FREDAG 28. OKTOBER KL VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I OSLO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FREDAG 28. OKTOBER KL 09.00 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I OSLO"

Transkript

1 Side 1 Det juridiske fakultet Nasjonalt fakultetsmøte for juridiske fag Adresse: Det juridiske fakultet,, postboks 9037 Leder: Dekan Hege Brækhus tlf , e-post Sekretær: Kirsti Anderssen tlf , e-post PROTOKOLL FRA NASJONALT FAKULTETSMØTE FOR JURIDISKE FAG FREDAG 28. OKTOBER KL VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I OSLO Møtet ble holdt i møterom på Senter for menneskerettigheter, seminarrom i 2. etasje i Cort Adelers gate 30. Til stede: Medlemmer Dekan Hege Brækhus Fakultetsdirektør Kirsti Anderssen Dekan Asbjørn Strandbakken Fakultetsdirektør Eivind Buanes Dekan Hans Petter Graver Fakultetsdirektør Benedicte Rustad Studentrepresentant Pål Brede Revheim NSU Studentrepresentant Trygve Gudmund Harlem Losnedal NSU Observatører Ass. Fakultetsdirektør Henning Simonsen Prodekan For Utdanning Knut M Tande Student Erling Ravnanger Visedekan For Forskning Ragna Aarli Ass. Fakultetsdirektør Elisabeth P Lange Prodekan For Forskning Inger J Sand Prodekan For Studier Marit Halvorsen Rådgiver Johanne Spjelkavik Student Christian Danielsen Prodekan For Forskning Johan Aulstad Prodekan For Undervisning Kristin Solberg Student Snorre Nordmo

2 Side 2 Seniorrådgiver Kjersti Aasland Førsteamanuensis Lorentz Stavrum Førsteamanuensis Tone Haraldsen Professor Geir Stenseth Seniorrådgiver Åsa Sandnes Seniorrådgiver Rachel Christina Granaas Referent Forskningsrådet Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Lillehammer Kunnskapsdepartementet Universitets-& Høgskolerådet 1/11: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 20 går ut. Ingen flere merknader til innkalling eller dagsorden. Ingen sak meldt til Eventuelt. 2/11: Protokoll fra Det 21. nasjonale fakultetsmøtet for juridiske fag Protokoll fra det 21. nasjonale fakultetsmøte for juridiske fag fredag 22. oktober 2010 i Bergen Protokollen var allerede godkjent og det framkom ingen merknader. 3/11: Referatsaker a) Møte mellom ledelsen for fakultetsmøtene for humaniora, realfag, samfunnsvitenskapelige fag og juridiske fag og UHRs sekretariat, 15. juni 2011 Tatt til orientering uten merknader b) Innspill i forbindelse med høring om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, epost Tatt til orientering uten merknader c) Hålogaland lagmannsretts dom av og Høyesteretts beslutning av Brev fra Regjeringsadvokaten Bjørviksaken Tatt til orientering. Merknad fra dekanus Oslo: Kandidatløftet trenger ingen særskilt hjemmel. d) Brev fra UHR av Dannelsesaspektet i utdanning rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt af UHRs utdanningsutvalg Tatt til orientering uten merknader. e) Brev fra Arbeidsdepartementet av om arbeidsrettsfagets stilling ved de juridiske fakultetene Tatt til orientering og vedtak. Merknader: Strandbakken: Brevet bør besvares departementets engasjement ses som positivt. Det fins flere signaler om ønsker om flere fag i rettsstudiet, fx skatterett som i økende grad overlates til advokatkontorer og forvaltningen. Bør danne grunnlag for dialog om finansiering av studietilbud som etterspørres.

3 Side 3 Graver: Slutter seg til forslag om å svare på brevet, men foreslår at vi først ber om møte med departementet. Brækhus: Slutter seg til forslag om svarbrev og møte foreslår 6. desember Vedtak: Strandbakken lager utkast til svarbrev med invitasjon til møte. Hver av dekanene står som avsender av individuelle brev. Brevet går i kopi til forskningsrådet. 4/11: Ny evaluering av doktorgradsutdanningen i Norge I brev av 23. august 2011 fra NIFU og Forskningsrådet fikk fakultetene varsel om at doktorgradsutdanningen skal evalueres. Det er også sendt ut et spørreskjema. Seniorrådgiver Kjersti Asland, NFR orienterte om bakgrunnen for evalueringen. Tatt til orientering. Merknad: Sand: Profesjonsstudiene har egne utfordringer, avdekket ved UiO-prosjekt. Forskningsrådet må ta hensyn til det. 5/11: Hvor mange stipendiatstillinger har vi? Hvor mange trenger vi? På møte i Universitets- og høgskolerådet 15. juni ble det opplyst at måltallet på 1100 stipendiater har stått fast i 8 år, og at Fagerbergutvalgets måltall er 2000 uten at det er klart hvordan tallet framkommer. UHR har oppfordret fakultetene til å bidra med informasjon som kan styrke beregningsgrunnlaget. UHR orienterte om dette. Fakultetene presenterte tall for hvor mange stipendiatstillinger de har, og hvor mange de har bruk for. Tatt til orientering og drøftelse; antallet stipendiater avhenger av hvordan man teller: Tromsø har 20 stipendiater, hvorav 16 egenfinansierte og 4 fra NFR. I tillegg har fakultetet 1 BIfinansiert og 1 finansiert fra Politihøyskolen. 2 tidligere stipendiater er nå lektorer. Måltallet er 20, jf. Handlingsplan for forskning og publisering , pkt Bergen har 37 deltakere på ph.d.-programmet. Av disse er 23 egenfinansierte stipendiater, 5 eksternfinansierte (NFR), 3 i andre stillinger. De øvrige 6 har tilsettingsforhold ved andre institusjoner.. Fakultetet har 19 egenfinansierte stipendiatstillinger som måltall og vil bygge ned til dette tallet dersom fakultetet ikke får økt måltallet. Rapporterer utfordringer med rekruttering. Universitetets tildeling må være strategisk, ikke reaksjon på historiske forhold. Framtidig målsetning må være ca 50, hvorav 35 egenfinansierte som er i samsvar med innstilling av 2009 fra fakultetets ressurskomite. Oslo har 96 stipendiater, hvorav 77 egenfinansierte, 24 eksternfinansierte er i programmet, men ikke ansatt (jobb eller studier andre steder). Søkertallet øker 2 årlige utlysinger for øyeblikket 37 søkere hvorav 2 blir innstilt. Ca 5 % fullfører ikke; krav til gjennomføring på 3 ½ år skjerpes. Antallet norske søkere går ned (utveksling konkurrerer med

4 Side 4 60 sp masteroppgave, som kan sees som rekrutteringstiltak ), 18 av dagens stipendiater er utenlandske statsborgere. Lærere i masterprogrammet må bli flinkere til å se talentene. Det er ikke en målsetning å øke antallet. UiO inndrar stillinger som ikke er besatt. NFR: Tallene er viktige, de påvirker hensyn og prioriteringer ved evt øking av måltall for avlagte grader. 6/11: Næringslivsfinansiering av juridisk forskning. Til drøftelse og vedtak. Problemet som antydes er at eksternfinansiering genererer eller kan generere bindinger som ikke er forenlig med uavhengig forskning. Løsningen vil være å etablere et fond som blir en buffer mellom finansieringskilden og forskningen/forskeren. Reelt vil antakelig problemet være å finansiere fondet. Vedtak: Dekanene følger opp saken. 7/11: Publiseringsutvalget og nominering av publikasjonskanaler til nivå 2 i 2012 Til drøftelse og vedtak. Det trengs bredere engasjement i fagmiljøet for å oppnå en optimal kvalitetssikring av gjeldende nivåplassering av tidsskriftene. Videre er det nødvendig å få en omforent forståelse av den nordiske unntaksregelen i fagmiljøet. Vedtak i overensstemmelse med forslaget: 1. Følgende publiseringskanalene flyttes opp til nivå 2: 1. Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte. 2. Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung, 3. The Legal Historical Review / Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'histoire du Droit. 4.. Maastricht Journal of European and Comparative Law. 5. Intersentia. 6. International Journal of Transitional Justice, Oxford University Press. 7. Human Rights Law Review, Oxford University Press. 8. International Journal of Constitutional Law, Oxford University 9. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, Springer. 2. Følgende publiseringskanalene strykes av listen for kanaler på nivå 2:

5 Side 5 1. Yearbook of the International Tribunal for the Law of the Sea. 2. Ius Commune: Zeitschrift für Europäische Rechtsgeschichte. 3. Tillegg i vedtaket: Styrket nordisk profil i publiseringen/publiseringskanalene tas opp på neste nordiske dekanmøte. 8/11: Forskerutdanningen. Hvordan går samarbeidet? Det har vært gjort en del arbeid for å tilby fagspesifikke nordiske doktorgradskurs, bl.a. er planen å opprette en nettportal. Det nasjonale doktorandseminaret går inn i en ny fase etter at finansieringen fra NFR tar slutt. Fakultetene orienterte om sitt syn på dette arbeidet, og på hvordan det nasjonale samarbeidet bør videreføres. Til drøftelse og uttalelse Nasjonale doktorandseminarer bør videreføres selv om NFR-finansieringsmodellen er endret. Et nasjonalt fagmøte i rettsvitenskap, med større innslag av seniorer ble drøftet som alternativt forum, men forskningsdekanene var enige om at stipendiatfokuset bør fastholdes og at doktorandseminaret kan videreføres som et oppstartsseminar. Forskningsdekanene avtalte felles planleggingsmøte for oppstartsseminaret i september 2012 (i Oslo) i januar Ett årlig nasjonalt oppstartsseminar i kombinasjon med gjensidige invitasjoner til lokale forskerutdanningstilbud og utnyttelse av de nordiske tilbudene som Uppsala skal drifte en nettside med oversikt over, bør kunne dekke behovet. NFR opplyser at selv om finansieringen endres, vil finansiering av nasjonale fagkonferanser videreføres. Videre utlyser departementet nasjonale nettverksmidler. Uttalelse: Forskningsdekanene samarbeider om å - passe frister for å søke om midler - initiere felles oppstartsseminar for stipendiater 9/11: SAK, samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon. På møte i Universitets- og høgskolerådet 15. juni var dette oppe. Det ble da opplyst at slike midler var innvilget til samordning av ph.d.-kurs i samfunnsvitenskapelige fag. Dette skal de bl.a. bruke til å ansette en egen koordinator, se vedlagte annonse. UHR orienterte. Til drøftelse.

6 Side 6 Det er enklere å få til slikt samarbeid på ph.d.-nivå enn på masternivå, der studentvolumet er så stort at det er enklere å sende læreren enn studentene. UHR presiserer at de aktuelle midlene er til oppstart/initering av tiltak, ikke til finansiering i driftsperioden, eksempler presentert. Tiltakene må synliggjøre besparelser ikke representer tiltak i tillegg til de bestående. Det vises til statsbudsjettet for detaljer. Man kan ikke søke på disse midlene, men sørge for at prosjekter/planer er kjent og interessante; UHR er relevant kanal. 10/11: Initiativ til felles retningslinjer for artikkel basert phd-avhandling. Orientering fra Bergen Til drøftelse Oslo har erfaring med artikkelbasert avhandling, Bergen venter sin første til våren. Tromsø har hatt én. Psykologi og medisin i Bergen har utarbeidet retningslinjer for artikkelbasert avhandling og UiB har oppfordretandre fakulteter til å utarbeide fakultetstilpassede retningslinjer. Det er enighet om at faglige krav må være de samme uavhengig av form. Bergen hevder imidlertid at en artikkelbasert form er så vidt forskjellig fra monografiens, at samme krav gir for liten veiledning til kandidaten og bedømmere og at det derfor er nødvendig med egne retningslinjer. Det pekes på at det eksempelvis bør stilles krav til indre sammenheng mellom artiklene og angis spesifikke krav til sammendraget ( kappen ), for eksempel når det gjelder overordnet problemformulering og metoderefleksjon for at artikkelbaserte rettsdogmatiske avhandlinger skal oppnå tilstrekkelig høy kvalitet. Uenighet i møtet om hvorvidt retningslinjer for artikkelbasert avhandling vil føre til en uheldig svekkelse av monografiens stilling. Oslo mener at krav om monografi i alle fall bør være et vilkår for opprykk til professor. Forventningen om artikler vil bestå gjennom hele forskerens karriere, mens monografiens muligheter til dybdestudier, begrepsutvikling osv stiller andre krav til talentet og er kanskje ikke like aktuell senere i karrieren. Oslo mener at artikkelsamling må tillates, men neppe bør tilskyndes. I tverrfaglige arbeider kan jus følge sidevitenskapene s retningslinjer for artikkelbasert avhandling. Vedtak: Det er på dette tidspunktet ikke noe ønske om felles utvikling av retningslinjer for artikkelbaserte rettsdogmatiske avhandlinger. Bergen vil utarbeide slike retningslinjer og vil orientere Oslo og Tromsø om disse når de foreligger.

7 Side 7 11/11: Kvalifikasjonsrammeverket. Kvalifikasjonsrammeverket skal være implementert både for masterstudiet og ph.d-studiet innen utgangen av Fristen for å ferdigstille arbeidet ved fakultetene går antakelig ut lenge før dette. Fakultetene orienterte om status for arbeidet. Tatt til orientering. Arbeidet befinner seg på ulike stadier, men det synes å være enighet om oppgavens art og om at fristen departementet har satt, vil bli overholdt. Tromsø melder om begrepsdrøftelser: De velger skal kunne isf kan, etter en erkjennelse av at D- og E- kandidater ikke oppfyller kvalifikajsonsrammeverkets samlete krav. Tromsø melder også om uklarheter mht hvordan BA-/Ma-nivå skal forstås i integrerte studier som vårt. I Bergen er det siste løst ved at de avanserte temaene introduseres tidlig, og utdypes etter hvert i studiet. Når det gjelder ph.d.-studiet, er det nye opplæringsprogrammet i Bergen en implementering av kvalifikasjonsrammeverket og det er lagt betydelig mer vekt på aktiv deltakelse fra phdkandidatene enn tidligere. Ingen har eksamener i ph.d.-studiet utover avhandlingen. I stedet ulike utgaver av midtveisevaluering, refleksjonsnotat, essay, dialogpreget formidling mv. 12/11: Kvalitetssikring av jusstudiene videreføring av sak 8/10 Studiekvalitet har ikke entydig innhold som er enkelt å operasjonalisere. Her fokuseres på enkelte aspekter. Fra studenthold etterlyses kontakt med forskningen/vitenskapen tidligere i studiet; studentaktiv forskning, tyngre innslag av interne lærere (forskere) fokus på hvordan kunnskap tilegnes og utfordres. Gjelder både studentenes orientering i retning av forskerkarriere og forskningens plass i studiet. Programspesialisering i rettsstudiet i Oslo fra H12 nevnes som eksempel på tilnærming mellom forskning og studier. Generelt er studiekvalitet og bedring av denne helt sentralt i fakultetenes arbeid med utvikling av studiene, og i stor grad bestemmende for de valg som gjøres. Det er viktig med et forholdstall mellom lærere og studenter som sikrer at studentene får nødvendig lærerkontakt. 13/11: Ny studieordning i Oslo Orientering ved Oslo. Tatt til orientering.

8 Side 8 14/11: Samarbeid med høgskoler som tilbyr bachelor i juss. Rettsstudiet: Universitetene i Agder og Stavanger og høyskolene i Lillehammer og Buskerud tilbyr bachelor i jus i dag. Også høyskolen i Molde ventes i nær framtid å tilby denne graden. Bergen samarbeider med Agder og Stavanger om utvikling av justilbud der. Agder og Lillehammer har søkt og fått forhåndsgodkjenning av sine emner for godskriving i rettsstudiet i Bergen. Det er ønskelig med egne studieplasser for lokalt opptak av studenter med bakgrunn fra slike studier. Bergen ønsker 3+2-ordning, blant annet av hensyn til utvekslingsstudenter. Tromsø vil også se det som en fordel med 3+2-organisering av rettsstudiet. De har mottatt henvendelse fra Molde. Oslo har sett på samarbeidsmodell med Lillehammer, det ligger på is. Buskerud har avtale om forhåndsgodkjenning av sine emner for godskriving i rettsstudiet i Oslo ved opptak der. Så vidt kjent foreligger ingen studier av arbeidsmarkedssituasjonen for BA-kandidater med jus. Nasjonalt fakultetsmøte: Hvem skal delta med observatørstatus? Av praktiske grunner bør møtet ikke være større enn det er nå. Avveiing av hvilke observatører som evt. skal utelukkes. De relevante høyskolene viser interesse for å delta i møtene. BI HAR MED UNNTAK AV I ÅR DELTATT DE SEINERE ÅRENE. DE SOM IKKE HAR DELTATT HAR VÆRT NHH, OG MED ETT ÅRS UNNTAK UMB BI har med unntak av i år deltatt de seinere årene. De som ikke har deltatt, har vært NHH, o g med ett års unntak, UMB. NSO har to representanter i møtet, de representerer også høyskolestudenter og ser det som urimelig at ikke også institusjonene får være til stede. Reglementet sist oppdatert , følges ikke fullt ut mht til oppnevning av fakultetsrepresentantene og funksjonstid, jf 3 og funksjonstiden for leder/nestleder, jf 5, første avsnitt. Vedtak i overensstemmelse med forslag: Enheter ved universitet og høyskoler som tilbyr bachelorgrad i juss, samt BI og UMB, gis observatørstatus på Det nasjonale fakultetsmøte for juridiske fag, med rett til å sende en representant hver. 15/11: Opprykk til professor i undervisnings- og forskerstillinger. Umiddelbart etter søknadsfristen 15. september orienterer fakultetene hverandre om mottatte søknader om opprykk, og dekanene vurderer på grunnlag av søknadene om det vil være aktuelt med noen felleskomiteer

9 Side 9 16/11: Rapport fra utvalget for utredning av behov for juridisk kompetanse og utdanning Orientering ved Bergen. Tas til orientering: Gruppen er i gang med sitt arbeid. Framskriving av behov er nøkkelspørsmål, og viser seg vanskelig gruppen er i kontakt med Statistisk Sentralbyrå. 17/11: Nye regler om sidegjøremål Orientering ved Oslo. Tas til orientering: Oslo har sluttført sitt arbeid med å utvikle regler for sidegjøremål. Reglene er satt i verk og UiO ser det som aktuelt å implementere dem på institusjonsnivå. Evalueres med erfaringer. Samtykke gis bare når plikten er oppfylt, og det ikke gjelder konkurrerende virksomhet (i praksis er det sjelden). Det gis ikke adgang til å kombinere fast stilling med partnerskap i advokatfirma eller juridisk rådgivingsselskap. Egen advokatpraksis avskjærer ikke (det antas at man da har større kontroll og er i mindre grad avhengig enn tilfellet er for partner). Professor II er underlagt samme regler, men gjøres til gjenstand for konkret vurdering. 18/11: Bør det gis et tilbud om faglig oppdatering for utenlandske jurister? To problemstillinger: a) Utenlandske jurister som ikke får anledning til å praktisere i Norge Vedtak: Et brev stiles til Kunnskapsdepartementet der fakultetene inviterer til samarbeid om ordning med kompletterende utdanning for utenlandske jurister. b) Institusjonenes forpliktelse til å vurdere utenlandsk utdanning, også der den er udokumentert. Utredningsarbeid pågår for øyeblikket i regi av NOKUT og KD. Vedtak: Fakultetene peker ut en fagperson til et utvalg som skal ta stilling til konkrete og prinsipielle spørsmål. 19/11: Hvordan ta avgjørelser mellom møtene Leder for Nasjonalt Fakultetsmøte gis fullmakt til etter samråd med de andre dekanene å ta standpunkt til saker som fakultetsmøtet normalt ville behandle i de tilfellene saken ikke kan vente med å bli behandlet til neste møte og den dessuten ikke er av prinsipiell karakter. Der saken er av interesse for studentene, skal også disse konsulteres. 20/11: Fast sekretær for fakultetsmøtet Saken ble frafalt.

10 Side 10 21/11: Eventuelt Ingen saker til eventuelt. Møtet hevet kl 15:00.

Spesialemnene i masterstudiet i rettsvitenskap UiB

Spesialemnene i masterstudiet i rettsvitenskap UiB Spesialemnene i masterstudiet i rettsvitenskap UiB Innstilling høsten 2006 Asbjørn Strandbakken Johanne Spjelkavik Hilde Ruus 1. Arbeidsgruppens sammensetning og mandat... 4 2. Sammendrag og forslag...

Detaljer

DET JURIDISKE FAKULTET

DET JURIDISKE FAKULTET DET JURIDISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 3 Sakstype: Diskusjonssak J.nr: Møtenr: 3/2010 Møtedato: 10.6.2010 Notatdato: 2010 05 27 Saksbehandler: Privatistordningen i

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING Møtedeltagere 6. 7. november 2008 UiB, Vilvite (Bergen vitensenter) Navn Institusjon Kommentar Karen Marie Ulshagen UiO Representant, leder

Detaljer

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget En utredning til Fakultetsstyret, overlevert 11. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010 REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING 5. november 2010 HiNT, Namsos, Deltagerliste Delegater Institusjon Kommentar Svein Haavik UiB Faglig koordinator, leder profesjonsrådet Leif

Detaljer

Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap. NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640]

Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap. NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Universitetet i Oslo Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av ph.d.-studiet i rettsvitenskap ved Universitetet

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen Februar 2014 Institusjon: Universitetet i Bergen Dato for vedtak: 13.2.2014 Sakkyndige: professor Kari Fasting, Norges

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

NTNU S-sak 40/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 09.06.2009 KWB Arkiv: 2008/10945 N O T A T

NTNU S-sak 40/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 09.06.2009 KWB Arkiv: 2008/10945 N O T A T NTNU S-sak 40/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 09.06.2009 KWB Arkiv: 2008/10945 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Forskrift om stipendiaters pliktarbeid og ansettelsesforhold ved NTNU

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

,z UNIVERSITETET I OSLO

,z UNIVERSITETET I OSLO 0,z UNIVERSITETET I OSLO DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Til adressater i henhold til vedlagt liste Universitets- og høgskolerådet > Q i Z) wto > I _ 0R Saksnr. QO S j Dok.nr. Dato : 22.01.2008 Deres ref.:

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD

DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD ÅRSMELDING 1996 DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD Universitetsrådet har gjennom 20 år først og fremst fungert som samarbeidsorganisasjon for våre universiteter og vitenskapelige høgskoler. Selv om Universitetsrådet

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi?

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Rapport fra arbeidsgruppe desember 2014 «Oppmerksomhet, åpenhet og gjennomsiktighet er helt sentralt om vi skal lykkes i å minimalisere

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART HANDLINGSPLAN FOR FORSKERUTDANNING VED UiB 2008-2015 HØRINGSUTKAST Forord Utvalget som ble nedsatt av Rektor og Universitetsdirektør i august 2007 leverer med dette sitt

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

Leder, førsteamanuensis Anne-Kari Torgalsbøen (Det samfunnsvitenskapelige fakultet)

Leder, førsteamanuensis Anne-Kari Torgalsbøen (Det samfunnsvitenskapelige fakultet) 1 Utredning om tildeling av tilleggspoeng for det underrepresenterte kjønn ved opptak til studieprogrammer i helseprofesjonene medisin, odontologi og psykologi ved Universitetet i Oslo. Ledelsen ved de

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av mastergradsstudiet i rettsvitenskap

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer