland Else Marie Skjegstad

14 Side 14 av 27 FOR FONDSSTYRET: 1.Sak nr: 2. Vedtak: Prosjektet støttes ikke: Prosjektet støttes med kr. Forutsetninger for innvilgelse av prosjektstøtte: 3. Underskrifter for Fondsstyret: Sted: Dato: Leder: Adm:

15 Side 15 av 27 Froland Kommune Mykland- Veien videre Saksframlegg Vår Saksbehandler: OTT Saksgang: Saksnr 09/68 Utvalg Prosjekt/ fondsstyre Møtedato MEDIA SERVICE. SØKNAD OM TILSKUDD TIL DOKUMENTAR OM MYKLANDSBRANNEN Sekretariatets forslag til vedtak: Søknaden fra Media service om tilskudd til dokumentarfilm om Myklandsbrannen på kr imøtekommes. Bakgrunn: Media service har sammen med intitiativtakerne Arne Mjaaland og Olav Lauvrak presentert et opplegg for å utarbeide en dokumentarfilm om Myklandsbrannen, for ytterligere opplysninger vises til vedlegg. Saksfremstilling: Prosjektet har en kostnadsramme på kr Søknadssum til fondsstyret er kr ,-. Meningen er at filmen kan være en undervisnings- og opplæringsfilm som et godt egnet pedagogisk hjelpemiddel innen ulike fagområder, både innen grunnskolen og i beredskapssektoren. Det legges opp til at det fremmes søknad til ulike instanser med stor bredde. Vurdering Sekretariatet vil anbefale søknaden imøtekommet, og vil peke på at filmen vil være en investering i noe av langsiktig verdi som vil måtte vurderes som en god forvaltning av fondets midler. Rett utskrift: Sendes:

16 Side 16 av 27

17 Side 17 av 27

18 Side 18 av 27

19 Side 19 av 27

20 Side 20 av 27

21 Side 21 av 27

22 Side 22 av 27

23 Side 23 av 27

24 Side 24 av 27

25 Side 25 av 27

26 Side 26 av 27 Froland Kommune Mykland- Veien videre Saksframlegg Vår Saksbehandler: JMR Saksgang: Saksnr 09/69 Utvalg Prosjekt/ fondsstyre Møtedato SØKNAD OM DEKKING AV UTGIFTER TIL BADEPLASSER I MYKLAND Sekretariatets forslag til vedtak: Myklandsfondet dekker utgiftene til diverse arbeid på badeplasser i Mykland, på Mjåland, på Ytre Lauvrak og på Risdal etter regning med inntil kr Bakgrunn: Forskjønning av Mykland og attraktive nærområder for befolkningen, har vært poengtert fra flere hold. I utgangspunktet ønsket forskjønningskomiteen å etablere en stor, barnevennlig badeplass med gode fasiliteter, som var trukket bort fra hovedveien. Etter å ha vurdert mange alternativer og vært i kontakt med aktuelle grunneiere, ser man ikke annen mulighet enn å flikke på eksisterende badeplasser og yte bistand til en nyetablering på privat grunn som blir åpen for bygdefolk. Saksfremstilling: Forskjønningskomiteen ønsker følgende gjort: Påfylling av ny sand på badeplassen ved rasteplassen ved Langevann, samt bytting av flyteelement under badebrygga og fjerning av stygg infotavle og benk. Her prioriteres ikke noe mer arbeid, fordi stedet ligger litt utrivelig til ved rv og vegvesenet har nedprioritert rasteplassen pga skummel avkjøring og prioritering av rasteplass ved Telemarksveien. Men stedet blir likevel jevnlig brukt. Påfylling av sand på friområdet på Risdal. Dette området er intakt både som rasteplass og badeplass med toalett, gressplen og griller. Sandstranda kan gjøres mer attraktiv for småbarn ved å fylle på mer sand. Påfylling av sand på eksisterende badeplass på Ytre Lauvrak. Tilskudd av sand til nyetablering av badeplass ved rv på Mjåland. Her ønsker grunneier å lage badeplass med gressplen og mulighet for ballspill som skal være åpen for bygdefolk men ikke tilrettelagt ellers for allmennheten. Ingen av de andre badeplassene er egnet for f eks volleyball. Ved å prioritere disse utvalgte stedene vil det være et tilrettelagt badetilbud spredt rundt i Mykland. Arbeidet søkes utført av entreprenører. Noen småting kan bli dugnad. Økonomi: Sand Arbeid sand MVA Ny flytepongtong brygge, Fjerne def. benk og tavle, inkl mva SUM inkl moms ,9 000,9 750,1 000,1 000,50 750,-

27 Side 27 av 27 Froland Kommune Mykland- Veien videre Saksframlegg Vår Saksbehandler: OTT Saksgang: Saksnr 09/70 Utvalg Prosjekt/ fondsstyre Møtedato MØTEPLAN FOR FØRSTE HALVÅR 2010 Sekretariatets forslag til vedtak: Forslag til møteplan for første halvår 2010 godkjennes. Saksfremstilling: Det foreslås slik møteplan for fondsstyret for første halvår 2010: Måned Tidspunkt Januar Onsdag 13. januar kl Februar Onsdag 10.februar kl Mars Onsdag 3. mars kl April Onsdag 21.april kl Mai Onsdag 12. mai kl Juni Onsdag 16.juni kl Rett utskrift: Sendes:

Ev. forfall meldes undertegnede på tlf. 92824882 eller e-post ole.tom.tjuslia@froland.kommune.no

Ev. forfall meldes undertegnede på tlf. 92824882 eller e-post ole.tom.tjuslia@froland.kommune.no Side 1 av 11 Froland kommune Myklandsfondet Fondsstyret Til: 16.04.2010 Fondsstyrets medlemmer Sekretariatsleder Rune Kvikshaug-Taule Prosjektlederne Mari Mykland Haugås, Jannicke Modell Røhmen og Eric

Detaljer

Foreløpig sluttrapport

Foreløpig sluttrapport Foreløpig sluttrapport November 2008 til desember 2010 Mykland veien videre Et Bygdeutviklingsprosjekt i kjølvannet av skogbrannen i Mykland sommeren 2008 1 Foto: Paul Mjåland Innholdsfortegnelse Side

Detaljer

PROTOKOLL 2-2009. Fra det overordnede Myklandsprosjektet, Mykland Veien videre, møtte Jannicke Modell Røhmen og Mari Mykland Haugås.

PROTOKOLL 2-2009. Fra det overordnede Myklandsprosjektet, Mykland Veien videre, møtte Jannicke Modell Røhmen og Mari Mykland Haugås. FROLAND KOMMUNE PROSJEKT MYKLAND VEIEN VIDERE SAKSLISTE Dato 26. februar 2009 Referanse PROTOKOLL 2-2009 Tilstede: Leder Sigmund Pedersen, nestleder Vidar Bjørkli, styremedlem Laila Øygarden, styremedlem

Detaljer

FROLAND KOMMUNE PROSJEKT MYKLAND VEIEN VIDERE

FROLAND KOMMUNE PROSJEKT MYKLAND VEIEN VIDERE FROLAND KOMMUNE PROSJEKT MYKLAND VEIEN VIDERE SAKSLISTE Dato 29. januar 2009 Referanse Ordfører Sigmund Pedersen Varaordfører Vidar Bjørkli Fylkesordfører Laila Øygarden Styremedlem Jane Kile Styremedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 05.06.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2014 Formannskapet holder møte den 16.10.2014 klokka 16:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Møteinnkalling Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 10.03.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.05.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 14.03.2012 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall må meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer