Handlingsplan for UBiT 2000 og 2001, med vekt på 2 Bibliotekdirektøren 15/ hanpl20

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for UBiT 2000 og 2001, med vekt på 2 Bibliotekdirektøren 15/12-1999 hanpl20"

Transkript

1 Handlingsplan for UBiT 2000 og 2001, med vekt på 2 Bibliotekdirektøren 15/ hanpl20 Strategier Tiltak 2000 Ans Delmål 1: Øke graden av elektronisk tilgjengelighet 1.1: Gi tilgang til de elektroniske tjenestene som til enhver tid er relevante 1.2: Integrere elektroniske tjenester i hverandre, og Legge inn lenker i BIBSYS-postene til fulltekstutgaver Legge inn lenker i BIBSYS-postene til innholdsfortegnelse av tidsskrifter Tilby en database med web-grensesnitt med bibliotekets elektroniske tidsskrifter med lenke til fulltekst Katalogisere i BIBSYS-databasen og føre kontroll i BIBSYS med de elektroniske tidsskriftene som UBiT allerede har tilgang til Lage rutiner på anskaffelse og informasjon om nyinnkjøp av elektroniske ressurser Tilby tidsskriftabonnement i elektronisk form dersom de finnes Gjøre Heraldisk database tilgjengelig via internett Registrene til teknologiske arkiver legges ut på internett som fulltekstdokumenter Konvertere kortkatalogene i prioritert rekkefølge til elektronisk format vha OCR-scanning Legge inn alle løpende avisfilmer i Periodikamodulen i BIBSYS Sikre at avtaler med utgivere av elektroniske tilbud ivaretar muligheten til å levre kopier som fjernlån Utrede hvilke deler av UBiTs samlinger som bør digitaliseres Utvikle gode rutiner for elektronisk formidling av artikler

2 elektroniske tjenester med papirbasert 1.3: Delta aktivt i og bidra til å øke graden av universitetets elektroniske publisering 1.4: Tilby informasjon om og undervisning i elektronisk basert informasjonsgjenfinning Utruste fotolaboratoriet for digital bildeproduksjon Etablere en database for middelalder-fragmenter Bidra til at forskningspublikasjoner ved NTNU utgis i elektronisk form Delta i nasjonale prosjekter knyttet til internpublisering Utgi UBiTs nye publikasjons serier i elektronisk form Øke markedsføring, informasjon og opplæring i de elektroniske tilbudene både internt og for eksterne brukere Utvikle informasjonsmateriell og opplæringstilbud som i særlig grad retter seg mot universitetets lærere, forskere og /S doktorgradsstudenter Utvikle selvinstruerende læremidler i informasjonsgjenfinning for nye tjenester Tilpasse veiledning og service til det automatiserte utdanningsbiblioteket Tilby NTNU-ansatte veiledning i informasjonsgjenfinning ved deres egen PC /S Delmål 2: Sikre informasjons- og tjenestekvalitet 2.1: Sikre god kunnskap om brukernes behov for å forbedre bibliotekets tilbud på relevant informasjon 2.2: Drive planmessig og systematisk samlingsoppbygging og -utvikling Gjennomføre avgrensete brukerundersøkelser innen utvalgte felt Begrense omfanget av klassifikasjon og emnebeskrivelse gjennom økt vekt på gjenbruk av data Foreta en prioritering av gaver og eldre samlinger for registrering Prioritere og sanere bytte- og gavetidsskrifter med 40% Plassere fagkode på alle bytte-/gavetidsskrifter ved UBiT

3 Iverksette rutiner for årlig gjennomgang av periodisk litteratur med henblikk på sanering Fordele tilvekst av pliktavleverte monografier på fakultetsbibliotekene i tråd med brukernes behov Vurdere kostnader ved innkjøp i forhold til fjernlån Utforme og iverksette en samlingspolitikk for UBiT 2.3: Sikre historisk materiale Registrere arkivmateriale av teknologihistorisk interesse ved NTNU Etablere gode magasinforhold med langsiktige avtaler for 2.4: Finne forbilder i andre gode bibliotek og lære av dem for å forbedre egen virksomhet 2.5: Utvikle en overordnet formidlingsstrategi som omfatter synliggjøring av biblioteket, prioritering av brukergrupper og klargjøring av servicenivå bevaringsverdig materiale Implementere DOCUTRANS-systemet fra Univ. i Delft for elektronisk dokumentlevering Arbeide aktivt for realisering av et eget bibliotekbygg i forbindelse med Dragvoll III-utbygginga Utrede status for nytt hovedbibliotek på Gløshaugen Iverksette ny bibliotekstruktur på Gløshaugen Utvikle en formidlingsplan Utarbeide felles prispolitikk og en mer ensartet utlånspolitikk Utvide førstelinjetilbudet med elektroniske tjenester Iverksette elektronisk basert referansetjeneste Utvikle internettsidene slik at de gir en dekkende presentasjon av UBiTs tjenester Utvikle en enhetlig profilering av UBiT med hensyn til brosjyrer og elektronisk informasjonsmateriale Produsere brukerveiledninger for alle viktige tjenestefelt Utarbeide en større presentasjonsbrosjyre om UBiT og flere spesialbrosjyrer Forbedre skilting av lokaler og samlinger slik at brukerne gis bedre informasjon Foreta en kritisk analyse av tjenestetilbudet med tanke på / /

4 sanering og erstatning med nye tilbud Gjennomføre kurs i service og kvalitet for alle interne avdelinger Utarbeide en serviceerklæring Flytte litteratursamlinger etter omstrukturering av fakultetsbibliotekene Utarbeide felles kvalitetsnormer for service slik at brukerne opplever mest mulig lik behandling Tilby fagreferenttjeneste i alle sentrale fag / Delmål 3: Styrke integreringen med NTNUs forskning og undervisning 3.1: Knytte UBiT tettere opp mot den faglige virksomheten ved instituttene og fakultetene 3.2: Integrere kurs i informasjonssøking i NTNUs fag og fagplaner 3.3: Bidra til utvikling av fjernundervisning og nye Tilby informasjon om og undervisning i fagspesifikk informasjonsgjenfinning Initiere forsknings- og utviklingsprosjekter i tilknytning til instituttmiljøene Gjennomføre kurs for instituttpersonale som har daglig ansvar for instituttsamlinger Innføre obligatorisk kurs i tverrfaglig prosjektarbeid i siv ingstudiet Informere brukermiljøene om bibliotekets økonomiske ressursbehov og synliggjøre bruken av midlene Utvikle dr gradsprogram i samarbeid med utvalgte fakulteter Delta i planleggingsfasen for forsknings- og undervisningsstrategi ved NTNU Tilby kurs i referansehåndtering Tilby opplæring som en del av metodekurs for et utvalg fagområder Bidra til å utvikle fjernundervisninga gjennom NTNU Videre Etablere kontakter med fagmiljø som praktiserer eller skal ta i /S /S

5 læringsformer i samarbeid med fagmiljøene bruk PBL Delmål 4: Utvide kontaktflaten mot samfunn, kultur- og næringsliv 4.1: Arbeide aktivt med ekstern markedsføring av informasjonstjenester og øking av eksternfinansiert virksomhet 4.2: Bidra til allmennrettet informasjonsformidling Utrede mulighetene for sponsoravtaler Delta i prosjekter i samarbeid med virksomheter utenfor universitetet Utvikle differensierte tjenestetilbud til næringslivet Markedsføre våre tilbud gjennom bedriftsbesøk Utvikle hjelpemidler og profileringsmateriale for presentasjon ved UBiTs deltaking på messer, konferanser etc Øke informasjonen om bibliotekets tilbud for allmennheten / Delmål 5: Utvikle planer for bemanning og tjenestetilbud som samsvarer med behov og tilgjengelige ressur 5.1: Utvikle en kostnadseffektiv bibliotekdrift Vurdere nettbaserte betalingsløsninger, kontoordninger og bruk av "smartkort" i samarbeid med NTNU Begrense klassifikasjon av norsk pliktavlevert litteratur til tilfeller hvor litteraturen plasseres i åpne samlinger La fagreferentene i humaniora og samfunnsfag legge inn emneord på akset post i stedet for på følgeseddel Utnytte kunnskapen fra fagforum til å effektivisere systematiseringspraksis Prioritere ressurser innen katalogarbeidet for registrering av digitale tilbud Avslutte "fortsettelseskardex"/subkardex gjennom registrering i BIBSYS Tilpasse kriteriene for inntak av pliktavlevert litteratur i større grad til brukerbehovene

6 5.2: Utvikle egnete ledelses- og organisasjonsformer 5.3: Utvikle styringsdata og ledelses informasjonsverktøy Avklare praktisering av budsjettmodell for finansiering av litteraturkjøp ved NTNU Ta i bruk IFLA vouchers for betaling av fjernlån fra utlandet der det gir besparelser Foreta en kritisk gjennomgang av rutiner og ressursbruk for de tjenester som velges opprettholdt Videreutvikle desentralisert innlån nærmest mulig brukeren Innføre felles faktureringssystem for låne-/kopibestillinger basert på BIBSYS-info, med et minimum av blankettbruk Tilstrebe at fjernlån i økende grad baserer seg på levering av elektroniske dokumenter Ta i bruk selvbetjent utlånssystem ved to fakultetsbibliotek Utrede bemanningsbehov ved avvikling av sivilarbeiderordningen Vurdere de interne transportrutiner for litteratur med tanke på å etablere raskere løsninger Utnytte mulighetene i NTNUs regnskapssystem på en mer effektiv måte Implementere nytt lønns- og personaldatasystem (PR2000) Gjennomføre BIBORGUT-prosessen og iverksette de strukturendringer som vedtas Stimulere personalet til større intern mobilitet Systematisk registrering av bruk av de elektroniske tjenester for å få bedre grunnlag for riktig utvikling av tilbudene Delta i RBTs og BIBSYS arbeid for å utvikle bedre styringsdata basert på eksisterende datasystemer Delmål 6: Styrke kompetansen og utvikle personalpolitikken i tråd med bibliotekets utvikling og målsetting 6.1: Videreutvikle felles bedriftskultur Arbeide systematisk med etikk, holdninger og kommunikasjon

7 6.2: Utvikle en god personal- og lønnspolitikk for å rekruttere og beholde høyt kvalifiserte medarbeidere 6.3: Delta i samarbeidsprosjekter, nasjonalt og internasjonalt 6.4: Legge til rette for kompetanseutvikling og karrieremessig utvikling gjennom et godt arbeids- og læringsmiljø 6.5: Legge til rette for forskning og utviklingsarbeid Gjennomføre et årlig allmøte for alle tilsatte Gjennomføre et årlig motivasjonsseminar for alle tilsatte Skape flere møtearenaer på tvers av organisasjonen Iverksette en lokal lønnsstrategi Redusere behandlingstid for tilsettinger til maksimum 6 uker etter søknadsfristens utløp Innføre bedre rutiner og sjekklister for tiltreden og fratreden, herunder avslutningssamtaler Iverksette et introduksjonsprogram for nytilsatte Øke antall foredrag fra UBiT i internasjonale konferanser og symposier Videreføre arbeidet i nasjonale og internasjonal fora Delta i nasjonale og internasjonale konsortier for tilgang til elektroniske ressurser Utvikle en kompetanseplan for biblioteket Foreta kontinuerlig intern opplæring som styrker de prioriterte satsningsområder Styrke faglig oppdatering hos personalet gjennom deltaking i faglige møter og konferanser Legge til rette for hospiteringsordninger internt ved UBiT Oppfordre til hospitering og etablere utvekslingsavtaler med andre bibliotek i inn- og utland Avholde interne lederseminarer for alle ledere Gjennomføre medarbeidersamtaler Opplæring av ledere i konflikthåndtering Opplæring av ledere i rekruttering og intervjuteknikk Utvikling av kompetent personale som kan delta i undervisning flere steder i UBiT-miljøet Etablere rutiner for overvåking og intern formidling av informasjon om ledige forskningsmidler innen bibliotekrelevante områder

8 6.6: Utvikle planer for et systematisk HMS-arbeid Søke utlyste forskningsmidler innen prioriterte utviklingsområder Utvikle og implementere handlingsplan og UBiT-håndbok i HMS

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt)

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt) ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR Strategidokument for Universitetet i TromsØ 2009-2013 Forfattere (Regular 13/13,6 pt) Innledning Universitetet i Tromsø er et breddeuniversitet som tilbyr både

Detaljer

Kompetanseplan for Universitetsbiblioteket

Kompetanseplan for Universitetsbiblioteket Kompetanseplan for Universitetsbiblioteket 1. Innledning Biblioteket befinner seg i en situasjon med store endringer i omgivelsene, og må hele tiden tilpasse seg for å kunne gi relevante tjenester til

Detaljer

Personalpolitikk for Universitetet i Agder for perioden 2012-2015

Personalpolitikk for Universitetet i Agder for perioden 2012-2015 Personalpolitikk for Universitetet i Agder for perioden 2012-2015 Personalpolitikken skal være et redskap som fremmer best mulig forvaltning av den menneskelige ressurs Universitetet i Agder (UiA), rår

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner

Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner (UHR beklager at figurene ikke er synlige i nettversjonen, ta kontakt med Vidar Røeggen får å få tilsendt publikasjonen) Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner Opprettelse av nasjonale registre

Detaljer

Virksomhetsplan 2010. Versjon 1 2009-11-10

Virksomhetsplan 2010. Versjon 1 2009-11-10 Virksomhetsplan 2010 Versjon 1 2009-11-10 1 Innhold 1 Økonomiske rammer og grunnlag for virksomhetsplan... 3 2 Innledning til virksomhetsplan... 5 3 Samarbeid... 6 4 Organisasjon... 6 5 Biblioteksystemet...

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Museumsplan 2013. Stiftelsen Nordlandsmuseet. Vedtatt i styret 24. januar 2013

Museumsplan 2013. Stiftelsen Nordlandsmuseet. Vedtatt i styret 24. januar 2013 Museumsplan 2013 Stiftelsen Nordlandsmuseet Vedtatt i styret 24. januar 2013 Innhold Innhold... 2 1 Stiftelsen Nordlandsmuseet... 4 2 Overordna målsettinger... 4 2.1 Nasjonale mål for museumssektoren...

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00. Innkallingen er sendt til:

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Helle Ingeborg

Detaljer

ASVs handlingsplan 2014

ASVs handlingsplan 2014 ASV handlingsplan 2014 ASVs handlingsplan 2014 Handlingsplanen er utarbeidet med basis i HiLs virksomhetsmål (første kolonne) og seksjonenes handlingsplaner (vedlagt). Den har vært diskutert i ASVs ledermøte

Detaljer

NVHs handlingsplan 2010 Status ved årets slutt.

NVHs handlingsplan 2010 Status ved årets slutt. NVHs handlingsplan 2010 Status ved årets slutt. Status over handlingsplanens 103 tiltak pr. 31. desember 2010 v./ Adm.dir. Oppsummering: Pr. 31.desember 2010 var - 72% av handlingsplanens tiltak i rute,

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole RAPPORT & PLANER 2013 2014 Haraldsplass diakonale høgskole INNLEDNING... 1 1 SEKTORMÅL 1: HØYSKOLEN SKAL GI UTDANNING AV HØY INTERNASJONAL KVALITET I SAMSVAR MED SAMFUNNETS BEHOV... 2 1.1 Gjennomføring

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 Rådmannen 24.11.08 INNHOLD INNHOLD 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORORD...2 1.2 MANDAT...2 1.3 ARBEIDET MED PLANEN...3 2 BEGRUNNELSER 4 2.1 INNLEDNING...4 2.2 HOVEDMOMENTER...4

Detaljer

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 Styresak 77/2008 - VEDLEGG 4 K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 I Kvalitetsrapport og plan gis en rapport om Kunsthøgskolens måloppnåelse og om gjennomførte og planlagte tiltak for

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MILJØLEDELSE

HANDLINGSPLAN FOR MILJØLEDELSE ADMINISTRASJONEN avdeling for personal og organisasjon HANDLINGSPLAN FOR MILJØLEDELSE 2010-2011 Forfattere (Regular 13/13,6 pt) Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Ambisjoner for miljøledelse... 2 3 Mål, indikatorer

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

CAF. En kvalitetsmodell for offentlige virksomheter

CAF. En kvalitetsmodell for offentlige virksomheter CAF En kvalitetsmodell for offentlige virksomheter Utgitt av Statskonsult 2007 ISBN 978-82-7483-109-4 Forord CAF (Common Assessment Framework) er et helhetlig kvalitetsverktøy som brukes i arbeidet med

Detaljer

Innkalling til avdelingsråd LUNA

Innkalling til avdelingsråd LUNA Innkalling til avdelingsråd LUNA Tid 22.03.10 kl 1300 Sted Midtbyen skole, møterom MB21 Innkalt av Dekan LUNA Referent Espen Kristiansen Møteleder Dekan Saksnr Deltakere Medlemmer av avdelingsrådet Øvrige

Detaljer

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 Versjon 1.0 Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 1 Innhold 1 Formål med felles IKT-strategi... 3 2 Innledning... 3 3 Visjon... 4

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017

Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 2 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Innhold Innledning: Digitalisering gir bedre tjenester... 3 1. Tverrsektorielle områder... 4 1.1 Digital dialog... 5 1.2 Strategisk

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen estrategi for perioden 2011-2014 Vedtatt av kommunestyret, sak 95/10, 18.11.2010. 24.11.2010 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser og nasjonale føringer... 3 3 Notodden kommunes

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013 Rapport og planer 2012-2013 Versjon 1.0 15.3.2013 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2012 2012 er CRIStins andre leveår. Høyeste prioritet i 2012 har vært å få alle deltagerinstitusjoner i

Detaljer

Ellen Brandt og Per O. Aamodt. Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene

Ellen Brandt og Per O. Aamodt. Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene Ellen Brandt og Per O. Aamodt Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene NIFU skriftserie nr. 17 /2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og

Detaljer