TORSDAG 25. OKTOBER 2012 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I TROMSØ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TORSDAG 25. OKTOBER 2012 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I TROMSØ"

Transkript

1 Side 1 Nasjonalt fakultetsmøte for juridiske fag Adresse: Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø, postboks 9037 Leder: Dekan Hege Brækhus tlf , e-post Sekretær: Kirsti Anderssen tlf , e-post PROTOKOLL FRA NASJONALT FAKULTETSMØTE FOR JURIDISKE FAG TORSDAG 25. OKTOBER 2012 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I TROMSØ Møtet ble holdt i møterom Hiet, Administrasjonsbygget, Universitetet i Tromsø. Til stede: Medlemmer Dekan Hege Brækhus Fakultetsdirektør Kirsti Anderssen Dekan Asbjørn Strandbakken Fakultetsdirektør Øystein Iversen Fung. dekan Kåre Lilleholt Fakultetsdirektør Benedicte Rustad Studentrepresentant Espen Kheradmandi Observatører Underdirektør Guri Bakken Ass. fakultetsdirektør Henning Simonsen Seksjonssjef (studie) Christine Stolz Olsvik Visedekan For Forskning Ragna Aarli Ass. fakultetsdirektør Elisabeth P Lange Prodekan for studier Kirsten Sandberg Prodekan for forskning Johan Aulstad Prodekan for undervisning Lena Bendiksen Student Eirik Hågensen Universitetslektor Terje Abusland Prosjektleder Morten Lund Professor Geir Stenseth Førstelektor Anne Bang Lyngdal NSO Universitets- og høgskolerådet Høgskolen i Agder Handelshøgskolen BI Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Buskerud

2 Side 2 1/12: Godkjenning av innkalling og dagsorden Ingen merknader til innkalling eller dagsorden. 2/12: Protokoll fra Det 22. nasjonale fakultetsmøtet for juridiske fag Protokoll fra det 22. nasjonale fakultetsmøtet for juridiske fag fredag 28. oktober 2011 i Oslo. Protokollen var godkjent tidligere og det framkom ingen merknader. 3/12: Referatsaker a) Epost av 13. januar 2012 vedr. UHRs skisse til opplegg for karakterundersøkelser i Tatt til orientering uten merknader. b) Epost av 29. februar 2012 vedr. UHRs innspill til Regjeringens arbeid med ny forskningsmelding. Tatt til orientering uten merknader. c) UHRs karakterrapport for Tatt til orientering uten merknader. 4/12: Opprykk til professor i undervisnings- og forskerstillinger samarbeid om opprykkskomiteer MNT-miljøene har samordnet prosessene i forbindelse med professoropprykk. I epost av 29. juni 2012 spør dekan Hans Petter Graver, UiO, om en slik samordning også bør gjøres for de juridiske fagene. I diskusjonen ble det drøftet spørsmål om faste 4-årige komiteer, eller om fakultetene bør ha et beredskapspanel av personer som kan brukes i opprykkskomiteer etter behov. Det var enighet om at spørsmålet om et beredskapspanel av personer som kan brukes i opprykkskomiteer, bør vurderes av hvert fakultet. Tromsø koordinerer saken. 5/12: Nasjonal forskerskole. De nasjonale forskerskolene ble etablert av NFR i 2008, i samarbeid med UHR. Forskerskolene skal bidra til å heve kvaliteten på forskerutdanningen, og er basert på nettverk av fagmiljø. Målet er å øke gjennomføringsandelen, korte ned gjennomføringstiden og gi større bredde til forskerutdanningen. I dag er det etablert 5 forskerskoler som finansieres av NFR. NFR vil i 2012 gi midler til nye forskerskoler i siste del av november. Professor Terje Vassdal ved Tromsø Handelshøyskole orienterte om erfaringer med å være tilknyttet en nasjonal forskerskole i økonomi. Denne forskerskolen startet i 2009 og er tildelt 24 mill fra NFR. Til sammen 15 institusjoner er med i forskerskolen. Vassdal

3 Side 3 konkluderte med at erfaringene så langt er positive for phd-utdanningen, men fortsatt mangler en satsing på forskningsprogram for økonomi. I diskusjonen etter Vassdals presentasjon, var det enighet om at de juridiske miljøene samarbeider godt i forbindelse med phd- kurs, at det er flere felles kurs, også nordisk. Forskningsdekanene oppfordres til å fortsette samarbeidet om phd- kurs, og til fortløpende å vurdere hensiktsmessigheten av en evnt. søknad om forskerskole. 6/12: Framtidens juristutdanning og behovet for jurister. Rapport fra utvalg for utredning av behov for juridisk kompetanse og utdanning. Orientering ved leder av utvalget, dekan Asbjørn Strandbakken, UiB. Strandbakken regner med at rapporten vil ferdigstilles ved årsskiftet. Det var planlagt at rapporten skulle vært ferdig i august, men pga et svært vidt mandat var dette ikke mulig. Strandbakken orientert om noen av områdene som vil bli behandlet i rapporten. Det er bla innhentet opplysninger vedr framskriving av behov for jurister i Mest sannsynlig vil det være behov for flere jurister, men problemområdet vil da kunne være lærerkrefter. Det er foretatt en arbeidsgiverundersøkelse for å se om utdanningen er markedsrettet. Arbeidsgiverne er fornøyd med en generalistutdanning, men de ønsker mer EU- rett i utdanningen. Ressurssituasjonen blir nøye drøftet i utredningen. Søkertall, antall årsverk, antall phd.grader og lignende. Spørsmål om spesialisering- mellom institusjoner, valgfag/valgemner - blir berørt Spørsmålet om 5- årig integrert master eller en ordning med bachelor og master vil bli vurdert i utredningen, også diskusjon om kombinasjon juss og andre fagområder. Phd- utdanningen og styrking av denne vil være et sentralt punkt. Strandbakken ønsker et møte i Bergen etter nyttår for å behandle rapporten. Det forutsetter at alle involvert miljøer deltar. 7/12: 5- årig integrert master eller en ordning med bachelor og master. 5-årig integrert master eller en ordning med bachelor og master vil bli drøftet i rapporten fra utvalget som utreder behovet for juridisk kompetanse og utdanning. Spørsmålet ble grundig diskutert og debattert i møtet. Saken vil bli bredt behandlet i forbindelse med utvalgsrapporten. 8/12: Rekruttering til vitenskapelige stillinger. Situasjonsbeskrivelse og tiltak. Innledning ved dekan Asbjørn Strandbakken, UiB. I diskusjonen var det fokus på søkertall til stipendiatstillinger ved de tre lærestedene. I Bergen er det opprettet et rekrutteringsutvalg for å bedre søkertallene

4 Side 4 Det var enighet om at det var behov for en bedre forberedt sak etter at Juristutredningen foreligger. Vedtak: Saken behandles på nytt i neste fakultetsmøte. 9/12: Jurist som beskyttet yrkestittel. Saken var meldt inn fra Norsk Juristforbund som ønsker lovbeskyttelse av juristtittelen. Saken ble inngående drøftet, men det ble ikke trukket noen konklusjoner. Medlemmene av fakultetsmøtet hadde ulike synspunkter, og det var enighet om å avvente Juristutredningen. 10/12: Publiseringsutvalget og normering av publiseringskanaler til nivå 2 i 2013 Vedtak i overensstemmelse med forslag fra Publiseringsutvalget: 1. Følgende tidsskrifter flyttes opp til nivå 2: World Tax Journal (ISSN ) International and Comparative Corporate Law Journal (ISSN ) European Business Law Review (ISSN ) International Journal of Human Rights (Routledge) (ISSN ) International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC) (tidligere IIC- International Review of Industrial Property and Copyright Law) (ISSN ) Global Constitutionalism - Human Rights, Democracy and the Rule of Law (Glob- Con) (ISSN ) 2. Følgende forlag flyttes opp til nivå 2: Sellier Nomos Intersentia 3. Følgende publiseringskanaler strykes av listen for kanaler på nivå 2: Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter ( ) Mennesker og rettigheter ( ) Lus Commune: Zeitschrift für Europäische Rechtsgeschichte Ducolot 11/12: Eventuelt Neste møte holdes i Bergen torsdag 17. oktober Hege Brækhus Kirsti Anderssen

5 Side 5 leder sekretær