tilbudet 25 Strategi 4: Effektivisere fjernlånstjenesten for å imøtekomme behov som ikke kan dekkes fra egne samlinger 25 Strategi 5: Effektiv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tilbudet 25 Strategi 4: Effektivisere fjernlånstjenesten for å imøtekomme behov som ikke kan dekkes fra egne samlinger 25 Strategi 5: Effektiv"

Transkript

1 Innhold Forord 3 Økonomi og rammefordeling 4 Organisasjon 4 Mål og strategier 4 Nasjonalt samarbeid 4 Digital utvikling 5 Karriereplanlegging og lokal lønnsstrategi 5 Presentasjon av UBiT 6 Hovedmål 6 Organisasjonskart 6 Bibliotekstyret 7 Nøkkeltall 7 Økonomi 11 Resultatrapportering - i forhold til UBiTs handlingsplan Delmål 1: «Øke graden av elektronisk tilgjengelighet» 12 Strategi 1: Være oppdatert på og gi tilgang til de elektroniske tjenestene som til enhver tid er relevant for UBiTs brukere 12 Strategi 2: Integrere elektroniske tjenester i hverandre og elektroniske tjenester med papirbaserte 15 Strategi 3: Delta aktivt i og bidra til å øke graden av universitetets elektroniske publisering 16 Strategi 4: Velge standarder for lagringsmedier som gjør oss i stand til å gjenskape informasjonsinnholdet i overskuelig framtid 16 Strategi 5: Tilby informasjon om og undervisning i elektronisk basert informasjonsgjenfinning16 Delmål 2: «Kvalitetssikre tilbudet på alle informasjonsmedier» 17 Strategi 1: Forbedre tilgang til relevant informasjon 17 Strategi 2: Bedre analyser og kunnskap om virksomheten som grunnlag for endringer i tilbudet 19 Strategi 3: Ha bevissthet på og sikre historisk materiale 19 Strategi 4: Drive planmessig og systematisk samlingsoppbygging og utvikling 20 Delmål 3: «Sterkere integrering med NTNUs forskning og undervisning» 20 Strategi 1: Sørge for at UBiTs tilbud til enhver tid gjenspeiler NTNUs profil 20 Strategi 2: Integrere kurs i informasjonssøking i NTNUs fagplaner 21 Strategi 3: Sørge for sammenheng mellom NTNUs forsknings- og undervisningskompetanse og bibliotekets kompetanse 21 Strategi 4: Bidra til utvikling av nye læringsformer, for eksempel tilrettelegging for problembasert læring, i samarbeid med fagmiljøene 21 Delmål 4: «Øke innsatsen overfor næringslivet» 22 Strategi 1: Følge med i næringslivets behov og utvikle kurs - og tjenestetilbud 22 Strategi 2: Markedsføre våre tilbud 22 Strategi 3: Selge våre tjenester 22 Delmål 5: «Effektivisere bruken av ressursene» 23 Strategi 1: Gjennomgang av balansen mellom lønn og litteratur 23 Strategi 2: Mål- og resultatorientert budsjettering 24 Strategi 3: Gjennomgå fakultetsbibliotekstrukturen med tanke på helhetlig profil i

2 tilbudet 25 Strategi 4: Effektivisere fjernlånstjenesten for å imøtekomme behov som ikke kan dekkes fra egne samlinger 25 Strategi 5: Effektiv førstelinjetjeneste 25 Strategi 6: Synliggjøring av UBiT 26 Delmål 6: «Styrke kompetansen og utvikle personalpolitikken» 27 Strategi 1: Styrke samhold og felles kultur 27 Strategi 2: Ivareta den bibliotekfaglige basiskompetansen 29 Strategi 3: Utvikle kompetansen innen prioriterte satsningsområder 29 Strategi 4: Etablere stipendiatordninger 30 Strategi 5: Strategi for karrieremuligheter 30 Strategi 6: Lederutvikling 31 Strategi 7: Delta i samarbeidsprosjekter, nasjonalt og internasjonalt 31 Strategi 8: Utvikle organisasjons- og rolleforståelse 31 Foredrag og publikasjoner ved UBiT Brukeropplæring ved UBiT

3 Forord Med dette fremlegges årsmeldingen for Universitetsbiblioteket i Trondheim (UBiT) for Årsmeldingen gir en kort presentasjon av UBiT med sentrale hendelser i løpet av Videre følger en resultatrapportering med direkte henvisninger til vedtatt handlingsplan for En elektronisk versjon av årsmeldingen finnes på UBiTs web-sider. Der ligger også et vedlegg som inneholder ytterligere data om virksomheten i

4 Økonomi og rammefordeling Året 1999 fortsatte med tilnærmet like stor prisstigning på litteratur som året før. En rammetildeling fra NTNU som er tilnærmet nominelt konstant medførte dette at biblioteket måtte si opp et betydelig antall tidsskriftabonnementer, samtidig som bokkjøpet ble holdt på et minimalt nivå. Dette skjedde til tross for en innsparing på lønnsbudsjettet på ca. 4%. Styret har gitt klare signaler om at det er nødvendig med en dreining av rammefordelingen fra lønn mot litteraturkjøp over tid. Biblioteket må tilpasse sine aktiviteter til noen få vedtatte kjerneområder og organiseres på en optimal måte i forhold til ressursbruk og tjenestekvalitet. Organisasjon På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor, og som signalisert ved opprettelsen av UBiT i 1996/97, ble det våren 1999 gjennomført en evaluering av nåværende organisasjon. Arbeidet resulterte i en rapport som ble behandlet i Bibliotekstyret i juni, og som konkluderte med nødvendigheten av et organisasjonsutviklingsprosjekt. Prosjektet, med navn BIBORGUT, ble iverksatt høsten Bibliotekstyret oppnevnte en styringsgruppe med mandat til å foreslå en kostnadseffektiv organisering av UBiT. Fram mot slutten av året ble det igangsatt et omfattende analysearbeid for å kartlegge dagens og framtidens tjenester og interne prosesser. Analysen skal, sammen med evalueringsrapporten, danne grunnlag for forslag til ny organisering. Det er planen å ha en ny organisasjon på plass ved inngangen til Uavhengig av intern omorganisering vedtok Bibliotekstyret i 1999 ny fakultetsbibliotekstruktur fra høsten Antall bibliotekenheter reduseres fra 14 til 11, og er en følge av omrokkeringer i forbindelse med innflytting i Realfagbiblioteket og nedlegging av de minste bibliotekene på Gløshaugen. Mål og strategier Bibliotekstyret vedtok i 1999 mål og strategier for UBiT for årene Arbeidet med strategiplanen hadde utgangspunkt i NTNUs strategier og visjoner mot 2010, vedtatt av Kollegiet i desember Fram til 1999 har UBiT hatt årlig revisjon av bibliotekets strategiplan. Det er nå vedtatt å ha en planperiode på tre år. Handlingsplanen, som spesifiserer nødvendige tiltak, revideres årlig og er grunnlag for rapportering i årsmeldingen. UBiTs aktiviteter for de nærmeste tre år skal styres etter seks delmål: Øke graden av elektronisk tilgjengelighet Sikre informasjons- og tjenestekvalitet Styrke integreringen med NTNUs forskning og undervisning Utvide kontaktflaten mot samfunn, kultur- og næringsliv Utvikle planer for bemanning og tjenestetilbud som samsvarer med behov og tilgjengelige ressurser Styrke kompetansen og utvikle personalpolitikken i tråd med bibliotekets utvikling og målsetting Nasjonalt samarbeid UBiT har i 1999 har vært sterkt involvert i utviklinga av et sterkere politisk samarbeid mellom universitetsbibliotekene og de vitenskapelige høgskolebibliotekene i Norge. Arbeidet 4

5 har i hovedsak foregått gjennom Nasjonalt utvalg for universitetsbibliotekene (NUUB), som er et rådgivningsorgan under Universitetsrådet. I løpet av året ble det startet opp arbeid med å definere en felles strategisk plattform for bibliotekene. Hensikten er å koordinere felles aktiviteter for å optimalisere forholdet mellom ressursbruk og tjenestekvalitet. En ser betydelige gevinster i et slikt samarbeid, særlig når det gjelder å samordne digitale tjenester. Det er opprettet ett fellesorgan for IT-utvikling og for samordning av elektroniske tidsskriftabonnement. UBiT har videre vært delaktig i det nasjonale arbeidet med lisensavtaler for innkjøp av elektroniske tidsskrifter i regi av Riksbibliotektjenesten. Digital utvikling UBiT har satt opp utvikling av elektroniske tjenester som en viktig målsetting. Det ble tegnet en rekke nye fulltekstabonnement i 1999, og ved utgangen av året var ca titler tilgjengelige fra vår hjemmeside. Det igjenstår imidlertid en god del arbeid igjen med å katalogisere og strukturere beholdningen av elektroniske tidsskrifter slik at nye medier blir lett tilgjengelige for brukerne. UBiT jobber med dette sammen med BIBSYS. Foreløpig er trykt utgave beholdt der vi inngår elektroniske abonnement, men disse vil etter hvert bli sagt opp. Karriereplanlegging og lokal lønnsstrategi Som et ledd i arbeidet med å få et lønnssystem som gir parallelle karrierestiger for administrativt og faglig avansement, er det utarbeidet en lokal lønnsstrategi for UBiT. Det er tatt utgangspunkt i NTNUs lønnspolitikk, men gjort en del endringer slik at lønnsstrategien er tilpasset UBiTs mål, strategier og behov for framtidig kompetanse. Dette er bl.a. konkretisert gjennom veiledende beskrivelser av stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav, og lønnsstrategien gir en beskrivelse av de stillingskoder som normalt skal benyttes ved UBiT. For hver enkelt stillingskode er det gitt en beskrivelse av stillingsinnhold og kvalifikasjonsgrunnlag (krav til utdanning, praksis og i noen grad også personlige egenskaper). Gjennom dette fremkommer også den enkelte tilsattes karrieremuligheter. Neste trinn blir å utarbeide funksjonsbeskrivelser og kompetanseprofiler som beskriver ideelle krav til kompetanse og oppgaver. Disse beskrivelsene vil være målsettinger som kan benyttes som et ledd i kompetanseutviklinga hos den enkelte medarbeider. Stig Berge Ingar Lomheim styreleder Bibliotekdirektør 5

6 Presentasjon av UBiT Hovedmål UBiTs hovedmål tar utgangspunkt i NTNUs: «NTNU har som mål å være et universitet i samfunnet og i tiden. Et av virkemidlene for å nå dette målet, er et universitetsbibliotek som kan hente inn og legge til rette nødvendig litteratur og dokumentasjon i ulike medieformer for undervisning og forskning, og bidra til at den kunnskap og viten som produseres ved universitetet kommer ut til andre kunnskapsorganisasjoner og samfunnet forøvrig. Universitetsbiblioteket i Trondheim vil i takt med nye krav fra universitetet og det internasjonale samfunnet arbeide for å bli en tidsmessig god formidler for å oppfylle intensjonen i NTNUs charter om å gjøre natur-, kultur- og teknologiarven tilgjengelig gjennom biblioteket, både innad i universitetet og ut til samfunnet.» Organisasjonskart Universitetsbiblioteket i Trondheim er organisert på følgende måte: B ib lio tekstyret B ib lio tekdirektø r Ø konom i A d m inistrasjonskonto r P lanarbeid B ok- o g m edieseksjo n P u b likum sseksjo n IT - seksjo n F akultetsb ib lio tek 6

7 Bibliotekstyret Bibliotekstyret for UBiT hadde i 1999 følgende sammensetning: Representanter: Professor Stig Berge (leder) Bibliotekar Sissel Berge Professor Are Dalen Førsteamanuensis Randi Alice Nilsen Professor Anders C. G. Johnsson Strategidirektør Gunnar Sand (SINTEF) Student Peter Haugseth Vararepresentanter: Student Hulda B.Bernhard Avdelingsbibliotekar Ella Leth-Olsen Professor Hallvard F. Svendsen Nøkkeltall 1997* Antall ansatte Budsjett Ca Ca Ca Antall bind Tilvekst Løpende tidsskrifter Besøkende Besøkende over web Registrerte lånere ) Bruker-/leseplasser * Integreringa av de tre bibliotekene i UBiT fra medførte behov for samordnet datainnsamling. Dette slår bl.a. ut som økning i besøkstall. 1) F.o.m registreres kun aktive lånere Statistikk for noe av virksomheten ved Publikumsseksjonen Når det gjelder tall for besøk, lånere, åpningstimer og bruker-/leseplasser, samt utlån, fjernlån og innlån, er disse delt opp på hvert enkelt fakultetsbibliotek i tabellene på de neste sidene. Forkortet navn på fakultetsbibliotekene som er brukt i tabellene (ikke offisielle forkortelser): Dragvoll Teknisk Gunnerus Medisin Rosenborg Lade Arkitekt Kjemi Marin Elektro Verk Varme Hovedbibliotek for humaniora og samfunnsfag, Dragvoll Teknisk hovedbibliotek, Gløshaugen Gunnerusbiblioteket, Kalvskinnet (Museums- og spesialsamlinger) Medisinsk bibliotek og informasjonssenter Fakultetsbiblioteket Rosenborg (realfag) Fakultetsbiblioteket Lade (realfag/psykologi) Fakultetsbiblioteket Arkitektur/Bygg/Matematikk, Gløshaugen Fakultetsbiblioteket Kjemi, Gløshaugen Fakultetsbiblioteket Marin teknikk, Tyholt Fakultetsbiblioteket Elektro og tele, Gløshaugen Fakultetsbiblioteket Maskin, verkstedteknikk, Gløshaugen Fakultetsbiblioteket Maskin, varmeteknikk, Gløshaugen 7

8 Kunst Musikk Fakultetsbiblioteket ved Kunstakademiet i Trondheim Fakultetsbiblioteket ved Musikkonservatoriet i Trondheim Bibliotek Besøk Aktive lånere Åpningstimer leseplasser Bruker-/ Pr. uke Totalt m/ PC Dragvoll Teknisk Gunnerus Medisin Rosenborg Lade Arkitekt Kjemi Marin Elektro Verk Varme Kunst Musikk Sum Besøk Besøkstallet fremkommer ved bruk av telleapparater der antall passeringer halveres. Tallene er i denne tabellen avrundet til nærmeste femtusen. Besøkstall totalt for 1999 viser en nedgang sammenliknet med Besøkstallene er forholdsvis stabile ved mange av fakultetsbibliotekene til tross for at brukerne i stadig større grad kan benytte bibliotekets tjenester fra sin egen PC uten å oppsøke biblioteket. Noen bibliotek har også en betydelig økning. Det gjelder spesielt Hovedbibliotek for humaniora og samfunnsfag på Dragvoll. For enkelte av fakultetsbibliotekene er besøkstallene en del lavere enn for Gunnerusbiblioteket har tilsynelatende en markert nedgang i antall registrerte besøk sammenliknet med Det kan bl.a. skyldes flytting av telleapparatet etter ombygging av bibliotekslokalene. Tidligere plassering var noe uheldig og viste trolig et for høyt besøkstall. I realiteten antas endringen å være liten for Gunnerusbiblioteket. Nedgangen for Lade forklares med at Institutt for pedagogikk i slutten av 1998 flyttet til Dragvoll. Aktive lånere Antall aktive lånere viser en økning sammenliknet med 1998, og det er økning ved nesten alle fakultetsbibliotekene. Aktive lånere betegner de som i løpet av året har lånt litteratur eller bestilt artikkelkopier ved biblioteket. Annen aktiv bruk som oppslag i litteratur på lesesal eller bruk av UBiTs elektroniske tjenester er ikke inkludert. Åpningstimer Antall åpningstimer pr. uke er litt høyere enn for Det skyldes at åpningstidene ble harmonisert og utvidet noe i høstsemesteret 1998 med bl.a. innføring av lørdagsåpning ved to fakultetsbibliotek i tillegg til de seks bibliotekene som hadde det fra før. I 1999 gjorde denne utvidelsen utslag for hele året. 8

9 Brukerplasser / leseplasser Tabellen omfatter antall arbeidsplasser for brukerne i biblioteket. Lesesaler i tilknytning til biblioteket er ikke med dersom de er atskilt fra biblioteket og åpne utenom bibliotekets åpningstid. Antall arbeidsplasser med PC som kan brukes til BIBSYS, CD-rom, Internett m.m. er skilt ut. Både antall bruker- og leseplasser totalt og plasser med PC er stort sett uendret fra året før for alle fakultetsbibliotekene bortsett fra Dragvoll. Økningen skyldes at det ble åpnet et nytt undervisningsrom her i Rommet brukes som arbeidsplasser for brukerne når det ikke er opptatt til undervisning. Utlån Bibliotek Samlet utlån Fjernlån Innlån Dragvoll Teknisk Gunnerus Medisin Rosenborg Lade Arkitekt Kjemi Marin Elektro Verk Varme Kunst Musikk Sum Tallene for samlet utlån i tabellen over omfatter tall for utlån, fjernlån (lån til andre bibliotek) og innlån (lån fra andre bibliotek) for 1998 og Kopier er inkludert i alle tallene. I prosent sammenliknet med 1998 er endringene slik: Utlån: + 5,5 % Fjernlån: + 6,0 % Innlån: + 9,5 % Både når det gjelder tall for samlet utlån, fjernlån og innlån er det en økning både totalt og for de fleste fakultetsbibliotekene, selv om økningen varierer, og enkelte av bibliotekene har en nedgang. Desentralisering av fjernlånet på Gløshaugen er videreført i 1999, og det er en årsak til at tallene for samlet utlån, fjernlån og innlån er lavere enn for 1998 når det gjelder Teknisk hovedbibliotek. Det er bemerkelsesverdig at de tradisjonelle papirbaserte tjenestene viser slik økning også for Biblioteket har økt sitt tilbud på elektroniske tjenester (tidsskrifter i fulltekst, databaser, lenker til web-ressurser mv.). Forklaringen ligger i at tilgangen til litteraturreferanser som databasene gir brukerne, også fører til at de ønsker å skaffe seg litteraturen det refereres til. 9

10 Mye av litteraturen må skaffes fra andre bibliotek med den konsekvens at innlånet øker betydelig. Dette er en tendens vi også har fått rapportert fra andre bibliotek. Spesialsamlingene Denne delen av Publikumsseksjonen under Gunnerusbiblioteket tar hånd om gamle trykk, bilder, kart og annet materiale som trenger spesialbehandling i forbindelse med oppbevaring og bruk. Innbinding og restaurering foregår også her. Hovedoppgaver ved NTNU samles i Spesialsamlingene. Tilveksten i 1999 var på 413 nye oppgaver. De kopieres på papir for utlån ved behov etter at mikrofilming av hovedoppgavene ble avsluttet fra 1998, og i 1999 ble 102 oppgaver kopiert. Det er levert fotografier til 12 bøker og tidsskrifter, og i tillegg har Adresseavisen benyttet bilder til flere artikler. Billedsamlingen fikk egen presentasjon på bibliotekets hjemmeside med peker til Fjellanger-Widerøe basen som er lagt ut på Internett. Arbeidet med avfotografering av bibliotekets manuskriptkart til fargedias ble avsluttet, og arbeid med restaurering av en del av manuskriptkartene ble påbegynt. I løpet av året er det i tillegg til løpende samlingsutvikling og publikumsrettet virksomhet arbeidet spesielt med registrering av arkivmateriale under Teknologi-historieprosjektet, registrering av nitratnegativer og katalogisering av doktoravhandlinger. Gerhard Schønings samling på ca doktoravhandlinger fra midten av 1500-tallet til ca 1760 ble ferdig katalogisert Bestand pr Manuskripter (inkl. privat arkiver) Kart Musikalier Bilder (positive) Bilder (negative) Tilvekst * * Denne tilveksten er fordelt over flere år, men ikke telt opp før i

11 Økonomi UBiT får sin hovedbevilgning gjennom budsjettvedtak i Kollegiet ved NTNU. I tillegg kjøpes det inn litteratur som betales og regnskapsføres over fakultetene ved NTNU, men som UBiT behandler og tilgjengeliggjør gjennom BIBSYS. Regnskapstallene for 1999 var som følger: UBiTs hovedbevilgning kan grovt deles inn i tre hovedområder: lønn, litteratur og drift (inkl. innbinding og BIBSYS). Utgiftene for 1999 fordeler seg prosentmessig på disse hovedområdene som følger: Drift 14 % Regnskapstall Fakultetsbevilgning SUM (tall i 1000 NOK) 1999 Lønn Litteratur Drift SUM Litteratur 26 % Lønn 60 % Hvis vi tar med i grunnlaget de utgiftene til litteratur som ble betalt over fakultetene og behandles ved UBiT, får vi følgende prosentmessige fordeling på hovedområdene: Drift 13 % Litt. m/ fak.bev. 33 % Lønn 54 % 11

12 Resultatrapportering i forhold til UBiTs handlingsplan Delmål 1: «Øke graden av elektronisk tilgjengelighet» Strategi 1: Være oppdatert på og gi tilgang til de elektroniske tjenestene som til enhver tid er relevant for UBiTs brukere Gjøre databaser tilgjengelige på nettet Sammen med BIBSYS er det satt i gang et prosjekt for å konvertere en rekke av Spesialsamlingenes databaser fra Polydoc til BIBSYS MARC-format. BIBSYS overfører ikke disse til BIBSYS-databasen, men oppretter en egen database for dette materialet. Vi tar i første omgang sikte på å overføre Heraldisk database, Foslie-databasen, DKNVS Brevregistranter, database over manuskriptkart og Trondheimsbibliografien. Bestillingsfunksjoner i BIBSYS 12

13 Bestillingsfunksjonen er realisert av BIBSYS i løpet av perioden. Dersom søk i BIBSYS-basen etter et ønsket dokument gir negativt resultat, kan likevel en bestillingsfunksjon kalles opp. Den gir adgang til to formularer der brukeren må legge inn de kjente data om dokumentet, enten for lån eller for bestilling av artikkelkopi. Informasjonen må fylles i de oppgitte felt, og er slik ikke helt strømlinjeformet i forhold til enkelte brukeres ønske om å kunne klippe en referanse hentet fra f.eks. et databasesøk i sin helhet inn i bestillingsvinduet. Den valgte løsningen sikrer imidlertid en enklere behandling fra bibliotekets side, fordi de formaterte informasjoner ikke trenger redigering. Dersom kilden til en referanse stammer fra søk i ISI-basene (Science Citation Index, Social Sciences Citation Index og Arts & Humanities Citation Index), eller enkelte av de rundt 50 øvrige referansedatabasene som UBiT gir adgang til via BIBSYS via Web-SPIRS, er bestillingsfunksjonen fullstendig integrert. Av Web-SPIRS basene gjelder dette foreløpig for basene Biological Abstracts, British Nursing Index, Econlit, Eric, INSPEC, PsycInfo og Sociological Abstracts. De framsøkte data fylles da automatisk inn i et bestillingsformular og sparer brukeren for ytterligere skjemautfylling. Følge opp basesammenslåingen i BIBSYS Sammenslåing av de tre bibliotekenes bibliografiske databaser inn i en felles ble foretatt ved årsskiftet Noe opprydding gjensto for å oppnå bedre funksjonalitet. I løpet av året er det foretatt en opprydding i låntakerregisteret, og en god del dubletter ble fjernet. Arbeidet med dette ble fordelt på tre av fakultetsbibliotekene. Ved basesammenslåingen lovet BIBSYS at eget fakultetsbibliotek skulle presenteres først i eksemplarlister. For UBiT var dette en svært viktig sak, og BIBSYS sørget for at dette ble ordnet i løpet av våren. Elektronisk tilgjengeliggjøring av eksamensoppgaver Biblioteket har gjennom mange år samlet og gjort tilgjengelig eksamensoppgaver gitt ved NTNU til studenter i form av oppgaver limt inn i bøker som studentene kunne kopiere fra. Omfanget har vært stort, spesielt ved Teknisk hovedbibliotek. Teknologiutviklingen gjorde det mulig å legge slike oppgaver ut på weben med bedre tilgjengelighet enn hva lokale samlinger gir. Dette betrakter biblioteket som et tilbud som instituttene er de nærmeste til å ta ansvar for. UBiT besluttet derfor i 1999 å avslutte utlegging av eksamensoppgaver i papirform. Universitetsdirektøren, fakulteter og institutter ble i god tid informert om dette, og oppfordret til å finne web-baserte løsninger som kunne erstatte tilbudet. UBiTs arbeid ble avsluttet ved årsskiftet I hvilken grad oppgaven er fulgt opp av instituttene vites ikke eksakt, men antall treff ved søk på eksamensoppgaver på NTNU-weben er på flere hundre. Ta i bruk ny teknologi innen digitalisering, lagring og presentasjon Dette er blitt en del av den løpende utviklingen i biblioteket. Utrede hvilke deler av UBiTs samlinger som bør digitaliseres IT-forum under Nasjonalt utvalg for universitetsbibliotekene ønsker å se på digitalisering av samlinger i et nasjonalt perspektiv. Digitalisering av trykte skrifter er foreløpig en ressurskrevende virksomhet og det bør vurderes nøye hvilke prosjekter som startes opp. Sørge for at maskin- og programvare samsvarer med arbeidsoppgaver og behov Tiltaket er etter hvert blitt en del av den daglige virksomheten. 13

14 Bruk web-grensesnitt for registrering og søking i Forskdok, starte registrering av forskningsprosjekter i BIBSYS/Forskpro og samarbeid med info.avd., NTNU om Forskdok-databasens brukervennlighet og søkemuligheter Forskpub som foreløpig er den største delen av Forskdok, har hatt en positiv utvikling i Mye arbeid har vært lagt ned i utvikling fra BIBSYS side, men også ved UBiT. Dette har ført til betydelige forbedringer av web-grensesnittet med bedre registreringsskjemaer, en mer fyldig kategoriinndeling og flere og bedre hjelpetekster. Forskere og andre som registrerer opprettet fra 1999 av sitt eget brukernummer i Forskdok og kan derved også endre og slette poster de selv har lagt inn. Dette sparer UBiT for mye rettearbeid. Kvaliteten på dataene er etter hvert blitt meget god, tatt i betraktning at dette er et totalt distribuert opplegg med svært mange registratorer. Muligheten for uttak av kataloger fra Forskpub er forbedret. Det kan tas ut spesialkataloger til mange formål som årsmelding, søknader og CV'er. NTNU baserer sin forskningsstatistikk på Forskpub og har også lagt ut katalogen over publikasjoner og foredrag ved NTNU i 1999 på sin web-side. Forskdok består av databasene Forskpub og Forskpro. Forskpro gjelder registrering av prosjekter. Her er også web-grensesnittet og registreringsskjemaene forbedret i 1999, men uten at dette er tatt i full bruk. En planlegger en økende opplæring og registrering i Forskpro i I Forskpub-arbeidet er det også i 1999 utviklet rutiner for koblinger av elektroniske fulltekstdokumenter til postene i databasen. Behovet for slike muligheter er økende. Det er i 1999 lagt inn poster i NTNU Forskpub mot i Det synes som om de totale listene blir mer og mer komplett. Utvikle et integrert tilbud av elektroniske fullteksttidsskrifter Alle tidsskrifter i papirabonnement som også er gratis tilgjengelig elektronisk ble åpnet via vår tidsskriftleverandør EBSCO i deres system EBSCO Online (ca 700 titler). Muligheten for peker til og fra referansedatabaser (Silverplatter) er etablert. Anskaffelse av ytterligere pakker med elektroniske fullteksttidsskrifter fra forlag via fellesavtaler i regi av Riksbibliotektjenesten (RBT) ble forsinket. Biblioteket svarte positivt på RBTs tilbud i medio desember om tilgang til elektroniske tidsskrifter fra Blackwell Science, Kluwer og Sage. Biblioteket deltok i nasjonalt utvalg for elektroniske tidsskrifter nedsatt av NUUB høsten 1999 med formål å styrke gjensidig informasjon og samarbeide på dette området. Digitalisere DKNVS skrifter Arbeidet med å skanne inn DKNVS skrifter er avsluttet så langt. Nærmere 160 skrifter er digitalisert, utgitt i tidsrommet 1761 til Innskanning av materiale som er utgitt etter dette årstall forutsetter opphavsrettslige avklaringer. Denne publikasjonsserien fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab regnes som norges eldste eksisterende vitenskapelige publikasjonsserie. Krav og kriterier til digitale tjenester må bygges inn i rutiner for anskaffelser av nye tilbud samt i de internasjonale anbud 14

15 Digital versjon prioriteres ved anskaffelse av referansebaser og tidsskrifter. Det var ingen internasjonale anbud i Bibliotekets strategi ved anskaffelse av elektroniske fullteksttilbud innebærer en satsning både på deltagelse i nasjonale/internasjonale avtaler og anskaffelse av etterspurte enkelttitler på egen hånd. Strategi 2: Integrere elektroniske tjenester i hverandre og elektroniske tjenester med papirbaserte Elektronisk videreformidling/leveranse av elektroniske dokument til brukerne I løpet av året er UBiT blitt deltaker i flere lisensavtaler for adgang til elektroniske dokumenter: tidsskriftartikler, konferanser mv. Lisensavtalene gir brukere ved NTNU direkte adgang til dokumentene i fulltekst. I disse tilfellene er intern videreformidling unødvendig. For brukere utenfor NTNU kunne videreformidling være av interesse på samme måte som artikkelkopier i dag formidles via post eller faks. Lisensavtalene regulerer imidlertid dette på en slik måte at biblioteket ikke gis anledning til å sende filer med teksten til utenforstående. Formidlingen må derfor gjøres pr. postforsendelse av utskrift. Det er imidlertid arbeidet med å finne løsninger for sending av artikkelkopier i elektronisk form. En intern arbeidsgruppe har undersøkt markedet for mulige løsninger. Konklusjonen er at Universitetsbiblioteket i Delft, Nederland har utviklet løsninger som kan passe for UBiT. Det er tatt kontakt med Delft med tanke på å få et tilbud på implementering av dette systemet ved UBiT. Arbeidet fortsetter i Lenke fra BIBSYS-post til fulltekstinformasjon Kataloginformasjonen er supplert med informasjon om URL-adresse for en lang rekke tidsskrifter og publikasjoner som NTNUs brukere har adgang til. Denne informasjonen fungerer ikke alltid som klikkbar lenke. Informasjonens plassering i katalogpostene, og om den trykte og den elektroniske utgaven kan betraktes som identiske og dermed skal dele en katalogpost, er gjenstand for internasjonal bibliotekfaglig diskusjon. Adgangen til fullteksttidsskrifter gis gjerne i form av avtalepakker omfattende et stort antall titler under ett. Det tar derfor tid å komme etter med innlegging av fullstendige katalogdata og lenker for de titler som det gis adgang til. For å bøte på dette for alle BIBSYS-bibliotek under ett, er BIBSYS bedt om å arbeide fram enklere løsninger på siden av den bibliografiske databasen som kan gi en samlet oversikt over tilgjengelige fulltekstressurser, med lenke til teksten. Utruste fotolaboratoriet for digital bildeproduksjon Det er ikke anskaffet digitalt produksjonsutstyr i Budsjettrammene ga ikke anledning til å realisere tiltaket. Det er for 2000 sendt en søknad om å realisere digital bildeproduksjon gjennom ekstramidler finansiert gjennom prosjektmidler utenfor egen ramme. Inngå samarbeid med leverandør om utvikling av integrerte løsninger En tjeneste med kobling mellom referanser i fagdatabaser og elektroniske fulltekstdokumenter er nå etablert via SilverLinker-tilbudet i BIBSYS. Ved søking i de referansedatabasene UBiT abonnerer på, får man en direktekobling til artikler i fagtidsskrifter. Teste ut løsninger hvor fagdatabaser integreres med elektronisk fulltekst 15

16 En løsning med kobling mellom søk i fagdatabaser til fulltekst tilbys nå via SilverLinker fra BIBSYS. Dette gir tilgang til elektroniske fulltekstdokumenter som dekkes av UBiTs abonnementsavtaler. Strategi 3: Delta aktivt i og bidra til å øke graden av universitetets elektroniske publisering Ta redaksjonelt og teknisk ansvar for viktige deler av universitetets elektroniske publisering UBiT deltar i et nasjonalt prosjekt, igangsatt av RBT, med formål å avklare sentrale spørsmål knyttet til virksomheten rundt internpublisering. Å finne fram til tekniske løsninger, bla. lagringsformat, er en viktig del av formålet. Utforme prosjekter til studentoppgaver I perioden har vi ikke hatt aktuelle utviklingsprosjekter på gang som har dannet grunnlag for utforming av studentoppgaver. Videreutvikle fullteksttilgangen i Ex. phil. Videre arbeid med elektronisk fulltekst i Ex. phil. ble stoppet i 1999 pga. problemer i forhold til copyright. Etablere samarbeid med avdeling for faglig utvikling og forskning (FUF) Ikke utført da FUF ble nedlagt i forbindelse med ORGUT-prosessen ved NTNU. Strategi 4: Velge standarder for lagringsmedier som gjør oss i stand til å gjenskape informasjonsinnholdet i overskuelig framtid Utrede hvilke standarder som skal brukes Valg av standarder for lagringsformater for elektroniske dokumenter er blitt et nasjonalt og internasjonalt spørsmål pga. at det også skal fungere som utvekslingsformat. Spørsmålet behandles i ulike fora der UBiT deltar, bl.a. i prosjekt rettet mot elektronisk publisering i regi av RBT. Strategi 5: Tilby informasjon om og undervisning i elektronisk basert informasjonsgjenfinning Utvikle selvinstruerende læremidler i informasjonsgjenfinning Med prosjektmidler fra NTNU er det utviklet nettbaserte kurs (http://www.ub.ntnu.no/veiledning/) for de mest sentrale databasene biblioteket tilbyr, bla. BIBSYS, siteringsdatabasene fra ISI, WebSpirs og Artikkelsøk. 16

17 Lage en populærframstilling om den digitale utviklinga i biblioteket Ikke utført. Systematisk videreutvikling av HTML-kompetansen Det er gjennomført en rekke interne kurs, både grunnkurs og kurs for viderekomne. Videreutvikling av web-kompetanse og utviklingskompetanse innen programmering og databaseoppbygging. To nye medarbeidere med spesialkompetanse innen disse områdene er tilsatt i løpet av året. Nytt undervisningsrom på Dragvoll Et nytt undervisningsrom er etablert på Dragvoll i tilknytning til bibliotekets publikumsområde. Rommet kan brukes av studenter/ansatte til litteratursøking når det ikke foregår undervisning der. Tilbudet på publikumsterminaler er derved fordoblet. Tilpasse brukeropplæring til nye undervisningsformer De nye undervisningsformer stiller læring i fokus, og ikke undervisning. Studieformene stiller større krav til studentenes deltaking og egeninnsats for å tilegne seg kunnskap. Biblioteket har i løpet av året utviklet flere interaktive opplæringsprogrammer basert på web-teknologi: For opplæring i BIBSYS, ISI-databasene (brede fagbaser med siteringsindekser), NORART (base for norske tidsskriftartikler) og for Web-SPIRS (grensesnitt for en rekke fagdatabaser). Dette er program som ligger tilgjengelige døgnet rundt. De er dermed fleksibelt tilgjengelige og tilpasset den enkelte students læringsbehov. Tilby kursopplæring i Forskdok I 1998 ble det ved NTNU opprettet en ordning med en Forskdok kontaktperson ved hvert fakultet, institutt og senter. Vedkommende fungerte som bindeledd mot UBiT. Denne ordningen har vist seg effektiv og nyttig også i Opplæring har i hovedsak vært rettet mot denne gruppen. UBiT ivaretar fortsatt den bibliografiske kvalitetssikringen av registreringen, mens fagavdelingene har ansvaret for den faglige kvalitetssikring. Delmål 2: «Kvalitetssikre tilbudet på alle informasjonsmedier» Strategi 1: Forbedre tilgang til relevant informasjon Adgang til EU-dokumenter med veiledning på Dragvoll UBiT mottar en lang rekke EU-dokumenter som registeres i BIBSYS og innlemmes i samlingene ved Hovedbibliotek for humaniora og samfunnsfag, Dragvoll. Det aller meste er publikasjoner som utgis i tidsskrift- eller rapportserier. Samtlige serier er katalogisert og kan finnes i BIBSYS. Spesialkataloger og hjelpemidler for framfinning av enkeltdokumenter i samlingene finnes på Dragvoll tilgjengelig for publikum sammen med tilgjengelig ekspertise for bruken. Samlingene er i all hovedsak plassert i magasin pga. plasskravene som ikke kan tilfredsstilles i åpne samlinger. Konvertering av kortkataloger 17

18 Konvertering er ikke foretatt i Alternative metoder til manuell konvertering er undersøkt, og en løsning basert på skanning av kortene i katalogen sammen med bruk av program for tekstgjenkjenning (OCR) er funnet interessant. Videreføring og realisering er innarbeidet i ordinært budsjett for 2000 under posten tiltak innenfor ordinær ramme. Avslutte nitratfilmprosjektet Det har vært arbeidet jevnt med å skanne inn nitratfilmenes bilder gjennom hele året. Målsettingen om avslutning i løpet av 1999 var urealistisk. I 1999 er ca bilder innskannet, det gjenstår ca bilder før prosjektet er avsluttet. Filmene sendes til Nasjonalbiblioteket i Rana for oppbevaring etter skanning og registrering. Samordne klassifikasjonspraksis i UDK av overlappende fagområder ved samling av realfag på Gløshaugen Som forberedelse til samlokalisering av realfagene ved NTNU til Gløshaugen i 2000 ble NTUB-emneordlisten vedtatt benyttet i alle realfag og klassifikasjonspraksis koordinert. Begrense omfang av klassifikasjon gjennom gjenbruk av data Prinsippet forsøkt innarbeidet. Registrere alle avisfilmer i Periodikamodulen Alle løpende avisfilmer ble registrert i BIBSYS i Avslutte "Fortsettelseskardex" i allmennvitenskapelige fag Påbegynt, men ikke prioritert i 1999 pga. ressurssituasjonen. Utforme en samlingspolitikk for UBiT En intern arbeidsgruppe utarbeidet et utkast til samlingspolitikk i løpet av høsten 1999, men arbeidet må videreføres i All behandling av FN-samlingen legges til Dragvoll Fra 1999 ble alt mottak og betjening av FN-samlingen lagt til Hovedbibliotek for humaniora og samfunnsfag, Dragvoll. Ta i bruk automatisk innlesning av fakturadata i BIBSYS Automatisk innlesing av strekkoder med fakturadata viste seg å være lite hensiktsmessig for UBiTs rutiner og ble derfor skrinlagt. Etablere én tidsskriftleverandør Etter anbudet i 1998 ble EBSCO etablert som bibliotekets leverandør av tidsskrifter fra Etter en innkjøringsfase høsten 1998 og våren 1999 fungerte leveranser og kommunikasjon godt. Samlet sett er bibliotekets erfaringer at det er mer rasjonelt å forholde seg til én leverandør enn den spredning vi hadde tidligere på flere leverandører. Biblioteket opplevde en sterk prisstigning (ca. 18% i gjennomsnitt) fra 1998 til 1999 ved overgangen til ny leverandør. Undersøkelser viser imidlertid at prisstigningen er knyttet til en meget sterk prisstigning på tidsskriftabonnement fra en del store forlag innenfor teknologi, realfag og medisin. Tilby profiler for "Table of contents" som erstatning for XIF-kopiering 18

19 IT-seksjonen ved Infosøk fikk i oppgave å følge opp med tilbud om veiledning og muligheter for at brukerne selv la inn profiler for overvåkning av innholdsfortegnelser. Klassifikasjon av norsk pliktavlevert litteratur begrenses til tilfeller hvor det kjøpes ekstraeksemplarer Arbeidet er startet og videreføres i Hensikten er å redusere tidsbruken til klassifikasjon. Bruk av følgesedler i klassifikasjon av pliktavlevert litteratur er redusert. Strategi 2: Bedre analyser og kunnskap om virksomheten som grunnlag for endringer i tilbudet Utnytte kunnskapen fra fagforum til å effektivisere systematiseringspraksis I forbindelse med bibliotekets omorganiseringsprosjekt, BIBORGUT, er rapportene fra Fagforum I og II om systematisering av litteratur gjennomgått og benyttet i utarbeidelse av forslag til rasjonalisering av klassifikasjonspraksis. Iverksette fagreferenttjeneste i alle fag Ansvaret for en del fagområder ved NTNU er gjennomgått og fordelt pånytt. Universitetsbibliotekar med fagansvar for informatikk ble tilsatt og stilling som fagreferent i matematikk ble utlyst i slutten av Redusere tidsskriftkostnader gjennom bruk av pliktavleverte abonnement I forbindelse med oppsigelser av abonnement for 3,5 mill. kroner i 1999 ble ca. 10 norske tidsskrifter sagt opp. Pliktavlevert eksemplar av tidsskrifter vil bli flyttet fra Gunnerusbiblioteket til fakultetsbibliotek fra Gjennomføring av undersøkelse av stedbunden bruk av tidsskrifter i alle fakultetsbibliotek Dette er ikke gjennomført. Aktuelle metoder har vært vurdert, men prosjektet er utsatt fordi ressursbruken ved gjennomføring anses å være for stor i forhold til mulig nytte av resultatene. Det har vært fremmet forslag til BIBSYS om å utvikle en form for registreringsmodul der bibliotekets personale på en enkel måte kan registrere tidsskrifthefter som har vært i bruk lokalt. Det foreligger ingen informasjon om at en slik mulighet vil bli realisert med det første. Lage avgrensete brukerundersøkelser innen utvalgte felt Ikke gjennomført. Oppgaven ble lagt inn i BIBORGUT-arbeidet i form av en mer generell brukerundersøkelse i regi av den ene analysegruppa for BIBORGUT som ble opprettet høsten Arbeidsoppgavenes omfang medførte at brukerundersøkelsen ble utsatt til Strategi 3: Ha bevissthet på og sikre historisk materiale Registrere arkivmateriale av teknologihistorisk interesse ved NTNU Nye arkiver er kommet inn, ordnet og registrert. Det ble laget en egen brosjyre om Teknologihistorieprosjektet som ble distribuert i hele teknologimiljøet ved NTNU. 19

20 Hensikten var å informere og stimulere til avlevering av viktige arkiver til UBiT. Det ble videre vedtatt å midlertidig tilsette en person for utelukkende å arbeide med professor Sverre Pedersens arkiv. Lage en plan/rutine for bevaring av bibliotekshistorisk materiale Ikke utført i Strategi 4: Drive planmessig og systematisk samlingsoppbygging og utvikling Forbedre rutiner for gjennomsyn av nye bøker og tidsskrifter, iverksette ukentlig vurdering og gjennomsyn av nye bøker og tidsskrifter Forsøkt forbedret. Innarbeide en kasseringspolitikk Inntaket av gaver redusert. Kasseringspolitikken innarbeides i samlingspolitikken. Prioritere og sanere bibliotekets bytteforbindelser og byttetidsskrifter Fagreferentenes vurdering ble gjennomført, ca. 600 titler foreslått oppsagt. Plassering av pliktavlevert litteratur i tråd med forsknings- og undervisningsaktiviteten Utplassering av pliktavleverte tidsskrifter fortsatt, ca. 100 titler ble utplassert. Ivareta rollen som ansvarsbibliotek Tilskudd på ca. kr til ansvarsbibliotekordningen fra RBT uteble for Bibliotekets beskjedne litteraturbudsjett medførte en halvering av bokinnkjøpet i alle fag sammenliknet med Foreta en evaluering av samlingene Ikke funnet rasjonelt å utføre for alle samlinger og hele UBiT i En evaluering med basis i bruk (kopibestillinger og lån) av alle tidsskrifter i kjøp (ca. 2500) ble foretatt i forbindelse med identifikasjon av tidsskrifttitler for oppsigelse i Delmål 3: «Sterkere integrering med NTNUs forskning og undervisning» Strategi 1: Sørge for at UBiTs tilbud til enhver tid gjenspeiler NTNUs profil Tidsskriftsamlingenes bruk evalueres gjennom oppretting av system for innhenting av data om kopibestillinger, lån og manuell lesesalbruk Data om ulike sider ved bruken av tidsskriftene er samlet inn og presentert på bibliotekets Intranettsider for å utgjøre et arbeidsredskap for fagreferenter ved vurdering av tidsskriftholdet. De innsamlede data inneholder informasjoner om: artikkelbestillinger fra for BIBSYS innlån og låneønsker (brubest), tidsskriftutlån i BIBSYS for , bestillinger fra Samkatalogen for periodika for , og siteringer fra ISI-databasene fra 20

21 i artikler der forfatteren er identifisert med Trondheim, NTNU eller NTH. Dataene er samlet på en egen intern informasjonsside. Data om den manuelle lesesalsbruken mangler ennå, og her er det ingen planer om snarlig realisering, jfr punkt 2.2. Alle bibliotekutvalg i drift Så godt som alle fakultetsbibliotek har fått opprettet sine egne utvalg som har vært i drift. Unntaket er Teknisk hovedbibliotek som har hatt en mer generell fagprofil og dermed ikke har hatt tilknytting til bestemte fakultet. Dette er i ferd med å endre seg med strukturendringene på Gløshaugen som gjennomføres i Iverksette rutine for et dynamisk litteraturbudsjett i tråd Elektroniske tidsskrifter prioriteres som rutine ved nyanskaffelser, oppsigelser av tidsskrifter iverksatt for kontroll med prisstigningen (ca. 15% per år) og for å skaffe midler til nye digitale tilbud. Begrensete midler til litteraturkjøp vanskeliggjør omstillingen. Delta i planleggingsfasen for en forsknings- og undervisningsstrategi ved NTNU Undervisningsstrategiutvalget ved NTNU leverer sin innstilling først vinteren Derfor ingen aktiviteter her i Strategi 2: Integrere kurs i informasjonssøking i NTNUs fagplaner Integrere bibliotekundervisning i fagplanene for 4. årskurs siv.ing, mellomfag og hovedfag Dette er en større oppgave som ble påbegynt i I løpet av året ble det besluttet fra NTNUs side å etablere eksperter i team. Strategi 3: Sørge for sammenheng mellom NTNUs forsknings- og undervisningskompetanse og bibliotekets kompetanse Styrke fagreferentenes kontakt med fagmiljøene gjennom samarbeid i bibliotekrelevante FoU-prosjekter Tiltaket gjelder alle universitetsbibliotekarer med fagreferentoppgaver. Bibliotekets planer om dr.gradsstipendiater i samarbeid med aktuelle fakulteter og fagmiljø ved NTNU er ikke realisert. Styrke faglig oppdatering hos fagreferentene gjennom økt deltakelse i faglige møter og konferanser Ingen systematisk satsning på styrket faglig oppdatering. Fagreferenter har deltatt på flere kurs og konferanser i 1999, jfr. liste over foredrag. Strategi 4: Bidra til utvikling av nye læringsformer, for eksempel tilrettelegging for problembasert læring, i samarbeid med fagmiljøene Etablere kontakter med fagmiljø som praktiserer eller skal ta i bruk PBL Ikke utført i

22 Delmål 4: «Øke innsatsen overfor næringslivet» Strategi 1: Følge med i næringslivets behov og utvikle kurs - og tjenestetilbud Utvikle pakketilbud til næringslivet Det er gjennomført en rekke bedriftsbesøk i Midt-Norge der UBiTs tilbud om eksterne tjenester er presentert. Utarbeide kursplaner for de forskjellige målgrupper og bygge opp et kompetent forelesningsteam Ikke utført i Holde flere kurs for bedrifter og andre eksterne brukere Noen eksempler på ekstern undervisning/kurs/opplæring som er gjennomført: Online litteratursøking Informasjonskvalitet i fagdatabaser og Internett EU-informasjon Patentdatabaser Multimedia på CD-ROM og i Internett BIBSYS-databasene Undervisning ved ulike fag ved HiO/SBIH Gjennomføre kursevaluering Kursevaluering for UBiTs egne kurs er ikke systematisk gjennomført. Strategi 2: Markedsføre våre tilbud Markedsføre våre tilbud gjennom bedriftsbesøk Prosjektet "Bedriftsbesøk overfor næringslivet i Trøndelag" er gjennomført. UBiTs tilbud til næringslivet innen litteratursøking og dokumentlevering er her presentert for en rekke bedrifter i regionen. Utvikle pakketilbud til næringslivet og presentasjon overfor trøndersk næringsliv UBiTs tilbud til næringslivet innen litteratursøking og dokumentlevering er presentert for en rekke bedrifter i regionen. Strategi 3: Selge våre tjenester Tilby enkelte bedrifter skreddersydde løsninger for bibliotektjenester 22

23 Det er arbeidet med en avtale om informasjonsformidling til en oljerelatert bedrift. Denne innebærer at vi utvikler en egen bibliotekportal for bedriften der aktuell informasjon presenteres. Tilby overvåkningstjenester ved hjelp av PUSH-teknologi Ikke gjennomført. Tilby kurs i informasjonssøking Løpende tilbud. Årsstatistikk gjengitt bak i årsmeldingen. Utvide og forbedre fjernlånstilbudet Som nevnt under andre punkter (1.2) er det arbeidet for å finne fram til løsninger som kan gjøre det mulig å sende artikkelkopier i form av elektroniske dokument til sluttbruker. Dette vil være en radikal forbedring av tjenesten gjennom sterk nedkorting av leveringstiden. Det er funnet fram til aktuelle løsninger, og ved årets utløp var konsulentbesøk fra leverandøren ved UBiT avtalt. Et annet tiltak som forbedrer fjernlånstilbudet er planlagt realisering av løsninger som fjerner blankettbruken. Bestillingsblanketter forlanges utfylt av brukerne i stor grad fordi avregningssystemet er knyttet til blankettbruk. Mot slutten av året er BIBSYS nær realisering av en løsning som eliminerer blankettbruken og som gir biblioteket anledning til å overta faktureringen gjennom en BIBSYS-integrert løsning. Realisering forventes i UBiT har vært en aktiv pådriver gjennom 1999 for å få denne funksjonen realisert. Utrede muligheter for sponsoravtaler Det juridiske grunnlaget for inngåelse av sponsoravtaler er undersøkt. Ingen reelle tiltak er iverksatt i Delmål 5: «Effektivisere bruken av ressursene» Strategi 1: Gjennomgang av balansen mellom lønn og litteratur Foreta en kritisk gjennomgang av tjenestetilbudet med tanke på sanering og erstatning av nye tilbud I løpet av året er bibliotekets presentasjon av eksamensoppgaver fra NTNU i papirform avsluttet. Som omtalt under punkt 1.1 er oppgaven å gi adgang til eksamensoppgaver overlatt til det enkelte institutt. Rutinene innen UBiT er gjennomgått, samordnet og forenklet også innen en rekke andre områder. Felles rutiner er innført og beskrivelser på Intranett er utarbeidet for interne lån mellom fakultetsbibliotekene, registrering av låntakere og bruk av lokale låntakerkategorier, samt for innkallinger av lån, erstatningskrav og bruk av stoppkommentarer. Det er utarbeidet en samlet oversikt over samlinger med utlånsrestriksjoner ved fakultetsbibliotekene. Foreta en kritisk gjennomgang av rutiner og ressursbruk for de tjenester som velges opprettholdt 23

24 Kritisk vurdering av ressursbruk foretas kontinuerlig. I løpet av året er pressfalsblanketter for bruk ved innkalling av materiale med utgått lånetid tatt i bruk. De erstatter tidligere bruk av betydelig mer kostbare gjennomslagsformularer. En større del av innkallingene er dessuten overført til bruk av e-post. Det har vært ført forhandlinger med Posten om mer rasjonelle løsninger for forsendelse av pakkepost ved ekspedering av fjernlån. Innføring av felles faktureringssystem for låne- og kopibestillinger basert på BIBSYSinfo med minimum av blankettbruk Dette er et prosjekt som UBiT har vært en pådriver for overfor BIBSYS gjennom flere år. Realisering sto på BIBSYS arbeidsplan for 1999, men er ennå ikke realisert ved årets utgang. Løsningen ser imidlertid ut til å være nær forestående. UBiT er avhengig av BIBSYS sine løsninger for å kunne overta faktureringen på egen hånd. Redusere antall tidsskrifter i takt med prisstigningen I 1999 ble det sagt opp 600 tidsskrifttitler, standarder og andre abonnement for til sammen ca. 3,5 mill. kr. Oppgradere kriteriene for vurdering av inntak av pliktavlevert materiale Utsatt til 2000, kriteriene oppgraderes i tråd med en samlingspolitikk for UBiT. Effektivisere dagens innbindingsrutiner Innbindingsbudsjettet er betydelig lavere enn hva som er ønskelig ut fra behov for å sikre litteraturen mot slitasje. Fordeling av de knappe ressursene er gjort på grunnlag av behov, tilgjengelig intern kapasitet og økonomiske midler. Det er funnet fram til fordelingsnøkler som kan videreføres for de kommende år. Gjennomgå bokvalgs-, innkjøps- og katalogiseringsrutiner med tanke på effektivisering Alle hovedprosesser i indre tjenester, inkludert bokvalg, innkjøp og katalogisering ble analysert og foreslått effektivisert høsten 1999 av Analysegruppe II i BIBORGUT- prosessen. Bestilling av bøker er effektivisert gjennom bruk av EDI-løsninger mot våre største bokleverandører (Starkmann, Delbanco, Tapir og Blackwells). Elektronisk nyhetsinformasjon for bokvalg er initiert hos vår bokhandler Starkmann. Analyser viser at rutinene i bokvalg, innkjøp og katalogisering er rasjonelt utført. Effektiviseringsgevinsten ligger i økt bevissthet om hvilket materiale som tas inn i samlingene. Strategi 2: Mål- og resultatorientert budsjettering Fastsette kriterier for fordeling av bokbudsjettet Med basis i en intern utredning av fordelingsnøkler ved UBiT, vedtok Bibliotekstyret i UBiTsak 2/99, Kriterier for fordeling av litteraturmidler". På grunn av de knappe litteraturbevilgningene har det ikke vært mulig å benytte fordelingsnøkkelen fullt ut, da den er basert på muligheten av å fordele 10% til tverrfaglige områder. Fordelingsnøkkelen ble anvendt i forbindelse med beregningen av tidsskrift-oppsigelser i ulike fag. 24

Handlingsplan for UBiT 2000 og 2001, med vekt på 2 Bibliotekdirektøren 15/12-1999 hanpl20

Handlingsplan for UBiT 2000 og 2001, med vekt på 2 Bibliotekdirektøren 15/12-1999 hanpl20 Handlingsplan for UBiT 2000 og 2001, med vekt på 2 Bibliotekdirektøren 15/12-1999 hanpl20 Strategier Tiltak 2000 Ans Delmål 1: Øke graden av elektronisk tilgjengelighet 1.1: Gi tilgang til de elektroniske

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Postadresse Telefon Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlinger

Detaljer

1989: BIBSYS fornyer seg

1989: BIBSYS fornyer seg 1989: BIBSYS fornyer seg Av: Jorunn Alstad BIBSYS Biblioteksystem ble tatt i bruk som husholdningssystem for bibliotekene ved NTH og det Kgl. Norske Vitenskapers Selskap i 1976. BIBSYS utviklet seg imidlertid

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo AVDELING STATENS KUNSTAKADEMI

Kunsthøgskolen i Oslo AVDELING STATENS KUNSTAKADEMI Kunsthøgskolen i Oslo AVDELING STATENS KUNSTAKADEMI BIBLIOTEKET Årsmelding 2003 St. Olavsgt. 32 Tel. +47 22 99 55 46 skabibli@khio.no 0166 Oslo Mål og brukergrupper Biblioteket er informasjons- og dokumentasjonssenter

Detaljer

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø)

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Analysegruppe 2009 Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Både en del indikatorer som opprinnelig ble utarbeidet

Detaljer

Foredrag til Bibliotekmøtet i Stavanger 23. mars 2012. Linked open data brukt på en spesialsamling for bedre å nå ut til brukerne

Foredrag til Bibliotekmøtet i Stavanger 23. mars 2012. Linked open data brukt på en spesialsamling for bedre å nå ut til brukerne 1 Foredrag til Bibliotekmøtet i Stavanger 23. mars 2012. Bruk av åpne data Linked open data brukt på en spesialsamling for bedre å nå ut til brukerne Åpningsbilde eks. på digitalmanuskript Tordenskiold

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Strategisk plan for Universitetsbiblioteket i Bergen 2010-2015

Strategisk plan for Universitetsbiblioteket i Bergen 2010-2015 Strategisk plan for Universitetsbiblioteket i Bergen 2010-2015 Innhold 1. Visjon... 1 2. Virksomhetsidé... 2 3. Verdigrunnlag... 2 4. Hovedmål og delmål... 2 Hovedmål 1: Bygge opp samlinger av fag- og

Detaljer

Innføring i. Informasjonssøking. for IVT og IME - studenter

Innføring i. Informasjonssøking. for IVT og IME - studenter Innføring i Informasjonssøking for IVT og IME - studenter 1 Universitetsbiblioteket Roar Storleer roar.storleer@ub.ntnu.no tel.: 73 59 51 23 mob: 918 97 049 adr.: NTNU UB Staff Høgskoleringen 1 7491 Trondheim

Detaljer

VURDERING AV KVALITETEN PÅ BIBLIOTEKETS TJENESTER

VURDERING AV KVALITETEN PÅ BIBLIOTEKETS TJENESTER VURDERING AV KVALITETEN PÅ BIBLIOTEKETS TJENESTER Bibliotekets tjenester overfor studenter og fagpersonale skal dekke mange områder. Vi skal tilby ulike typer materialer som bøker, tidsskrifter, noter,

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

Patron Driven Acquisition ved NTNU Universitetsbiblioteket

Patron Driven Acquisition ved NTNU Universitetsbiblioteket Patron Driven Acquisition ved NTNU Universitetsbiblioteket Almuth Gastinger CRIStin vårmøte 23. april 2013 Bakgrunn og statistikk Prosjektmandat Leverandører og PDA Ebrary og PDA EBL og PDA (DDA) Cambridge

Detaljer

Nasjonale indikatorer for UHbibliotek

Nasjonale indikatorer for UHbibliotek Nasjonale indikatorer for UHbibliotek Randi Rønningen, Universitetsbiblioteket i Oslo Oppdrag Vedtak i UHR B 8. desember 2010 (sak 32/10) Oppnevningsbrev 13.4.2011 Utarbeidet rapport med anbefaling Rapporten

Detaljer

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013 Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013 Byarkivet er arkivdepot for Tromsø kommunes historiske arkiver. Vi tar imot arkivmateriale som er eldre enn 20 år, men også yngre materiale som har gått ut av aktivt

Detaljer

Sum utlån m/kopier, uten utstyr. Kopier Bibsys. Kopier manuelt

Sum utlån m/kopier, uten utstyr. Kopier Bibsys. Kopier manuelt Utlån - bruk av samlingene 9 Oppsummering 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Utlån 8 78 381 17 288 14 66 22 436 29 88 28 348 27 192 27 966 32 616 31 19 3 22 35 463 34 22 3 8 32 248 36 94 45 765 48 478 44 826

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Forslag til IT-strategi for NTNU 2000 2003

Forslag til IT-strategi for NTNU 2000 2003 Forslag til IT-strategi for NTNU 2000 2003 IT-strategien setter opp hovedmål og tiltak for hvordan NTNU skal bruke IT som hjelpemiddel i sine virksomheter. Strategien er delt inn i disse områdene: Informasjonsteknologi

Detaljer

BUDSJETT / ÅRSPLAN 2010. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB

BUDSJETT / ÅRSPLAN 2010. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 38/2009 Sak nr.: 2009/7380 Møtedato: 16.12. 2009 BUDSJETT / ÅRSPLAN 2010. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB 1. Oppgaver

Detaljer

Kravspesifikasjon for teknisk system i forbindelse med autoritetsregistere for formidling og bibliografiske referanser tilknyttet formidling

Kravspesifikasjon for teknisk system i forbindelse med autoritetsregistere for formidling og bibliografiske referanser tilknyttet formidling Kravspesifikasjon for teknisk system i forbindelse med autoritetsregistere for formidling og bibliografiske referanser tilknyttet formidling 29.05.2006 Kravspesifikasjon Teknisk utvalg I forbindelse med

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikkskjema for folkebibliotek

Detaljer

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X DKNVS Meddelelser No. 9 DKNVS mot 2020 Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) Administrasjon pr. juni 2011: Generalsekretær: Kristian Overskaug

Detaljer

Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling

Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling Norgesbiblioteket - et samhandlende nettverk av sterke og kompetente bibliotek

Detaljer

Bibliotekutvikling gjennom brukerdrevet innovasjon (Ref #1040)

Bibliotekutvikling gjennom brukerdrevet innovasjon (Ref #1040) Bibliotekutvikling gjennom brukerdrevet innovasjon (Ref #1040) Søknadssum: 1850000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET

VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET August 2008 Foto: Jurgita Kunigiškyt Foto: Kai Myhre Daglig

Detaljer

Dokumentlevering utfordringer og muligheter

Dokumentlevering utfordringer og muligheter Dokumentlevering utfordringer og muligheter BIBSYS Brukermøte 2007 Temamøte Onsdag 18.04.07 kl.13-16 Endret innhold på temamøtet Automatisering av fjernlån Dokumentlevering: utfordringer og muligheter

Detaljer

Tidsskriftdatabasen ved Universitetsbiblioteket i Tromsø

Tidsskriftdatabasen ved Universitetsbiblioteket i Tromsø OBS! denne PDF-filen er produsert i ettertid med andre skrifttyper og for et annet papirformat. Sidenummereringen stemmer derfor ikke overens med originalen på papir. Tore Brattli Tidsskriftdatabasen ved

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergen

Universitetsbiblioteket i Bergen Undervisningstilbud fra Universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) har ulike undervisningsopplegg på alle nivå i utdanningen for å fremme studenters informasjonskompetanse. Dette er

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

Nyhetsdokument versjon 3.5.00

Nyhetsdokument versjon 3.5.00 Nyhetsdokument versjon 3.5.00 Produkt Versjon Releasedato Mikromarc 3.5.00 18. juli 2011 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen.

Detaljer

Strategi for Universitetsbiblioteket i Nordland 2012-2016

Strategi for Universitetsbiblioteket i Nordland 2012-2016 Strategi for Universitetsbiblioteket i Nordland 2012-2016 Gitte Kolstrup Universitetsbiblioteket i Nordland 09.08.2012 Innholdsfortegnelse Visjon...3 Satsingsområder...3 Satsingsområde 1: tilpasning...4

Detaljer

Lisbeth Tangen, bibliotekdirektør

Lisbeth Tangen, bibliotekdirektør Årsmelding 2010 2010 har vært et aktivt år for NTNU Universitetsbiblioteket. Som en av NTNUs eldste institusjoner deltok vi på mange felter i feiringen av universitetets 100-års jubileum. Universitetsbibliotekets

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNET MÅL... 4 3. HOVEDMÅL... 4 4. BEGREPSAVKLARING... 4 5. HANDLINGSPLANENS INNHOLD OG ANSVARSOMRÅDE...

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Avdelingens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 Telefonnummer 3 Faks E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postadresse

Detaljer

Hvordan skaffe artikler?

Hvordan skaffe artikler? Hvordan finner jeg fulltekst? Hvordan finne og organisere mine e-tidsskrifter? Besøk på ISM 30/3-09 Jan Ove Rein & Karen Buset Medisinsk bibliotek Kontakt oss på medbib@ub.ntnu.no Hvordan skaffe artikler?

Detaljer

Stein er seksjonssjef ved Seksjon for kultur- og vitenskapshistorie, og dermed både for Gunnerusbiblioteket på Kalvskinnet, og Dorabiblioteket.

Stein er seksjonssjef ved Seksjon for kultur- og vitenskapshistorie, og dermed både for Gunnerusbiblioteket på Kalvskinnet, og Dorabiblioteket. Stein Olle Johansen Fortalt til: Eva Sauvage Stein er seksjonssjef ved Seksjon for kultur- og vitenskapshistorie, og dermed både for Gunnerusbiblioteket på Kalvskinnet, og Dorabiblioteket. Jeg begynte

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige. Se spesielt etter om feltene

Detaljer

Markedskrefter i endring

Markedskrefter i endring Markedskrefter i endring Søkemotorer, det nye biblioteket? Morten Hatlem, adm dir Sesam Media AS Sesam konsept Har ca. 650.000 unike brukere i uka Alltid mest informasjon, så oppdatert som mulig og så

Detaljer

BRUKERSYNSPUNKTER PÅ UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS TILBUD OG TJENESTER

BRUKERSYNSPUNKTER PÅ UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS TILBUD OG TJENESTER Kari Sandø BRUKERSYNSPUNKTER PÅ UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS TILBUD OG TJENESTER En intervjuundersøkelse "Selv i en IT-verden vil det alltid være noen som har bruk for hjelp." (Informant, Gløshaugen) UBiT,

Detaljer

Digitalisering for kassasjon. Kan digitale kopier erstatte originalmateriale på papir?

Digitalisering for kassasjon. Kan digitale kopier erstatte originalmateriale på papir? Kan digitale kopier erstatte originalmateriale på papir? Ivar Fonnes 28.04.2011 Bakgrunn: KS1-analyse 2010-2011. Arkivverkets håndtering av arkivtilvekst og digitaliseringsutfordringer. Fra mandatet (KUD/FIN):

Detaljer

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Innhold Del 1 Budsjett 1.1 Budsjett 2013 Fakultetets prioriteringer i 2013: 1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Samlet basis 2013 30 372

Detaljer

Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015

Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015 Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015 Fung. økonomidirektør Kirsti R. Aarøen Universitetet i Bergen 14.450 studenter

Detaljer

Kravspesifikasjon for

Kravspesifikasjon for for ANSKAFFELSE AV Utarbeide WEB løsning samt maler for dokumenter og publikasjoner Luftambulansetjenesten ANS 21. juni 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FORORD... 3 2. KRAVSPESIFIKASJONENS OMFANG... 3 2.1

Detaljer

Vitenarkivene: Vi går for hjemmeseier! Bibsys brukermøte, 25. mars 2009 Leif Longva Muninansvarlig, UB Tromsø

Vitenarkivene: Vi går for hjemmeseier! Bibsys brukermøte, 25. mars 2009 Leif Longva Muninansvarlig, UB Tromsø Vitenarkivene: Vi går for hjemmeseier! Bibsys brukermøte, 25. mars 2009 Leif Longva Muninansvarlig, UB Tromsø Hva er det vi konkurrerer om? 31.03.2009 Universitetsbiblioteket i Tromsø 2 Hva er det vi konkurrerer

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Formål Reglementet skal gi uttrykk for hvilke kvalifikasjoner NGU ønsker at medarbeiderne skal ha for å være kompetente

Detaljer

Høgskolebiblioteket årsmelding 2008 Høgskolen i Gjøvik

Høgskolebiblioteket årsmelding 2008 Høgskolen i Gjøvik Høgskolebiblioteket årsmelding 2008 Høgskolen i Gjøvik 1. Innledning... 2 2. Personale... 2 3. Budsjett fordelt på lønnskostnader og drift... 3 4. Samlingsutvikling... 3 5. Resultater og utviklingstrender...

Detaljer

Administrasjon av nettdokumenter i BIBSYS-samarbeidet

Administrasjon av nettdokumenter i BIBSYS-samarbeidet Administrasjon av nettdokumenter i BIBSYS-samarbeidet Temamøte 18. april 2007 Erling Fossan Program Hva administrasjon av nettdokumenter innebærer Dagens status i BIBSYS-samarbeidet Hva trenger institusjonene

Detaljer

Universitetsbiblioteket Digitale tjenester

Universitetsbiblioteket Digitale tjenester Universitetsbiblioteket Digitale tjenester Til: Bibliotekdirektøren Dato: 12. april 2012 Årsplan 2012-2014: Digitale tjenester UB Oslo Digitale tjenester har definert 5 satsingsområder for 2012. 1. Digitalt

Detaljer

Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen

Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen Bestill et kurs for dine studenter Som et bidrag til å heve studentenes generelle studiekompetanse tilbyr universitetsbiblioteket kurs som annonseres på

Detaljer

Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy

Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy Jan Erik Røed Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy Michael 2008;5:62 69. Den grunnleggende rollen for et bibliotek er å gjøre kunnskap tilgjengelig. Biblioteket kan defineres som et verktøy som skal

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2008

Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks og e-post

Detaljer

Høgskolebiblioteket årsmelding 2009 Høgskolen i Gjøvik

Høgskolebiblioteket årsmelding 2009 Høgskolen i Gjøvik Høgskolebiblioteket årsmelding 2009 Høgskolen i Gjøvik 1. Innledning... 2 2. Personale... 2 3. Budsjett fordelt på lønnskostnader og drift... 3 4. Samlingsutvikling... 3 5. Resultater og utviklingstrender...

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Bibliotek i videregående skole. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Bibliotek i videregående skole. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige. Se spesielt etter om feltene

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Innledning Lov om folkebibliotek definerer folke- og fylkesbibliotekenes ansvar og oppgaver. For fylkesbibliotekene

Detaljer

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING STRATEGI FOR UTVIKLING AV BIBLIOTEKET 2011-2015 Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 er forankret i Strategisk plan

Detaljer

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 1.0 Fag- og forsking: 1.1 En akademisk og faglig mentorordning som er tilgjengelig for alle laveregradsstudenter skal eksistere på universitetet. 1.2 Det

Detaljer

Information management for... (Ref #1318572431765)

Information management for... (Ref #1318572431765) Information management for... (Ref #1318572431765) Søknadssum: 900000 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitetsbiblioteket i Oslo / 971035854 Postboks

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling

Strategi for kompetanseutvikling Strategi for kompetanseutvikling I folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Vedtatt i Hovedutvalg for kultur og helse 03.12.12. Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående

Detaljer

Visma Samhandling SamPro. En individuell plan som gir resultater

Visma Samhandling SamPro. En individuell plan som gir resultater Visma Samhandling SamPro En individuell plan som gir resultater Ta i bruk en nettløsning som forenkler og forbedrer arbeidet med individuell plan 5 gode grunner Forenkler samarbeidet på tvers av etater

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergen

Universitetsbiblioteket i Bergen Undervisningskatalog for Universitetsbiblioteket En informasjonskompetent person er en som vet når og hvorfor en trenger informasjon, hvordan en finner informasjonen, og hvordan en vurderer, bruker og

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2012

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2012 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2012 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Arrangement 58 Søkeportaler på godt og vondt

Arrangement 58 Søkeportaler på godt og vondt Bibliotekmøtet mars 2008 Arrangement 58 Kristin Vigdal, Handelshøyskolen BI Hvorfor Handelshøyskolen BI ble med i BIBSYS Portalkonsortium? Samsøking i mange kvalitetsbaser via et felles grensesnitt Like

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!)

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering Roy Gundersen (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering BIBSYS fikk 28. mars 2007 nye vedtekter fastsatt av Kunnskapsdepartementet Historie 11. februar 1972:

Detaljer

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar arthur.n.olsen@uia.no Hva er Open Access? Åpen tilgang

Detaljer

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001 Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler Situasjonen i 2001 Mai 2002 REKRUTTERINGSUNDERSØKELSE 2002 Formålet med denne undersøkelsen er å belyse rekrutteringssitasjonen

Detaljer

Kompetanseplan for Universitetsbiblioteket

Kompetanseplan for Universitetsbiblioteket Kompetanseplan for Universitetsbiblioteket 1. Innledning Biblioteket befinner seg i en situasjon med store endringer i omgivelsene, og må hele tiden tilpasse seg for å kunne gi relevante tjenester til

Detaljer

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas Til: Styret Fra: Rektor Om: Organisering av NTNUs ledelse N O T A T Tilråding:

Detaljer

Aktiv låner Registrert bruker som har lånt eller bestilt minst et dokument i rapportperioden (ISO 2.2.2)

Aktiv låner Registrert bruker som har lånt eller bestilt minst et dokument i rapportperioden (ISO 2.2.2) Skjema for statistikkinnhenting: fag- og forskningsbibliotek DEFINISJONER Aktiv låner Registrert bruker som har lånt eller bestilt minst et dokument i rapportperioden (ISO 2.2.2) Andre driftsutgifter Driftskostnader

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

Portal for utlån av ebøker

Portal for utlån av ebøker Portal for utlån av ebøker Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Buskerud fylkesbibliotek Adresse PB 3554 3007 Drammen Organisasjonsnummer 974606097 Hjemmeside http://www.buskerud.fylkesbibl.no/

Detaljer

Kunnskapsdepartementet PB 8030 0030 Oslo postmottak@kd.dep.no Oslo, 17. oktober 2014

Kunnskapsdepartementet PB 8030 0030 Oslo postmottak@kd.dep.no Oslo, 17. oktober 2014 Kunnskapsdepartementet PB 8030 0030 Oslo postmottak@kd.dep.no Oslo, 17. oktober 2014 Høringssvar til NOU 2014:5. MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning 1. Innledning Forleggerforeningen

Detaljer

På vei mot en generell norsk tesaurus (Ref #7de4b4e5)

På vei mot en generell norsk tesaurus (Ref #7de4b4e5) På vei mot en generell norsk tesaurus (Ref #7de4b4e5) Søknadssum: 1 772 500 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for

Detaljer

Pilot regionalt konsortium

Pilot regionalt konsortium Pilot regionalt konsortium Søknadssum 50 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Universitetsbiblioteket i Bergen Adresse Postboks 7808 5020 Bergen Organisasjonsnummer 874789542 Hjemmeside http://www.uib.no/ub

Detaljer

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Delutredning 2 Kuplanær/FDV Tjenestestruktur - Aure Folkebibliotek, lokaler Tustna Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Bibliotekets

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 19. desember 2013 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse Vedtak av rektor ved Universitetet i

Detaljer

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet 1 Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet Bibliotekarenes rolle i det nye Tellekantregime Vil samarbeid mellom bibliotek og forskningsavdeling internt ved institusjonene øke kvaliteten?

Detaljer

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres?

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Generell informasjon om biblioteket Svar for hovedbiblioteket 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Akershus Aust-Agder Buskerud Finmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 11. november 2014 kl. 10.00-14.00 i Lånekassens lokaler i Søndre gate 14, Trondheim.

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 11. november 2014 kl. 10.00-14.00 i Lånekassens lokaler i Søndre gate 14, Trondheim. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Harald Hårfagres gate 29 N-5007 Bergen Norway Tel: +47-55 58 21 17 Fax: +47-55 58 96 50 nsd@nsd.uib.no www.nsd.uib.no

Detaljer

Bruk av Bibliotekportalen/Metalib og databaser i perioden 2006-2008 ved UiB

Bruk av Bibliotekportalen/Metalib og databaser i perioden 2006-2008 ved UiB Bruk av Bibliotekportalen/Metalib og databaser i perioden 2006-2008 ved UiB Tall/tabeller er hentet fra Bibliotekportalens statistikksider på UBs intranett. Statistikk for perioden 2006 2008 viser at det

Detaljer

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Klinisk IKT Fagforum Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Vedlegg 37. Plan for fleksibel opplæring

Vedlegg 37. Plan for fleksibel opplæring Vedlegg 37 Plan for fleksibel opplæring Endringshistorikk Definisjon for bruk av versjonsnumre Versjon 0.7.0: Versjon klar for godkjenning i prosjektgruppen Versjon 0.8.0: Versjon klar for godkjenning

Detaljer

Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011

Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011 Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011 INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Hovedformål... 2 3. Delmål... 2 4. Prioriterte områder og tiltaksplan...

Detaljer

BIBSYS Ask veien videre

BIBSYS Ask veien videre Temamøte 8 BIBSYS Ask veien videre Onsdag 18.april, kl 13:00-16:00 Møteleder: Timo Brøyn, BIBSYS Innledere: Liv Brynhild Aspaas, Torhild Larsen, Nils Pharo Referent: Roger Aunet, BIBSYS Saksliste Velkommen

Detaljer

Integrering av VITEN i lærerutdanningen

Integrering av VITEN i lærerutdanningen Vedlegg til statusrapport til prosjektet: Integrering av VITEN i lærerutdanningen Veiledning av FPPU-studenter ved NTNU FPPU - Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning er NTNUs fjernundervisningstilbud

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige og fullstendige.

Detaljer

Fag- og forskningsbibliotek 2005 2010: E-bøker/Databaser

Fag- og forskningsbibliotek 2005 2010: E-bøker/Databaser Fag- og forskningsbibliotek 25 21: E-bøker/Databaser Innledende merknader: Det er knyttet noe usikkerhet til bibliotekenes rapportering når det gjelder digitale dokumenter, antall databaser og bruken av

Detaljer

Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene

Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene Ingelin Killengreen Direktør, Difi Digitalisering forenkler samhandling med forvaltningen St.meld 22: Digital agenda for Norge Digital kommunikasjon

Detaljer

ELF: Elektronisk fagbibliotek

ELF: Elektronisk fagbibliotek ELF: Elektronisk fagbibliotek Sluttrapport for forprosjektet Ole Husby Rune Brandshaug Arnt Dragsten Hege Johannesen Trondheim, 1. juni 2001 1. Innledning...4 1.1 Bakgrunn for forprosjektet... 4 1.2 Formål

Detaljer

PERIODISERING AV ELEKTRONISK JOURNAL OG ARKIV

PERIODISERING AV ELEKTRONISK JOURNAL OG ARKIV PERIODISERING AV ELEKTRONISK JOURNAL OG ARKIV Kontaktseminar 2007 av Frøydis Antonens, IKAT Arkivforskriften Periodeinndeling i elektronisk journal og arkiv Når en periode blir avsluttet i elektronisk

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer